Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 25. aprīļa noteikumus Nr. 230 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.650

Rīgā 2005.gada 30.augustā (prot. Nr.49 1.§)
Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 11.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencējamas akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības programmas (turpmāk - augstākās izglītības programmas).

2. Lai saņemtu licenci augstākās izglītības programmas īstenošanai (turpmāk - licence), augstskola vai koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu.

3. Iesniegumā norāda:

3.1. augstskolas vai koledžas nosaukumu;

3.2. augstskolas vai koledžas juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

3.3. augstskolas vai koledžas reģistrācijas apliecības numuru;

3.4. licencējamās augstākās izglītības programmas nosaukumu;

3.5. licencējamās augstākās izglītības programmas kodu atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības programmu grupām;

3.6. licencējamās augstākās izglītības programmas apjomu, īstenošanas ilgumu, studiju veidu un formu;

3.7. prasības izglītojamiem attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību, lai uzsāktu licencējamās augstākās izglītības programmas apguvi;

3.8. licencējamā augstākās izglītības programmā iegūstamo grādu vai kvalifikāciju, vai grādu un kvalifikāciju;

3.9. adresi, kur tiks īstenota licencējamā augstākās izglītības programma, norādot, vai programmu īstenos augstskola, augstskolas filiāle vai koledža;

3.10. licencējamās augstākās izglītības programmas direktora vārdu, uzvārdu un tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kuru augstskola vai koledža pilnvarojusi kārtot ar licencēšanu saistītos jautājumus.

4. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

4.1. licencējamās augstākās izglītības programmas pašnovērtējumu (salīdzinājums ar vismaz divām citās valstīs īstenotām tāda paša līmeņa augstākās izglītības programmām, atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un valsts profesionālās augstākās izglītības standartam);

4.2. augstskolas senāta (koledžas padomes) lēmumu par licencējamās augstākās izglītības programmas ieviešanu;

4.3. licencējamās augstākās izglītības programmas studiju satura un studiju īstenošanas aprakstu saskaņā ar Augstskolu likuma 55.pantu;

4.4. studējošo prakses plānojumu (norādot iespējamās prakses vietas), ko apliecina ar līgumu vai tās personas izsniegtu izziņu, kas nodrošina prakses vietas;

4.5. akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae), bet akadēmiskajām augstākās izglītības programmām - apliecinājumu, ka vismaz 30 procentiem (universitātēs - 50 procentiem) akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds;

4.6. augstskolas vai koledžas un plānotā akadēmiskā personāla nodomu līgumus, norādot, vai darbs attiecīgajā augstskolā vai koledžā būs vai nebūs akadēmiskā personāla ievēlēšanas vieta, kā arī apliecinājumu, ka vismaz 50 procentiem ievēlētā akadēmiskā personāla attiecīgā augstskola vai koledža būs ievēlēšanas vieta;

4.7. ar licencējamo augstākās izglītības programmu saistīto zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu sarakstu, vispirms norādot tos zinātniskos pētījumus, kurus veic attiecīgajā augstskolā vai koledžā strādājošie, kuriem tā ir ievēlēšanas vieta. Pētījumu kritēriji ir šādi:

4.7.1. ar pētījumiem saistītas publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos;

4.7.2. doktora vai maģistra darbu izstrāde;

4.7.3. praktiskie pētījumi - izstrādņu patentēšana vai ieviešana praksē un izmantošana saimnieciskajā darbībā;

4.7.4. mākslinieciskās jaunrades sasniegumi (izstādes, filmas, teātra izrādes un koncertdarbība);

4.8. dokumentus, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā vai koledžā (līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu), ja licencējamās augstākās izglītības programmas īstenošana tiks pārtraukta, vai dokumentus, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju, ja augstākās izglītības programma augstskolas vai koledžas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais nevēlas turpināt studijas citā augstākās izglītības programmā.

(Grozīts ar MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.679)

5. Lēmumu par licences izsniegšanu, par atteikumu izsniegt licenci, tās derīguma termiņa pagarināšanu vai licences anulēšanu pieņem Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk - komisija).

6. Izglītības un zinātnes ministrs apstiprina komisijas personālsastāvu un ieceļ tās priekšsēdētāju, kā arī apstiprina komisijas nolikumu. Komisijas locekļi ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Komisijas darbā bez balsstiesībām var pieaicināt ekspertu vai augstākās izglītības programmai atbilstošās nozares ministrijas pārstāvi augstākās izglītības programmas novērtēšanai.

7. Komisija iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Komisija ir lemttiesīga, ja jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Lēmumu pieņem, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

8. Lēmumu par augstākās izglītības programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt augstākās izglītības programmu komisija noformē administratīvā akta veidā, un to paraksta visi komisijas locekļi.

9. Ja komisija pieņem lēmumu licencēt augstākās izglītības programmu, Izglītības un zinātnes ministrija vienlaikus ar komisijas lēmumu augstskolai vai koledžai izsniedz komisijas priekšsēdētāja parakstītu licenci uz trim gadiem.

(Grozīts ar MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.679)

10. Divu gadu laikā pēc licences izsniegšanas augstskola vai koledža iesniedz iesniegumu augstākās izglītības programmas akreditācijai.

11. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

11.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.2. akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst Augstskolu likumā un šajos noteikumos minētajām prasībām;

11.3. studiju materiāltehniskā un informatīvā bāze neatbilst augstākās izglītības programmas īstenošanas nosacījumiem;

11.4. nav izstrādāts licencējamās augstākās izglītības programmas saturs un tās īstenošanas mehānisms;

11.5. sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas;

11.6. augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi vai iesniedzējs neveic šajos noteikumos paredzētos pienākumus.

12. Ja komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, augstskola vai koledža iesniegumu var iesniegt atkārtoti ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.

13. Komisija izvērtē augstskolas vai koledžas iesniegtos dokumentus un informāciju un, ja nepieciešams, pārbauda sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem augstskolā vai koledžā. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija ir tiesīga pieprasīt iesniegto dokumentu precizēšanu vai papildu informāciju, attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.679)

14. Licences veidlapas paraugu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs. Licencē norāda:

14.1. licences numuru;

14.2. licences izsniegšanas datumu un vietu;

14.3. augstskolas vai koledžas nosaukumu;

14.4. izglītības programmas nosaukumu;

14.5. izglītības programmas kodu atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijai;

14.6. piešķiramo grādu vai profesionālo kvalifikāciju, vai grādu un kvalifikāciju;

14.7. licences derīguma termiņu;

14.8. izglītības programmas īstenošanas vietu.

(Grozīts ar MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.679)

15. Licencē paredzētās tiesības stājas spēkā ar licences izsniegšanas datumu.

16. Licenci izsniedz bez maksas.

17. Augstākās izglītības un zinātnes administrācija katru gadu līdz 1.martam laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē licencēto augstākās izglītības programmu sarakstu.

(Grozīts ar MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.679)

18. Augstskola vai koledža informācijā par izglītojamo uzņemšanu norāda, kuras augstākās izglītības programmas ir licencētas, kā arī izsniegtās licences numuru.

19. Ja ir mainījušās šo noteikumu 3. vai 4.punktā minētās ziņas, augstskolai vai koledžai ir pienākums nekavējoties nodrošināt ar izmaiņām saistīto dokumentu noformēšanu un ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc attiecīgo dokumentu noformēšanas par to rakstiski paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai.

20. Ja augstākās izglītības programma ir akreditēta, licences derīguma termiņš uzskatāms par pagarinātu uz akreditācijas darbības laiku.

(MK 22.08.2006. noteikumu Nr.679 redakcijā)

21. Valsts dibinātajās augstskolās vai koledžās akreditētās programmas, kurām nav licences, piesakāmas licencēšanai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms iesnieguma par programmas atkārtotu akreditāciju iesniegšanas.

22. (Svītrots ar MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.679.)

23. Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai par licences anulēšanu komisija augstskolai vai koledžai paziņo rakstiski, norādot pamatojumu. Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai par licences anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja licence anulēta, augstskola vai koledža 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma stāšanās spēkā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā licences oriģinālu, bet Izglītības kvalitātes valsts dienestā - diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnāla kopiju, kas apliecināta noteiktā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.593)

24. Izglītības un zinātnes ministram šo noteikumu 22.punktā minētajos gadījumos ir tiesības ierobežot vai pilnībā pārtraukt ar licenci piešķirtās tiesības uz laiku līdz 30 darbdienām.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumus Nr.133 "Augstākās izglītības iestādē īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 39.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 650Pieņemts: 30.08.2005.Stājas spēkā: 02.09.2005.Zaudē spēku: 30.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
115551
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-29.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-29.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2006","iso_value":"2006\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2006.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2005","iso_value":"2005\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2005.-30.08.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)