Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-217-sn

Rīgā 2023. gada 12. jūlijā (prot. Nr. 94, 11. §)
Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā, gādājot par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību, saskaņo un veic darbus uz ceļiem, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt ceļu inženierbūvju elementus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. avārija – iepriekš neplānoti inženiertīklu bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt inženiertīklus atbilstoši paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta inženiertīklu ekspluatācijas drošība;

2.2. bīstamības lēmums – Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteiktais pienākums īpašniekam novērst būves bīstamību, kura izpildes ietvaros paredzēts aizņemt ceļa elementu;

2.3. ceļa elements – Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošais ceļš un ceļu inženierbūve sarkano līniju robežās;

2.4. darbi – ceļu, ceļa inženierbūvju un inženiertīklu būvdarbi, kuru laikā tiek veikta seguma uzlaušana, zemes darbi un ceļu konstrukcijas atjaunošana pēc inženiertīklu būvdarbiem, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams pārbūvēt ceļu, kā arī darbi, kad nepieciešams aizņemt ceļa elementus, novietojot nožogojumus, sastatnes, būvgružu konteinerus, būvmateriālus un dažādus mehānismus, citas pagaidu konstrukcijas;

2.5. ceļu seguma atjaunošana – seguma atjaunošana, ņemot vērā ielu kategorijas (1. pielikums), satiksmes intensitāti, normatīvo aktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā (turpmāk – iestāde) izdoto tehnisko noteikumu prasības;

2.6. nepiemēroti klimatiskie apstākļi – laikapstākļi pagaidu seguma atjaunošanai, ja ārējā gaisa temperatūra ir zemāka par +10°C;

2.7. organizācija – inženiertīklu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji;

2.8. plānotie darbi – darbi, kas kalendārā gada ietvaros iekļauti Rīgas valstspilsētas pašvaldības ceļu būvdarbu programmā;

2.9. Rīgas valstspilsētas pašvaldības ceļu būvdarbu programma – programma, kurā norāda plānotos ceļu būvdarbus nākamajā kalendāra gadā un nākamajos trīs gados.

3. Noteikumu mērķis ir aizsargāt ceļus un ceļu inženierbūves, nodrošināt to ekspluatāciju atbilstoši paredzētajam mērķim un sabiedrības drošībai, kā arī nepieļaut to kvalitātes pasliktināšanos.

4. Lai nodrošinātu ceļu un ceļu inženierbūvju un inženiertīklu aizsardzību, aizliegts:

4.1. patvaļīgi veikt darbus;

4.2. patvaļīgi izbūvēt pieslēgumus ceļu un ceļu inženierbūvju elementiem;

4.3. veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti, iznīcināti, pārvietoti, noņemti vai uzstādīti ceļu elementi;

4.4. gatavot būvniecībā maisījumus tieši uz ceļu elementiem;

4.5. sūknēt ūdeni tieši uz ceļa elementiem, izņemot avārijas likvidācijas darbus;

4.6. pārvietoties pa brauktuvēm ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas var bojāt ceļa segumu.

II. Ceļu elementu lietošana

5. Lai noslēgtu nomas līgumu par ceļa elementu aizņemšanas darbiem, iestādē ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas iesniedz šādus dokumentus:

5.1. pieteikumu;

5.2. saskaņotu būvprojektu, apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par būvniecību;

5.3. saskaņotu darba vietas aprīkojuma shēmu;

5.4. ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu:

5.4.1. kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutos pārvadā pasažierus, ja darbu veikšana ir paredzēta ielā ar sabiedriskā transporta satiksmi;

5.4.2. kas saskaņota ar Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme", ja darbu veikšanai nepieciešams aizņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas;

5.5. darbu organizācijas projektu vai darbu veikšanas projektu gadījumos, kad nepieciešams slēgt satiksmi vai ierīkot pagaidu apbraukšanas ceļu;

5.6. iestādes vadītāja rīkojumu gadījumos, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams aizliegt vai ierobežot satiksmi.

6. Līgumu slēdz ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms darbu uzsākšanas.

7. Veicot bīstamības lēmuma izpildi, darbu veicējs ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas iesniedz iestādē šādus dokumentus:

7.1. dokumentu, kas satur bīstamības lēmumu;

7.2. būvju situācijas plānā izstrādātu bīstamas būves norobežojošās konstrukcijas (piemēram, žoga vai tuneļa) novietojumu, kur attēlota aizņemtā ceļa elementa platība;

7.3. pieteikumu.

8. Līgumu neslēdz, bet iestādē reģistrē pieteikumu:

8.1. ja plānotos darbus kalendārā gada ietvaros veic privātpersona vai kapitālsabiedrība, kurai ir deleģēta valsts pārvaldes uzdevumu pildīšana, tai skaitā publiskās personas pakalpojuma sniegšanai;

8.2. darbiem, kurus veic pēc iestādes pasūtījuma;

8.3. darbiem, par kuriem saskaņā ar Rīgas domes lēmumu par konkrēta projekta realizāciju Līgumu neslēdz;

8.4. avārijas likvidācijas darbiem.

III. Avārijas likvidācijas darbi

9. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi un ceļa elementu seguma atjaunošanu ir atbildīga organizācija vai darbu veicējs.

10. Avārijas likvidāciju uzsāk nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju stundu laikā pēc informācijas par avāriju saņemšanas.

11. Ja avārijas likvidācija ir saistīta ar ceļa elementu seguma uzlaušanu un zemes darbiem, darbu veicējs izsauc uz notikuma vietu organizāciju pārstāvjus un darbus veic to klātbūtnē.

12. Uzsākot avārijas likvidācijas darbus, organizācija vai darbu veicējs:

12.1. nekavējoties, jebkurā diennakts laikā, paziņo iestādes Satiksmes vadības centram avārijas vietu un informē par avārijas likvidācijas darbiem atbildīgo personu;

12.2. ne vēlāk kā nākamajā darba dienā iesniedz iestādei rakstveida pieteikumu, kurā norāda darbu apjomu un darbu veicēju.

13. Avāriju likvidē pēc iespējas īsākā laikā, nepieciešamības gadījumā organizējot darbu trīs maiņās.

14. Avāriju likvidē, tranšejas un būvbedres aizber, ceļa elementu segumu atjauno, ievērojot Noteikumu IV un V nodaļas prasības.

15. Ceļa elementu segumu pēc avārijas likvidēšanas atjauno pēc iespējas īsākā laikā:

15.1. ne ilgāk par vienu diennakti – B un C kategorijas ielās un ielās, kurās ir sabiedriskā transporta satiksme;

15.2. ne ilgāk par trim diennaktīm – D kategorijas ielās;

15.3. ne ilgāk par piecām diennaktīm – pārējās ielās.

16. Nepiemērotos klimatiskajos apstākļos atjaunoto ceļa elementu segumu atkārtoti atjauno ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam par darbu veicēja vai attiecīgās organizācijas līdzekļiem.

17. Pagaidu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus noņem pēc avārijas likvidēšanas un ceļa elementu seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas vienas dienas laikā, vienlaikus atjauno iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu un horizontālos ceļa apzīmējumus. Ja horizontālos ceļu apzīmējumus nav iespējams atjaunot nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, tos atjauno līdz 1. jūnijam.

18. Atjaunoto ceļa elementu uzrāda iestādes pārstāvim. Darbu veicējs sastāda aktu, kurā fiksē atjaunoto ceļa elementu segumu (2. pielikums).

IV. Darbu izpildes kārtība

19. Darbu veicējs veic darbus, pirms iestāde veic plānotos darbus. Šajā gadījumā darbu veicējs saskaņo darbus ar iestādi vai darbu veicēju, kas veic iestādes plānotos darbus.

20. Darbu veicējs atjauno ceļa elementu segumu par darbu pasūtītāja līdzekļiem objektos, kuri kalendārā gada ietvaros nav iekļauti Rīgas valstspilsētas pašvaldības ceļu būvdarbu programmā.

21. Izbūvējot, pārbūvējot vai atjaunojot inženiertīklus, kas šķērso ielu brauktuves vai piebraucamos ceļus, kuru segums veidots no asfaltbetona, betona, dabīgā bruģakmens, mākslīgā bruģakmens (betona plātnes, keramiskais bruģakmens u. c.), lieto beztranšeju metodi (caurduršanu), izņemot gadījumus, kad tas tehniski nav iespējams.

22. Darbu veikšanas laikā un vietā par ceļa satiksmes organizāciju atbild darbu veicējs.

23. Pēc darbu veikšanas darbu veicējs atjauno satiksmes organizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja horizontālos ceļa apzīmējumus nav iespējams atjaunot uzreiz pēc darbu veikšanas nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, tos atjauno līdz 1. jūnijam.

24. Ja transporta satiksme tiek slēgta, darbu veicējs par to paziņo visām iesaistītajām institūcijām, kuru darbība tiek ietekmēta sakarā ar satiksmes slēgšanu.

25. Ja paredzēts mainīt ceļa elementu bruģakmens segumu pret citu segumu, iestāde un darbu veicējs sastāda aktu par izņemtā bruģakmens daudzumu. Aktā nosaka, kam bruģakmens nododams uzglabāšanai.

26. Saskaņojot ar iestādi, caur notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atļauts sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām, akām u. tml., lai novadītu to pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmā, tā nodrošinot novadāmo notekūdeņu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

27. Pēc inženiertīklu būvdarbiem, kā arī avārijas likvidācijas darbu pabeigšanas darbu veicējs nodrošina aizbērtās tranšejas uzturēšanu kārtībā līdz ceļa elementu seguma atjaunošanai.

28. Par inženiertīklu aku, seguma deformāciju (virs pazemes inženiertīkliem) labošanu, kā arī par inženiertīklu avāriju dēļ radušos seguma deformāciju un apledojuma likvidēšanu ir atbildīga organizācija.

29. Darbu izpildi organizē:

29.1. saskaņojot apakšzemes inženiertīklu izbūves secību un ierobežojot atkārtotu bruģakmens seguma uzlaušanu nākamā kalendārā gada laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) pēc darbu pabeigšanas, bet asfaltbetona seguma uzlaušanu – trīs kalendāro gadu laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) pēc darbu pabeigšanas;

29.2. ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kā arī B un C kategorijas ielās – ja iespējams, brīvdienās, laikā, kad ir mazāka satiksmes intensitāte.

V. Ceļa elementu seguma atjaunošana

30. Ceļa elementu segumu un aprīkojumu atjauno darbu veicējs par darbu pasūtītāja līdzekļiem atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu, Noteikumu un būvprojekta prasībām, kurš saskaņots, ņemot vērā iestādes izdotos tehniskos noteikumus, ievērojot seguma stāvokli, ceļa elementu platumu, tranšejas vai būvbedres atrašanos attiecībā pret ceļa asi un ņemot vērā, ka izbūvētā seguma kārta ir viendabīga un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.

31. Asfaltbetona seguma brauktuves, kurās seguma būvdarbi veikti pēdējo astoņu kalendāro gadu laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) un par kurām informācija tiek publicēta iestādes tīmekļvietnē, atjauno atbilstoši esošajām augstuma atzīmēm un valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļvietnē publiskotajās Ceļu specifikācijās ietvertajām veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasībām, kā arī ņemot vērā, ka:

31.1. brauktuvi šķērsvirzienā atjauno saskaņā ar shēmu (3. pielikums):

31.1.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) atjauno tranšejas vai būvbedres platumā;

31.1.2. saistes kārtu, ja tāda ir paredzēta atbilstošajā konstrukcijā, atjauno tranšejas vai būvbedres platumā un papildus 1 m uz katru pusi. Ja atbilstoši tranšejas vai būvbedres izvietojumam papildus 1 m platumā tiek pārsniegtas ceļa elementu apmales, nomales vai ceļa ass robežas, saistes kārtu šķērsvirzienā atjauno līdz ceļa elementu apmalei, nomalei vai brauktuves asij;

31.1.3. dilumkārtu atjauno no ceļa elementa apmales vai nomales līdz brauktuves asij. Ja tranšeja vai būvbedre šķērso brauktuves asi vai brauktuve ir šaurāka par 5,5 m, dilumkārtu atjauno visā brauktuves platumā. Ja ceļa elementam ir sadalošā josla, dilumkārtu atjauno no sadalošās joslas malas līdz brauktuves apmalei vai nomalei;

31.2. brauktuvi garenvirzienā atjauno saskaņā ar shēmu (4. pielikums):

31.2.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) atjauno tranšejas vai būvbedres platumā;

31.2.2. saistes kārtu, ja tāda ir paredzēta atbilstošajā konstrukcijā, atjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 5 m uz katru pusi;

31.2.3. dilumkārtu atjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 10 m uz katru pusi;

31.2.4. ja tranšeja vai būvbedre izvietota krustojuma tuvumā, saistes kārtu un dilumkārtu garenvirzienā atjauno ne vairāk kā līdz brauktuvju krustošanās vietas sākumam.

32. Noteikumu 31. punktā neminēto asfaltbetona seguma brauktuvju segumu atjauno atbilstoši esošajām augstuma atzīmēm un valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļvietnē publiskotajās Ceļu specifikācijās ietvertajām veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasībām saskaņā ar shēmu (5. pielikums):

32.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) atjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā;

32.2. saistes kārtu, ja tāda ir paredzēta atbilstošajā konstrukcijā, atjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā un papildus 1 m uz katru pusi;

32.3. dilumkārtu atjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā un papildus 2 m uz katru pusi.

33. Noteikumu 31. un 32. punkts neattiecas uz brauktuvēm ar asfaltbetona segumu, kurās tiek veikta inženiertīklu aku vāku vai kapju regulēšana vai nomaiņa, ja, to veicot, netiek skarta seguma konstrukcijas nesošā kārta, lietusūdens uztveršanas aku izbūve, pārbūve vai atjaunošana, uz ceļu elementu, kuram tranšejas vai būvbedres ārējā mala pret asfaltbetona seguma brauktuves ceļa asi atrodas tuvāk par 0,5 m no ceļa inženierbūvju elementa apmales vai nomales. Šajos gadījumos asfaltbetona brauktuves segumu atjauno tranšejas vai būvbedres platumā.

34. Brauktuvēm ar bruģakmens segumu atjauno bruģakmeni ne mazāk kā divkāršā tranšejas vai būvbedres platumā.

35. Brauktuves ar grants segumu vai tam pielīdzināto segumu atjauno tranšejas vai būvbedres platumā, atbilstošajā konstrukcijā, veicot profilēšanu un planēšanu visā ceļa elementa platumā.

36. Ietves ar asfaltbetona segumu atjauno tranšejas vai būvbedres platumā tā, lai atjaunotā asfaltbetona seguma josla vismaz vienā pusē sniegtos līdz ietves malai. Ja neatjaunojamā daļa paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves asfaltbetona segumu atjauno pilnā platumā.

37. Asfaltbetona segumu veloceļiem šķērsvirzienā atjauno pilnā veloceļa platumā, bet garenvirzienā dilumkārtu atjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 1 m uz katru pusi.

38. Ietves ar bruģakmens segumu atjauno tranšejas vai būvbedres platumā.

39. Zaļo zonu atjauno visā darbu veikšanas zonā, ievērojot, ka:

39.1. atjauno būvdarbu skartajā teritorijā, tranšejas vai būvbedres platumā;

39.2. darbu veikšanas laikā izraktos krūmus un lakstaugus pierok un laista, lai nodrošinātu to augšanu pēc iestādīšanas atpakaļ.

40. Horizontālos ceļa apzīmējumus atjauno ar materiāliem, kādi horizontālo ceļa apzīmējumu uzklāšanai bija izmantoti pirms ceļa elementa seguma uzlaušanas.

41. Ja, veicot darbus, ceļa elementam ir nodarīti bojājumi ārpus aizņemamās platības, ceļa elementus atjauno nodarīto bojājumu apjomā.

42. Atjaunoto ceļa elementu segumu uzrāda iestādes pārstāvim. Darbu veicējs sastāda aktu par atjaunotā ceļa elementa nodošanu, apliecinot, ka tas ir atjaunots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir satiksmei drošs (2. pielikums).

43. Iestādei ir tiesības veikt tranšeju un atjaunotā ceļa elementa kvalitātes pārbaudi.

44. Defektu konstatācijas gadījumā (ņemot vērā valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļvietnē publiskotajās Ceļu specifikācijās ietvertās veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības) 36 mēnešu laikā organizācija vai tās pilnvarots darbu veicējs nekavējoties atkārtoti atjauno ceļa elementus.

45. Ja darbi un avārijas likvidācijas darbi veicami nepiemērotos klimatiskajos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas veic ceļa elementu pagaidu atjaunošanu. Ielās ar asfaltbetona segumu pagaidu atjaunošanu veic pēc nepilnas tehnoloģijas ar auksto asfaltbetonu. Darbu veicējs par saviem līdzekļiem ceļa elementus atkārtoti atjauno ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam.

VI. Ceļa un inženiertīklu būvdarbu koordinēšana

46. Iestāde līdz 1. oktobrim nosūta organizācijām Rīgas valstspilsētas pašvaldības ceļu būvdarbu programmas projektu.

47. Līdz attiecīgā gada 1. decembrim organizācijas sniedz iestādei informāciju par plānotiem inženiertīklu būvdarbiem.

48. Organizācijas līdz 1. martam iesniedz iestādei inženiertīklu būvdarbu sarakstus un shēmas, norādot precīzas adreses, darbu apjomus un termiņus darbiem, kurus paredzēts veikt kalendārā gada ietvaros.

49. Rīgas valstspilsētas pašvaldības ceļu būvdarbu programma tiek apstiprināta Rīgas domē, pieņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetu.

50. Ņemot vērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības ceļu būvdarbu programmu, kā arī organizāciju iesniegtos pieteikumus, iestāde līdz attiecīgā gada 31. martam nosūta organizācijām plānoto darbu sarakstu.

VII. Noteikumu ievērošanas kontrole

51. Noteikumu izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija un iestāde.

52. Administratīvo aktu par Noteikumos paredzēto pienākumu uzlikšanu izdod Rīgas pašvaldības policija un iestāde.

VIII. Noslēguma jautājumi

53. Ceļu atjaunošanas nosacījumi, kas izsniegti atbilstoši Rīgas domes 2000. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" un atbilstoši Rīgas domes 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 120 "Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi", ir spēkā līdz pilnīgai ceļa seguma atjaunošanai.

54. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2022. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 120 "Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi".

55. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. V. Ķirsis
1. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-217-sn

RĪGAS IELU IEDALĪJUMS KATEGORIJĀS ATBILSTOŠI SATIKSMES INTENSITĀTEI

 

Ielas nosaukums

no

līdz

B KATEGORIJA

1

Brīvības gatve

  

2

Brīvības iela

Pērnavas iela

Gaisa tilts

3

Gustava Zemgala gatve

Viestura prospekts

Gaujas iela

4

Jāņa Čakstes gatve

Bukaišu iela

Ziepniekkalna iela

5

Kārļa Ulmaņa gatve

  

6

Lāčplēša iela

Salu tilts

Gogoļa iela

7

Lubānas iela

Slāvu iela

pilsētas robeža

8

Maskavas iela

Krasta iela

pilsētas robeža

9

Slāvu iela (2. līmenī, Dienvidu tilts)

  

10

Vienības gatve

Kārļa Ulmaņa gatve

pilsētas robeža

11

Ziepniekkalna iela

  

C KATEGORIJA

1

11. novembra krastmala

  

2

13. janvāra iela

  

3

Aleksandra Čaka iela

  

4

Augusta Deglava iela

Valmieras iela

Lubānas iela

5

Braslas iela

  

6

Brīvības bulvāris

Raiņa bulvāris

Elizabetes iela

7

Brīvības iela

Pērnavas iela

Brīvības bulvāris

8

Dārzciema iela

  

9

Dārzciema–Krustpils ielas satiksmes rotācijas aplis

  

10

Daugavgrīvas iela

  

11

Daugavgrīvas šoseja

  

12

Duntes iela

  

13

Dzelzavas iela

  

14

Džutas iela

  

15

Eksporta iela

11. novembra krastmala

Hanzas iela

16

Ezermalas iela

Viskaļu iela

Ķīšezera iela

17

Gaigalas iela

  

18

Ganību dambis

  

19

Gaujas iela

Miera iela

Gustava Zemgala gatve

20

Gunāra Astras iela

  

21

Ģenerāļa Radziņa krastmala

  

22

Hanzas iela

Eksporta iela

Skanstes iela

23

Ieriķu iela

  

24

Jaunciema gatve

  

25

Juglas iela

  

26

Jūrkalnes iela

Apuzes iela

pilsētas robeža

27

Jūrmalas gatve

Slokas iela

Zolitūdes iela

28

Kalnciema iela

Slokas iela

Lielirbes iela

29

Kalpaka bulvāris

  

30

Kandavas iela

Slokas iela

Dzirciema iela

31

Krasta iela (galvenā brauktuve)

  

32

Krišjāņa Valdemāra iela

  

33

Krustpils iela

  

34

Ķīšezera iela

  

35

Lāčplēša iela

Gogoļa iela

Krišjāņa Valdemāra iela

36

Lielirbes iela

  

37

Lielvārdes iela

Brīvības gatve

Gunāra Astras iela

38

Marijas iela

  

39

Merķeļa iela

  

40

Mīlgrāvja iela

  

41

Mūkusalas iela

  

42

Pērnavas iela

Brīvības iela

Augusta Deglava iela

43

Piedrujas iela

  

44

Piestātnes iela

  

45

Pulkveža Brieža iela

  

46

Raiņa bulvāris

  

47

Raņķa dambis

  

48

Satekles iela

  

49

Senču iela

  

50

Skanstes iela

  

51

Tilta iela

  

52

Uzvaras bulvāris

Akmens tilts

Bāriņu iela

53

Valmieras iela

  

54

Vestienas iela

Piedrujas iela

Braslas iela

55

Viestura prospekts

  

56

Viskaļu iela

  

57

Zirņu iela

  

D KATEGORIJA

1

Abrenes iela

  

2

Āgenskalna iela

Melnsila iela

Dreiliņu iela

3

Aizkraukles iela

Tālivalža iela

Dzērbenes iela

4

Aizsaules iela

Gaujas iela

Varoņu iela

5

Brāļu Kaudzīšu iela

  

6

Akmeņu iela

Mūkusalas iela

Jelgavas iela

7

Albatrosu iela

Veiksmes iela

Traleru iela

8

Altonavas iela

Ojāra Vācieša iela

Ārlavas iela

9

Andreja Saharova iela

  

10

Anniņmuižas bulvāris

  

11

Anniņmuižas iela

  

12

Apuzes iela

Kalnciema iela

Anniņmuižas iela

13

Aristida Briāna iela

  

14

Ārlavas iela

Altonavas iela

Tēriņu iela

15

Asītes iela

  

16

Aspazijas bulvāris

  

17

Atlantijas iela

  

18

Augusta Deglava iela

Lienes iela

Valmieras iela

19

Augusta Dombrovska iela

Emmas iela

Kreimeņu iela

20

Ausekļa iela

Elizabetes iela

Vidus iela

21

Avotu iela

  

22

Balasta dambis

Raņķa dambis

Krišjāņa Valdemāra iela

23

Baložu iela

Kapseļu iela

Kristapa iela

24

Baltāsbaznīcas iela

Vecāķu prospekts

Kreimeņu iela

25

Bāriņu iela

  

26

Baseina iela

  

27

Bauskas iela

  

28

Baznīcas iela

  

29

Bebru iela

  

30

Berģu iela

  

31

Bieķensalas iela

  

32

Biķernieku iela

  

33

Blaumaņa iela

  

34

Brīvības bulvāris

Brīvības laukums

Raiņa bulvāris

35

Brīvības laukums

  

36

Bruņinieku iela

  

37

Bukultu iela

  

38

Buļļu iela

Daugavgrīvas iela

Baltegļu iela

39

Buru iela

  

40

Cēres iela

Graudu iela

Tēriņu iela

41

Cēsu iela

  

42

Citadeles iela

Muitas iela

Torņa iela

43

Čiekurkalna 1. līnija

  

44

Čiekurkalna 2. līnija

  

45

Dāliju iela

Liepājas iela

Upesgrīvas iela

46

Dambja iela

  

47

Dammes iela

  

48

Dārziņu iela

Taisnā iela

Dārziņu 51. līnija

49

Dzintara iela

  

50

Dzirciema iela

Vīlipa iela

Lidoņu iela

51

Dzirnavu iela

  

52

Eksporta iela

Hanzas iela

Lugažu iela

53

Elijas iela

  

54

Elizabetes iela

Eksporta iela

Satekles iela

55

Emmas iela

  

56

Ernesta Birznieka-Upīša iela

  

57

Ēvalda Valtera iela

  

58

Ezera iela

  

59

Ezermalas iela

Viskaļu iela

Meža prospekts

60

Firsa Sadovņikova iela

Lāčplēša iela

Ludzas iela

61

Flotes iela

Buļļupes tilts

Parādes iela

62

Friča Brīvzemnieka iela

  

63

Gaiļezera iela

  

64

Gaiziņa iela

Prāgas iela

Gogoļa iela

65

Gobas iela

Stūrmaņu iela

Kapteiņu iela

66

Gogoļa iela

  

67

Gramzdas iela

Zolitūdes iela

Anniņmuižas iela

68

Granīta iela

  

69

Graudu iela

Cēres iela

Saulkalnes iela

70

Grostonas iela

  

71

Ģertrūdes iela

  

72

Ģimnastikas iela

Tadaiķu iela

Vienības gatve

73

Hanzas iela

Skanstes iela

Krišjāņa Valdemāra iela

74

Hipokrāta iela

  

75

Ikšķiles iela

  

76

Ilūkstes iela

  

77

Inženieru iela

  

78

Īsā iela

  

79

Jāņa Asara iela

Pērnavas iela

Lienes iela

80

Jāņa Daliņa iela

  

81

Jāņa Dikmaņa iela

  

82

Jāņogu iela

Taisnā iela

Dārziņu iela

83

Jelgavas iela

  

84

Jūrmalas gatve

Zolitūdes iela

pilsētas robeža

85

Kaivas iela

  

86

Kalna iela

  

87

Kalnciema iela

Ventspils iela

Jūrkalnes iela

88

Kalnciema iela

Raņķa dambis

Slokas iela

89

Kantora iela

  

90

Kapseļu iela

Melnsila iela

Baložu iela

91

Kapteiņu iela

  

92

Kastrānes iela

  

93

Katlakalna iela

  

94

Katrīnas dambis

  

95

Katrīnas iela

  

96

Kleistu iela

  

97

Klusā iela

  

98

Kokneses prospekts

  

99

Krasta iela (paralēlā brauktuve)

  

100

Kreimeņu iela

  

101

Kristapa iela

Baložu iela

Melnsila iela

102

Krišjāņa Barona iela

  

103

Kronvalda bulvāris

  

104

Krustabaznīcas iela

  

105

Krūzes iela

Liepājas iela

Ventspils iela

106

Kundziņsalas 6. šķērslīnija

Aptiekas iela

autobusu galapunkts

107

Kurbada iela

  

108

Kurzemes prospekts

  

109

Ķīpsalas iela

  

110

Laivu iela

  

111

Laktas iela

Klusā iela

Duntes iela

112

Lapu iela

Nometņu iela

Melnsila iela

113

Lauvas iela

  

114

Lazdonas iela

  

115

Lidoņu iela

  

116

Lielā iela

Kleistu iela

Silikātu iela

117

Liepājas iela

  

118

Lizuma iela

  

119

Lokomotīves iela

  

120

Lomonosova iela

  

121

Lubānas iela

Lomonosova iela

Salaspils iela

122

Lubānas iela

Salaspils iela

Slāvu iela

123

Ludzas iela

  

124

Lugažu iela

  

125

Malienas iela

  

126

Mālpils iela

  

127

Mālu iela

  

128

Mangaļu prospekts

Stāvvadu iela

Vecāķu prospekts

129

Mārupes iela

  

130

Maskavas iela

Īsā iela

Slāvu iela

131

Maskavas iela

13. janvāra iela

Elijas iela

132

Matīsa iela

  

133

Matrožu iela

  

134

Mazā Juglas iela

  

135

Mazā Krasta iela

Elijas iela

Īsā iela

136

Mazā Nometņu iela

Ojāra Vācieša iela

Mārupes iela

137

Meirānu iela

  

138

Meldru iela

  

139

Melnsila iela

  

140

Mēness iela

  

141

Meža prospekts

  

142

Mežciema iela

  

143

Miera iela

  

144

Muitas iela

  

145

Murjāņu iela

Brīvības gatve

Juglas iela

146

Narvas iela

  

147

Nīcgales iela

  

148

Noliktavas iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Muitas iela

149

Nometņu iela

  

150

Ojāra Vācieša iela

  

151

Ozolciema iela

  

152

Parādes iela

  

153

Pērnavas iela

Augusta Deglava iela

Matīsa iela

154

Pētersalas iela

  

155

Pildas iela

Vestienas iela

Dārzciema iela

156

Pils iela

Torņa iela

Muitas iela

157

Pilsoņu iela

Tukuma iela

Liepājas iela

158

Prāgas iela

13. janvāra iela

Centrāltirgus iela

159

Prāgas iela

Gaiziņa iela

Turgeņeva iela

160

Prūšu iela

  

161

Puškina iela

  

162

Rātsupītes iela

  

163

Rencēnu iela

Krustpils iela

autobusu pietura "2. preču stacija"

164

Robežu iela

Ojāra Vācieša iela

Tēriņu iela

165

Ropažu iela

  

166

Rostokas iela

  

167

Rucavas iela

Kalnciema iela

Šampētera iela

168

Rūjienas iela

  

169

Rūsiņa iela

  

170

Rušonu iela

Prūšu iela

Salaspils iela

171

Salaspils iela

  

172

Satiksmes iela

  

173

Saulkalnes iela

  

174

Sējas iela

Tēriņu iela

Brūkleņu iela

175

Sergeja Eizenšteina iela

  

176

Sesku iela

Nīcgales iela

Ilūkstes iela

177

Sila iela

Krustpils iela

Malēju iela

178

Silciema iela

  

179

Silikātu iela

  

180

Skolas iela

  

181

Skrindu iela

  

182

Slāvu iela (1. līmenī, Dienvidu tilts)

Krasta iela

Salaspils iela

183

Slokas iela

Uzvaras bulvāris

Kandavas iela

184

Slokas iela

Dzirciema iela

Kurzemes prospekts

185

Spilves iela

  

186

Sporta iela

  

187

Stabu iela

  

188

Stāvvadu iela

  

189

Stigu iela

  

190

Stirnu iela

Lielvārdes iela

Dzelzavas iela

191

Stopiņu iela

Vestienas iela

Nīcgales iela

192

Struktoru iela

  

193

Stūrmaņu iela

Gaigalas iela

Gobas iela

194

Šampētera iela

Rucavas iela

Apuzes iela

195

Šarlotes iela

  

196

Šmerļa iela

  

197

Tadaiķu iela

Vaiņodes iela

Valdeķu iela

198

Taisnā iela

Jāņogu iela

Maskavas iela

199

Talejas iela

  

200

Tālivalža iela

  

201

Tallinas iela

  

202

Telts iela

  

203

Tērbatas iela

  

204

Tēriņu iela

Altonavas iela

Sīpeles iela

205

Tīklu iela

Zvejnieku iela

Matrožu iela

206

Torņa iela

Citadeles iela

Pils iela

207

Torņakalna iela

  

208

Tukuma iela

  

209

Turgeņeva iela

  

210

Tvaika iela

Tilta iela

Ezera iela

211

Ulbrokas iela

  

212

Ungura iela

  

213

Upes iela

  

214

Upesciema iela

  

215

Upesgrīvas iela

Kārļa Ulmaņa gatve

Kantora iela

216

Vaidavas iela

  

217

Vaiņodes iela

Kārļa Ulmaņa gatve

Ģimnastikas iela

218

Valdeķu iela

  

219

Valguma iela

Uzvaras bulvāris

Akmeņu iela

220

Varoņu iela

  

221

Vecā Biķernieku iela

  

222

Vecāķu prospekts

Emmas iela

Pludmales iela

223

Veiksmes iela

Stāvvadu iela

Albatrosu iela

224

Ventspils iela

Kalnciema iela

Liepājas iela

225

Vesetas iela

  

226

Vestienas iela

Pildas iela

Piedrujas iela

227

Vidus iela

  

228

Vienības gatve

Jelgavas iela

Kārļa Ulmaņa gatve

229

Vietalvas iela

  

230

Vīlandes iela

  

231

Vīlipa iela

  

232

Viļa Ģelbes iela

  

233

Višķu iela

  

234

Voleru iela

Daugavgrīvas šoseja

autobusu galapunkts

235

Volguntes iela

Baseina iela

Kalnciema iela

236

Zaķusalas krastmala

  

237

Zentenes iela

  

238

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris

  

239

Zolitūdes iela

Gramzdas iela

Jūrmalas gatve

240

Zvejnieku iela

  

E KATEGORIJA

Visas pārējās Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās nenosauktās ielas un ielu posmi

Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. V. Ķirsis
2. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-217-sn
AKTS

(saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 27. punktu)

20____. gada ____. _____________

Rīgā

 

Par

 
 

(atrašanās vieta)

 

darbu pieņemšanu pārvaldītājam drošā stāvoklī

 

1. Darbu veicējs, kas veic darbus

 
 

(nosaukums)

 

2. Darbu veicējs, kas veic seguma atjaunošanu

 
 

(nosaukums)

3. Segums atjaunots _____________ m2 platībā

4. Grunts sablīvējums tranšejā:

 

5. Atjaunotā seguma konstrukcija:

brauktuve

ietve

zaļā zona

 

6. Darbu veicējs apliecina, ka ceļa segums atjaunots atbilstoši pieteikuma Nr. ______ ____. punktā norādītajai konstrukcijai, ko apliecina segto darbu akts.

Pēc darbu pieņemšanas 36 mēnešu laikā atklājušos būvdarbu defektus, t. sk. kvalitātes pārbaudēs konstatētās atjaunotā ceļa konstrukcijas vai izmantoto materiālu neatbilstības, darbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem pēc iestādes pirmā pieprasījuma.

Darbus nodeva:

 

Paraksts

 
 

(darbu veicējs, kas veic darbus)

(vārds, uzvārds)

 
    
  

Paraksts

 
 

(darbu veicējs, kas veic seguma atjaunošanu)

(vārds, uzvārds)

 
 

Veicot objekta vizuālo apskati, darbus pieņēma:

 

Paraksts

 

(Iestādes atbildīgā persona)

 
Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. V. Ķirsis
3. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-217-sn
Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas šķērsvirzienā shēma

Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. V. Ķirsis
4. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-217-sn
Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas garenvirzienā shēma

Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. V. Ķirsis
5. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-217-sn
Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas shēma

Šķērsgriezums

Virsskats

Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. V. Ķirsis
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību"

1. Mērķi un nepieciešamības pamatojums, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi

Saistošo noteikumu "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" (turpmāk – saistošie noteikumi) mērķis ir noteikt kārtību, kādā saskaņo un veic darbus uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem ceļiem, ja darbi saistīti ar ceļu un inženiertīklu būvdarbiem, t. sk. inženiertīklu avārijas novēršana un gadījumi, kad nepieciešams aizņemt ceļa elementus, ceļa seguma atjaunošanas prasības un šo prasību izpildes kontroli.

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību, kā arī minētā likuma 44. panta otrā daļa piešķir tiesības izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Vērtējot saistošo noteikumu izdošanas leģitīmo mērķi, secināms, ka šāda kārtība ir nepieciešama, lai aizsargātu ikviena pašvaldības iedzīvotāja tiesības uz veselību, tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, kā arī ļautu īstenot dažādas ekonomiskās intereses.

Vērtējot saistošo noteikumu samērīgumu, secināms, ka viens no pašvaldības mērķiem ir nodrošināt, ka pašvaldībās ir pieejamas ceļu inženierbūves un satiksme uz tām ir droša, kā arī, lai nelabvēlīgas sekas, kas privātperonai (fiziskai) rodas tās pamattiesību ierobežojuma, piemēram, pienākums atjaunot publisko ārtelpu, rezultātā, nebūtu lielākas par labumu, ko no šī ierobežojuma gūst sabiedrība kopumā.

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 1. panta 1. punktam par ceļa, kas šī likuma izpratnē ir jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, īpašnieku uzskatāma valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata. Savukārt atbilstoši minētā likuma 1. panta 2. punktam ceļa īpašnieks ir arī ceļa pārvaldnieks. Šī likuma 6. pantā noteikti ceļa pārvaldītāja pienākumi, tostarp nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī, nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, un citi pienākumi. Par šādu pienākumu neizpildi likumā ir paredzēta administratīvā atbildība. Tātad jau šobrīd ar normatīvajiem aktiem ir noteikts ietekmēšanas līdzeklis, tomēr tas nav efektīvs līdzeklis, lai nodrošinātu to, ka ceļu inženierbūves būtu izmantojamas drošā veidā, un šāds risinājums nevar panākt sabiedrības labklājības aizsardzību.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošos ceļus un to elementus, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, paredzēts nodot nomā, slēdzot līgumus par transporta infrastruktūras lietošanu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 4.2. un 4.3. apakšpunktam. Tādējādi tiek panākta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta prasības – nepieļaut publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā privātpersonai vai kapitālsabiedrībai – ievērošana.

Saistošie noteikumi paredz tiesības valstspilsētas pašvaldības iestādēm izdot administratīvo aktu un uzlikt adresātam pienākumu, kā arī kontrolēt administratīvā akta izpildi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus

Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes uz pašvaldības budžetu prognoze paredz budžeta ieņēmumus par publiskā lietošanā nododamā ceļa aizņemšanu. Ieņēmumi par ceļa aizņemšanu 2022. gadā pārsniedza 1 miljonu euro.

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldībai pieejamos resursus, nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci (aktuālā situācija, prognozes tirgū un atbilstība brīvai un godīgai konkurencei)

Saistošie noteikumi attiecas uz sabiedrībai nozīmīgas jomas regulējumu – ceļu uzturēšana un pārvaldība, kas ietver ceļu satiksmes drošības organizatoriskos pamatus, pilsētvides nodrošināšanu. Ar saistošajiem noteikumiem tiks panākts, ka publiskai lietošanai paredzētais ceļš tiks uzturēts atbilstošā kvalitātē.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām

Ikvienai personai ir iespēja vērsties pašvaldības iestādēs saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos, kā arī jautājumos par ceļu elementu aizņemšanas noteikumiem, būvniecības darbu veikšanu u. c.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai īstenotu pašvaldības autonomo funkciju, kas uzliek pienākumu gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību.

Administratīvā procesa likumā paredzētā piespiedu izpilde ir efektīva no sabiedrības interešu aizsardzības aspekta, tomēr tā prasa zināmus administratīvus resursus. Proti, tiks patērēti cilvēkresursi ceļa vai tā elementu stāvokļa neatbilstības konstatēšanai, administratīvā akta sastādīšanai, tā paziņošanas nodrošināšanai, izpildes kontrolei. Gadījumā, ja administratīvais akts netiks izpildīts, tiks patērēti cilvēkresursi administratīvā akta piespiedu izpildes, tajā skaitā piedziņas, nodrošināšanai, kā arī finanšu līdzekļi iespējamo piedziņu nodrošināšanai.

6. Izpildes nodrošināšana

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Rīgas pašvaldības policija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kurai deleģētas tiesības gādāt par ceļu inženierbūvju būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir nepieciešams minētā mērķa sasgniegšanai pašvaldības autonomās funkcijas izpildei.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošās satiksmei izbūvētās ceļu inženierbūves ielu sarkano līniju robežās paredzēts nodot nomā, slēdzot līgumus par ceļa elementu lietošanu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 4.2. un 4.3. apakšpunktam.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām, tostarp sabiedrības viedokļa noskaidrošanā gūtā informācija

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Saistošo noteikumu projekts laikā no 2023. gada 6. jūnija divas nedēļas tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Nav saņemts neviens komentārs, priekšlikums vai iebildums.

Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. V. Ķirsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-23-217-snPieņemts: 12.07.2023.Stājas spēkā: 01.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 19.07.2023. OP numurs: 2023/137.43
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
343896
01.09.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"