Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.895

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 48.§)
Jūrnieku sertificēšanas noteikumi
A daļa. Vispārīgie jautājumi

1. Definīcijas un darbības joma

1. Noteikumi nosaka kārtību un kritērijus, kuriem atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs (turpmāk - Latvijas Jūrnieku reģistrs) sertificē jūrniekus.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ARPA - automātiskais radiolokācijas kursa noteikšanas līdzeklis;

2.1.1 amatpienākumi – 1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) (turpmāk – STCW konvencija) Kodeksā sagrupēto uzdevumu, pienākumu un atbildības kopums, kas nepieciešams kuģa ekspluatācijas, drošības uz jūras un vides aizsardzības nodrošināšanai (turpmāk – pienākumi);

2.2. BT - kuģa tilpības vienība "bruto tilpība", kas norādīta kuģa tilpības apliecībā;

2.2.1 dokumentārs apliecinājums – dokuments, kas nav kompetences sertifikāts vai prasmju sertifikāts, vai prasmju apliecība un kuru izmanto, lai pierādītu, ka ir izpildītas attiecīgās STCW konvencijas prasības;

2.2.2 ECDIS – Elektroniskā karšu attēlošanas un informācijas sistēma;

2.2.3 galveno dzinēju jauda – visu kuģa galveno piedziņas iekārtu kopējā maksimālā vienlaidu ilgstošā nominālā jauda kilovatos, kas norādīta kuģa reģistrācijas apliecībā vai citā oficiālā dokumentā;

2.3. GMDSS - Globālā jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma;

2.4. iekšējie ūdeņi – Latvijas Republikas ūdeņi no jūras krasta līnijas uz sauszemes pusi (upes, ezeri) un ostu akvatorijas;

2.5. ierindas jūrnieks - kuģa apkalpes loceklis, kurš nav kapteinis vai kuģa virsnieks;

2.6. ierobežots zvejas rajons – Baltijas jūra, ieskaitot tās līčus un šaurumus, līdz Skāgena zemesraga meridiānam;

2.6.1 IGF kodekss – starptautiskais drošības kodekss kuģiem, kuros par degvielu izmanto gāzi vai citas vielas ar zemu uzliesmošanas temperatūru;

2.6.2 Polārais kodekss – starptautiskais kodekss kuģiem, kurus ekspluatē polārajos ūdeņos;

2.6.3 polārie ūdeņi – Arktikas ūdeņi un (vai) Antarktikas reģions, kas definēts 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk – SOLAS konvencija) XIV/1.2.–XIV/1.4. noteikumā;

2.7. jūras cenzs – saskaņā ar šiem noteikumiem pretendenta kvalifikācijai atbilstošs darba vai prakses laikposms uz jūras kuģa (šo noteikumu D daļā – arī uz zvejas kuģa, šo noteikumu E daļā – arī uz iekšējo ūdeņu kuģa un zvejas kuģa), kas nav stāvošs kuģis;

2.8. jūras kuģis – kuģis, kas kuģo ārpus iekšējiem ūdeņiem vai ūdeņiem, kas atrodas tieši blakus piekrastes ūdeņiem, vai rajoniem, uz kuriem attiecas ostu noteikumi, un nav ne zvejas kuģis, ne kara kuģis, ne koka primitīvas būves kuģis, ne komercdarbībā neiesaistīts atpūtas kuģis;

2.9. kompetences sertifikāts – Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts dokuments, kas apliecina jūrnieka profesionālās kvalifikācijas atbilstību STCW konvencijai vai 1995. gada Starptautiskajai konvencijai par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk – STCW-F konvencija) un nacionālo normatīvo aktu prasībām jūrnieku sertificēšanas jomā;

2.10. kompetences sertifikāta apstiprinājums – Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts dokuments kapteinim, virsniekam vai radio operatoram, kas apliecina jūrnieka profesionālās kvalifikācijas atbilstību STCW konvencijas II, III, IV, VII nodaļas vai V/1-1, V/1-2 noteikuma prasībām, vai Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts dokuments zvejas kuģa personālam, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību STCW-F konvencijas prasībām (turpmāk – apstiprinājums). Apstiprinājumā norāda derīguma termiņu, amatu un attiecīgos ierobežojumus;

2.10.1 kvalifikācijas sertifikāts – Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments – kompetences sertifikāts, apstiprinājums vai prasmju sertifikāts, bet šo noteikumu 16. un 23. nodaļā – arī ārvalsts kompetentās iestādes izsniegts kompetences sertifikāts, apstiprinājums vai prasmju sertifikāts;

2.10.2 kuģa aizsardzības virsnieks – kompānijas norīkota un kapteiņa padotībā esoša persona uz kuģa, kura sadarbībā ar kompānijas aizsardzības virsnieku un ostas aizsardzības virsnieku ir atbildīga par kuģa aizsardzību un kuģa aizsardzības plāna ieviešanu un uzturēšanu;

2.11. neierobežots zvejas rajons - zvejas rajons bez ierobežojumiem;

2.12. pasažieru kuģis - kuģis, kas paredzēts vairāk nekā 12 pasažieru pārvadāšanai komerciālos nolūkos un atbilst 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (ar grozījumiem) definīcijai;

2.13. pašgājējs kuģis - kuģis, kas pārvietojas patstāvīgi;

2.14. piekrastes kuģošanas rajons - Baltijas jūra, ieskaitot tās līčus un šaurumus, līdz Skāgena zemesraga meridiānam;

2.14.1 prasmju apliecība – jūrniecības izglītības iestādes vai mācību centra izdots dokuments, kas apliecina, ka ir izpildītas STCW konvencijas VI nodaļas prasības un nacionālo normatīvo aktu prasības attiecībā uz jūrnieku apmācību, kompetenci un jūras cenzu;

2.14.2 prasmju sertifikāts – Latvijas Jūrnieku reģistra izdots dokuments, kas apliecina atbilstību STCW konvencijas II/4, II/5, III/4, III/5, III/7, V/1-1,V/1-2, V/3 un V/4 noteikuma prasībām un nacionālo normatīvo aktu prasībām jūrnieku sertificēšanas jomā;

2.15. sardzes mehāniķis - vecākā mehāniķa pilnvarots kuģa virsnieks, kas nodrošina sardzi kuģa mašīntelpās noteiktā sardzes laikā vai izpilda dežurējošā mehāniķa pienākumus uz kuģa ar periodiski apkalpojamām mašīntelpām;

2.16. šķiperis - persona, kas ir atbildīga par zvejas laivas vai kuģa vispārējo vadību un kuģošanas drošību;

2.17. trešā valsts - valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet kas ir pievienojusies STCW konvencijai;

2.18. zvejas kuģis - rūpnieciskai zvejai jūrā izmantojams kuģošanas līdzeklis ar klāju, stacionāru dzinēju un ūdens necaurlaidīgām šķērssienām, kura garums ir 12 metru vai lielāks;

2.19. zvejas kuģa personāls - kapteinis, šķiperis, virsnieki (stūrmaņi, mehāniķi un radio speciālisti) un ierindas personāls (traļmeistari, matroži, motoristi un zvejnieki);

2.20. zvejas laiva - rūpnieciskai zvejai jūrā izmantojams bezklāja kuģošanas līdzeklis, kā arī zvejas kuģis, kas ir īsāks par 12 metriem.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445; MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

3. Šie noteikumi attiecas uz visiem jūrniekiem, kuri vēlas sertificēties Latvijas Republikā.

4. Latvijas Jūrnieku reģistrs, sertificējot jūrniekus, organizē jūrnieku kompetences novērtēšanu, noteiktas kvalifikācijas piešķiršanu vai atkārtotu tās apstiprināšanu un izsniedz kompetences sertifikātu, apstiprinājumu, prasmju sertifikātu vai nacionālo kompetences sertifikātu, kā arī reģistrē šos sertifikātus un ar to izsniegšanu saistītos dokumentus.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

5. (Svītrots ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

6. Jūrnieku sertificēšana ir maksas pakalpojums. Jūrnieku sertificēšanas tarifus nosaka atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta otrajai daļai.

7. Šo noteikumu B, C un Ddaļā minēto jūrnieku kompetences novērtēšanu atbilstošas kvalifikācijas piešķiršanai vai atkārtotai kvalifikācijas apstiprināšanai veic saskaņā ar STCW konvencijas Kodeksa A-I/6 noteikuma 6.punkta prasībām izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk - vērtēšanas komisija). Satiksmes ministrs apstiprina personu sarakstu, kuras atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-I/6 noteikuma 6.punkta prasībām un drīkst piedalīties kompetences novērtēšanā un kvalifikācijas apstiprināšanā. Latvijas Jūrnieku reģistrs, pamatojoties uz satiksmes ministra apstiprināto personu sarakstu, izveido vērtēšanas komisiju.

8. Šo noteikumu Edaļā minēto jūrnieku kompetenci atbilstošas kvalifikācijas piešķiršanai vai atkārtotai kvalifikācijas apstiprināšanai novērtē satiksmes ministra apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu kapteiņu dienestiem (turpmāk - ostu vērtēšanas komisija). Ja kompetences novērtēšanu nav iespējams veikt ostu vērtēšanas komisijā, to veic vērtēšanas komisija Latvijas Jūrnieku reģistrā.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

2. Datu bāze un kvalitātes standartu sistēma

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

9. Atbilstoši STCW konvencijas I/2 noteikuma 14. punkta, STCW konvencijas Kodeksa A-I/2 standarta 9. punkta un STCW-F konvencijas I/6 noteikuma 2. punkta prasībām Latvijas Jūrnieku reģistrs apstrādā sertificējamo jūrnieku datus un uztur elektronisko Latvijas Jūrnieku sertificēšanas datu bāzi (turpmāk – datu bāze) un arhīvu.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

10. Latvijas Jūrnieku reģistrs uzglabā arhīvā šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai;

10.2. vērtēšanas protokolu;

10.3. izglītības dokumenta kopiju;

10.4. apmācību apliecinoša dokumenta kopiju (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē);

10.5. jūras cenzu apliecinoša dokumenta kopiju (ja jūras cenzs nav reģistrēts datu bāzē);

10.6. izsniegtā kvalifikācijas sertifikāta kopiju;

10.7. jūrnieka kartītes izdruku no datu bāzes;

10.8. atzinuma kopiju par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē).

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

10.1 Šo noteikumu 10. punktā minētos dokumentus glabā atbilstoši Latvijas Jūrnieku reģistra lietu nomenklatūrai, kas saskaņota atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

11. Latvijas Jūrnieku reģistrs pārbauda jūrnieka dokumentu autentiskumu un derīgumu, izmantojot datu bāzi, kā arī pieprasot informāciju dokumentu izdevēj­iestādēm un citu valstu kompetentajām iestādēm. Atbilstoši STCW konvencijas I/2 noteikuma 15.punktam un STCW-F konvencijas I/6 noteikuma 2. punktam Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc pieprasījuma informē Latvijas Republikas un ārvalstu kompetentās iestādes un komersantus, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, par jūrnieka kvalifikācijas sertifikāta autentiskumu.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr. 768 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

12. Atbilstoši STCW konvencijas I/8noteikuma prasībām Latvijas Jūrnieku reģistrā ir ieviesta, tiek uzturēta un neatkarīgi uzraudzīta iekšējā kvalitātes standartu sistēma, saskaņā ar kuru notiek jūrnieku kompetences novērtēšana un sertificēšana.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

3. Vispārīgās prasības jūrniekam

(Nodaļas nosaukums MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

13. Kvalifikācijas sertifikāta pretendentam ir šāds vecuma ierobežojums:

13.1. kuģa kapteiņa kvalifikācijas sertifikāta pretendents ir sasniedzis 20 gadu vecumu;

13.2. kuģa virsnieka vai radio operatora kvalifikācijas sertifikāta pretendents vai kvalificēta sardzes matroža, kvalificēta sardzes motorista, kuģa elektriķa vai kuģa pavāra kvalifikācijas sertifikāta pretendents ir sasniedzis 18 gadu vecumu;

13.3. ierindas jūrnieka (izņemot šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās kvalifikācijas) kvalifikācijas sertifikāta pretendents ir sasniedzis 16 gadu vecumu.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

14. Glābšanas līdzekļu un glābšanas laivu vai ātrgaitas glābšanas laivu prasmju apliecības pretendents ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

15. Kvalifikācijas sertifikāta pretendenta veselības stāvokļa atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa, apliecina jūrnieku ārsta atzinums, ko izsniedzis Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atzīts jūrnieku ārsts atbilstoši STCW konvencijas I/9 noteikuma un STCW konvencijas Kodeksa A-I/9 standarta prasībām. Ja jūrnieks vai zvejnieks nav iesaistīts starptautiskajā kuģošanā un uz viņu nav attiecināmas STCW konvencijā noteiktās prasības, viņa veselības stāvokļa atbilstību apliecina sertificēta arodveselības un arodslimību ārsta izdots dokuments par veselības atbilstību darbam uz kuģa.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

15.1 Ja mainījies jūrnieka vārds vai uzvārds, jūrnieks Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu prasībām un Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz tam jaunu kvalifikācijas sertifikātu ar jaunu reģistrācijas numuru, saglabājot iepriekšējā kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņu.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

15.2 Jūrniekam kvalifikācijas sertifikāts jāizņem gada laikā no tā izsniegšanas dienas. Pēc minētā termiņa beigām Latvijas Jūrnieku reģistrs neizsniegto kvalifikācijas sertifikātu iznīcina. Kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai un kompetences novērtēšanai jūrnieks saskaņā ar šo noteikumu prasībām iesniedz jaunu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

15.3 Ja nav piemērojama vispārējā jūrnieku sertificēšanas kārtība (piemēram, jūrnieka jūras cenzs ir atšķirīgs no prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos), lietas apstākļus izvērtē un lēmumu par pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām pieņem Latvijas Jūrnieku reģistrs.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

15.4 Lai pirmo reizi vai atkārtoti saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz vai uzrāda šajos noteikumos noteiktos dokumentus, Latvijas Jūrnieku reģistrs sagatavo attiecīgu iesniegumu un pretendents ar parakstu apliecina tajā norādīto ziņu pareizību. Minētais neattiecas uz šo noteikumu 114. punktā norādīto dokumentu iesniegšanu.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

15.5 Lai iegūtu kvalifikācijas sertifikātā ievietojamo jūrnieka sejas digitālo attēlu, Latvijas Jūrnieku reģistrs jūrnieku nofotografē vai ārkārtas gadījumos, kas radušies tehnisku iemeslu dēļ, ir tiesīgs pieprasīt jūrniekam iesniegt vienu fotogrāfiju, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

15.6 Jūrnieka vārdu un uzvārdu kvalifikācijas sertifikātā norāda atbilstoši Latvijas Republikā izdotajā personu apliecinošā dokumentā norādītajam personvārdam. Ja jūrniekam nav Latvijas Republikā izdota personu apliecinoša dokumenta, jūrnieka vārdu un uzvārdu kvalifikācijas sertifikātā norāda atbilstoši ārvalsts kompetento iestāžu izdotajā personu apliecinošā dokumentā norādītajam personvārdam latīņalfabētiskajā transliterācijā saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikto transliterācijas tabulu.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

B daļa. Radiosakaru personāla sertificēšana

4. Vispārīgie jautājumi

16. Personālam, kas atbild par radiosakariem vai pilda radio sardzes pienākumus uz kuģiem, kuri pakļauti SOLAS konvencijas IV nodaļas prasībām, piešķir šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3. un 20.4. apakšpunktā minēto kvalifikāciju, un Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz kompetences sertifikātu (1. pielikums) un apstiprinājumu (2. pielikums). Kvalifikācijas sertifikāts apliecina atbilstību STCW konvencijas Kodeksa IV nodaļas prasībām un Vispasaules telekomunikāciju savienības Radiosakaru reglamentam, kas ir 1998. gada Starptautiskās elektrosakaru konvencijas pielikums (turpmāk – Radiosakaru reglaments).

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

17. Personālam, kurš atbild par radiosakariem uz kuģiem, kas nav pakļauti SOLAS konvencijas IV nodaļas prasībām, bet aprīkoti ar radio iekārtām, kas atbilst GMDSS darbības prasībām, šo noteikumu 16.punkta prasības var samazināt un izsniegt kompetences sertifikātu (3.pielikums) šo noteikumu 20.5. un 20.6.apakšpunktā minētajai kvalifikācijai, kas apliecina atbilstību attiecīga­jām Radiosakaru reglamenta prasībām.

18. Ārvalstī izdota radiosakaru personāla kompetences sertifikāta atzīšanu veic atbilstoši šo noteikumu 16.nodaļai, izsniedzot šo noteikumu 111.punktā norādīto apstiprinājumu.

19. Ja radiosakaru personālam izdod šo noteikumu 38.punktā minēto atļauju, papildus ievēro Radiosakaru reglamenta prasības.

19.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs publicē valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" mājas lapā internetā (www.lja.lv) Eiropas Elektronisko sakaru komitejas 1994.gada CEPT/ERC 31-04 rekomendāciju ar grozījumiem un Eiropas Elektronisko sakaru komitejas 2010.gada ECC/REC/(10)03 rekomendāciju ar grozījumiem.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

5. Kvalifikācija un prasības tās iegūšanai

20. Radiosakaru personālam piešķir šādu kvalifikāciju:

20.1. GMDSS I klases radioelektroniķis - atbilst STCW konvencijas IV/2 noteikuma prasībām un atbilstoši apstiprinājumā noteiktajam ir tiesīgs uz kuģiem pildīt GMDSS operatora funkcijas A1, A2, A3 un A4 rajonā, ievērojot Radiosakaru reglamentu;

20.2. GMDSS II klases radioelektroniķis - atbilst STCW konvencijas IV/2 noteikuma prasībām un atbilstoši apstiprinājumā noteiktajam ir tiesīgs uz kuģiem pildīt GMDSS operatora funkcijas A1, A2, A3 un A4 rajonā, ievērojot Radiosakaru reglamentu;

20.3. GMDSS universālais operators - atbilst STCW konvencijas IV/2 noteikuma prasībām un atbilstoši apstiprinājumā noteiktajam ir tiesīgs uz kuģiem pildīt GMDSS operatora funkcijas A1, A2, A3 un A4 rajonā, ievērojot Radiosakaru reglamentu;

20.4. GMDSS ierobežotais operators - atbilst STCW konvencijas IV/2 noteikuma prasībām un atbilstoši apstiprinājumā noteiktajam ir tiesīgs uz kuģiem pildīt GMDSS operatora funkcijas A1 rajonā, ievērojot Radiosakaru reglamentu;

20.5. tāljūras radio operators (Long Range Radio Operator) - atbilst Radiosakaru reglamenta prasībām un Eiropas Elektronisko sakaru komitejas 2010.gada ECC/REC/(10)03 rekomendācijām (ar grozījumiem) un ir tiesīgs pildīt GMDSS radio sakaru speciālista funkcijas A1, A2 un A3 rajonā uz kuģiem, kas nav pakļauti SOLAS konvencijas IV nodaļai, bet aprīkoti ar radio iekārtām, kas atbilst GMDSS darbības prasībām, ievērojot Radiosakaru reglamentu;

20.6. piekrastes radio operators (Short Range Radio Operator) - atbilst Radiosakaru reglamenta prasībām un Eiropas Radiosakaru komitejas 1994.gada CEPT/ERC 31-04 rekomendācijām (ar grozījumiem) un ir tiesīgs pildīt GMDSS radio sakaru speciālista funkcijas A1 rajonā uz kuģiem, kas nav pakļauti SOLAS konvencijas IV nodaļai, bet aprīkoti ar radio iekārtām, kas atbilst GMDSS darbības prasībām, ievērojot Radiosakaru reglamentu.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

21. Prasības GMDSS Iklases radioelektroniķa kvalifikācijas preten­dentam:

21.1. apgūta akreditēta radioelektroniķa profesionālās izglītības program­ma un speciālā GMDSS kursu programma, kas atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 un B-IV/2 standarta prasībām;

21.2. jūras cenzs - sešu mēnešu darba pieredze GMDSS II klases radioelektroniķa amatā uz kuģiem, kas aprīkoti ar GMDSS radioiekārtām;

21.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 standarta prasībām.

22. Prasības GMDSS II klases radioelektroniķa kvalifikācijas preten­dentam:

22.1. apgūta akreditēta radioelektroniķa profesionālās izglītības programma un speciālā GMDSS kursu programma, kas atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 un B-IV/2 standarta prasībām;

22.2. jūras cenzs - sešu mēnešu darba pieredze radioelektroniķa dubliera vai radiooperatora amatā uz kuģiem, kas aprīkoti ar GMDSS radioiekārtām;

22.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 standarta prasībām.

23. Prasības GMDSS universālā operatora kvalifikācijas pretendentam:

23.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģu vadītāja vai radio operatora profesionālās izglītības programma un speciālā GMDSS kursu programma, kas atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 un B-IV/2 standarta prasībām;

23.2. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 standarta prasībām.

24. Prasības GMDSS ierobežotā operatora kvalifikācijas pretendentam:

24.1.apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģu vadītāja vai radio operatora profesionālās izglītības programma un speciālā GMDSS kursu programma, kas atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 un B-IV/2 standarta prasībām;

24.2. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 standarta prasībām.

25. Attiecīgās kvalifikācijas piešķiršanai un kompetences sertifikāta saņemšanai darbam uz kuģiem, kas nav pakļauti SOLAS konvencijas IV no­daļai, bet aprīkoti ar radio iekārtām, kas atbilst GMDSS darbības prasībām, pretendents apgūst atbilstošu Satiksmes ministrijas sertificētu kursu programmu un:

25.1. nokārto mācību centrā, kur ir sertificēta radio operatora kursu programma, kompetences novērtēšanas eksāmenu atbilstoši Radiosakaru reglamenta prasībām un Eiropas Elektronisko sakaru komitejas 2010.gada ECC/REC/(10)03 rekomendācijām (ar grozījumiem), lai saņemtu tāljūras radio operatora kvalifikāciju un kompetences sertifikātu un strādātu atbilstoši GMDSS darbības prasībām A1, A2 un A3 rajonā;

25.2. nokārto mācību centrā, kur ir sertificēta radio operatora kursu programma, kompetences novērtēšanas eksāmenu atbilstoši Radiosakaru reglamenta prasībām un Eiropas Radiosakaru komitejas 1994.gada CEPT/ERC 31-04 rekomendācijām (ar grozījumiem), lai saņemtu piekrastes radio operatora kvalifikāciju un kompetences sertifikātu un strādātu atbilstoši GMDSS darbības prasībām A1 rajonā.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.768; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

26. Uz šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minēto tāljūras radio operatora kvalifikāciju un šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minēto piekrastes radio operatora kvalifikāciju pretendē persona, kura ir apguvusi kuģa vadītāja profesionālās izglītības programmu vai Satiksmes ministrijas sertificētus kursus atbilstoši kvalifikācijai.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.768)

27. Šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3. un 20.4.apakšpunktā minēto kvali­fikāciju apliecinoša kompetences sertifikāta un apstiprinājuma saņemšanai pretendents reizi piecos gados sekmīgi apgūst Satiksmes ministrijas sertificētus GMDSS operatoru kursus un apliecina kompetenci Latvijas Jūrnieku reģistra vērtēšanas komisijā vai mācību centrā atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-IV/2 standarta prasībām.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr. 768 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

28. Šo noteikumu 20.5. un 20.6.apakš­punktā minēto kvalifikāciju apliecinošu kompetences sertifikātu pretendents saņem reizi piecos gados, apliecinot kompetenci Latvijas Jūrnieku reģistra vērtēšanas komisijā. Ja pretendents iepriekš ir ieguvis šo noteikumu 20. punktā minēto kvalifikāciju, viņš ir tiesīgs pretendēt uz šo noteikumu 20.5. un 20.6. apakšpunktā minēto kvalifikāciju bez šo noteikumu 25. punktā minēto prasību izpildes, apliecinot kompetenci Latvijas Jūrnieku reģistra vērtēšanas komisijā.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr. 768 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

6. Kvalifikācijas sertifikāta izsniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

29. Lai sākotnēji vai atkārtoti saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu, esošo kompetences sertifikātu un apstiprinājumu, ja tāds ir, un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

29.1. ārsta atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

29.2. profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;

29.3. GMDSS kursu apliecību.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

30. Lai jūrniekam izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu šajā daļā noteiktajā kārtībā, piemēro šo noteikumu 80., 100. un 101.punktu.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

31. Persona ir tiesīga atkārtoti saņemt kvalifikācijas sertifikātu šajā daļā noteiktajā kārtībā, ja tai ir Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts radiosakaru personāla kvalifikācijas sertifikāts.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

C daļa. Jūras kuģu personāla sertificēšana

7. Vispārīgie jautājumi

32. Jūras kuģa (turpmāk šajā daļā - kuģis) personāla sertificēšana Latvijas Republikā notiek saskaņā ar STCW konvenciju un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 15.09.2009. noteikumiem Nr.1051)

33. Kuģa kapteinim un virsniekam, kura kvalifikācijas prasības noteiktas STCW konvencijas II, III vai VII nodaļā, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam kompetences līmenim Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz kompetences sertifikātu (1. pielikums) un apstiprinājumu (2. pielikums). Kompetences sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem no kompetences novērtēšanas dienas. Apstiprinājumu izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem, ņemot vērā kvalifikācijai nepieciešamās prasmju apliecības un tankkuģu prasmju sertifikāta derīguma termiņu.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

34. Apstiprinājumu izsniedz saskaņā ar STCW konvencijas VI panta 2.punktu. Apstiprinājums apliecina kompetences sertifikāta īpašnieka profesio­nālās kompetences atbilstību STCW konvencijas prasībām un dod tiesības ieņemt amatu un strādāt uz noteikta tipa kuģiem.

35. Ierindas jūrniekam, kurš pretendē uz šo noteikumu 41.9., 41.10., 41.11., 55.9., 55.10. vai 55.11.apakšpunktā minēto kvalifikāciju, Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz prasmju sertifikātu (5.pielikums). Prasmju sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem no kompetences novērtēšanas dienas.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

36. Kompetences sertifikāts un prasmju sertifikāts atbilst STCW konvencijas I/2 noteikuma 3.punkta prasībām un apliecina tā īpašnieka atbilstību jūras cenza, vecuma, veselības stāvokļa un obligātās profesionālās apmācības un kompetences standartu prasībām atbilstoši attiecīgajiem STCW konvencijas noteikumiem.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

37. Kuģa virsniekam un ierindas jūrniekam, kura kvalifikācijas prasības nav noteiktas STCW konvencijā, Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz nacionālo kompetences sertifikātu (6.pielikums). Nacionālo kompetences sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem no kompetences novērtēšanas dienas.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

38. Ārkārtas situācijās, ja saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas atzinumu tas neradīs draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, īpašumam vai videi, Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc komersanta, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, vai kuģa īpašnieka iesnieguma var atļaut jūrniekam uz laiku līdz sešiem mēnešiem ieņemt uz Latvijas karoga kuģa tādu amatu, kura ieņemšanai jūrniekam nav kvalifikācijas sertifikāta. Kapteinim un vecākajam mehāniķim šādu pagaidu atļauju (7.pielikums) var izsniegt tikai nepārvaramas varas (force majeure) gadījumā uz iespējami īsāku laiku.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

39. Šo noteikumu 38.punktā minēto pagaidu atļauju var izsniegt jūrniekam, kurš atbilstoši šiem noteikumiem sertificēts vienu pakāpi zemākam amatam. Ja zemākam amatam kompetences sertifikāta izsniegšana nav paredzēta, pagaidu atļauju var izsniegt jūrniekam, kurš kompetences novērtēšanas komisijai ir pierādījis savas kvalifikācijas un pieredzes atbilstību pieprasītajam amatam. Kuģa īpašnieks pēc iespējas īsākā laikā nodrošina šāda jūrnieka aizstāšanu ar attiecīgi sertificētu speciālistu.

40. Par kuģa personāla sertifikācijas jautājumiem Latvijas Jūrnieku reģistrs informē Satiksmes ministriju. Satiksmes ministrija sniedz informāciju Starptautiskajai Jūrniecības organizācijai (IMO) atbilstoši STCW konvencijas IVpanta un I/3, I/7, I/8, I/10 un I/13 noteikuma prasībām.

40.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs katru gadu sniedz Eiropas Komisijai STCW konvencijas Kodeksa A-I/2 standarta 9. punktā noteikto informāciju par datu bāzē līdz iepriekšējā gada 31. decembrim reģistrētajiem kvalifikācijas sertifikātiem, kas izsniegti atbilstoši STCW konvencijas II, III un VII nodaļas prasībām, un ārvalsts kvalifikācijas sertifikātu atzīšanas apstiprinājumiem, kas iesniegti atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, minēto informāciju anonimizē un nosūta elektroniski.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

8. Kuģa kapteiņa, klāja virsnieka un klāja ierindas personāla kvalifikācija un minimālās prasības pretendentam

41. Kuģa kapteinim, klāja virsniekam un ierindas jūrniekam piešķir šādu profesionālo kvalifikāciju:

41.1. kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem (tālbraucējs kapteinis)- tiesīgs ieņemt kapteiņa un jebkura stūrmaņa amatu uz jebkuras bruto tilpības kuģiem bez braukšanas rajona ierobežojumiem;

41.2. kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, – tiesīgs ieņemt kapteiņa vai vecākā stūrmaņa amatu uz kuģiem, kas mazāki par 3000 BT, bez braukšanas rajona ierobežojumiem vai sardzes stūrmaņa amatu uz jebkuras bruto tilpības kuģiem bez braukšanas rajona ierobežojumiem;

41.2.1 kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, piekrastes kuģošanā – tiesīgs ieņemt kapteiņa vai stūrmaņa amatu uz kuģiem, kas mazāki par 3000 BT, piekrastes kuģošanā vai kapteiņa amatu uz kuģiem, kas mazāki par 500 BT, bez braukšanas rajona ierobežojumiem;

41.3. kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, - tiesīgs ieņemt kapteiņa vai stūrmaņa amatu uz kuģiem, kas mazāki par 500 BT, piekrastes kuģošanā;

41.4. kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, - tiesīgs ieņemt kapteiņa vai stūrmaņa amatu uz kuģiem, kas mazāki par 200 BT, piekrastes kuģošanā;

41.4.1 kuģa vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 50 BT, – tiesīgs ieņemt kapteiņa vai stūrmaņa amatu uz kuģiem, kas mazāki par 50 BT, piekrastes kuģošanā;

41.5. vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem - tiesīgs ieņemt jebkura stūrmaņa amatu uz jebkuras bruto tilpības kuģiem bez braukšanas rajona ierobežojumiem;

41.6. vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, – tiesīgs ieņemt vecākā stūrmaņa amatu uz kuģiem, kas mazāki par 3000 BT, bez braukšanas rajona ierobežojumiem vai sardzes stūrmaņa amatu uz jebkuras bruto tilpības kuģiem bez braukšanas rajona ierobežojumiem;

41.7. sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem – tiesīgs ieņemt sardzes stūrmaņa amatu uz jebkuras bruto tilpības kuģiem bez braukšanas rajona ierobežojumiem. Kuģa bruto tilpību var ierobežot atbilstoši apgūtajai profesionālās izglītības programmai;

41.8. sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, - tiesīgs ieņemt sardzes stūrmaņa amatu uz kuģiem, kas mazāki par 500 BT, piekrastes kuģošanā;

41.9. sardzes matrozis - tiesīgs uz kuģiem ieņemt matroža amatu ar navigācijas sardzes tiesībām;

41.10. kvalificēts sardzes matrozis - tiesīgs uz kuģiem ieņemt kvalificēta matroža vai sardzes matroža amatu ar navigācijas sardzes tiesībām;

41.11. bocmanis - tiesīgs uz kuģiem ieņemt kvalificēta sardzes matroža, sardzes matroža vai bocmaņa amatu ar navigācijas sardzes tiesībām;

41.12. kuģa pavārs - tiesīgs uz kuģiem ieņemt pavāra vai stjuarta amatu;

41.13. stjuarts - tiesīgs uz kuģiem ieņemt stjuarta amatu.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

42. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem:

42.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 standarta prasībām, un ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

42.2. iegūta kvalifikācija - vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem;

42.3. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

42.4. jūras cenzs - 36 mēneši stūrmaņa amatā, no kuriem 12 mēneši vecākā stūrmaņa amatā ārpus piekrastes kuģošanas rajona uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem;

42.5. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

43. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT:

43.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 standarta prasībām un atvieglotām A-II/2 standarta prasībām, un ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

43.2. iegūta kvalifikācija - sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem;

43.3. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

43.4. jūras cenzs (uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem) – 36 mēneši stūrmaņa amatā vai 24 mēneši stūrmaņa amatā, no kuriem 12 mēneši vecākā stūrmaņa amatā;

43.5. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 standartā noteiktajām kompetences prasībām kapteiņiem uz kuģiem no 500 līdz 3000 BT.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

43.1 Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju – kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, piekrastes kuģošanā:

43.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 standarta prasībām un atvieglotām A-II/2 standarta prasībām;

43.2. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

43.3. jūras cenzs – 36 mēneši, pildot sardzes stūrmaņa pienākumus. Jūras cenzu samazina līdz 24 mēnešiem, ja ir vismaz 12 mēnešu darba pieredze kapteiņa amatā uz kuģiem, mazākiem par 500 BT;

43.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 standartā noteiktajām kompetences prasībām kapteiņiem uz kuģiem līdz 3000 BT.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

44. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT:

44.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām;

44.2. iegūta kvalifikācija - sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT;

44.3. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

44.4. jūras cenzs - 12 mēneši sardzes stūrmaņa amatā uz jebkuras bruto tilpības kuģa;

44.5. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām.

45. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT:

45.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām;

45.2. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

45.3. jūras cenzs - 12 mēneši jūrā uz kuģiem klāja apkalpes sastāvā, no kuriem vismaz seši mēneši pildot sardzes pienākumus uz navigācijas tiltiņa kapteiņa vai stūrmaņa uzraudzībā;

45.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.768)

45.1 Ja jūrniekam ir derīgs Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts kuģa vadītāja kvalifikācijas sertifikāts ar atsauci uz STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 vai A-II/2 standartu, viņš ir tiesīgs saņemt kvalifikācijas sertifikātu ar šo noteikumu 45. punktā minēto kvalifikāciju. Šī kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz derīguma termiņu, kāds ir kuģa vadītāja kvalifikācijas sertifikātam ar atsauci uz STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 vai A-II/2 standartu.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

45.2 Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju – kuģa vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 50 BT:

45.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst atvieglotām STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām;

45.2. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

45.3. jūras cenzs – triju mēnešu praktiskā apmācība uz kuģiem jūrā kuģa vadītāja uzraudzībā un saņemts pozitīvs kuģa vadītāja vērtējums;

45.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3, A-VI/1 un A-VI/4-1 standarta prasībām.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

46. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem:

46.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 standarta prasībām, un ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

46.2. iegūta kvalifikācija - sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem;

46.3. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

46.4. jūras cenzs - 12 mēneši sardzes stūrmaņa amatā uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem, no kuriem vismaz seši mēneši uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem vai arī 12 mēneši ar vecākā stūrmaņa kvalifikāciju uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, vecākā stūrmaņa amatā uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem;

46.5. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

47. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT:

47.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 standarta prasībām un atvieglotām A-II/2 standarta prasībām, un ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

47.2. iegūta kvalifikācija - sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem;

47.3. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

47.4. jūras cenzs - 12 mēneši sardzes stūrmaņa amatā, no kuriem vismaz seši mēneši uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem;

47.5. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 standartā noteiktajām kompetences prasībām vecākajiem stūrmaņiem uz kuģiem no 500 līdz 3000 BT.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

48. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem:

48.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 standarta prasībām;

48.2. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

48.3. jūras cenzs – 12 mēneši uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem jūrā, izpildot prakses programmu un dokumentējot to izglītības iestādes izsniegtā, Latvijas Jūrnieku reģistra izstrādātā tipveida vai ekvivalentā jūras prakses grāmatā (turpmāk – prakses grāmata) vai arī trīs gadi klāja komandas sastāvā uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem jūrā. Prakses vai darba laikā vismaz sešus mēnešus pildīti navigācijas sardzes pienākumi kapteiņa vai kvalificēta sardzes stūrmaņa uzraudzībā;

48.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

49. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT:

49.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām;

49.2. iegūta GMDSS operatora kvalifikācija;

49.3. jūras cenzs – seši mēneši uz kuģiem jūrā, izpildot prakses programmu un dokumentējot to prakses grāmatā, vai trīs gadi klāja komandas sastāvā, pildot navigācijas sardzes pienākumus. Prakses laikā vismaz divus mēnešus pildīti navigācijas sardzes pienākumi kapteiņa vai sardzes stūrmaņa uzraudzībā;

49.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.632; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

50. Prasības, pretendējot uz sardzes matroža kvalifikāciju:

50.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta matroža programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/4, A-II/5 un B-II/4 standarta prasībām, vai pabeigtas divu gadu studijas kuģa vadītāju programmā vai vismaz 12 mēnešu praktiskā apmācība uz kuģa jūrā un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa vērtējums;

50.2. jūras cenzs – vismaz divi mēneši uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem, pildot navigācijas sardzes pienākumus sardzes stūrmaņa vai kvalificēta sardzes matroža uzraudzībā, dokumentējot to prakses grāmatā;

50.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/4 un B-II/4 standarta prasībām.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

51. Prasības, pretendējot uz kvalificēta sardzes matroža kvalifikāciju:

51.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta matroža programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/4, A-II/5 un B-II/4 standarta prasībām, vai pabeigtas divu gadu studijas kuģa vadītāju programmā;

51.2. iegūta sardzes matroža kvalifikācija;

51.3. jūras cenzs sardzes matroža amatā – vismaz 12 mēneši uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem vai vismaz 18 mēneši uz kuģiem jūrā, no kuriem vismaz 12 mēneši uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem, ja izglītība neatbilst šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

51.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/5 standarta prasībām.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

52. Prasības, pretendējot uz bocmaņa kvalifikāciju:

52.1. (svītrots ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223);

52.2. iegūta kvalificēta sardzes matroža kvalifikācija;

52.3. jūras cenzs – 12 mēneši kvalificēta matroža amatā uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa vērtējums un rekomendācija bocmaņa kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai;

52.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/5 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

53. Prasības, pretendējot uz kuģa pavāra kvalifikāciju:

53.1. izglītība:

53.1.1. apgūta akreditēta kuģa pavāra profesionālās izglītības programma; vai

53.1.2. apgūta akreditēta pavāra profesionālās izglītības programma un kuģa pavāra profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības programma, izpildot prakses programmu un dokumentējot to prakses grāmatā;

53.2. jūras cenzs ‒ četri mēneši uz kuģiem jūrā stjuarta vai praktikanta amatā un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa vērtējums;

53.3. kompetence atbilst pavāra profesijas standarta, kuģa pavāra profesionālās kvalifikācijas un STCW konvencijas Kodeksa A-VI/1 standarta prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā; 53.1.2. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2019., sk. 240. punktu)

54. Prasības, pretendējot uz stjuarta kvalifikāciju:

54.1. apgūta pamatizglītība un Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma par higiēnas prasībām uz kuģiem; vai

54.2. apgūta kuģa pavāra profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības programma vai tās daļa, kas iekļauj apmācību par higiēnas prasībām darbam uz kuģiem;

54.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-VI/1 standarta un sanitāro normu prasībām.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

9. Kuģa mašīnkomandas virsnieka un ierindas personāla kvalifikācija un minimālās prasības

55. Mašīnkomandas virsniekam un ierindas jūrniekam piešķir šādu profesionālo kvalifikāciju:

55.1. vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku - tiesīgs ieņemt jebkuru mehāniķa amatu uz kuģiem bez galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem;

55.2. vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW, – tiesīgs ieņemt vecākā vai otrā mehāniķa amatu uz kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda mazāka par 3000 kW, vai sardzes mehāniķa amatu uz kuģiem bez galvenā dzinēja jaudas ierobežojumiem;

55.3. otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku - tiesīgs ieņemt otrā vai sardzes mehāniķa amatu uz kuģiem bez galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem;

55.4. otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW, – tiesīgs ieņemt otrā mehāniķa amatu uz kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda mazāka par 3000 kW, vai sardzes mehāniķa amatu uz kuģiem bez galvenā dzinēja jaudas ierobežojumiem;

55.5. sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku – tiesīgs ieņemt sardzes mehāniķa amatu uz kuģiem bez galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem. Kuģa galveno dzinēju jaudu var ierobežot atbilstoši apgūtajai profesionālās izglītības programmai;

55.6. mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW,- tiesīgs ieņemt mehāniķa amatu uz kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda mazāka par 750 kW;

55.7. kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķis - tiesīgs ieņemt kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķa amatu;

55.8. kuģu elektromehāniķis - tiesīgs ieņemt kuģa elektromehāniķa amatu;

55.9. sardzes motorists - tiesīgs ieņemt sardzes motorista amatu;

55.10. kvalificēts sardzes motorists – tiesīgs ieņemt kvalificēta sardzes motorista vai sardzes motorista amatu;

55.11. kuģa elektriķis - tiesīgs ieņemt kuģa elektriķa amatu;

55.12. sūkņu mašīnists - tiesīgs strādāt par sūkņa mašīnistu uz konkrēta tipa tankkuģiem;

55.13. kuģa tehniķis - tiesīgs ieņemt kuģa tehniķa amatu un pildīt navigācijas un mašīntelpas sardzes pienākumus uz kuģiem bez ierobežojumiem;

55.14. virpotājs, metinātājs, atslēdznieks - tiesīgs ieņemt attiecīgo amatu uz kuģa bez sardzes pildīšanas pienākumiem.

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

56. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku:

56.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/2 standarta prasībām, un ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

56.2. iegūta kvalifikācija - otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku;

56.3. jūras cenzs - 36 mēneši sardzes mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, no kuriem ne mazāk kā 12 mēneši otrā mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku;

56.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/2 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

57. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW:

57.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām un atvieglotām A-III/2 standarta prasībām, un ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

57.2. iegūta kvalifikācija - otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW;

57.3. jūras cenzs - 24 mēneši sardzes mehāniķa amatā, no kuriem vismaz 12 mēneši otrā mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

57.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/3 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

58. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku:

58.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/2 standarta prasībām, un ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

58.2. iegūta kvalifikācija - sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku vai otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW;

58.3. jūras cenzs - 12 mēneši sardzes mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku vai arī 12 mēneši otrā mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, ja pretendents ieguvis kvalifikāciju - otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW;

58.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/2 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

59. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW:

59.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām un atvieglotām A-III/2 standarta prasībām, un ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

59.2. iegūta kvalifikācija - sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

59.3. jūras cenzs - 12 mēneši sardzes mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

59.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/3 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

60. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku:

60.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām;

60.2. prakses laiks:

60.2.1. vismaz 12 mēnešu kompleksā prakse apstiprinātās mehāniskās un elektriskās darbnīcās vai ekvivalentā prakses vai darba vietā, kura nodrošina piešķiramajai kvalifikācijai atbilstošu praktisko iemaņu un izglītības programmā noteiktās prakses programmas vai tās daļas apguvi (turpmāk – darbnīcas), un uz kuģiem jūrā, kas ir daļa no akreditētas un Satiksmes ministrijas sertificētas profesionālās izglītības programmas. Prakse tiek dokumentēta prakses grāmatā un ietver jūras cenzu – vismaz sešus mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpā sardzes mehāniķa vai vecākā mehāniķa uzraudzībā; vai

60.2.2. vismaz 36 mēnešu praktiskā pieredze darbnīcās un uz kuģiem jūrā, kas ietver jūras cenzu – vismaz 30 mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

60.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

61. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW:

61.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kas ietver praksi darbnīcās un kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta atvieglotām prasībām;

61.2. jūras cenzs - seši mēneši mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 200 kW;

61.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta atvieglotām prasībām.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

62. Prasības, pretendējot uz kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķa kvalifikāciju:

62.1. izglītība:

62.1.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķa programma vai ekvivalenta programma; vai

62.1.2. apgūta akreditēta aukstumiekārtu sistēmu tehniķa profesionālās izglītības programma un kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības programma;

62.2. jūras cenzs – vismaz četri mēneši uz refrižeratorkuģiem vai sašķidrinātās gāzes tankkuģiem, izpildot prakses programmu saldēšanas iekārtu mehāniķa uzraudzībā un dokumentējot to prakses grāmatā;

62.3. kompetence atbilst refrižeratorkuģu un sašķidrinātās gāzes tankkuģu specifikai, aukstumiekārtu sistēmu tehniķa profesijas standarta un kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

63. Prasības, pretendējot uz kuģu elektromehāniķa kvalifikāciju:

63.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma vai ekvivalenta programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/6 un B-III/6 standarta prasībām;

63.2. prakses laiks:

63.2.1. vismaz 12 mēnešu kompleksā prakse darbnīcās un uz kuģiem jūrā, kas ir daļa no akreditētas un Satiksmes ministrijas sertificētas profesionālās izglītības programmas. Prakse tiek dokumentēta prakses grāmatā un ietver jūras cenzu – vismaz sešus mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpā elektromehāniķa vai vecākā mehāniķa uzraudzībā; vai

63.2.2. vismaz 36 mēnešu praktiskā pieredze darbnīcās un uz kuģiem jūrā, kas ietver jūras cenzu – vismaz 30 mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

63.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/6 un B-III/6 standarta prasībām.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

64. Prasības, pretendējot uz sardzes motorista kvalifikāciju:

64.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģa motorista programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/4, A-III/5 un B-III/4 standarta prasībām, vai pabeigtas divu gadu studijas kuģa mehāniķu programmā, vai arī 12 mēnešu praktiskā apmācība uz kuģa jūrā un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa un vecākā mehāniķa vērtējums;

64.2. jūras cenzs - divi mēneši uz kuģa ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 750 kW, pildot sardzes pienākumus mašīntelpās kvalificēta mehāniķa uzraudzībā un dokumentējot to prakses grāmatā;

64.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/4 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

65. Prasības, pretendējot uz kvalificēta sardzes motorista kvalifikāciju:

65.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģa motorista programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/4, A-III/5 un B-III/4 standarta prasībām, vai pabeigtas divu gadu studijas kuģa mehāniķu programmā, vai 12 mēnešu praktiskā apmācība uz kuģa jūrā un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa un vecākā mehāniķa vērtējums;

65.2. iegūta kvalifikācija - sardzes motorists;

65.3. jūras cenzs – vismaz seši mēneši mašīnkomandas sastāvā pēc sardzes motorista kvalifikācijas iegūšanas uz kuģa ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

65.4. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/5 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

66. Prasības, pretendējot uz kuģa elektriķa kvalifikāciju:

66.1. izglītība:

66.1.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģa elektriķa profesionālās izglītības programma vai ekvivalenta programma; vai

66.1.2. apgūta akreditēta elektrotehniķa profesionālās izglītības programma un kuģa elektriķa profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/7 standarta prasībām; vai

66.1.3. pabeigtas divu gadu studijas akreditētā un Satiksmes ministrijas sertificētā profesionālās izglītības programmā, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/6 un B-III/6 standarta prasībām; vai

66.1.4. vismaz 12 mēnešu praktiskā apmācība mašīnkomandas sastāvā uz kuģa jūrā un saņemts kuģa kapteiņa un vecākā mehāniķa pozitīvs vērtējums;

66.2. jūras cenzs:

66.2.1. vismaz triju mēnešu prakse jūrā mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, izpildot prakses programmu un dokumentējot to prakses grāmatā; vai

66.2.2. vismaz sešu mēnešu prakse jūrā mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

66.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/7 standarta prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

67. Prasības, pretendējot uz sūkņu mašīnista kvalifikāciju:

67.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta sūkņu mašīnista kursu programma vai praktiskā apmācība uz tankkuģa un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa vērtējums un rekomendācija sūkņu mašīnista kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai;

67.2. iegūta kvalifikācija - kvalificēts sardzes matrozis vai kvalificēts sardzes motorists;

67.3. jūras cenzs - 12 mēneši uz tankkuģa kvalificēta sardzes matroža vai kvalificēta sardzes motorista amatā;

67.4. kompetence atbilst sūkņa mašīnistam noteiktajām prasībām uz konkrēta tipa tankkuģiem.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

68. Prasības, pretendējot uz kuģa tehniķa kvalifikāciju:

68.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģa tehniķa programma, kas ietver praksi darbnīcās un atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/4, A-II/5, A-III/4, A-III/5, B-II/4 un B-III/4 standarta prasībām;

68.2. jūras cenzs – seši mēneši jūrā uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem un ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 750 kW, ne mazāk par diviem mēnešiem pildot navigācijas sardzes pienākumus sardzes stūrmaņa uzraudzībā un ne mazāk par diviem mēnešiem pildot mašīntelpas sardzes pienākumus sardzes mehāniķa uzraudzībā, dokumentējot to prakses grāmatā;

68.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/4 un A-III/4 standarta prasībām un kuģa atslēdzniekam noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 632; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

69. Prasības, pretendējot uz virpotāja vai metinātāja kvalifikāciju:

69.1. apgūta akreditēta attiecīgā programma;

69.2. kompetence atbilst kvalifikācijas prasībām.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

69.1 Prasības, pretendējot uz kuģa atslēdznieka kvalifikāciju:

69.1. apgūta akreditēta metinātāja profesionālās izglītības vai ekvivalenta programma vai iepriekš iegūts Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts kuģa atslēdznieka kvalifikācijas sertifikāts;

69.2. iegūta kvalificēta sardzes motorista kvalifikācija. Šo prasību nepiemēro, ja iepriekš iegūts Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts kuģa atslēdznieka kvalifikācijas sertifikāts;

69.3. jūras cenzs – 12 mēneši mašīntelpas komandas sastāvā jūrā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 750 kW, un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa un vecākā mehāniķa vērtējums;

69.4. kompetence atbilst kuģa atslēdznieka kvalifikācijas prasībām.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

10. Jūrnieku sertificēšana piekrastes kuģošanai

70. Latvijas karoga jūras kuģu kapteiņus un virsniekus, kuri strādā uz kuģiem piekrastes kuģošanas rajonā, sertificē atbilstoši šo noteikumu prasībām.

71. Ārvalstu karogu piekrastes kuģošanas kuģu kapteiņi un stūrmaņi, kuģojot Latvijas piekrastes ūdeņos, ir sertificēti atbilstoši kompetences standartiem, kas pielīdzināti šo noteikumu prasībām.

11. Jūrnieku izglītības, apmācības un kompetences novērtēšanas prasības

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.768)

72. Ārvalsts jūrniecības profesionālās izglītības diplomu atzīst (izņemot šo noteikumu 73.1. un 73.1. apakšpunktā minēto gadījumu) par līdzvērtīgu un atbilstošu attiecīgās kvalifikācijas piešķiršanai, ja tas ir izsniegts:

72.1. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī. Diplomu atzīst atbilstoši apgūtai akreditētai programmai vai kvalifikācijai, kā tas ir ierakstīts izglītības iestādes izdotajā dokumentā, ja tas nav pretrunā ar STCW konvencijas prasībām;

72.2. trešajā valstī, kas ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas dalībvalsts, un:

72.2.1. attiecīgā programma ir akreditēta un atzīta šajā valstī. Diplomu atzīst, ja programma ir apgūta augstākajā izglītības iestādē, kura gatavo Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras sestajam kvalifikācijas līmenim atbilstošus speciālistus tirdzniecības flotes kuģiem, un tiek pildītas STCW konvencijas I/10 noteikuma prasības;

72.2.2. attiecīgā programma ir akreditēta un atzīta šajā valstī. Ja programma ir apgūta citās izglītības iestādēs (nevis šo noteikumu 72.2.1.apakš­punktā minētajās), diplomu atzīst pēc programmas satura izvērtēšanas Latvijas Jūrnieku reģistrā. Ja programmas saturs neatbilst attiecīgajām Satiksmes ministrijas sertificētajām programmām, pretendents apgūst programmu izlīdzināšanas kursus.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

73. Ja kuģu vadītāju, kuģu mehāniķu un kuģu elektromehāniķu specialitāte apgūta ārvalstīs profesionālās vidējās vai koledžas tipa zvejniecības izglītības iestādēs, programmas neatzīst par līdzvērtīgām, lai pretendētu uz STCW konvencijai atbilstošu šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.5., 41.6., 41.7., 55.1., 55.2., 55.3., 55.4., 55.5. un 55.8.apakšpunktā minēto kvalifikāciju.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

73.1 Satiksmes ministrijas sertificētas profesionālās pilnveides izglītības programmas atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 vai A-III/2 standarta prasībām īsteno izglītības iestāde, kas ir specializēta pirmā vai otrā līmeņa jūrniecības augstākās izglītības programmu īstenošanā. Prasības, pretendējot uz šīs programmas apguvi:

73.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 vai A-III/1 standarta prasībām un iegūta sardzes stūrmaņa vai sardzes mehāniķa jūrnieka profesionālā kvalifikācija bez kuģa tilpības vai galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem;

73.2. jūras cenzs – 18 mēneši sardzes virsnieka amatā uz tirdzniecības flotes kuģiem.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

73.2 Jūrniecības izglītības iestādes vai mācību centra dokumentārs apliecinājums, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 82.punktu, 83.3., 83.3. un 83.3. apakšpunktu, 86.6 un 86.14 punktu, ir derīgs kuģa personāla sertificēšanai atbilstoši šo noteikumu C daļai, bet nav derīgs darbam uz kuģiem jūrā.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

74. Dokumentāru apliecinājumu vai prasmju apliecību atzīst kvalifikācijas piešķiršanai atbilstoši šo noteikumu 8., 9., 17., 19., 20., 21. un 26. nodaļas prasībām vai kvalifikācijas atkārtotai apstiprināšanai, ja ir apgūta:

74.1. Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma; vai

74.2. atzīta mācību kursu programma klātienes formā, ko apliecina citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts izglītības iestādes, mācību centra vai kompetentas jūrniecības institūcijas izsniegts dokuments.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

74.1 Dokumentāru apliecinājumu, prasmju apliecību vai kvalifikācijas sertifikātu atzīst pretendenta uzņemšanai Satiksmes ministrijas sertificētā mācību kursu programmā atbilstoši uzņemšanas kritērijiem.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

75. Ja dokumentārs apliecinājums vai prasmju apliecība ir izdota trešajā valstī, kas ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas dalībvalsts un atbilst STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām, to atzīst par derīgu Latvijas Republikas kvalifikācijas sertifikāta izdošanai, ja konkrētās izglītības iestādes vai mācību centra programmas saturu un īstenošanu ir novērtējis Latvijas Jūrnieku reģistrs un atzinis par atbilstošu STCW konvencijas prasībām.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

75.1 Šo noteikumu 74. un 75.punkts neattiecas uz kvalifikācijas uzturēšanas kursu un kompetences celšanas kursu apliecībām, kuras atzīst kvalifikācijas piešķiršanai vai tās atkārtotai apstiprināšanai tikai pēc Satiksmes ministrijas sertificētas kursu programmas apgūšanas.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr. 768 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

76. Jūrnieks apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-I/11 standarta 2. punktam un saņem dokumentāru apliecinājumu ar derīguma termiņu pieci gadi.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

77. Jūrniecības profesionālās izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) nodrošina studentiem praktisko apmācību darbnīcās un sadarbībā ar kuģu īpašniekiem nodrošina praktisko apmācību uz kuģiem jūrā (jūras praksi). Darbnīcu prakses ilgumu dienās apliecina izglītības iestādes izsniegta izziņa. Praktikants ir atbildīgs par prakses programmas izpildes dokumentēšanu prakses grāmatā. Ierakstus prakses grāmatā veic latviešu vai angļu valodā. Izglītības iestādes absolvents vērtēšanas komisijai uzrāda kvalifikācijas piešķiršanai aizpildītu prakses grāmatu.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

78. Persona, kura pēc izglītības programmas apguves piecu vai vairāk gadu laikā nav saņēmusi atbilstošu kvalifikācijas sertifikātu, ir tiesīga pretendēt uz atbilstošas kvalifikācijas sertifikātu tikai pēc atkārtoti izpildītas prakses programmas uz kuģa. Prakses programmas izpildi dokumentē prakses grāmatā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

79. Vērtēšanas komisija novērtē pretendenta kompetenci saskaņā ar STCW konvencijas Kodeksa standartos noteiktajiem kritērijiem un metodiku. Šo noteikumu 41.1., 41.5., 41.7., 55.1., 55.3. un 55.5.apakšpunktā minēto kvalifikāciju saņemšanai pretendents kārto datorizētu, STCW standartu prasībām atbilstošu testu un intervijas veidā apliecina kompetenci vērtēšanas komisijā. Pārējo kvalifikāciju saņemšanai pretendents kompetenci apliecina intervijas veidā. Testēšanas jautājumus izstrādā un aktualizē Latvijas Jūrnieku reģistrs, pamatojoties uz STCW konvencijas Kodeksa A daļas II, III, IV, V un VI nodaļas minimālo kompetences standartu tabulām un B daļas attiecīgo nodaļu vadlīnijām atbilstoši katrai kvalifikācijai, un tēmas publicē Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā internetā. Tests tiek uzskatīts par izpildītu, ja pretendents pareizi atbildējis vismaz uz 70 % jautājumu.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.768; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

79.1 Kompetences pārbaudi pieprasītās kvalifikācijas saņemšanai pretendents kārto ne vairāk kā trīs reizes sešu mēnešu laikā pēc šajos noteikumos noteikto dokumentu iesniegšanas Latvijas Jūrnieku reģistrā. Ja pretendents šajā termiņā nenokārto kompetences pārbaudi, viņš ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pēdējās kompetences pārbaudes atkārtoti iesniedz dokumentus Latvijas Jūrnieku reģistrā saskaņā ar šo noteikumu prasībām un kārto kompetences pārbaudi. Šajā laikā viņš drīkst pretendēt uz zemāku kvalifikāciju. Ja vērtēšanas komisija konstatē nepietiekamu pretendenta kompetences līmeni, tā ir tiesīga noteikt, lai pretendents atkārtoti apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu attiecīgo mācību kursu programmu vai atkārtoti nokārto datorizēto testu.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

80. Jūrnieku kompetences novērtēšanas rezultātus un kompetences atbilstību šo noteikumu un STCW konvencijas standartiem apkopo vērtēšanas protokolā (8.pielikums). Protokolu paraksta vērtēšanas komisijas locekļi. Ja kompetences pārbaudē konstatēts, ka pretendents atbilst pieprasītajai kvalifikācijai, jūrnieks kvalifikācijas sertifikātu Latvijas Jūrnieku reģistrā var saņemt gada laikā pēc vērtēšanas protokola parakstīšanas dienas. Ja kompetences pārbaudē konstatēts, ka pretendents neatbilst pieprasītajai kvalifikācijai, vērtēšanas komisija vērtēšanas protokolā norāda tēmas, kurās pretendentam ir konstatēta neatbilstība kompetencei. Pēc jūrnieka pieprasījuma Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz viņam vērtēšanas protokola kopiju.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1051 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

81. Jūrniecības izglītības iestāžu noslēguma pārbaudījumus var apvienot ar kompetences novērtēšanu tikai tad, ja noslēguma pārbaudījumu kārtība pilnībā atbilst kompetences novērtēšanas procedūrai (metodikai) un pretendenti ir izpildījuši šajos noteikumos minētās prasības attiecīgajai kvalifikācijai. Šādā gadījumā pārbaudījumu kārtība, saturs un vērtēšanas komisijas sastāvs tiek saskaņots ar Latvijas Jūrnieku reģistru.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

12. Prasības speciāla tipa kuģu personāla kvalifikācijai
12.1. Prasības tankkuģa personālam

(Apakšnodaļa MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

82. Prasības tankkuģa virsniekam un ierindas jūrniekam, kura darba pienākumi un atbildība ir saistīti ar kravu vai kravas iekārtām:

82.1. uz naftas vai ķīmisko lejamkravu tankkuģiem:

82.1.1. jūras cenzs – vismaz trīs mēneši pēdējo piecu gadu laikā uz naftas vai ķīmisko lejamkravu tankkuģiem, kā arī apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Naftas, ķīmijas un sašķidrinātās gāzes tankkuģu iepazīšanas kurss" (turpmāk – tankkuģu iepazīšanas kurss); vai

82.1.2. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss" (turpmāk – naftas un ķīmijas tankkuģu pamatkurss), un kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-V/1-1-1 standarta prasībām;

82.2. uz gāzes tankkuģiem:

82.2.1. jūras cenzs – vismaz trīs mēneši pēdējo piecu gadu laikā uz gāzes tankkuģiem, kā arī apgūts tankkuģu iepazīšanas kurss; vai

82.2.2. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss" (turpmāk – sašķidrinātās gāzes tankkuģu pamatkurss), un kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-V/1-2-1 standarta prasībām.

82.1 Pēc naftas un ķīmijas tankkuģu pamatkursa vai sašķidrinātās gāzes tankkuģu pamatkursa sekmīgas beigšanas izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz jūrniekam beztermiņa dokumentāru apliecinājumu atbilstoši tankkuģa tipam ar ierakstu par atbilstību STCW konvencijas Kodeksa A-V/1-1-1 vai A-V/1-2-1 standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

82.2 Jūrniekam pēc šo noteikumu 82. punktā minēto prasību izpildes Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz tankkuģu pamata pakāpes prasmju sertifikātu (5. pielikums) ar derīguma termiņu pieci gadi no attiecīgā pamatkursa apguves dokumentārā apliecinājuma izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz trīs mēnešus pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis uz attiecīga tipa tankkuģa, tankkuģu pamata pakāpes prasmju sertifikātu izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas. Kuģa kapteinim un virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

83. Prasības tankkuģa kapteinim, vecākajam stūrmanim, vecākajam mehāniķim, otrajam mehāniķim un apkalpes loceklim, kurš ir tieši atbildīgs par kravas operācijām, kravas uzraudzību pārvadājuma laikā un kravas tanku tīrīšanu vai citām ar kravu saistītām darbībām uz naftas tankkuģiem:

83.1. atbilst šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

83.2. jūras cenzs, izpildot šo noteikumu 82.1. apakšpunktā minētās prasības, – vismaz trīs mēneši uz naftas tankkuģa vai vismaz viens mēnesis apmācībā uz naftas tankkuģa ārštata darbinieka amatā, kura laikā ir bijušas vismaz trīs kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, kas ir dokumentēts prakses grāmatā, kura izstrādāta, ņemot vērā STCW konvencijas Kodeksa B-V/1 standarta prasības;

83.3. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss", un kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-V/1-1-2 standarta prasībām, par ko izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz beztermiņa dokumentāru apliecinājumu.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

83.1 Prasības tankkuģa kapteinim, vecākajam stūrmanim, vecākajam mehāniķim, otrajam mehāniķim un apkalpes loceklim, kurš ir tieši atbildīgs par kravas operācijām, kravas uzraudzību pārvadājuma laikā un kravas tanku tīrīšanu vai citām ar kravu saistītām darbībām uz ķīmisko lejamkravu tankkuģiem:

83.1 1. atbilst šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

83.2. jūras cenzs, izpildot šo noteikumu 82.1. apakšpunktā minētās prasības, – vismaz trīs mēneši uz ķīmisko lejamkravu tankkuģa vai vismaz viens mēnesis apmācībā uz ķīmisko lejamkravu tankkuģa ārštata darbinieka amatā, kura laikā ir bijušas vismaz trīs kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, kas ir dokumentēts prakses grāmatā, kura izstrādāta, ņemot vērā STCW konvencijas Kodeksa B-V/1 standarta prasības;

83.1 3. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss", un kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-V/1-1-3 standarta prasībām, par ko izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz beztermiņa dokumentāru apliecinājumu.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

83.2 Prasības tankkuģa kapteinim, vecākajam stūrmanim, vecākajam mehāniķim, otrajam mehāniķim un apkalpes loceklim, kurš ir tieši atbildīgs par kravas operācijām, kravas uzraudzību pārvadājuma laikā un kravas tanku tīrīšanu vai citām ar kravu saistītām darbībām uz sašķidrinātās gāzes tankkuģiem:

83.2 1. atbilst šo noteikumu 82.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

83.2. jūras cenzs, izpildot šo noteikumu 82.2. apakšpunktā minētās prasības, – vismaz trīs mēneši uz sašķidrinātās gāzes tankkuģa vai vismaz viens mēnesis apmācībā uz sašķidrinātās gāzes tankkuģa ārštata darbinieka amatā, kura laikā ir bijušas vismaz trīs kravas iekraušanas un izkraušanas operācijas, kas ir dokumentēts prakses grāmatā, kura izstrādāta, ņemot vērā STCW konvencijas Kodeksa B-V/1 standarta prasības;

83.2 3. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss", un kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-V/1-2-2 standarta prasībām, par ko izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz beztermiņa dokumentāru apliecinājumu.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

83.3 Jūrniekam, kurš apguvis tankkuģu paplašināto kursu programmu un saņēmis kursu apliecību saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem, kas bija spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim, un kuram ir jūras cenzs – vismaz trīs mēneši pēdējo piecu gadu laikā uz attiecīgā tipa tankkuģiem –, nepiemēro šo noteikumu 83.3., 83.3. vai 83.3. apakšpunktā minētās prasības.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

84. Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 83., 83.1, 83.2 vai 83.punktā minēto prasību izpildes izsniedz jūrniekam tankkuģu paplašinātās pakāpes prasmju sertifikātu ar derīguma termiņu pieci gadi no attiecīgā kursa apguves dokumentārā apliecinājuma izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz trīs mēnešus pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis uz attiecīga tipa tankkuģa, tankkuģu paplašinātās pakāpes prasmju sertifikātu izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas. Kuģa kapteinim un virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

84.1 Nosacījumi tankkuģu prasmju sertifikāta atkārtotai saņemšanai:

84.1 1. esošais tankkuģu prasmju sertifikāts ir izsniegts Latvijas Jūrnieku reģistrā saskaņā ar STCW konvencijas prasībām;

84.1 2. pēdējo piecu gadu laikā pretendents vismaz trīs mēnešus strādājis uz attiecīga tipa tankkuģiem jūrā, pildot esošajam tankkuģu prasmju sertifikātam atbilstošus pienākumus, vai atkārtoti apguvis mācību kursu programmu atbilstoši šo noteikumu 82.1.2., 82.2.2., 83.3., 83.3. vai 83.3. apakšpunktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

84.2 Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 84.punktā minēto prasību izpildes izsniedz jūrniekam tankkuģu prasmju sertifikātu ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Kuģa kapteinim un virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

12.2. Prasības pasažieru kuģa personālam

(Apakšnodaļa MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

85. Pasažieru kuģa personālam ir pienākums sekmīgi apgūt Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Apmācības kurss pasažieru kuģu personālam" vai tās daļu atbilstoši amatam, pienākumiem un atbildībai:

85.1. kapteinis, virsnieks un tas pasažieru kuģa apkalpes loceklis, kurš norīkots palīdzēt pasažieriem avārijas situācijās, apgūst nekontrolējama pasažieru pūļa vadības mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/2 standarta 3. punkta prasībām;

85.2. pasažieru kuģa personāls, kurš tieši apkalpo pasažierus pasažieru telpās, apgūst papildu drošības mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/2 standarta 2.punkta prasībām;

85.3. kapteinis, vecākais stūrmanis, vecākais mehāniķis, otrais mehāniķis un tas apkalpes loceklis, kurš ir atbildīgs par pasažieru uzkāpšanu uz ro-ro pasažieru kuģa un nokāpšanu no tā, par kravas iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu vai par kuģa korpusa hermetizāciju, apgūst pasažieru un kravas drošības mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/2 standarta 5. punkta prasībām;

85.4. kapteinis, vecākais stūrmanis, vecākais mehāniķis, otrais mehāniķis un apkalpes loceklis, kurš trauksmju sarakstā norīkots uzņemties atbildību par pasažieru drošību avārijas situācijās, apgūst cilvēku uzvedības un krīzes kontroles vadīšanas mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/2 standarta 4. punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

85.1 Jūrniekam pēc mācību kursu programmas "Apmācības kurss pasažieru kuģu personālam" vai tās daļas apguves izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz dokumentāru apliecinājumu par apgūtajām programmas daļām. Minētā apliecinājuma derīguma termiņš ir pieci gadi.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

86. Jūrnieks, kuram jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz trīs mēneši uz pasažieru vai ro-ro pasažieru kuģiem, apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Apmācības kurss pasažieru kuģu personālam – atjaunošanas programma" vai tās daļu atbilstoši STCW konvencijas V/2 noteikuma 4. punkta prasībām un saņem jaunu dokumentāro apliecinājumu par apgūtajām programmas daļām. Minētā apliecinājuma derīguma termiņš ir pieci gadi.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

12.2.1 Prasības personālam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības

(Nodaļa MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

86.1 Prasības IGF pamata pakāpes prasmju sertifikāta pretendentam:

86.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Drošības pamatkurss darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības" (turpmāk – IGF pamatkurss) atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/3 standarta 1. punktā minētajām prasībām; vai

86.2. Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts sašķidrinātās gāzes tankkuģu prasmju sertifikāts.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

86.2 IGF pamata pakāpes prasmju sertifikāts nepieciešams jūrniekam, kura darba pienākumos ietilpst drošības pasākumi, kas saistīti ar degvielas apstrādi, izmantošanu vai rīcību ar to saistītās ārkārtas situācijās uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

86.3 Prasības IGF paplašinātās pakāpes prasmju sertifikāta pretendentam:

86.1. IGF pamata pakāpes prasmju sertifikāts;

86.2. jūras cenzs, izpildot šo noteikumu 86.1. apakšpunktā minēto prasību, – vismaz viens mēnesis uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, kura laikā ir bijušas vismaz trīs degvielas uzņemšanas operācijas. Divas no trim degvielas uzņemšanas operācijām var aizstāt ar apmācību uz trenažiera šo noteikumu 86.3. apakšpunktā minētās programmas ietvaros;

86.3. pēdējo piecu gadu laikā apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Paplašināts apmācības kurss darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības" (turpmāk – IGF paplašinātais kurss), un kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-V/3 standarta 2. punktā minētajām prasībām.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

86.4 IGF paplašinātās pakāpes prasmju sertifikāts nepieciešams kuģa kapteinim, mehāniķim un apkalpes loceklim, kurš ir tieši atbildīgs par degvielas apstrādi, izmantošanu un ar to saistīto sistēmu ekspluatāciju uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

86.5 Prasības IGF paplašinātās pakāpes prasmju sertifikāta pretendentam, kurš ir saņēmis Latvijas Jūrnieku reģistra paplašinātas pakāpes sašķidrinātās gāzes prasmju sertifikātu:

86.1. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395);

86.2. ir piedalījies vismaz trijās kravas uzņemšanas operācijās uz sašķidrinātās gāzes tankkuģiem vai izpildījis šo noteikumu 86.2. apakšpunktā minētos nosacījumus;

86.3. jūras cenzs – vismaz trīs mēneši pēdējo piecu gadu laikā uz viena no šādu tipu kuģiem:

86.3.1. kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības;

86.3.2. tankkuģiem, kas kā kravu pārvadā IGF kodeksā noteikto degvielu;

86.3.3. kuģiem, kas par degvielu izmanto gāzi vai zemas uzliesmošanas temperatūras degvielu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

86.6 Pēc IGF pamatkursa vai IGF paplašinātā kursa sekmīgas beigšanas izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz jūrniekam beztermiņa dokumentāru apliecinājumu ar ierakstu par atbilstību STCW konvencijas Kodeksa A-V/3 standarta 1. vai 2. punktā minētajām prasībām.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

86.7 Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 86.1, 86.3, 86.5 vai 86.punktā minēto prasību izpildes izsniedz jūrniekam prasmju sertifikātu (5. pielikums) (turpmāk – IGF prasmju sertifikāts) ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz trīs mēnešus pēdējo piecu gadu laikā nav strādājis uz šo noteikumu 86.3.1., 86.3.2. vai 86.3.3. apakšpunktā minētā kuģa, IGF pamata pakāpes prasmju sertifikātu izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi no IGF pamatkursa pabeigšanas dienas.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

86.8 Nosacījumi IGF prasmju sertifikāta atkārtotai saņemšanai:

86.1. esošais IGF prasmju sertifikāts ir izsniegts Latvijas Jūrnieku reģistrā saskaņā ar STCW konvencijas prasībām;

86.2. pēdējo piecu gadu laikā jūrnieks atkārtoti apguvis mācību kursu programmu atbilstoši šo noteikumu 86.1. vai 86.3. apakšpunktā minētajām prasībām vai jūras cenzs – vismaz trīs mēneši pēdējo piecu gadu laikā, kas iegūts uz viena no šādu tipu kuģiem:

86.2.1. kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības;

86.2.2. tankkuģiem, kas kā kravu pārvadā IGF kodeksā noteikto degvielu;

86.2.3. kuģiem, kas par degvielu izmanto gāzi vai zemas uzliesmošanas temperatūras degvielu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

86.9 IGF prasmju sertifikāta saņemšanai pretendents iesniedz dokumentāru apliecinājumu par šo noteikumu 86.3, 86.5 un 86.punktā minēto prasību izpildi.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

12.2.2 Prasības personālam uz kuģiem polārajos ūdeņos

(Apakšnodaļa MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

86.10 Lai pretendents saņemtu pamata pakāpes prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos, tas apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Pamatapmācības kurss darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos" (turpmāk – pamatkurss) atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/4 standarta 1. punktā minētajām prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

86.11 Lai strādātu uz kuģiem polārajos ūdeņos, kuģa kapteinim, vecākajam stūrmanim un sardzes stūrmanim nepieciešams pamata pakāpes prasmju sertifikāts darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

86.12 Lai pretendents saņemtu paplašinātās pakāpes prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos, tas atbilst šādām prasībām:

86.12 1. šo noteikumu 86.10 punktā minētajām prasībām;

86.12 2. jūras cenzs – vismaz divi mēneši kuģa kapteiņa vai klāja virsnieka amatā uz kuģiem polārajos ūdeņos vai tiem līdzvērtīgos apstākļos;

86.12 3. ir apguvis Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Paplašinātā apmācība darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos" (turpmāk – paplašinātais kurss) atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/4 standarta 2. punktā minētajām prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

86.13 Lai strādātu uz kuģiem polārajos ūdeņos, kuģa kapteinim un vecākajam stūrmanim nepieciešams paplašinātās pakāpes prasmju sertifikāts darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

86.14 Pēc pamatkursa vai paplašinātā kursa sekmīgas beigšanas izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz jūrniekam beztermiņa dokumentāru apliecinājumu ar ierakstu par atbilstību STCW konvencijas Kodeksa A-V/4 standarta 1. vai 2. punktā minētajām prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

86.15 Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 86.10, 86.12 vai 86.16 punktā minēto prasību izpildes izsniedz jūrniekam prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos (5. pielikums) ar derīguma termiņu pieci gadi no pamatkursa vai paplašinātā kursa apguves dokumentārā apliecinājuma izsniegšanas dienas, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz divus mēnešus pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis kuģa kapteiņa vai klāja virsnieka amatā uz kuģiem polārajos ūdeņos vai tiem līdzvērtīgos apstākļos, minēto prasmju sertifikātu izsniedz ar derīguma termiņu pieci gadi no tā izsniegšanas dienas.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

86.16 Lai prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos saņemtu atkārtoti, jūrnieks atbilst šādām prasībām:

86.16 1. esošais prasmju sertifikāts darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos ir izsniegts Latvijas Jūrnieku reģistrā saskaņā ar STCW konvencijas prasībām;

86.16 2. pēdējo piecu gadu laikā jūrnieks atkārtoti apguvis mācību kursu programmu atbilstoši šo noteikumu 86.10 punktā vai 86.12 3. apakšpunktā minētajām prasībām vai tā jūras cenzs ir vismaz divi mēneši pēdējo piecu gadu laikā kuģa kapteiņa vai klāja virsnieka amatā uz kuģiem polārajos ūdeņos vai tiem līdzvērtīgos apstākļos.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

86.17 Lai saņemtu prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos, pretendents iesniedz dokumentāru apliecinājumu par šo noteikumu 86.10, 86.12 un 86.16 punktā minēto prasību izpildi.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

12.3. Pamatprasības pasažieru kuģa personālam, kas nav ro-ro tipa kuģis

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

87. (Svītrots ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

88. (Svītrots ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

13. Speciālās kompetences minimālās prasības

(Nodaļa MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

13.1. Vispārīgais jautājums

89. Jūrnieks apgūst Satiksmes ministrijas sertificētas mācību kursu programmas atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A daļas prasībām un saņem dokumentārus apliecinājumus vai prasmju apliecības, kas ir speciālās kompetences pierādījumi un ko izsniedz izglītības iestādes vai mācību centri. Jūrnieka speciālās kompetences prasības konkrētas kvalifikācijas piešķiršanai ir noteiktas šo noteikumu 9.pielikumā.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

13.2. Drošības pamatkurss

90. Jūrnieks apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Drošības pamatkurss" (turpmāk – drošības pamatkurss) atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/1 standarta prasībām un saņem prasmju apliecību ar derīguma termiņu pieci gadi.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

91. Jūrnieks, kuram jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz trīs mēneši, apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Drošības pamatkurss – atjaunošanas programma" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/1 standarta 3.punkta prasībām un saņem jaunu prasmju apliecību ar derīguma termiņu pieci gadi.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

13.3. Glābšanas līdzekļu un ātrgaitas glābšanas laivu vadītāju kompetences prasības

92. Glābšanas līdzekļu un glābšanas laivu (izņemot ātrgaitas glābšanas laivas) vadītāja kompetences prasības:

92.1. jūras cenzs – vismaz seši mēneši;

92.2. sekmīgi apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta glābšanas līdzekļu vadīšanas mācību kursu programma atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/2-1 standarta prasībām un saņemta prasmju apliecība ar derīguma termiņu pieci gadi.

93. Ātrgaitas glābšanas laivu vadītāja kompetences prasības:

93.1. izpildītas šo noteikumu 92.punktā minētās prasības;

93.2. sekmīgi apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta ātrgaitas glābšanas laivu vadīšanas mācību kursu programma atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/2-2 standarta prasībām un saņemta prasmju apliecība ar derīguma termiņu pieci gadi.

94. Jūrnieks, kuram jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz trīs mēneši, apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu prasmju atjaunošanas mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/2 standarta 5. vai 11.punkta prasībām un saņem jaunu prasmju apliecību ar derīguma termiņu pieci gadi.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

13.4. Ugunsdzēšanas vadības kompetences apgūšana

95. Jūrnieks apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/3 standarta prasībām un saņem prasmju apliecību ar derīguma termiņu pieci gadi.

95.1 Jūrnieks, kuram jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz trīs mēneši, apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu prasmju atjaunošanas mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/3 standarta prasībām un saņem jaunu prasmju apliecību ar derīguma termiņu pieci gadi.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

13.5. Pirmās medicīniskās palīdzības un medicīniskās aprūpes kompetences prasības

96. Jūrnieks apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu pirmās medicīniskās palīdzības mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/4-1 standarta prasībām un saņem beztermiņa prasmju apliecību.

96.1 (Svītrots ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

97. Jūrnieks ne retāk kā reizi piecos gados apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu medicīniskās aprūpes mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/4-2 standarta prasībām un saņem prasmju apliecību ar derīguma termiņu pieci gadi.

13.6. Radiolokācijas un ECDIS kompetences prasības

97.1 Kuģu vadītājs apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu radiolokācijas mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/1, A-II/2 un A-II/3 standarta prasībām un Satiksmes ministrijas sertificētu ECDIS mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 un A-II/2 standarta prasībām, un pēc to beigšanas izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz beztermiņa dokumentārus apliecinājumus.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

97.2 (Svītrots ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

13.7. Mācību kursu programmas "Kuģa tiltiņa resursu vadība", "Mašīntelpas resursu vadība", "Sardzes mehāniķu kompetences celšanas kurss" un "Elektromehāniķu kompetences celšanas kurss"

97.3 Kuģu vadītājs, kuģu mehāniķis un kuģu elektromehāniķis apgūst šādas Satiksmes ministrijas sertificētas mācību kursu programmas un saņem beztermiņa dokumentāru apliecinājumu:

97.3 1. kuģu vadītājs – mācību kursu programmu "Kuģa tiltiņa resursu vadība" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 un A-II/2 standarta prasībām;

97.3 2. kuģu mehāniķis – mācību kursu programmu "Sardzes mehāniķu kompetences celšanas kurss" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām;

97.3 3. kuģu mehāniķis – mācību kursu programmu "Mašīntelpas resursu vadība" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 un A-III/2 standarta prasībām;

97.3 4. kuģu elektromehāniķis – mācību kursu programmu "Elektromehāniķu kompetences celšanas kurss" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-III/6 standarta prasībām.

97.4 (Svītrots ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

13.8. Aizsardzības kompetences prasības

97.5 Kuģa aizsardzības virsnieka kompetences prasības:

97.5 1. jūras cenzs – vismaz 12 mēneši;

97.5 2. sekmīgi apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kuģa aizsardzības virsnieks" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/5 standarta prasībām.

97.6 Jūrnieks, kura darba pienākumos ietilpst kuģa aizsardzības funkciju pildīšana, apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Aizsardzības kurss kuģa personālam ar aizsardzības funkcijām" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/6-2 standarta prasībām.

97.7 Jūrnieks apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Aizsardzības pamatkurss" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/6-1 standarta prasībām (izņemot gadījumu, ja jūrnieks jau ir apguvis Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Kuģa aizsardzības virsnieks" vai "Aizsardzības kurss kuģa personālam ar aizsardzības funkcijām").

97.8 Pēc šajā apakšnodaļā minēto prasību izpildes izglītības iestāde vai mācību centrs jūrniekam izsniedz beztermiņa prasmju apliecību.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

97.9 Jūrnieku, kurš apguvis mācību kursu programmu "Kuģa aizsardzības virsnieks" saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem, kas bija spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim, izglītības iestāde vai mācību centrs iepazīstina ar izmaiņām SCTW konvencijā kuģa aizsardzības virsnieka kompetenču jomā un izsniedz viņam beztermiņa prasmju apliecību.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

14. Kvalifikācijas sertifikāta izsniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

98. Lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu un esošo kvalifikācijas sertifikātu (ja tāds ir) un uzrāda personu apliecinoša dokumenta un jūrniecības profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

98.1. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

98.2. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395);

98.3. jūras cenzu apliecinošu dokumentu (piemēram, braukšanas apliecība, ieraksts jūrnieka grāmatiņā);

98.4. dokumentārus apliecinājumus un prasmju apliecības, kas apstiprina speciālās kompetences prasību apguvi atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā minētajām prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

99. Jūrniecības izglītības iestāžu absolventi papildus šo noteikumu 98.punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz prakses grāmatu.

100. Latvijas Jūrnieku reģistrs septiņu dienu laikā pārbauda dokumentu autentiskumu un derīgumu un norīko pretendentu uz kompetences pārbaudi vērtēšanas komisijā. Ja dokumenti ir izdoti ārvalstī, dokumentus pārbauda Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

101. Ja nepieciešama dokumentu papildu pārbaude, Latvijas Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs pārbaudes termiņu pagarināt līdz 30 dienām, par to informējot pretendentu.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

102. Latvijas Jūrnieku reģistrs izvērtē jūras cenza atbilstību attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai, ņemot vērā STCW konvencijas Kodeksa A-I/2 standarta 5. punkta prasības, kuģa tipu, veiktos pienākumus un atbilstošā STCW konvencijas kompetenču standarta prasības.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

15. Kvalifikācijas sertifikāta atkārtota izsniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

103. Kapteinis, virsnieks un ierindas jūrnieks, kurš sertificēts atbilstoši šo noteikumu prasībām, ne retāk kā reizi piecos gados apliecina savas profesionālās kompetences atbilstību šo noteikumu un STCW konvencijas prasībām, apstiprinot savu kvalifikāciju darbam uz kuģa jūrā, un atkārtoti saņem kvalifikācijas sertifikātu.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

104. Nosacījumi kvalifikācijas sertifikāta atkārtotai saņemšanai:

104.1. esošais kvalifikācijas sertifikāts ir izsniegts Latvijas Jūrnieku reģistrā saskaņā ar STCW konvencijas vai šo noteikumu prasībām;

104.2. pēdējā gada laikā Latvijas Jūrnieku reģistrā sekmīgi nokārtots angļu valodas zināšanu pārbaudījums atbilstoši attiecīgās kvalifikācijas un STCW konvencijas Kodeksa standartu prasībām;

104.3. pretendents pēdējo piecu gadu laikā vismaz 12 mēnešus vai pēdējo sešu mēnešu laikā vismaz trīs mēnešus strādājis atbilstoši kvalifikācijas sertifikātā norādītajai kvalifikācijai un ierobežojumiem, pildot kvalifikācijas sertifikātam atbilstošos pienākumus, vai strādājis krastā tādā amatā, kura darba pienākumu veikšana ļāvusi saglabāt attiecīgās kvalifikācijas iemaņas (piemēram, jūrniecības institūcijas darbinieks);

104.4. vērtēšanas komisija pozitīvi novērtējusi pretendenta kompetenci atbilstoši kvalifikācijas līmenim.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

105. Lai atkārtoti pretendētu uz kapteiņa (izņemot kvalifikāciju darbam uz kuģiem piekrastes kuģošanā), vecākā stūrmaņa, vecākā mehāniķa un otrā mehāniķa kvalifikāciju, pretendents papildus šo noteikumu 104. punktā minētajiem nosacījumiem sekmīgi apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi", ja pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

106. Jūrnieks, kurš atkārtoti pretendē uz šo noteikumu 41.1., 41.5., 41.7., 55.1., 55.3. vai 55.5.apakšpunktā minēto kvalifikāciju, kārto kompetences pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 79.punktam, ja netiek izpildītas šo noteikumu 104.3.apakšpunktā minētās prasības.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

107. Lai atkārtoti saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu un esošo kvalifikācijas sertifikātu un uzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

107.1. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

107.2. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395);

107.3. jūrniecības profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;

107.4. dokumentārus apliecinājumus un prasmju apliecības, kas apstiprina speciālās kompetences prasību apguvi atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā minētajām prasībām;

107.5. jūras cenzu apliecinošu dokumentu (piemēram, braukšanas apliecība, ieraksts jūrnieka grāmatiņā).

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

108. Lai pārbaudītu šo noteikumu 107.punktā minēto dokumentu autentiskumu un derīgumu, piemēro šo noteikumu 100., 101. un 102.punktā minētos nosacījumus.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

109. Kompetences sertifikāta un apstiprinājuma derīguma termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem, ja pretendenta kompetence vienlaikus atbilst šo noteikumu 104.1. un 104.3.apakšpunktā minētajām prasībām un prasmju apliecību derīguma termiņš to neierobežo.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

110. Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz:

110.1. kuģa kapteinim un virsniekam, kura kvalifikācijas prasības ir noteiktas STCW konvencijas II, III vai VII nodaļā, – jaunu kompetences sertifikātu un apstiprinājumu, ja no kompetences sertifikāta izsniegšanas datuma ir pagājuši pieci gadi, vai jaunu apstiprinājumu, ja no kompetences sertifikāta izsniegšanas datuma pagājuši mazāk nekā pieci gadi;

110.2. ierindas jūrniekam, kura kvalifikācijas prasības ir noteiktas STCW konvencijas II, III vai VII nodaļā, – jaunu prasmju sertifikātu;

110.3. pārējiem jūrniekiem – jaunu nacionālo kompetences sertifikātu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

16. Ārvalstī izdota kvalifikācijas sertifikāta atzīšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

16.1. Vispārīgie jautājumi

111. Kuģa kapteinim un sardzes virsniekam, kuram ir derīgs ārvalsts kompetentās iestādes izsniegts kompetences sertifikāts un tā apstiprinājums vai tankkuģu prasmju sertifikāts, Latvijas Jūrnieku reģistrs atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām izsniedz atzīšanas apstiprinājumu (10.pielikums) darbam uz Latvijas karoga kuģiem. Atzīti tiek tikai tie ārvalsts kompetento iestāžu izsniegtie kvalifikācijas sertifikāti, kas derīgi vēl vismaz sešus mēnešus un izsniegti STCW konvencijas dalībvalstī, kura pilnībā pilda STCW konvencijas prasības.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

112. Atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām ārvalstī izsniegts kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājums citas ārvalsts izsniegtam kvalifikācijas sertifikātam nav pamats šī kvalifikācijas sertifikāta atzīšanai Latvijas Republikā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

113. Atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma 5.punktā noteiktajam Latvijas Jūrnieku reģistrs var atļaut jūrniekam, kuram ir ārvalstī izsniegti attiecīgie kvalifikācijas dokumenti un kurš ir iesniedzis šo noteikumu 114.punktā norādītos dokumentus atzīšanas apstiprinājuma saņemšanai Latvijas Jūrnieku reģistrā, ieņemt amatu uz Latvijas karoga kuģa uz laiku līdz trim mēnešiem. Šādā gadījumā Latvijas Jūrnieku reģistrs jūrniekam izsniedz izziņu par iesnieguma pieņemšanu (11.pielikums).

114. Ārvalsts izsniegta kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanai pretendents vai kuģa īpašnieka pārstāvis iesniedz Latvijas Jūrnieku reģistrā:

114.1. iesniegumu (15. pielikums);

114.2. vienu fotogrāfiju vai jūrnieka sejas digitālo attēlu, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām;

114.3. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

114.4. kompetences sertifikāta un tā apstiprinājuma kopijas;

114.5. kopiju atzinumam par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa, kas izdots saskaņā ar STCW konvencijas noteikuma I/9 un STCW konvencijas Kodeksa A-I/9 standarta prasībām;

114.6. tankkuģu prasmju sertifikāta (ja tāds izdots) kopiju;

114.7. izziņu no kuģa īpašnieka vai tā pārstāvja, kas apliecina plānoto darbu uz Latvijas karoga kuģa (norādot kuģa nosaukumu, kuģa IMO numuru, pretendenta amatu).

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

114.1 Lai pārbaudītu šo noteikumu 114. punktā minēto dokumentu autentiskumu un derīgumu, piemēro šo noteikumu 100. un 101. punktā minētos nosacījumus.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

115. Ārvalstī sertificēts kuģa kapteinis, vecākais stūrmanis, vecākais mehāniķis, kā arī otrais mehāniķis, kurš pretendē uz kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājumu, apliecina Latvijas Republikas tiesību normu zināšanas jūrniecības nozarē.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

116. Satiksmes ministrija informē STCW konvencijas dalībvalstis, kuru kvalifikācijas sertifikātus var atzīt Latvijas Republikā, par būtiskām izmaiņām jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmā.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

16.2. Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta kvalifikācijas sertifikāta atzīšana

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

117. Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegtu kuģa kapteiņa un virsnieka, kura kvalifikācijas prasības noteiktas STCW konvencijas II, III vai VII nodaļā, kvalifikācijas sertifikātu un prasmju sertifikātu, kas izsniegts saskaņā ar STCW konvencijas V/1-1 un V/1-2 noteikumu, Latvijas Jūrnieku reģistrs atzīst atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

16.3. Trešajā valstī izdota kvalifikācijas sertifikāta atzīšana

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

118. Trešajā valstī izsniegtu kuģa kapteiņa un virsnieka, kura kvalifikācijas prasības noteiktas STCW konvencijas II, III vai VII nodaļā, kvalifikācijas sertifikātu un prasmju sertifikātu, kas izsniegts saskaņā ar STCW konvencijas V/1-1 un V/1-2 noteikumu, Latvijas Jūrnieku reģistrs atzīst, ievērojot STCW konvencijas I/10 noteikumu un šajos noteikumos minētās prasības.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

119. Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz atzīšanas apstiprinājumu trešajā valstī izsniegtam kvalifikācijas sertifikātam, ja Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Jūras drošības aģentūru šo valsti ir atzinusi un, pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu, tā iekļauta atzīto trešo valstu sarakstā, kuru Eiropas Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

120. Ja plānots atzīt trešās valsts izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu, bet šī valsts vēl nav atzīta atbilstoši šo noteikumu 119.punktam, Latvijas Jūrnieku reģistrs par to informē Satiksmes ministriju. Satiksmes ministrija iesniedz Eiropas Komisijai pieprasījumu par attiecīgās trešās valsts atzīšanu. Satiksmes ministrija ir tiesīga vienpusēji pieņemt lēmumu atzīt attiecīgās trešās valsts izsniegtos kvalifikācijas sertifikātus līdz brīdim, kad Eiropas Komisija pieņem lēmumu par trešās valsts kvalifikācijas sertifikātiem. Ja Satiksmes ministrija ir pieņēmusi lēmumu par vienpusēju atzīšanu, tā informē Eiropas Komisiju par to trešās valsts kompetences sertifikātu un prasmju sertifikātu atzīšanas apstiprinājumu skaitu, kurus Latvijas Jūrnieku reģistrs ir izsniedzis līdz brīdim, kad pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par trešās valsts atzīšanu.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

121. Latvijas Jūrnieku reģistrs informē Satiksmes ministriju par atbilstoši šo noteikumu 119.punktam atzīto trešo valsti, kas neievēro STCW konvencijas prasības. Satiksmes ministrija par to informē Eiropas Komisiju. Satiksmes ministrija informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, ja plānots atsaukt Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegtus atzīšanas apstiprinājumus trešās valsts izsniegtiem kvalifikācijas sertifikātiem, norādot pamatojumu.

(Grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

122. (Svītrots ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

17. Jūrnieku alternatīvā sertificēšana

123. Ievērojot STCW konvencijas Kodeksa VII nodaļas prasības par jūrnieku alternatīvo sertificēšanu, Latvijas Jūrnieku reģistrs, ņemot vērā īpaša tipa kuģa specifiku vai speciālās profesionālās sagatavošanas programmas apguvi, ir tiesīgs izsniegt kvalifikācijas sertifikātu ar apvienotu jūrnieka kvalifikāciju vai kvalifikācijas sertifikātu par personas īpašajām zināšanām un kompetenci darbam uz īpašā tipa kuģa, norādot to kvalifikācijas sertifikātā.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

123.1 Veicot jūrnieku sertificēšanu šo noteikumu 167. vai 168.punktā noteiktajos gadījumos, Latvijas Jūrnieku reģistrs, ņemot vērā īpašā tipa kuģa specifiku, ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu 43.2., 43.4., 57.2. un 57.3.apakš­punktā minētās prasības, nesamazinot kopējo jūras cenzu. Šajā gadījumā kompetences sertifikātā vai apstiprinājumā norāda īpašā tipa kuģa iero­bežojumus.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1051 redakcijā)

123.2 Veicot jūrnieku sertificēšanu šo noteikumu 167. vai 168.punktā noteiktajos gadījumos, Latvijas Jūrnieku reģistrs, ņemot vērā īpašā tipa kuģa specifiku, ir tiesīgs piešķirt šo noteikumu 55.1.apakšpunktā norādīto kvali­fikāciju ierobežotai izmantošanai, ja pretendents, kuram piešķirta šo noteikumu 55.2.apakšpunktā norādītā kvalifikācija, 12 mēnešus nostrādājis vecākā mehāniķa amatā. Šajā gadījumā kompetences sertifikātā vai apstiprinājumā norāda īpašā tipa kuģa ierobežojumus.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1051 redakcijā)

123.3 Atpūtas kuģu vadītājus, ja atpūtas kuģa garums nepārsniedz 24 metrus, tas ir iesaistīts komercdarbībā un veic starptautiskus reisus, sertificē atbilstoši šo noteikumu 45.punktā minētajām prasībām. Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz attiecīgu STCW konvencijas kompetences sertifikātu un apstiprinājumu, norādot ierobežojumus.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

D daļa. Zvejas kuģu personāla sertificēšana

18. Vispārīgie jautājumi

124. Šī daļa nosaka Latvijas zvejas kuģu personāla un zvejas laivu personāla sertificēšanas prasības un kārtību.

125. Zvejas kuģa īpašnieks un kapteinis ir atbildīgs par kuģa komandas komplektēšanu ar atbilstoši šo noteikumu prasībām apmācītu un sertificētu personālu, ņemot vērā kuģa garumu un galveno dzinēju jaudu, kuģa tehnisko aprīkojumu un zvejas rajonu.

19. Zvejas kuģu vadītāju kvalifikācija un minimālās prasības tās pretendentam

126. Zvejas kuģu vadītājiem piešķir šādu profesionālo kvalifikāciju:

126.1. kapteinis uz zvejas kuģiem ar garumu 45 metri un garākiem neierobežotā zvejas rajonā - tiesīgs ieņemt kapteiņa vai jebkura stūrmaņa amatu uz jebkura zvejas kuģa;

126.2. kapteinis uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem, neierobežotā zvejas rajonā - tiesīgs ieņemt kapteiņa vai jebkura stūrmaņa amatu uz zvejas kuģiem, kas īsāki par 45 metriem, neierobežotā zvejas rajonā;

126.3. kapteinis uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem, ierobežotā zvejas rajonā - tiesīgs ieņemt kapteiņa vai jebkura stūrmaņa amatu uz zvejas kuģiem, kas īsāki par 45 metriem, ierobežotā zvejas rajonā;

126.4. vecākais stūrmanis uz zvejas kuģiem ar garumu 45 metri un garākiem neierobežotā zvejas rajonā - tiesīgs ieņemt vecākā vai jebkura cita stūrmaņa amatu uz jebkura zvejas kuģa neierobežotā zvejas rajonā;

126.5. sardzes stūrmanis uz zvejas kuģiem ar garumu 45 metri un garākiem neierobežotā zvejas rajonā - tiesīgs ieņemt sardzes stūrmaņa amatu uz jebkura zvejas kuģa neierobežotā zvejas rajonā;

126.6. sardzes stūrmanis uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem, neierobežotā zvejas rajonā - tiesīgs ieņemt sardzes stūrmaņa amatu uz zvejas kuģiem, kas īsāki par 45 metriem, neierobežotā zvejas rajonā;

126.7. sardzes stūrmanis uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem, ierobežotā zvejas rajonā - tiesīgs ieņemt sardzes stūrmaņa amatu uz zvejas kuģiem, kas īsāki par 45 metriem, ierobežotā zvejas rajonā;

126.8. šķiperis - tiesīgs ieņemt šķipera amatu uz zvejas kuģiem, īsākiem par 12 metriem, vai uz zvejas laivām.

127. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz zvejas kuģiem ar garumu 45 metri un garākiem neierobežotā zvejas rajonā:

127.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa standarta A-II/1 sadaļas prasībām, vai līdzvērtīga programma;

127.2. jūras cenzs - 18 mēneši stūrmaņa amatā uz kuģiem, garākiem par 12 metriem, no kuriem vismaz 12 mēneši uz zvejas kuģiem, garākiem par 45 metriem, vecākā stūrmaņa amatā neierobežotā zvejas rajonā;

127.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

127.4. nokārtots kompetences eksāmens.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

128. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem, neierobežotā zvejas rajonā:

128.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta un akreditēta profesionālās izglītības un sagatavošanas programma, kas atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 sadaļas prasībām, vai ekvivalenta programma;

128.2. jūras cenzs - vismaz 12 mēneši sardzes stūrmaņa amatā jūrā uz kuģiem, garākiem par 12 metriem, no kuriem vismaz seši mēneši uz zvejas kuģiem neierobežotā zvejas rajonā;

128.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

128.4. nokārtots kompetences eksāmens.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

129. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem, ierobežotā zvejas rajonā:

129.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta un akreditēta profesionālās izglītības un sagatavošanas programma, kas atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 sadaļas prasībām, vai ekvivalenta programma;

129.2. jūras cenzs - vismaz 12 mēneši sardzes stūrmaņa amatā uz kuģiem, garākiem par 12 metriem, no kuriem vismaz seši mēneši uz zvejas kuģiem;

129.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

129.4. nokārtots kompetences eksāmens.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

130. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais stūrmanis uz zvejas kuģiem ar garumu 45 metri un garākiem neierobežotā zvejas rajonā:

130.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālā izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa standarta A-II/1 sadaļas prasībām, vai ekvivalenta programma;

130.2. jūras cenzs - vismaz 12 mēneši sardzes stūrmaņa amatā uz kuģiem, garākiem par 12 metriem, no kuriem seši mēneši uz zvejas kuģiem, garākiem par 45 metriem, neierobežotā zvejas rajonā;

130.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

130.4. nokārtots kompetences eksāmens.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

131. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - sardzes stūrmanis uz zvejas kuģiem, ar garumu 45 metri un garākiem, neierobežotā zvejas rajonā:

131.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 standarta prasībām, vai ekvivalenta programma;

131.2. jūras cenzs - 12 mēneši klāja komandā uz kuģiem, garākiem par 12 metriem, no kuriem vismaz seši mēneši, pildot navigācijas sardzes pienākumus kapteiņa vai sardzes stūrmaņa uzraudzībā uz zvejas kuģiem neierobežotā zvejas rajonā;

131.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

131.4. nokārtots kompetences eksāmens.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

132. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - sardzes stūrmanis uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem, neierobežotā zvejas rajonā:

132.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa standarta A-II/3 sadaļas prasībām, vai ekvivalenta programma;

132.2. jūras cenzs - seši mēneši klāja komandā uz zvejas kuģiem, garākiem par 12 metriem;

132.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

132.4. nokārtots kompetences eksāmens.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

133. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - sardzes stūrmanis uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem, ierobežotā zvejas rajonā:

133.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa standarta A-II/3 sadaļas prasībām, vai ekvivalenta programma;

133.2. jūras cenzs - seši mēneši klāja komandā, no kuriem vismaz trīs mēneši uz zvejas kuģiem, garākiem par 12 metriem;

133.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

133.4. nokārtots kompetences eksāmens.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

134. Prasības, pretendējot uz šķipera kvalifikāciju:

134.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Zvejas laivu šķipera apmācības pamatkurss" vai apgūts Satiksmes ministrijas sertificēts drošības pamatkurss un Satiksmes ministrijas sertificēta pirmās medicīniskās palīdzības mācību kursu programma;

134.2. vismaz divi mēneši praktiskā darba pieredze jūrā vai iepriekš iegūta šķipera kvalifikācija;

134.3. nokārtots kompetences eksāmens.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

20. Zvejas kuģu mehāniķu kvalifikācija un minimālās prasības tās pretendentam

135. Zvejas kuģu mehāniķim piešķir šādu kvalifikāciju:

135.1. vecākais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku - tiesīgs ieņemt jebkura mehāniķa amatu uz zvejas kuģiem bez galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem;

135.2. vecākais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW, - tiesīgs ieņemt jebkura mehāniķa amatu uz zvejas kuģiem ar dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW;

135.3. otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku - tiesīgs ieņemt otrā mehāniķa vai sardzes mehāniķa amatu uz zvejas kuģiem bez galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem;

135.4. otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW, - tiesīgs ieņemt otrā vai sardzes mehāniķa amatu uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW;

135.5. sardzes mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku - tiesīgs ieņemt sardzes mehāniķa amatu uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

135.6. mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW, - tiesīgs ieņemt kuģa mehāniķa amatu uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW;

135.7. mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 300 kW, - tiesīgs ieņemt kuģa mehāniķa amatu uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 300 kW.

136. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku:

136.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/3 vai A-III/1 standarta prasībām, vai ekvivalenta programma;

136.2. jūras cenzs - 24 mēneši sardzes mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 750 kW, no kuriem ne mazāk kā 12 mēneši otrā mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, ne mazāku par 3000kW;

136.3. nokārtots kompetences eksāmens.

137. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW:

137.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām, vai ekvivalenta programma;

137.2. jūras cenzs - 24 mēneši mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 300 kW, no kuriem ne mazāk kā 12 mēneši otrā mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 750 kW;

137.3. nokārtots kompetences eksāmens.

138. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku:

138.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 vai A-III/3 standarta prasībām, vai ekvivalenta programma;

138.2. jūras cenzs - 12 mēneši sardzes mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 750 kW;

138.3. nokārtots kompetences eksāmens.

139. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW:

139.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām, vai ekvivalenta programma;

139.2. jūras cenzs - vismaz 12 mēneši sardzes mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 300 kW;

139.3. nokārtots kompetences eksāmens.

140. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - sardzes mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku:

140.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām, vai ekvivalenta programma;

140.2. jūras cenzs - seši mēneši mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 300 kW un lielāku;

140.3. nokārtots kompetences eksāmens.

141. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW:

141.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģu mehāniķu programma darbam ar dzinējiem, mazākiem par 750 kW;

141.2. jūras cenzs - četri mēneši mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem jūrā;

141.3. nokārtots kompetences eksāmens.

142. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 300 kW:

142.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģu mehāniķu programma darbam ar dzinējiem, mazākiem par 300 kW;

142.2. jūras cenzs - četri mēneši mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem jūrā;

142.3. nokārtots kompetences eksāmens.

21. Zvejas kuģu ierindas personāla kvalifikācija un minimālās prasības tās pretendentam

143. Zvejas kuģu ierindas personālam piešķir šādu kvalifikāciju:

143.1. zvejnieks - tiesīgs ieņemt zvejnieka amatu uz zvejas kuģiem;

143.2. zvejas kuģa matrozis - tiesīgs ieņemt sardzes matroža amatu uz zvejas kuģiem;

143.3. zvejas kuģa motorists - tiesīgs ieņemt sardzes motorista amatu uz zvejas kuģiem;

143.4. vecākais traļmeistars - tiesīgs ieņemt vecākā traļmeistara amatu uz zvejas kuģiem, garākiem par 45 metriem;

143.5. traļmeistars - tiesīgs ieņemt traļmeistara amatu uz zvejas kuģiem, kuru garums ir 45 metri vai īsāks.

144. Prasības, pretendējot uz zvejnieka kvalifikāciju:

144.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta vai ekvivalenta zvejnieku apmācības programma vai divu mēnešu praktiskā apmācība uz zvejas kuģa jūrā;

144.2. jūras cenzs - vismaz divi mēneši klāja komandā uz zvejas kuģa jūrā;

144.3. nokārtots kompetences eksāmens.

(Grozīts ar MK 15.09.2009. noteikumiem Nr.1051)

145. Prasības, pretendējot uz zvejas kuģa matroža kvalifikāciju:

145.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta matrožu programma vai sešu mēnešu praktiska apmācība uz kuģa;

145.2. jūras cenzs - divi mēneši klāja komandā uz kuģa jūrā;

145.3. nokārtots kompetences eksāmens.

146. Prasības, pretendējot uz zvejas kuģa motorista kvalifikāciju:

146.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta motorista programma vai sešu mēnešu praktiska apmācība uz kuģa;

146.2. jūras cenzs - divi mēneši mašīnkomandas sastāvā uz kuģa jūrā;

146.3. nokārtots kompetences eksāmens.

147. Prasības, pretendējot uz vecākā traļmeistara kvalifikāciju:

147.1. apgūta traļmeistara programma, ieskaitot dziļūdens tralēšanu, vidējā vai augstākajā izglītības iestādē;

147.2. jūras cenzs - četri mēneši jūras prakses uz zvejas kuģiem neierobežotā zvejas rajonā;

147.3. nokārtots kompetences eksāmens.

148. Prasības, pretendējot uz traļmeistara kvalifikāciju:

148.1. apgūta traļmeistara programma kursos vai praktiska apmācība uz zvejas kuģa;

148.2. jūras cenzs - 12 mēneši zvejnieka amatā uz kuģa jūrā;

148.3. nokārtots kompetences eksāmens.

22. Speciālās kompetences papildu prasības zvejas kuģa personālam

149. Zvejas kuģa personāls apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu drošības pamatkursa programmu vai Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Zvejas kuģa personāla pamatkurss drošībā". Pēc mācību kursu programmas "Zvejas kuģa personāla pamatkurss drošībā" apguves izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz beztermiņa kursu apliecību.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

149.1 Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts derīgs kvalifikācijas sertifikāts zvejas kuģu personālam apliecina, ka ir izpildītas nepieciešamās kompetences prasības drošības jomā un ka papildu apliecinājums par šo noteikumu 149. punktā minēto programmu apguvi darbam jūrā nav nepieciešams.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr.395 redakcijā)

150. Lai zvejas kuģa personālam piešķirtu kvalifikāciju darbam uz zvejas kuģiem, garākiem par 45 metriem vai ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 3000kW, personāls apgūst šādas Satiksmes ministrijas sertificētas kursu programmas:

150.1. radiolokācijas un ARPA kursu programmu - kapteiņi un stūrmaņi;

150.2. medicīniskās aprūpes programmu - kapteiņi un vecākie stūrmaņi;

150.3. pirmās medicīniskās palīdzības programmu - stūrmaņi un mehāniķi;

150.4. ugunsdzēsības vadības kursu programmu - kapteiņi, stūrmaņi un mehāniķi;

150.5. glābšanas līdzekļu vadības programmu - kapteiņi un stūrmaņi.

151. Lai zvejas kuģa personālam piešķirtu kvalifikāciju darbam neierobežotā zvejas rajonā uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem un ar galveno dzinēju jaudu no 750 līdz 3000 kW (ieskaitot), personāls apgūst šādas Satiksmes ministrijas sertificētas kursu programmas:

151.1. radiolokācijas kursu programmu - kapteiņi un stūrmaņi;

151.2. pirmās medicīniskās palīdzības programmu - kapteiņi, stūrmaņi un mehāniķi;

151.3. ugunsdzēsības vadības kursu programmu - kapteiņi;

151.4. glābšanas līdzekļu vadības programmu - kapteiņi un stūrmaņi.

152. Lai zvejas kuģa personālam piešķirtu kvalifikāciju darbam ierobežotā zvejas rajonā uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 metriem un ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un mazāku, personāls apgūst šādas Satiksmes ministrijas sertificētas kursu programmas:

152.1. radiolokācijas kursu programmu - kapteiņi un stūrmaņi;

152.2. pirmās medicīniskās palīdzības programmu - kapteiņi;

152.3. ugunsdzēsības vadības kursu programmu - kapteiņi.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

23. Kvalifikācijas sertifikāta izsniegšana un ārvalstī izsniegta kvalifikācijas sertifikāta atzīšana

(Nodaļas nosaukums MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

153. Lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu (12. pielikums), pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu un esošo kvalifikācijas sertifikātu (ja tāds ir) un uzrāda personu apliecinoša dokumenta un jūrniecības profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

153.1. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

153.2. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395);

153.3. jūras cenzu apliecinošu dokumentu;

153.4. speciālās apmācības kursu apliecības atbilstoši šo noteikumu 22. nodaļas prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

154. Lai pārbaudītu šo noteikumu 153.punktā minēto dokumentu autentiskumu un derīgumu, piemēro šo noteikumu 100. un 101.punktā minētos nosacījumus.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

154.1 Vērtēšanas komisija novērtē zvejas kuģa personāla kompetenci saskaņā ar STCW-F konvencijā noteiktajiem kritērijiem un metodiku. Termiņus, kādos kārtojama kompetences pārbaude, nosaka atbilstoši šo noteikumu 79.punktā minētajām prasībām. Pēc kompetences novērtēšanas noformē vērtēšanas protokolu (8. pielikums) atbilstoši šo noteikumu 80. punktā minētajām prasībām.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

155. Kvalifikācijas sertifikāts, kas izsniegts atbilstoši šo noteikumu B un C daļas prasībām (STCW konvencijai), ir derīgs darbam uz zvejas kuģiem, ņemot vērā kuģošanas rajonu un kuģa lielumu vai dzinēja jaudu. Kuģu vadītāja kvalifikācijas sertifikātā veic atbilstošu ierakstu.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

156. Zvejas kuģa kapteinim un virsniekam, kuram ir derīgs STCW-F konvencijas dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegts kvalifikācijas sertifikāts, Latvijas Jūrnieku reģistrs atbilstoši STCW-F konvencijas I/3 noteikuma 5. un 6. punkta prasībām izsniedz atzīšanas apstiprinājumu (13. pielikums) darbam uz Latvijas karoga zvejas kuģiem. Atzīts tiek tāds kvalifikācijas sertifikāts, kas derīgs vēl vismaz sešus mēnešus. Zvejas kuģa kapteinis, kurš pretendē uz atzīšanas apstiprinājumu, apliecina ar zvejniecību saistīto Latvijas Republikas tiesību normu zināšanas.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

157. Lai saņemtu atzīšanas apstiprinājumu, pretendents vai kuģa īpašnieka pārstāvis Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 114. punktā norādītos dokumentus. Pēc dokumentu iesniegšanas Latvijas Jūrnieku reģistrs var atļaut jūrniekam ieņemt amatu uz Latvijas karoga zvejas kuģa uz laiku līdz trim mēnešiem. Šādā gadījumā Latvijas Jūrnieku reģistrs jūrniekam izsniedz izziņu par iesnieguma pieņemšanu (11. pielikums).

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

157.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs izvērtē zvejas kuģu kapteiņa un virsnieka kompetenci atbilstoši STCW-F konvencijas prasībām, ja tam ir derīgs:

157.1. kvalifikācijas sertifikāts darbam uz zvejas kuģiem, kuru izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, kas nav STCW-F konvencijas dalībvalsts; vai

157.2. Eiropas Savienības dalībvalsts izsniegts kvalifikācijas sertifikāts darbam uz zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

24. Kompetences sertifikāta atkārtota izsniegšana

158. Zvejas kuģa kapteinis, virsnieki un ierindas zvejnieki, kuri sertificēti atbilstoši šīs daļas noteikumu prasībām, ne retāk kā reizi piecos gados, bet šķiperi – ne retāk kā reizi 10 gados pierāda savas profesionālās kompetences atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām, apstiprinot savu kvalifikāciju darbam uz zvejas kuģa vai zvejas laivas jūrā un atkārtoti saņemot kompetences sertifikātu.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

159. Nosacījumi kompetences sertifikāta atkārtotai izsniegšanai:

159.1. esošais kompetences sertifikāts ir izsniegts Latvijas Jūrnieku reģistrā;

159.2. pēdējo piecu gadu laikā pretendents strādājis attiecīgajā amatā uz zvejas kuģiem jūrā ne mazāk kā vienu gadu vai pildījis funkcijas, kuras Latvijas Jūrnieku reģistrs atzīst par līdzvērtīgām;

159.3. vērtēšanas komisija sekmīgi novērtējusi pretendenta kompetenci atbilstoši tā kvalifikācijas līmenim.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

160. Lai atkārtoti saņemtu kompetences sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu un esošo kompetences sertifikātu un uzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

160.1. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395);

160.2. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

160.3. speciālās apmācības kursu apliecības, kas nepieciešamas attiecīgās kvalifikācijas iegūšanai;

160.4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

161. Lai jūrniekam atkārtoti izsniegtu kompetences sertifikātu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, piemēro šo noteikumu 100., 101. un 154.1 punkta nosacījumus.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr.768 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

162. Kompetences sertifikāta atkārtotas saņemšanas pretendenti, kuri saņēmuši kompetences sertifikātus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un kuru profesionālā izglītība neatbilst šajos noteikumos paredzētajām prasībām, ir tiesīgi atkārtoti saņemt kompetences sertifikātu bez papildnosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 159.punktā noteiktajām prasībām.

E daļa. Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu kuģu personāla sertificēšana

25. Vispārīgie jautājumi

163. Šī daļa nosaka sertificēšanas kārtību personālam, kas nav sertificēts atbilstoši STCW konvencijas prasībām un kas strādā uz Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu pašgājēju kuģiem, kas reģistrēti Kuģu reģistrā un iesaistīti komercdarbībā (turpmāk - iekšējo ūdeņu kuģi).

164. Šīs daļas prasības nepiemēro iekšējo ūdeņu peldošā objekta personālam, ja peldošais objekts nav pašgājējs (piemēram, peldošā darbnīca, liellaiva). Šādam personālam kvalifikācijas prasības nosaka peldošā objekta īpašnieks, un šīs prasības nodrošina darba un kuģošanas drošību, vides aizsardzību un atbilst normatīvo aktu prasībām par darbu uz kuģiem.

165. Iekšējo ūdeņu kuģu personāla kvalifikāciju apliecina Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts nacionālais kompetences sertifikāts (6.pielikums) ar derīguma termiņu pieci gadi no kompetences novērtēšanas dienas.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

166. Sertificētie jūrnieki ieņem kvalifikācijai atbilstošu amatu uz attiecīgās bruto tilpības vai galveno dzinēju jaudas iekšējo ūdeņu kuģa, ja apgūti šo noteikumu 27.nodaļā paredzētie speciālās apmācības kursi attiecīgā kuģa tipa personālam.

167. Ja kapteinis vai virsnieks strādā uz ostu flotes kuģiem, kas iesaistīti nacionālās gatavības plānā cīņai ar naftas piesārņojumu vai meklēšanas un glābšanas plānā, vai arī veic darbības ārpus ostu akvatorijas, kā arī uz citiem iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 3000 kW, viņus sertificē atbilstoši STCW konvencijas prasībām.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.768)

168. Ja iekšējo ūdeņu pasažieru kuģi izbrauc jūras līcī, to kapteiņus un stūrmaņus sertificē atbilstoši STCW konvencijas prasībām jūrniekiem, kuri strādā uz jūras kuģiem piekrastes kuģošanas rajonā.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr.768 redakcijā)

168.1 Iekšējo ūdeņu kuģu ierindas personāls, kam kvalifikācijas sertifikāts izsniegts atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 14. janvāra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2020/182 attiecībā uz paraugiem iekšzemes kuģošanas profesionālo kvalifikāciju jomā (turpmāk – regula Nr. 2020/182) prasībām vai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem, ir tiesīgs strādāt iekšējos ūdeņos uz Latvijas Republikas karoga kuģiem.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

168.2 Darba uzskaites grāmatiņa, kas atbilst regulas Nr. 2020/182 prasībām vai izsniegta atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem, ir derīga darbam uz Latvijas Republikas karoga kuģiem iekšējos ūdeņos.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

169. Iekšējo ūdeņu kuģu apkalpes loceklis, kuram izsniegts STCW konvencijai atbilstošs kompetences sertifikāts, ir tiesīgs arī turpmāk pretendēt uz STCW konvencijai atbilstošu kvalifikāciju, apliecinot kompetenci atbilstoši šo noteikumu C daļai.

170. Izsniedzot STCW konvencijai atbilstošu kompetences sertifikātu šo noteikumu 167., 168. un 169.punktā minētajā gadījumā, apstiprinājumā Latvijas Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs noteikt ierobežojumus attiecībā uz kuģa tipu, ja kompetence kādā no funkcijām pilnā mērā neatbilst attiecīgajām STCW konvencijas Kodeksa standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

26. Iekšējo ūdeņu kuģu personāla kvalifikācijas minimālās prasības

171. Iekšējo ūdeņu kuģa kapteinim un virsniekam piešķir šādu profesionālo kvalifikāciju:

171.1. kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem;

171.2. stūrmanis uz iekšējo ūdeņu kuģiem;

171.3. vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem;

171.4. mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem.

172. Iekšējo ūdeņu kuģa kapteinim un stūrmanim kompetences sertifikātu izsniedz ar šādiem kuģa tilpības ierobežojumiem:

172.1. kuģiem, mazākiem par 3000 BT (līdz 3000 BT);

172.2. kuģiem, mazākiem par 500 BT (līdz 500 BT);

172.3. kuģiem, mazākiem par 200 BT (līdz 200 BT);

172.4. kuģiem, mazākiem par 50 BT.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr.768 redakcijā)

173. Iekšējo ūdeņu kuģa mehāniķim kompetences sertifikātu izsniedz ar šādiem galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem:

173.1. ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW (līdz 3000 kW);

173.2. ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW (līdz 1000 kW);

173.3. ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 300 kW (līdz 300 kW).

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr.768 redakcijā)

174. Iekšējo ūdeņu ierindas personālam piešķir šādu profesionālo kvalifikāciju:

174.1. matrozis uz iekšējo ūdeņu kuģiem;

174.2. motorists uz iekšējo ūdeņu kuģiem.

175. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT:

175.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām, vai ekvivalenta programma;

175.2. jūras cenzs - 12 mēneši stūrmaņa amatā uz kuģiem, lielākiem par 500 BT, vai 12 mēneši kapteiņa amatā uz kuģiem, lielākiem par 200 BT;

175.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

175.4. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

176. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT:

176.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-II/3 standarta prasībām, vai ekvivalenta programma;

176.2. jūras cenzs - 12 mēneši stūrmaņa amatā uz kuģiem, lielākiem par 200 BT, vai 12 mēneši kapteiņa amatā uz kuģiem ar 200 BT vai mazākiem;

176.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

176.4. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

177. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 200 BT:

177.1. apgūti speciālās apmācības kursi pēc akreditētas un Satiksmes ministrijas sertificētas programmas kuģa vadītājiem uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, vai ekvivalenta programma;

177.2. jūras cenzs – seši mēneši kapteiņa mācekļa amatā uz kuģiem, lielākiem par 50 BT, vai četri mēneši kapteiņa amatā uz kuģiem ar 50 BT vai mazākiem;

177.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

177.4. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

178. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 50 BT:

178.1. apgūti speciālās apmācības kursi pēc akreditētas un Satiksmes ministrijas sertificētas programmas kuģa vadītājiem uz kuģiem, mazākiem par 50 BT;

178.2. jūras cenzs - divi mēneši kapteiņa mācekļa amatā;

178.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

178.4. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr. 768; MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

179. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - stūrmanis (kapteiņa palīgs) uz iekšējo ūdeņu kuģiem:

179.1. apgūta kuģa tilpībai atbilstoša akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības kuģa vadītāju programma vai ekvivalenta programma;

179.2. jūras cenzs - sešu mēnešu mācību prakse vai darbs matroža amatā uz kuģiem;

179.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;

179.4. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

179.1 Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW (līdz 3000 kW):

179.1 1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma kuģu mehāniķiem uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku vai ekvivalenta programma;

179.1 2. jūras cenzs - 12 mēneši kuģa mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 300 kW;

179.1 3. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr.768 redakcijā)

180. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW:

180.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma kuģa mehāniķiem uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW, vai ekvivalenta programma;

180.2. jūras cenzs - seši mēneši kuģa mehāniķa amatā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 300 kW;

180.3. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

180.1 Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW (līdz 3000 kW):

180.1 1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesio­nālās izglītības programma kuģa mehāniķiem uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku vai ekvivalenta programma;

180.1 2. jūras cenzs - seši mēneši praktikanta vai kuģa motorista amatā;

180.1 3. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr.768 redakcijā)

181. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW:

181.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma kuģa mehāniķiem uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW, vai ekvivalenta programma;

181.2. jūras cenzs - seši mēneši praktikanta vai kuģa motorista amatā;

181.3. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

182. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 300 kW:

182.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās izglītības programma kuģa mehāniķiem uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 300 kW, vai ekvivalenta programma;

182.2. jūras cenzs - divi mēneši praktikanta vai kuģa motorista amatā;

182.3. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

183. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - matrozis uz iekšējo ūdeņu kuģiem:

183.1. apgūti akreditēti un Satiksmes ministrijas sertificēti matrožu kursi vai sešu mēnešu praktiskais darbs uz kuģa;

183.2. jūras cenzs - mēnesis darba prakses uz kuģa;

183.3. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

184. Prasības, pretendējot uz kvalifikāciju - motorists uz iekšējo ūdeņu kuģiem:

184.1. apgūti akreditēti un Satiksmes ministrijas sertificēti motoristu kursi vai sešu mēnešu praktiskais darbs uz kuģa;

184.2. jūras cenzs - mēnesis darba prakses uz kuģa;

184.3. nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

185. Latvijas Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs izsniegt nacionālo kompetences sertifikātu, norādot tajā apvienotu iekšējo ūdeņu kuģu kapteiņa mehāniķa, stūrmaņa mehāniķa vai matroža motorista kvalifikāciju, personām, kuras izpildījušas attiecīgās kvalifikācijas prasības.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

186. Lai saņemtu nacionālo kompetences sertifikātu ar apvienoto kvalifikāciju, iekšējo ūdeņu kuģu kapteinim un stūrmanim ir nepieciešams apgūt kuģa mehāniķu speciālās apmācības kursus atbilstoši Satiksmes ministrijas sertificētai programmai uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 300 kW vai lielāku. Matrožiem motoristiem nepieciešamas praktiskā darba iemaņas abās specialitātēs.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

187. Kompetences sertifikāts, kurš izsniegts atbilstoši šo noteikumu C daļai, saskaņā ar STCW konvencijas prasībām piešķir tiesības tā īpašniekam ieņemt amatu uz iekšējo ūdeņu kuģiem atbilstoši kompetences sertifikātā norādītajai kuģa tilpībai vai galveno dzinēju jaudai.

27. Speciālās kompetences prasības

188. Iekšējo ūdeņu kuģu personāls apgūst drošības pamatkursu atbilstoši Satiksmes ministrijas sertificētām programmām.

189. Iekšējo ūdeņu pasažieru kuģu personāls papildus apgūst nekontro­lējama pasažieru pūļa vadību atbilstoši Satiksmes ministrijas sertificētām programmām.

190. Iekšējo ūdeņu tankkuģu personāls, ņemot vērā tankkuģa specifiku, papildus apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss" vai "Sašķidrinātas gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss".

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

191. Iekšējo ūdeņu tankkuģu kapteinis un virsnieks papildus apgūst tankkuģu paplašinātās apmācības kursu un ugunsdzēšanas vadības kursu atbilstoši Satiksmes ministrijas sertificētām programmām.

192. Ja kuģis iesaistīts ostu ugunsdzēšanas plānā, tā kapteinis un virsnieks papildus apgūst ugunsdzēšanas vadību atbilstoši Satiksmes ministrijas sertificētām programmām.

193. Par šo noteikumu 189., 190., 191. un 192.punktā minēto prasību izpildi atbild kuģa īpašnieks.

28. Kompetences sertifikāta izsniegšana

194. Šo noteikumu 167., 168. un 169. punktā minēto jūrnieku kompetenci novērtē vērtēšanas komisija atbilstoši šo noteikumu C daļas prasībām. Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz STCW konvencijai atbilstošu kompetences sertifikātu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

195. Pārējo iekšējo ūdeņu kuģu personāla kompetenci novērtē ostu vērtēšanas komisija, kura pirms kompetences novērtēšanas pārbauda pretendenta iesniegtos dokumentus un, ja nepieciešams, pieprasa Latvijas Jūrnieku reģistram pārbaudīt dokumentu autentiskumu.

(MK 13.11.2007. noteikumu Nr.768 redakcijā)

196. Ostu vērtēšanas komisija iesniedz Latvijas Jūrnieku reģistrā vērtēšanas protokolu. Vērtēšanas protokolā ostu vērtēšanas komisija norāda kompetences sertifikātā iekļaujamos ierobežojumus attiecībā uz kuģa bruto tilpību un galveno dzinēju jaudu.

197. Lai saņemtu nacionālo kompetences sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu un esošo kompetences sertifikātu un uzrāda personu apliecinoša dokumenta un izglītību vai apmācību kursu apguvi apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

197.1. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395);

197.2. drošības pamatkursa kompetences apliecinājumu;

197.3. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

197.4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu. Jūras cenzu izvērtē atbilstoši šo noteikumu 102. punktam.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

198. Šo noteikumu 197.punktā norādīto dokumentu autentiskumu un derīgumu Latvijas Jūrnieku reģistrs pārbauda atbilstoši šo noteikumu 100. un 101.punkta nosacījumiem.

199. Ja pārbaudes rezultāti apliecina dokumentu atbilstību un vērtēšanas protokols apliecina pretendenta kompetences atbilstību attiecīgajai kvalifikācijai, Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz kompetences sertifikātu.

(Grozīts ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

29. Ārvalstī izsniegta kompetences sertifikāta atzīšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

200. Latvijas Jūrnieku reģistrs pārbauda ārvalstī atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegtu iekšējo ūdeņu kuģu personāla kompetences sertifikātu autentiskumu, oficiāli pieprasot sertifikāta izdevēja apstiprinājumu. Kuģu kapteiņiem pieprasa pārzināt Latvijas normatīvos aktus atbilstoši kompetencei un valsts valodu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts valodu. Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz kompetences sertifikāta atzīšanas apstiprinājumu (14.pielikums) iekšējo ūdeņu kuģu kapteiņiem un virsniekiem, kuru ārvalstu sertifikāti tiek atzīti.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

201. Kompetences sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanai pretendents vai kuģa īpašnieka pārstāvis iesniedz šo noteikumu 114.punktā norādītos dokumentus.

30. Nacionālā kompetences sertifikāta atkārtota izsniegšana

202. Iekšējo ūdeņu kuģu kapteinis, virsnieks un ierindas personāls, kas sertificēts atbilstoši šīs daļas prasībām, ne retāk kā reizi piecos gados apliecina savas profesionālās kompetences atbilstību šo noteikumu prasībām, apstiprinot savu kvalifikāciju darbam uz iekšējo ūdeņu kuģiem un atkārtoti saņemot nacionālo kompetences sertifikātu.

203. Atkārtota kompetences sertifikāta izsniegšanai piemēro šo noteikumu 28.nodaļas prasības.

F daļa
Dokumentu aizturēšana, darbības apturēšana, darbības atjaunošana, anulēšana, atzīšana par nederīgu un izsniegšanas atteikšana

(Daļa MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

31. Aizturēšana un darbības apturēšana

204. Latvijas Jūrnieku reģistrs aiztur kvalifikācijas sertifikātu, ja:

204.1. ir aizdomas, ka kvalifikācijas sertifikātā vai dokumentā, bez kura attiecīgo kvalifikācijas sertifikātu nevarētu izsniegt, ir izdarīti labojumi vai nesankcionēti ieraksti vai sniegtas nepatiesas ziņas, – uz izmeklēšanas laiku, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem;

204.2. kvalifikācijas sertifikāts vai dokuments, bez kura attiecīgo kvalifikācijas sertifikātu nevarētu izsniegt, nav reģistrēts tajā norādītās izdevējiestādes reģistrā un izdevējiestāde tā izsniegšanu neapstiprina, – uz izmeklēšanas laiku, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem;

204.3. kvalifikācijas sertifikāts vai dokuments, bez kura attiecīgo kvalifikācijas sertifikātu nevarētu izsniegt, satur viltojuma pazīmes vai nepatiesu informāciju, – uz izmeklēšanas laiku, bet ne ilgāk par vienu gadu;

204.4. to rakstiski pieprasa tiesībaizsardzības iestāde, – uz pieprasījumā norādīto laiku vai, ja tāda nav, uz vienu gadu;

204.5. ir saņemts šo noteikumu 34.nodaļā minētais ziņojums un Latvijas Jūrnieku reģistrs ir uzsācis izmeklēšanu, – uz izmeklēšanas laiku, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem;

204.6. jūrnieks ir aizdomās turētais vai apsūdzētais krimināllietā jūras negadījumā, – uz laiku līdz brīdim, kas stājas spēkā galīgais nolēmums krimināllietā;

204.7. (svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445);

204.8. ir saņemta informācija, ka jūrnieks, atrodoties uz kuģa, ir pārkāpis normatīvajos aktos noteiktos alkohola lietošanas ierobežojumus vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanas aizliegumu, – uz izmeklēšanas laiku, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem;

204.9. ir aizdomas par tīšu kvalifikācijas sertifikāta bojāšanu vai nolaidīgu glabāšanu, – uz izmeklēšanas laiku, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

204.1 Šo noteikumu 204.1., 204.2., 204.3. un 204.4.apakšpunktā minētajos gadījumos un termiņā Latvijas Jūrnieku reģistrs aiztur arī dokumentus, bez kuriem attiecīgo kvalifikācijas sertifikātu nevarētu izsniegt.

205. Ja kvalifikācijas sertifikāts nav iesniegts Latvijas Jūrnieku reģistrā, šo noteikumu 204.punktā minētajos gadījumos kvalifikācijas sertifikāta darbība tiek apturēta uz minēto termiņu.

205.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs pieprasa kvalifikācijas sertifikāta izdevējiestādei apturēt atbilstoši regulas Nr. 2020/182 prasībām vai Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem izsniegtā kvalifikācijas sertifikāta darbību, ja konstatēta neatbilstība Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem vai tā īpašnieks rada apstākļus, kas apdraud sabiedrisko kārtību vai drošību. Latvijas Jūrnieku reģistrs par to informē Satiksmes ministriju, un Satiksmes ministrija informē Eiropas Komisiju.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

32. Anulēšana

206. Latvijas Jūrnieku reģistrs anulē kvalifikācijas sertifikātu vai izziņu par iesnieguma pieņemšanu (11.pielikums) (turpmāk – izziņa), ja:

206.1. ir konstatēta kvalifikācijas sertifikāta vai izziņas īpašnieka nekompetence, nolaidība vai rīcība, kas apdraud dzīvību vai īpašumu uz jūras vai apdraud jūras vidi, vai arī var radīt tiešus draudus dzīvībai, īpašumam vai jūras videi;

206.2. ir konstatēts kvalifikācijas sertifikāta viltojums vai viltots kāds no dokumentiem, bez kura kvalifikācijas sertifikātu nevarētu izsniegt;

206.3. ir konstatēts, ka kvalifikācijas sertifikātā, izziņā vai kādā no dokumentiem, bez kuriem attiecīgo kvalifikācijas sertifikātu vai izziņu nevarētu izsniegt, ir izdarīti labojumi vai nesankcionēti ieraksti vai sniegtas nepatiesas ziņas;

206.4. jūrnieks strādājis uz kuģa, izmantojot kvalifikācijas sertifikātu, kura darbība ir apturēta;

206.5. kvalifikācijas sertifikāta darbība nav atjaunota šo noteikumu 204.punktā minētajā termiņā;

206.6. ir konstatēts, ka jūrnieks, atrodoties uz kuģa, ir pārkāpis normatīvajos aktos noteiktos alkohola lietošanas ierobežojumus un narkotisko un psihotropo vielu lietošanas aizliegumu;

206.7. ir konstatēta tīša kvalifikācijas sertifikāta bojāšana vai nolaidīga glabāšana;

206.8. ir konstatēts, ka kvalifikācijas sertifikāts vai dokuments, bez kura attiecīgo kvalifikācijas sertifikātu nevarētu izsniegt, nav reģistrēts tajā norādītās izdevējiestādes reģistrā un izdevējiestāde tā izsniegšanu neapstiprina.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

207. Apstiprinājuma anulēšanas gadījumā spēku zaudē tikai apstiprinājums. Jaunu apstiprinājumu jūrnieks saņem, sekmīgi nokārtojot kompetences novērtējuma eksāmenu.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

33. Atzīšana par nederīgu

208. Kvalifikācijas sertifikāta nozaudēšanas, iznīcināšanas vai nolaupīšanas gadījumā jūrnieks par to rakstiski informē Latvijas Jūrnieku reģistru. Latvijas Jūrnieku reģistrs atzīst šo kvalifikācijas sertifikātu par nederīgu. Nolaupīšanas gadījumā jūrnieks Latvijas Jūrnieku reģistrā papildus iesniedz tiesībaizsardzības iestādes paziņojumu.

(Grozīts ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

209. Latvijas Jūrnieku reģistrs par nederīgu atzīst arī kvalifikācijas sertifikātu jūrnieka nāves gadījumā un kvalifikācijas sertifikātu, kuru jūrnieks nav nodevis Latvijas Jūrnieku reģistrā atbilstoši šo noteikumu 216.punktam.

34. Ziņojuma izskatīšana

210. Atbilstoši STCW konvencijas I/5 noteikuma 1. un 3.punkta, kā arī STCW-F konvencijas 7. panta 1. punkta prasībām Latvijas Jūrnieku reģistrs izskata ziņojumu par kvalifikācijas sertifikāta īpašnieka nekompetenci, nolaidību vai rīcību, kas apdraud dzīvību vai īpašumu uz jūras vai apdraud jūras vidi, vai arī var radīt tiešus draudus dzīvībai, īpašumam vai jūras videi, ja persona turpinās pildīt pienākumus atbilstoši kvalifikācijas sertifikātā noteiktajai kvalifikācijai.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

211. Ja ziņojuma izskatīšanas gaitā konstatē iespējamu nopietnu kompetences trūkumu (piemēram, avārijas situācijas izraisīšana, nespēja pildīt tiešos dienesta pienākumus, pārkāpums veikts alkohola reibumā), Latvijas Jūrnieku reģistrs uzsāk izmeklēšanu un pieņem lēmumu par jūrnieka kvalifikācijas sertifikāta aizturēšanu vai darbības apturēšanu. Latvijas Jūrnieku reģistrs pieaicina trīs neatkarīgus ekspertus, kuri iekļauti šo noteikumu 7. punktā minētajā satiksmes ministra apstiprinātajā sarakstā.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

212. Izmeklēšanas gaitā Latvijas Jūrnieku reģistrs un pieaicinātie neatkarīgie eksperti izvērtē jūrnieka kompetences atbilstību tā saņemtajam kvalifikācijas sertifikātam un amatam un sastāda izmeklēšanas aktu.

213. Ziņojuma izskatīšanā uzaicina piedalīties kuģa īpašnieka pārstāvi un jūrnieku, kura lieta tiek izskatīta. Šo personu neierašanās neietekmē Latvijas Jūrnieku reģistra lēmuma pieņemšanu konkrētajā lietā – par kvalifikācijas sertifikāta darbības atjaunošanu vai tā anulēšanu atbilstoši šo noteikumu 206.1.apakšpunktam.

35. Lēmums par kvalifikācijas sertifikāta aizturēšanu, darbības apturēšanu, atjaunošanu, anulēšanu, atzīšanu par nederīgu un atteikums izsniegt kvalifikācijas sertifikātu

214. Šo noteikumu 204.1., 204.2., 204.3., 204.4., 204.5., 204.8. un 204.9.apakšpunktā minētajā termiņā, bet šo noteikumu 204.6. apakšpunktā – pēc minētā termiņa iestāšanās Latvijas Jūrnieku reģistrs pieņem lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta darbības atjaunošanu vai tā anulēšanu.

(Grozīts ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

215. Lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta aizturēšanu, darbības apturēšanu, darbības atjaunošanu, anulēšanu vai atzīšanu par nederīgu vai lēmumu par izziņas anulēšanu Latvijas Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs paziņot kuģa īpašniekam vai operatoram, uz kura kuģa strādā jūrnieks, un komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā.

216. Jūrnieks 15 dienu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par kvalifikācijas sertifikāta vai izziņas anulēšanu, kvalifikācijas sertifikātu vai izziņu nodod Latvijas Jūrnieku reģistrā.

217. Pēc tam kad stājies spēkā lēmums par kvalifikācijas sertifikāta aizturēšanu, darbības apturēšanu, anulēšanu vai atzīšanu par nederīgu, jūrniekam nav tiesību uz šā dokumenta pamata ieņemt attiecīgu amatu vai pildīt darba pienākumus uz kuģa, kā arī jebkurā citā veidā izmantot šo kvalifikācijas sertifikātu.

218. Pēc tam kad stājies spēkā lēmums par izziņas anulēšanu vai ārvalsts kompetences sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma anulēšanu, jūrniekam nav tiesību ieņemt attiecīgu amatu uz Latvijas karoga kuģa un atkārtoti pretendēt uz kompetences sertifikāta atzīšanas apstiprinājumu.

219. Lēmumā par kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu Latvijas Jūrnieku reģistram ir tiesības noteikt liegumu jūrniekam pretendēt uz šajos noteikumos noteiktajām kvalifikācijām uz laiku līdz trim gadiem.

219.1 Latvijas Jūrnieku reģistrs ir tiesīgs neatzīt jūras cenzu un anulēt datu bāzes ierakstus, ja jūras cenzs ir iegūts prettiesiski, strādājot ar nederīgu kvalifikācijas sertifikātu vai ar kvalifikācijas sertifikātu, kura darbība bija apturēta, kā arī ja kvalifikācijas sertifikāts satur viltojuma pazīmes, labojumus vai nesankcionētus ierakstus.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

220. Informāciju par lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta atzīšanu par nederīgu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šo noteikumu 208.punktā minētajā gadījumā publikāciju nodrošina jūrnieks, bet šo noteikumu 209.punktā minētajā gadījumā – Latvijas Jūrnieku reģistrs. Pēc publikācijas un jūrnieka iesnieguma saņemšanas, ja kvalifikācijas sertifikāts nav anulēts, Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz jaunu kvalifikācijas sertifikātu ar jaunu reģistrācijas numuru, saglabājot iepriekšējā kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņu. Izdevumus, kas saistīti ar jauna kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu, sedz jūrnieks.

221. Latvijas Jūrnieku reģistrs atsaka izsniegt kvalifikācijas sertifikātu vai izziņu, ja:

221.1. konstatēta kvalifikācijas sertifikāta vai izziņas pretendenta iesniegto vai uzrādīto dokumentu neatbilstība;

221.2. nav izpildītas šajos noteikumos minētās prasības attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai;

221.3. vērtēšanas komisijas vai ostu vērtēšanas komisijas protokolā ir norādīta pretendenta kompetences neatbilstība attiecīgajai kvalifikācijai.

222. Informāciju par kvalifikācijas sertifikāta aizturēšanu, darbības apturēšanu, darbības atjaunošanu, anulēšanu, atzīšanu par nederīgu, izziņas anulēšanu un atteikumu izsniegt kvalifikācijas sertifikātu vai izziņu Latvijas Jūrnieku reģistrs ievada datu bāzē.

223. Latvijas Jūrnieku reģistra pieņemtos lēmumus Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" direktoram. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" direktora lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

G daļa. Noslēguma jautājumi

224. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai apgūtās vidējās profesionālās izglītības programmas (jūrskolu programmas) ar piešķiramo kvalifikāciju "tehniķis kuģu vadītājs" uzskatāmas par atbilstošām STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 standarta prasībām un programmas ar piešķiramo kvalifikāciju "tehniķis kuģu mehāniķis" uzskatāmas par atbilstošām STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 standarta prasībām, ja izglītību apliecinošajā dokumentā nav norādīts citādi.

225. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai augstākajās tirdzniecības flotes izglītības iestādēs apgūtās profesionālās izglītības programmas ar piešķiramo kvalifikāciju "kuģu vadītājs inženieris" uzskatāmas par atbilstošām STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 standarta prasībām un programmas ar piešķiramo kvalifikāciju "kuģu mehāniķis inženieris" uzskatāmas par atbilstošām STCW konvencijas Kodeksa A-III/2 standarta prasībām.

226. Persona, kura ir saņēmusi kompetences sertifikātu pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un kuras profesionālā izglītība neatbilst šajos noteikumos paredzētajai, ir tiesīga atkārtoti saņemt kompetences sertifikātu vai apstiprinājumu bez papildnosacījumiem, ja tā atbilst šo noteikumu 104. un 105.punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

227. Kompetences sertifikāti, kuri izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām, bet, ja derīguma termiņš nav norādīts, ne ilgāk kā piecus gadus no izdošanas brīža.

228. Kuģa aizsardzības virsnieki, kuriem ir līdz 2008.gada 1.janvārim izsniegts dokumentārs pierādījums, ka viņu kvalifikācija atbilst prasībām, kas pastāvēja pirms STCW konvencijas noteikuma VI/5 spēkā stāšanās, var veikt savas funkcijas uz kuģa līdz 2009.gada 1.jūlijam bez kuģa aizsardzības virsnieka profesionālās apliecības saņemšanas.

(MK 10.06.2008. noteikumu Nr.411 redakcijā)

229. STCW konvencijas kompetences sertifikāti un apstiprinājumi, kas izsniegti pēc šo noteikumu stāšanās spēkā un saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

230. Jūrnieks, kurš saņēmis STCW konvencijas kompetences sertifikātu līdz 2013.gada 1.maijam, ir tiesīgs atkārtoti līdz 2014.gada 1.janvārim saņemt kompetences sertifikātu vai apstiprinājumu, kura derīguma termiņš nav ilgāks par 2016.gada 31.decembri, bez šo noteikumu 97.3 1., 97.3 2. un 97.3 3.apakšpunktā minēto prasību izpildes, ja jūrnieks atbilst šo noteikumu 104. un 105.punktā minētajām prasībām.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

231. Jūrnieks, kurš saņēmis STCW konvencijas kompetences sertifikātu, kas izsniegts saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 2011.gada 31.janvārim, saņemot jaunu apstiprinājumu ar derīguma termiņu pēc 2016.gada 31.decembra, vienlaikus saņem jaunu kompetences sertifikātu, izpildot šajos noteikumos minētās prasības attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

232. Šo noteikumu 97.3 2.apakšpunktā minēto mācību kursu programmu saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā minētajām prasībām apgūst kuģu mehāniķi, kuri līdz 2012.gada 1.septembrim uzsākuši mācības profesionālās izglītības programmā, kas atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 vai A-III/2 standarta, vai A-III/1 un A-III/2 standarta prasībām.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

233. Šo noteikumu 97.3 4.apakšpunktā minēto mācību kursu programmu saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā minētajām prasībām apgūst kuģu elektromehāniķi, kuri pabeiguši profesionālo izglītības programmu, kas neatbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/6 standarta prasībām.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

234. Tankkuģu iepazīšanas kursu apliecības, kas izsniegtas saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim, ir derīgas darbam uz kuģiem līdz jauna kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

235. Tankkuģu paplašinātās apmācības kursu apliecības darbam uz naftas, ķīmijas vai gāzes tankkuģiem, kas izsniegtas saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim, ir derīgas darbam uz kuģiem līdz jauna kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

236. Personai, kura pirms 2012.gada 1.septembra uzsākusi apgūt akreditētu un Satiksmes ministrijas sertificētu profesionālās izglītības programmu, kas atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/1 vai A-III/2 standarta prasībām, un pretendē uz kvalifikāciju – sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, līdz 2016.gada 31.decembrim piemēro prasību par jūras cenzu – vismaz seši mēneši mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpās sardzes mehāniķa uzraudzībā, izpildot prakses programmu un dokumentējot to prakses grāmatā.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

237. Personai, kura pirms 2012.gada 1.septembra uzsākusi apgūt akreditētu elektroautomātikas mehāniķa programmu vai ekvivalentu programmu un pretendē uz kuģu elektromehāniķa kvalifikāciju, līdz 2016.gada 31.decembrim piemēro prasību par jūras cenzu – vismaz seši mēneši par elektriķi vai elektromehāniķa praktikantu uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku.

(MK 23.04.2013. noteikumu Nr.223 redakcijā)

238. Kursu apliecības, kas izsniegtas saskaņā ar STCW konvencijas VI nodaļas prasībām, kuras bija spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim, nav derīgas, lai personālu sertificētu atbilstoši šo noteikumu C daļai.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā)

239. Šo noteikumu 73.punkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 445 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2018.)

240. Šo noteikumu 53.1.2., 62.1.2. un 66.1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

(MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1051 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr. 223; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra Direktīvas 2002/84/EK, ar ko groza direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/45/EK par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu un Direktīvas 2001/25/EK grozīšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni;

4) Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/29/EEK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas 2012/35/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvas (ES) 2019/1159, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Direktīvas (ES) 2017/2397 par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvas 91/672/EKK un 96/50/EK.

Ministru prezidenta vietā - iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums grozīts ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)  

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895
Iesnieguma paraugs kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai

(Pielikums svītrots ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895
Satiksmes ministrs A.Šlesers
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums MK 13.11.2007. noteikumu Nr.768 redakcijā)

Vērtēšanas protokola paraugs

01.JPG (69441 bytes)

9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895
Speciālās kompetences prasības atbilstoši jūrnieka kvalifikācijai

(Pielikums MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

1. Prasības kuģu kapteiņu, klāja virsnieku un klāja ierindas personāla obligātajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

1. tabula

Nr. p. k.Kvalifikācijas sertifikātsObligāto papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts
Drošības pamatkurss
(A-VI/1)
Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivas) vadīšana (A-VI/2)Paplašinātā apmācība
ugunsdzēšanā (A-VI/3)
Pirmā medicīniskā palīdzība
(A-VI/4)
Medicīniskā aprūpe
(A-VI/4)
Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas (GMDSS) universālais operators
(A-IV/2)
Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas (GMDSS) operators atbilstoši kuģošanas rajonam
(A-IV/2)
Radiolokatora (RADAR) informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu (ARPA) izmantošana ekspluatācijas līmenī
(A-II/1,2,3)
Radiolokatora (RADAR) un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu (ARPA) izmantošana, tiltiņa komandas darbs, meklēšana un glābšana vadības līmenī (A-II/1,2,3)ECDIS
(A-II/1, A-II/2)
Kuģa tiltiņa resursu vadība
(A-II/1, A-II/2)
1.Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem+++ ++  ++*+
2.Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT+++ ++  ++*+
3.Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, piekrastes kuģošanā++++ +  ++*+
4.Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā++++  ++ +* 
5.Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, piekrastes kuģošanā+ ++  ++ +* 
6.Kuģa vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 50 BT+  +  +    
7.Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem+++ ++  ++*+
8.Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT+++ ++  ++*+
9.Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem++++ + + +*+
10.Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā++++  ++ +* 
11.Bocmanis++         
12.Kvalificēts sardzes matrozis++         
13.Sardzes matrozis+          
14.Kuģa pavārs+          
15.Stjuarts+          
Piezīme.* Ja jūrnieks nav apguvis ECDIS mācību kursu programmu un nav saņēmis dokumentāru apliecinājumu, kvalifikācijas sertifikātā raksta – "nav derīgs darbam uz kuģiem, aprīkotiem ar ECDIS".

2. Prasības noteikta tipa kuģu kapteiņu, klāja virsnieku un klāja ierindas personāla specializētajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

2. tabula

Nr.
p. k.

Kvalifikācijas sertifikāts

Specializēto kuģu papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts

Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss

(A-V/1-1-1)

Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss

(A-V/1-2-1)

Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-1-2)

Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-1-3)

Gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-2-2)

Drošības kurss personālam, kas tieši apkalpo pasažierus pasažieru telpās

(A-V/2.2)

Pasažieru pūļa vadības kurss

(A-V/2.3)

Krīzes situāciju vadības un cilvēku uzvedības kurss

(A-V/2.4)

Pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa ūdensnecaurlaidības kurss

(A-V/2.5)

1.

Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

2.

Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

3.

Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

4.

Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

5.

Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

6.

Kuģa vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 50 BT     

+***

+

+*

+**

7.

Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

8.

Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

9.

Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

+

+

   

+***

+

+*

+**

10.

Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

   

+***

+

+*

+**

11.

Bocmanis

+

+

   

+***

+

+*

+**

12.

Kvalificēts sardzes matrozis

+

+

   

+***

+

+*

+**

13.

Sardzes matrozis

+

+

   

+***

+

+*

+**

14.

Kuģa pavārs

+

+

   

+***

+

+*

 

15.

Stjuarts

+

+

   

+***

+

+*

 
Piezīmes.

1. * Ja jūrnieks trauksmju sarakstā norīkots uzņemties atbildību par pasažieru drošību avārijas situācijās.

2. ** Ja jūrnieks ir atbildīgs par pasažieru uzkāpšanu uz ro-ro pasažieru kuģa un nokāpšanu no tā, par kravas iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu vai par kuģa korpusa hermetizāciju.

3. *** Ja jūrnieks ir norīkots tieši apkalpot pasažierus pasažieru telpās.

3. Prasības kuģu mašīntelpas komandas virsnieku un mašīntelpas komandas ierindas personāla obligātajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

3. tabula

Nr. p. k.Kvalifikācijas sertifikātsObligāto papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts
Drošības pamatkurss
(A-VI/1)
Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana (A-VI/2)Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā
(A-VI/3)
Pirmā medicīniskā palīdzība
(A-VI/4)
Sardzes mehāniķu kompetences celšanas kurss
(A-III/1)
Mašīntelpas resursu vadība
(A-III/1, A-III/2)
Elektromehāniķu kompetences celšanas kurss
(A-III/6)
1.Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku++++ + 
2.Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW++++ + 
3.Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku++++ + 
4.Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW++++ + 
5.Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku+++++*+ 
6.Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW+      
7.Kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķis+      
8.Kuģu elektromehāniķis++++  +*
9.Kuģa elektriķis+      
10.Kuģa tehniķis+      
11.Sūkņu mašīnists+      
12.Kvalificēts sardzes motorists+      
13.Sardzes motorists+      
14.Virpotājs, metinātājs, atslēdznieks+      
Piezīme. * Ja mācību kursu programma nav apgūta izglītības programmas ietvaros.

4. Prasības noteikta tipa kuģu mašīntelpas komandas virsnieku un mašīntelpas komandas ierindas personāla specializētajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

4. tabula

Nr.

p. k.

Kvalifikācijas sertifikāts

Specializēto kuģu papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts

Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss

(A-V/1-1-1)

Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss

(A-V/1-2-1)

Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-1-2)

Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-1-3)

Gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss

(A-V/1-2-2)

Drošības kurss personālam, kas tieši apkalpo pasažierus pasažieru telpās

(A-V/2.2)

Pasažieru pūļa vadības kurss

(A-V/2.3)

Krīzes situāciju vadības un cilvēku uzvedības kurss

(A-V/2.4)

Pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa ūdensnecaurlaidības kurss

(A-V/2.5)

1.

Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

2.

Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

3.

Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

4.

Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

+

+

+

+

+

+***

+

+

+

5.

Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

+

+

   

+***

+

+*

+**

6.

Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

+

+

   

+***

+

+*

+**

7.

Kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķis

+

+

  

+

+***

+

+*

+**

8.

Kuģu elektromehāniķis

+

+

   

+***

+

+*

+**

9.

Kuģa elektriķis

+

+

   

+***

+

+*

+**

10.

Kuģa tehniķis

+

+

   

+***

+

+*

+**

11.

Sūkņu mašīnists

+

+

+

+

+

+***

+

+*

 

12.

Kvalificēts sardzes motorists

+

+

   

+***

+

+*

 

13.

Sardzes motorists

+

+

   

+***

+

+*

 

14.

Virpotājs, metinātājs, remontatslēdznieks

+

+

   

+***

+

+*

 
Piezīmes.

1. *Ja jūrnieks trauksmju sarakstā norīkots uzņemties atbildību par pasažieru drošību avārijas situācijās.

2. ** Ja jūrnieks ir atbildīgs par pasažieru uzkāpšanu uz ro-ro pasažieru kuģa un nokāpšanu no tā, par kravas iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu vai par kuģa korpusa hermetizāciju.

3. *** Ja jūrnieks ir norīkots tieši apkalpot pasažierus pasažieru telpās.

10.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums grozīts ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.223)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
11. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

Izziņas paraugs par iesnieguma pieņemšanu

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA

Mazais Latvijas valsts ģerbonis

IZZIŅA PAR IESNIEGUMA PIEŅEMŠANU
CERTIFICATE OF RECEIPT OF APPLICATION

Nr._______

UZVĀRDS
SURNAME
VĀRDS
NAME
DZIMŠANAS DATUMS (D.M.G.)
DATE OF BIRTH (D.M.Y.)
PILSONĪBA
CITIZENSHIP
IZZIŅAS ĪPAŠNIEKA PARAKSTS
SIGNATURE OF THE HOLDER OF CERTIFICATE

IZZIŅAS ĪPAŠNIEKA ADRESE
HOLDER’S PERMANENT ADDRESS

Šī izziņa apliecina, ka minētā persona, kurai ir _____________________1 valdības vārdā izdots STCW/STCW-F2 konvencijai atbilstošs ___________ sertifikāts3 Nr. _____, iesniedza Latvijas Jūras administrācijai dokumentus ārvalsts sertifikāta3 atzīšanai atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma/STCW-F konvencijas I/7 noteikuma2 prasībām. Šīs izziņas īpašnieks ir tiesīgs ieņemt amatu uz Latvijas karoga kuģiem atbilstoši viņa sertifikātam3 uz laiku līdz 3 (trim) mēnešiem, sākot ar šīs izziņas izsniegšanas datumu.

It is hereby certified that the above person, who holds STCW/STCW-F2 Convention Certificate3 No. _______ as ____________ issued on behalf of Government of ___________1 has submitted documents to the authorities of the Republic of Latvia for the recognition of a foreign certificate3 in accordance with the provisions of regulation I/10 of STCW Convention/ the provisions of regulation I/7 of STCW-F Convention. The lawful holder of this certificate may serve on the Latvian flag vessels in a capacity as defined in his certificate3 for a period not exceeding 3 (three) months from the date of issue of this certificate.

Iesniegtie dokumenti:
1. Iesniegums
2. Personu apliecinošs dokuments
3. Kompetences sertifikāts un apstiprinājums
4. Prasmju sertifikāts (ja tāds ir), izsniegts saskaņā ar STCW V/1-1 vai V/1-2 noteikumu
5. Viena fotogrāfija 3,5 x 4,5 cm vai personas sejas digitālais attēls
6. Atzinums par jūrnieka veselības atbilstību
7. Apstiprinājuma samaksas kvīts
Documentation presented:
1. Application form
2. Identification document
3. Certificate of competency & endorsement
4. Certificate of proficiency (if applicable), issued according to STCW regulation V/1-1 or V/1-2
5. One photography 3.5x4.5 cm or personʼs face digital image
6. Medical fitness certificate

7. Payment confirmation receipt
Izsniegšanas vieta un datums:
Place and date of issue
Izsniedzējiestāde un pilnvarotas personas paraksts:
Issuing authority and signature of duly authorized person
 Zīmogs/Official seal
Riga,Registry of Seamen
  
Izziņas derīguma termiņš
Date of expiry of certificate

paraksts/signature

paraksta atšifrējums/
name of duly authorized official

LATVIJAS JŪRNIEKU REĢISTRS/LATVIAN REGISTRY OF SEAMEN:
Katrīnas iela 2a, Rīga LV-1045, Latvija
tālrunis/phone +371 67099419, fakss/fax +371 67323100
e-pasts/e-mail: jr@lja.lv; verify@lja.lv

Piezīmes.

1 Norāda valsti/indicate the country.

2 Izvēlas atbilstošo konvenciju, saskaņā ar kuru izdots kompetences sertifikāts vai prasmju sertifikāts/choose Convention according to which certificate of competency or certificate of proficiency has been issued.

3 Kompetences sertifikāts vai prasmju sertifikāts/certificate of competency or certificate of proficiency.

12.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
13.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

Satiksmes ministrs A.Šlesers
14.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 445)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
15. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895

(Pielikums MK 21.11.2018. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 395)

Iesnieguma paraugs
kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanai

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistram
Maritime Administration of Latvia, Registry of Seamen

Iesniegums kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanai
Application for an Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate

Ziņas par pretendentu
Candidate’s information
Vārds
Name

 

Uzvārds
Surname

 

Jūrnieka grāmatiņas numurs
Seaman’s book No.

 

Dzimšanas datums
Date of birth

 

Dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs
Home address, phone number

 

Lūdzu izsniegt kompetences sertifikāta vai prasmju sertifikāta, kurš izsniegts

I hereby apply for Endorsement attesting the recognition of a certificate issued by

 , atzīšanas apstiprinājumu
(izdevējvalsts/issuing State) 
 
(kompetences sertifikātā vai prasmju sertifikātā norādītā kvalifikācija/
capacity of the certificate of competency or the certificate of proficiency)

Pievienoju šādus dokumentus vai to kopijas:

The following documents or their copies are enclosed:

Nr. p. k.Dokuments/DocumentDokumenta reģistrācijas numurs/
No. of document
Kopija/
Copy – K
Oriģināls/ Original – O
1.Personu apliecinošs dokuments/Personal Identity document K
2.Kompetences sertifikāts un apstiprinājums/Certificate of Competency and Endorsement K
3.Prasmju sertifikāts, izsniegts saskaņā ar STCW not. V/1-1 un V/1-2 (ja tāds ir)/
Certificate of Proficiency, issued according to STCW reg. V/1-1 and V/1-2 (if applicable)
 K
4.Jūrnieka medicīniskais sertifikāts/Seafarer’s Medical Certificate K
5.Viena fotogrāfija (3,5 x 4,5 cm) vai pretendenta sejas digitālais attēls/ One photo (3,5 x 4,5 cm) or face digital image  
6.Citi dokumenti/Other documents  

 

Nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
In case of untruthful information the responsibility is provided by the laws and regulations of the Republic of Latvia.

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs, pārbaudot pretendenta dokumentu autentiskumu un derīgumu, pieprasa informāciju dokumentu izdevējiestādēm un citu valstu kompetentajām iestādēm, izmantojot elektronisko pastu.
The Registry of Seamen of the Maritime Administration of Latvia verifying the authenticity and validity of candidate’s documents, requests information from the issuing authorities of documents and competent authorities of other countries via electronic mail.

Pretendents vai kuģa īpašnieka pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka ārvalstī sertificēts kuģa kapteinis, vecākais stūrmanis, vecākais mehāniķis, kā arī otrais mehāniķis, kurš pretendē uz kompetences sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanu, pārzina Latvijas Republikas tiesību normas jūrniecības nozarē.

By signing this application, the candidate or the ship-owner’s representative confirms that the ship’s master, chief officer, chief engineer officer and second engineer officer certified abroad (in a foreign country) and applying for the issue of Endorsement attesting the recognition of a certificate of competency has a good knowledge of maritime legislation norms of the Republic of Latvia.

   
Iesniegšanas datums*/
Date of application
 Pretendenta vai kuģa īpašnieka pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts*/
Name, surname and signature of the candidate or the ship-owner’s representative

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "iesniegšanas datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note: * the document particulars ‘date of application’ and ‘signature’ shall not be completed, if the electronic document has been drawn up in accordance with the laws and regulations regarding the drawing up of electronic documents.

 

 
Latvijas Jūrnieku reģistra ieraksti
For remarks of personnel of Latvian Registry of Seamen

Izsniegts atzīšanas apstiprinājums Nr.__________________________

Izsniegšanas datums  Derīguma termiņš 

 

Sertificēšanas daļas inspektors   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Datums ____________________________            Nr. ____________________________

Izziņa: datums _______________________            Nr. ____________________________

16.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895
Norādījumi par fotogrāfijām kvalifikācijas sertifikātu noformēšanai

(Pielikums svītrots ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 711)

17.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895
Prasmju apliecības paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 55)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jūrnieku sertificēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 895Pieņemts: 22.11.2005.Stājas spēkā: 18.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 17.12.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
123870
{"selected":{"value":"30.06.2021","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2018","iso_value":"2018\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2018.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-23.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2017","iso_value":"2017\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2016","iso_value":"2016\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2016.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2013","iso_value":"2013\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2013.-09.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2011","iso_value":"2011\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2011.-30.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2009","iso_value":"2009\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2009.-18.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2008","iso_value":"2008\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2008.-18.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2007","iso_value":"2007\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2007.-13.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2005","iso_value":"2005\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2005.-21.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"