Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.649

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44 64.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu, 7.panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 168.nr.; 2007, 121.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Latvijā atļauts realizēt šādu iekšdedzes dzinējos izmantojamu biodeg­vielu un biodegvielas sajaukumu ar fosilo degvielu, kas atbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām:

2.1. biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas;

2.2. svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 4,5-5 tilpum­procenti no kopējā produktu daudzuma;

2.3. dīzeļdegvielu (gāzeļļu) (tai skaitā mērenā klimata apstākļos izman­tojamu A, B, C, D, E un F kategorijas dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2004 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes"), kura satur biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas 4,5-5 til­pumprocentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma;

2.4. dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kura satur biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas 30-30,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma;

2.5. tīru rapša sēklu eļļu un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas, kas kā degviela ir piemērotas izmantošanai noteiktu veidu iekš­dedzes dzinējos;

2.6. svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 70-85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma;

2.7. biogāzi - gāzdegvielu, kas iegūta no biomasas un (vai) bioloģiski noārdāmās atkritumu frakcijas un attīrīta līdz kvalitātei, kas ir līdzvērtīga dabas­gāzes kvalitātei."

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto produktu kvalitātes prasības noteiktas normatīvajos aktos par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu."

3. Svītrot 5.punktu.

4. Papildināt II nodaļu ar 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.3 Šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētā produkta ar klimatu saistītās prasības noteiktas šo noteikumu 6.pielikumā. Latvijā A klase jālieto no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim, bet B klase - no 1.novembra līdz 31.martam."

5. Izteikt 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. akreditētas laboratorijas testēšanas pārskata numuru un izsniegšanas datumu. Pavadzīmei pievieno minētā testēšanas pārskata kopiju, kas apliecināta ar pavadzīmes izrakstītāja zīmogu un atbildīgās personas parakstu."

6. Izteikt 33.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. atbilstība klimata kategorijai un klasei (periodā no 1.novembra līdz 31.martam);".

7. Svītrot 43.punktu.

8. Papildināt noteikumus ar 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

"45. Šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakš­punktā minētās prasības neattiecas uz:

45.1. dīzeļdegvielu, kuru izmanto jūras transporta flotes kuģu dzinējos;

45.2. dīzeļdegvielu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos;

45.3. arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4.klases dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2004 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

46. Šo noteikumu 2.2. un 2.6.apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz:

46.1. benzīnu, kuru izmanto sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteles aizdedzi, ja sacīkšu sporta automašīnas noteiktā kārtībā ir reģistrētas Ceļu satiksmes drošības direkcijā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir atzīme "sporta";

46.2. benzīnu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos."

9. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības biodīzeļdegvielai, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas(1)

Nr.
p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Esteru saturs(2)

% (m/m)

96,5(3)

-

2.

Blīvums, 15 oC(4)

kg/m3

860

900

3.

Viskozitāte(5), 40 oC

mm2/s

3,5

5,0

4.

Cetānskaitlis

51,0

5.

Sēra saturs(6)

mg/kg

-

10,0

6.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

120

-

7.

Ūdens saturs

mg/kg

-

500

8.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

-

0,50

9.

Jodskaitlis

g I2 /100 g

-

120

10.

Metanola saturs

% (m/m)

-

0,20

11.

Monoglicerīdu saturs

% (m/m)

-

0,80

12.

Diglicerīdu saturs

% (m/m)

-

0,20

13.

Triglicerīdu saturs

% (m/m)

-

0,20

14.

Brīvais glicerīns(7)

% (m/m)

-

0,02

15.

Kopējais glicerīna saturs

% (m/m)

-

0,25

16.

Fosfora saturs

mg/kg

-

10,0

17.

Koksēšanas atlikums

% (m/m)

-

0,30

18.

Pelnu saturs

% (m/m)

-

0,02

19.

Kopējais piesārņojums

mg/kg

-

24

20.

Vara plāksnītes korozija, 3 h, 50 oC

klase

1.klase

21.

Oksidēšanās stabilitāte, 110 oC

stundas

6,0

-

22.

Linolēnskābes metilesteris

% (m/m)

12,0

23.

Metālu 1.grupa (Na+K)

mg/kg

5,0

24.

Metālu 2.grupa (Ca+Mg)

mg/kg

5,0

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām biodīzeļdegvielas īpašībām noteiktas piemērojamos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu  LVS EN 14078:2005 "Šķidrie naftas produkti - Taukskābes metilesteru (FAME) noteikšana vidējos destilātos - Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(3) Nav atļauta FAME nesaturošu savienojumu pievienošana, izņemot piedevas.

(4) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675:2005 "Nafta un šķidrie naftas produkti - Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai - Areometra metode", nosakot blīvumu 15 °C tempera­tūrā.

(5) Ja CFPP ir -20 °C vai zemāk, tad viskozitāte, kas mērīta pie -20 °C, nedrīkst pārsniegt 48 mm2/s.

(6) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884:2005 "Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektro­skopijas metode".

(7) Strīdu gadījumā brīvā glicerīna noteikšanai lieto standartu LVS EN 14105:2005 "Tauku un eļļu atvasinājumi - Taukskābju metilesteri (FAME) - Brīvā un kopējā glicerīna, mono-, di- un triglicerīdu satura noteikšana (atsau­ces metode)"."

 

10. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas (30-30,5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma)(1)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Cetānskaitlis(2)

51,0

2.

Taukskābju metilesteru (FAME) saturs(3)

% (V/V)

30,0

30,5

3.

Blīvums, 15 oC(4)

kg/m3

820

890

4.

Viskozitāte, 40 oC

mm2/s

3,0

5,0

5.

Sēra saturs(5)

mg/kg

-

10,0

6.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

70

-

7.

Ūdens saturs

mg/kg

-

290

8.

Jodskaitlis

g I2 /100 g

42

120

9.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

-

0,50

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tādas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) īpašībām, kurai pievienota biodīzeļdegviela (30 tilpumprocentu no kopējā naftas produktu daudzuma), noteiktas piemērojamos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) cetānskaitlis nav mazāks par 47.

(3) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN  14078:2005 "Šķidrie naftas produkti - Taukskābes metilesteru (FAME) noteikšana vidējos destilātos - Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(4) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675:2005 "Nafta un šķidrie naftas produkti - Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai - Areometra metode", nosakot blīvumu 15 °C temperatūrā.

(5) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884:2005 "Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode"."

 

11. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70-85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma)(1)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Pētnieciskais oktānskaitlis, POS

95,0

-

2.

Motora oktānskaitlis, MOS

85,0

3.

Sēra saturs(2)

mg/kg

-

10

4.

Oksidēšanās stabilitāte

minūtes

360

-

5.

Sveķu saturs (šķīdināts)

vai sveķveida produktu saturs

mg/100 ml

-

5

6.

Izskats (nosaka apkārtējā tempe­ratūrā vai tempe­ratūrā 15 oC - augstākajā no tām)

Tīrs un caurspīdīgs vai dzidrs, bez acīmredzamiem atlikumiem un nogulsnēm

7.

Augstākie spirti (C3-C8)

% (V/V)

-

2,0

8.

Metanols

% (V/V)

1,0

9.

Ēteri (pieci C atomi vai vairāk)

% (V/V)

-

5,2

10.

Fosfors

mg/l

Nenosakāms(3)

11.

Ūdens saturs

0,3

12.

Neorganisko hlorīdu saturs

mg/l

1

13.

pH

6,5

9,0

14.

Vara plāksnītes korozija

pakāpe

1.klase

15.

Skābums (kā etiķskābe CH3COOH)

% (m/m)

(mg/l)

-

0,005 (40)

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tāda svinu nesaturoša benzīna īpašībām, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70-85 tilpum­procenti no kopējā galaprodukta daudzuma), noteiktas piemērojamos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Skatīt standartu LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testēšanas metodes".

(3) Skatīt standarta LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testēšanas metodes" 5.3.apakšpunktu: "Lai aizsargātu automobiļu dzinējus un/vai katalizatora sistēmas, komponentes, kas satur fosforu un/vai dzelzi un/vai mangānu un/vai svinu, netiks pievienotas etanolam E85.""

 

12. Papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Ar klimatu saistītās prasības svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70-85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma)(1)

Nr.
p.k.

Īpašības

Vienības

A klase

B klase

1.

Etanols + augstākie spirti

% (V/V), min

75

70

2.

Augstākās klases bezsvina benzīns kā norādīts LVS EN 228(2)

% (V/V)

14-22

14-30

3.

Tvaika spiediens(3)

kPa, min

kPa, max

35,0

60,0

50,0

100,0

4.

Beigu vārīšanās punkts FBP

oC, max

210

210

5.

Destilācijas atlikums

% (V/V), max

2

2

Piezīmes.

(1) Skatīt standarta LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testēšanas metodes" 5.5.apakšpunktu: "Parasti lietojamās prasības un testēšanas metodes."

(2) Svinu nesaturoša benzīna saturu var noteikt, atņemot no 100 ūdens un spirta satura summu procentos.

(3) Norāda sausā tvaika spiediena ekvivalentu (DVPE)."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 649Pieņemts: 25.06.2009.Stājas spēkā: 03.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 02.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
194228
03.07.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"