Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.772

Rīgā 2005.gada 18.oktobrī (prot. Nr.60 1.§)
Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu, 7.panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. biodegvielas kvalitātes prasības;

1.2. kārtību, kādā veicama biodegvielas atbilstības novērtēšana un nodošana pārstrādei;

1.3. kārtību, kādā kontrolējama biodegvielas ražošana un jaukšana ar fosilo degvielu;

1.4. kārtību, kādā iznīcināma kvalitātes prasībām neatbilstoša biodegviela;

1.5. kārtību, kādā patērētāji tiek informēti par tirdzniecības vietās esošās biodegvielas sastāvu un atbilstību kvalitātes prasībām.

2. Latvijā atļauts realizēt šādas iekšdedzes dzinējos izmantojamas biodegvielas un fosilās degvielas maisījumus ar biodegvielas saturu augstā koncentrācijā, kas atbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām:

2.1. biodīzeļdegvielu – taukskābju metilesteri (FAME);

2.2. (svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636);

2.3. (svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636);

2.4. dīzeļdegvielu ar paaugstinātu taukskābju metilesteru (FAME) saturu (B20 vai B30);

2.5. tīru rapša sēklu eļļu un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas, kas kā degviela ir piemērotas izmantošanai noteiktu veidu iekš­dedzes dzinējos;

2.6. svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 70–85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma;

2.7. biogāzi – gāzdegvielu, kas iegūta no biomasas un (vai) bioloģiski noārdāmās atkritumu frakcijas un attīrīta līdz kvalitātei, kas ir līdzvērtīga dabas­gāzes kvalitātei;

2.8. (svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636);

2.9. (svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636);

2.10. parafinizētu dīzeļdegvielu, kas iegūta no biomasas.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr. 649 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr. 492; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 169; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

II. Kvalitātes prasības un atbilstības novērtēšanas kārtība biodegvielai un fosilās degvielas maisījumiem ar biodegvielas saturu augstā koncentrācijā

(Nodaļas nosaukums MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

3. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības atbilst standartam LVS EN 14214+A2:2019 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes".

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

4.1 Šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības atbilst standartam LVS EN 15293:2018 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes".

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.649)

6. Šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības atbilst standartam LVS EN 16709+A1:2019 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela ar paaugstinātu taukskābes metilesteru (FAME) saturu (B20 vai B30). Prasības un testa metodes".

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

6.1 Šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 4.pielikumā.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

6.2 Šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības atbilst standartam LVS EN 16723-2:2019 "Dabasgāze un biometāns lietošanai transportā un biometāns ievadei dabasgāzes tīklā. 2. daļa: Automobiļu degvielas specifikācija".

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

6.3 (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

6.4 (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

6.5 Šo noteikumu 2.10. apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības atbilst standartam LVS EN 15940+A1+AC:2019 "Automobiļu degvielas. Sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

7. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. un 2.10. apakšpunktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina ar vienu no šādiem dokumentiem:

7.1. ar atbilstības sertifikātu, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai cita Eiropas Savienības dalībvalstīs akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija. Akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz akreditētas testēšanas laboratorijas testēšanas pārskatiem, interpretējot rezultātus atbilstoši attiecīgajos kvalitātes standartos minētajām prasībām vai atbilstoši šādiem standartiem:

7.1.1. LVS EN ISO 4259-1:2018 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. Testa metožu datu precizitātes noteikšana";

7.1.2. LVS EN ISO 4259-2:2018 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 2. daļa: Testa metožu datu precizitātes interpretēšana un pielietošana";

7.1.3. LVS EN ISO 4259-3:2020 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 3. daļa: Publicēto precizitātes datu uzraudzība un verifikācija attiecībā uz testa metodēm";

7.1.4. LVS EN ISO 4259-4:2022 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 4. daļa: Statistikas kontroles diagrammu izmantošana, lai apstiprinātu "statistiskās kontroles" statusu standarta pārbaudes metodes izpildei vienā laboratorijā";

7.2. ja degviela ražota Eiropas Savienībā – ar atbilstības apliecinājumu, kuram pievienots degvielas testēšanas pārskats, ko izsniegusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.03.2023. noteikumiem Nr. 130)

7.1 Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus drīkst realizēt tikai tad, ja tiem ir dokuments, kas apliecina šo produktu atbilstību kvalitātes prasībām.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1254 redakcijā)

7.2 (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajā dokumentā, kas apliecina produkta atbilstību kvalitātes prasībām, ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) papildus norāda klimatisko klasi vai kategoriju:

8.1. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajam produktam – atbilstoši standartam LVS EN 14214+A2:2019 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes";

8.2. šo noteikumu 2.10. apakšpunktā minētajam produktam – atbilstoši standartam LVS EN 15940+A1+AC:2019 "Automobiļu degvielas. Sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr. 492; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 169; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

9. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

10. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

11. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. un 2.10. apakšpunktā minēto produktu atbilstību šo noteikumu prasībām pārbauda ar testēšanas metodēm, kas norādītas šo noteikumu 3., 4.1, 6., 6.2 un 6.5 punktā un 4. pielikumā minētajos kvalitātes standartos, interpretējot rezultātus atbilstoši attiecīgajos kvalitātes standartos minētajām prasībām.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

11.1 Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā produkta taukskābju metilesteru (FAME) daudzumu vidējos destilātos nosaka, produktu testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS 379:2006 "Šķidrie naftas produkti. 30% taukskābju metilesteru (FAME) daudzuma noteikšana vidējos destilātos. Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

11.2 Šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētā produkta parametrus nosaka, produktus testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 13686:2014 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana", standartam LVS EN ISO 6976:2016 "Dabasgāze – Siltumradītspējas aprēķins, blīvums, relatīvais blīvums un sastāva Vobbes indekss" un standartam LVS EN ISO 13443:2007 L "Dabasgāze. Standartapstākļi".

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

12. Biodīzeļdegvielas ražotājs nodrošina biodīzeļdegvielas kvalitāti atbilstoši standartam LVS EN 14214+A2:2019 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes".

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

12.1 Biodegvielas ražotājs nodrošina, lai šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā biodegviela (arī tīra rapša sēklu eļļa un citas no eļļas augiem iegūtas tīras augu eļļas, ko augu eļļu ražotājs piegādā akcīzes preču noliktavām) atbilstu šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

12.2 Svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols, ja absolūtā spirta saturs ir 85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma, ražotājs nodrošina kvalitāti atbilstoši standartam LVS EN 15293:2018 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes".

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1254; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 169; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

12.3 Šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētā produkta ar klimatu saistītās prasības noteiktas šo noteikumu 6.pielikumā. Latvijā A klase jālieto no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim, bet B klase – no 1.novembra līdz 31.martam.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā)

12.4 Metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.10. apakšpunktā minētajos produktos nedrīkst pārsniegt 2 mg mangāna (Mn) uz litru. Degvielas tirdzniecības vietās, kurās patērētājiem ir pieejama degviela ar metālu piedevām, uz degvielas uzpildes iekārtām kopā ar informāciju par degvielas tipu izliek norādi par metālu piedevas saturu degvielā ar šādu marķējuma tekstu: "Satur metālu piedevas". Marķējuma izmērs nedrīkst būt mazāks par 3 x 6 cm un burtu izmēriem jābūt tādiem, lai tie būtu labi saredzami un viegli salasāmi.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

III. Biodegvielas ražošana, jaukšana ar fosilo degvielu, aprite un kontroles kārtība

13. Biodegvielu ražo, sajauc ar fosilo degvielu (naftas produktiem) un pārstrādā, kā arī ieved Latvijas tirgū no Eiropas Savienības valstīm saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" un normatīvajiem aktiem par akcīzes preču aprites kārtību.

14. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr. 515)

15. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr. 515)

16. Lai saņemtu apliecinājuma dokumentu, akcīzes preču noliktavas turētājs no produkta partijas ņem paraugu atbilstoši standartam LVS EN ISO 3170:2005 L "Naftas šķidrie produkti – Ar roku vadāma parauga ņemšana". Akcīzes preču noliktavas turētājs noteiktā parauga ņemšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Biogāzes parametrus nosaka, paraugus testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 13686:2014 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana".

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr. 515)

18. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr. 515)

19. Komersants šo noteikumu 2.1., 2.4. un 2.6. apakšpunktā minētos produktus var sajaukt, izmantojot arī šķidrumu sajaukšanas plūsmas metodi, ja šādu procesu pieļauj citi normatīvie akti akcīzes preču aprites jomā.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 492 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

20. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr. 515)

21. Ražojot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, tiek sastādīts ražošanas akts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes preču aprites kārtību. Aktā papildus norāda:

21.1. (svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr. 515);

21.2. ziņas par izejvielu izcelsmi (piemēram, no rapša sēklu eļļas, no citiem lauksaimniecības produktiem). Ja par izej­vielu tiek izmantota biodeg­viela, papildus norāda ziņas par biodegvielas koncentrāciju procentos;

21.3. biodegvielas daudzumu procentos no kopējā galaprodukta daudzuma, ja biodegviela tiek sajaukta ar fosilo degvielu.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515)

22. Pārvietojot un realizējot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, noformē un pievieno degvielas piegādes dokumentu saskaņā ar akcīzes preču apriti un grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Degvielas piegādes dokumentā papildus norāda biodīzeļdegvielas vai bioetanola daudzumu procentos no kopējā degvielas daudzuma un šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā minētā kvalitāti apliecinošā dokumenta numuru un izsniegšanas datumu.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 492 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

23. Akcīzes preču noliktavas preču uzskaitē atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti norāda biodīzeļdegvielas un tīras rapša sēklu eļļas un citu no eļļas augiem iegūtu tīru augu eļļu daudzumu, kas jau ir saražots un par kādu paredzēts saņemt apliecinājuma dokumentu.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr. 515)

25. Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus glabā, uzskaita un realizē atsevišķi no pārējiem naftas produktiem.

26. Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus ar atšķirīgu biodegvielas procentuālo daudzumu, ja atkarībā no tā mainās produktu kvalitātes prasības, glabā, uzskaita un realizē atsevišķi.

IV. Tirgus uzraudzība

27. Šo noteikumu 2. punktā minēto produktu tirgus uzraudzību atbilstoši kompetencei veic Būvniecības valsts kontroles birojs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – uzraudzības institūcijas).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

28. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

29. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu apritē iesaistītais komersants pēc uzraudzības institūcijas pieprasījuma uzrāda šo noteikumu 7.punktā minēto kvalitāti apliecinošo dokumentu.

30. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

31. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu apritē iesaistītais komersants ir atbildīgs par šajos noteikumos minēto prasību ievērošanu.

32. Visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 2.punktā minēto produktu atbilstības uzraudzību, sedz no uzraudzību veikušo institūciju līdzekļiem. Ja konstatēts, ka produkti neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, attiecīgos izdevumus sedz šo produktu īpašnieks vai valdītājs.

V. Patērētāju informēšanas kārtība

33. Šo noteikumu 2. punktā minēto produktu tirdzniecības vietās degvielas uzpildes iekārtas un to pistoles marķē atbilstoši standartam LVS EN 16942+A1:2021 "Degvielas. Transportlīdzekļu savietojamības identificēšana. Grafiskais attēlojums lietotāju informācijai".

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

34. Degvielas mazumtirgotājs informatīvajā zīmē norāda, ka šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minēto produktu izmantošanai nepieciešami iekšdedzes dzinēji, kas ir konstruēti vai vēlāk piemēroti biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma lietošanai.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 492 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

35. Katrā šo noteikumu 2.punktā minēto produktu aprites posmā, tajā skaitā mazumtirdzniecības vietās, nepieciešams attiecīgs biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma kvalitāti apliecinošs dokuments vai tā kopija. Degvielas mazumtirgotājs uzrāda minēto dokumentu pēc patērētāja pieprasījuma.

VI. Kārtība, kādā nodod pārstrādei vai iznīcina kvalitātes prasībām neatbilstošu biodegvielu vai biodegvielas sajaukumu ar fosilo degvielu

36. Ja komersants vai uzraudzības institūcija konstatē, ka biodegviela vai biodegvielas sajaukums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, to iznīcina vai nodod pārstrādei, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu produktu, vai izmanto par kurināmo siltumenerģijas ražošanai.

37. Šo noteikumu prasībām neatbilstošas biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma transportēšanas un iznīcināšanas izdevumus sedz to īpašnieks vai valdītājs.

38. Bioetanolu, denaturētu bioetanolu un šo noteikumu 2.punktā minētos produktus atļauts iznīcināt komersantam, kas var nodrošināt sadegšanas produk­tu atrašanos augstā temperatūrā pietiekami ilgu laiku, lai sadalītu lielmolekulā­ros ogļūdeņražus.

39. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu iznīcināšanu saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi un attiecīgo pašvaldību (iznīcināšanas vietu un laiku). Bioetanolu un denaturētu bioetanolu iznīcina to glabāšanas vietā vai reģionālās vides pārvaldes vai pašvaldības norādītajā vietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un standar­tiem, kas nosaka vides kvalitātes prasības.

40. Visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 2.punktā minēto pro­duktu atbilstības uzraudzību, sedz no uzraudzību veikušo institūciju līdzekļiem. Ja konstatēts, ka produkti neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, attiecīgos izdevumus sedz šo produktu īpašnieks vai valdītājs.

VII. Noslēguma jautājumi

41. Līdz 2008.gada 1.janvārim maksimālais sēra saturs dīzeļdegvielā, ku­rai pievienota biodīzeļdegviela un kuru paredzēts izmantot visurgājējā tehnikā, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, nedrīkst pārsniegt 2000 mg/kg no dīzeļdegvielas masas. Par to tirdzniecības vietā ir attiecīga norāde.

42. Šo noteikumu 1.pielikuma 15.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

43. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.649.)

44. Šo noteikumu 22.punkts piemērojams arī tad, ja izmanto stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai). Stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) drīkst izmantot līdz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam termiņam.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

45. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

46. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

47. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

48. Līdz 2011.gada 31.decembrim dīzeļdegvielā, kuru paredzēts izmantot dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, maksimālais sēra saturs nedrīkst pārsniegt 1000 mg/kg.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvas 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. marta Direktīvas 2003/17/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK;

4) Komisijas 2011. gada 1. jūnija Direktīvas 2011/63/ES, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības biodīzeļdegvielai, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas(1)

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela (5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma) (1)

(Pielikums svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254)

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas (30–30,5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma)(1)

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības tīrai rapša sēklu eļļai un citai no eļļas augiem iegūtai tīrai nerafinētai vai rafinētai augu eļļai, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos(1)

(Pielikums MK 24.07.2007. noteikumu Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1254; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Blīvums, 15 oC(2)

kg/m3

900

930

2.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

220

-

3.

Kinemātiskā viskozitāte, 40 oC

mm2/s

-

36,0 (38,0*)

4.

Siltumspēja(3)

kJ/kg

36 000

-

5.

Cetānskaitlis

-

39

-

6.

Koksēšanas atlikums(4)

% (m/m)

0

0,40

7.

Joda skaitlis

g I2 /100 g

95

125

8.

Sēra saturs

mg/kg

 

10

9.

Kopējais piesārņojums

mg/kg

 

24

10.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

 

2,0 (3,5*)

11.

Oksidēšanās stabilitāte, 110 oC(5)

stundas

6,0 (5,0*)

 

12.

Fosfora saturs

mg/kg

 

12 (20*)

13.

Magnija un kalcija saturs

mg/kg

 

20

14.

Pelnu saturs

% (m/m)

 

0,01

15.

Ūdens saturs

% (m/m)

 

0,075

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tādas tīras rapša sēklu eļļas un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas īpašībām, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos, noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi nacionālajai standartizācijas institūcijai.

(2) Ja blīvums eksperimentāli noteikts citā temperatūrā, to pārrēķina 15 oC temperatūrai.

(3) Vidējā siltumspēja (tirgus dati liecina, ka tā ir aptuveni 37500 kJ/kg).

(4) Nosaka eļļai, nevis tās destilācijas 10 % atlikumam.

(5) Pārbauda bez piedevu pievienošanas.

(*) Rādītāji piemērojami pārejas periodā līdz 2010.gada 1.janvārim.

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70–85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma)(1)

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

6. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr. 772

(Pielikums MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

Ar klimatu saistītās prasības svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70–85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma)(1)

Nr.
p. k.

Īpašības

Vienības

A klase

B klase

1.

Etanols + augstākie spirti

% (V/V), min

75

70

2.

Augstākās klases bezsvina benzīns, kā norādīts standartā LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes"(2)

% (V/V)

14–22

14–30

3.

Tvaika spiediens(3)

kPa, min

kPa, max

35,0

60,0

50,0

100,0

4.

Beigu vārīšanās punkts FBP

oC, max

210

210

5.

Destilācijas atlikums

% (V/V), max

2

2

Piezīmes.

(1) Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 15293:2018 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes".

(2) Svinu nesaturoša benzīna saturu var noteikt, atņemot no 100 ūdens un spirta satura summu procentos.

(3) Norāda sausā tvaika spiediena ekvivalentu (DVPE).

7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam ar pievienotu bioetanolu līdz 10 tilpumprocentiem no kopējā benzīna tilpuma

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai ar pievienotu biodīzeļdegvielu līdz septiņiem tilpumprocentiem no kopējā degvielas tilpuma

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 636)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 772Pieņemts: 18.10.2005.Stājas spēkā: 22.10.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 21.10.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
119463
{"selected":{"value":"24.03.2023","content":"<font class='s-1'>24.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.03.2023","iso_value":"2023\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-23.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2007","iso_value":"2007\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2007.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2007","iso_value":"2007\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2007.-31.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2005","iso_value":"2005\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2005.-27.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.03.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"