Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.96

Rīgā 2005.gada 1.februārī (prot. Nr.7 48.§)
Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes
Izdoti saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 12. panta
trešo daļu, likuma "Par mērījumu vienotību" 10.panta
ceturto daļu un Latvijas valsts karoga likuma 21.panta piekto daļu
(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 101 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus (turpmāk — paraugi), kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes (turpmāk — ekspertīze). Šie noteikumi attiecas uz nepārtikas precēm.

2. Tirgus uzraudzības iestāde ņem paraugus preču atrašanās vietā (turpmāk — paraugu ņemšanas vieta).

3. Tirgus uzraudzības iestādes vārdā preču paraugus pieprasa un ņem tirgus uzraudzības iestādes amatpersona. Tirgus uzraudzības iestādes amatper­sona, pieprasot un ņemot parau­gus, uzrāda dienesta apliecību.

4. Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus ņem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās preču drošuma un mērīšanas līdzekļiem noteiktās metroloģiskās prasības un Latvijas valsts karogam un Latvijas valsts karoga vimpelim noteiktās prasības.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr. 309 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 101)

5. Paraugu ņemšanas procedūrā piedalās saimnieciskās darbības veicējs, no kura precēm tiek ņemti paraugi (turpmāk — saim­nieciskās darbības veicējs), paraugu ņemšanas vietas vadītājs, viņa pilnvarota persona vai cita materiāli atbildīgā persona (turpmāk — atbildīgā persona), bet neatliekamos gadījumos vai gadījumos, ja atbildīgā persona atsakās piedalīties paraugu ņemšanas procedūrā, — divas pieaicinātās personas.

6. Par paraugu ņemšanu sastāda aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram tirgus uzraudzības iestādei un atbildīgajai personai). Ja paraugu ņemšanas procedūrā ir piedalījušās divas pieaicinātās personas, attiecīgo akta eksemplāru triju darbdienu laikā pa pastu nosūta uz atbildīgās personas juridisko adresi.

7. Paraugu ņemšanas aktā norāda šādu informāciju:

7.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

7.2. tirgus uzraudzības iestādes nosau­kums, adrese un tālruņa numurs;

7.3. paraugu ņemšanas vietas nosau­kums, reģistrācijas numurs un adrese; fiziskajām personām — vārds, uzvārds un adrese;

7.4. paraugu ņemšanas pamatojums;

7.5. paraugu apraksts, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, paraugu daudzums vai vienību skaits;

7.6. paraugam ņemtās preces uzglabāšanas noteikumi, ja tādi ir;

7.7. paraugam ņemtās preces derīguma termiņš, ja tāds ir;

7.8. saņemto paraugu pārdošanas cena pa­rau­gu ņemšanas laikā un vietā, ja nepieciešams;

7.9. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

7.10. aktam pievienoto dokumentu kopiju saraksts, ja tādas ir;

7.11. cita informācija, ja tā ir nepieciešama saskaņā ar standartiem vai normatīvajiem aktiem;

7.12. tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

7.13. atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts vai pieaicināto personu vārds, uzvārds, adrese un paraksts.

8. Paraugus (ja to pieļauj paraugu izmēri un veids) iepako tā, lai paraugi netiktu bojāti, un iepakojumu aizzīmogo (aizplombē). Paņemtajiem paraugiem vai to iepakojumiem piestiprina etiķeti, kurā norādīts šo noteikumu 7.9.apakšpunktā minētais identifikācijas kods. Etiķeti paraksta personas, kas piedalās paraugu ņemšanas procedūrā.

9. Tirgus uzraudzības iestāde ir atbildīga par to, lai paraugi līdz nodošanai ekspertīzei netiktu bojāti vai samainīti.

10. Paraugus uzglabā atbilstoši paraugam ņemtās preces uzglabāšanas noteikumiem, ja tie ir norādīti.

11. Paraugu nodod ekspertīzei kopā ar tirgus uzraudzības iestādes sastādītu ekspertīzes pieteikumu. Pieteikumā norāda, ko nepieciešams noskaidrot ekspertīzē.

12. Par paraugu nodošanu ekspertīzei tirgus uzraudzības iestāde un ekspertīzes veicējs (laboratorijas darbinieks vai eksperts) sastāda aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram tirgus uzraudzības iestādei un ekspertīzes veicējam). Aktā norāda šādu informāciju:

12.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

12.2. attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

12.3. ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) nosaukums, reģistrācijas numurs, ja tāds ir, adrese, tālruņa numurs un laboratorijas vadītāja vai eksperta paraksts;

12.4. paraugu apraksts, paraugu identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, to daudzums vai vienību skaits;

12.5. iepakojuma un iepakojuma apzīmogojuma (plombas) stāvoklis (ir vai nav bojāts);

12.6. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

12.7. tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts.

13. Ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) sniedz rakstiskas atbildes uz ekspertīzes pieteikumā uzdotajiem jautājumiem, kā arī norāda, vai ekspertīzes dēļ ir radušies bojājumi, kas pazemina paraugu drošumu, pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un kuru dēļ paraugi var radīt risku cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai.

14. Par ekspertīzes rezultātu objektivitāti ir atbildīga persona, kura pa­rakstījusi ekspertīzes atzinumu. Ja ekspertīzes atzinums sastādīts, pamatojoties uz testēšanas pārskata rezultātiem, par testēšanas rezultātiem ir atbildīga persona, kura parakstījusi testēšanas pārskatu. Ekspertīzes veicējs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma (testēšanas pārskata) noformēšanas iesniedz tirgus uzraudzības iestādē divus ekspertīzes atzinuma (testēšanas pārskata) eksemplārus.

15. Ja ekspertīzes laikā paraugi nav izlietoti vai iznīcināti, pēc ekspertīzes veikšanas tirgus uzraudzības iestāde pieņem atpakaļ no ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) ekspertīzei nodotos paraugus un sastāda pieņemšanas aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram tirgus uzraudzības iestādei un ekspertīzes veicējam).

16. Paraugu pieņemšanas aktā norāda šādu informāciju:

16.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

16.2. attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

16.3. ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) nosaukums, reģistrācijas numurs, ja ir, adrese, tālruņa numurs un laboratorijas vadītāja vai eksperta paraksts;

16.4. paraugu apraksts, paraugu identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, to daudzums vai vienību skaits;

16.5. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

16.6. tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts.

17. Ja ekspertīzes laikā paraugi nav izlietoti vai iznīcināti, tirgus uzraudzības iestāde triju darbdienu laikā informē saim­nieciskās darbības veicēju par parauga (vai tā neizlietoto daļu) atdošanu, izņemot gadījumu, ja tirgus uzraudzības iestāde atzīst paraugu par iznīcināmu.

18. Tirgus uzraudzības iestāde paraugus atzīst par iznīcināmiem, ja ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) norādīts, ka paraugi neatbilst drošuma prasībām vai, veicot ekspertīzi, radušies bojājumi, kas pazemina paraugu drošumu, pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un kuru dēļ paraugi var radīt risku cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai.

19. Par paraugu (vai tā neizlietoto daļu) atdošanu tiek sastādīts akts divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram tirgus uzraudzības iestādei un saimnieciskās darbības veicējam).

20. Paraugu atdošanas aktā norāda šādu informāciju:

20.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

20.2. attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

20.3. paraugu ņemšanas vietas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; fiziskajām personām — vārds, uzvārds un adrese;

20.4. paraugu (vai to neizlietoto daļu) apraksts, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, daudzums vai vienību skaits;

20.5. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

20.6. tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

20.7. tā saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un paraksts, no kura precēm ņemti paraugi.

21. Ja saimnieciskās darbības veicējs atsakās pieņemt atpakaļ šo noteikumu 17.punktā minētos paraugus (vai to neizlietotās daļas), tirgus uzraudzības iestāde tos iznīcina.

22. Par šo noteikumu 18. un 21.punktā minēto paraugu (vai to neizlietoto daļu) iznīcināšanu tirgus uzraudzības iestāde sastāda paraugu iznīcināšanas aktu. Aktā norāda šādu informāciju:

22.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

22.2. tirgus uzraudzības iestādes nosau­kums un adrese;

22.3. tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

22.4. paraugu iznīcināšanas pamatojums (šo noteikumu 17. un 18.punkts);

22.5. ekspertīzes atzinuma (testēšanas pārskata) numurs un datums;

22.6. iznīcināmo paraugu apraksts, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, daudzums vai vienību skaits;

22.7. paraugiem piešķirtais identifikācijas kods.

23. Tirgus uzraudzības iestāde saskaņā ar tirgus uzraudzības iestādes direktora (vadītāja) noteikto kārtību reģistrē un uzskaita vienotajā reģistrā aktus, kas minēti šo noteikumu 6., 12., 15., 19. un 22.punktā.

24. Izdevumus, kas saistīti ar paraugu pārvietošanu no paraugu ņemšanas vietas līdz ekspertīzes veicējam un atpakaļ vai līdz paraugu iznīcināšanas vietai, kā arī ar paraugu iznīcināšanu saistītos izdevumus sedz tirgus uzraudzības iestāde.

25. Ja ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) norādīts, ka paraugi neatbilst drošuma vai mērīšanas līdzekļiem noteiktajām metroloģiskajām prasībām vai Latvijas valsts karogam un Latvijas valsts karoga vimpelim noteiktajām prasībām, saimnieciskās darbības veicējs piecu darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atlīdzina tirgus uzraudzības iestādei šo noteikumu 24.punktā minētos izdevumus.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr. 309 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 101)

26. Ja saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu 25.punktā minētajā gadījumā un termiņā nesamaksā šo noteikumu 24.punktā minētos izdevumus vai atsakās tos samaksāt, tirgus uzraudzības iestāde minētos izdevumus piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumus Nr.83 “Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes veikšanas” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 35.nr.).

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 96Pieņemts: 01.02.2005.Stājas spēkā: 09.02.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 08.02.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
101064
{"selected":{"value":"09.03.2019","content":"<font class='s-1'>09.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.03.2019","iso_value":"2019\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2013","iso_value":"2013\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2013.-08.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2005","iso_value":"2005\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2005.-13.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.03.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)