Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komercķīlas likumā

Izdarīt Komercķīlas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2000, 3.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 205.nr.; 2013, 188., 232.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "cita juridiskā persona" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.panta 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2) komercķīlu reģistra turētājs - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā ved komercķīlu reģistru un nodrošina tā publiskumu;

3) reģistrācijai pakļautas lietas - Latvijas Republikā reģistrēti sauszemes transportlīdzekļi, mazizmēra kuģošanas līdzekļi (airu laiva, motorlaiva, kuteris un ūdens motocikls), lidaparāti, pamatkapitāla daļas un valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki, kā arī nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparaugi, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, piešķirtie Latvijas patenti un Eiropas patenti, kuros Latvija ir norādītā valsts un attiecībā uz kuriem Patentu valdes oficiālajā izdevumā ir publicēts tulkojums;

4) reģistrācijai pakļautu lietu reģistra turētājs - iestāde, kuras pienākumos ietilpst reģistrācijai pakļautu lietu reģistrācijas vešana."

3. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta (tai skaitā prasījuma tiesības), kas pieder komersantam vai citai juridiskajai personai;";

izslēgt otrajā daļā vārdu "kustamās";

aizstāt otrajā daļā vārdus "kapitālsabiedrības kapitāla daļas, pajas, slēgtās emisijas akcijas un slēgtās emisijas obligācijas" ar vārdiem "pajas, akcijas un obligācijas";

papildināt ceturtās daļas otro teikumu ar vārdiem "pret trešajām personām".

4. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "finanšu instruments" ar vārdiem "kas iegrāmatots finanšu instrumentu kontā, kredītprasības Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "finanšu instrumenti" ar vārdiem "kas iegrāmatoti finanšu instrumentu kontā, kredītprasības Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē".

5. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Īpaši komercķīlas tiesību pārejas gadījumi

Komercķīlas tiesības pāriet uz prasījuma tiesībām uz:

1) apdrošināšanas atlīdzību, ja komercķīlas priekšmets ir apdrošināts;

2) izmaksu, kas pienākas dalībniekam (akcionāram, biedram), ja komercķīlas priekšmets ir pamatkapitāla daļas, akcijas vai pajas un tās pamatkapitāla samazināšanas rezultātā tiek dzēstas vai to emitents tiek likvidēts;

3) atlīdzību, kas saņemta, neatļauti atsavinot ieķīlāto mantu, ja tās ieguvējs ir labticīgs."

6. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Komercķīlu reģistrā ierakstāmās ziņas

(1) Komercķīlu reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, adrese, kurā tā ir sasniedzama, un personas kods; ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

2) komercķīlas reģistrācijas numurs;

3) ieķīlātās mantas apraksts un raksturojums atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai;

4) summa euro, līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība;

5) ziņas par komercķīlas dzēšanu;

6) katra ieraksta izdarīšanas datums.

(2) Komercķīlu reģistrā papildus ieraksta arī šādas ziņas:

1) parādnieka (ja tas nav komercķīlas devējs) un komercķīlas pārvaldnieka nosaukums un reģistrācijas numurs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un personas kods; ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

2) komercķīlas ņēmēja tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles;

3) aizliegums izvest ieķīlāto sauszemes transportlīdzekli vai tā piekabi ārpus Latvijas;

4) aizliegums atkārtoti ieķīlāt komercķīlas priekšmetu;

5) datums, kad pieteikums par komercķīlas tiesību izlietošanu pievienots komercķīlas reģistrācijas lietai;

6) ziņas par komercķīlas tiesību izlietošanu;

7) komercķīlas ņēmēja kārta, ja komercķīlas priekšmetu ieķīlā atkārtoti citam komercķīlas ņēmējam;

8) cita informācija, kas ir būtiska komercķīlas reģistrācijai un komercķīlas tiesību izlietošanai.

(3) Ja tiek ieķīlāta visa komersanta vai citas juridiskās personas manta vai lietu kopība un tajā ietilpst reģistrācijai pakļautas lietas, tās pieteikumā norāda atsevišķi. Ja kāda no minētajām lietām nav iekļauta pieteikumā, komercķīlas ņēmējs nevar izlietot komercķīlas tiesību un komercķīla uz šīm lietām nav spēkā pret trešajām personām. Komercķīlas ņēmējam ir šā likuma 9.panta otrajā daļā paredzētās tiesības.

11.pants. Ieraksta izdarīšana komercķīlu reģistrā

Ierakstus komercķīlu reģistrā izdara uz ieinteresētās personas pieteikuma pamata. Pieteikumu veidlapas un to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. Izslēgt 12.pantu.

8. 13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Komercķīlas reģistrācijas pieteikumam" ar vārdu "Pieteikumam";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumam pievieno komercķīlas līgumu un dokumentu, no kura izriet nodrošināmais prasījums.";

izslēgt otrajā daļā vārdu "reģistrācijas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīs apliecinātus tiesas sprieduma norakstus" ar vārdiem "tiesas sprieduma norakstu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "komercķīlas pieteikumam komercķīlas līguma vietā pievieno tiesas nolēmuma norakstu (divos eksemplāros)" ar vārdiem "pieteikumam komercķīlas līguma vietā pievieno tiesas nolēmuma norakstu".

9. Izteikt 14. un 15.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Pieteikuma iesniegšana

(1) Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus komercķīlu reģistra turētājam iesniedz elektroniski, izmantojot komercķīlu reģistra turētāja norādīto tiešsaistes formu.

(2) Pieteikumu paraksta komercķīlas devējs. Ja pieteikums tiek noformēts uz tiesas nolēmuma pamata (9.panta otrā un trešā daļa), to paraksta komercķīlas ņēmējs. Komercķīlu reģistra turētāja amatpersona pārbauda šo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

(3) Ja komercķīlas devēja vai komercķīlas ņēmēja vārdā pieteikumu paraksta cita persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu.

(4) Pieteikumu komercķīlas līguma pušu vārdā var par maksu iesniegt komercķīlu reģistra turētāja amatpersona, iepriekš pārbaudot attiecīgo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu. Par pieteikuma iesniegšanu komercķīlu reģistra turētāja amatpersona taisa apliecinājumu, kurā personas apliecina, ka komercķīlu reģistra turētājam iesniegtais pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst to sniegtajai informācijai.

15.pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Komercķīlu reģistra turētājs saņemtos pieteikumus reģistrē to iesniegšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un piešķirto lietvedības reģistrācijas numuru.

(2) Komercķīlu reģistra turētājs pieteikumu izskata piecu darbadienu laikā. Ja ir saņemti vairāki viena komercķīlas devēja pieteikumi, vispirms izskatāms agrāk saņemtais pieteikums.

(3) Izskatot pieteikumu, komercķīlu reģistra turētājs pārliecinās tikai par to, vai:

1) pieteikums noformēts atbilstoši likuma prasībām;

2) pieteikumam pievienotajos dokumentos nav nekā acīmredzami pretlikumīga;

3) pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija nav savstarpēji pretrunīga;

4) pieteikumā iekļautā informācija atbilst Iedzīvotāju reģistrā, kā arī Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un reģistrācijai pakļautu lietu reģistros iekļautajai informācijai;

5) saskaņā ar reģistrācijai pakļautu lietu reģistra informāciju nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai;

6) atbilstoši komercķīlu reģistra ierakstiem nav atkārtotas ieķīlāšanas aizlieguma, izņemot gadījumu, kad komercķīla nodibināta šā likuma 9.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;

7) komercķīlas devējam netiek saskaņā ar maksātnespējas reģistra informāciju īstenots tiesiskās aizsardzības process vai nav pasludināts maksātnespējas process, izņemot gadījumu, kad ieķīlāšana paredzēta tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā vai ieķīlāšanu izdara maksātnespējas procesa administrators;

8) ir samaksāta valsts nodeva.

(4) Komercķīlu reģistra turētājs pieņem lēmumu par komercķīlas reģistrāciju, ja ir ievērotas šā panta trešās daļas prasības.

(5) Komercķīlu reģistra turētājs pieņem lēmumu par komercķīlas reģistrācijas atteikumu, ja nav ievērotas šā panta trešās daļas prasības. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta. Ja mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas tiek iesniegts pieteikums, kurā ir novērsti konstatētie trūkumi, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

(6) Komercķīlu reģistra turētājs nav atbildīgs par darījumu iekšējiem trūkumiem."

10. Izslēgt 16. un 17.pantu.

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Komercķīlas reģistrācijas papildu noteikumi, ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta

(1) Ja komercķīlas priekšmets ir reģistrācijai pakļauta lieta, pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļautu lietu reģistrā. Komercķīlu reģistra turētājs pārbauda minēto informāciju un to, vai saskaņā ar reģistrācijai pakļautu lietu reģistra informāciju nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai.

(2) Ja saskaņā ar reģistrācijai pakļautu lietu reģistra informāciju ir juridiski šķēršļi komercķīlas nodibināšanai, komercķīlu reģistra turētājs komercķīlu reģistrē, no ieķīlātās mantas izslēdz lietu, kuras ieķīlāšanai ir juridiski šķēršļi, un to norāda savā lēmumā.

(3) Reģistrācijai pakļautu lietu reģistra turētājs, pamatojoties uz komercķīlas reģistra turētāja sniegto informāciju, reģistrē komercķīlas atzīmi attiecībā uz pieteikumā norādītajām reģistrācijai pakļautām lietām.

(4) Ja ieķīlāta visa komersanta vai citas juridiskās personas manta vai lietu kopība, ietverot arī nākamās lietas, un komercķīlas devējs iegūst lietu īpašumā vai pievieno to ieķīlātajai lietu kopībai, kura saskaņā ar šā likuma 10.panta trešo daļu ir atsevišķi norādāma pieteikumā, komercķīlas devējs piecu dienu laikā pēc lietas iegūšanas šo grozījumu komercķīlu reģistra ziņās piesaka komercķīlu reģistra turētājam. Ja netiek izpildīts šis noteikums, komercķīlas ņēmējs grozījuma reģistrāciju var prasīt tiesas ceļā."

12. Izslēgt 19.pantu.

13. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Izmaiņas komercķīlu reģistra ierakstos

(1) Pieteikumu par izmaiņām komercķīlu reģistra ierakstos paraksta komercķīlas ņēmējs un komercķīlas devējs, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Pieteikumu noformē un iesniedz šā likuma 11., 13. un 14.pantā noteiktajā kārtībā. Ja tiek grozīts nodrošinātais prasījums, pieteikumam pievieno tā dokumenta grozījumu tekstu, no kura izriet nodrošinātais prasījums.

(2) Komercķīlas devējs iesniedz pieteikumu par izmaiņām šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās ziņās par komercķīlas devēju.

(3) Komercķīlas ņēmējs iesniedz pieteikumu par izmaiņām šādos gadījumos:

1) par izmaiņām šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās ziņās par komercķīlas ņēmēju;

2) par to, ka summa (euro), līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība, tiek samazināta;

3) par lietas izslēgšanu no ieķīlātās mantas sastāva;

4) par komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu un atcelšanu;

5) par nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrēšanu;

6) par komercķīlas tiesību izlietošanu.

(4) Pieteikuma iesniedzējs vienlaikus ar šā panta otrajā un trešajā daļā minētā pieteikuma iesniegšanu informē otru komercķīlas līguma pusi par attiecīgajām izmaiņām.

(5) Ja, pārjaunojot saistību, notiek komercķīlas ņēmēja maiņa, pieteikumu pārjaunojuma ierakstīšanai komercķīlu reģistrā iesniedz esošais komercķīlas ņēmējs, komercķīlas devējs un jaunais komercķīlas ņēmējs.

(6) Ja komercķīlas ņēmēja maiņa notiek reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā, pieteikumu komercķīlas ņēmēja maiņas ierakstīšanai komercķīlu reģistrā iesniedz esošais komercķīlas ņēmējs un jaunais komercķīlas ņēmējs. Ja esošais komercķīlas ņēmējs reorganizācijas rezultātā ir beidzis pastāvēt, pieteikumu paraksta tikai jaunais komercķīlas ņēmējs.

(7) Šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā jaunais komercķīlas ņēmējs 30 dienu laikā no dienas, kad komercķīlas ņēmēja maiņa reģistrēta komercķīlu reģistrā, paziņo komercķīlas devējam par komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrāciju, norādot:

1) šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktā minētās ziņas par jauno komercķīlas ņēmēju;

2) komercķīlas reģistrācijas datumu un numuru;

3) komercķīlas ņēmēja maiņas pamatojumu;

4) datumu, kad komercķīlas ņēmēja maiņa reģistrēta komercķīlu reģistrā.

(8) Komercķīlu reģistra turētājam, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra vesto reģistru informāciju, ir tiesības, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt komercķīlu reģistrā ierakstītās ziņas par komercķīlas devēja, komercķīlas ņēmēja, parādnieka un komercķīlas pārvaldnieka nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru."

14. Izslēgt 20.1 pantu.

15. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Komercķīlu reģistra atklātība

(1) Jebkura persona par maksu var iepazīties ar komercķīlu reģistra ierakstiem, ar iesniegtajiem komercķīlas reģistrācijas pieteikumiem un saņemt izrakstus no komercķīlu reģistra ierakstiem un iesniegtajiem reģistrācijas pieteikumiem.

(2) Komercķīlu reģistra turētājs savā interneta vietnē bez maksas nodrošina vismaz šādu komercķīlu reģistra informāciju: komercķīlas devējs (fiziskajai personai - vārds un uzvārds, juridiskajai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs), komercķīlas reģistrācijas numurs, komercķīlas reģistrācijas datums un komercķīlas dzēšanas vai pārjaunošanas datums."

16. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par ierakstu izdarīšanu komercķīlu reģistrā maksājama valsts nodeva.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pieteikumu atsauc un komercķīlu reģistra turētājs attiecībā uz to nav pieņēmis lēmumu, valsts nodevu atmaksā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā."

17. Izslēgt 27.panta ceturtajā daļā vārdus "notariāli apliecinātu".

18. 34.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "šo grozījumu" ar vārdiem "šīs izmaiņas";

izslēgt otrajā daļā vārdu "kustamās";

aizstāt otrajā daļā vārdus "kapitāla daļas, slēgtās emisijas akcijas, slēgtās emisijas obligācijas" ar vārdiem "pajas, akcijas, obligācijas".

19. Izteikt 35.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja cesionārs pārņem komercķīlas ņēmēja tiesības, komercķīlas ņēmējs (cedents) iesniedz pieteikumu cesijas reģistrēšanai."

20. Aizstāt 37.panta otrajā daļā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

21. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Komercķīlas izlietošana, ja ieķīlāta visa komercķīlas devēja manta, uzņēmums vai tā patstāvīgā daļa

Ja ieķīlāta visa komercķīlas devēja manta un komercķīlas devējs savu saimniecisko darbību nav izbeidzis, visa manta pārdodama kopumā, ja puses nav vienojušās citādi. Ja ieķīlāts komercķīlas devēja uzņēmums vai tā patstāvīgā daļa un komercķīlas devējs savu saimniecisko darbību nav izbeidzis, uzņēmumu vai tā patstāvīgo daļu pārdod kopumā kā funkcionējošu, ja puses nav vienojušās citādi."

22. Papildināt likumu ar 39.1 un 39.2 pantu šādā redakcijā:

"39.1 pants. Komercķīlas izlietošana, ja komercķīlas priekšmets ir lieta, kas ātri bojājas

Ja komercķīlas ņēmēja valdījumā nonāk ieķīlāta lieta, kas ātri bojājas, komercķīlas ņēmējs šo lietu var pārdot nekavējoties par brīvu cenu bez izsoles, iepriekš par to nepaziņojot komercķīlas devējam.

39.2 pants. Komercķīlas izlietošana, ja komercķīlas priekšmets ir prasījuma tiesības

(1) Ja ieķīlātas prasījuma tiesības, komercķīlas ņēmējs var tās pārdot saskaņā ar šā likuma noteikumiem vai prasīt apmierinājumu no trešās personas, kas ir parādā komercķīlas devējam uz šo prasījuma tiesību pamata. Tiesības prasīt apmierinājumu no trešās personas neierobežo apstāklis, ka komercķīlas devējs saskaņā ar šā likuma 38.pantu nav piešķīris tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles.

(2) Komercķīlas ņēmējs var prasīt apmierinājumu no trešās personas, ja pirms tam ir ievērota šā likuma 42.pantā noteiktā paziņošanas kārtība un komercķīlu reģistrā izdarīts ieraksts par komercķīlas tiesību izlietošanu.

(3) Komercķīlas ņēmējs pārdod ķermenisko lietu, ko ieguvis, prasot apmierinājumu no trešās personas. Pirms pārdošanas nav atkārtoti jāievēro šā likuma 42.pantā noteiktā paziņošanas kārtība."

23. Aizstāt 40.pantā vārdus "paziņojums par komercķīlas tiesības izlietošanu iesniegts komercķīlu reģistram" ar vārdiem un skaitli "izdarīts ieraksts par pieteikuma par komercķīlas tiesību izlietošanu pievienošanu komercķīlas reģistrācijas lietai saskaņā ar šā likuma 42.panta piekto daļu".

24. Izteikt 41.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) komercķīlas devēja saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta vai pasludināts komercķīlas devēja maksātnespējas process;".

25. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants. Paziņojums par komercķīlas tiesību izlietošanu

(1) Ja ieķīlātā manta tiek pārdota bez tiesas starpniecības, komercķīlas ņēmējs pirms ieķīlātās mantas pārdošanas rakstveidā paziņo komercķīlas devējam par komercķīlas tiesību izlietošanu (turpmāk - paziņojums). Paziņojumu nosūta kā ierakstītu pasta sūtījumu uz komercķīlu reģistrā ierakstīto komercķīlas devēja adresi, izsniedz personīgi pret parakstu vai paziņo citā kārtībā, ja puses par to ir vienojušās.

(2) Paziņojumā norādāmas šādas ziņas:

1) šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktā minētās ziņas par komercķīlas devēju un komercķīlas ņēmēju;

2) komercķīlas reģistrācijas datums un numurs;

3) ieķīlātās mantas apraksts;

4) prasījums, saskaņā ar kuru tiek izlietotas komercķīlas tiesības;

5) apstāklis, kas dod komercķīlas ņēmējam tiesības izlietot komercķīlas tiesības;

6) informācija par lietām, kas jau realizētas vai tiks realizētas saskaņā ar šā likuma 39.1 pantu.

(3) Ja ir vairāki komercķīlas ņēmēji, komercķīlas ņēmējs, kas izlieto komercķīlas tiesības, vienlaikus ar paziņošanu komercķīlas devējam nosūta pārējiem komercķīlas ņēmējiem paziņojuma kopiju.

(4) Komercķīlas devējs un pārējie komercķīlas ņēmēji paziņojumu var apstrīdēt tiesā.

(5) Komercķīlas ņēmējs vienlaikus ar paziņošanu komercķīlas devējam iesniedz komercķīlu reģistra turētājam pieteikumu par komercķīlas tiesību izlietošanu, kurā apliecina paziņošanas faktu. Komercķīlu reģistra turētājs vienas darbadienas laikā izskata iesniegto pieteikumu un, ja nav tiesisku šķēršļu, pieņem lēmumu par pieteikuma pievienošanu komercķīlas reģistrācijas lietai.

(6) Komercķīlu reģistra turētājs 30 dienu laikā pēc pieteikuma pievienošanas komercķīlas reģistrācijas lietai pieņem lēmumu izdarīt ierakstu par komercķīlas tiesību izlietošanu, ja nav juridisku šķēršļu komercķīlas tiesību izlietošanai."

26. Izteikt 43.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komercķīlas ņēmējs var pārdot ieķīlāto mantu bez tiesas starpniecības pēc tam, kad komercķīlu reģistrā izdarīts ieraksts par komercķīlas tiesību izlietošanu."

27. 44.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ieķīlātā manta tiek pārdota bez tiesas starpniecības un uz šo mantu ir nodibinātas vairākas komercķīlas, komercķīlas ņēmējs, kas izlieto komercķīlas tiesības, pirms ieķīlātās mantas pārdošanas ieceļ personu, kura realizēs ieķīlāto mantu un saņems pārdošanas ieņēmumus, - ieņēmumu depozitāriju.";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komercķīlas ņēmējs rakstveidā informē komercķīlas devēju un pārējos komercķīlas ņēmējus par iecelto ieņēmumu depozitāriju, norādot tā nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru (fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu un adresi, kurā tā ir sasniedzama).

(12) Komercķīlas ņēmēji 10 dienu laikā pēc šā panta 1.1 daļā minētās informācijas saņemšanas rakstveidā paziņo ieņēmumu depozitārijam viņu nodrošinātā prasījuma apmēru, kas nedrīkst pārsniegt summu euro, līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par ieņēmumu depozitāriju var būt kredītiestāde, zvērināts revidents, zvērināts advokāts vai tiesu izpildītājs, bet ar visu komercķīlas ņēmēju piekrišanu - viens no komercķīlas ņēmējiem vai cita trešā persona."

28. 45.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "komercbankā" ar vārdu "kredītiestādē";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ieņēmumu depozitārijs uz komercķīlas ņēmēju iesniegtās informācijas un komercķīlas reģistra informācijas pamata izveido sarakstu, kurā norāda:

1) komercķīlas ņēmējus, kuriem ir tiesības uz pārdošanas ieņēmumiem, atbilstoši viņu prasījumu pirmtiesībai;

2) summu, uz kuru katram komercķīlas ņēmējam ir tiesības."

29. 48.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus un skaitli "šā likuma 12.pantā" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 14.pantā";

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Pieteikumā par komercķīlas dzēšanu komercķīlas ņēmējs var lūgt pieteikumu izskatīt vienlaikus ar citu pieteikumu par komercķīlas reģistrāciju, ja komercķīlas devējs ir viena un tā pati persona. Šādā gadījumā komercķīlu reģistra turētājs atsaka komercķīlas dzēšanu, ja konstatē juridiskus šķēršļus lēmuma pieņemšanai par saistītajā pieteikumā minētās komercķīlas reģistrāciju.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "kustamām";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "kustamo" ar vārdiem "reģistrācijai pakļautu".

30. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja līdz 2014.gada 31.decembrim komercķīla reģistrēta komercķīlu reģistrā vai iesniegts pieteikums komercķīlas reģistrācijai un ir ieķīlāta visa komersanta vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības manta vai lietu kopība, kas ietver arī pamatkapitāla daļas vai nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparaugus, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, piešķirtos patentus un Eiropas patentus, kuros Latvija ir norādītā valsts un attiecībā uz kuriem Patentu valdes oficiālajā izdevumā ir publicēts tulkojums, tad minētajām lietām netiek piemērota šā likuma 10.panta trešā daļa un tās uzskatāmas par ieķīlātām."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 27.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komercķīlas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.06.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 27.06.2014. OP numurs: 2014/123.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
267193
01.01.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)