Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

Izdarīt Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14.nr. 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2011, 95.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.panta otrajā daļā:

papildināt 2.punktu pēc vārda "sniedzis" ar vārdu "apzināti" un pēc vārda "vai" - ar vārdiem "šajā likumā noteiktajā termiņā";

papildināt daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) piedzīt no iesniedzēja nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus, un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;".

2. Papildināt 6.panta otrās daļas 2.punktu pēc skaitļa "2." ar vārdu un skaitli "un 2.1".

3. Izteikt 7.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus un par izmaksas izbeigšanu, pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par nepamatoti no Fonda izmaksāto līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5.panta otrās daļas 2. un 2.1 punktā paredzētajā gadījumā, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos lēmumus un izpildrīkojumus;".

4. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "spriedumu vai Civillikuma 179.panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā ar tiesas lēmumu" ar vārdu "nolēmumu";

izslēgt otrajā daļā vārdu "rakstveida";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Parādniekam, sākot ar dienu, kad uzsākta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir pienākums izdarīt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus Fondam tā tiesu izpildītāja depozīta kontā, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.";

papildināt septītās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 10.panta otrajā daļā minēto gadījumu".

5. Izslēgt 9.pantu.

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants

(1) Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, sasniedzis pilngadību;

2) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, miris;

3) parādnieks miris;

4) iesniedzējs miris;

5) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, iesniedzot Fonda administrācijai iesniegumu;

6) iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;

7) aizbildnis, kuram tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, beidzis pildīt aizbildņa pienākumus;

8) iesniedzējs faktiski neaprūpē bērnu;

9) iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

10) iesniedzējs saņem ārvalstī piešķirtu pabalstu vai citu materiālo palīdzību, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem, bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai;

11) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai.

(2) Ja tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir zaudējis spēku sakarā ar to, ka spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai, iesniedzējam ir tiesības triju mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, Fonda administrācijai iesniegt šā likuma 8.pantā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus. Ja Fonda administrācija, izvērtējusi iesniedzēja tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, iesniedzējam atbilstoši šim lēmumam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tika izbeigta.

(3) Iestājoties šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajam apstāklim, līdz iesniedzēja nāves dienai aprēķinātās un vēl neizmaksātās uzturlīdzekļu summas triju mēnešu laikā no šā apstākļa iestāšanās dienas ir tiesīgs pieprasīt un saņemt sakarā ar iesniedzēja nāvi ieceltais bērna, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, aizbildnis. Attiecīgā bāriņtiesa pēc Fonda administrācijas lūguma ne vēlāk kā divu darba dienu laikā sniedz informāciju par to, vai attiecīgā persona ir sakarā ar iesniedzēja nāvi ieceltais bērna, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, aizbildnis.

(4) Izbeidzoties šā panta pirmās daļas 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajiem apstākļiem, iesniedzējam ir tiesības iesniegt Fonda administrācijai šā likuma 8.pantā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

(5) Ja iestājušies šā panta pirmās daļas 6. vai 7.punktā minētie apstākļi, attiecīgā bāriņtiesa nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu, saņemts tiesas nolēmums par aizgādības tiesību atņemšanu vai aizbildnis beidzis pildīt aizbildņa pienākumus, rakstveidā informē par to Fonda administrāciju."

7. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "izmaksas pārtraukšanu vai" ar vārdiem "vai izmaksas".

8. Papildināt 11.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "2." ar vārdu un skaitli "un 2.1".

9. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants

(1) Iesniedzējam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, ja:

1) bērns faktiski neatrodas iesniedzēja aprūpē;

2) iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

3) parādnieks maksā uzturlīdzekļus iesniedzējam;

4) iesniedzējs saņem ārvalstī piešķirtu pabalstu vai citu materiālo palīdzību, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem, bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai;

5) tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir zaudējis spēku vai arī spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai;

6) iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

(2) Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt Fondam no Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām:

1) ja iesniedzējs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus);

2) ja iesniedzējs šajā likumā noteiktajā termiņā nav paziņojis par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus;

3) kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz 2012.gada 30.septembrim Fonda administrācija no Fonda līdzekļiem uzsāktajās uzturlīdzekļu izmaksas lietās pārbauda, vai tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, nav zaudējis spēku. Konstatējot, ka šāds tiesas nolēmums zaudējis spēku vai arī spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai, Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, informējot iesniedzēju par šā likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 22.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 11.janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.12.2011.Stājas spēkā: 01.04.2012.Zaudē spēku: 01.02.2017.Tēma: Sociālā aizsardzība; Bērnu un ģimenes tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 11.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
242602
01.04.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)