Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem

Likuma mērķis ir noteikt Latvijas Republikas starptautisko līgumu (turpmāk — starptautisko līgumu) noslēgšanu, izpildi, denonsēšanu un citus ar starptautiskajiem līgumiem saistītus jautājumus.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Starptautiskie līgumi ir vienošanās — neatkarīgi no tā, kā nosauktas šīs vienošanās —, ko Latvijas Republika rakstveidā atbilstoši starptautisko publisko tiesību normām noslēgusi ar ārvalstīm vai citiem starptautisko tiesību subjektiem.

2. pants. Latvijas Republikas starptautiskie līgumi slēdzami starpvalstu līgumu un starpvaldību līgumu veidā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 18.07.2013.)

II. STARPTAUTISKO LĪGUMU NOSLĒGŠANA

3. pants. Latvijas Republikas Saeima (turpmāk — Saeima) var pieņemt lēmumu par jebkura starptautiskā līguma noslēgšanu, lēmumā nosakot par konkrētā līguma izstrādāšanu atbildīgās personas un šo personu pilnvaru apjomu un saturu.

Ministru kabinets pieņem lēmumu par starptautiskā līguma noslēgšanu, izņemot šā likuma 7. pantā paredzētos līgumus.

4. pants. Valsts prezidents, Ministru prezidents un ārlietu ministrs bez īpaša pilnvarojuma var vest sarunas par starptautisko līgumu noslēgšanu, saskaņot to tekstu un parakstīt šos līgumus, ievērojot šā likuma 3. panta noteikumus.

5. pants. Ministru kabineta locekļi savas kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma var vest sarunas par starptautisko līgumu noslēgšanu.

Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību vadītāji vai Latvijas Republikas akreditētie pārstāvji starptautiskajās konferencēs, starptautiskajās organizācijās vai to institūcijās bez īpaša pilnvarojuma var vest sarunas par starptautisko līgumu noslēgšanu tikai ar šo pārstāvniecību rezidences valsti, attiecīgo starptautisko organizāciju vai tās institūciju.

Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās personas starptautiskā līguma tekstu saskaņo pēc pozitīva Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas, ja starptautiskais līgums rada ietekmi uz valsts budžetu, atzinuma par starptautisko līgumu un paraksta pēc attiecīga pilnvarojuma saņemšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2013. likumu, kas stājas spēkā 18.07.2013.)

6. pants. Ja lēmumu par starptautiska līguma noslēgšanu pieņem Saeima, pilnvaru sarunu vešanai un līguma parakstīšanai izsniedz Saeima un to paraksta Valsts prezidents.

Ja lēmumu par starptautiskā līguma noslēgšanu pieņem Ministru kabinets, pilnvaru sarunu vešanai un līguma parakstīšanai izsniedz ar Ministru kabineta lēmumu un to paraksta Ministru prezidents vai ārlietu ministrs.

Pilnvarā jānorāda pilnvarojuma apjoms saskaņā ar Saeimas vai Ministru kabineta lēmumu.

7. pants. Starpvalstu līgumu veidā ir slēdzami šādi starptautiskie līgumi:

1) miera līgumi;

2) līgumi par starpvalstu attiecību pamatiem;

3) (izslēgts ar 26.02.2004. likumu);

4) līgumi par Latvijas Republikas robežām;

5) līgumi par Latvijas Republikas līdzdalību ekonomiskajās, militārajās un politiskajās savienībās;

6) (izslēgts ar 26.02.2004. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 18.03.2004.)

8. pants. Starpvalstu līgumi tiek apstiprināti ar Saeimas pieņemtu likumu, uz kura pamata Ārlietu ministrija sagatavo ratifikācijas rakstu, ko paraksta Valsts prezidents un līdzparaksta ārlietu ministrs.

9. pants. Saeimā ir apstiprināmi arī šādi starptautiskie līgumi:

1) līgumi, kas nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus;

2) līgumi par Latvijas Republikas bruņoto spēku personāla uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) ārvalstīs, ja kopējais personāla skaits pārsniedz 200 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par vienu gadu;

3) līgumi par ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) Latvijā, ja kopējais personāla skaits viena pasākuma laikā pārsniedz 100 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

4) līgumi par to ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) Latvijā, kuras nav Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstis;

5) citi līgumi, ja ratifikācija tieši paredzēta līguma tekstā vai ja tā prasīta motivētā Ministru kabineta iesniegumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 18.03.2004.)

10. pants. Ratifikācijas rakstu apmaiņu veic Valsts prezidents vai ārlietu ministrs, vai viņu pilnvarotas personas.

Ārlietu ministrija veic starptautiskā līguma ratifikācijas notu apmaiņu un informē par nepieciešamo prasību izpildi, lai līgums stātos spēkā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī deponē pievienošanās dokumentus un nodod starptautiskos līgumus depozitārijam.

11. pants. Ievērojot šā likuma 7. panta noteikumus, lēmumu par pievienošanos daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem pieņem Ministru kabinets, izņemot gadījumus, kad:

1) līgumā paredzēta cita pievienošanās kārtība;

2) maksājama dalības maksa, kas iepriekš nav paredzēta valsts budžetā.

Šajos gadījumos likumu par pievienošanos starptautiskajam līgumam pieņem Saeima.

11.1 pants. Atrunu, deklarāciju, atrunas un deklarācijas grozījumus, kā arī atrunas un deklarācijas atsaukšanu apstiprina tādā pašā veidā un kārtībā, kādā apstiprināts starptautiskais līgums, attiecībā uz kuru atruna vai deklarācija izteikta.

(13.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.07.2013.)

11.2 pants. Valsts valodas centrs nodrošina starptautisko līgumu tulkošanu un atveidošanu.

(13.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.07.2013.)

III. STARPTAUTISKO LĪGUMU IZPILDE UN DENONSĒŠANA

12. pants. Ministru kabinets ir atbildīgs par starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildi.

13. pants. Ja starptautiskajā līgumā, kuru Saeima ir apstiprinājusi, paredzēti citādi noteikumi nekā Latvijas Republikas likumdošanas aktos, tiek piemēroti starptautiskā līguma noteikumi.

14. pants. Lēmumu par starptautisko līgumu denonsēšanu vai to darbības apturēšanu pieņem Ministru kabinets.

Ja starptautisko līgumu apstiprinājusi vai likumu par pievienošanos tam pieņēmusi Saeima, likumu par šāda starptautiskā līguma denonsēšanu, tā darbības apturēšanu vai pievienošanās atsaukšanu pieņem Saeima.

IV. STARPTAUTISKO LĪGUMU UZSKAITE UN PUBLICĒŠANA

15.pants. Ārlietu ministrija veic starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā. Sistematizēti starptautiskie līgumi ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

Ministru kabinets nosaka Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā iekļaujamās ziņas un kārtību, kādā tās tiek iesniegtas minētās informācijas sistēmas turētājam.

Ārlietu ministrija informē par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu un Latvijas Republikas izteiktajām atrunām un deklarācijām attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem, šo informāciju publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(13.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.07.2013.)

16.pants. Visi starptautiskie līgumi un to tulkojumi un atveidojumi latviešu valodā tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ārlietu ministrija veic starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā un glabā starptautisko līgumu oriģināleksemplārus vai to apliecinātas kopijas, ja saskaņā ar starptautiskajā līgumā noteikto šā starptautiskā līguma oriģināls tiek glabāts tikai starptautiskā līguma depozitārijā.

(13.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.07.2013.)

Pārejas noteikumi

(13.06.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.07.2013.)

1. Ārlietu ministrija uzsāk šā likuma 15.panta pirmajā daļā minēto starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā no 2014.gada 1.jūlija. No šā brīža tīmekļa vietnē www.likumi.lv ir pieejami sistematizēti starptautiskie līgumi, kas noslēgti pēc 2014.gada 1.jūlija.

2. Līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgto starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā atbilstoši šā likuma 15.pantam Ārlietu ministrija nodrošina līdz 2019.gada 30.jūnijam.

3. Ja līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgtie starptautiskie līgumi un to tulkojumi un atveidojumi latviešu valodā nav publicēti laikrakstā "Valdības Vēstnesis", izdevumā "Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs", izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" vai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Ārlietu ministrija līdz 2019.gada 30.jūnijam nodrošina šādu līgumu un to tulkojumu un atveidojumu latviešu valodā publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 13. janvārī.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994. gada 26. janvārī
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: SaeimaVeids: likumsPieņemts: 13.01.1994.Stājas spēkā: 09.02.1994. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 11 (142), 26.01.1994., "Ziņotājs", 3, 10.02.1994.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz likuma pamata izdotie tiesību akti
  • Tulkojums
  • Tiesību akta skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
57840
{"selected":{"value":"18.07.2013","content":"<font class='s-1'>18.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2013","iso_value":"2013\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-17.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2004","iso_value":"2004\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2004.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.1994","iso_value":"1994\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.1994.-17.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2013
84
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)