Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Par Likumi.lv

Sadaļas

Tiesību akti pēc veida

Sadaļā tiesību akti ir sakārtoti sarakstos pēc izdevēja un veida. Sava apakšsadaļa ir katrai institūcijai (piem., Saeimai, Ministru kabinetam, Satversmes tiesai, Rīgas domei), kas savus tiesību aktus regulāri publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī starptautiskajiem līgumiem (zemāk par šo apakšsadaļu plašāks apskats).

Sadaļa vienlaikus nodrošina gan ātru piekļuvi jaunākajiem konkrētās institūcijas tiesību aktiem, gan arī piekļuvi pilnam institūcijas tiesību aktu arhīvam.

Tiesību akti sarakstos ir sakārtoti hronoloģiskā secībā pēc publicēšanas datuma, bet tos var sakārtot arī pēc citiem datumiem vai nosaukuma.

Tiesību aktu saraksti ir papildināti ar dažādiem atlases filtriem (pēc alfabēta, statusa, datumiem u.c.).

Starptautiskie līgumi

Starptautisko līgumu apakšsadaļā ir pievienoti papildu atlases kritēriji (valsts, starptautiskā organizācija, tēma, veids, atruna, deklarācija).

Pamatojoties uz likumu “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 101 “Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi”, starptautisko līgumu sistematizāciju (uzskaiti) veic Ārlietu ministrija.

Šobrīd datubāzē ir pieejama pilnībā sistematizēta informācija par visiem Latvijai saistošajiem:

 • daudzpusējiem līgumiem, kuru dalībvalsts ir Latvija;
 • divpusējiem līgumiem, kurus Latvija noslēgusi kopš 1990. gada 4. maija.

Tiesību akti pēc tēmas

Sadaļā tiesību akti ir sakārtoti pēc tēmām, piem., "Darba tiesības". Vairāk nekā 50 tēmās apkopoti tām atbilstošie likumi un svarīgākie Ministru kabineta noteikumi. Pārējie tematiskie tiesību akti apskatāmi pie likumu „Saistītajiem dokumentiem”.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Sadaļā apkopoti vietnes visvairāk skatītie tiesību akti, kas ir sagrupēti divos sarakstos: „Visi” un „Mēneša” (no pēdējo 30 dienu laikā publicētajiem tiesību aktiem).

Jaunākie tiesību akti

Sadaļā vienkopus pieejama informācija par šodienas jaunumiem tiesību aktos.

Trīs apakšsadaļās ir apkopoti tiesību akti, kas:

 • šodien publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Likumi.lv;

 • šodien stājušies spēkā;

 • šodien zaudējuši spēku.

Minētā informācija tiek aktualizēta katru dienu pl. 4.30 no rīta.

Ar pievienotā kalendāra palīdzību šādu minēto informāciju var iegūt par jebkuru datumu.

Identiska informācija pieejama arī caur „Izvērsto meklēšanu”.

 

Iespējas pie tiesību akta

Tiesību akta pase / statuss

Tiesību akta pasē ir norādīta šāda informācija.

 • Izdevējs

 • Veids (saite uz visiem attiecīgā veida tiesību aktiem)

 • Numurs

 • Pieņemšanas datums

 • Spēkā stāšanās datums (saite uz visiem tiesību aktiem, kas stājušies spēkā attiecīgajā datumā)

 • Spēka zaudēšanas datums (saite uz visiem tiesību aktiem, kas zaudējuši spēku attiecīgajā datumā)

 • Piemērošanas datums

 • Statuss: spēkā esošs; vēl nav spēkā; zaudējis spēku

 • Tēma (saite uz visiem attiecīgās tēmas tiesību aktiem)

 • Publikācijas datums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un saite uz šo publikāciju vietnē www.vestnesis.lv, kā arī informācija par tiesību akta publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", laikrakstā "Diena", "Cīņa" u.c.

 • Oficiālās publikācijas numurs (OP numurs) un saite uz oficiālo publikāciju PDF formātā (publikācijām pēc 01.07.2012.)

 • Saite uz tiesību akta tulkojumu angļu valodā, ja Valsts valodas centrs to ir iztulkojis.

Tiesību akta redakcijas

Vietnē Likumi.lv visi tiesību akti tiek konsolidēti, tas ir, tajos tiek iekļauti grozījumi un tiek veidotas tiesību akta redakcijas. Tiesību akti automātiski atveras spēkā esošajā redakcijā.

Tiesību akta rīku joslā norādīts attēlotās redakcijas spēkā esamības laiks, kā arī izvēlne ar citām redakcijām, t.sk. pamata, vēsturiskajām un nākotnes.

Par tiesību akta „pamata redakciju” ir uzskatāma redakcija, kādā tiesību akts tika pieņemts un stājās spēkā. Tiesību aktam ir „nākotnes redakcija”, ja ir izsludināti grozījumi tiesību aktā, kas vēl nav stājušies spēkā, bet konsolidētā redakcija jau ir izveidota, vai arī ja vienā grozījumu tiesību aktā ir ietverti vairāki grozījumi (izmaiņas) tiesību aktā, kas stājas spēkā dažādos datumos.

Satura rādītājs

Tiesību aktiem ir pievienots satura rādītājs ar saitēm nodaļu un pantu līmenī.

Saistītie dokumenti

Tiesību aktiem ir pievienotas saites uz šādām saistīto dokumentu grupām.

 • Zaudējis spēku ar / Tiesību akti, kuriem mainās statuss

 • Izdoti saskaņā ar

 • Grozījumi / Grozītais

 • Uz likuma pamata izdotie tiesību akti (minētais saraksts ir papildināts ar filtriem tiesību aktu atlasei pēc panta, panta daļas, tiesību akta veida un/vai statusa)

 • Satversmes tiesas nolēmumi

 • Paziņojums par spēkā stāšanos

 • Anotācijas / Tiesību aktu projekti (www.saeima.lv vai www.mk.gov.lv)

 • Politikas plānošanas dokumenti (polsis.mk.gov.lv)

 • Latvijas standarti (www.lvs.lv)

 • Skaidrojumi (www.lvportals.lv un www.juristavards.lv)

 • Grāmatas (www.lv.lv)

 • Ārējās saites (dažādas vietnes)

 • Citi saistītie dokumenti

Papildus tam tiesību akta tekstā ir saites uz tajā minētajiem tiesību aktiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem (regulām, direktīvām latviešu valodā), kā arī saites uz tekstā minētajiem pantiem.

Saite uz tiesību akta oficiālo publikāciju ir pieejama tiesību akta pasē.

Daļai tiesību aktu pie pantiem /punktiem ir pievienotas papildiespējas, to skaitā – atvērt sarakstu ar tiesību aktiem, kas ir "Uz panta pamata izdotie".

Drukāt, saglabāt PDF, kopēt atsauci uz tiesību aktu, dalīties

Katru tiesību aktu redakciju ir iespējams izdrukāt, spiežot uz simbola  rīku joslā. Likumi.lv piedāvā izdrukāt dokumentu:

 • ar satura rādītāju (ja konkrētajam tiesību aktam tāds ir);
 • ar grozījumu sarakstu (ja tiesību aktam ir grozījumi);
 • ar vai bez pielikumiem;
 • ar savām piezīmēm (pirms tam jāautorizējas);
 • ar lielāka izmēra burtiem.

Tāpat katru tiesību aktu iespējams lejuplādēt PDF formātā. 

Daļai tiesību aktu pie nodaļām, pielikumiem un pantiem pievienotas šādas iespējas: izdrukāt, lejuplādēt kā .PDF, .DOC vai .XLS dokumentu.

Daļai tiesību aktu pielikumu teksti ir pieejami ar .DOC formātā. Piem., sk. iespējas pie 8.–13. pielikuma šim tiesību aktam.

Ar tiesību akta saiti var dalīties sociālajos tīklos, spiežot uz simbola tiesību akta rīku joslā. 

Caur simbolu "pēdiņas" tiesību akta rīku joslā pieejama arī korekta atsauce uz tiesību aktu kopēšanai tekstā. Tā satur tiesību akta izdevēju, veidu, pieņemšnas datumu, numuru, nosaukumu, publikācijas informāciju un saiti.

Piemēram, Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Uz panta pamata izdotie tiesību akti

Daļai tiesību aktu pie pantiem ir pievienotas papildiespējas (sk. iespējas pie panta), to skaitā atvērt sarakstu ar tiesību aktiem, kas ir "Uz panta panta izdotie".

Minētais saraksts ir papildināts ar filtriem tiesību aktu atlasei pēc panta daļas.

Autorizētie lietotāji var atslēgt iespēju pie pantiem rādīšanu sava konta sadaļā "Profila dati / Iestatījumi".

Iespējas pie pantiem nav pieejamas, lietojot pārlūkprogrammu Internet Explorer 8 vai vecāku.

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi

Eiropas Savienības Tiesas spriedumu sadaļā publicēti spriedumi, kas attiecas uz konkrētā Latvijas tiesību akta interpretāciju un piemērošanu. Spriedumi vērtējami kopsakarā ar konkrētās lietas faktiskajiem apstākļiem un attiecīgajā laikā spēkā esošajām Eiropas Savienības un attiecīgās dalībvalsts tiesību normām.

Par šīs sadaļas saturu atbild Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departaments, kas īsteno Latvijas pārstāvību Eiropas Savienības Tiesā, tostarp Vispārējā tiesā, un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā. Publicēti tiek Eiropas Savienības Tiesas (tostarp Vispārējās tiesas) spriedumi lietās, kurās ir piedalījusies Latvija, un tie aktuālākie Eiropas Savienības Tiesas spriedumi (neskaitot Vispārējo tiesu), kas iekļauti Eiropas Savienības Tiesas publicētajos ikmēneša biļetenos un kurus ir iespējams piesaistīt konkrētiem Latvijas tiesību aktiem.

Šīs sadaļas saturs vietnē Likumi.lv tiek aktualizēts reizi mēnesī.

Visa Eiropas Savienības Tiesas judikatūra ir pieejama datubāzē Curia.

Augstākās tiesas atziņas

Augstākās tiesas nolēmumu atziņu sadaļā publicētas tēzes par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu. Tiesas atziņas vērtējamas kopsakarā ar konkrētās lietas faktiskajiem apstākļiem un attiecīgajā laikā spēkā esošajām tiesību normām.

Par šīs sadaļas saturu atbild Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa. Tēzes publicēšanai vietnē Likumi.lv tiek atlasītas no Augstākās tiesas Judikatūras nolēmumu arhīvā pēc 2016. gada publicētajiem nolēmumiem, tiesību normas norādot atbilstoši konkrētajai tēzei.

Šīs sadaļas saturs vietnē Likumi.lv. tiek aktualizēts reizi nedēļā.

Viss judikatūras nolēmumu arhīvs pieejams Augstākās tiesas tīmekļvietnē.

Videogidi: septiņi rīki, kas atvieglos ikdienas darbu: #AtverLikumiLV
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"