Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.515

Rīgā 2007.gada 24.jūlijā (prot. Nr.42 33.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"
Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu, 7.panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 168.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. svinu nesaturošu benzīnu, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols, ja absolūtā spirta saturs ir 5 tilpumprocenti no kopējā produktu daudzuma;";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.5., 2.6. un 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. tīru rapša sēklu eļļu un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas, kas kā degviela ir piemērotas izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos;

2.6. svinu nesaturošu benzīnu, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols, ja absolūtā spirta saturs ir 85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma;

2.7. biogāzi.";

1.3. papildināt noteikumus ar 4.1punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 5.pielikumā un atbilst standartam LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testa metodes".";

1.4. papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 4.pielikumā.

6.2 Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15403:2007 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana dabasgāzei, kuru lieto kā saspiestu degvielu transportlīdzekļos".";

1.5. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina dokuments, kuru izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija, par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Minētajā dokumentā norāda šo noteikumu 3., 4., 4.1, 5., 6., 6.1 un 6.2punktā noteiktos parametrus un ziņas (informāciju) par šo noteikumu 2.punktā minētajā produktā esošo bioetanola, biodīzeļdegvielas, tīras rapša sēklu eļļas un citu no eļļas augiem iegūtu tīras augu eļļas daudzumu procentos. Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus var realizēt tikai, ja tiem ir atbilstību kvalitātes prasībām apliecinošs dokuments.";

1.6. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktā minēto produktu parametrus nosaka, tos testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2006 "Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs".";

1.7. papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā produkta taukskābju metilesteru (FAME) daudzumu vidējos destilātos nosaka, produktu testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS 379:2006 "Šķidrie naftas produkti. 30% taukskābju metilesteru (FAME) daudzuma noteikšana vidējos destilātos. Infrasarkanās spektroskopijas metode".

11.2 Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētā produkta parametrus nosaka, produktus testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 13686:2007 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana", standartam LVS EN ISO 6976:2007 "Dabasgāze - Siltumradītspējas aprēķins, blīvums, relatīvais blīvums un sastāva Vobbes indekss" un standartam LVS EN ISO 13443:2007 "Dabasgāze. Standartapstākļi".";

1.8. papildināt II nodaļu ar 12.1 un 12.2punktu šādā redakcijā:

"12.1 Biodegvielas ražotājs nodrošina, lai šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā biodegviela (arī tīra rapša sēklu eļļa un citas no eļļas augiem iegūtas tīras augu eļļas, ko augu eļļu ražotājs piegādā akcīzes preču noliktavām) atbilstu šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām.

12.2 Svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols, ja absolūtā spirta saturs ir 85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma, ražotājs nodrošina kvalitāti atbilstoši standartam LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testa metodes".";

1.9. svītrot 14. un 15.punktu;

1.10. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Lai saņemtu apliecinājuma dokumentu, akcīzes preču noliktavas turētājs no produkta partijas ņem paraugu atbilstoši standartam LVS EN ISO 3170:2005 "Naftas šķidrie produkti - Ar roku vadāma parauga ņemšana". Akcīzes preču noliktavas turētājs noteiktā parauga ņemšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Biogāzes parametrus nosaka, paraugus testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 13686:2007 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana".";

1.11. svītrot 17. un 18.punktu;

1.12. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Komersants šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4. un 2.6.apakšpunktā minētos produktus var sajaukt, arī izmantojot šķidrumu sajaukšanas plūsmas metodi, ja šādu procesu pieļauj citi normatīvie akti akcīzes preču aprites jomā.";

1.13. svītrot 20.punktu;

1.14. svītrot 21.1.apakšpunktu;

1.15. izteikt 21.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. biodegvielas daudzumu procentos no kopējā galaprodukta daudzuma, ja biodegviela tiek sajaukta ar fosilo degvielu.";

1.16. izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Pārvietojot un realizējot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti izraksta pavadzīmi ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru darījumiem vai darbībām ar naftas produktiem. Pavadzīmē papildus norāda:

22.1. TARIC nacionālo papildkodu;

22.2. biodīzeļdegvielas vai bioetanola daudzumu procentos no kopējā degvielas daudzuma;

22.3. akreditētas laboratorijas testēšanas pārskata vai sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu. Pavadzīmei pievieno minētā sertifikāta kopiju, kas apliecināta ar pavadzīmes izrakstītāja zīmogu un atbildīgās personas parakstu.

23. Akcīzes preču noliktavas preču uzskaitē atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti norāda biodīzeļdegvielas un tīras rapša sēklu eļļas un citu no eļļas augiem iegūtu tīru augu eļļu daudzumu, kas jau ir saražots un par kādu paredzēts saņemt apliecinājuma dokumentu.";

1.17. svītrot 24.punktu;

1.18. aizstāt 30.punktā skaitli un vārdu "15.maijam" ar skaitli un vārdu "15.aprīlim";

1.19. papildināt noteikumus ar 33.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.4. norāde "Biogāze" (uz gāzes uzpildes tehnoloģiskās iekārtas).";

1.20. aizstāt 34.punktā skaitļus un vārdu "2.1. un 2.4." ar skaitļiem un vārdu "2.1., 2.4., 2.5. un 2.6.";

1.21. papildināt noteikumus ar 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Šo noteikumu 22.punkts piemērojams arī tad, ja izmanto stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai). Stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) drīkst izmantot līdz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam termiņam.";

1.22. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības biodīzeļdegvielai (1)

Nr.p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Esteru saturs(2)

% (m/m)

96,5

-

2.

Blīvums, 15 oC(3)

kg/m3

860

900

3.

Viskozitāte, 40 oC

mm2/s

3,5

5,0

4.

Cetānskaitlis

51,0

5.

Sēra saturs(4)

mg/kg

-

10,0

6.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

120

-

7.

Ūdens saturs

mg/kg

-

500

8.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

-

0,50

9.

Jodskaitlis

g I2 /100 g

-

120

10.

Metanola saturs

% (m/m)

-

0,20

11.

Monoglicerīdu saturs

% (m/m)

-

0,80

12.

Diglicerīdu saturs

% (m/m)

-

0,20

13.

Triglicerīdu saturs

% (m/m)

-

0,20

14.

Brīvais glicerīns(5)

% (m/m)

-

0,02

15.

Kopējais glicerīna saturs

% (m/m)

-

0,25

16.

Fosfora saturs

mg/kg

-

10,0

17.

Koksēšanas atlikums

% (m/m)

-

0,30

18.

Pelnu saturs

% (m/m)

-

0,02

19.

Kopējais piesārņojums

mg/kg

-

24

20.

Vara plāksnītes korozija, 3 h, 50 oC

klase

1.klase

21.

Oksidēšanās stabilitāte

stundas

6,0

-

22.

Linolēnskābes metilesteris

% (m/m)

12,0

23.

Metālu 1.grupa (Na+K)

mg/kg

5,0

24.

Metālu 2.grupa (Ca+Mg)

mg/kg

5,0

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām biodīzeļdegvielas īpašībām noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 14078:2005 "Šķidrie naftas produkti - Taukskābes metilesteru (FAME) noteikšana vidējos destilātos - Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(3) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675:2005 "Nafta un šķidrie naftas produkti - Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai - Areometra metode", nosakot blīvumu 15 °C temperatūrā.

(4) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884:2005 "Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode".

(5) Strīdu gadījumā brīvā glicerīna noteikšanai lieto standartu LVS EN 14105:2005 "Tauku un eļļu atvasinājumi - Taukskābju metilesteri (FAME) - Brīvā un kopējā glicerīna, mono-, di- un triglicerīdu satura noteikšana (atsauces metode)".";

1.23. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela (5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma) (1)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Esteru saturs(2)

% (v/v)

5,0

5,5

2.

Blīvums, 15 oC(3)

kg/m3

820

845

3.

Viskozitāte, 40 oC

mm2/s

2,0

4,5

4.

Destilācijas rādītājs 95 % (v/v) destilāta

oC

-

360

5.

Sēra saturs(4)

mg/kg

50,0

10,0

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tādas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) īpašībām, kurai pievienota biodīzeļdegviela (5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma), noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 14078:2005 "Automobiļu degviela - Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem - Prasības un testēšanas metodes".

(3) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675:2005 "Nafta un šķidrie naftas produkti - Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai - Areometra metode", nosakot blīvumu 15 °C temperatūrā.

(4) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884:2005 "Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode".";

1.24. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela (30 tilpumprocentu no kopējā naftas produktu daudzuma)(1)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Esteru saturs(2)

% (V/V)

30,0

30,5

2.

Blīvums, 15 oC(3)

kg/m3

820

890

3.

Viskozitāte, 40 oC

mm2/s

3,0

5,0

4.

Sēra saturs(4)

mg/kg

-

50,0

10,0

5.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

70

-

6.

Ūdens saturs

mg/kg

-

290

7.

Jodskaitlis

g I2 /100 g

42

120

8.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

-

0,50

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tādas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) īpašībām, kurai pievienota biodīzeļdegviela (30 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma) noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 14078:2005 "Šķidrie naftas produkti - Taukskābes metilesteru (FAME) noteikšana vidējos destilātos - Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(3) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675:2005 "Nafta un šķidrie naftas produkti - Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai - Areometra metode", nosakot blīvumu 15 °C temperatūrā.

(4) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884:2005 "Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode".";

1.25. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības tīrai rapša sēklu eļļai un citai no eļļas augiem iegūtai tīrai nerafinētai vai rafinētai augu eļļai, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos(1)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Blīvums, 15 oC(2)

kg/m3

900

930

2.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

220

-

3.

Kinemātiskā viskozitāte, 40 oC

mm2/s

-

36,0 (38,0*)

4.

Siltumspēja(3)

kJ/kg

36 000

-

5.

Cetānskaitlis

-

39

-

6.

Koksēšanas atlikums(4)

% (m/m)

0

0,40

7.

Joda skaitlis

g I2 /100 g

95

125

8.

Sēra saturs

mg/kg

10

9.

Kopējais piesārņojums

mg/kg

24

10.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

2,0 (3,5*)

11.

Oksidēšanās stabilitāte, 110 oC(5)

stundas

6,0 (5,0*)

12.

Fosfora saturs

mg/kg

12 (20*)

13.

Magnija un kalcija saturs

mg/kg

20

14.

Pelnu saturs

% (m/m)

0,01

15.

Ūdens saturs

% (m/m)

0,075

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tādas tīras rapša sēklu eļļas un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas īpašībām, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos, noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Ja blīvums eksperimentāli noteikts citā temperatūrā, to pārrēķina 15 oC temperatūrai.

(3) Vidējā siltumspēja (tirgus dati liecina, ka tā ir aptuveni 37500 kJ/kg).

(4) Nosaka eļļai, nevis tās destilācijas 10 % atlikumam.

(5) Pārbauda bez piedevu pievienošanas.

(*) Rādītāji piemērojami pārejas periodā līdz 2010.gada 1.janvārim.";

1.26. papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma)(1)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Pētnieciskais oktānskaitlis, RON

95,0

-

2.

Motora oktānskaitlis, MON

85,0

3.

Sēra saturs(2)

mg/kg

-

20(3)

4.

Oksidēšanās stabilitāte

minūtes

360

-

5.

Sveķu saturs (šķīdināts) vai sveķveida produktu saturs

mg/100ml

-

5

6.

Izskats (nosaka apkārtējā temperatūrā vai temperatūrā 15 oC - augstākajā no tām)

Tīra un caurspīdīga vai dzidra, bez acīmredzamiem atlikumiem un nogulsnēm

7.

Augstākie spirti (C3-C8)

% (V/V)

-

2,0

8.

Metanols

% (V/V)

1,0

9.

Ēteri (5 vai vairāk C atomi)

% (V/V)

-

5,2

10.

Fosfors

mg/l

Nenosakāms(4)

11.

Ūdens saturs

0,3

12.

Neorganisko hlorīdu saturs

mg/l

1

13.

pH

6,5

9,0

14.

Vara plāksnītes korozija

pakāpe

1.klase

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tāda svinu nesaturoša benzīna īpašībām, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma), noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Skatīt standarta LVS CWA 15293 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testa metodes" 5.7.2.apakšpunktu: "Nacionāla strīda gadījumā par sēra saturu tiks izmantots EN ISO 20846 vai EN ISO 20884 saskaņā ar norādi EN 228 nacionālajā pielikumā."

(3) Atbilstoši Direktīvai 2003/17/EK līdz 2009.gada 1.janvārim maksimālajam sēra saturam visā bezsvina benzīnā, ko realizē dalībvalsts teritorijā, jābūt 10mg/kg.

(4) Skatīt standarta LVS CWA 15293 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testa metodes" 5.3.apakšpunktu: "Lai aizsargātu automobiļu dzinējus un/vai katalizatora sistēmas, komponentes, kas satur fosforu un/vai dzelzi un/vai mangānu un/vai svinu, netiks pievienotas etanolam E85.""

2. Šo noteikumu 1.6.apakšpunkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.augustu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 515Pieņemts: 24.07.2007.Stājas spēkā: 28.07.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 27.07.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
160973
28.07.2007
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"