Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

Izdarīt Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2011, 95.nr.; 2012, 6., 190.nr.; 2013, 188., 232.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) parādnieks - vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu vai ar notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā (turpmāk - vienošanās par uzturlīdzekļiem), noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam un kurš nepilda tiesas nolēmumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem vai pilda tiesas nolēmumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;".

2. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk - Fonds) ir valsts budžetā paredzētais līdzekļu kopums bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanās par uzturlīdzekļiem izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem pilda, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets."

3. Izteikt 4.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, un parādniekus, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā izsniedz ziņas par minētajām personām."

4. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izsniegt ziņas no valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra kredītiestādēm, kredītiestāžu filiālēm, kredītinformācijas birojiem, kapitālsabiedrībām, kas sniedz kreditēšanas un finanšu līzinga pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrībām un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem par parādnieku, ar kuru tie dibina vai groza līgumsaistības. Ministru kabinets nosaka kārtību un apjomu, kādā izsniedzamas ziņas par minētajām personām;";

izteikt otrās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) ja nepieciešams, bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs personas, kurām saskaņā ar Padomes regulu Nr. 4/2009 ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir, ārvalsts kreditorus pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņas lietās bērnam vai citām personām (saskaņā ar Padomes regulu Nr. 4/2009), ārvalsts prasītājus pārrobežu paternitātes noteikšanas lietās, ja prasība saskaņā ar Padomes regulu Nr. 4/2009 celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, kā arī ārvalsts pieteikuma iesniedzējus lietās par ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām atzīšanu vai izpildes pasludināšanu Padomes regulā Nr. 4/2009 paredzētajos gadījumos;

5) ja nepieciešams, bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs personas, kurām saskaņā ar Hāgas 2007.gada 23.novembra konvenciju ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir, ārvalsts kreditorus pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņas lietās bērnam vai citām personām (saskaņā ar Hāgas 2007.gada 23.novembra konvenciju), ārvalsts prasītājus pārrobežu paternitātes noteikšanas lietās, ja prasība saskaņā ar Hāgas 2007.gada 23.novembra konvenciju celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, kā arī ārvalsts pieteikuma iesniedzējus lietās par ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām atzīšanu vai izpildes pasludināšanu Hāgas 2007.gada 23.novembra konvencijā paredzētajos gadījumos."

5. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants

(1) Fonda administrācija publisko ziņas par parādnieku (vārds, uzvārds, personas koda otrā daļa un dzimšanas gads) Fonda administrācijas mājaslapā, ja:

1) iesniedzējs tam piekritis un Fonda administrācija nav saņēmusi no valsts vai pašvaldību iestādēm informāciju, ka attiecīgo ziņu publiskošana kaitētu bērna interesēm;

2) parādnieks nav persona ar invaliditāti vai persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

(2) Ziņas par parādnieku tiek publiskotas ar mērķi aizsargāt bērna tiesības un veicināt vecāku pienākuma pildīšanu - uzturlīdzekļu maksāšanu, kā arī atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Fonda administrācija publisko un dzēš ziņas par parādnieku."

6. 8.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzturlīdzekļus no Fonda izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja viņa aprūpē ir bērns, kuram ar tiesas nolēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi vai attiecībā uz kuru ir vienošanās par uzturlīdzekļiem, un iestājies viens no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem. Fonda administrācija nodrošina, ka, pieņemot iesniegumu, iesniedzējam izskaidro šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 1.punktā paredzētās piekrišanas iespējamās sekas un 13.pantā paredzētos pienākumus.

(2) Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanās par uzturlīdzekļiem izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai ja parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem pilda apmērā, kas ir mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto, Fonda administrācija, pamatojoties uz iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā iesniedzējam no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.";

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Fonda administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu, to paziņo parādniekam, vienlaikus viņu informējot par šā likuma 5.1 pantā paredzēto ziņu publiskošanas kārtību un nosacījumiem."

7. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) iesniedzējam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir zaudējis spēku sakarā ar to, ka spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai vai vienošanās par uzturlīdzekļiem, uz kuras pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir izbeigta sakarā ar jaunu tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai, vai vienošanās par uzturlīdzekļiem ir grozīta, iesniedzējam ir tiesības triju mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, iesniegt Fonda administrācijai šā likuma 8.pantā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "aprūpes tiesību atņemšanu" ar vārdiem "aizgādības tiesību pārtraukšanu".

8. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) vienošanās par uzturlīdzekļiem bērna, par kuru tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, uzturēšanai ir izbeigta vai grozīta;".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punkts attiecībā uz ziņu izsniegšanu kredītinformācijas birojiem no valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

10. Šā likuma 5.1 panta pirmajā daļā minētās ziņas par parādnieku Fonda administrācija savā mājaslapā publisko, sākot ar 2015.gada 1.jūliju.

11. Līdz 2015.gada 1.jūlijam Fonda administrācija informē iesniedzējus, ka ziņu publiskošanai par parādniekiem, kuriem no Fonda izmaksāto uzturlīdzekļu un likumisko procentu parāds ir izveidojies un nav dzēsts līdz 2015.gada 1.jūlijam, ir nepieciešams saņemt iesniedzēju piekrišanu."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.10.2014.Stājas spēkā: 29.11.2014.Zaudē spēku: 01.02.2017.Tēma: Sociālā aizsardzība; Bērnu un ģimenes tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 15.11.2014. OP numurs: 2014/228.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
270338
29.11.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)