Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts Tērvetes novada domes konsolidētajā redakcijā uz
2017. gada 13. janvāri.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs".

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12


Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2014. gada 21. augustā
Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Apstiprināti
ar Tērvetes novada domes
2014. gada 21. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, 21. §),
precizēti ar Tērvetes novada domes 23.10.2014.  lēmumu (prot. Nr. 15, 24. §),
ar grozījumiem 2016. gada 25. februāra sēdē (prot. Nr. 3, 7. §),
ar grozījumiem 2016. gada 24. novembra sēdē (prot. Nr. 16, 7. §)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta 1. daļu un Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pašvaldības izglītības iestāde);

1.3. kārtību, kādā privātās izglītības iestādes, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Privātās izglītības iestādes), var iesaistīt pašvaldības finansēta un/vai līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā.

II. Reģistrācijas kārtība

2. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Tērvetes novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās (turpmāk tekstā – reģistrāciju) veic izglītības iestāžu direktori vai ar direktora rīkojumu nozīmēta atbildīgā persona par reģistrāciju.

3. Pieteikumu reģistrācija uz pirmsskolas izglītības grupām (turpmāk tekstā – PIG) notiek visu gadu, bērnu iespējams reģistrēt arī pirms viņš sasniedzis 1,5 gadu vecumu.

4. Lai reģistrētu bērnu, vecākiem jāiesniedz iesniegums (1. pielikums) izglītības iestādē personīgi.

5. Bērnus reģistrē atbilstoši iesniegumu iesniegšanas secībai reģistrācijas veidlapās (2. pielikums). Katrā kalendārajā gadā dzimušie bērni tiek reģistrēti atsevišķi.

III. Uzņemšanas kārtība

6. Katru gadu jūnija pirmajā nedēļā Tērvetes novada domes Izglītības darba koordinators ar izglītības iestāžu atbildīgajām personām veic grupu komplektēšanu un rindā reģistrēto bērnu uzskaiti (uzņemamo audzēkņu skaitu nosaka iestāde, ievērojot MK noteiktos normatīvus grupu komplektēšanai).

7. Nokomplektēto grupu saraksti tiek iesniegti apstiprināšanai Tērvetes novada domes izpilddirektoram.

8. Par uzņemšanu PIG bērnu vecākiem tiek nosūtīts paziņojums uz adresi, tai skaitā e-pasta adresi, kas norādīta reģistrējoties izglītības iestādē. Pēc paziņojuma saņemšanas personai jāierodas norādītajā PIG, lai noslēgtu līgumu par izglītības pakalpojumu sniegšanu.

9. Grupas tiek komplektētas pēc teritoriālā principa, t.i., tiek piedāvāta deklarētajai dzīvesvietai tuvākā PIG. Ja iespējams, tiek piedāvāta vieta PIG pēc vecāku izvēles.

10. PIG jaunākajās grupās rindas kārtībā tiek uzņemti audzēkņi, kas ir ne jaunāki par 1,5 gadiem.

11. Bērni vecumā no 1,5 gadiem jau nokomplektētajās PIG var tikt uzņemti, ja grupās ir brīvas vietas.

12. Nokomplektēto grupu audzēkņi PIG sāk apmeklēt:

12.1. augusta mēnesī bērni vecumā no 1,5 līdz obligātajam pirmsskolas izglītības vecumam;

12.2. septembra mēnesī bērni obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā.

13. Komplektējot jaunās grupas un uzņemot audzēkņus jau esošajās PIG, tiek ievērota sekojoša prioritāšu kārtība audzēkņu uzņemšanā:

13.1. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta uz grupu komplektēšanas brīdi ir Tērvetes novada administratīvā teritorija (pirms grupu komplektēšanas tiek pārbaudīts PIG uzņemamo bērnu vecāku dzīvesvietas deklarēšanas fakts Tērvetes novada pašvaldības teritorijā pēc Iedzīvotāju reģistra datiem);

13.2. bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta uz grupu komplektēšanas brīdi ir Tērvetes novada administratīvā teritorija, priekšrocības uzņemšanai ārpus rindas ir šādos gadījumos:

13.2.1. bērns ir obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā;

13.2.2. kāds no bērnu vecākiem strādā izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē;

13.2.3. bērnu audzina viens no vecākiem;

13.2.4. bērnam noteikta ārpusģimenes aprūpe;

13.2.5. bērns ir no audžuģimenes;

13.2.6. bērnam ir statuss "brālis/māsa" vai "bērns no daudzbērnu ģimenes".

13.3. Neviena no noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajām priekšrocībām nav prioritāra salīdzinājumā ar pārējām.

14. (Svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs Nr. 7))

15. (Svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs Nr. 7))

16. (Svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs Nr. 7))

17. Ja, komplektējot PIG, visas vietas netiek aizpildītas 13. punktā noteiktajā kārtībā, tad grupās var uzņemt reģistrētos bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Tērvetes novada administratīvā teritorija.

18. Bērnu vecākiem pašiem pastāvīgi jāinteresējas par bērnu uzņemšanu grupās, jāpaziņo izglītības iestādes vadītājam par dzīvesvietas adreses maiņu vai citām būtiskām izmaiņām informācijā, kas sniegta, veicot bērnu reģistrāciju.

IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība

19. Bērnus līdz obligātās izglītības vecumam no PIG atskaita šādos gadījumos:

19.1. ja bērns ir sasniedzis pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns no PIG tiek atskaitīts līdz kārtējā gada 15. jūnijam;

19.2. ja bērna veselības stāvoklis pēc ģimenes ārsta atzinuma nepieļauj atrašanos vispārējā tipa izglītības iestādes PIG;

19.3. ja bērns bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis PIG vienu mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām, un vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis nereaģē uz Izglītības iestādes nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts;

19.4. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis sistemātiski nepilda Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

19.5. ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līgumā par izglītības pakalpojuma sniegšanu noteiktajā termiņā nav veicis maksājumu par bērna ēdināšanu.

20. Par iespējamu bērna atskaitīšanu no PIG izglītības iestādes direktors vai direktora nozīmēta atbildīgā persona brīdina vecākus rakstiski.

21. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas no vecāku puses netiek novērsti pārkāpumi, kas radušies, neievērojot Izglītības iestādes PIG iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par izglītības pakalpojumu sniegšanu nosacījumus, izglītības iestādes direktors var pieņemt lēmumu par bērna atskaitīšanu no grupas un līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu laušanu, trīs dienu laikā rakstiski nosūtot lēmuma kopiju bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim un izglītības iestādei.

V. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē

22. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, ja: 

22.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Tērvetes novada administratīvajā teritorijā; 

22.2. bērns ir reģistrēts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas grupā.

23. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai izvēlētajā Privātajā izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Tērvetes novada domē, pievienojot izziņu no izglītības iestādes par atteikumu uzņemšanai PIG.

24. Ja šo noteikumu 23. punktā minētā Privātā izglītības iestāde piekrīt sniegt pirmsskolas izglītības pakalpojumu, Dome slēdz līgumu ar Privāto izglītības iestādi par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

25. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma piešķiršanu un lauž līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Privātajā izglītības iestādē, ja: 

25.1. bērna un vismaz viena no vecākiem vai cita bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Tērvetes novada administratīvajā teritorijā; 

25.2. bērns uzsāk apmeklēt pašvaldības PIG;

25.3. (svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs Nr. 7)).

26. (Svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs Nr. 7))

26.1 (Svītrots ar 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr. 16, paragrāfs Nr. 7))

27. Pašvaldības atbalsta apmērs privātajam pakalpojuma sniedzējam atbilst pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības PIG. Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības PIG nosaka Tērvetes novada dome.

VI. Noslēguma jautājumi

28. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējais reģistrācijas datums.

29. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs apstrīdēt izglītības iestādes direktora lēmumu par bērna atskaitīšanu no PIG un līguma par izglītības pakalpojuma laušanu Tērvetes novada domes izpilddirektoram.

30. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā "Laikam Līdzi" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
1. pielikums
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12
 Tērvetes novada 
  (izglītības iestāde)
 direktoram 
 no 
  (iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)
 dzīvojoša 
  (adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā
manu dēlu / meitu 
 (vārds, uzvārds)
personas kods ‒ 
  
deklarētās dzīvesvietas adrese .
Ja kāds no Jūsu bērniem šobrīd apmeklē kādu no Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupām, lūdzu, sniedziet šādu papildus informāciju:
vārds, uzvārds, personas kods ,
pirmsskolas izglītības grupa, kuru apmeklē .

Ziņas par vecākiem

Māte 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
Tēvs 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tālrunis , e-pasts 

Esmu iepazīstināts(-ta) ar Saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Tērvetē, 201__. gada ____. _________________Paraksts 
2. pielikums
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12
BĒRNU REĢISTRĀCIJAS SARAKSTS UZŅEMŠANAI TĒRVETES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS

DZIMŠANAS GADS____________

Nr.p.k.Reģistrācijas datumsBērna vārds, uzvārdsPersonas kodsAdreseViena no vecākiem vārds, uzvārdsPiezīmes
1.      
2.      
       
       
       
       
       
       
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tērvetes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 21.08.2014.Stājas spēkā: 11.11.2014.Zaudē spēku: 09.04.2022.Publicēts: Laikam līdzi, 23, 10.11.2014.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
299352
{"selected":{"value":"13.01.2017","content":"<font class='s-1'>13.01.2017.-08.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"13.01.2017","iso_value":"2017\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2017.-08.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
13.01.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)