Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumus Nr. 650 "Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.133

Rīgā 2004.gada 8.martā (prot. Nr.11 31.§)

Augstākās izglītības iestādē īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 11.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencējamas augstākās izglītības iestādē īstenojamās akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības programmas (turpmāk - studiju programmas).

2. Lai saņemtu licenci studiju programmas īstenošanai (turpmāk - licence), augstākās izglītības iestāde iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu.
3. Iesniegumā licences saņemšanai norāda:

3.1. augstākās izglītības iestādes no-saukumu;
3.2. augstākās izglītības iestādes juridisko adresi un tālruņa numuru;
3.3. augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numuru;
3.4. licencējamās studiju programmas nosaukumu;
3.5. licencējamās studiju programmas kodu;
3.6. licencējamās studiju programmas apjomu, īstenošanas ilgumu, studiju veidu un formu;
3.7. prasības izglītojamiem attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību, lai uzsāktu licencējamās studiju programmas apguvi;
3.8. licencējamajā studiju programmā iegūstamo grādu vai kvalifikāciju, vai grādu un kvalifikāciju;
3.9. adresi, kur tiks īstenota licencējamā studiju programma, norādot, vai programmu īstenos augstskola, augstskolas filiāle vai koledža;
3.10. licencējamās studiju programmas direktora vai tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kuru augstākās izglītības iestāde pilnvarojusi kārtot ar licencēšanu saistītos jautājumus.

4. Iesniegumam licences saņemšanai pievieno šādus dokumentus:

4.1. licencējamās studiju programmas pašnovērtējumu (salīdzinājums ar vismaz divām citās valstīs īstenojamām tāda paša līmeņa studiju programmām; atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un valsts profesionālās augstākās izglītības standartam);
4.2. augstskolas senāta (koledžas padomes) lēmumu par licencējamās studiju programmas ieviešanu;
4.3. licencējamās studiju programmas studiju satura un studiju īstenošanas aprakstu saskaņā ar Augstskolu likuma 55.pantu;
4.4. studējošo prakses plānojumu (norādot iespējamās prakses vietas), ko apliecina ar līgumu vai tās personas izsniegtu izziņu, kas nodrošinās prakses vietas;
4.5. akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae), bet akadēmiskajām studiju programmām - apliecinājumu, ka vismaz 30 procentiem (universitātes tipa augstskolās - 50 procentiem) akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds;
4.6. augstākās izglītības iestādes un plānotā akadēmiskā personāla nodomu līgumus, norādot, vai darbs attiecīgajā augstākās izglītības iestādē būs/nebūs akadēmiskā personāla pamatdarbs, kā arī apliecinājumu, ka vismaz 50 procentiem akadēmiskā personāla attiecīgā augstākās izglītības iestāde būs pamatdarba vieta;
4.7. ar licencējamo studiju programmu saistīto zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu sarakstu, vispirms norādot tos zinātniskos pētījumus, kurus veic attiecīgajā augstākās izglītības iestādē strādājošie, kuriem tas ir pamatdarbs. Pētījumu kritēriji ir šādi:
4.7.1. ar pētījumiem saistītas publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos;
4.7.2. doktora vai maģistra darbu izstrāde;
4.7.3. praktiskie pētījumi - izstrādņu patentēšana vai ieviešana praksē un izmantošana saimnieciskajā darbībā;

4.7.4. mākslinieciskās jaunrades sasniegumi (izstādes, filmas, teātra izrādes un koncertdarbība);
4.8. dokumentus, kas apliecina, ka augstākās izglītības iestāde studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstākās izglītības iestādē (līgums ar citu akreditētu augstākās izglītības iestādi), ja licencējamās studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, vai dokumentus, kas apliecina, ka augstākās izglītības iestāde studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju gadījumos, ja studiju programma augstākās izglītības iestādes rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā;
4.9. augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju.

5. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci, tās derīguma termiņa pagarināšanu vai licences anulēšanu pieņem Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisija (turpmāk - komisija).
6. Izglītības un zinātnes ministrs apstiprina komisijas personālsastāvu un ieceļ tās priekšsēdētāju. Komisijas sastāvā iekļauj divus pārstāvjus no Augstākās izglītības padomes, vienu no Rektoru padomes, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus un citus izglītības un zinātnes ministra noteiktus komisijas locekļus. Komisijas darbā komisija var pieaicināt ekspertu vai studiju programmai atbilstošās nozares ministrijas pārstāvi studiju programmas novērtēšanai. Izglītības un zinātnes ministrs var apstiprināt pieaicināto personu balsstiesības konkrētu jautājumu izskatīšanai.
7. Komisija iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Komisija ir lemttiesīga, ja jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Lēmumu pieņem, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
8. Licenci izsniedz uz laiku līdz trim gadiem. Licenci paraksta izglītības un zinātnes ministrs. Divu gadu laikā pēc licences izsniegšanas augstākās izglītības iestāde iesniedz iesniegumu studiju programmas akreditācijai.
9. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
9.2. akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst Augstskolu likumā un šajos noteikumos minētajām prasībām;
9.3. studiju materiāltehniskā un informatīvā bāze neatbilst studiju programmas īstenošanas nosacījumiem;
9.4. nav izstrādāts licencējamās studiju programmas saturs un tās īstenošanas mehānisms;
9.5. sniegtas nepatiesas ziņas;
9.6. augstākās izglītības iestādes darbībā iepriekšējā gada laikā konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi vai iesniedzējs neveic šajos noteikumos paredzētos pienākumus.

10. Ja komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, augstākās izglītības iestāde iesniegumu atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.
11. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju. Piecu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes augstākās izglītības iestādei nosūta paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Iesniedzējs pieprasīto informāciju vai dokumentus iesniedz 15 darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas. Jautājumu par licences izsniegšanu atkārtoti izskata pēc tam, kad komisija ir saņēmusi pieprasīto informāciju un/vai dokumentus. Šo noteikumu 7.punktā minētā termiņa tecējums tiek apturēts uz laiku, kamēr tiek iegūta nepieciešamā informācija vai dokumenti.
12. Licences veidlapas paraugu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs. Licencē norāda:

12.1. licences numuru;
12.2. licences izsniegšanas datumu un vietu;
12.3. augstākās izglītības iestādes nosaukumu;
12.4. izglītības programmas nosaukumu;
12.5. izglītības programmas kodu;
12.6. piešķiramo grādu vai profesionālo kvalifikāciju, vai grādu un kvalifikāciju;
12.7. licences derīguma termiņu.

13. Licences derīguma termiņš sākas ar licences izsniegšanas datumu.
14. Licenci izsniedz bez maksas.
15. Izglītības un zinātnes ministrija katra mācību gada beigās laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē licencēto studiju programmu sarakstu.
16. Augstākās izglītības iestāde informācijā par izglītojamo uzņemšanu norāda, kuras studiju programmas ir licencētas, kā arī izsniegtās licences numuru.
17. Ja ir mainījušās šo noteikumu 3. vai 4.punktā minētās ziņas, licences īpašniekam ir pienākums nekavējoties nodrošināt ar izmaiņām saistīto dokumentu noformēšanu un ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc attiecīgo dokumentu noformēšanas par to rakstiski paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai.
18. Iesniegumu licences pārreģistrācijai augstākās izglītības iestāde iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 3.punktā minētās ziņas apliecinošus dokumentus. Ja studiju programma ir akreditēta, iesniegumam pievieno tikai akreditācijas lapas kopiju. Šādā gadījumā licences derīguma termiņu var noteikt uz laiku līdz sešiem gadiem.
19. Valsts dibinātajās augstākās izglītības iestādēs akreditētās programmas, kurām nav licences, piesakāmas licencēšanai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms iesnieguma par programmas atkārtotu akreditāciju iesniegšanas.
20. Komisijai ir tiesības anulēt licenci šādos gadījumos:

20.1. sniegtas nepatiesas ziņas;
20.2. augstākās izglītības iestāde gada laikā pēc licences saņemšanas nav sākusi īstenot licencēto studiju programmu;
20.3. augstākās izglītības iestādes darbībā konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, kas saistīti ar licencētās studiju programmas īstenošanu;
20.4. divu gadu laikā pēc licences saņemšanas nav iesniegts iesniegums studiju programmas akreditācijai;
20.5. ja ir mainījušās šo noteikumu 3. vai 4.punktā minētās ziņas un licences īpašnieks nav nekavējoties nodrošinājis ar izmaiņām saistīto dokumentu noformēšanu un/vai 30 darbdienu laikā pēc attiecīgo dokumentu noformēšanas nav par to rakstiski paziņojis Izglītības un zinātnes ministrijai;
20.6. augstākās izglītības iestāde 30 darbdienu laikā nesniedz komisijai vai Izglītības un zinātnes ministrijai pēc to pieprasījuma pilnīgu informāciju par jautājumiem, kuri saistīti ar studiju procesa nodrošināšanu, kā arī augstākās izglītības iestādes studiju, informatīvo, institucionālo, materiāltehnisko vai finansiālo bāzi;
20.7. akadēmiskajam personālam nav Augstskolu likumam un šiem noteikumiem atbilstošas kvalifikācijas vai augstākās izglītības iestāde nenodrošina atbilstošu studiju, informatīvo, materiāltehnisko vai finansiālo bāzi;
20.8. augstākās izglītības iestāde licencētajā studiju programmā piedāvā veikt darbības, kas neatbilst Augstskolu likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

20.9. augstākās izglītības iestādē pārtraukta studiju programmas īstenošana.

21. Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai par licences anulēšanu komisija augstākās izglītības iestādei paziņo rakstiski, to motivējot. Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai par licences anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
22. Izglītības un zinātnes ministram šo noteikumu 20.punktā minētajos gadījumos ir tiesības ierobežot vai pilnībā pārtraukt ar licenci piešķirtās tiesības uz laiku līdz 30 darbdienām.
23. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis-tru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumus Nr.3 "Augstākās izglītības iestādē īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 3.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 12.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augstākās izglītības iestādē īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 133Pieņemts: 08.03.2004.Stājas spēkā: 12.03.2004.Zaudē spēku: 02.09.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 11.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
85449
12.03.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)