Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.835

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 57.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 16.06.2015. noteikumu Nr.305 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.1.1.1. pasākumu "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.5.1 vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.6. pasākuma īstenošanas nosacījumus, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.7. ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

2. Pasākuma mērķis ir veicināt šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

3. Pasākuma mērķa grupa ir bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (turpmāk – bezdarbnieki), kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

3.1. persona ar invaliditāti;

3.2. nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 2. panta 4. punkta "a", "d" un "g" apakšpunktu:

3.2.1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;

3.2.2. persona ir vecāka par 55 gadiem;

3.2.3. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (iesaistīti pasākumā), – 2718;

4.1.2. finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 14 870 313 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (iesaistīti pasākumā), – 5438, bet projekta iesniegumā plāno – 5177;

4.2.2. rezultāta rādītājs – nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) – 3045, bet projekta iesniegumā plāno – 2900;

4.2.3. rezultāta rādītājs – pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā, – 1142, bet projekta iesniegumā plāno – 1087.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 123 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 41 309 740 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 35 113 279 euro, valsts budžeta finansējums – 4 441 065 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas, – ne mazāks kā 1 755 396 euro. Projekta iesniegumā kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne mazāk kā 39 914 414 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu – 33 927 252 euro apmērā, valsts budžeta finansējumu – 4 315 633 euro apmērā un privāto līdzfinansējumu (darba devēju finansējumu) – ne mazāk kā 1 671 529 euro apmērā, paredzot iznākuma rādītāju un rezultāta rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajam apjomam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 88,72 procentus no pasākumam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, kā arī nepārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto pasākumam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 579 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2015. gada 2. februāri.

10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālais projekta īstenošanai pieejamais publiskais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 38 242 885 euro. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt projektam pieejamo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 7. punktā minētajam plānotajam kopējam attiecināmajam finansējumam.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 123 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

11. (Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Nodarbinātības valsts aģentūra – iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

13. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

14. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

15. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

15.1. subsidētās darbavietas nodrošināšana:

15.1.1. bezdarbnieku un darba devēju informēšana, piesaiste un atlase dalībai pasākumā, tai skaitā de minimis valsts atbalsta uzskaites un kontroles sistēmas izstrāde;

15.1.2. darbavietu pielāgošana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku vajadzībām atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;

15.1.3. konsultācijas darba devējiem par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanu;

15.1.4. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu (atbalsta personu darbā ar bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalsta persona), ergoterapeitu, surdotulku) piesaiste;

15.1.5. bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodrošināšana;

15.2. atbalsts reģionālajai mobilitātei;

15.3. projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, kā arī lai nodrošinātu darba devēju piesaisti;

15.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

15.5. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

16. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

16.3. neparedzētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. tiešās personāla izmaksas (finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

17.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

17.2.1. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai – finanšu atlīdzība pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai, piemērojot vadošās iestādes izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai (turpmāk – vienas vienības izmaksu metodika), un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā;

17.2.2. pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas – normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto obligāto veselības pārbaužu kompensācijas izmaksas bezdarbniekiem;

17.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

17.3.1. ikmēneša dotācija darba devējam:

17.3.1.1. darba algām bezdarbniekiem;

17.3.1.2. dotācija darba vadīšanai šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku darba vadītājam;

17.3.1.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko finansējuma saņēmējs līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums;

17.3.2. vienreizēja dotācija darba devējam:

17.3.2.1. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

17.3.2.2. iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, lai pielāgotu darba vietu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

17.3.3. izmaksas, kuras sedz no darba devēju privātā līdzfinansējuma:

17.3.3.1. darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus) darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;

17.3.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās iemaksas);

17.3.4. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

17.3.5. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.5.1 izmaksas par surdotulku pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.6. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

17.3.7. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.8. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.9. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 17.1 6. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā);

17.3.10. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.4. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305);

17.5. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305);

17.6. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305);

17.7. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305).

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

17.1 Šo noteikumu 17.3.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

17.1 1. šo noteikumu 15.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas sludinājumiem plašsaziņas līdzekļos un izmaksas ekspertu piesaistei, lai izvērtētu darba devējus;

17.1 2. šo noteikumu 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno izmaksas atbalsta personu un ergoterapeitu pakalpojumu sniegšanai, ja to vienīgais uzdevums pasākumā ir palīdzība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem. Atbalsta personas izmaksas ir atbilstošas apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;

17.1 3. šo noteikumu 15.1.1., 15.1.3. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas telpu nomai un kancelejas preču iegādei;

17.1 4. šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas transporta nomas pakalpojumiem;

17.5. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

17.1 6. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām finansējuma saņēmēja tiešajām personāla izmaksām.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā)

18.1 Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai nodrošinātu noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu izpildi) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 305 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

19. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 16. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atmaksājamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.305 redakcijā)

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

20. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

21. Finansējuma saņēmējs pasākumu īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi, tai skaitā:

21.1. šo noteikumu 15.1.2., 15.1.4. un 15.1.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un šo noteikumu 17.2.2., 17.3.1.1., 17.3.1.2., 17.3.2. un 17.3.5.1 apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši attiecīgo pasākumu (pasākumi noteiktām personu grupām – nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem, bet šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši to pasākumu īstenošanas nosacījumiem, kuri paredz darba līguma slēgšanu;

21.2. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši attiecīgā atbalsta pasākuma (atbalsta pasākums reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

22. Šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 3. punktā minētos bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, un kuri nav iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos ar darba līgumu slēgšanu, izņemot gadījumus, ko nosaka normatīvie akti par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

23. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

24. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

25. Ja darba devējs šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus pasākumā nodarbina nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts šo noteikumu 17.3.1.1. apakšpunktā minētais darba devējam piešķirtās dotācijas apmērs.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136)

26. Asistenta pakalpojumus šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem nodrošina pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā.

27. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

28. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

28.1. nodrošina mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti, analīzi un uzraudzību novadu teritoriālo vienību (tai skaitā pagasta) līmenī, informāciju ievietojot savā tīmekļa vietnē;

28.2. uzskaita un analizē traucējošos apstākļus personu iesaistei pasākumā;

28.3. pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina datus par pasākuma dalībniekiem nodarbinātībā gan vienu, gan divus gadus pēc pasākuma beigām;

28.4. par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām uzkrāj informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem;

28.4.1 uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470) 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

28.4.1 1. izglītībā vai apmācībā iesaistītie dalībnieki;

28.4.1 2. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

28.4.1 3. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

28.4.1 4. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

28.4.2 elektroniski nosūta kopsavilkuma informāciju, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektronisko lietojumprogrammu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

28.4.3 elektroniski iesniedz gada ziņojumus, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo gada ziņojumu elektronisko sistēmu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

28.5. veicina šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju sasniegšanu:

28.5.1. personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par personu ar invaliditāti īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.2. gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.3. sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.4. etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.5. specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (darba vietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personāla pakalpojumi);

28.6. īstenojot šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

28.7. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

28.8. piesaistot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;

28.9. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma, tai skaitā privātā attiecināmā līdzfinansējuma, uzskaiti. Privāto līdzfinansējumu, kas pārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto privātā līdzfinansējuma minimālo apmēru, uzskaita projektā kā tiešās attiecināmās izmaksas un atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajam iekļauj maksājuma pieprasījumā pilnā apmērā;

28.10. var veikt publiskos iepirkumus pirms vienošanās noslēgšanas, iepirkuma līgumus slēdzot ne agrāk par 2015. gada 2. februāri, vai piemērot pirms 2015. gada 2. februāra noslēgtos iepirkuma līgumus, veicot tajos nebūtiskus grozījumus Publisko iepirkumu likuma izpratnē un tos papildinot ar atsauci, ka attiecīgo atbalsta pasākumu finansē arī specifiskā atbalsta mērķa pasākuma projekta ietvaros, kā arī veicot citus tehniskus nebūtiskus grozījumus, kas nepieciešami šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

28.11. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

28.12. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

(Grozīts ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr. 117; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 579; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

28.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 28.4.1 apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā)

29. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

29.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi un (vai) atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

29.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

30. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

31. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

32. Finanšu atbalstu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā minētajām izmaksām sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013) vai Komisijas regulu Nr.  651/2014.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā; sk. 39. punktu)

32.1 Ja finanšu atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, pirms atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai minētais finanšu atbalsts attiecīgajā fiskālajā gadā nepārsniedz Komisijas regulas Nr.  651/2014 4. panta 1. punkta "o", "p", "q" un "r" apakšpunktā noteiktos paziņošanas robežlielumus dažādām izmaksu pozīcijām.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

32.2 Finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 nepiešķir darba devējiem, kuri darbojas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "d" apakšpunktā noteiktajā saimniecības nozarē, īsteno Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 2. punktā noteiktos atbalsta pasākumus vai atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

33. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas nodrošinājuma izmaksām, ievēro šādus nosacījumus:

33.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

33.2. pirms pieņemts lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu, finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

33.3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

33.4. (svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136);

33.5. ja darba devējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punktu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

33.1 Darba devējs, kas saņem finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un darbojas nozarēs, kuras minētas Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "c" apakšpunktā, nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta otro daļu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā; sk. 38. punktu)

33.2 Ja finanšu atbalstu mērķa grupas nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, pasākumā iesaista šo noteikumu 3. punktā minētos bezdarbniekus.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā; sk. 38. punktu)

33.3 Ja finanšu atbalstu darba devējiem šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, saskaņā ar noslēgto līgumu par pasākumu īstenošanu finansējuma saņēmējs nodrošina:

33.1. šo noteikumu 17.3.1.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 50 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 32. panta 6. punktam. Ikmēneša dotācija nedrīkst pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

33.2. šo noteikumu 17.3.1.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 35. panta 2. punkta "a" apakšpunktam un 35. panta 4. punktam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā; sk. 38. punktu)

33.4 Ja finanšu atbalstu darba devējiem šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, finansējuma saņēmējs pasākumu īstenošanas laikā nodrošina šo noteikumu 17.3.1.1. un 17.3.1.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu, tai skaitā:

33.1. šo noteikumu 17.3.1.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 75 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 33. panta 5. punktam. Ikmēneša dotācijas apmērs nedrīkst pārsniegt pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ja bezdarbnieku ar invaliditāti plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

33.2. šo noteikumu 17.3.1.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktam un 34. panta 3. punktam;

33.3. šo noteikumu 17.3.2.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 34. panta 2. punkta "c" apakšpunktam. Finanšu atbalsta apmēru nosaka atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 34. panta 3. punktam, ievērojot šo noteikumu 21.1. apakšpunkta nosacījumus.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā; sk. 38. punktu)

34. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 305 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841) 

34.1 Finansējuma saņēmējs un atbalsta saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841)

34.2 Ja finanšu atbalstu nepiešķir kā de minimis atbalstu, finansējuma saņēmējs un atbalsta saņēmējs informāciju uzglabā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

34.3 Saņemto finanšu atbalstu nekumulē ar citu de minimis atbalstu un citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

34.4 Ja finanšu atbalstu darba devējiem šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014:

34.4 1. pasākuma īstenošanai var pieteikt no jauna izveidotas darba vietas vai nodarbināt bezdarbniekus tādās amata vietās, kas atbrīvojušās sakarā ar kādu no Komisijas regulas Nr.  651/2014 32. panta 3. punktā un 33. panta 3. punktā minētajiem iemesliem;

34.4 2. bezdarbniekam ir tiesības pabeigt dalību pasākumā (izņemot gadījumus, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas darbinieka pārkāpuma dēļ) atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 32. panta 4. punktam un 33. panta 4. punktam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

34.5 Sniedzot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā minētos publicitātes pasākumus un 20 darbdienu laikā no atbalsta pasākuma stāšanās spēkā nosūta Komisijai kopsavilkuma informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 11. pantam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

35. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar:

35.1. Komisijas regulu Nr.  1407/2013 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām jeb līdz 2021. gada 30. jūnijam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu;

35.2. Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām jeb līdz 2020. gada 31. decembrim saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 59. pantu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 305 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

36. Šo noteikumu 18. punktā minētie vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumi un kārtība ir attiecināma, sākot ar 2015. gada 16. februāri.

37. Grozījumu šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā, kas paredz, ka ikmēneša finanšu atbalstu reģionālai mobilitātei aprēķina atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, un kas nepārsniedz 150 euro mēnesī, piemēro tiem līgumiem par atbalstu reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros, kurus finansējuma saņēmējs ar pasākumos iesaistītajiem dalībniekiem noslēdzis pēc 2018. gada 31. decembra.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

38. Šo noteikumu 33.1, 33.2, 33.3 un 33.4 punktā minētos nosacījumus par finanšu atbalsta piešķiršanu atbilstoši Komisijas regulai Nr.  651/2014 piemēro ar 2019. gada 1. aprīli.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

39. Grozījumu šo noteikumu 32. punktā, kas paredz, ka finanšu atbalstu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā minētajām izmaksām nepiešķir kā de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9), neattiecina uz tiem līgumiem, kurus finansējuma saņēmējs ar darba devējiem noslēdzis līdz 2019. gada 31. martam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 835Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 09.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4 (5322), 08.01.2015. OP numurs: 2015/4.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
271411
{"selected":{"value":"28.12.2018","content":"<font class='s-1'>28.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.12.2018","iso_value":"2018\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2018","iso_value":"2018\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2018.-27.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2017","iso_value":"2017\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2017.-08.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2016","iso_value":"2016\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2016.-09.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-01.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2015","iso_value":"2015\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2015.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2015","iso_value":"2015\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2015.-19.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2015","iso_value":"2015\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2015.-05.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.12.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva