Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2016. gada 1. decembra likumu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bērns — nepilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods, kura pastāvīgi dzīvo un kuras dzīvesvieta ir deklarēta Latvijas Republikā;

2) iesniedzējs — fiziskā persona, kuras aprūpē ir bērns un kura Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu, ja minētā persona pastāvīgi dzīvo un tai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā;

3) parādnieks — vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu vai ar notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā (turpmāk — vienošanās par uzturlīdzekļiem), noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam un kurš nepilda tiesas nolēmumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem vai pilda tiesas nolēmumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;

4) uzturlīdzekļi — bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt bērnam ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa un kuru minimālo apmēru atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai noteicis Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009. un 30.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

2.pants

Likuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu īstenotas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu, izveidojot Uzturlīdzekļu garantiju fondu minimālo uzturlīdzekļu izmaksai.

3.pants

(1) Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk — Fonds) ir valsts budžetā paredzētais līdzekļu kopums bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanās par uzturlīdzekļiem izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem pilda, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk — Fonda administrācija).

(3) Fonda administrācija ir Tieslietu ministrijas (turpmāk — Ministrija) pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. un 30.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

4.pants

(1) Fonda administrācija veic šādus uzdevumus:

1) piesaista, uzkrāj un izmaksā Fonda līdzekļus atbilstoši šā likuma 3.panta pirmajā daļā norādītajam mērķim;

2) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda līdzekļus, kā arī nodrošina to izlietojuma kontroli;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, un parādniekus, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā izsniedz ziņas par minētajām personām.

(2) Padomes 2008.gada 18.decembra regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (turpmāk — Padomes regula Nr. 4/2009) noteiktos centrālās iestādes pienākumus veic Fonda administrācija. Kārtību un apjomu, kādā Fonda administrācija Padomes regulā Nr. 4/2009 noteiktajos gadījumos sniedz personām juridisko palīdzību, īsteno noteiktās tiesības un centrālās iestādes funkcijas, kā arī pilda šajā regulā noteiktos centrālās iestādes uzdevumus, nosaka Ministru kabinets.

(3) Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu (turpmāk — Hāgas 2007.gada 23.novembra konvencija) noteiktos centrālās iestādes pienākumus veic Fonda administrācija. Kārtību un apjomu, kādā Fonda administrācija Hāgas 2007.gada 23.novembra konvencijā noteiktajos gadījumos sniedz personām juridisko palīdzību, īsteno noteiktās tiesības un centrālās iestādes funkcijas, kā arī pilda minētajā konvencijā noteiktos centrālās iestādes uzdevumus, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.06.2011., 15.11.2012. un 30.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

5.pants

(1) Fonda administrācijai ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;

3) pieprasīt un bez maksas iegūt Fonda mērķa īstenošanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām;

4) izsniegt ziņas no valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra kredītiestādēm, kredītiestāžu filiālēm, kredītinformācijas birojiem, kapitālsabiedrībām, kas sniedz kreditēšanas un finanšu līzinga pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrībām un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem par parādnieku, ar kuru tie dibina vai groza līgumsaistības. Ministru kabinets nosaka kārtību un apjomu, kādā izsniedzamas ziņas par minētajām personām;

5) sadalīt termiņos šā panta otrās daļas 2. un 2.1 punktā paredzētajā gadījumā no iesniedzēja piedzenamās summas samaksu.

(2) Fonda administrācijai ir pienākums:

1) bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā daļā par šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka;

2) piedzīt no iesniedzēja, kas sniedzis apzināti nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus) vai šajā likumā noteiktajā termiņā nav paziņojis par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus, Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

21) piedzīt no iesniedzēja nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus, un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

3) bez sevišķa nolēmuma saņemt no parādnieka likumiskos procentus par uzturlīdzekļu summām, kas izmaksātas no Fonda un nav piedzītas no parādnieka;

4) ja nepieciešams, bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs personas, kurām saskaņā ar Padomes regulu Nr. 4/2009 ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir, ārvalsts kreditorus pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņas lietās bērnam vai citām personām (saskaņā ar Padomes regulu Nr. 4/2009), ārvalsts prasītājus pārrobežu paternitātes noteikšanas lietās, ja prasība saskaņā ar Padomes regulu Nr. 4/2009 celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, kā arī ārvalsts pieteikuma iesniedzējus lietās par ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām atzīšanu vai izpildes pasludināšanu Padomes regulā Nr. 4/2009 paredzētajos gadījumos;

5) ja nepieciešams, bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs personas, kurām saskaņā ar Hāgas 2007.gada 23.novembra konvenciju ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir, ārvalsts kreditorus pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņas lietās bērnam vai citām personām (saskaņā ar Hāgas 2007.gada 23.novembra konvenciju), ārvalsts prasītājus pārrobežu paternitātes noteikšanas lietās, ja prasība saskaņā ar Hāgas 2007.gada 23.novembra konvenciju celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, kā arī ārvalsts pieteikuma iesniedzējus lietās par ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām atzīšanu vai izpildes pasludināšanu Hāgas 2007.gada 23.novembra konvencijā paredzētajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009., 09.06.2011., 22.12.2011., 15.11.2012. un 30.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 29.11.2014. Pirmās daļas 4.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015. Sk. pārejas noteikumu 9.punktu)

5.1 pants

(1) Fonda administrācija publisko ziņas par parādnieku (vārds, uzvārds, personas koda otrā daļa un dzimšanas gads) Fonda administrācijas mājaslapā, ja:

1) iesniedzējs tam piekritis un Fonda administrācija nav saņēmusi no valsts vai pašvaldību iestādēm informāciju, ka attiecīgo ziņu publiskošana kaitētu bērna interesēm;

2) parādnieks nav persona ar invaliditāti vai persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

(2) Ziņas par parādnieku tiek publiskotas ar mērķi aizsargāt bērna tiesības un veicināt vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu, kā arī atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Fonda administrācija publisko un dzēš ziņas par parādnieku.

(30.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2014. Pants atzīts par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēku zaudējušu no 01.02.2017. ar Satversmes tiesas 16.06.2016. spriedumu, kas stājas spēkā 20.06.2016.)

6.pants

(1) Finanšu līdzekļi šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai un Fonda administrācijai tiek paredzēti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķas programmas (apakšprogrammas).

(2) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) no parādnieka, bet šā likuma 5.panta otrās daļas 2. un 2.1 punktā paredzētajā gadījumā — no iesniedzēja piedzītie līdzekļi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(3) Gada beigās šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto līdzekļu atlikums, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Fondā un tiek izmantots nākamajā gadā.

(4) Fonda administrācijas līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(5) Fonda un Fonda administrācijas līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2012.)

7.pants

(1) Fonda administrāciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata tieslietu ministrs.

(2) Fonda administrācijas direktors:

1) vada un organizē Fonda administrācijas darbu un nodrošina Fonda administrācijas darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izveido Fonda administrācijas struktūrvienības;

3) nosaka Fonda administrācijas darbinieku štatu sarakstu;

4) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;

5) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus un par izmaksas izbeigšanu, pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par nepamatoti no Fonda izmaksāto līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5.panta otrās daļas 2. un 2.1 punktā paredzētajā gadījumā, pieņem lēmumu par to, ka šā likuma 5.panta otrās daļas 2. un 2.1 punktā paredzētajā gadījumā no iesniedzēja Fondam piedzenamās summas samaksa tiek sadalīta, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos lēmumus un izpildrīkojumus;

6) pieņem lēmumu atmaksāt Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;

7) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fonda administrāciju;

8) atbild par Fonda administrācijas uzdevumu izpildi;

9) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantošanu;

10) atbild par Fonda administrācijas darbības tiesiskumu;

11) nodrošina, lai tiek sagatavots un publicēts kārtējā gada publiskais pārskats par Fonda administrācijas darbību un pārskats par Fonda mērķa īstenošanu.

(3) Fonda administrācijas direktoram var būt vietnieks.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009., 22.12.2011. un 15.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

8.pants

(1) Uzturlīdzekļus no Fonda izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja viņa aprūpē ir bērns, kuram ar tiesas nolēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi vai attiecībā uz kuru ir vienošanās par uzturlīdzekļiem, un iestājies viens no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem. Fonda administrācija nodrošina, ka, pieņemot iesniegumu, iesniedzējam izskaidro šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 1.punktā paredzētās piekrišanas iespējamās sekas un 13.pantā paredzētos pienākumus.

(2) Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanās par uzturlīdzekļiem izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai ja parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem pilda apmērā, kas ir mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto, Fonda administrācija, pamatojoties uz iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā iesniedzējam no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.

(3) Fonda administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu, to paziņo parādniekam, vienlaikus viņu informējot par šā likuma 5.1 pantā paredzēto ziņu publiskošanas kārtību un nosacījumiem. Parādniekam, sākot ar dienu, kad uzsākta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir pienākums izdarīt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus Fondam tā tiesu izpildītāja depozīta kontā, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

(4) Ja parādnieks nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Fonda administrācijas mājaslapā internetā.

(5) Tiesu izpildītājam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(6) Iesnieguma paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets.

(7) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts Fonda administrācijai, izņemot šā likuma 10.panta otrajā daļā minēto gadījumu. Kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009., 22.12.2011., 12.09.2013. un 30.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

9.pants

(Izslēgts ar 22.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2012.)

10.pants

(1) Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, sasniedzis pilngadību;

2) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, miris;

3) parādnieks miris;

4) iesniedzējs miris;

5) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, iesniedzot Fonda administrācijai iesniegumu;

6) iesniedzējam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

7) aizbildnis, kuram tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, beidzis pildīt aizbildņa pienākumus;

8) iesniedzējs faktiski neaprūpē bērnu;

9) iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

10) iesniedzējs saņem ārvalstī piešķirtu pabalstu vai citu materiālo palīdzību, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem, bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai;

11) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai.

(2) Ja tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir zaudējis spēku sakarā ar to, ka spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai vai vienošanās par uzturlīdzekļiem, uz kuras pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir izbeigta sakarā ar jaunu tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai, vai vienošanās par uzturlīdzekļiem ir grozīta, iesniedzējam ir tiesības triju mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, iesniegt Fonda administrācijai šā likuma 8.pantā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus. Ja Fonda administrācija, izvērtējusi iesniedzēja tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, iesniedzējam atbilstoši šim lēmumam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tika izbeigta.

(3) Iestājoties šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajam apstāklim, līdz iesniedzēja nāves dienai aprēķinātās un vēl neizmaksātās uzturlīdzekļu summas triju mēnešu laikā no šā apstākļa iestāšanās dienas ir tiesīgs pieprasīt un saņemt sakarā ar iesniedzēja nāvi ieceltais bērna, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, aizbildnis. Attiecīgā bāriņtiesa pēc Fonda administrācijas lūguma ne vēlāk kā divu darba dienu laikā sniedz informāciju par to, vai attiecīgā persona ir sakarā ar iesniedzēja nāvi ieceltais bērna, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, aizbildnis.

(4) Izbeidzoties šā panta pirmās daļas 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajiem apstākļiem, iesniedzējam ir tiesības iesniegt Fonda administrācijai šā likuma 8.pantā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

(5) Ja iestājušies šā panta pirmās daļas 6. vai 7.punktā minētie apstākļi, attiecīgā bāriņtiesa nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu, saņemts tiesas nolēmums par aizgādības tiesību atņemšanu vai aizbildnis beidzis pildīt aizbildņa pienākumus, rakstveidā informē par to Fonda administrāciju.

(22.12.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

11.pants

(1) Fonda administrācija par uzturlīdzekļu izmaksāšanu vai izmaksas izbeigšanu paziņo tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

(2) No šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas dienas Fonda administrācija uzturlīdzekļu piedziņas lietā piedzinējam (iesniedzējam) izmaksāto summu un likumisko procentu (5.panta otrās daļas 3.punkts) apmērā kļūst par piedzinēju.

(3) Fonda administrācijas prasījumam par izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka nav noilguma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009. un 22.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2012.)

11.1 pants

(1) Ja ir konstatēts kāds no šā likuma 5.panta otrās daļas 2. un 2.1 punktā minētajiem gadījumiem, Fonda administrācija pieņem lēmumu par izmaksāto uzturlīdzekļu un likumisko procentu par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām piedziņu un paziņo to iesniedzējam.

(2) Iesniedzējam ir pienākums šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu izpildīt 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

(21) Ja ir pamatots iemesls, iesniedzējs var 10 dienu laikā no šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma saņemšanas dienas lūgt Fonda administrāciju nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu summas samaksu sadalīt termiņos, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

(22) Fonda administrācija septiņu dienu laikā no šā panta 2.1 daļā minētā iesnieguma saņemšanas dienas izskata to un pieņem lēmumu par samaksas sadalīšanu termiņos vai lēmumu par atteikumu samaksu sadalīt termiņos. Pieņemot lēmumu par samaksas sadalīšanu termiņos, samaksas termiņš nosakāms ne ilgāks par gadu. Ja Fonda administrācija pieņem lēmumu par atteikumu samaksu sadalīt termiņos, iesniedzējam 10 dienu laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas jāizpilda šā panta pirmajā daļā minētais lēmums. Ja šajā daļā noteiktais lēmuma izpildes termiņš iestājas agrāk nekā saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktais termiņš, ievēro garāko termiņu.

(3) Fonda administrācija sagatavo brīdinājumu par šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma piespiedu izpildi un paziņo to iesniedzējam, ja iesniedzējs:

1) neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas dienas;

2) ir saņēmis lēmumu par atteikumu samaksu sadalīt termiņos un šā panta 2.2 daļā norādītajā termiņā neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu;

3) nokavējis vismaz vienu no šā panta 2.1 daļā minētajā lēmumā par samaksas sadalīšanu termiņos norādītajiem termiņiem.

(4) Ja iesniedzējs šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu labprātīgi neizpilda 10 dienu laikā pēc tam, kad saņēmis brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi, Fonda administrācija sagatavo un iesniedz izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izdotu izpildrīkojumu.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.12.2011. un 15.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

12.pants

(1) Saskaņā ar šo likumu pieņemtie Fonda administrācijas direktora lēmumi ir apstrīdami, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu Ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Iesnieguma iesniegšana Ministrijas valsts sekretāram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Fonda administrācijas direktora lēmuma izpildi, izņemot gadījumu, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu.

13.pants

(1) Iesniedzējam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, ja:

1) bērns faktiski neatrodas iesniedzēja aprūpē;

2) iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

3) parādnieks maksā uzturlīdzekļus iesniedzējam;

4) iesniedzējs saņem ārvalstī piešķirtu pabalstu vai citu materiālo palīdzību, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem, bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai;

5) tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir zaudējis spēku vai arī spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai;

51) vienošanās par uzturlīdzekļiem bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai ir izbeigta vai grozīta;

6) iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

(2) Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt Fondam no Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām:

1) ja iesniedzējs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus);

2) ja iesniedzējs šajā likumā noteiktajā termiņā nav paziņojis par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus;

3) kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

(22.12.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

14.pants

Parādniekam ir pienākums atmaksāt Fondam šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par tiem.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

15.pants

(1) Piemērojot šo likumu, uzskatāms, ka persona pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā, ja tā Latvijas Republikā uzturas ne mazāk kā sešus mēnešus kalendārā gada laikā. Personas izbraukšana no Latvijas Republikas uz ārvalstīm, ja tās prombūtne pārsniedz sešus mēnešus kalendārā gada laikā, netiek ņemta vērā, ja izbraukšanas iemesls ir saistīts ar medicīniskās palīdzības saņemšanu ārstniecības iestādē, mācībām akreditētā izglītības iestādē vai ar Latvijas diplomātisko un konsulāro dienestu vai militāro dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos ārvalstīs.

(2) Šaubu gadījumā personas pienākums ir pierādīt, ka tā pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.jūlijam izdod noteikumus, kas paredzēti šā likuma 4.panta 3.punktā un 8.panta sestajā un septītajā daļā.

2. Līdz Fonda administrācijas izveidošanai 2004.gada budžeta apakšprogrammas 01.04.00 "Uzturlīdzekļu fonda izveidošana" līdzekļus administrē Ministrija, nodrošinot uzturlīdzekļu izmaksu šajā likumā noteiktajā kārtībā un Fonda administrācijas izveidošanu.

3. Uzturlīdzekļu izmaksu uzsāk no 2004.gada 1.augusta.

4. Laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem uzsāktajās uzturlīdzekļu izmaksas lietās un lietās, kas uzsāktas pēc 2010.gada 1.janvāra, atbilstoši šā likuma 8.panta otrajai daļai izmaksā šādā apmērā:

1) par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai — 30 latus, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto, kā arī nepārsniedzot apmēru, ko noteicis Ministru kabinets atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai;

2) par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 35 latus, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto, kā arī nepārsniedzot apmēru, ko noteicis Ministru kabinets atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

5. Ne vēlāk kā līdz 2010.gada 30.jūnijam Fonda administrācija no Fonda līdzekļiem uzsāktajās uzturlīdzekļu izmaksas lietās pārbauda iesniedzēju un bērnu, par kuriem veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, deklarētās dzīvesvietas esamību Latvijas Republikā, kā arī šaubu gadījumā pārbauda, vai viņi pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā. Konstatējot, ka iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, izbraukuši no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā, Fonda administrācija pārtrauc uzturlīdzekļu izmaksu atbilstoši šā likuma 9.panta pirmās daļas 4.punktam.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

6. Līdz 2012.gada 30.septembrim Fonda administrācija no Fonda līdzekļiem uzsāktajās uzturlīdzekļu izmaksas lietās pārbauda, vai tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, nav zaudējis spēku. Konstatējot, ka šāds tiesas nolēmums zaudējis spēku vai arī spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai, Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, informējot iesniedzēju par šā likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem.

(22.12.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2012.)

7. Laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem uzsāktajās uzturlīdzekļu izmaksas lietās un lietās, kas uzsāktas pēc 2013.gada 1.janvāra, atbilstoši šā likuma 8.panta otrajai daļai izmaksā šādā apmērā:

1) no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai — 35 latus un par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 40 latu, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto, kā arī nepārsniedzot apmēru, ko noteicis Ministru kabinets atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai;

2) no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai — 71,14 euro un par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 78,26 euro, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto, kā arī nepārsniedzot apmēru, ko noteicis Ministru kabinets atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai;

3) (izslēgts ar 06.11.2013. likumu);

4) (izslēgts ar 06.11.2013. likumu).

(15.11.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. un 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

8. Šā likuma 4.panta trešā daļa un 5.panta otrās daļas 5.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Hāgas 2007.gada 23.novembra konvencijas spēkā stāšanos Eiropas Savienībā.

(15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

9. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punkts attiecībā uz ziņu izsniegšanu kredītinformācijas birojiem no valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

(30.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

10. Šā likuma 5.1 panta pirmajā daļā minētās ziņas par parādnieku Fonda administrācija savā mājaslapā publisko, sākot ar 2015.gada 1.jūliju.

(30.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

11. Līdz 2015.gada 1.jūlijam Fonda administrācija informē iesniedzējus, ka ziņu publiskošanai par parādniekiem, kuriem no Fonda izmaksāto uzturlīdzekļu un likumisko procentu parāds ir izveidojies un nav dzēsts līdz 2015.gada 1.jūlijam, ir nepieciešams saņemt iesniedzēju piekrišanu.

(30.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 17.jūnijā.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2004.gada 29.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.06.2004.Stājas spēkā: 01.07.2004.Zaudē spēku: 01.02.2017.Tēma: Sociālā aizsardzība; Bērnu un ģimenes tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 29.06.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 29.07.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
90435
{"selected":{"value":"20.06.2016","content":"<font class='s-1'>20.06.2016.-31.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.06.2016","iso_value":"2016\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2016.-31.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-19.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2014","iso_value":"2014\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-28.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2012","iso_value":"2012\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2011","iso_value":"2011\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2011.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-17.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2004","iso_value":"2004\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2004.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.06.2016
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"