Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komercķīlas likumā

Izdarīt Komercķīlas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) reģistrācijai pakļautas kustamās lietas - sauszemes transportlīdzekļi, lidaparāti un valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki;".

2. Izslēgt 2.panta otro daļu.

3. 3.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Gaisakuģi un sauszemes mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes" ar vārdiem "Reģistrācijai pakļautas kustamās lietas";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Mantu, kas var būt par komercķīlas priekšmetu, nevar ieķīlāt pēc citu ķīlu veidu noteikumiem. Līgums, kas noslēgts pretēji šim aizliegumam, nav spēkā."

4. Izteikt 4.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Par komercķīlas priekšmetu nevar būt kuģis, publiskajā apgrozībā esošs vērtspapīrs, kā arī no čeka vai vekseļa izrietošs prasījums.

(2) Ja ir ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta vai ir ieķīlāta lietu kopība, šā panta pirmajā daļā minētie prasījumi, kā arī nekustamais īpašums, kuģi un publiskajā apgrozībā esošie vērtspapīri uzskatāmi par izslēgtiem no ieķīlātās mantas."

5. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ar komercķīlu var nodrošināt jebkuru prasījumu, kā jau pastāvošu, tā arī tādu, kas no nodibinātas saistības var rasties nākotnē (parādniekam atklāts kredīts)."

6. 9.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "līguma" ar vārdiem "vai tiesas nolēmuma";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komercķīlu var nodibināt uz tāda tiesas nolēmuma pamata, ar kuru no parādnieka par labu piedzinējam ir piespriesta zināma naudas summa vai pieļauta bezstrīdus piespiedu izpildīšana, ja tiesu izpildītājs, vēršot piedziņu uz parādnieka mantu, nav guvis līdzekļus piedzinēja prasījuma pilnīgai apmierināšanai un konstatējis, ka parādnieka kustamā manta ir ieķīlāta pēc komercķīlas noteikumiem un citas mantas, uz ko var vērst piedziņu, parādniekam nav. Komercķīlas priekšmets šajā gadījumā ir parādnieka manta, uz kuru jau ir nodibināta komercķīla, un ķīlas atbildības apmērs ir piedzenamā summa."

7. Papildināt 12.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda "otrā" ar vārdiem "un trešā".

8. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja komercķīla tiek nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata (9.panta trešā daļa), komercķīlas pieteikumam komercķīlas līguma vietā pievieno tiesas nolēmuma norakstu (divos eksemplāros) un dokumentu, kas apliecina šā likuma 9.panta trešajā daļā noteiktos komercķīlas nodibināšanas priekšnoteikumus."

9. 15.pantā:

papildināt trešo daļu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pieteikumā iekļautā informācija atbilst Uzņēmumu reģistrā un kustamo lietu reģistros iekļautajai informācijai;";

uzskatīt līdzšinējo 4.punktu par 5.punktu.

10. 16.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "prasījums" ar vārdiem "vai uz tiesas nolēmuma noraksta (9.panta trešā daļa)";

aizstāt otrajā daļā vārdus "viens komercķīlas priekšmets ieķīlāts" ar vārdiem "kāds komercķīlas priekšmets tiek ieķīlāts".

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Komercķīlas reģistrācijas papildu noteikumi, ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta kustamā lieta

(1) Ja komercķīlas priekšmets ir reģistrācijai pakļauta kustamā lieta, reģistrācijas pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju kustamo lietu reģistrā.

(2) Saņemot komercķīlas reģistrācijas pieteikumu, kurā ir iekļauta reģistrācijai pakļauta kustamā lieta, komercķīlu reģistra turētājs, ja nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai, reģistrācijas pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju nosūta attiecīgajam kustamo lietu reģistra turētājam komercķīlas atzīmes reģistrācijai.

(3) Attiecīgā reģistra turētājs uz saņemtā reģistrācijas pieteikuma noraksta, izraksta vai kopijas pamata divu dienu laikā reģistrē komercķīlas atzīmi uz katru pieteikumā minēto lietu.

(4) Kustamo lietu reģistra turētājs atsakās reģistrēt komercķīlas atzīmi, ja ir juridiski šķēršļi lietas ieķīlāšanai.

(5) Ja komercķīlas priekšmets ir transportlīdzeklis un komercķīlas devējam ir noteikts aizliegums izvest šo transportlīdzekli vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, kustamo lietu reģistrā reģistrē arī šo aizliegumu.

(6) Par komercķīlas atzīmes reģistrāciju vai par atteikumu to reģistrēt kustamo lietu reģistra turētājs nekavējoties paziņo komercķīlu reģistra turētājam.

(7) Pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas komercķīlu reģistra turētājs reģistrē komercķīlu. Ja saņemts paziņojums par atteikumu reģistrēt komercķīlas atzīmi, komercķīlu reģistra turētājs komercķīlu reģistrē, bet no ieķīlātās mantas izslēdz lietu, par kuru saņemts atteikums reģistrēt atzīmi. To, ka lieta ir izslēgta no ieķīlājamās mantas, norāda reģistrācijas pieteikumā un paziņo komercķīlas devējam un komercķīlas ņēmējam.

(8) Ja ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta vai lietu kopība, ietverot arī nākamās lietas, un komercķīlas devējs iegūst lietu īpašumā vai pievieno to ieķīlātajai lietu kopībai, kura saskaņā ar šā likuma 10.pantu ir atsevišķi norādāma komercķīlas reģistrācijas pieteikumā, viņam piecu dienu laikā no lietas iegūšanas dienas šis grozījums reģistrācijas pieteikumā iekļautajās ziņās jāpiesaka komercķīlu reģistra turētājam. Šā noteikuma neizpildīšanas gadījumā komercķīlas ņēmējs grozījuma reģistrāciju var prasīt tiesas ceļā.

(9) Šajā pantā paredzētā informācijas apmaiņa starp komercķīlu reģistra turētāju un kustamo lietu reģistra turētāju var notikt ar elektronisku dokumentu palīdzību."

12. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja komercķīla nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata (9.panta trešā daļa), šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā komercķīlas ņēmējs pēc reģistrācijas saņem komercķīlas reģistrācijas aktu un tiesas sprieduma norakstu. Par reģistrēto komercķīlu komercķīlu reģistra turētājs nosūta paziņojumu parādniekam un citiem komercķīlas ņēmējiem."

13. Aizstāt 20.panta trešajā daļā vārdus un skaitli "un 14.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "14. un 18.pantā".

14. 25.pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Uzskatāms, ka ieķīlātā lieta atrodas komercķīlas ņēmēja valdījumā, ja valdījums nodibināts atbilstoši Civillikuma 883.panta 1., 3., 4., 5. vai 6.punktam.";

papildināt astoto daļu ar vārdiem "ja vien puses nav vienojušās citādi".

15. 34.pantā:

papildināt pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja atsavināšanas gadījumā mainās informācija, kas iekļauta komercķīlu reģistrā, komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā piesaka šo grozījumu komercķīlu reģistrā.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "kustamās lietas" ar vārdiem "kapitāla daļas";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai ja ārpusbiržas tirgū atsavina publiskajā apgrozībā esošos vērtspapīrus".

16. 36.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "bet, ja komercķīla nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata (9.panta trešā daļa), - lūgt šā nolēmuma izpildīšanu";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Gadījumos, kad komercķīlas tiesību izlieto komercķīlas ņēmējs, attiecībā pret kuru citi komercķīlas ņēmēji bauda priekšrocību, ieķīlāto mantu var pārdot tikai tad, ja tās pārdošanas cena pārsniedz priekšrocību baudošo prasījumu un to izdevumu kopsummu, kas sedzami pirms kreditoru prasījuma apmierināšanas."

17. Aizstāt 37.panta otrajā daļā un trešās daļas 5.punktā vārdu "devējs" ar vārdu "ņēmējs".

18. Papildināt 43.panta pirmo daļu ar vārdiem "ja tas nav saņēmis tiesas nolēmumu, kas sakarā ar komercķīlas devēja prasību aizliedz komercķīlas ņēmējam izlietot komercķīlas tiesību".

19. 48.pantā:

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dzēšot komercķīlu attiecībā uz reģistrācijai pakļautām kustamām lietām, komercķīlu reģistra turētājs par to paziņo attiecīgā kustamo lietu reģistra turētājam komercķīlas atzīmes dzēšanai. Paziņojumā norādāms komercķīlas reģistrācijas numurs, informācija par ieķīlāto mantu un komercķīlas dzēšanas pamatu."

20. Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Komercķīlas, kas reģistrētas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā un apspriežamas atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā to reģistrācijas brīdī.

2. Ceļu satiksmes drošības direkcija, Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija un Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas gaisakuģu reģistrs līdz 2000.gada 1.aprīlim reģistrē grozījumus, pārjaunojumu, cesiju un dzēšanu attiecībā uz visām komercķīlām, kuras reģistrētas šajās institūcijās līdz 1999.gada 1.martam. Nepieciešamos dokumentus par šīm komercķīlām nodod komercķīlu reģistra turētājam līdz 2000.gada 1.aprīlim.

3. Pēc 2000.gada 1.aprīļa grozījumus, pārjaunojumu, cesiju un dzēšanu attiecībā uz šo pārejas noteikumu 2.punktā minētajām komercķīlām reģistrē komercķīlu reģistra turētājs.

4. Likuma 3.panta ceturtās daļas noteikumi netiek piemēroti ķīlām, kas nodibinātas pirms šīs normas stāšanās spēkā."

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 20.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 10.janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komercķīlas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.1999.Stājas spēkā: 24.01.2000.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 10.02.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
164
24.01.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)