Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Komercķīlas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) komercķīlu reģistrs — komercķīlu datu bāze;

2) komercķīlu reģistra turētājs — Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā ved komercķīlu reģistru un nodrošina tā publiskumu;

3) reģistrācijai pakļautas lietas — Latvijas Republikā reģistrēti sauszemes transportlīdzekļi, mazizmēra kuģošanas līdzekļi (airu laiva, motorlaiva, kuteris un ūdens motocikls), lidaparāti, pamatkapitāla daļas, akcijas un valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki, kā arī nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparaugi, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, piešķirtie Latvijas patenti un Eiropas patenti, kuros Latvija ir norādītā valsts un attiecībā uz kuriem Patentu valdes oficiālajā izdevumā ir publicēts tulkojums;

4) reģistrācijai pakļautu lietu reģistra turētājs — iestāde, kuras pienākumos ietilpst reģistrācijai pakļautu lietu reģistrācijas vešana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999., 21.04.2005., 12.06.2014. un 15.06.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2024.)

2.pants. Komercķīla

(1) Komercķīla ir ķīlas tiesība, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta komercķīlu reģistrā.

(2) (Izslēgta ar 20.12.1999. likumu.)

(3) Komercķīlai piemērojami Civillikumā paredzētie ķīlas tiesības vispārīgie noteikumi, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. likumu, kas stājas spēkā 24.01.2000.)

3.pants. Komercķīlas priekšmets

(1) Par komercķīlas priekšmetu var būt:

1) kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta (tai skaitā prasījuma tiesības), kas pieder komersantam vai citai juridiskajai personai;

2) 1.punktā minēto lietu kopība;

3) visa komersanta vai citas juridiskās personas manta.

(2) Reģistrācijai pakļautas lietas, kā arī uzņēmums kā lietu kopība, pajas un obligācijas var būt par komercķīlas priekšmetu neatkarīgi no tā, kam šīs lietas pieder.

(3) Komercķīla, kuras priekšmets ir lietu kopība, aptver gan šīs kopības jau esošās, gan arī nākamās sastāvdaļas, ja vien nav skaidri redzams, ka komercķīlas devēja nodoms bijis ieķīlāt vienīgi šīs lietu kopības sastāvu, kāds tas bijis ķīlas tiesības nodibināšanas laikā.

(4) Mantu, kas var būt par komercķīlas priekšmetu, nevar ieķīlāt pēc citu ķīlu veidu noteikumiem. Līgums, kas noslēgts pretēji šim aizliegumam, nav spēkā pret trešajām personām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999., 21.04.2005., 03.12.2009., 12.06.2014. un 15.06.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2024.)

4.pants. Lietas, kas nevar būt par komercķīlas priekšmetu

(1) Par komercķīlas priekšmetu nevar būt kuģis, finanšu instruments, kas iegrāmatots finanšu instrumentu kontā, kredītprasības Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē, finanšu līdzekļi, kā arī no čeka vai vekseļa izrietošs prasījums.

(2) Ja ir ieķīlāta visa komersanta vai citas juridiskās personas manta vai ir ieķīlāta lietu kopība, šā panta pirmajā daļā minētie prasījumi, kā arī nekustamais īpašums, kuģi, finanšu instrumenti, kas iegrāmatoti finanšu instrumentu kontā, kredītprasības Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē un finanšu līdzekļi uzskatāmi par izslēgtiem no ieķīlātās mantas.

(20.12.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003., 21.04.2005., 03.12.2009. un 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

5.pants. Komercķīlas devējs

Komercķīlas devējs ir persona, kas piešķir komercķīlas tiesību.

6.pants. Komercķīlas ņēmējs

Komercķīlas ņēmējs ir persona, kas pieņem komercķīlu sava prasījuma nodrošināšanai.

7.pants. Ar komercķīlu nodrošinātais prasījums

(1) Ar komercķīlu var nodrošināt jebkuru prasījumu, kā jau pastāvošu, tā arī tādu, kas no nodibinātas saistības var rasties nākotnē (parādniekam atklāts kredīts). Ja nav noteikti norunāts pretējais, komercķīla nodrošina ne tikai galveno prasījumu, bet arī blakus prasījumus.

(2) Pusēm komercķīlas līgumā jānosaka maksimālā summa, līdz kurai sniedzas kopējā galvenā prasījuma un blakus prasījumu nodrošinājums. Prasījuma daļa, kas pārsniedz pielīgto maksimālo komercķīlas atbildības apmēru, uzskatāma par nenodrošinātu prasījumu.

(3) Kad komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs vienojas par nodrošināta prasījuma summas vai ieķīlātās mantas apjoma palielināšanu, šāds palielinājums uzskatāms par jaunu ieķīlājumu, kas nodibināms un reģistrējams atbilstoši šā likuma prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. likumu, kas stājas spēkā 24.01.2000.)

8.pants. Īpaši komercķīlas tiesību pārejas gadījumi

Komercķīlas tiesības pāriet uz prasījuma tiesībām uz:

1) apdrošināšanas atlīdzību, ja komercķīlas priekšmets ir apdrošināts;

2) izmaksu, kas pienākas dalībniekam (akcionāram, biedram), ja komercķīlas priekšmets ir pamatkapitāla daļas, akcijas vai pajas un tās pamatkapitāla samazināšanas rezultātā tiek dzēstas vai to emitents tiek likvidēts;

3) atlīdzību, kas saņemta, neatļauti atsavinot ieķīlāto mantu, ja tās ieguvējs ir labticīgs.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

II nodaļa
Komercķīlas nodibināšana un reģistrācija

9.pants. Komercķīlas nodibināšana

(1) Komercķīlu nodibina uz līguma vai tiesas nolēmuma pamata un reģistrē komercķīlu reģistrā atbilstoši šā likuma prasībām.

(2) Ja puses ir noslēgušas līgumu par komercķīlas nodibināšanu, bet komercķīla nav reģistrēta, komercķīlas ņēmējs nevar izlietot savu tiesību un komercķīla nav spēkā pret trešajām personām, bet komercķīlas līgums savu spēku nezaudē. Komercķīlas ņēmējs var celt personīgu prasību pret komercķīlas devēju. Prasības priekšmets ir reģistrācija, un neviena no pusēm nevar bez otras puses piekrišanas atkāpties no saistības tāpēc, ka komercķīla nav reģistrēta. Pirmtiesība šādai komercķīlai tiek noteikta no reģistrācijas brīža.

(3) Komercķīlu var nodibināt uz tāda tiesas nolēmuma pamata, ar kuru no parādnieka par labu piedzinējam ir piespriesta zināma naudas summa vai pieļauta bezstrīdus piespiedu izpildīšana, ja tiesu izpildītājs, vēršot piedziņu uz parādnieka mantu, nav guvis līdzekļus piedzinēja prasījuma pilnīgai apmierināšanai un konstatējis, ka parādnieka kustamā manta ir ieķīlāta pēc komercķīlas noteikumiem un citas mantas, uz ko var vērst piedziņu, parādniekam nav. Komercķīlas priekšmets šajā gadījumā ir parādnieka manta, uz kuru jau ir nodibināta komercķīla, un ķīlas atbildības apmērs ir piedzenamā summa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. likumu, kas stājas spēkā 24.01.2000.)

10.pants. Komercķīlu reģistrā ierakstāmās ziņas

(1) Komercķīlu reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, adrese, kurā tā ir sasniedzama, un personas kods; ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

2) komercķīlas reģistrācijas numurs;

3) ieķīlātās mantas apraksts un raksturojums atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai;

4) summa euro, līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība;

5) ziņas par komercķīlas dzēšanu;

6) katra ieraksta izdarīšanas datums.

(2) Komercķīlu reģistrā papildus ieraksta arī šādas ziņas:

1) parādnieka (ja tas nav komercķīlas devējs) un komercķīlas pārvaldnieka nosaukums un reģistrācijas numurs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un personas kods; ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

2) komercķīlas ņēmēja tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles;

3) aizliegums izvest ieķīlāto sauszemes transportlīdzekli vai tā piekabi ārpus Latvijas;

4) aizliegums atkārtoti ieķīlāt komercķīlas priekšmetu;

5) datums, kad pieteikums par komercķīlas tiesību izlietošanu pievienots komercķīlas reģistrācijas lietai;

6) ziņas par komercķīlas tiesību izlietošanu;

7) komercķīlas ņēmēja kārta, ja komercķīlas priekšmetu ieķīlā atkārtoti citam komercķīlas ņēmējam;

8) cita informācija, kas ir būtiska komercķīlas reģistrācijai un komercķīlas tiesību izlietošanai.

(3) Ja tiek ieķīlāta visa komersanta vai citas juridiskās personas manta vai lietu kopība un tajā ietilpst reģistrācijai pakļautas lietas, tās pieteikumā norāda atsevišķi. Ja kāda no minētajām lietām nav iekļauta pieteikumā, komercķīlas ņēmējs nevar izlietot komercķīlas tiesību un komercķīla uz šīm lietām nav spēkā pret trešajām personām. Komercķīlas ņēmējam ir šā likuma 9.panta otrajā daļā paredzētās tiesības.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

11.pants. Ieraksta izdarīšana komercķīlu reģistrā

Ierakstus komercķīlu reģistrā izdara uz ieinteresētās personas pieteikuma pamata. Pieteikumu veidlapas un to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

12.pants. (Izslēgts ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

13.pants. Pieteikumam pievienojamie dokumenti

(1) Pieteikumam pievieno komercķīlas līgumu un dokumentu, no kura izriet nodrošināmais prasījums.

(2) Ja komercķīla tiek reģistrēta uz tiesas sprieduma pamata (9.panta otrā daļa), pieteikumam pievieno arī tiesas sprieduma norakstu.

(3) Ja komercķīla tiek nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata (9.panta trešā daļa), pieteikumam komercķīlas līguma vietā pievieno tiesas nolēmuma norakstu un dokumentu, kas apliecina šā likuma 9.panta trešajā daļā noteiktos komercķīlas nodibināšanas priekšnoteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. un 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

14.pants. Pieteikuma iesniegšana

(1) Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus komercķīlu reģistra turētājam iesniedz elektroniski, izmantojot komercķīlu reģistra turētāja norādīto tiešsaistes formu.

(2) Pieteikumu paraksta komercķīlas devējs. Ja pieteikums tiek noformēts uz tiesas nolēmuma pamata (9.panta otrā un trešā daļa), to paraksta komercķīlas ņēmējs. Komercķīlu reģistra turētāja amatpersona pārbauda šo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

(3) Ja komercķīlas devēja vai komercķīlas ņēmēja vārdā pieteikumu paraksta cita persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu.

(4) (Izslēgta ar 07.01.2021. likumu)

(12.06.2014. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.01.2021. likumu, kas stājas spēkā 02.02.2021.)

15.pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Komercķīlu reģistra turētājs saņemtos pieteikumus reģistrē to iesniegšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un piešķirto lietvedības reģistrācijas numuru.

(2) Komercķīlu reģistra turētājs pieteikumu izskata piecu darbadienu laikā. Ja ir saņemti vairāki viena komercķīlas devēja pieteikumi, vispirms izskatāms agrāk saņemtais pieteikums.

(3) Izskatot pieteikumu, komercķīlu reģistra turētājs pārliecinās tikai par to, vai:

1) pieteikums noformēts atbilstoši likuma prasībām;

2) pieteikumam pievienotajos dokumentos nav nekā acīmredzami pretlikumīga;

3) pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija nav savstarpēji pretrunīga;

4) pieteikumā iekļautā informācija atbilst Iedzīvotāju reģistrā, kā arī Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un reģistrācijai pakļautu lietu reģistros iekļautajai informācijai;

5) saskaņā ar reģistrācijai pakļautu lietu reģistra informāciju nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai;

6) atbilstoši komercķīlu reģistra ierakstiem nav atkārtotas ieķīlāšanas aizlieguma, izņemot gadījumu, kad komercķīla nodibināta šā likuma 9.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;

7) komercķīlas devējam netiek saskaņā ar maksātnespējas reģistra informāciju īstenots tiesiskās aizsardzības process vai nav pasludināts maksātnespējas process, izņemot gadījumu, kad ieķīlāšana paredzēta tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā vai ieķīlāšanu izdara maksātnespējas procesa administrators;

8) ir samaksāta valsts nodeva.

(4) Komercķīlu reģistra turētājs pieņem lēmumu par komercķīlas reģistrāciju, ja ir ievērotas šā panta trešās daļas prasības.

(5) Komercķīlu reģistra turētājs pieņem lēmumu par komercķīlas reģistrācijas atteikumu, ja nav ievērotas šā panta trešās daļas prasības. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta. Ja mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas tiek iesniegts pieteikums, kurā ir novērsti konstatētie trūkumi, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

(6) Komercķīlu reģistra turētājs nav atbildīgs par darījumu iekšējiem trūkumiem.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

16.pants. (Izslēgts ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

17.pants. (Izslēgts ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

18.pants. Komercķīlas reģistrācijas papildu noteikumi, ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta

(1) Ja komercķīlas priekšmets ir reģistrācijai pakļauta lieta, pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļautu lietu reģistrā. Komercķīlu reģistra turētājs pārbauda minēto informāciju un to, vai saskaņā ar reģistrācijai pakļautu lietu reģistra informāciju nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai.

(2) Ja saskaņā ar reģistrācijai pakļautu lietu reģistra informāciju ir juridiski šķēršļi komercķīlas nodibināšanai, komercķīlu reģistra turētājs komercķīlu reģistrē, no ieķīlātās mantas izslēdz lietu, kuras ieķīlāšanai ir juridiski šķēršļi, un to norāda savā lēmumā.

(3) Reģistrācijai pakļautu lietu reģistra turētājs, pamatojoties uz komercķīlas reģistra turētāja sniegto informāciju, reģistrē komercķīlas atzīmi attiecībā uz pieteikumā norādītajām reģistrācijai pakļautām lietām.

(4) Ja ieķīlāta visa komersanta vai citas juridiskās personas manta vai lietu kopība, ietverot arī nākamās lietas, un komercķīlas devējs iegūst lietu īpašumā vai pievieno to ieķīlātajai lietu kopībai, kura saskaņā ar šā likuma 10.panta trešo daļu ir atsevišķi norādāma pieteikumā, komercķīlas devējs piecu dienu laikā pēc lietas iegūšanas šo grozījumu komercķīlu reģistra ziņās piesaka komercķīlu reģistra turētājam. Ja netiek izpildīts šis noteikums, komercķīlas ņēmējs grozījuma reģistrāciju var prasīt tiesas ceļā.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

19.pants. (Izslēgts ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

20.pants. Izmaiņas komercķīlu reģistra ierakstos

(1) Pieteikumu par izmaiņām komercķīlu reģistra ierakstos paraksta komercķīlas ņēmējs un komercķīlas devējs, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Pieteikumu noformē un iesniedz šā likuma 11., 13. un 14.pantā noteiktajā kārtībā. Ja tiek grozīts nodrošinātais prasījums, pieteikumam pievieno tā dokumenta grozījumu tekstu, no kura izriet nodrošinātais prasījums.

(2) Komercķīlas devējs iesniedz pieteikumu par izmaiņām šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās ziņās par komercķīlas devēju.

(3) Komercķīlas ņēmējs iesniedz pieteikumu par izmaiņām šādos gadījumos:

1) par izmaiņām šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās ziņās par komercķīlas ņēmēju;

2) par to, ka summa (euro), līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība, tiek samazināta;

3) par lietas izslēgšanu no ieķīlātās mantas sastāva;

4) par komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu un atcelšanu;

5) par nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrēšanu;

6) par komercķīlas tiesību izlietošanu.

(4) Pieteikuma iesniedzējs vienlaikus ar šā panta otrajā un trešajā daļā minētā pieteikuma iesniegšanu informē otru komercķīlas līguma pusi par attiecīgajām izmaiņām.

(5) Ja, pārjaunojot saistību, notiek komercķīlas ņēmēja maiņa, pieteikumu pārjaunojuma ierakstīšanai komercķīlu reģistrā iesniedz esošais komercķīlas ņēmējs, komercķīlas devējs un jaunais komercķīlas ņēmējs.

(6) Ja komercķīlas ņēmēja maiņa notiek reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā, pieteikumu komercķīlas ņēmēja maiņas ierakstīšanai komercķīlu reģistrā iesniedz esošais komercķīlas ņēmējs un jaunais komercķīlas ņēmējs. Ja esošais komercķīlas ņēmējs reorganizācijas rezultātā ir beidzis pastāvēt, pieteikumu paraksta tikai jaunais komercķīlas ņēmējs.

(7) Šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā jaunais komercķīlas ņēmējs 30 dienu laikā no dienas, kad komercķīlas ņēmēja maiņa reģistrēta komercķīlu reģistrā, paziņo komercķīlas devējam par komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrāciju, norādot:

1) šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktā minētās ziņas par jauno komercķīlas ņēmēju;

2) komercķīlas reģistrācijas datumu un numuru;

3) komercķīlas ņēmēja maiņas pamatojumu;

4) datumu, kad komercķīlas ņēmēja maiņa reģistrēta komercķīlu reģistrā.

(8) Komercķīlu reģistra turētājam, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra vesto reģistru informāciju, ir tiesības, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt komercķīlu reģistrā ierakstītās ziņas par komercķīlas devēja, komercķīlas ņēmēja, parādnieka un komercķīlas pārvaldnieka nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

20.1 pants. (Izslēgts ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

21.pants. Komercķīlu reģistra atklātība

(1) Jebkura persona par maksu var iepazīties ar komercķīlu reģistra ierakstiem, ar iesniegtajiem komercķīlas reģistrācijas pieteikumiem un saņemt izrakstus no komercķīlu reģistra ierakstiem un iesniegtajiem reģistrācijas pieteikumiem.

(2) Komercķīlu reģistra turētājs savā interneta vietnē bez maksas nodrošina vismaz šādu komercķīlu reģistra informāciju: komercķīlas devējs (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, juridiskajai personai — nosaukums un reģistrācijas numurs), komercķīlas reģistrācijas numurs, komercķīlas reģistrācijas datums un komercķīlas dzēšanas vai pārjaunošanas datums.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

22.pants. Ieraksta labošana

(1) Ja komercķīlu reģistra ierakstos tiek konstatēta pārrakstīšanās kļūda vai neatbilstība reģistrācijas pieteikumam, kļūdu izlabo pēc komercķīlu reģistra turētāja vai ieinteresētās personas iniciatīvas. Komercķīlu reģistra turētājs par konstatēto kļūdu informē komercķīlas devēju un visus komercķīlas ņēmējus un nosaka termiņu atsauksmes iesniegšanai.

(2) Pēc šā termiņa beigām komercķīlu reģistra turētājs izlemj jautājumu par ieraksta labošanu. Atbildes neiesniegšana vai noraidoša atsauksme nav šķērslis kļūdas labošanai. Acīmredzamas kļūdas var izlabot, nepieprasot atsauksmi.

(3) Lēmums par kļūdas labošanu neskar citu komercķīlas ņēmēju tiesības, kas iegūtas pirms labojumu izdarīšanas komercķīlu reģistrā.

23.pants. Valsts nodeva

(1) Par ierakstu izdarīšanu komercķīlu reģistrā maksājama valsts nodeva.

(2) Valsts nodevas apmērus nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets var noteikt to personu loku, kas pilnīgi vai daļēji ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas.

(3) Ja pieteikumu atsauc un komercķīlu reģistra turētājs attiecībā uz to nav pieņēmis lēmumu, valsts nodevu atmaksā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010., 06.11.2013. un 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015)

III nodaļa
Komercķīlas sekas

24.pants. Komercķīlas devēja tiesības

Ar ieķīlāšanu neizbeidzas komercķīlas devēja īpašumtiesības uz ieķīlāto lietu. Ja puses nav vienojušās citādi, komercķīlas devējs ieķīlāto lietu var valdīt un lietot, kā arī patērēt savām vajadzībām vispārpieņemto normu ietvaros, kamēr komercķīlas devējs to labprātīgi nenodod valdīt komercķīlas ņēmējam vai kamēr viņu uz to nepiespiež tiesas ceļā.

25.pants. Komercķīlas ņēmēja tiesības un pienākumi, ja komercķīlas priekšmets nodots viņa valdījumā

(1) Komercķīlas ņēmējam visu to laiku, kamēr ieķīlātā lieta atrodas viņa valdījumā, jārūpējas par to kā gādīgam saimniekam. Uzskatāms, ka ieķīlātā lieta atrodas komercķīlas ņēmēja valdījumā, ja valdījums nodibināts atbilstoši Civillikuma 883.panta 1., 3., 4., 5. vai 6.punktam.

(2) Ja ieķīlātā lieta bojāta vai gājusi bojā komercķīlas ņēmēja vainas dēļ (nepietiekamas rūpības, rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka rezultātā), komercķīlas ņēmējs atlīdzina zaudējumus komercķīlas devējam.

(3) Ja ieķīlātā lieta bojāta vai gājusi bojā noziedzīga nodarījuma vai nepārvaramas varas rezultātā, komercķīlas ņēmējs par to neatbild un zaudējumus cieš lietas īpašnieks.

(4) Komercķīlas ņēmējs nedrīkst viņam ieķīlāto lietu lietot, ja puses nav vienojušās citādi.

(5) Ja komercķīlas ņēmējs lieto ieķīlāto lietu, to sabojā vai iznīcina, viņš atbild par radušos zaudējumu arī tajā gadījumā, ja tas radies nejauši vai nepārvaramas varas rezultātā.

(6) Ja komercķīlas ņēmēja prasījums ir nolīdzināts vai viņa komercķīlas tiesība kā citādi izbeigusies, viņam ieķīlātā lieta nekavējoties jāatdod komercķīlas devējam, ja vien komercķīlas ņēmējam nav bijusi tiesība arī pēc tam lietu aizturēt vai ja viņš pats nav kļuvis par tās īpašnieku un var to pierādīt.

(7) Komercķīlas ņēmējs var aizturēt komercķīlas priekšmetu arī par visiem pārējiem (arī personiskiem) prasījumiem pret komercķīlas devēju, bet šī tiesība viņam ir tikai pret pašu komercķīlas devēju un tā mantiniekiem, bet ne pret trešajām personām. Turklāt tiesība aizturēt lietu neaptver tiesību to pārdot cita prasījuma nolīdzināšanai.

(8) Ja ieķīlāta un komercķīlas ņēmēja valdījumā nodota augļus nesēja lieta, piemērojami noteikumi par lietošanas ķīlu, ja vien puses nav vienojušās citādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. likumu, kas stājas spēkā 24.01.2000.)

26.pants. Svešas lietas ieķīlāšanas sekas

(1) Ja kāds labticīgi pieņem par komercķīlu sava prasījuma nodrošināšanai tādu kustamu lietu, kuru īpašnieks labprātīgi uzticējis komercķīlas devējam, tad komercķīlas tiesība paliek spēkā.

(2) Ja ir ieķīlāta noziedzīgā ceļā iegūta lieta, komercķīlas tiesība ir spēkā, kamēr īpašnieks šo lietu nav atprasījis. Atprasīšanas gadījumā komercķīlas tiesība izbeidzas un komercķīlas ņēmējs savu prasījumu, kā arī prasību par izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu var vērst tikai pret komercķīlas devēju.

27.pants. Komercķīlas pirmtiesība

(1) Komercķīlas devējs uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu var piešķirt vairāk nekā vienu komercķīlu, ja atkārtotas ieķīlāšanas aizliegums neizriet no iepriekš reģistrēta komercķīlas līguma.

(2) Komercķīlu pirmtiesību nosaka pēc secības, kādā tās ierakstītas komercķīlu reģistrā.

(3) Pirmtiesību var mainīt ar rakstveida vienošanos starp komercķīlas ņēmējiem.

(4) Pirmtiesības maiņu reģistrē komercķīlu reģistrā. Pirmtiesības maiņas reģistrācijas pieteikumu paraksta vienošanās aktā pilnvarota persona, un tam pievieno visu to komercķīlas ņēmēju piekrišanu, kuriem mainās komercķīlas pirmtiesība vai kuru intereses tiek aizskartas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

28.pants. Attiesāšana un trūkumi

Ja lietu, ko komercķīlas ņēmējs saņēmis par komercķīlu labticīgi, trešā persona attiesā vai lietā izrādās tādi būtiski trūkumi, kuri tās vērtību samazina tiktāl, ka šī vērtība nesasniedz ar to nodrošināmā prasījuma apmēru, komercķīlas ņēmējam ir tiesības visu viņam no tā radušos zaudējumu atlīdzību prasīt no komercķīlas devēja.

IV nodaļa
Komercķīlas pārvaldnieks

29.pants. Komercķīlas pārvaldnieks

(1) Reģistrētai komercķīlai komercķīlas ņēmējs jebkurā brīdī var iecelt komercķīlas pārvaldnieku. Par komercķīlas pārvaldnieku var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona.

(2) Komercķīlas pārvaldnieks rīkojas kā komercķīlas ņēmēja pilnvarnieks atbilstoši Civillikumā paredzētajiem pilnvarojuma noteikumiem, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

30.pants. Komercķīlas pārvaldnieka iecelšana

(1) Komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē komercķīlu reģistrā. Ja komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē vienlaikus ar komercķīlas nodibināšanu, ziņas par pārvaldnieku iekļauj komercķīlas reģistrācijas pieteikumā. Ja komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē vēlāk, to reģistrē uz komercķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma pamata. Šajā gadījumā pirms komercķīlas pārvaldnieka iecelšanas reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.

(2) Ja uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu komercķīla ir piešķirta vairākiem dažādas kārtas komercķīlas ņēmējiem, komercķīlas pārvaldnieku var iecelt vai atcelt pirmais komercķīlas ņēmējs. Ja pirmais komercķīlas ņēmējs nevēlas realizēt šīs savas tiesības, viņš var tās nodot citam komercķīlas ņēmējam, ievērojot komercķīlas pirmtiesību.

(3) Ja uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu komercķīla ir piešķirta vairākiem vienas kārtas komercķīlas ņēmējiem, komercķīlas pārvaldnieku var iecelt, atcelt vai atteikties no tiesībām iecelt komercķīlas pārvaldnieku par labu citam komercķīlas ņēmējam, tikai komercķīlas ņēmējiem savstarpēji vienojoties.

31.pants. Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras

(1) Komercķīlas pārvaldniekam ir tiesības darboties komercķīlas ņēmēja vārdā visās attiecībās, kas izriet no likuma un komercķīlas līguma, bet izdarīt pārjaunojumus, atteikties no kādām tiesībām vai izlietot komercķīlas tiesību pārvaldnieks drīkst tikai tad, ja tas īpaši norādīts pilnvarojumā. Citi pilnvaru ierobežojumi ir spēkā pret trešajām personām tikai tad, ja šīs personas zinājušas vai tām bija jāzina par šādiem ierobežojumiem.

(2) Ja persona ir reģistrēta kā komercķīlas pārvaldnieks saskaņā ar šā likuma noteikumiem, jebkura šīs personas rīcība pilnvaru ietvaros ir saistoša komercķīlas ņēmējam.

(3) Ja komercķīlas ņēmējs nodrošināto prasījumu nodod citai personai, komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras saglabājas un viņš rīkojas jaunā komercķīlas ņēmēja vārdā, ja puses nav vienojušās citādi. Arī komercķīlas ņēmēja — fiziskās personas — nāve un komercķīlas ņēmēja — juridiskās personas — beigšana pastāvēt pati par sevi neizbeidz komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras. Tās paliek spēkā, un līdz ar ieķīlātās mantas pāreju jaunieguvējam komercķīlas pārvaldnieka rīcība kļūst saistoša jaunieguvējam.

32.pants. Komercķīlas pārvaldnieka atcelšana un pilnvaru izbeigšanās

(1) Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras izbeidzas ar komercķīlas tiesības izbeigšanos.

(2) Iecelto komercķīlas pārvaldnieku komercķīlas ņēmējs var jebkurā brīdī atcelt.

(3) Komercķīlas pārvaldnieks, ja tam ir dibināts iemesls, var atteikties no komercķīlas pārvaldnieka pienākumu pildīšanas, par to divus mēnešus iepriekš paziņojot komercķīlas ņēmējam. Komercķīlas līgumā puses var paredzēt arī īsāku paziņošanas termiņu.

(4) Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanos reģistrē komercķīlu reģistrā uz komercķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma pamata. Pirms komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanās reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.

V nodaļa
Trešās personas

33.pants. Komercķīlu reģistra ierakstu saistošais spēks

(1) Komercķīlu reģistra ieraksti ir saistoši trešajām personām, un neviens nevar aizbildināties ar to nezināšanu.

(2) Komercķīlu reģistra ieraksti attiecībā uz trešajām personām uzskatāmi par pareiziem, un trešajām personām nav pienākuma pārbaudīt komercķīlu reģistra ierakstu atbilstību likumam.

34.pants. Komercķīlas devēja tiesības atsavināt ieķīlāto mantu

(1) Komercķīlas devējs drīkst atsavināt ieķīlāto mantu tikai ar komercķīlas ņēmēja rakstveida atļauju (atļauts atsavinājums). Ja nav citas vienošanās ar komercķīlas priekšmeta ieguvēju, komercķīla uz atsavināto lietu izbeidzas. Ja atsavināšanas gadījumā mainās informācija, kas iekļauta komercķīlu reģistrā, komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā piesaka šīs izmaiņas komercķīlu reģistrā.

(2) Ja atsavina reģistrācijai pakļautas lietas, pajas, obligācijas vai arī ja komersants vai cita juridiskā persona atsavina lietu, kas acīmredzami nav tā parasti ražojamā vai pārdodamā lieta, vai ja parasti ražojamās vai pārdodamās lietas tiek atsavinātas neparasti lielos apjomos, ieguvējam ir jāpārliecinās, vai lietas nav ieķīlātas, un, ja ir ieķīlātas, — jāpārbauda, vai atsavinājums ir atļauts.

(3) Ja komercķīlas devējs atsavina ieķīlāto mantu bez komercķīlas ņēmēja atļaujas (neatļauts atsavinājums), komercķīla uz atsavināto mantu:

1) pāriet ieguvējam atsavinātās mantas vērtības apmērā, ja viņš zinājis vai viņam saskaņā ar šā panta otro daļu bija jāzina, ka manta ir ieķīlāta un atsavinājums nav atļauts (ļaunticīgs ieguvums);

2) izbeidzas, ja ieguvējs ir labticīgs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999., 21.04.2005., 03.12.2009., 12.06.2014. un 15.06.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2024.)

35.pants. Nodrošinātā prasījuma cesija

(1) Cedējot nodrošināto prasījumu, cesionāram tiek nodotas arī visas komercķīlas ņēmēja tiesības, ja vien cedents un cesionārs nav vienojušies citādi.

(2) Ja cesionārs pārņem komercķīlas ņēmēja tiesības, komercķīlas ņēmējs (cedents) iesniedz pieteikumu cesijas reģistrēšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

VI nodaļa
Komercķīlas tiesības izlietošana un izbeigšanās

36.pants. Komercķīlas tiesības izlietošana

(1) Ja ar komercķīlu nodrošinātais prasījums netiek izpildīts noteiktajā termiņā, turklāt prasījuma izpilde sadalīta vairākos termiņos, komercķīlas ņēmējam, kad nokavēts kāds no šiem termiņiem, ir tiesības pārņemt ieķīlāto mantu savā valdījumā (ja vien ieķīlātā manta jau iepriekš nebija viņa valdījumā) un pārdot to.

(2) Ja komercķīlas ņēmējs nav pārņēmis ieķīlāto mantu savā valdījumā, viņš likumā noteiktajā kārtībā var lūgt saistības bezstrīdu piespiedu izpildīšanu, bet, ja komercķīla nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata (9.panta trešā daļa), — lūgt šā nolēmuma izpildīšanu.

(3) Ja komercķīlas ņēmējs bez pamatota iemesla vilcinās pārdot komercķīlas priekšmetu, kreditori, kas vērsuši piedziņu uz pārpalikumu, var lūgt tiesu, lai komercķīlas ņēmējam nosaka laiku komercķīlas pārdošanai.

(4) Ja komercķīlas devējam tiek ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai pasludināts maksātnespējas process, komercķīlas ņēmēja tiesības izlietot komercķīlas tiesību ir ierobežotas Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Gadījumos, kad komercķīlas tiesību izlieto komercķīlas ņēmējs, attiecībā pret kuru citi komercķīlas ņēmēji bauda priekšrocību, ieķīlāto mantu var pārdot tikai tad, ja tās pārdošanas cena pārsniedz priekšrocību baudošo prasījumu un to izdevumu kopsummu, kas sedzami pirms kreditoru prasījuma apmierināšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. un 03.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

37.pants. Ieķīlātās mantas pārdošana izsolē

(1) Ja komercķīlas devējs nav piešķīris komercķīlas ņēmējam tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles, ieķīlātā manta pārdodama izsolē, ievērojot Civillikuma 2073.panta un turpmāko pantu noteikumus.

(2) Mantas izsoli komercķīlas ņēmējs izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā ne vēlāk kā mēnesi pirms izsoles dienas.

(3) Sludinājumā norāda:

1) komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi) un reģistrācijas datus, bet fiziskajām personām — vārdu, uzvārdu;

2) pārdodamās mantas īsu aprakstu un atrašanās vietu;

3) vietu, kur var iepazīties ar izsoles noteikumiem un izsoles sākumcenu;

4) pārdošanas laiku, vietu, kā arī izsolītāju, ja pārdošana uzticēta trešajai personai;

5) citus izsoles noteikumus, kurus ķīlas ņēmējs uzskata par nepieciešamiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. un 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

38.pants. Tiesība pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles

(1) Komercķīlas ņēmējs var pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles, ja komercķīlas devējs šādu tiesību viņam ir piešķīris un šī tiesība ir reģistrēta komercķīlu reģistrā. Šādu tiesību var atsaukt, tikai komercķīlas devējam un komercķīlas ņēmējam savstarpēji vienojoties.

(2) Ja uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu komercķīla ir piešķirta vairākiem komercķīlas ņēmējiem, tiesību pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles var piešķirt tikai visiem komercķīlas ņēmējiem. Ja šāda tiesība tika piešķirta, nodibinot pirmo komercķīlu, uzskatāms, ka šāda tiesība tiek piešķirta arī visiem nākamajiem komercķīlas ņēmējiem. Pēc otrās komercķīlas nodibināšanas šādu tiesību var atsaukt, tikai komercķīlas devējam vienojoties ar visiem komercķīlas ņēmējiem.

39.pants. Komercķīlas izlietošana, ja ieķīlāta visa komercķīlas devēja manta, uzņēmums vai tā patstāvīgā daļa

Ja ieķīlāta visa komercķīlas devēja manta un komercķīlas devējs savu saimniecisko darbību nav izbeidzis, visa manta pārdodama kopumā, ja puses nav vienojušās citādi. Ja ieķīlāts komercķīlas devēja uzņēmums vai tā patstāvīgā daļa un komercķīlas devējs savu saimniecisko darbību nav izbeidzis, uzņēmumu vai tā patstāvīgo daļu pārdod kopumā kā funkcionējošu, ja puses nav vienojušās citādi.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

39.1 pants. Komercķīlas izlietošana, ja komercķīlas priekšmets ir lieta, kas ātri bojājas

Ja komercķīlas ņēmēja valdījumā nonāk ieķīlāta lieta, kas ātri bojājas, komercķīlas ņēmējs šo lietu var pārdot nekavējoties par brīvu cenu bez izsoles, iepriekš par to nepaziņojot komercķīlas devējam.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

39.2 pants. Komercķīlas izlietošana, ja komercķīlas priekšmets ir prasījuma tiesības

(1) Ja ieķīlātas prasījuma tiesības, komercķīlas ņēmējs var tās pārdot saskaņā ar šā likuma noteikumiem vai prasīt apmierinājumu no trešās personas, kas ir parādā komercķīlas devējam uz šo prasījuma tiesību pamata. Tiesības prasīt apmierinājumu no trešās personas neierobežo apstāklis, ka komercķīlas devējs saskaņā ar šā likuma 38.pantu nav piešķīris tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles.

(2) Komercķīlas ņēmējs var prasīt apmierinājumu no trešās personas, ja pirms tam ir ievērota šā likuma 42.pantā noteiktā paziņošanas kārtība un komercķīlu reģistrā izdarīts ieraksts par komercķīlas tiesību izlietošanu.

(3) Komercķīlas ņēmējs pārdod ķermenisko lietu, ko ieguvis, prasot apmierinājumu no trešās personas. Pirms pārdošanas nav atkārtoti jāievēro šā likuma 42.pantā noteiktā paziņošanas kārtība.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

40.pants. Komercķīla un aizturējuma tiesība

Ja kādai personai saskaņā ar Civillikuma 1734., 1735., 1736., 1737., 1738., 1739. un 1740.pantu ir aizturējuma tiesība attiecībā uz komercķīlas priekšmetu, šī persona nevar izlietot savu aizturējuma tiesību pret komercķīlas ņēmēju un aizturētā manta nekavējoties jāizdod komercķīlas ņēmējam, tiklīdz izdarīts ieraksts par pieteikuma par komercķīlas tiesību izlietošanu pievienošanu komercķīlas reģistrācijas lietai saskaņā ar šā likuma 42.panta piekto daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

41.pants. Komercķīlas tiesības izlietošana pirms termiņa

(1) Komercķīlas ņēmējs ir tiesīgs pirms termiņa izlietot komercķīlas tiesību un apmierināt savu nodrošināto prasījumu, ja:

1) ieķīlātā manta tiek sadalīta;

2) komercķīlas devēja saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta vai pasludināts komercķīlas devēja maksātnespējas process;

3) ieķīlātā manta tiek atsavināta bez komercķīlas ņēmēja atļaujas;

4) komercķīlas devēja rīcības dēļ ieķīlātās mantas lielākā daļa ir gājusi bojā vai tās vērtība būtiski samazinājusies;

5) ieķīlātā manta ir pamesta.

(2) Puses var noteikt arī citus gadījumus, kad komercķīlas tiesību var izlietot pirms termiņa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2005. un 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015)

42.pants. Paziņojums par komercķīlas tiesību izlietošanu

(1) Ja ieķīlātā manta tiek pārdota bez tiesas starpniecības, komercķīlas ņēmējs pirms ieķīlātās mantas pārdošanas rakstveidā paziņo komercķīlas devējam par komercķīlas tiesību izlietošanu (turpmāk — paziņojums). Paziņojumu nosūta kā ierakstītu pasta sūtījumu uz komercķīlu reģistrā ierakstīto komercķīlas devēja adresi, izsniedz personīgi pret parakstu vai paziņo citā kārtībā, ja puses par to ir vienojušās.

(2) Paziņojumā norādāmas šādas ziņas:

1) šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktā minētās ziņas par komercķīlas devēju un komercķīlas ņēmēju;

2) komercķīlas reģistrācijas datums un numurs;

3) ieķīlātās mantas apraksts;

4) prasījums, saskaņā ar kuru tiek izlietotas komercķīlas tiesības;

5) apstāklis, kas dod komercķīlas ņēmējam tiesības izlietot komercķīlas tiesības;

6) informācija par lietām, kas jau realizētas vai tiks realizētas saskaņā ar šā likuma 39.1 pantu.

(3) Ja ir vairāki komercķīlas ņēmēji, komercķīlas ņēmējs, kas izlieto komercķīlas tiesības, vienlaikus ar paziņošanu komercķīlas devējam nosūta pārējiem komercķīlas ņēmējiem paziņojuma kopiju.

(4) Komercķīlas devējs un pārējie komercķīlas ņēmēji paziņojumu var apstrīdēt tiesā.

(5) Komercķīlas ņēmējs vienlaikus ar paziņošanu komercķīlas devējam iesniedz komercķīlu reģistra turētājam pieteikumu par komercķīlas tiesību izlietošanu, kurā apliecina paziņošanas faktu. Komercķīlu reģistra turētājs vienas darbadienas laikā izskata iesniegto pieteikumu un, ja nav tiesisku šķēršļu, pieņem lēmumu par pieteikuma pievienošanu komercķīlas reģistrācijas lietai.

(6) Komercķīlu reģistra turētājs 30 dienu laikā pēc pieteikuma pievienošanas komercķīlas reģistrācijas lietai pieņem lēmumu izdarīt ierakstu par komercķīlas tiesību izlietošanu, ja nav juridisku šķēršļu komercķīlas tiesību izlietošanai.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

43.pants. Ieķīlātās mantas pārdošana

(1) Komercķīlas ņēmējs var pārdot ieķīlāto mantu bez tiesas starpniecības pēc tam, kad komercķīlu reģistrā izdarīts ieraksts par komercķīlas tiesību izlietošanu.

(2) Komercķīlas ņēmējs ieķīlātās mantas pārdošanu var veikt pats vai uzdot to trešajai personai.

(3) Komercķīlas ņēmējam ieķīlātā manta jāpārdod par visaugstāko cenu, kāda ir iespējama pārdošanas laikā un nenovilcina pārdošanu. Ja ieķīlāto mantu pārdod bez izsoles un komercķīlas devējs apstrīd noteikto cenu, komercķīlas ņēmējam ir jāpierāda cenas pamatotība. Cenas apstrīdēšana neaptur ieķīlātās mantas pārdošanu.

(4) Ieķīlātās mantas pārdošana notiek uz komercķīlas devēja rēķina.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. un 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

44.pants. Ieņēmumu depozitārijs

(1) Ja ieķīlātā manta tiek pārdota bez tiesas starpniecības un uz šo mantu ir nodibinātas vairākas komercķīlas, komercķīlas ņēmējs, kas izlieto komercķīlas tiesības, pirms ieķīlātās mantas pārdošanas ieceļ personu, kura realizēs ieķīlāto mantu un saņems pārdošanas ieņēmumus, — ieņēmumu depozitāriju.

(11) Komercķīlas ņēmējs rakstveidā informē komercķīlas devēju un pārējos komercķīlas ņēmējus par iecelto ieņēmumu depozitāriju, norādot tā nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru (fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu un adresi, kurā tā ir sasniedzama).

(12) Komercķīlas ņēmēji 10 dienu laikā pēc šā panta 1.1 daļā minētās informācijas saņemšanas rakstveidā paziņo ieņēmumu depozitārijam viņu nodrošinātā prasījuma apmēru, kas nedrīkst pārsniegt summu euro, līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība.

(2) Par ieņēmumu depozitāriju var būt kredītiestāde, zvērināts revidents, zvērināts advokāts vai tiesu izpildītājs, bet ar visu komercķīlas ņēmēju piekrišanu — viens no komercķīlas ņēmējiem vai cita trešā persona.

(3) Par ieņēmumu depozitāriju nevar būt komercķīlas devējs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

45.pants. Samaksa par ieķīlātās mantas pirkumu, ja ir vairāki komercķīlas ņēmēji

(1) Ieķīlātās mantas pārdošanas ieņēmumi jānogulda atsevišķā kontā kredītiestādē.

(2) Ieņēmumu depozitārijs uz komercķīlas ņēmēju iesniegtās informācijas un komercķīlas reģistra informācijas pamata izveido sarakstu, kurā norāda:

1) komercķīlas ņēmējus, kuriem ir tiesības uz pārdošanas ieņēmumiem, atbilstoši viņu prasījumu pirmtiesībai;

2) summu, uz kuru katram komercķīlas ņēmējam ir tiesības.

(3) Kad saraksts ir sastādīts, tā sastādītājs nogādā saraksta kopiju komercķīlas devējam un visiem komercķīlu reģistrā uzrādītajiem komercķīlas ņēmējiem, kam ir komercķīlas tiesība uz pārdodamo mantu.

(4) Ja komercķīlas ņēmējs vai komercķīlas devējs nepiekrīt sastādītajam sarakstam, viņš piecu darbadienu laikā no saraksta nogādāšanas brīža var informēt sastādītāju par saviem iebildumiem. Šādā gadījumā saraksta sastādītājam ir pienākums sarakstā minētajām personām nogādāt vai nu grozītu sarakstu, vai paziņojumu, ka iebildumi ir pieņemti zināšanai, bet saraksts paliek negrozīts.

(5) Ja galīgā saraksta sastādīšana kāda iemesla dēļ kavējas, var sastādīt pagaidu sarakstu, atstājot pietiekamu rezervi jebkurām nenoskaidrotām vai apstrīdētām summām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

46.pants. Pārdošanas ieņēmumu sadale

(1) Pārdošanas ieņēmumi sadalāmi 30 dienu laikā no pārdošanas dienas.

(2) Ja ir vairāki komercķīlas ņēmēji, var veikt pārdošanas ieņēmumu sākotnējo sadali, balstoties uz pagaidu sarakstu, kas sastādīts saskaņā ar šā likuma 45.pantu.

(3) Pārdošanas ieņēmumus sadala šādā secībā:

1) ieņēmumu depozitārija atalgojums, ja tāds bija pielīgts;

2) pārdošanas izdevumi;

3) izdevumi komercķīlas glabāšanai un uzturēšanai;

4) komercķīlas ņēmēju prasījumi atbilstoši to pirmtiesībai;

5) ar komercķīlu saistītie nenodrošinātie prasījumi (prasījumi, kas pārsniedz pielīgto nodrošinātā prasījuma summu).

(4) Atlikušo summu izmaksā komercķīlas devējam.

(5) Ieņēmumus aprēķina un izmaksā euro.

(6) Ja, ieķīlāto mantu pārdodot, ienāk tāda summa, kuras nepietiek komercķīlas ņēmēju prasījumu pilnīgam apmierinājumam, viņiem ir tiesības parāda atlikumu prasīt no parādnieka.

(7) Pēc pārdošanas ieņēmumu izmaksas komercķīlas ņēmējs, kas ir izlietojis komercķīlas tiesību, dod norēķinu komercķīlas devējam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

47.pants. Komercķīlas ņēmēja atbildība par ieķīlātās mantas pārdošanu

Komercķīlas ņēmējs, kas pārdod ieķīlāto mantu bez tiesas starpniecības, atbild par ieķīlātās mantas pārdošanu kā pilnvarnieks, un viņam jāatlīdzina komercķīlas devējam visi zaudējumi, ko radījusi nepietiekama rūpība. Ja pārdodot pieļauts ļauns nolūks un ja pircējs ir piedalījies komercķīlas ņēmēja ļaunprātībā, komercķīlas devējam ir tiesības prasīt atpakaļ pārdotās mantas, atmaksājot pircējam pirkuma summu ar procentiem.

48.pants. Komercķīlas tiesības izbeigšanās

(1) Komercķīlas tiesība izbeidzas, ja:

1) komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā vienojas;

2) komercķīlas ņēmējs rakstveidā atsakās no komercķīlas tiesības;

3) nodrošinātais prasījums ir apmierināts vai kā citādi beidz pastāvēt;

4) tiek nodots nodrošinātais prasījums, vienlaikus nenododot komercķīlas tiesību;

5) ir iestājies atceļošs nosacījums vai iestājies termiņš komercķīlas tiesībai, kas bijusi nodibināta ar nosacījumu vai uz zināmu laiku;

6) ieķīlātā manta ir patērēta, gājusi bojā vai citādi beigusi pastāvēt un šī manta nav bijusi apdrošināta vai par to citu iemeslu dēļ apdrošināšanas atlīdzība nepienākas;

7) trešā persona komercķīlas priekšmetu ir ieguvusi īpašumā kā brīvu no jebkādas ķīlas (34. un 36.pants);

8) ieķīlātā manta ir pārgājusi komercķīlas ņēmēja īpašumā.

(2) Komercķīlas dzēšanai nepietiek ar to, ka dzēsts tās pamats, komercķīla ir jādzēš komercķīlu reģistrā. Komercķīlu dzēš, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

1) saņemts attiecīgs komercķīlas ņēmēja pieteikums, kas noformēts šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā;

2) saņemts tiesas nolēmums;

3) (izslēgts ar 12.06.2014. likumu).

(3) Komercķīlas ņēmējam ir pienākums piecu dienu laikā no komercķīlas izbeigšanās dienas iesniegt komercķīlu reģistra turētājam pieteikumu par komercķīlas dzēšanu.

(31) Pieteikumā par komercķīlas dzēšanu komercķīlas ņēmējs var lūgt pieteikumu izskatīt vienlaikus ar citu pieteikumu par komercķīlas reģistrāciju, ja komercķīlas devējs ir viena un tā pati persona. Šādā gadījumā komercķīlu reģistra turētājs atsaka komercķīlas dzēšanu, ja konstatē juridiskus šķēršļus lēmuma pieņemšanai par saistītajā pieteikumā minētās komercķīlas reģistrāciju.

(4) Dzēšot komercķīlu attiecībā uz reģistrācijai pakļautām lietām, komercķīlu reģistra turētājs par to paziņo attiecīgā reģistrācijai pakļautu lietu reģistra turētājam komercķīlas atzīmes dzēšanai. Paziņojumā norādāms komercķīlas reģistrācijas numurs, informācija par ieķīlāto mantu un komercķīlas dzēšanas pamatu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.1999. un 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

Pārejas noteikumi

(20.12.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.01.2000.)

1. Komercķīlas, kas reģistrētas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā un apspriežamas atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā to reģistrācijas brīdī.

2. Ceļu satiksmes drošības direkcija, Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija un Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas gaisakuģu reģistrs līdz 2000.gada 1.aprīlim reģistrē grozījumus, pārjaunojumu, cesiju un dzēšanu attiecībā uz visām komercķīlām, kuras reģistrētas šajās institūcijās līdz 1999.gada 1.martam. Nepieciešamos dokumentus par šīm komercķīlām nodod komercķīlu reģistra turētājam līdz 2000.gada 1.aprīlim.

3. Pēc 2000.gada 1.aprīļa grozījumus, pārjaunojumu, cesiju un dzēšanu attiecībā uz šo pārejas noteikumu 2.punktā minētajām komercķīlām reģistrē komercķīlu reģistra turētājs.

4. Likuma 3.panta ceturtās daļas noteikumi netiek piemēroti ķīlām, kas nodibinātas pirms šīs normas stāšanās spēkā.

5. (Izslēgts ar 12.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

6. Finanšu līdzekļus var pieteikt reģistrācijai komercķīlu reģistrā līdz Finanšu nodrošinājuma likuma spēkā stāšanās dienai. Komercķīla uz finanšu līdzekļiem paliek spēkā līdz tās dzēšanai.

(21.04.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.05.2005.)

7. Ja līdz 2014.gada 31.decembrim komercķīla reģistrēta komercķīlu reģistrā vai iesniegts pieteikums komercķīlas reģistrācijai un ir ieķīlāta visa komersanta vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības manta vai lietu kopība, kas ietver arī pamatkapitāla daļas vai nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparaugus, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, piešķirtos patentus un Eiropas patentus, kuros Latvija ir norādītā valsts un attiecībā uz kuriem Patentu valdes oficiālajā izdevumā ir publicēts tulkojums, tad minētajām lietām netiek piemērota šā likuma 10.panta trešā daļa un tās uzskatāmas par ieķīlātām.

(12.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

8. Ja līdz 2024. gada 30. jūnijam komercķīla reģistrēta komercķīlu reģistrā vai iesniegts pieteikums komercķīlas reģistrācijai un ir ieķīlāta visa komersanta vai citas juridiskās personas manta vai lietu kopība, kas ietver arī akcijas, tad akcijām netiek piemērota šā likuma 10. panta trešā daļa un tās uzskatāmas par ieķīlātām.

(15.06.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2024.)

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.martā.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 11.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Komercķīlas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.10.1998.Stājas spēkā: 01.03.1999.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 337/338, 11.11.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 24.12.1998.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
50685
{"selected":{"value":"01.07.2024","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2024","iso_value":"2024\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2021","iso_value":"2021\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2021.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-01.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2005","iso_value":"2005\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2005.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-24.05.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2000","iso_value":"2000\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2000.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.1999","iso_value":"1999\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.1999.-23.01.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2024
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"