Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2014/6

Carnikavā 2014. gada 19. martā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014. gada 19. marta lēmumu (prot. Nr. 7, 18. §)

Izdoti saskaņā ar
LR likuma "Par pašvaldībām" 43. panta ceturto daļu,
LR likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums"
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu,
LR likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 4. panta sesto daļu un 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 6., 13., 15. punktu un
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punktu
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/9)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka Carnikavas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) sniegšanas un saņemšanas kārtību, pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

3. Par pabalstu piešķiršanu un atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam lemj Sociālais dienests, izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un materiālos resursus.

4. Izziņu par trūcīgas un maznodrošinātas personas statusu izsniedz:

4.1. ik pa trim mēnešiem, ja ģimenē ir darba spējīga persona;

4.2. ik pa sešiem mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi nav darba spējīgi.

5. Izvērtējot ģimenes (personas) materiālo resursu atbilstību trūcīgas statusam un tiesības saņemt pabalstus, papildus normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteiktajam par īpašumu netiek uzskatīts: viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.

6. Par maznodrošinātu Carnikavas novadā atzīstama ģimene (persona), kuras ienākumu līmenis pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

6.1. 65 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī – vienam ģimenes loceklim;

6.2. 85 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī – vientuļam, kuram nav palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku (Civillikuma 188. pants), atsevišķi dzīvojošam vecuma vai nestrādājošam invaliditātes 1. vai 2. grupas pensijas saņēmējam;

6.3. 85 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī vienam ģimenes loceklim, ja ģimenē ir tikai pensionāri un I vai II grupas nestrādājošs invalīds.

7. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un šo saistošo noteikumu 5. punktā noteikto.

II. Pabalstu piešķiršanas kārtība

8. Persona (ģimene), kura pieprasa pabalstu, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

9. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir Sociālais dienests.

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

10. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākumu līmenis vienai pilngadīgai personai ir EUR 53.00 mēnesī, nepilngadīgai personai EUR 65.00.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

11. Pabalsts tiek piešķirts, ievērojot normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību

12. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

IV. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

13. Pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts:

13.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu gadījumā;

13.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu dēļ – zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml.

(Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

14. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu apjomu un sekas:

14.1. līdz EUR 300.00 gadā ģimenei (personai) lēmumu pieņem sociālais dienests;

14.2. virs EUR 300.00 gadā ģimenei (personai) lēmumu pieņem Carnikavas novada dome.

(Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

15. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kas saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no situācijas rašanās. Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda vēlamā pabalsta apmēru un veidu.

(Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

V. Pabalsts veselības pakalpojumu apmaksai

16. Veselības pakalpojumu apmaksai tiek piešķirti šādi pabalsti:

16.1. pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, medikamentiem, briļļu un higiēnas preču iegādei – 50% apmērā no izdevumus apliecinošā dokumentā uzrādītās summas, bet ne vairāk par EUR 200.00 gadā vienai ģimenei (personai) gadā;

16.2. pabalsts endoprotezēšanas izdevumu segšanai personai, kurai tiek veikta endoprotezēšanas operācija - līdz EUR 300,00;

16.3. pabalsts zobārstniecības pakalpojumiem – EUR 100.00 vienai ģimenei (personai) gadā;

16.4. pabalsts ceļa izdevumu segšanai uz medicīnas iestādi un no tās mazkustīgai personai, vecam cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām, ja objektīvu iemeslu dēļ tā nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu un tai nav likumīgo apgādnieku vai personas, kas uzņemtos segt šos izdevumus, pabalsta apmērs līdz EUR 145.00 gadā, ja ārsts ir izsniedzis atzinumu par nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa izdevumus apliecinošs dokuments – rēķins no ārstniecības iestādes;

16.5. pabalsts slimniekam hroniskas nieru mazspējas gadījumā, kuram nepieciešama hemodialīze – EUR 75.00 divas reizes gadā, pamatojoties uz ārsta izziņu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

17. Pabalstu piešķiršanas pamats ir iesniegums un izdevumus apliecinoši dokumenti, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža.

VI. Pabalsts bērna izglītībai

18. Sociālais dienests piešķir:

18.1. pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai pamatskolā, vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē visu mācību gadu. Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rēķinu;

18.2. pabalsts mācību grāmatu, kancelejas preču iegādei un citu ar bērna mācībām un audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai – EUR 60.00 apmērā vienu reizi gadā vienam bērnam.

19. Saistošo noteikumu 18. punktā noteikto pabalstu piešķiršanas pamats ir iesniegums un izglītības iestādes izziņa.

20. Saistošo noteikumu 18.2. punktā noteikto pabalstu var pieprasīt reizi gadā laika periodā no 01. jūlija līdz 30. novembrim.

VII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

21. Sociālās rehabilitācijas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

22. Sociālais dienests veic personas individuālo vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu.

23. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam vai arī skaidrā naudā personai pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā.

VIII. Dzīvokļa pabalsts

24. Sociālais dienests piešķir dzīvokļa pabalstu ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas dzīvo atbilstoši norādītai adresei, kura ir arī deklarētās dzīvesvietas adrese, šādā apmērā:

24.1. 6 m3 zāģēta, skaldīta, salikta malka vienu reizi gadā, ja dzīvesvietā ir malkas apkure;

24.2. līdz EUR 75.00 mēnesī, bet nepārsniedzot 50% no aprēķinātās maksājumu summas par kārtējā mēneša īri, centralizēto apkuri, ūdens uzsildīšanu, auksto ūdeni, kanalizāciju, koplietošanas elektroenerģiju, atkritumu izvešanu, apsaimniekošanu (netiek apmaksāti parādi, kavējuma procenti, atliktie maksājumi, līgumsodi, patērētā gāze dzīvoklī un elektroenerģija dzīvoklī);

24.3. līdz EUR 75.00 mēnesī, bet nepārsniedzot 50% no aprēķinātās summas par kārtējā mēneša patērēto gāzi apkurei;

24.4. līdz EUR 150.00 mēnesī, bet nepārsniedzot 80% no aprēķinātās summas par kārtējā mēneša īres, centralizētās apkures, ūdens uzsildīšanu, auksto ūdeni, kanalizāciju, koplietošanas elektroenerģijas, atkritumu izvešanas, apsaimniekošanas maksājumiem (netiek apmaksāti parādi, kavējuma procenti, atliktie maksājumi, līgumsodi, patērētā gāze dzīvoklī un elektroenerģija dzīvoklī), ja palīdzības pieprasītāja iztikas līdzekļu deklarācijā ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz EUR 150.00.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2015/9; 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

25. Dzīvokļa pabalsts 24.2. un 24.3. punktā noteiktajos gadījumos tiek piešķirts attiecīgās apkures sezonas laikā sešus mēnešus pēc kārtas no iesnieguma iesniegšanas mēneša 1. datuma. Ja iesniegums tiek saņemts, kad līdz attiecīgās apkures sezonas beigām ir palikuši mazāk nekā seši mēneši, dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts tik mēnešus pēc kārtas, cik ir atlikuši līdz attiecīgās apkures sezonas beigām.

(Carnikavas novada domes 17.06.2015. saistošo noteikumu Nr.SN/2015/9 redakcijā)

26. Dzīvokļa pabalsts 24.4. punktā noteiktajos gadījumos tiek piešķirts līdz divpadsmit mēnešiem gadā no iesnieguma iesniegšanas mēneša 1. datuma.

(Carnikavas novada domes 17.06.2015. saistošo noteikumu Nr.SN/2015/9 redakcijā)

VIII.1 Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa svītrota ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18) 

26.1 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

26.2 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

26.3 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

26.4 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram.

(Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

28. Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

X. Noslēguma jautājums

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/19 "Par sociālo pabalstu piešķiršanu Carnikavas novadā".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2014/6Pieņemts: 19.03.2014.Stājas spēkā: 29.04.2014.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 28.04.2014.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
266022
{"selected":{"value":"01.02.2018","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2018","iso_value":"2018\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2015","iso_value":"2015\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2015.-31.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2014","iso_value":"2014\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2014.-30.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva