Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Dobelē 2022. gada 27. janvārī
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes 27.01.2022.
lēmumu Nr. 4/2 (prot. Nr. 2)

Precizēti ar Dobeles novada domes
2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 97/5 (prot. Nr. 5)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestādes).

2. Noteikumi neattiecas uz uzņemšanu speciālās izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu speciālās pirmsskolas izglītības grupās. Bērni speciālo pirmsskolas izglītības programmu apguvei tiek uzņemti saskaņā ar 2022. gada 11. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 11).

3. Bērnam vieta pirmsskolas izglītības apguvei tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē. Izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības programmas un bērna vecums, no kura bērns var tikt uzņemts izglītības iestādē, noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

II. Iesniegumu reģistrācijas kārtība

4. Bērnu uzņemšanai izglītības iestādē viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks) var pieteikt, sākot no bērna dzimšanas. Iesniegumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.

5. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, vecāks aizpilda vienotas formas iesniegumu (2. pielikums). Iesniegumu uzņemšanai Dobeles pilsētā esošajās izglītības iestādēs iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, vai nosūta uz Pārvaldes oficiālo elektronisko adresi (mana.latvija.lv) vai pa pastu, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@dobele.lv.

6. Iesniegumu uzņemšanai ārpus Dobeles pilsētas esošajās izglītības iestādēs iesniedz Pārvaldē vai izvēlētajā izglītības iestādē vai nosūta uz Pārvaldes oficiālo elektronisko adresi (mana.latvija.lv) vai pa pastu, vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@dobele.lv, vai uz izglītības iestādes elektroniskā pasta adresi. Izglītības iestāžu adreses un elektroniskā pasta adreses norādītas šo noteikumu 1. pielikumā.

7. Pārvalde veido vienotu reģistru bērnu uzņemšanai izglītības iestādēs, kurā katrai izglītības iestādei paredz savu sadaļu. Reģistrēt bērnu rindā var tikai vienā no sadaļām. Katrā sadaļā veido trīs apakšreģistrus:

7.1. "Dobeles novadā deklarēti bērni";

7.2. "Izglītības iestādes maiņa" – saņemts iesniegums par izglītības iestādes maiņu, ja bērns deklarēts Dobeles novadā;

7.3. "Citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarēti bērni, tai skaitā izglītības iestādes maiņas gadījumā".

8. Prioritāri vieta izglītības iestādē tiek nodrošināta 1. apakšreģistrā reģistrētajiem bērniem.

9. Reģistrējot iesniegumu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, bērnam tiek piešķirts individuāls reģistrācijas kods, pēc kura vecākam ir iespējams sekot līdzi bērna virzībai rindā uzņemšanai izglītības iestādē. Vienotais reģistrs pieejams tīmekļa vietnē www.dobele.lv, tas tiek atjaunots katra mēneša pirmajā nedēļā.

10. Ārpus rindas uzņemšana tiek nodrošināta:

10.1. daudzbērnu ģimeņu bērniem;

10.2. bērniem, kuriem brālis/māsa konkrētajā izglītības iestādē apgūst pirmsskolas izglītības programmu;

10.3. ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem;

10.4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto profesiju pārstāvju bērniem (profesionālā dienesta karavīru, robežsargu bērniem u.c.), un to apliecina darba vietas izsniegts dokuments;

10.5. attiecīgās izglītības iestādes darbinieka bērniem.

11. Dobeles pilsētā esošajās izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības grupas komplektē Pārvaldes atbildīgais darbinieks sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem, pamatojoties uz brīvo vietu skaitu izglītības iestādēs un reģistra datiem. Ārpus Dobeles pilsētas esošajās izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības grupas komplektē izglītības iestādes atbildīgais darbinieks sadarbībā ar Pārvaldes atbildīgo darbinieku, pamatojoties uz brīvo vietu skaitu izglītības iestādēs un reģistra datiem.

12. Pirms jaunā mācību gada sākuma uzņemamo bērnu sarakstu pēc to reģistrācijas kodiem Pārvalde katru gadu no 1. jūnija līdz 15. jūnijam publicē tīmekļa vietnē www.dobele.lv, kā arī par bērna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt izglītības iestādes pirmsskolas grupā rakstiski paziņo vecākiem, paziņojumu nosūtot uz iesniegumā norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi.

13. Pirmsskolas grupas tiek komplektētas līdz kārtējā gada 31. augustam. Ja ir brīvas vietas, bērnu uzņemšana tiek veikta visa mācību gada laikā.

14. Ja izvēlētajā izglītības iestādē vēlamajā uzņemšanas laikā nav brīvu vietu, vecākam sadarbībā ar Pārvaldi tiek piedāvāta cita izglītības iestāde.

III. Bērnu uzņemšanas, aprūpes un atskaitīšanas kārtība

15. Pēc saistošo noteikumu 13. punktā noteiktā uzņemamo bērnu saraksta publicēšanas un paziņojuma saņemšanas par vietas piešķiršanu izglītības iestādē vecāks ne vēlāk kā līdz 15. augustam izglītības iestādē iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) un ar izglītības iestādi noslēdz līgumu.

16. Līguma saturu un formu apstiprina Pārvaldes vadītājs un to publicē tīmekļa vietnē www.dobele.lv. Pārvalde saskaņo izmaiņas izglītības iestādes līgumā, ja apstiprinātā līguma saturs jāpiemēro konkrētās izglītības iestādes darbības specifikai.

17. Ja vecāks noteiktajā termiņā neiesniedz izglītības iestādē bērna medicīnisko karti un nenoslēdz līgumu ar izglītības iestādi, paziņojums par vietas piešķiršanu bērna uzņemšanai izglītības iestādē zaudē spēku, un vieta tiek piešķirta nākamajam reģistrētajam bērnam.

18. Izglītības iestādes vadītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc bērna uzņemšanas izglītības iestādē, ievada informāciju par bērna uzņemšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Ja bērns tiek uzņemts pirms mācību gada sākuma, informāciju ievada līdz 1. septembrim.

19. Pārvaldei ir tiesības vasaras periodā pārtraukt izglītības iestādes darbu līdz vienam mēnesim. Pārtraukuma laikā bērniem tiek nodrošināta vieta citā pirmsskolas izglītības iestādē vai izglītības iestāžu pirmsskolu grupās.

20. Ja vecāks vēlas mainīt bērnam izglītības iestādi, vecāks aizpilda un saistošo noteikumu 5. punktā noteiktā kārtībā iesniedz vienotas formas iesniegumu (3. pielikums), norādot izglītības iestādi, uz kuru vēlas pārreģistrēt bērnu.

21. Bērnu no izglītības iestādes atskaita MK noteikumu Nr. 11 noteiktajā kārtībā.

IV. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

22. Izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dobeles novada domē.

23. Dobeles novada domes lēmumu noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums

24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

24.1. Dobeles novada domes 2019. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr. 8 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

24.2. Auces novada domes 2010. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs";

24.3. Tērvetes novada domes 2014. gada 21. augusta saistošie noteikumi Nr. 12 "Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
1. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Dobeles novada izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

 

Nr.p.k.Izglītības iestādes nosaukums un adreseĪstenojamās izglītības programmaMinimālais uzņemšanas vecums izglītības programmā
 Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis"

Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads

spodritis@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
1.Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Puķu iela 8, Dobele, Dobeles novads

zvanins@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
2.Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Jāņtārpiņš"

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles novads

jantarpins@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (01015311)1 gads un 6 mēneši
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)1 gads un 6 mēneši
3.Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa"

Upes iela 5, Dobele, Dobeles novads

valodina@dobele.lv

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)1 gads un 6 mēneši
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)1 gads un 6 mēneši
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)1 gads un 6 mēneši
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)1 gads un 6 mēneši
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
4.Auru pirmsskolas izglītības iestāde "Auriņš"

Skolas iela 10a, Auru pagasts, Dobeles novads

aurins@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 3 mēneši
5.Krimūnu pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis"

"Krimūnu skola", Krimūnas, Krimūnu pagasts, Dobeles novads

abolitis@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
6.Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

Skolas 6A, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads

riekstins@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
7.Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde "Minkuparks"

Ceriņu iela 9, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads

minkuparks@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
8.Auces pirmsskolas izglītības iestāde "Vecauce"

Lielauces iela 21, Vecauce, Vecauces pagasts, Dobeles novads

vecauce@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)3 gadi
9.Auces pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis

Ausmas iela 5, Auce, Dobeles novads un Dzirnavu iela 4, Auce, Dobeles novads

piladzitis@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)3 gadi
10.Bēnes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

Sniķeres iela 8c, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads

rukisi@dobele.lv  

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
11.Auces vidusskola

Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles novads

avs@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)5 gadi
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)5 gadi
12.Annas Brigaderes pamatskola "Sprīdītis", Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads

brigaderes.psk@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
13.Augstkalnes pamatskola

"Ezerpils", Augstkalnes pagasts, Dobeles novads

augstkalnes.skola@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
14.Bikstu pamatskola

"Alejas", Bikstu pagasts, Dobeles novads

bikstu.skola@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)3 gadi
15.Gardenes pamatskola

Priežu iela 21, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads

gardenes.psk@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
16.Lejasstrazdu sākumskola

"Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads

lejasstrazdu.skola@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
17.Penkules pamatskola

Skola, Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads

penkules.skola@dobele.lv

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)1 gads un 6 mēneši
18.Bērzupes speciālā pamatskola

"Bērzupītes", Annenieku pagasts, Dobeles novads

berzupes.skola@dobele.lv

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)3 gadi
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)

 

2. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Iesnieguma reģistra numurs __________
 
(bērna vecāka vārds, uzvārds)
deklarētā adrese 
tālrunis e-pasts 

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu 
 (vārds, uzvārds nominatīvā)
personas kods
      -      
dzimšanas dati____.______.________. 
 (dd.mm. gggg.) 
deklarētā adrese 
faktiskā dzīvesvietas adrese 
 
uzņemšanai Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes pirmsskolas grupā
 
(izglītības iestādes nosaukums)
no 20__. gada _____. ____________________

Manam bērnam pienākas vieta pirmsskolas grupā ārpus kārtas, jo:

ģimene ir daudzbērnu ģimene;

brālis/māsa konkrētajā izglītības iestādē apgūst pirmsskolas izglītības programmu;

ārpusģimenes aprūpē esošs bērns;

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto profesiju pārstāvju bērniem (profesionālā dienesta karavīru, robežsargu bērniem u.c.) un to apliecina darba vietas izsniegts dokuments;

attiecīgās izglītības iestādes darbinieka bērns.

piekrītu iesniegumā minēto personas datu apstrādei

saziņai vēlos izmantot elektronisko pastu

Informāciju par bērna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē vēlos saņemt:

  uz iesniegumā norādīto adresi: deklarēto/ faktisko (vajadzīgo pasvītrot)
  uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi
Iesnieguma iesniegšanas datums20___. gada ___. _______________
Iesnieguma iesniedzēja paraksts  
3. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Iesnieguma reģistra numurs __________
 
(bērna vecāka vārds, uzvārds)
deklarētā adrese 
tālrunis e-pasts 

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu 
 (vārds, uzvārds nominatīvā)
personas kods
      -      
dzimšanas dati____.______.________. 
 (dd.mm. gggg.) 
deklarētā adrese 
faktiskā dzīvesvietas adrese 
no izglītības iestādes pirmsskolas grupas 
 (izglītības iestādes nosaukums)
uz izglītības iestādes pirmsskolas grupu 
 (izglītības iestādes nosaukums)
no 20__. gada _____. ____________________

Manam bērnam pienākas vieta pirmsskolas grupā ārpus kārtas, jo:

ģimene ir daudzbērnu ģimene;

brālis/māsa konkrētajā izglītības iestādē apgūst pirmsskolas izglītības programmu;

ārpusģimenes aprūpē esošs bērns;

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto profesiju pārstāvju bērniem (profesionālā dienesta karavīru, robežsargu bērniem u.c.) un to apliecina darba vietas izsniegts dokuments;

attiecīgās izglītības iestādes darbinieka bērns.

Informāciju par bērna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē vēlos saņemt:

  uz iesniegumā norādīto adresi: deklarēto/ faktisko (vajadzīgo pasvītrot)
  uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi
Iesnieguma iesniegšanas datums20___. gada ___. _______________
Iesnieguma iesniedzēja paraksts  
Saistošo noteikumu Nr. 1 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada
pašvaldības izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmajā daļā noteiktajām pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātāja (pašvaldības) tiesībām noteikt kārtību uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.

Saistošo noteikumu projekts sagatavots jaunā redakcijā, ņemot vērā, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas Dobeles novadam pievienoti Auces un Tērvetes novadi. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudēs Auces novada domes un Tērvetes novada domes saistošie noteikumi, kas regulē bērnu uzņemšanas kārību pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupas.

2. Īss projekta satura

izklāsts

Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti un uzņemti Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs. Jānorāda, kā skaidro VARAM, ka augstāka spēka ārējā normatīvajā aktā nav ietverts pilnvarojums pašvaldībai noteikt kārtību, kādā bērni tiek uzņemti speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs. Vispārējās izglītības likuma 26. panta otrā daļa paredz, ka speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās izglītojamos uzņem un no tām atskaita Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Līdz ar to bērni speciālo pirmsskolas izglītības programmu apguvei tiek uzņemti saskaņā ar 2022. gada 11. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dobeles novada Izglītības pārvalde un pašvaldības izglītības iestādes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 09.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2022. OP numurs: 2022/70.17
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331483
09.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)