Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 253

Rīgā 2017. gada 9. maijā (prot. Nr. 23 3. §)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas
5., 7. un 10. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. gadījumus, kad nepieciešama sabiedrības informēšana par būvniecības ieceri, un šādas informēšanas kārtību;

1.5. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.6. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.7. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.8. būves konservācijas kārtību;

1.9. būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā;

1.10. būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

2. Noteikumi:

2.1. neattiecas uz ēkām, dzelzceļa būvēm, elektronisko sakaru būvēm, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm, hidrotehniskajām (izņemot ostu hidrotehniskās inženierbūves) un meliorācijas būvēm, ar radiācijas drošību saistītajām būvēm, autoceļiem, ielām un būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

2.2. attiecas uz inženierbūvēm, kas nav norādītas šo noteikumu 2.1. apakšpunktā.

3. Šajos noteikumos noteikto inženierbūvju būvniecības (turpmāk – būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

3.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. un 1.1 punktā minētajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs);

3.2. citos gadījumos – attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

5. Būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto būvniecību iesniedz tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. Ja būvniecība plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz:

5.1. visās būvvaldēs, kuru atbildībā esošajā administratīvajā teritorijā plānota būvniecība, un būvniecības process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā noris atsevišķi;

5.2. tās pašvaldības būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa ietvaros.

6. Paskaidrojuma raksts (1. pielikums), apliecinājuma karte (3. pielikums) vai būvniecības iesniegums (4. pielikums) (turpmāk kopā – būvniecības ieceres iesniegums) vai cita būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama:

6.1. avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas būvdarbiem;

6.2. žoga novietošanai, ja to, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, veic valsts pārvaldes iestāde;

6.3. saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar zemes gabala, būves tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības:

6.3.1. iekšējo inženiertīklu būvdarbiem (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējo inženiertīklu būvdarbus un šo noteikumu 15.2.3. un 15.2.4. apakšpunktā un 17. punktā minētos gadījumus);

6.3.2. hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem;

6.3.3. pirmās grupas inženierbūves (izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas produktu inženiertīklu pievadu) atjaunošanai;

6.3.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu (soliņi, celiņi, vaļēja terase (kas nav saistīta ar ēku), bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti ar augstumu līdz 12 m (ieskaitot), dārza kamīni, ielu norādes stabi, ceļa zīmes, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi u.tml.), žoga un pirmās grupas sporta laukuma (bez inženiertīkliem) būvdarbiem ārpus publiskās ārtelpas, kā arī kapavietas aprīkojumu (kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, piemineklis, soliņš, apmales, sēta u.tml.) būvdarbiem;

6.3.5. šo noteikumu 15.1.2. apakšpunktā minētās inženierbūves nojaukšanai;

6.3.6. būvtāfeles novietošanai un nojaukšanai;

6.3.7. pirmās vai otrās grupas inženierbūves novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

7. Inženierbūves telpas vai telpu grupas vienkāršotajai atjaunošanai vai lietošanas veida maiņai bez pārbūves piemēro ēku būvnoteikumus. Karoga masta ar augstumu virs 18 m, bet līdz 100 m (ieskaitot), būvdarbiem neatkarīgi no tā plānotās būvdarbu veikšanas vietas piemēro otrās grupas inženierbūves būvniecības kārtību, bet virs 100 m piemēro trešās grupas inženierbūves būvniecības kārtību.

2. Būvniecības ierosināšana un nepieciešamie dokumenti
2.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana

8. Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvspeciālistu vai būvkomersantu atbilstošā būvprojektēšanas jomā par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam aizpilda vienu no būvniecības ieceres iesniegumiem.

9. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju atsevišķu labiekārtojuma elementu un žogu būvdarbiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

10. Būvspeciālists vai būvkomersants būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai var pieaicināt citus būvspeciālistus. Pieaicinātie būvspeciālisti paraksta vai apstiprina būvniecības informācijas sistēmā to izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

11. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus.

12. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

13. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti, būvprojektu minimālā sastāvā) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros (izņemot būvprojektu minimālā sastāvā), bet elektroniski – vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists, izņemot gadījumu, ja būvniecības ieceri izstrādā pats būvniecības ierosinātājs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

14. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 9. punktā minētajā gadījumā, būvspeciālists vai būvkomersants izstrādā paskaidrojuma rakstu un apliecinājuma karti tādā apjomā, kāds noteikts šajos noteikumos un ir nepieciešams būvniecības ieceres īstenošanai.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

14.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

15. Atkarībā no vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās inženierbūvju grupas un būvdarbu veida būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādu būvniecības ieceres dokumentāciju:

15.1. paskaidrojuma raksta I daļu un šo noteikumu 30. un 33. punktā minētos dokumentus:

15.1.1. pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus, avota kaptāžas, grodu akas un ūdens ieguves urbumus) būvdarbiem (izņemot šo noteikumu 6.2., 6.3.3., 6.3.4. un 6.3.7. apakšpunktā un 18. punktā noteiktos gadījumus);

15.1.2. otrās grupas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kas jānojauc līdz šī termiņa beigām, (turpmāk – sezonas inženierbūve) novietošanai;

15.1.3. karoga masta ar augstumu virs 12 m, bet līdz 18 m (ieskaitot), būvdarbiem ārpus publiskās ārtelpas (izņemot atjaunošanu);

15.2. apliecinājuma kartes I daļu un šo noteikumu 30. un 34. vai 36. punktā minētos dokumentus:

15.2.1. inženiertīkla pievada (izņemot šo noteikumu 6.3.3. apakšpunktā un 18. punktā noteiktos gadījumus) vai ūdens ieguves urbuma (dziļumā līdz 20 m) jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;

15.2.2. avota kaptāžas vai grodu akas jaunai būvniecībai, nojaukšanai vai pārbūvei;

15.2.3. iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējos inženiertīklus) atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei, ja šiem būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu līdzfinansējums;

15.2.4. naftas produktu iekšējā inženiertīkla atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;

15.2.5. otrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas);

15.3. būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā – otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbiem, izņemot šo noteikumu 6.3.7., 15.1.2. un 15.2.5. apakšpunktā minēto un inženierbūves telpas vai telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu vai lietošanas veida maiņu bez pārbūves gadījumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

16. Ja jaunas būves būvniecībai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir saskaņojusi būvniecības ieceres dokumentāciju, šīs plānotās būves papildu inženiertīkla pievada būvniecībai var iesniegt minētajā institūcijā atsevišķu būvniecības ieceres dokumentāciju. Iesniedzot atsevišķu būvniecības ieceres dokumentāciju, būvniecības ierosinātājs pievieno iepriekš saskaņoto savietoto projektējamo ārējo inženiertīklu plānu, lai papildu inženiertīkla pievads nepārklājas ar iepriekš saskaņoto ārējo inženiertīklu risinājumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

17. Ja iekšējā inženiertīkla būvdarbiem apliecinājuma karte nav nepieciešama, šos būvdarbus (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējo inženiertīklu būvdarbus un iekšējo inženiertīklu būvdarbus viendzīvokļa dzīvojamā ēkā) veic saskaņā ar atbilstoša būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna. Novietojuma plāns ir saskaņojams ar būves vai telpu grupas īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, tajā ietver tā izstrādātāja apliecinājumu par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un tas nav saskaņojams ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Novietojuma plānam pievieno izvērtējumu par iekšējo inženiertīklu atjaunošanas vai pārbūves ietekmi uz pakalpojuma pieejamību, ja plānota daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla atjaunošana vai pārbūve, un būves nesošajām konstrukcijām. Vienu novietojuma plāna eksemplāru būvniecības ierosinātājs iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš būves iekšējo inženiertīklu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga prasīt iesniegt tai novietojuma plāna un noteiktā izvērtējuma dublikātu vai kopiju un veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

18. Inženiertīkla pievada jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežās, ja inženiertīkla pievada būvdarbi neskar citu ārējo inženiertīklu aizsargjoslas un līdz viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars, veic saskaņā ar atbilstoša būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos). Novietojuma plāns ir saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, un pakalpojuma sniedzēju, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, tajā ietver tā izstrādātāja apliecinājumu par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un tas nav saskaņojams ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Vienu novietojuma plāna eksemplāru būvniecības ierosinātājs iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai. Ja pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, nodarbina atbilstošu būvspeciālistu, tad viņš pats var izstrādāt šajā punktā noteikto inženiertīkla pievada novietojuma plānu. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga prasīt iesniegt tai novietojuma plāna dublikātu vai kopiju un veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

2.2. Būvju situācijas plāns

19. Būvju situācijas plāns (turpmāk – būvju situācijas plāns) ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu un zemes vienību daļu un to kadastra apzīmējumu savietots attēlojums vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000).

20. Būvju situācijas plānu nesagatavo, ja:

20.1. pašvaldības vai personas, kurai pašvaldība deleģējusi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu, (turpmāk – datubāzes turētājs), rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par dzelzceļa, valsts autoceļa vai pašvaldību autoceļa vai ielas aizsargjoslas teritorijas daļu, kurā ir plānota būvdarbu veikšana;

20.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta atzīme par zemes vienības robežu neatbilstību.

21. Būvju situācijas plānu sagatavo ģeodēziskajos darbos sertificēta persona (turpmāk – mērnieks) vai datubāzes turētājs. Būvju situācijas plānu nesagatavo datubāzes turētājs, ja tā rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācija par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos.

22. Būvju situācijas plānu sagatavo:

22.1. zemes vienībai vai teritorijai, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos;

22.2. atbilstoši noteiktajai precizitātei normatīvajos aktos augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomā;

22.3. elektroniski vektordatu formā un attēlo elektroniski vektordatu formā vai papīra izdruku veidā.

23. Būvju situācijas plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju tās sagatavotājs pieprasa no:

23.1. datubāzes uzturētāja – pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes datus un ielu sarkanās līnijas;

23.2. Valsts zemes dienesta – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus (kadastra karti) topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām;

23.3. citām personām, ja tas nepieciešams.

24. Mērnieks veic mērījumu apvidū atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ja:

24.1. datubāzes turētāja rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācija par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos, vai augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijā nav attēlotas apvidū esošās būves;

24.2. virszemes stāvoklis apvidū neatbilst pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijas datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

25. Šo noteikumu 33.6. un 34.5. apakšpunktā noteikto novietojuma plānu, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus un būvprojekta rasējumus atbilstošā mērogā var izstrādāt uz zemes gabala būvju situācijas plāna, izņemot šo noteikumu 20. un 26. punktā noteikto gadījumu.

26. Būvju situācijas plāns nav izmantojums gadījumā, ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves pārbūve, mainot inženierbūves apjomu, vai ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves jauna būvniecība vai novietošana.

27. Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz būvju situācijas plāna, tad būvprojekta rasējumus var izstrādāt uz būvju situācijas plāna.

28. Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz topogrāfiskā plāna, būvprojekta rasējumus var izstrādāt uz būvju situācijas plāna, izņemot šo noteikumu 20. un 26. punktā noteiktos gadījumus.

29. Ja 33.6. un 34.5. apakšpunktā noteikto novietojuma plānu, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus vai būvprojekta rasējumus izstrādā uz būvju situācijas plāna, tad paskaidrojuma raksta I daļai, apliecinājuma kartes I daļai, būvprojektam minimālajā sastāvā vai būvprojektam nepievieno topogrāfisko plānu vai situācijas plānu, bet pievieno būvju situācijas plānu.

2.3. Būvniecības ieceres dokumentācija

30. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

30.1. valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, izņemot vienu no šādiem gadījumiem:

30.1.1. būvniecības ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks;

30.1.2. būvniecības ierosinātājs ir objekta, kuram noteikta aizsargjosla, īpašnieks vai valdītājs;

30.2. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

30.3. saskaņojumus atkarībā no būvniecības ieceres:

30.3.1. paskaidrojuma rakstu saskaņo ar:

30.3.1.1. zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja būvniecības ierosinātājs nav zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;

30.3.1.2. ostas pārvaldi un – no kuģošanas drošības viedokļa – ar attiecīgās ostas kapteini un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija", ja būvdarbi plānoti ostas teritorijā;

30.3.1.3. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

30.3.2. apliecinājuma karti saskaņo ar:

30.3.2.1. nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja būvniecības ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un normatīvajos aktos nav noteikts savādāk;

30.3.2.2. ēkas pārvaldītāju, ja plānoti iekšējā inženiertīkla būvdarbi ēkā;

30.3.2.3. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

30.3.2.4. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

30.3.2.5. ostas pārvaldi, ja būvdarbi plānoti zemes gabalā ostas teritorijā;

30.3.2.6. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

30.3.3. papildus Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņo ar:

30.3.3.1. ostas pārvaldi un – no kuģošanas drošības viedokļa – ar attiecīgās ostas kapteini un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija", ja būvdarbi plānoti ostas teritorijā;

30.3.3.2. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

30.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu).

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

31. Ja plānotajiem ārējo inženiertīklu būvdarbiem ir nepieciešama būvatļauja, būvprojektu minimālā sastāvā, ciktāl tas attiecas uz ārējiem inženiertīkliem, var nesaskaņot ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja par konkrēto būvniecības ieceri ne vēlāk kā septiņas dienas pirms būvniecības iesnieguma iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, rakstiski ir informēts zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs. Šajā gadījumā būvniecības ieceres iesniegumam papildus pievieno dokumentu, kas apliecina, ka atbilstošie paziņojumi nosūtīti apdrošinātas vēstules ar saturu veidā, un būvprojekta minimālā sastāvā skaidrojošajā aprakstā norāda informāciju par zemes gabala īpašnieku vai, ja tādu nav, – tiesisko valdītāju, informēšanu (zemes vienības kadastra apzīmējums; zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, tad tiesiskā valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds, informācijas nosūtīšanas vai informēšanas datums). Ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ir saskaņojams būvprojekts.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

32. Personas saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz projektējamās teritorijas vispārīgā plāna ar inženierbūvju piesaisti zemes gabalam (turpmāk – būvprojekta ģenerālplāns), apliecinājuma kartes novietojuma plāna vai paskaidrojuma raksta novietojuma plāna.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

33. Ierosinot pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus, avota kaptāžas, grodu akas un ūdens ieguves urbumus) jaunu būvniecību, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi vai restaurāciju, ierosinot sezonas inženierbūves novietošanu vai ierosinot karogu masta ar augstumu virs 12 m, bet līdz 18 m (ieskaitot), būvdarbus ārpus publiskās ārtelpas, būvniecības ierosinātājs paskaidrojuma raksta I daļai pievieno šādus dokumentus:

33.1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) vai situācijas plānu;

33.2. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

33.3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

33.4. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri un plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

33.5. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);

33.6. novietojuma plānu, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz:

33.6.1. topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja:

33.6.1.1. būvdarbi paredzēti pilsētas teritorijā;

33.6.1.2. plānota gājēju ceļa vai veloceļa jauna būvniecība vai pārbūve;

33.6.2. situācijas plāna, topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) visos citos gadījumos;

33.7. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana;

33.8. galvenos konstruktīvos mezglus (karogu masta vai sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā);

33.9. detalizāciju atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, būvizstrādājumu specifikācija).

34. Ierosinot inženiertīklu pievadu, avota kaptāžas, grodu akas vai ūdens ieguves urbumu jaunu būvniecību, atjaunošanu, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi vai ierosinot otrās grupas inženierbūves atjaunošanu (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas), būvniecības ierosinātājs apliecinājuma kartes I daļai pievieno šādus dokumentus:

34.1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) vai situācijas plānu (ja nepieciešams šo noteikumu 34.5. apakšpunktā noteiktais novietojuma plāns);

34.2. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

34.3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

34.4. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, kam, ja nepieciešams, pievieno aprēķinus, ietver norādījumus par būvju un vides aizsardzību un būvizstrādājumu izmantošanu un citu informāciju saistībā ar plānotajiem būvdarbiem (piemēram, būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti);

34.5. novietojuma plānu, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz:

34.5.1. situācijas plāna, topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja zemes gabals, kurā plānoti būvdarbi, atrodas lauku teritorijā;

34.5.2. topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) visos citos gadījumos;

34.6. garenprofila rasējumu, ja tiek plānots būvēt inženiertīkla pievadu;

34.7. detalizācijas atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, ūdens mērītāja mezgls, būvizstrādājumu specifikācija);

34.8. papildus otrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā:

34.8.1. grafiskos dokumentus:

34.8.1.1. ar inženierbūves vizuālo risinājumu, ja inženierbūvei ir plānota virszemes daļa (neattiecas uz apgaismes inženierbūvju, tramvaju ceļu, gājēju ceļu, veloceļu, lidlauku skrejceļu vai ārējo inženiertīklu, kā arī gājēju tiltu vai velotiltu, (turpmāk – līnijveida inženierbūve) atjaunošanas gadījumu);

34.8.1.2. kuros parādītas inženierbūvē plānotās izmaiņas vai plānotie funkcionāli vai tehniski uzlabojumi;

34.8.2. plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

34.8.3. teritorijas vertikālo plānojumu (izņemot līnijveida inženierbūvei, inženierbūvei, kurai nav virszemes daļa, vai ja nav nepieciešams šo noteikumu 34.5. apakšpunktā noteiktais novietojuma plāns);

34.8.4. labiekārtojuma un apstādījumu plānu, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;

34.8.5. darbu organizēšanas projektu.

35. Apliecinājuma kartes I daļai nepievieno šo noteikumu 34.5. apakšpunktā noteikto novietojuma plānu, ja atjaunojamā inženierbūve nav līnijveida inženierbūve un vienlaikus ar inženierbūves atjaunošanu nav plānots veikt citu būvju būvdarbus, teritorijas labiekārtošanu vai apstādījumu veidošanu.

36. Ierosinot iekšējo inženiertīklu (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējo inženiertīklu) atjaunošanu, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi, būvniecības ierosinātājs apliecinājuma kartes I daļai pievieno šādus dokumentus:

36.1. būves stāva vai telpu grupas plānu;

36.2. skaidrojošu aprakstu, kurā, ja nepieciešams, ietver norādījumus par būvizstrādājumu izmantošanu;

36.3. izvērtējumu par iekšējo inženiertīklu atjaunošanas vai pārbūves ietekmi uz pakalpojuma pieejamību;

36.4. novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna;

36.5. detalizācijas atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, būvizstrādājumu specifikācija).

37. Ierosinot otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbus (izņemot šo noteikumu 15.1.2. un 15.2.5. apakšpunktā minēto un inženierbūves telpas vai telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas vai lietošanas veida maiņas bez pārbūves gadījumu), būvniecības ierosinātājs būvniecības iesniegumam pievieno būvprojektu minimālā sastāvā. Būvprojekts minimālā sastāvā ietver šādus dokumentus:

37.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par:

37.1.1. nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot būvniecības ieceri:

37.1.1.1. zemes vienības kadastra apzīmējumu;

37.1.1.2. inženierbūves kadastra apzīmējumu, ja tai tāds piešķirts;

37.1.1.3. īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju;

37.1.2. plānoto būvniecības veidu;

37.1.3. plānoto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

37.1.4. plānoto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

37.1.5. plānotajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīgā veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība;

37.1.6. plānotajiem aizsargājamo kultūras pieminekļu un to kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem, ja būvniecības ieceri plānots īstenot kultūras pieminekļa aizsargjoslā;

37.2. būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

37.3. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir plānota virszemes daļa (neattiecas uz nojaukšanu un līnijveida inženierbūvju būvdarbiem);

37.4. raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm (neattiecas uz inženierbūves atjaunošanu vai nojaukšanu);

37.5. labiekārtošanas risinājuma plānu, ja ir nepieciešams labiekārtojums;

37.6. transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir plānots īstenot ceļu vai ielu zemes nodalījuma joslā;

37.7. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana;

37.8. rasējumus, norādot inženierbūves kārtu robežas un secību, un papildu skaidrojošu aprakstu, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām;

37.9. informāciju par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja plānota būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

38. Ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas inženierbūves konservāciju, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 30. un 32. punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

38.1. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

38.2. inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš ietver:

38.2.1. skaidrojošu aprakstu par konservācijas veikšanu;

38.2.2. nepieciešamo konservācijas darbu sarakstu;

38.2.3. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un inženierbūves elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;

38.2.4. risinājumus bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;

38.3. kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja inženierbūve ir kultūras piemineklis;

38.4. darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par inženierbūves konservāciju to ir norādījusi;

38.5. citus dokumentus, kas raksturo inženierbūvi un ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

39. Ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti vai nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, bet pašvaldības lēmums nav pieņemts, personai ir tiesības ierosināt šādas inženierbūves konservāciju, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību un iesniedzot attiecīgos dokumentus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

3. Būvniecības ieceres izskatīšana

40. Paskaidrojuma raksta I daļu un šo noteikumu 38. punktā minētos dokumentus iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pašvaldības lēmumā par inženierbūves konservāciju norādītajā termiņā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

41. Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta trešajai daļai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

42. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.8. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

43. Ja būvprojekts minimālā sastāvā ārējo inženiertīklu būvdarbiem nav saskaņots ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujā ietver projektēšanas nosacījumu par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

44. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

45. Kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši šo noteikumu 44. punktam izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt, iesniedzot būvniecības ieceri institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

46. Paskaidrojuma raksta (izņemot sezonas inženierbūves) un apliecinājuma kartes inženierbūvju būvdarbiem spēkā esības termiņš ir pieci gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Ja pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par inženierbūves konservāciju, paskaidrojuma raksta spēkā esības termiņš ir pieci gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Paskaidrojuma raksts un apliecinājuma karte inženierbūvju būvdarbiem ir īstenojama spēkā esības termiņā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

4. Paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē un būvatļaujā iekļaujamie nosacījumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

47. Paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību par informācijas sniegšanu par būvdarbu veicēju.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

48. Būvatļaujā iekļauj:

48.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

48.1.1. institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem;

48.1.2. prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām;

48.1.3. prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

48.1.4. prasības par vides pieejamību, ja inženierbūvei tās nodrošināmas atbilstoši normatīvajiem aktiem;

48.1.5. prasības par kultūras pieminekļu aizsardzību;

48.1.6. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas vai ja būvprojekts minimālā sastāvā nav saskaņots ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nebija, – ar tiesisko valdītāju;

48.1.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – prasības par citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem;

48.1.8. citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts);

48.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

48.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

48.2.2. prasības būvdarbu procesu fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

48.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

48.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

48.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

49. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtējot būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības iesniegumā norādīto informāciju, būvatļaujas projektēšanas nosacījumos var noteikt mazāku izstrādājamo un minētajā institūcijā iesniedzamo būvprojekta daļu (sadaļu) skaitu, nekā noteikts otrās vai trešās grupas inženierbūves būvprojektam, ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves atjaunošana, pārbūve vai restaurācija.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

50. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

5. Sabiedrības informēšana

51. Par saņemto būvatļauju būvniecības ierosinātājs Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā informē sabiedrību, izvietojot būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A 1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi) zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, šādos gadījumos:

51.1. otrās grupas inženierbūves jauna būvniecība, nojaukšana, novietošana vai pārbūve (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

51.2. trešās grupas inženierbūves būvniecība (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi).

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

52. Būvtāfeli neizvieto, ja par būvniecības ieceri rīkota publiska apspriešana.

53. Būvtāfeli izvieto uz laiku, kas nav īsāks par būvatļaujas apstrīdēšanas laiku.

54. Būvtāfeli pilsētās vai ciemos novieto vērstu pret publisku vietu, bet ārpus pilsētām vai ciemiem – vērstu pret autoceļu. Būvtāfelē norāda šādas ziņas:

54.1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);

54.2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

54.3. būvprojekta izstrādātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

54.4. būvniecības ieceres plāns ar inženierbūves novietojumu;

54.5. informācija par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku, lēmuma pieņemšanas datumu un numuru.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

6. Projektēšana
6.1. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs

55. Saņemot būvatļauju, būvniecības ierosinātājs organizē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajām institūcijām, ja tie nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

56. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. Pēc būvniecības ierosinātāja vēlēšanās būvprojekta tekstuālo daļu var tulkot svešvalodā. Svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

57. Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds noteikts šajos noteikumos un ir nepieciešams būvniecības ieceres īstenošanai, kā arī norādīts būvatļaujā.

58. Saskaņojot ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvprojektu var izstrādāt, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības. Nav pieļaujama vienlaikus vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai būvnormatīvu piemērošana viena konstruktīvā elementa vai vienas inženiertehniskās sistēmas projektēšanā viena objekta būvprojektā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

59. Būvprojektu, kura izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz 40 % apmērā finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis (ja attiecīgās investīcijas nav jāatmaksā), var izstrādāt, piemērojot investētāja būvnormatīvus, ja tie nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem. Uz minēto būvprojektu un tā īstenošanu attiecas pārējās Būvniecības likumā un šajos noteikumos noteiktās prasības. Piemērojot investētāja būvnormatīvus, tie nedrīkst pazemināt nacionālajos normatīvajos aktos inženierbūvei noteiktās būtiskās prasības.

60. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

61. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

62. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

63. Inženierbūves būvprojektam (izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu) ir šādas sastāvdaļas:

63.1. vispārīgā daļa:

63.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (tai skaitā tehniskās apsekošanas atzinums, ja tas nepieciešams atbilstoši normatīvajiem aktiem tehniskās apsekošanas jomā);

63.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

63.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

63.1.4. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

63.1.5. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

63.1.6. vispārīgo rādītāju lapa;

63.1.7. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

63.1.8. savietotais projektējamo ārējo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja inženierbūves darbībās nodrošināšanai vai vienlaikus ar to plānots būvēt ārējos inženiertīklus;

63.1.9. teritorijas vertikālais plānojums (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļas);

63.1.10. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;

63.2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa):

63.2.1. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

63.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

63.2.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.3. būvkonstrukciju daļa:

63.3.1. tehniskās shēmas, konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

63.3.2. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

63.3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.3.4. vides aizsardzības pasākumi;

63.4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.):

63.4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi un aprēķini;

63.4.2. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.4.3. vides aizsardzības pasākumi;

63.5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;

63.6. darbu organizēšanas projekts.

64. Ja inženierbūvē plānoti telpu būvdarbi, būvprojekta arhitektūras daļai pievieno telpu plānus ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju.

65. Trešās grupas inženierbūves būvprojektam (izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu) papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:

65.1. būvkonstrukciju daļā:

65.1.1. konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizācija;

65.1.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

65.1.3. grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

65.2. ugunsdrošības pasākumu pārskats (izņemot līnijveida inženierbūves):

65.2.1. apraksts, kas ietver inženierbūves ugunsdrošības raksturlielumus;

65.2.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (inženierbūvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

65.2.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā inženierbūvju īpatnības);

65.2.4. evakuācijas nodrošināšana inženierbūvēm;

65.2.5. sprādziena aizsardzības risinājumi, ja inženierbūve plānota sprādzienbīstamas vielas transportēšanai, ražošanai, apstrādei vai ieguvei;

65.2.6. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

65.2.7. inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

65.2.8. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām;

65.2.9. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas laikā;

65.3. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527).

66. Otrās un trešās grupas rūpnieciskās ražošanas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver tehnoloģisko daļu:

66.1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

66.2. iekārtu izvietojumu, shēmas un aprakstus;

66.3. ražošanas procesa tehniskos noteikumus vai aprakstus.

67. Publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansētai otrās vai trešās grupas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver ekonomisko daļu:

67.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu;

67.2. būvdarbu apjomus;

67.3. izmaksu aprēķinu (tāmi).

68. Otrās vai trešās grupas inženierbūves nojaukšanas būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

68.1. vispārīgā daļa:

68.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

68.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

68.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem, lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšana darbu pabeigšanas;

68.1.4. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

68.1.5. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

68.1.6. vispārīgo rādītāju lapa;

68.1.7. teritorijas sadaļa:

68.1.7.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

68.1.7.2. savietotais demontējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

68.1.7.3. teritorijas vertikālais plānojums (izņemot līnijveida inženierbūves);

68.1.7.4. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja paredzēts labiekārtot teritoriju;

68.2. darbu organizēšanas projekts.

6.2. Darbu organizēšanas projekta saturs

69. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam). Darbu organizēšanas projektam ir šādas sastāvdaļas:

69.1. skaidrojošs apraksts;

69.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būves, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

69.3. situācijas plāns, ja būvniecības process paredzēts arī ārpus būvlaukuma;

69.4. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir paredzēts īstenot ceļu vai ielu zemes nodalījuma joslā;

69.5. darba aizsardzības plāns;

69.6. būvdarbu kalendāra plāns, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

70. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, kā arī norāda pamatojumu būvdarbu kopējam ilgumam un svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai un organizēšanai būvlaukumā.

71. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Tajā atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās inženierbūves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot tiem pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī materiālu un konstrukciju nokraušanas laukumus.

72. Izstrādājot darba organizēšanas projektus ekspluatācijā esošas inženierbūves pārbūvei vai atjaunošanai, kas jāveic, nepārtraucot inženierbūves pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:

72.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot inženierbūves pamatfunkciju izpildi, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos veicami paredzēto pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

72.2. būvdarbu ģenerālplānos – būves, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

72.3. skaidrojošajā aprakstā – pasākumus, kas potenciāli nodrošinās netraucētu inženierbūves pamatfunkciju izpildi un būvdarbu veikšanu.

73. Ja būvniecības process paredzēts arī ārpus būvlaukuma, sastāda situācijas plānu, kurā norāda visus materiāltehniskās apgādes un palīgražošanas objektus, atbērtnes un būvmateriālu piegādes ceļus, nomas līgumus ar zemes gabalu īpašniekiem, termiņu, kad atbērtne tiks likvidēta, un saskaņojumu ar pašvaldību par būvmateriālu piegādes ceļiem.

6.3. Atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

74. Ja kādas tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar institūcijām, kuras noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem saskaņo laikus projektēšanas gaitā. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumentu formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna. Par atkāpju no inženiertīklu pieslēgšanas vai to šķērsošanas tehnisko noteikumu prasībām saskaņošanu attiecīgās institūcijas var prasīt samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātam cenrādim.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

75. Ja būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskās prasības nevar izpildīt, Būvniecības likuma 9.1 pantā noteiktajos gadījumos tās pieļaujams saskaņot ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Saskaņošana veicama būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumentu formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

6.4. Būvprojekta ekspertīze

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

77. Ja risināmi strīdi starp būvniecības dalībniekiem par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajos vai īpašajos noteikumos norādītajām prasībām, būvprojekta ekspertīzi veic tām būvprojekta daļām vai sadaļām, par kurām būvniecības dalībniekiem pastāv strīds.

78. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā vai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, – būvprojekta dokumentācijai.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

6.5. Būvprojekta saskaņošana un izskatīšana

79. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

80. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros, bet elektroniski – vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 32. punktā minētās personas).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

81. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtē izstrādātā būvprojekta atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

82. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

83. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi vai atļaujas, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus vai atļaujas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

84. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 83. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

85. Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

7. Būvdarbi
7.1. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde un būvdarbu veikšanas termiņš

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

85.1 Pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, vai atsaka akceptēt būvniecības ieceri.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

85.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

86. Kad izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvniecības ierosinātājs iesniedzis nepieciešamos dokumentus un informāciju, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:

86.1. izdara būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

86.2. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607);

86.3. būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) un līdz kuram inženierbūve nododama ekspluatācijā;

86.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

86.1 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

87. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 89. vai 90. punktā minēto nosacījumu izpildes.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

88. Ja inženierbūve, kurai veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvniecības ierosinātājam likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā kārtībā jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, ja ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika sākta būvniecība. Ja ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojumam neatbilstošas inženierbūves nojaukšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

89. Ja saskaņā ar šo noteikumu 88. punktu ir veikta atkārtota būvniecības ieceres izvērtēšana, būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) pagarina uz laiku, ko noteikusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, bet ne ilgāk kā uz trijiem gadiem, ja minētajā institūcijā ir iesniegts inženierbūves izpildmērījums šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos un atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija. Ja inženierbūve minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņem lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojumam neatbilstošas inženierbūves nojaukšanu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

90. Ja inženierbūve, kurai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai tās kārta (ja inženierbūvi paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) pagarina uz laiku, ko pieprasījis būvniecības ierosinātājs, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkciju, ir iesniegts inženierbūves izpildmērījums šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos un atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

91. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas būvatļaujā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

91.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

7.2. Būvdarbu sagatavošana

92. To būvdarbu sagatavošanu, kuru veikšanai nepieciešama būvatļauja, sāk tikai tad, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.

93. Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs.

94. Būvētājs bez patstāvīgas prakses tiesībām arhitektūras vai būvniecības jomā, uzņemoties būvdarbu veicēja un atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, var veikt:

94.1. paskaidrojuma rakstā paredzētos pirmās grupas inženierbūvju (izņemot karogu mastu ar augstumu virs 12 m) būvdarbus;

94.2. ūdens un kanalizācijas inženiertīklu pievadu, avota kaptāžas, grodu akas, mazās notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves (jauda līdz 5 m3/d), sausās tualetes vai izvedamu notekūdeņu krājtvertnes būvdarbus viena zemes gabala robežās;

94.3. iekšējo inženiertīklu (izņemot naftas produktu iekšējos inženiertīklus), kas atrodas viņa valdījumā, būvdarbus;

94.4. šo noteikumu 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5. un 6.3.6. apakšpunktā noteiktos būvdarbus;

94.5. šo noteikumu 6.3.7. apakšpunktā noteiktos pirmās grupas inženierbūves būvdarbus;

94.6. šo noteikumu 6.1. un 6.3.2. apakšpunktā noteiktos būvdarbus un darbus objektos, kuru būvdarbus būvētājs ir tiesīgs veikt atbilstoši šo noteikumu 94.1., 94.2., 94.3., 94.4. un 94.5. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

95. Būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem noslēgtais būvdarbu līgums, kurā minēti arī būvdarbu sagatavošanas darbi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

96. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

96.1 Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

97. Būvdarbu veicējs nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā.

98. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

98.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs – katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

99. Būvdarbu sagatavošanas procesā veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, kā arī darbus būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.

100. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu – detalizētāku – rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu – detalizētāku – rasējumu izstrādi vai pats nav tos izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā (izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu) un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

101. Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas norādīti šo noteikumu 105. punktā minētajā darbu veikšanas projektā. Galveno būvasu nospraušanas aktu (izņemot līnijveida inženierbūves) būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, septiņu dienu laikā, skaitot no akta parakstīšanas dienas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

102. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

7.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

103. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt risinājumus, kas ir atšķirīgi no būvprojektā paredzētajiem risinājumiem, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas Būvniecības likumā un vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

104. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

105. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

105.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

105.1 1. otrās grupas inženierbūve ir augstāka par 7 m;

105.1 2. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;

105.1 3. būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošā teritorijā);

105.1 4. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);

105.1 5. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;

105.1 6. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;

105.1 7. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;

105.1 8. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;

105.1 9. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

105.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

105.2 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

105.2 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būvju, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

105.2 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

105.2 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

105.2 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

105.2 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

105.2 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

105.2 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

105.2 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

105.2 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

105.2 11. skaidrojošu aprakstu;

105.2 12. darbaspēka kustības grafiku;

105.2 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

105.3 Darbu veikšanas projektu var neizstrādāt, ja būvdarbus veic būvētājs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

106. Atkarībā no būvdarbu apjoma un paredzētā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai inženierbūvei vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam, inženierbūves sekcijai, laidumam, stāvam).

107. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošai inženierbūvei, ievēro tās īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja prasības un situāciju objektā.

108. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz būvkomersanta vadītāja izdotu pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja būvspeciālists (amatpersona). Inženierbūves atjaunošanas, restaurācijas vai pārbūves darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

109. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

110. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

111. Būvdarbu žurnālu neaizpilda paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē paredzētajiem būvdarbiem, izņemot gadījumu, ja būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējums vai ja paredzēta otrās grupas inženierbūves atjaunošana (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas).

111.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

112. Būvdarbu vadītājs katru darbdienu veic ierakstus būvdarbu žurnālā, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā. Būvdarbu žurnālā izteiktie būvuzrauga un autoruzrauga iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs izdarījis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji par saviem veiktajiem darbiem.

7.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole

113. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei ir atbildīgs būvdarbu veicēja (galvenā būvdarbu veicēja) atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

114. Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves pārbūves vai atjaunošanas laikā tās izmantošana pirms pieņemšanas ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts izvērtējums par inženierbūves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā un izmantošanas nosacījumi.

115. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

116. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

117. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

117.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

117.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

117.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

118. Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņemami ar segto darbu aktu uzreiz pēc to izpildes.

119. Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

119.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

119.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam):

119.2 1. segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktam –būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus;

119.2 2. ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam – sistēmas iekārtu, ierīču tehniskās pases vai būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, sistēmas ekspluatācijas dokumentāciju (instrukciju) vai citu tehnisko dokumentāciju, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

119.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (8., 9. un 10. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 119.2 punktā minētos dokumentus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

120. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir apstiprinājušas vai parakstījušas attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

121. Ja būvdarbu gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms būvdarbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu aktu.

122. Būvniecības ierosinātājs būvdarbu kvalitātes kontrolei vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvuzraugu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

123. Būvniecības ierosinātājs autoruzraudzības veikšanai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvprojekta izstrādātāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

124. Ja būvdarbi tiek veikti strādājošā uzņēmumā, tos saskaņo ar uzņēmuma vadību.

7.5. Vides aizsardzības nosacījumi

125. Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

126. Atjaunojot, pārbūvējot vai nojaucot inženierbūvi, ja iespējams, veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

127. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai.

128. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas ārējā inženiertīklā tos attīra atbilstoši normatīvajiem aktiem piesārņojuma novēršanas jomā.

129. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredz darbu veikšanas projektā.

130. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veic pasākumus, lai novērstu pazemes ūdeņu nelietderīgu izplūšanu un ūdens nesējhorizontu piesārņošanu.

131. Pastiprinot grunti, novērš pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamos pasākumus paredz darbu veikšanas projektā.

132. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas un karjerus, izrakt dīķus, ierīkot drenāžu), ja minētie pasākumi paredzēti būvniecības ieceres dokumentācijā vai ja to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehniskie darbi, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, koriģētu būvprojektu).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

7.6. Būvdarbu pārtraukšana un apturēšana

133. Inženierbūves konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas rezultātā var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.

134. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ierosinātājs, par to paziņojot institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Šo noteikumu 133. punktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu pārtraukšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

135. Inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektā norāda:

135.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

135.2. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un inženierbūves elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;

135.3. risinājumus, lai novērstu bīstamību cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;

135.4. inženierbūves konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

136. Ja atbilstoši kompetencei iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir apturējusi būvdarbus, tā nekavējoties par to informē minēto institūciju.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

137. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 134. un 136. punktā minētās informācijas saņemšanas apseko objektu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

138. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēta inženierbūves konservācijas nepieciešamība un būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par inženierbūves konservāciju norāda:

138.1. inženierbūves konservācijas iemeslus;

138.2. inženierbūves konservācijas nosacījumus;

138.3. termiņu inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

139. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projekta saņemšanas, izvērtējot tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, saskaņo to vai pieņem lēmumu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

140. Pēc šo noteikumu 139. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

141. Veicot inženierbūves konservācijas darbus, uz tiem attiecināmas būvdarbu veikšanas prasības, tai skaitā prasība par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu konservācijas darbu īstenošanas laiku.

142. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai kad būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis inženierbūves konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

143. Ja būvniecības ierosinātājs neizpilda šo noteikumu prasības, pašvaldība ir tiesīga, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju, veikt inženierbūves konservācijas darbus. Visus ar inženierbūves konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

144. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laikposmā konstatē, ka inženierbūve var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai tai ir bīstami bojātas konstrukcijas, minētā institūcija pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

145. Ja pēc būvdarbu apturēšanas institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nepieciešama inženierbūves konservācija, minētā institūcija pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

8. Inženierbūves uzmērīšana

146. Pirms inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas veic inženierbūvē esošās telpas uzmērīšanu (ja šī telpa nav kadastrāli uzmērīta vai veikta šīs telpas pārbūve) un inženierbūves izpildmērījumu, izņemot šādus gadījumus:

146.1. inženierbūves atjaunošanas, konservācijas vai restaurācijas gadījumā;

146.2. nojaukšanas gadījumā, ja nav veikta līnijveida inženierbūves nojaukšana;

146.3. sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā;

146.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāra reklāmas, informācijas stenda vai avota kaptāžas jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā ārpus pilsētas teritorijas.

147. Inženierbūves izpildmērījuma plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot informāciju:

147.1. par inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem) atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;

147.2. par inženierbūves lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai.

148. Inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu izstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.

149. Izpildmērījumā par līnijveida inženierbūves nojaukšanu norāda nojauktās līnijveida inženierbūves daļas sākuma un beigu punktu, nojaukto daļu pārsvītrojot ar krustiņu.

9. Pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu darbu pieņemšana
9.1. Pirmās grupas inženierbūves, sezonas inženierbūves, iekšējo inženiertīklu un otrās grupas inženierbūves atjaunošanas (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) pieņemšana ekspluatācijā

150. Pirmās grupas vai sezonas inženierbūvi, kā arī iekšējos inženiertīklus un otrās grupas inženierbūves atjaunošanu (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) pieņem ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma rakstam vai apliecinājuma kartei.

151. Inženiertīklu īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas par atzinuma sniegšanu atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai vai atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

152. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:

152.1. inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

152.2. šo noteikumu 151. punktā minēto atzinumu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

153. Paskaidrojuma rakstā, izņemot sezonas inženierbūves, vai apliecinājuma kartē norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi, skaitot no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet otrās grupas inženierbūves atjaunošanas (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) gadījumā – trīs gadi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

154. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 152. punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

155. Inženierbūve vai iekšējais inženiertīkls ir uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

156. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti (piemēram, atzinumi par inženiertīklu pievada vai iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai), institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

157. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 156. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

158. Ja inženiertīkla pievada būvdarbi veikti, pamatojoties uz šo noteikumu 18. punktā noteikto novietojuma plānu, būvniecības ierosinātājs pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš inženiertīklu pievadu izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, inženiertīkla pievada izpildmērījuma plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos un uzrāda objektu. Ja būvdarbi veikti atbilstoši novietojuma plānam, pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, par to veic atzīmi uz novietojuma plāna. Inženiertīkla pievada ekspluatāciju var uzsākt ar atzīmes veikšanu uz novietojuma plāna. Pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, piecu darbdienu laikā, skaitot no atzīmes veikšanas, iesniedz pašvaldībā novietojuma plānu un inženiertīkla pievada izpildmērījuma plānu.

159. Īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam pēc pirmās grupas inženierbūves, kura noteikta būvju klasifikācijā, pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti un šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos – izpildmērījuma plānu.

9.2. Otrās un trešās grupas inženierbūves pieņemšana ekspluatācijā

160. Inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

161. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā. Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja nododamajai inženierbūvei normatīvajos aktos ir noteiktas obligātās higiēnas prasības.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

162. Ja nodod ekspluatācijā trešās grupas inženierbūvi (izņemot līnijveida inženierbūvi), papildus šo noteikumu 161. punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedz atzinumu par inženierbūves atbilstību ugunsdrošības prasībām, bet, ja šī inženierbūve atrodas ostas teritorijā, 10 darbdienu laikā pēc minētā pieprasījuma saņemšanas arī valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" sniedz atzinumu par šīs inženierbūves gatavību ekspluatācijai no kuģošanas drošības viedokļa.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

163. Ierosinot inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

163.1. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

163.2. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;

163.3. inženierbūves izpildmērījuma plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos;

163.4. inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos;

163.5. ēkas vai tās telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja vienlaikus ar inženierbūvi ekspluatācijā tiek pieņemta ēka vai tās telpu grupa;

163.6. šo noteikumu 161. un 162. punktā minēto institūciju atzinumus;

163.7. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

163.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

163.9. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

163.10. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607);

163.11. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

163.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs (izņemot šo noteikumu 94. punktā noteiktajā gadījumā), atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

164. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

165. Inženierbūvi pieņem ekspluatācijā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Birojs pieņemšanas procesā pieaicina būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

166. Būvniecības ierosinātājs, pieaicinot būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, uzrāda institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūvi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

167. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē inženierbūves gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz šo noteikumu 163. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par inženierbūves gatavību ekspluatācijai), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

168. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves pieņemšanas procesā var pieaicināt būvuzraugu, ja veikta būvuzraudzība, vai būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību. Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties inženierbūves pieņemšanā nav pamats institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieņemt inženierbūvi ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

169. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga pieņemt inženierbūvi ekspluatācijā, ja kāda no šo noteikumu 161. vai 162. punktā minētajām institūcijām nav sniegusi pozitīvu atzinumu par inženierbūves gatavību nodošanai ekspluatācijā vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

170. Inženierbūves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai inženierbūves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss projektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

171. Pārbūvējamas un atjaunojamas inženierbūves inženiertīklus, par kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo inženierbūvi vienota būvatļauja, atļauts pievienot ekspluatācijā esošiem inženiertīkliem un uzsākt to ekspluatāciju, pirms ir izdots akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, ja par attiecīgo inženiertīklu gatavību nodošanai ekspluatācijā atbilstoši būvprojektam un izpilddokumentācijai ir saņemti šo noteikumu 161. punktā minētie atzinumi.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

172. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju inženierbūves uzrādīšanas termiņu, ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā (turpmāk – akts) vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Aktā ietver apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

173. Ja inženierbūvi pieņem ekspluatācijā ziemā, labiekārtošanas darbus (piemēram, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu) un fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz kārtējā gada 1. jūnijam.

174. Saskaņā ar šo noteikumu 173. punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus ieraksta aktā. Aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.

175. Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas inženierbūves, būves tehniski ekonomiskos rādītājus norāda par katru būvi.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

176. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā. Minētais termiņš, skaitot no akta izdošanas dienas, nedrīkst būt mazāks par:

176.1. trim gadiem otrās grupas inženierbūvei;

176.2. pieciem gadiem trešās grupas inženierbūvei.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

177. Šo noteikumu 176. punktā minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņus nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.

178. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

178.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

178.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

178.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

179. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

180. Inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta izdošanas dienu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

181. Ja inženierbūve netiek pieņemta ekspluatācijā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

182. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 181. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

183. Īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves, kura noteikta būvju klasifikācijā, pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā un šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos – izpildmērījuma plānu, stāvu plānu un telpu grupas plānu.

9.3. Pirmās grupas inženierbūves nojaukšanas darbu pieņemšana

184. Pirmās grupas inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nojaukšanu pieņem, ja būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma rakstam vai apliecinājuma kartei.

185. Inženiertīklu īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas par atzinuma sniegšanu atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženiertīklu pievada nojaukšanu vai atzinumu par iekšējo inženiertīklu nojaukšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

186. Pēc tam kad  pabeigta inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nojaukšana, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:

186.1. inženierbūves izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

186.2. šo noteikumu 185. punktā minēto atzinumu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

187. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 186. punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un izdod izziņu par inženierbūves neesību (neattiecas uz iekšējo inženiertīklu nojaukšanu) vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Izziņā par inženierbūves neesību ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

188. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

189. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 188. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

9.4. Otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanas darbu pieņemšana

190. Otrās vai trešās grupas inženierbūves nojaukšanu pieņem, ja būvdarbi veikti atbilstoši būvatļaujā izvirzītajiem nosacījumiem.

191. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves nojaukšanu, tās atbilstību saskaņotajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

192. Inženierbūves nojaukšanas pieņemšanu ierosina būvniecības ierosinātājs. Būvlaukuma izpildmērījumu veic, pirms ierosināta inženierbūves nojaukšanas pieņemšana.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

193. Ierosinot inženierbūves nojaukšanas pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

193.1. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527);

193.2. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;

193.3. izpildmērījuma plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos;

193.4. šo noteikumu 191. punktā minēto institūciju atzinumus;

193.5. būvdarbu žurnālu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

194. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

195. Inženierbūves nojaukšanu pieņem institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

196. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju būvlaukuma uzrādīšanas termiņu, izdod izziņu par inženierbūves neesību vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Izziņā par inženierbūves neesību ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2. un 1.3. apakšpunktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par nojaukto objektu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

197. Būvniecības ierosinātājs, pieaicinot būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, uzrāda institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvlaukumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

198. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot inženierbūves nojaukšanu, novērtē inženierbūves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbus, pamatojoties uz šo noteikumu 193. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, atzinums par inženierbūves nojaukšanu), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

199. Ja inženierbūve nojaukta ziemā un saskaņā ar būvprojektu paredzēts labiekārtot teritoriju, tad teritorijas apzaļumošanu, koku un krūmu stādīšanu, piebrauktuvju, ietvju seguma virsslāņa uzklāšanu var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.

200. Saskaņā ar šo noteikumu 199. punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus ieraksta izziņā par inženierbūves neesību. Izziņā par inženierbūves neesību minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.

201. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

202. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 201. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par inženierbūves neesību.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

9.5. Inženierbūves konservācijas darbu pieņemšana

203. Pēc konservācijas darbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot paskaidrojuma raksta II daļu. Ja veikta trešās grupas inženierbūves konservācija, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, papildus iesniedz inženierbūves tehniskās apsekošanas atzinumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

204. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā apseko objektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi  par konservācijas darbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

205. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka būvdarbi nav veikti atbilstoši inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, tā pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus un citus nosacījumus konstatēto atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 527)

206. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 205. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par konservācijas darbu pabeigšanu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

10. Noslēguma jautājumi

207. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumus Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 193.nr.).

208. Ja būvdarbu veikšanai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izdota būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai vai apliecinājuma karte, tad šos būvdarbus pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam.

209. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:

209.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

209.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

209.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

209.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

209.5. inženierbūves izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

209.6. inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu (šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos);

209.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Paskaidrojuma raksts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. Būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona;

1.7. lēmums par inženierbūves konservāciju (izdevējs, datums, numurs).

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, restaurācija, nojaukšana vai konservācija);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.7.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);

2.7.5. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.7.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.9. teritorijas sakārtošanas veids;

2.8. sezonas inženierbūve un plānotais ekspluatācijas laiks;

2.9. īslaicīgas lietošanas inženierbūve un plānotais ekspluatācijas laiks.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.
 

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.7. apakšpunktā minētās ziņas norāda inženierbūves konservācijas gadījumā.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

7. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

8. Ja inženierbūve ir nojaukta, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.4. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

9. Inženierbūves konservācijas gadījumā paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.5., 2.7.6., 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

10. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.6., 2.7.7. un 2.7.8. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

11. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētās ziņas par objektu norāda, ja inženierbūvei ir terminēts ekspluatācijas laiks.

12. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

13. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.

14. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai)

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Apliecinājuma karte

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu (inženiertīkla pievads, grodu aka, ūdens ieguves urbums, avota kaptāža, iekšējais inženiertīkls vai cita inženierbūve):

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, ierīkošana, atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. objekta pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. objekta paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. objekta apbūves laukums (neattiecas uz inženiertīkla pievadu) (m2);

2.7.2. grodu akas vai ūdens ieguves urbuma dziļums (m);

2.7.3. objekta garums (attiecas uz inženiertīkla pievadu) (m);

2.7.4. objekta būvizstrādājumi;

2.7.5. objekta nojaukšanas metode;

2.7.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.9. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Apliecinājuma kartē ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Apliecinājuma kartes I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Apliecinājuma kartes I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Apliecinājuma kartes I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Apliecinājuma kartes I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

7. Ja objekts ir nojaukts, apliecinājuma kartes I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.4. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

8. Apliecinājuma kartes I daļas 2.7.6., 2.7.7. un 2.7.8. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

9. Apliecinājuma kartes I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

10. Ja vienlaikus ar inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Būvniecības iesniegums

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, ierīkošana, novietošana, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.7.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);

2.7.5. inženierbūves būvizstrādājumi;

2.7.6. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.10. teritorijas sakārtošanas veids;

2.8. īslaicīgas lietošanas inženierbūve un plānotais ekspluatācijas laiks.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto galveno lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

6. Ja inženierbūve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4. un 2.7.5. apakšpunktā minētās ziņas par inženierbūvi nenorāda.

7. Būvniecības iesnieguma 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

8. Būvniecības iesnieguma 2.8. apakšpunktā minētās ziņas par objektu norāda, ja inženierbūvei ir terminēts ekspluatācijas laiks.

9. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

10. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Būvatļauja Nr. __________

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Apliecinājumu paraugi

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).
 

9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Segto darbu pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Inženiertehniskās sistēmas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Institūcija vai persona, kas ierīkojusi ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu, kurai veic darbu kvalitātes un darbspējas pārbaudi:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas sertifikāta numurs vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

5. Pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (kopumā vai sistēmas montāžas kārta).

6. Būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņā ar kuru ierīkota ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs).

7. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas ierīkošanai izmantotās pamata iekārtas, ierīces un būvizstrādājumi:

7.1. nosaukums;

7.2. tips/marka;

7.3. mērvienība;

7.4. skaits;

7.5. piezīmes.

8. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

8.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

8.2. rasējuma numurs;

8.3. saskaņošanas datums;

8.4. veiktie kompensējošie pasākumi.

9. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

9.1. dokumenta veids;

9.2. dokumenta nosaukums.

10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.6.2. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);

2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.6.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);

2.6.5. inženierbūves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 2.5. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

5. Ja inženierbūve ir nojaukta, apliecinājuma 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.

6. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.

12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

13. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Izziņa par inženierbūves neesību

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

14. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 253Pieņemts: 09.05.2017.Stājas spēkā: 06.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 05.06.2017. OP numurs: 2017/111.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
291197
{"selected":{"value":"22.11.2019","content":"<font class='s-1'>22.11.2019.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"22.11.2019","iso_value":"2019\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2019.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-21.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2018","iso_value":"2018\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2017","iso_value":"2017\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2017.-28.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.11.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)