Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības līgums par abpusēju vīzu režīma atcelšanu diplomātisko un dienesta pasu turētājiem

Latvijas Republikas Valdība un Horvātijas Republikas Valdība (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses), tiecoties veicināt draudzīgās attiecības starp abām valstīm un atvieglot to pilsoņu ceļojumus, ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Līgumslēdzēju Pušu valstu pilsoņiem, kuri ir derīgu diplomātisko vai dienesta pasu turētāji, nav jāsaņem vīza, lai ieceļotu, izceļotu, šķērsotu tranzītā vai uzturētos otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā periodu, kas nepārsniedz 90 dienas viena kalendārā gada laikā.

2.pants

Līgumslēdzēju Pušu valstu pilsoņi, kuri ir derīgu diplomātisko vai dienesta pasu turētāji un kuri ir diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskas organizācijas līdzstrādnieki otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kā arī viņu ģimenes locekļi, kuri dzīvo ar viņiem kopā un kuri ir derīgu diplomātisko vai dienesta pasu turētāji, var ieceļot, uzturēties un atstāt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju bez vīzas savas oficiālās darbības laikā.

3.pants

Līgumslēdzēju Pušu valstu pilsoņi, kuri minēti 1.un 2.pantā, var ieceļot vai izceļot no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas caur jebkuru robežšķērsošanas punktu, kas atvērts starptautiskajai pasažieru satiksmei, ievērojot nosacījumu, ka viņi atbilst attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumu un citu tiesību aktu noteikumiem, kas reglamentē ārvalstnieku ieceļošanu, pārvietošanos un uzturēšanos.

4.pants

Līgumlēdzējas Puses viena otru bez kavēšanās informē par jebkurām izmaiņām to likumos un citos tiesību aktos, kas reglamentē ārvalstnieku ieceļošanu, pārvietošanos un uzturēšanos.

5.pants

Šis Līgums neietekmē Līgumslēdzēju Pušu valstu pilsoņu pienākumu ievērot likumus un citus tiesību aktus, kas ir spēkā otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

6.pants

1. Šis Līgums neietekmē Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju tiesības atteikt atļauju ieceļot vai uzturēties 1.un 2.pantā minētajiem otras Līgumslēdzējas Puses diplomātisko vai dienesta pasu turētājiem, ja tie tiek atzīti par nevēlamiem vai par "persona non grata".

2. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā uzņem savas valsts teritorijā jebkuru savas valsts pilsoni.

7.pants

1. Līgumslēdzējas Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, ne vēlāk kā 30 dienas pirms šī Līguma spēkā stāšanās apmainās ar derīgo diplomātisko un dienesta pasu paraugiem.

2. Gadījumā, ja tiek ieviestas jaunas diplomātiskās vai dienesta pases vai ja tiek ieviestas izmaiņas esošajās, Līgumslēdzējas Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, ne vēlāk kā 30 dienas pirms to ieviešanas apmainās ar to paraugiem.

8.pants

1. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pārtraukt šī Līguma darbību, par to pa diplomātiskajiem kanāliem paziņojot otrai Līgumslēdzējai Pusei. Šādā gadījumā Līgums zaudē spēku deviņdesmit (90) dienas pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi paziņojumu par to.

3. Šis Līgums stājas spēkā 1998.gada 1.aprīlī.

Parakstīts Rīgā 1998.gada 11.februārī divos oriģinālos, katrs latviešu, horvātu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Jebkuru domstarpību gadījumā angļu teksts ir noteicošais.

 

Latvijas Republikas Horvātijas Republikas

Valdības vārdā Valdības vārdā

Valdis Birkavs Mladens Iblers

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Croatia
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 01.04.1998.
Signature:
 11.02.1998.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 21, 07.02.2001.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)