Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.40

Rīgā 2013.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 15.§)
Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām

(Noteikumu nosaukums MK 30.09.2014. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 116.panta trešo daļu
un 140.panta trīspadsmito daļu, 140.panta trīspadsmito daļu
un 140.panta deviņpadsmito daļu
(Grozīta ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr. 578; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; grozījumi norādē stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. par taksācijas periodu iesniedzamās pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – nodoklis) deklarācijas (turpmāk – deklarācija) un tās pielikumu veidlapu paraugus, kā arī to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību;

1.2. dokumentus, kas iesniedzami Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar deklarāciju, un gadījumus, kad šie dokumenti iesniedzami;

1.3. (svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu);

1.4. kārtību, kādā Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk – likums) 140.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētais nodokļa maksātājs sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju;

1.5. kārtību, kādā likuma 140.3 panta pirmās daļas 2. punktā minētais nodokļa maksātājs sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas savienības režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju;

1.6. kārtību, kādā likuma 140.4 panta pirmās daļas 2. punktā minētais nodokļa maksātājs un starpnieks sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas importa režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr. 578; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; 1.4., 1.5. un 16. apakšpunkts stāja sspēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Ja reģistrētam nodokļa maksātājam saskaņā ar likuma 115.panta piekto daļu taksācijas gada laikā taksācijas periods no viena ceturkšņa mainās uz kalendāra mēnesi, reģistrēts nodokļa maksātājs pēc kalendāra mēneša, kurā tas veica preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam vai sniedza citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts), vai pēc kalendāra mēneša, kurā taksācijas gada laikā veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pārsniedza 40 000 euro, iesniedz apvienotu deklarāciju par visiem iepriekšējiem kalendāra ceturkšņa mēnešiem. Minēto deklarāciju iesniedz atbilstoši likuma 118.panta pirmajā daļā noteiktajam termiņam.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr. 578; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 643; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 719)

3. Reģistrēts nodokļa maksātājs tās atlaides vērtību, kas piešķirta pēc konkrēto preču un pakalpojumu saņemšanas, norāda deklarācijā par taksācijas periodu, kurā atlaide ir piemērota.

4. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs preču eksportu ir norādījis deklarācijā par taksācijas periodu, kad uzsākta muitas procedūra – izvešana, bet eksporta darījums nav noticis vai muitas iestāde atzīst eksporta darījumu par nenotikušu, reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz precizēto deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu, izslēdzot šo eksporta darījumu no to darījumu summas, kas apliekami ar nodokļa 0 procentu likmi.

5. Zemnieku saimniecības – reģistrēti nodokļa maksātāji – iekļauj deklarācijā tādu pašu ražoto preču vērtību un par tām aprēķināto nodokli, kuras izmantotas zemnieku saimniecības vai tās personāla privātajām vajadzībām vai citiem mērķiem, nevis zemnieku saimniecības saimnieciskās darbības vajadzībām, ja priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem šo preču ražošanai ir pilnīgi vai daļēji atskaitīts, nodokļa aprēķinu veicot saskaņā ar taksācijas perioda beigās izrakstītu nodokļa rēķinu.

6. Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš izmanto likuma 93.pantā noteiktās tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un importētajām precēm pirms reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, kopā ar pirmo deklarāciju iesniedz likuma 93.panta piektajā daļā minētos dokumentus.

7. Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, deklarācijas aizpildīšanai izmanto likuma 134.panta ceturtajā daļā minēto nodokļa uzskaites žurnālu.

8. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs izraksta nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu citam reģistrētam nodokļa maksātājam vienā taksācijas periodā un šis cits reģistrēts nodokļa maksātājs saņem preces vai pakalpojumus tajā pašā taksācijas periodā, kad rēķins ir izrakstīts, savukārt reģistrēta nodokļa maksātāja izrakstīto nodokļa rēķinu tas saņem nākamajā taksācijas periodā, bet līdz likuma 118. panta pirmajā daļā noteiktajam deklarācijas iesniegšanas brīdim, tad cits reģistrēts nodokļa maksātājs samaksāto vai maksājamo nodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem savu apliekamo darījumu nodrošināšanai var atskaitīt kā priekšnodokli tā taksācijas perioda deklarācijā, kurā ir saņemtas preces vai pakalpojumi, bet ne vēlāk kā līdz likuma 97. panta pirmajā daļā noteiktajam priekšnodokļa atskaitīšanas termiņam.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 719; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 356; sk. 78. punktu)

9. Ja preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā notikusi un nodokļa rēķins par to ir izrakstīts vienā taksācijas periodā, taču saņemts nākamajā taksācijas periodā, bet līdz likuma 118.panta pirmajā daļā noteiktajam deklarācijas iesniegšanas brīdim, nodokli var aprēķināt un iekļaut deklarācijā par to taksācijas periodu, kurā ir veikta preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 719; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 356; sk. 78. punktu)

10. Ja nodokļa rēķins par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā ir saņemts pēc deklarācijas iesniegšanai noteiktā termiņa un reģistrēts nodokļa maksātājs nav izmantojis šo noteikumu 9.punktā minētās izvēles iespējas, nodokli aprēķina un iekļauj nākamā taksācijas perioda deklarācijā pēc tam, kad ir veikta preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā.

(Grozīts ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 356; sk. 78. punktu)

11. Pircēja veiktās preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā neapliek ar nodokli un pircējs tās nenorāda deklarācijā, ja šo preču piegādi no citas dalībvalsts ir veicis tirgotājs, kas ir šīs dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs, un preču piegādei dalībvalstī, no kuras tās ir sūtītas vai transportētas uz Latviju, ir piemērots nodoklis saskaņā ar šajā dalībvalstī spēkā esošo īpašo nodokļa piemērošanas režīmu darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām. Par attaisnojuma dokumentu uzskata nodokļa rēķinu, kuru ir izrakstījis citas dalībvalsts tirgotājs un uz kura ir atzīme "peļņas daļas režīms lietotām precēm", "peļņas daļas režīms mākslas darbiem" un "peļņas daļas režīms kolekciju priekšmetiem un senlietām".

12. Tā kā preču piegādēm, kurām nodokli nosaka saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas režīmu darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām, tirgotājs nepiemēro nosacījumus, kas piemērojami preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā, kā arī nepiemēro 0 procentu likmi, kā to nosaka likuma 43.panta ceturtā daļa, šos darījumus norāda tikai deklarācijas 41. un 52.rindā.

12.1 Valsts kods ir divburtu kodu sistēma, kurā ietverts Eiropas Savienības dalībvalsts nosaukuma saīsinājums jeb abreviatūra atbilstoši Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) kodam Nr. 3166–alfa 2, izņemot Grieķiju, attiecībā uz kuru lietojams kods EL. Ziemeļīrija darījumos ar precēm ir uzskatāma par Eiropas Savienības dalībvalsti, attiecībā uz kuru lietojams kods XI. Ziemeļīrijas reģistrētie nodokļa maksātāji, tai skaitā starpnieki likuma 140.4 panta izpratnē, nereģistrētie nodokļa maksātāji un personas, kas nav nodokļa maksātāji, attiecīgi ir uzskatāmi par Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētajiem nodokļa maksātājiem, nereģistrētajiem nodokļa maksātājiem un personām, kas nav nodokļa maksātāji.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

13. Reģistrēts nodokļa maksātājs, iesniedzot deklarāciju par taksācijas gadu, samaksā saskaņā ar deklarācijā par taksācijas gadu aprēķināto nodokli līdz nākamā taksācijas gada 1.maijam.

14. Reģistrēts nodokļa maksātājs deklarāciju kopā ar pielikumiem iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Deklarāciju kopā ar pielikumiem nodokļa maksātāja atbildīgā persona (reģistrēta nodokļa maksātāja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tā pilnvarota persona) apstiprina iesniegšanas brīdī.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

14.1 Reģistrēts nodokļa maksātājs deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms un savienības režīms, kā arī reģistrēts nodokļa maksātājs vai starpnieks deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas importa režīms, iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, nodokļa maksātāja atbildīgā persona (reģistrēta nodokļa maksātāja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tā pilnvarota persona) apstiprina iesniegšanas brīdī.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

15. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806)

II. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība

16. Aizpildot deklarāciju (1.pielikums), norāda:

16.1. periodu – gadu un taksācijas periodu. Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu iesniedz apvienotu deklarāciju par vairākiem kalendāra mēnešiem, aizpildot deklarāciju un tās pielikumus, norāda kalendāra mēnesi, kurā tas veica preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam vai sniedza citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir cita dalībvalsts, vai kalendāra mēnesi, kurā taksācijas gada laikā veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pārsniedza 40 000 euro;

16.2. reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā (turpmāk – PVN reģistrācijas numurs). Reģistrētu nodokļa maksātāju grupa (turpmāk – PVN grupa) norāda PVN grupas PVN reģistrācijas numuru;

16.3. reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu).

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 643)

17. Deklarācijas rindās norāda:

17.1. 40. rindā – taksācijas perioda kopējo darījumu vērtību bez nodokļa (41., 41.1, 42., 42.1, 43., 48.2 un 49. rindas kopsumma);

17.2. 41.rindā – ar nodokļa standartlikmi apliekamo darījumu (preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas) vērtību bez nodokļa. Ja preču piegādei saskaņā ar likuma 138.pantu noteikts īpašais nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām, šajā rindā kā darījuma vērtību norāda saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas režīmu aprēķināto ar nodokli apliekamo vērtību;

17.3. 41.1 rindā – piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.pantu;

17.4. 42. rindā – ar nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā apliekamo darījumu (preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas) vērtību bez nodokļa;

17.4.1 42.1 rindā – ar nodokļa samazināto likmi 5 procentu apmērā apliekamo preču piegādes vērtību bez nodokļa;

17.5. 43. rindā – ar nodokļa 0 procentu likmi apliekamo darījumu vērtību, tajā iekļaujot arī 44., 45., 45.1, 46., 47., 48. un 48.rindā norādīto darījumu vērtību, un ar nodokļa samazināto likmi 0 procentu apmērā apliekamo darījumu vērtību. Šajā rindā norāda arī:

17.5.1. preču piegādes vērtību, kas saskaņā ar likuma 43.panta otro daļu apliekamas ar nodokļa 0 procentu likmi un nosūtītas fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai;

17.5.2. piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, kas saskaņā ar likuma 50. panta 2.1, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu apliekami ar nodokļa 0 procentu likmi, pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts vai Latvijas Republikas kompetentās iestādes izsniegtu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu, kā arī piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, kas apliekami ar nodokļa 0 procentu likmi saskaņā ar likuma 50. panta 7.1 daļu;

17.6. 44. rindā – brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās piegādāto preču vērtību, kas apliekamas ar nodokļa 0 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās";

17.7. 45. rindā – uz citu dalībvalsti piegādāto preču Eiropas Savienības teritorijā vērtību, izņemot likuma 42. panta sešpadsmitajā daļā minētās preces, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs;

17.7.1 45.1 rindā – likuma 42. panta sešpadsmitajā daļā minēto uz citu dalībvalsti piegādāto preču Eiropas Savienības teritorijā vērtību, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs;

17.8. 46.rindā – to preču vērtību, kas ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam piegādes muitas noliktavās un brīvajās zonās;

17.9. 47.rindā – uz citu dalībvalsti šīs dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam vai citas dalībvalsts personai, kas nav nodokļa maksātājs, piegādāto jaunu transportlīdzekļu vērtību. Deklarācijai pievieno nodokļa rēķina kopiju par jauna transportlīdzekļa piegādi;

17.10. 48. rindā – ar nodokļa 0 procentu likmi apliekamo sniegto pakalpojumu vērtību saskaņā ar likuma 46., 47., 48. pantu un 50. panta 2.1, ceturto, piekto, sesto, septīto un 7.1 daļu un ar nodokļa samazināto likmi 0 procentu apmērā apliekamo sniegto pakalpojumu vērtību;

17.11. 48.1 rindā – eksportēto preču vērtību;

17.12. 48.2 rindā – to darījumu vērtību, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme. Šajā rindā norāda reģistrēta nodokļa maksātāja:

17.12.1. uz citu dalībvalsti piegādāto montēto vai uzstādīto preču vērtību, kuru piegādes vietu nosaka saskaņā ar likuma 12.panta trešo daļu;

17.12.2. trešajās valstīs vai trešajās teritorijās veikto preču piegāžu (kas nav preču eksports) vērtību. Šajā rindā norāda trešajās valstīs vai trešajās teritorijās tādu piegādāto preču vērtību, kuru piegādes būtu apliekamas ar nodokli, ja tās tiktu veiktas iekšzemē;

17.12.3. sniegto ar nodokli apliekamo pakalpojumu vērtību, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma III nodaļu ir cita dalībvalsts vai trešā valsts, vai trešā teritorija;

17.12.4. piegādāto preču vērtību, kuru piegāde veikta atbilstoši likuma 16.panta ceturtās daļas nosacījumiem;

17.13. 49.rindā – ar nodokli neapliekamo darījumu vērtību saskaņā ar likuma 52.pantu. Šajā rindā norāda arī no nodokļa atbrīvotu ieguldījumu zelta piegāžu vērtību saskaņā ar likuma 139.pantu;

17.14. 50.rindā – ar nodokļa standartlikmi apliekamo vērtību par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja un par pakalpojumu saņemšanu no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir iekšzeme. Šajā rindā norāda arī no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja saskaņā ar likuma 122.panta trešo daļu saņemto preču vērtību. Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums vai pakalpojums, samazināta saņemto preču vai pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, tad saņemtās atlaides, anulētā pirkuma, preču vai pakalpojumu cenas samazinājuma vai atpakaļ saņemtā avansa summu norāda ar mīnusa zīmi;

17.15. 51.rindā – ar nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā apliekamo vērtību par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja. Šajā rindā norāda arī no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja saskaņā ar likuma 122.panta trešo daļu saņemto preču vērtību. Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums vai pakalpojums, samazināta saņemto preču vai pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, tad saņemtās atlaides, anulētā pirkuma, preču vai pakalpojumu cenas samazinājuma vai atpakaļ saņemtā avansa summu norāda ar mīnusa zīmi;

17.15.1 51.1 rindā – ar nodokļa samazināto likmi 5 procentu apmērā apliekamo vērtību par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un saņemtajiem pakalpojumiem no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja. Šajā rindā norāda arī no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja saskaņā ar likuma 122. panta trešo daļu saņemto preču vērtību. Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums, samazināta saņemto preču cena vai saņemts atpakaļ avanss, tad saņemtās atlaides, anulētā pirkuma, preču cenas samazinājuma vai atpakaļ saņemtā avansa summu norāda ar mīnusa zīmi;

17.16. 52.rindā – pēc standartlikmes aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu:

41.rinda x standartlikme : 100

Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

17.16.1. aizpildot 52.rindu, summē visos taksācijas periodā izrakstītajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas;

17.16.2. taksācijas periodā ir pārdots nekustamais īpašums atbilstoši likuma 37.panta otrajai daļai;

17.16.3. taksācijas periodā saskaņā ar likuma 85.pantu ir noteikts īpašais nodokļa piemērošanas režīms preču importa darījumos;

17.16.4. ir mainīta nodokļa likme;

17.16.5. ir saņemtas preces vai pakalpojumi, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.pantu;

17.17. 53.rindā – pēc samazinātās likmes 12 procentu apmērā aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu:

42.rinda x samazinātā likme 12 procentu apmērā : 100

Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

17.17.1. taksācijas periodā, aizpildot 53.rindu, summē visos taksācijas periodā izrakstītajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas;

17.17.2. ir mainīta nodokļa likme;

17.17.1 53.1 rindā – pēc samazinātās likmes 5 procentu apmērā aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu:

42.1 rinda x samazinātā likme 5 procentu apmērā : 100

Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

17.17.1 1. taksācijas periodā, aizpildot 53.1 rindu, summē visos taksācijas periodā izrakstītajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas;

17.17.1 2. ir mainīta nodokļa likme;

17.18. 54.rindā:

17.18.1. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina kā pakalpojumu saņēmējs par likuma 19.panta pirmajā daļā, 20.panta pirmajā daļā un 25.pantā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājiem;

17.18.2. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina kā pakalpojumu saņēmējs par likuma 19.panta pirmajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts nereģistrētiem nodokļa maksātājiem;

17.18.3. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina kā pakalpojumu saņēmējs par likuma 20.panta pirmajā daļā un 25.pantā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem;

17.18.4. nodokļa summu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma 123.panta ceturto daļu;

17.18.5. aprēķināto nodokļa summu ar mīnusa zīmi, ja saņemta atlaide, anulēts darījums, samazināta saņemto pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss;

17.19. 55.rindā – pēc standartlikmes aprēķināto nodokļa summu par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja un pakalpojumu saņemšanu no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir iekšzeme. Šajā rindā norāda arī aprēķināto nodokļa summu par preču saņemšanu no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja saskaņā ar likuma 122.panta trešo daļu. Nodokļa summu nosaka, izmantojot šādu formulu:

50.rinda x standartlikme : 100

Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums vai pakalpojums, samazināta saņemto preču vai pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, aprēķinātā nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi. Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

17.19.1. taksācijas periodā, aizpildot 55.rindu, summē visas uz saņemto nodokļa rēķinu pamata taksācijas periodā aprēķinātās nodokļa summas;

17.19.2. ir mainīta nodokļa likme;

17.20. 56.rindā – pēc samazinātās likmes 12 procentu apmērā aprēķināto nodokļa summu par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja. Šajā rindā norāda arī aprēķināto nodokļa summu par preču saņemšanu no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja saskaņā ar likuma 122.panta trešo daļu. Nodokļa summu nosaka, izmantojot šādu formulu:

51.rinda x samazinātā likme 12 procentu apmērā : 100

Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums, samazināta saņemto preču cena vai saņemts atpakaļ avanss, aprēķinātā nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi. Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

17.20.1. taksācijas periodā, aizpildot 56.rindu, summē visas uz saņemto nodokļa rēķinu pamata taksācijas periodā aprēķinātās nodokļa summas;

17.20.2. ir mainīta nodokļa likme;

17.20.1 56.1 rindā – pēc samazinātās likmes 5 procentu apmērā aprēķināto nodokļa summu par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un saņemtajiem pakalpojumiem no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja. Šajā rindā norāda arī aprēķināto nodokļa summu par preču saņemšanu no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja saskaņā ar likuma 122. panta trešo daļu. Nodokļa summu nosaka, izmantojot šādu formulu:

51.1 rinda x samazinātā likme 5 procentu apmērā : 100

Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums, samazināta saņemto preču cena vai saņemts atpakaļ avanss, aprēķinātā nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi. Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

17.20.1 1.taksācijas periodā, aizpildot 56.1 rindu, summē visas uz saņemto nodokļa rēķinu pamata taksācijas periodā aprēķinātās nodokļa summas;

17.20.1 2. ir mainīta nodokļa likme;

17.21. 57.rindā – nodokļa summas, kuras iepriekšējos taksācijas periodos tika atskaitītas kā priekšnodoklis un kuras jāiemaksā valsts budžetā, tai skaitā preču vai pakalpojumu saņēmējam valsts budžetā atmaksājamā priekšnodokļa summa par nesamaksāto zaudēto parādu. Šajā rindā norāda arī:

17.21.1. atmaksai valsts budžetā aprēķinātās atskaitītā priekšnodokļa summas un priekšnodokļa korekcijas vērtības, kuras norāda Pārskata par nekustamā īpašuma izmantošanu I daļas C sadaļā:

17.21.1.1. nodokļa summas saskaņā ar likuma 102.panta piektās daļas 2. un 3.punktu, vienpadsmitās daļas 2. un 3.punktu un 103.panta piekto daļu;

17.21.1.2. priekšnodokļa korekcijas vērtību saskaņā ar likuma 102.panta piektās daļas 4.punktu, sestās daļas 2.punktu, septītās daļas 2.punktu, vienpadsmitās daļas 4.punktu un 103.panta trešās daļas 2.punktu;

17.22. 60.rindā – nodokļa summu, ko veido 61., 62., 63., 64. un 65.rindas kopsumma;

17.23. 61.rindā – samaksātās nodokļa summas par importētajām precēm un aprēķinātās nodokļa summas par preču importu, kam noteikts īpašais nodokļa piemērošanas režīms preču importa darījumos. Šajā rindā norāda arī:

17.23.1. saskaņā ar likuma 100.panta pirmo daļu – 40 procentus no samaksātās vai aprēķinātās nodokļa summas, ja preces importētas reprezentācijas nolūkiem un saistītas ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu;

17.23.2. saskaņā ar likuma 100.panta otro daļu – 50 procentus no nodokļa summas, kas samaksāta vai aprēķināta par importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī par preču importa izmaksām, kas saistītas ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu;

17.24. 62.rindā:

17.24.1. nodokļa summu, kas norādīta reģistrētam nodokļa maksātājam izrakstītajā nodokļa rēķinā par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

17.24.2. saskaņā ar likuma 100.panta pirmo daļu – 40 procentus no saņemtajā nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas, ja preces vai pakalpojumi saņemti reprezentācijas nolūkiem un saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu;

17.24.3. saskaņā ar likuma 100.panta otro daļu – 50 procentus no nodokļa summas, kas aprēķināta par iegādātu vai nomātu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī par izmaksām, kas saistītas ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu un degvielas iegādi;

17.24.4. nodokļa summu, kuru saskaņā ar likuma 49.pantu reģistrēts nodokļa maksātājs, kas trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kuras pastāvīgā uzturēšanās vieta nav Eiropas Savienības teritorijā, noformē īpaša parauga čekus par iegādātajām precēm (turpmāk – veikals), ir atmaksājis personai, kura saņēmusi atļauju atmaksāt trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskām personām nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm;

17.24.5. saskaņā ar likuma 93.pantu nodokļa summas par pirms reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un importētajām precēm;

17.24.6. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina kā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.pantu;

17.25. 63.rindā:

17.25.1. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina kā pakalpojumu saņēmējs par likuma 19.panta pirmajā daļā, 20.panta pirmajā daļā un 25.pantā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājiem;

17.25.2. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina kā pakalpojumu saņēmējs par likuma 19.panta pirmajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts nereģistrētiem nodokļa maksātājiem;

17.25.3. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina kā pakalpojumu saņēmējs par likuma 20.panta pirmajā daļā un 25.pantā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem;

17.25.4. nodokļa summu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma 123.panta ceturto daļu;

17.25.5. saskaņā ar likuma 100.panta pirmo daļu – 40 procentus no aprēķinātās nodokļa summas, ja pakalpojumi saņemti reprezentācijas nolūkiem un saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu;

17.25.6. saskaņā ar likuma 100.panta otro daļu – 50 procentus no nodokļa summas, kas aprēķināta par nomātu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī par izmaksām, kas saistītas ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu;

17.25.7. nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi, ja saņemta atlaide, anulēts darījums, samazināta saņemto pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss;

17.26. 64.rindā:

17.26.1. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja un saņemtajiem pakalpojumiem no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļu maksātāja, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir iekšzeme;

17.26.2. nodokļa summu, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķina saskaņā ar likuma 122.panta trešo daļu par precēm, kas saņemtas no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja;

17.26.3. saskaņā ar likuma 100.panta pirmo daļu – 40 procentus no aprēķinātās nodokļa summas, ja pakalpojumi ir saņemti un preču iegāde ir veikta reprezentācijas nolūkiem, publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanai, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai;

17.26.4. saskaņā ar likuma 100.panta otro daļu – 50 procentus no nodokļa summas, kas aprēķināta par iegādātu vai nomātu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī par izmaksām, kas saistītas ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu un degvielas iegādi;

17.26.5. nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi, ja saņemta atlaide, anulēts pirkums, samazināta saņemto preču vai pakalpojumu cena, preces nosūtītas atpakaļ vai saņemts atpakaļ avanss;

17.27. 65.rindā – lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāju saskaņā ar likuma 135.pantu lauksaimniekiem izmaksāto nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

17.28. 66.rindā – no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas neatskaitāmo nodokļa summu par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas tiek izmantoti ar nodokli neapliekamo darījumu veikšanai, valsts vai pašvaldību izpildvaras funkciju nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas ir ārpus likuma darbības jomas; kā arī nodokļa summas, kuras tirgotājs ir samaksājis vai kuras tam ir jāsamaksā par mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, ko tirgotājs pats ir izlaidis brīvam apgrozījumam, un nodokļa summas, kuras tirgotājs ir samaksājis vai kuras tam ir jāsamaksā par mākslas darbiem, ko tam ir piegādājis mākslas darbu autors vai autortiesību pārņēmējs, gadījumos, kad preču piegādei nosaka nodokli saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas režīmu darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām;

17.29. 67.rindā – iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātās nodokļa summas samazinājumu, kā arī nodokļa summu par zaudēto parādu reģistrētiem nodokļa maksātājiem (preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem), kuriem ir tiesības valsts budžetā iemaksāto nodokļa summu samazināt par zaudētā parāda nodokļu summu. Šajā rindā norāda arī atmaksai no valsts budžeta aprēķinātās nodokļa summas, kuras sākotnēji netika atskaitītas kā priekšnodoklis, un priekšnodokļa korekcijas vērtības, kuras norāda Pārskata par nekustamā īpašuma izmantošanu I daļas C sadaļā:

17.29.1. nodokļa summas saskaņā ar likuma 102.panta sestās daļas 4.punktu;

17.29.2. priekšnodokļa korekcijas vērtību saskaņā ar likuma 102.panta piektās daļas 4.punktu, sestās daļas 2.punktu, septītās daļas 2.punktu, vienpadsmitās daļas 4.punktu un 103.panta trešās daļas 2.punktu;

17.30. (P) rindā – priekšnodokli, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

60.rinda – 66.rinda + 67.rinda

17.31. (S) rindā – nodokļa summu, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

52. rinda + 53. rinda + 53.1 rinda + 54. rinda + 55. rinda + 56. rinda + 56.1 rinda + 57. rinda;

17.32. 70.rindā – skaitli, par kādu priekšnodokļa summa ir lielāka nekā aprēķinātā nodokļa summa (t.i., skaitli, par kuru deklarācijas (P) rindā norādītā summa ir lielāka nekā (S) rindā norādītā):

(P) rinda – (S) rinda

17.33. 80.rindā – skaitli, par kādu aprēķinātā nodokļa summa ir lielāka nekā priekšnodokļa summa (t.i., skaitli, par kuru deklarācijas (S) rindā norādītā summa ir lielāka nekā (P) rindā norādītā):

(S) rinda – (P) rinda

17.34. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806);

17.35. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806);

17.36. deklarācijas rindā "Konta numurs" norāda kontu, uz kuru pārskaitīt pārmaksāto nodokļa summu. Rindu aizpilda arī tad, ja pārmaksātā nodokļa summa neveidojas.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1408; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 65; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 423; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 643; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 719; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 356; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 90; MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 265, sk. 82. punktu)

18. Šo noteikumu 17.12.apakšpunktā minētajā 48.2 rindā nenorāda darījumus, kurus persona veic, izmantojot tai citā valstī piešķirto nodokļa identifikācijas numuru.

III. Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu, aizpildīšanas kārtība

19. Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu (turpmāk – PVN 1 pārskats) (2.pielikums), sastāv no trim daļām:

19.1. "I. Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" (turpmāk – PVN 1 pārskata I daļa). To aizpildot, reģistrēts nodokļa maksātājs norāda saņemtās preces un pakalpojumus (importa darījumus; iekšzemē iegādātās preces vai saņemtos pakalpojumus; pakalpojumus, par kuriem reģistrēts nodokļa maksātājs ir aprēķinājis nodokli kā šo pakalpojumu saņēmējs no trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājiem, citas dalībvalsts nereģistrētiem nodokļa maksātājiem, citas dalībvalsts reģistrētiem nodokļa maksātājiem saskaņā ar likuma 20.panta pirmajā daļā un 25.pantā minētajiem pakalpojumiem; lauksaimniekiem izmaksāto kompensāciju; zaudētos parādus; preces, kas saņemtas no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājiem saskaņā ar likuma 122.panta trešo daļu; preces un pakalpojumus, par kuriem reģistrēts nodokļa maksātājs ir aprēķinājis nodokli kā šo preču vai pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3 un 143.4 pantu);

19.2. "II. Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm" (turpmāk – PVN 1 pārskata II daļa). To aizpildot, reģistrēts nodokļa maksātājs norāda taksācijas periodā veiktās preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā no citas dalībvalsts reģistrētiem nodokļa maksātājiem un no citas dalībvalsts reģistrētiem nodokļa maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir iekšzeme;

19.3. "III. Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem" (turpmāk – PVN 1 pārskata III daļa). To aizpildot, reģistrēts nodokļa maksātājs norāda:

19.3.1. visus iekšzemē veiktos ar nodokļa standartlikmi un samazināto likmi apliekamos darījumus;

19.3.2. darījumus, kas norādīti deklarācijas 41.1 rindā;

19.3.3. darījumus, kas norādīti deklarācijas 44.rindā;

19.3.4. uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti veiktās montēto vai uzstādīto preču piegādes, kuru vērtība iekļauta deklarācijas 48.2 rindā;

19.3.5. pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma III nodaļu ir cita dalībvalsts un kuru vērtība ir iekļauta deklarācijas 48.2 rindā (nenorāda citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam sniegtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir cita dalībvalsts un kurus norāda PVN 2 pārskatā). Šajā pārskatā norāda arī citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam sniegtos pakalpojumus, kas minēti likuma 46., 47. un 48.pantā un kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu;

19.3.6. pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma III nodaļu ir trešā valsts vai trešā teritorija un kuru vērtība iekļauta deklarācijas 48.2 rindā;

19.3.7. to preču piegādes vērtību, kuras saskaņā ar likuma 43.panta otro daļu apliekamas ar nodokļa 0 procentu likmi un nosūtītas fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai;

19.3.8. trešajās valstīs vai trešajās teritorijās veiktās preču piegādes (kas nav preču eksports), kuru vērtība iekļauta deklarācijas 48.2 rindā.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 65; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 423; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 643; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674)

20. Fiskālais pārstāvis PVN 1 pārskata II daļu neaizpilda.

21. PVN grupa PVN 1 pārskatus iesniedz par katru PVN grupas dalībnieku atsevišķi.

22. Aizpildot PVN 1 pārskata I daļu, norāda:

22.1. reģistrēta nodokļa maksātāja vai PVN grupas dalībnieka, par kuru tiek iesniegts pārskats, PVN reģistrācijas numuru;

22.2. taksācijas periodu.

23. PVN 1 pārskata I daļā atsevišķi norāda:

23.1. katru attaisnojuma dokumentu par saņemtajām precēm un pakalpojumiem (piemēram, nodokļa rēķinu, kredītrēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju), kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 150 euro vai vairāk. Ja attaisnojuma dokumentā ir norādīti darījumi ar dažādām likmēm vai nodokļa piemērošanas režīmiem, tad katru darījumu norāda atsevišķi;

23.2. katru nodokļa rēķinu, uz kura pamata ir aprēķināts nodoklis samaksai valsts budžetā un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 150 euro vai vairāk, ja nodokli reģistrēts nodokļa maksātājs pats ir aprēķinājis:

23.2.1. par pakalpojumiem kā šo pakalpojumu saņēmējs;

23.2.2. saskaņā ar likuma 122.panta trešo daļu kā preču saņēmējs darījumos ar citas dalībvalsts nodokļa maksātāju vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju;

23.2.3. par jaunu transportlīdzekļu iegādi no citas dalībvalsts nereģistrēta nodokļa maksātāja vai citas dalībvalsts personas, kas nav nodokļa maksātājs;

23.2.4. par preču iegādi ar montēšanu vai uzstādīšanu no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja;

23.3. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata izveidojusies zaudēta parāda nodokļa summa, veicot darījumu ar reģistrētu vai nereģistrētu nodokļa maksātāju vai personu, kas nav nodokļa maksātājs (norāda preču piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs (parādnieks)). Katru attaisnojuma dokumentu norāda arī tad, ja preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa nepārsniedz 150 euro;

23.4. katru nodokļa rēķinu, uz kura pamata ir aprēķināts nodoklis samaksai valsts budžetā saskaņā ar likuma 135., 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3 un 143.4 pantu. Katru attaisnojuma dokumentu norāda arī tad, ja preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa nepārsniedz 150 euro;

23.5. katru nodokļa rēķinu, ja reģistrēta nodokļa maksātāja manta tiek iegādāta tiesu izpildītāja rīkotā izsolē (arī tad, ja preču kopējā vērtība bez nodokļa nepārsniedz 150 euro).

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 65; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 423; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 643; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 356; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806)

24. PVN 1 pārskata I daļā reģistrēts nodokļa maksātājs kopējā summā norāda:

24.1. attaisnojuma dokumentus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem iekšzemē ar vienu darījuma partneri – reģistrētu nodokļa maksātāju – par kopējo vērtību bez nodokļa virs 150 euro, kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 150 euro. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata I daļas 1., 2., 3., 4. un 5.aili, norādot darījuma veida kodu "V", par katru darījuma partneri;

24.2. pārējos attaisnojuma dokumentus, kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 150 euro. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata I daļas 3., 4. un 5.aili, norādot darījuma veida kodu "T".

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433; sk. 74. punktu)

25. PVN 1 pārskata I daļā norāda:

25.1. 1.ailē – darījuma partnera nosaukumu. Ja:

25.1.1. reģistrēts nodokļa maksātājs ir samaksājis nodokli par precēm, ko tas ir laidis brīvai apgrozībai (importējis), par darījuma partneri šajā ailē norāda Valsts kasi. Ja muitas maksājumus reģistrēta nodokļa maksātāja vārdā veicis muitas brokeris, šajā ailē norāda muitas brokera nosaukumu;

25.1.2. reģistrēts nodokļa maksātājs ir aprēķinājis nodokli samaksai valsts budžetā par importētajām precēm saskaņā ar īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos, šajā ailē norāda darījuma partnera nosaukumu;

25.1.3. reģistrēts nodokļa maksātājs lauksaimniekam ir izmaksājis nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības saskaņā ar likuma 135.pantu, šajā ailē norāda lauksaimnieka nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai);

25.1.4. veikals saskaņā ar likuma 49.pantu ir atmaksājis nodokļa summu personai, kura saņēmusi atļauju atmaksāt trešo valstu vai trešo teritoriju fiziskām personām nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, šajā ailē norāda šīs personas nosaukumu;

25.1.5. ir zaudēts parāds un darījuma partneris (parādnieks) ir fiziskā persona, šajā ailē norāda darījuma partnera vārdu, uzvārdu un personas kodu;

25.1.6. manta ir iegādāta tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, šajā ailē norāda tā reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), kura manta ir pārdota izsolē;

25.2. 2.ailē – darījuma partnera PVN reģistrācijas numuru. 2.aili neaizpilda, ja:

25.2.1. piešķirot atlaidi, atpakaļ saņemot preces, anulējot pirkumu, samazinot piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu cenu vai atmaksājot avansu, nodokļa kredītrēķins samaksai valsts budžetā iepriekš aprēķinātā nodokļa koriģēšanai ir izrakstīts nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs;

25.2.2. reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar likuma 135.pantu lauksaimniekam ir izmaksājis nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

25.2.3. reģistrēts nodokļa maksātājs ir importējis preces saskaņā ar īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos un darījuma partnerim nav PVN reģistrācijas numura;

25.2.4. nodoklis, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs maksā saskaņā ar likuma 122.panta trešo daļu par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un par saņemtajiem pakalpojumiem, ir aprēķināts uz tāda rēķina pamata, kas saņemts no citas dalībvalsts nereģistrēta nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja;

25.2.5. reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar likuma 49.pantu ir atmaksājis nodokļa summu personai, kura saņēmusi atļauju atmaksāt trešo valstu vai trešo teritoriju fiziskām personām nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, ja šī persona nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

25.2.6. reģistrēts nodokļa maksātājs pats ir aprēķinājis nodokli par jauniem transportlīdzekļiem, kas iegādāti no citas dalībvalsts nereģistrēta nodokļa maksātāja vai citas dalībvalsts personas, kas nav nodokļa maksātāja;

25.2.7. ir zaudēts parāds un darījuma partneris ir nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kas nav nodokļa maksātājs;

25.3. 3.ailē – kodu, kas raksturo darījuma veidu:

25.3.1. kods "I" – nodokļa summas par iekšzemē ievestajām precēm (imports);

25.3.2. kods "A" – nodokļa summas par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar reģistrētu nodokļa maksātāju vai citas dalībvalsts reģistrētu nodokļa maksātāju;

25.3.3. kods "N" – nodokļa summas par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar personu, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs;

25.3.4. kods "K" – lauksaimniekam izmaksātā kompensācija saskaņā ar likuma 135.pantu;

25.3.5. kods "Z" – zaudētie parādi;

25.3.6. kods "R1" – nodokļa summas par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 141.pantu;

25.3.7. kods "R2" – nodokļa summas par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.pantu;

25.3.8. kods "R3" – nodokļa summas par saņemtajiem pakalpojumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 142.pantu;

25.3.8.1 kods "R4" – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.1 pantu;

25.3.8.2 kods "R5" – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.2 pantu;

25.3.8.3 kods "R6" – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.3 pantu;

25.3.8.4 kods "R7" – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.pantu;

25.3.8.5 (svītrots ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674);

25.3.8.6 (svītrots ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674);

25.3.8.7 kods "M" – mantas pārdošana izsolē;

25.3.9. kods "V" – kopējā nodokļa summa par darījumiem, kurus persona saskaņā ar šo noteikumu 24.1.apakšpunktu norāda kopējā summā;

25.3.10. kods "T" – kopējā nodokļa summa par darījumiem, kurus persona saskaņā ar šo noteikumu 24.2.apakšpunktu norāda kopējā summā;

25.3.11. kods "C" – nodokļa summas par vieglo transportlīdzekļu (saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" noteikto M1 un N1 transportlīdzekļu kategoriju) iegādi un importu;

25.4. 4.ailē – iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību bez nodokļa. Ja:

25.4.1. reģistrēts nodokļa maksātājs ir saņēmis nodokļa rēķinu par reprezentācijas nolūkiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē saskaņā ar likuma 100.panta pirmo daļu norāda 40 procentus no tajā norādītās iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības;

25.4.2. reģistrēts nodokļa maksātājs ir iegādājies, nomājis vai importējis vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tam ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi, šajā ailē saskaņā ar likuma 100.panta otro daļu norāda 50 procentus no iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības;

25.4.3. reģistrēts nodokļa maksātājs par piešķirto atlaidi, atpakaļ saņemtajām precēm, anulēto pirkumu, piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) samazināto cenu vai atmaksāto avansu ir izrakstījis nodokļa kredītrēķinu samaksai valsts budžetā iepriekš aprēķinātā nodokļa koriģēšanai, šajā ailē norāda iepriekš piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtības samazinājumu vai anulētā pirkuma vērtību;

25.4.4. reģistrēts nodokļa maksātājs par saņemto atlaidi, atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, saņemto preču (pakalpojumu) samazināto cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmis nodokļa kredītrēķinu iepriekš aprēķinātā priekšnodokļa koriģēšanai, šajā ailē norāda iepriekš saņemto preču (pakalpojumu) vērtības samazinājumu vai anulētā pirkuma vērtību ar mīnusa zīmi;

25.4.5. reģistrēts nodokļa maksātājs, kas par saņemtajiem pakalpojumiem no trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāja ir aprēķinājis nodokli kā pakalpojumu saņēmējs, saņem atlaidi, pakalpojums tiek anulēts, tiek samazināta pakalpojumu cena vai atpakaļ saņemts avanss, šajā ailē norāda saņemto pakalpojumu vērtības samazinājumu vai anulētā pakalpojuma vērtību ar mīnusa zīmi;

25.4.6. reģistrēts nodokļa maksātājs lauksaimniekam ir izmaksājis nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības saskaņā ar likuma 135.pantu, šajā ailē norāda no lauksaimnieka saņemtās produkcijas vērtību;

25.4.7. reģistrēts nodokļa maksātājs ir samaksājis vai aprēķinājis nodokli par precēm, ko tas ir ievedis brīvai apgrozībai (importējis), šajā ailē norāda muitas deklarācijā norādīto importēto preču vērtību, no kuras aprēķināts nodoklis;

25.4.8. veikals saskaņā ar likuma 49.pantu ir atmaksājis nodokļa summu personai, kura saņēmusi atļauju atmaksāt trešo valstu vai trešo teritoriju fiziskām personām nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, šo aili neaizpilda;

25.4.9. preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir izveidojušies zaudētie parādi, tos norāda pozitīvā vērtībā;

25.4.10. preču vai pakalpojumu saņēmējam zaudētā parāda vērtība ir negatīva vērtība, jo par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitītā priekšnodokļa summa jāatmaksā valsts budžetā, to norāda ar mīnusa zīmi;

25.5. 5.ailē – nodokļa summa. Ja:

25.5.1. reģistrēts nodokļa maksātājs ir saņēmis nodokļa rēķinu par reprezentācijas nolūkiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē saskaņā ar likuma 100.panta pirmo daļu norāda 40 procentus no tajā norādītās nodokļa summas;

25.5.2. reģistrēts nodokļa maksātājs ir iegādājies, nomājis vai importējis vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tam ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi, šajā ailē saskaņā ar likuma 100.panta otro daļu norāda 50 procentus no aprēķinātās vai samaksātās nodokļa summas;

25.5.3. reģistrēts nodokļa maksātājs par piešķirto atlaidi, atpakaļ saņemtajām precēm, anulēto pirkumu, piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu samazināto cenu vai atmaksāto avansu ir izrakstījis nodokļa kredītrēķinu samaksai valsts budžetā iepriekš aprēķinātā nodokļa koriģēšanai, šajā ailē norāda samaksai valsts budžetā iepriekš aprēķinātā nodokļa samazinājuma summu;

25.5.4. reģistrēts nodokļa maksātājs par saņemto atlaidi, atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, saņemto preču vai pakalpojumu samazināto cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmis nodokļa kredītrēķinu iepriekš atskaitītā priekšnodokļa koriģēšanai, šajā ailē norāda priekšnodoklī norādītā nodokļa samazinājuma vērtību ar mīnusa zīmi;

25.5.5. reģistrēts nodokļa maksātājs, kas par saņemtajiem pakalpojumiem no trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāja ir aprēķinājis nodokli kā pakalpojumu saņēmējs, saņem atlaidi, pakalpojums tiek anulēts, tiek samazināta iegādāto preču vai pakalpojumu cena vai atpakaļ saņemts avanss, šajā ailē norāda priekšnodoklī norādītā nodokļa samazinājuma vērtību ar mīnusa zīmi;

25.5.6. reģistrēts nodokļa maksātājs lauksaimniekam ir izmaksājis nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības saskaņā ar likuma 135.pantu, šajā ailē norāda izmaksātās kompensācijas summu;

25.5.7. veikals saskaņā ar likuma 49.pantu ir atmaksājis nodokļa summu personai, kura saņēmusi atļauju atmaksāt trešo valstu vai trešo teritoriju fiziskām personām nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, šajā ailē norāda izmaksāto nodokļa summu;

25.5.8. preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir izveidojusies zaudētā parāda nodokļa vērtība, šajā ailē preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs to norāda pozitīvā vērtībā (deklarācijā šo vērtību norāda 67.rindā);

25.5.9. preču vai pakalpojumu saņēmējs norāda zaudētā parāda vērtību negatīvā vērtībā, nodokļa vērtība ir ar mīnusa zīmi (deklarācijā šo vērtību (ar plusa zīmi) norāda 57.rindā);

25.5.10. reģistrēts nodokļa maksātājs ir saņēmis preces vai pakalpojumus, par kuriem nodokli budžetā maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3 un 143.4 pantu, šajā ailē norāda aprēķinātā nodokļa summu;

25.6. 6.ailē – attaisnojuma dokumenta veids, arī gadījumā, ja tiek koriģēts samaksai valsts budžetā iepriekš aprēķinātais nodoklis. Šo veidu norāda, izmantojot šādus kodus:

25.6.1. kods "1" – nodokļa rēķins. Ja:

25.6.1.1. reģistrēts nodokļa maksātājs saņem no cita reģistrēta nodokļa maksātāja preces vai pakalpojumus, norāda preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izrakstīto nodokļa rēķinu;

25.6.1.2. reģistrēts nodokļa maksātājs pats ir aprēķinājis nodokli kā pakalpojumu saņēmējs par likuma 20.panta pirmajā daļā un 25.pantā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja, norāda citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja nodokļa rēķinu;

25.6.1.3. reģistrēts nodokļa maksātājs, saņemot pakalpojumus no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja, nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai nepieciešamos aprēķinus veic uz paša izrakstītā nodokļa rēķina pamata, norāda šo nodokļa rēķinu;

25.6.1.4. reģistrēts nodokļa maksātājs ir izrakstījis pats sev nodokļa rēķinu preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja vārdā un interesēs saskaņā ar likuma 130.pantu, norāda šo nodokļa rēķinu;

25.6.1.5. izveidojies zaudētais parāds, norāda reģistrēta nodokļa maksātāja (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) izrakstīto nodokļa rēķinu (norāda gan preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs, gan preču vai pakalpojumu saņēmējs (parādnieks));

25.6.1.6. reģistrēts nodokļa maksātājs ir aprēķinājis nodokli kā preču vai pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3 vai 143.4 pantu, norāda preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nodokļa rēķinu;

25.6.2. kods "2" – kases čeks vai kvīts;

25.6.3. kods "3" – bezskaidras naudas maksājuma dokuments. To norāda, ja:

25.6.3.1. reģistrēts nodokļa maksātājs ir samaksājis nodokli, importējot preces;

25.6.3.2. veikals saskaņā ar likuma 49.pantu ir atmaksājis nodokļa summu personai, kura saņēmusi atļauju atmaksāt trešo valstu vai trešo teritoriju fiziskām personām nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm;

25.6.3.3. reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar likuma 135.pantu lauksaimniekam ir izmaksājis nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

25.6.3.4. reģistrēts nodokļa maksātājs ir samaksājis avansu par preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu;

25.6.4. kods "4" – kredītrēķins. Ja:

25.6.4.1. reģistrēts nodokļa maksātājs par piešķirto atlaidi, atpakaļ saņemtajām precēm, anulēto pirkumu, piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu samazināto cenu vai atmaksāto avansu ir izrakstījis nodokļa kredītrēķinu samaksai valsts budžetā iepriekš aprēķinātā nodokļa koriģēšanai, norāda nodokļa kredītrēķinu;

25.6.4.2. reģistrēts nodokļa maksātājs par saņemto atlaidi, atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, saņemto preču vai pakalpojumu samazināto cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmis nodokļa kredītrēķinu iepriekš aprēķinātā priekšnodokļa koriģēšanai, norāda nodokļa kredītrēķinu;

25.6.4.3. reģistrēts nodokļa maksātājs, kas par saņemtajiem pakalpojumiem no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja ir aprēķinājis nodokli kā pakalpojumu saņēmējs, saņem atlaidi, pakalpojums tiek anulēts, tiek samazināta saņemto pakalpojumu cena vai atpakaļ saņemts avanss, norāda darījuma partnera izrakstīto kredītrēķinu;

25.6.5. kods "5" – cits attaisnojuma dokumenta veids;

25.6.6. kods "6" – muitas deklarācija, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir importējis preces saskaņā ar īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos;

25.7. 7.ailē – dokumenta numurs;

25.8. 8.ailē – dokumenta izrakstīšanas datums.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 65; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 423; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 643; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 356; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806)

26. PVN 1 pārskata I daļā nenorāda atmaksai valsts budžetā aprēķinātās iepriekš atskaitītā priekšnodokļa summas, kā arī atmaksai no valsts budžeta aprēķinātās nodokļa summas, kuras sākotnēji netika atskaitītas kā priekšnodoklis, un priekšnodokļa korekcijas vērtības, kuras norāda Pārskata par nekustamā īpašuma izmantošanu I daļas C sadaļā:

26.1. nodokļa summas saskaņā ar likuma 102.panta piektās daļas 2. un 3.punktu, sestās daļas 4.punktu, vienpadsmitās daļas 2. un 3.punktu un 103.panta piekto daļu;

26.2. priekšnodokļa korekcijas vērtību saskaņā ar likuma 102.panta piektās daļas 4.punktu, sestās daļas 2.punktu, septītās daļas 2.punktu, vienpadsmitās daļas 4.punktu un 103.panta trešās daļas 2.punktu.

27. Aizpildot PVN 1 pārskata II daļu, norāda:

27.1. reģistrēta nodokļa maksātāja vai PVN grupas dalībnieka, par kuru iesniegts pārskats, PVN reģistrācijas numuru;

27.2. taksācijas periodu.

28. PVN 1 pārskata II daļā norāda katru atsevišķu darījuma partnera nodokļa rēķinu neatkarīgi no darījuma vērtības.

29. PVN 1 pārskata II daļā norāda:

29.1. 1.ailē – darījuma partnera – citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) nosaukumu;

29.2. 2.ailē – citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) šajā dalībvalstī izsniegto PVN reģistrācijas numuru kopā ar valsts kodu;

29.3. 3.ailē – kodu, kas raksturo darījuma veidu:

29.3.1. kods "P" – pakalpojumi, kas saņemti no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja un kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir iekšzeme;

29.3.2. kods "G" – preces, kas saņemtas no citas dalībvalsts reģistrētiem nodokļa maksātājiem (preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā);

29.3.3. kods "C" – tāda preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā saskaņā ar likuma 9.panta trešo daļu, kas tiek veikta pēc ievešanas no trešajām valstīm un izlaišanas brīvam apgrozījumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

29.4. 4.ailē – iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību euro. Ja:

29.4.1. reģistrēts nodokļa maksātājs, kas par preču iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem ir aprēķinājis nodokli kā preču vai pakalpojumu saņēmējs, saņem atlaidi, preces tiek nosūtītas atpakaļ, pirkums tiek anulēts, tiek samazināta iegādāto preču vai pakalpojumu cena vai atpakaļ saņemts avanss, šajā ailē norāda saņemto preču vai pakalpojumu vērtības samazinājumu vai anulētā pirkuma vērtību ar mīnusa zīmi;

29.4.2. reģistrēts nodokļa maksātājs reprezentācijas nolūkiem iegādājies preces vai saņēmis pakalpojumus, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē saskaņā ar likuma 100.panta pirmo daļu norāda 40 procentus no iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības;

29.4.3. reģistrēts nodokļa maksātājs ir iegādājies vai nomājis vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tam ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi, šajā ailē saskaņā ar likuma 100.panta otro daļu norāda 50 procentus no iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības;

29.5. 5.ailē – aprēķināto nodokļa summu euro. Ja:

29.5.1. reģistrēts nodokļa maksātājs, kas par preču iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem ir aprēķinājis nodokli kā preču vai pakalpojumu saņēmējs, saņem atlaidi, preces tiek nosūtītas atpakaļ, pirkums tiek anulēts, tiek samazināta pakalpojumu vai iegādāto preču cena vai atpakaļ saņemts avanss, šajā ailē norāda priekšnodoklī norādītā nodokļa samazinājuma vērtību ar mīnusa zīmi;

29.5.2. reģistrēts nodokļa maksātājs ir reprezentācijas nolūkiem iegādājies preces vai saņēmis pakalpojumus, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī reģistrētu nodokļa maksātāju reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē saskaņā ar likuma 100.panta pirmo daļu norāda 40 procentus no nodokļa summas par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem;

29.5.3. reģistrēts nodokļa maksātājs ir iegādājies vai nomājis vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tam ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi, šajā ailē saskaņā ar likuma 100.panta otro daļu norāda 50 procentus no nodokļa summas par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem;

29.6. 6.ailē – saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību tās valsts valūtā, no kuras tika ievesta prece vai saņemts pakalpojums;

29.7. 7.ailē – valūtas kodu;

29.8. 8.ailē – no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) saņemtā nodokļa rēķina numuru. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir izrakstījis pats sev nodokļa rēķinu preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja vārdā un interesēs saskaņā ar likuma 130.pantu, norāda šī nodokļa rēķina numuru;

29.9. 9.ailē – no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) saņemtā nodokļa rēķina izrakstīšanas datumu. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir izrakstījis pats sev nodokļa rēķinu preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja vārdā un interesēs saskaņā ar likuma 130.pantu, norāda šī nodokļa rēķina numuru.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 65; sk. 69. punktu)

30. Aizpildot PVN 1 pārskata III daļu, norāda:

30.1. reģistrēta nodokļa maksātāja vai PVN grupas dalībnieka, par kuru iesniegts pārskats, PVN reģistrācijas numuru;

30.2. taksācijas periodu.

31. PVN 1 pārskata III daļā atsevišķi norāda:

31.1. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ar darījuma partneri – reģistrētu nodokļa maksātāju – ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi (piemēram, nodokļa rēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) – un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 150 euro vai vairāk. Ja attaisnojuma dokumentā ir norādīti darījumi ar dažādām likmēm vai nodokļa piemērošanas režīmiem, tad katru darījumu norāda atsevišķi;

31.2. katru attaisnojuma dokumentu, ja reģistrēta nodokļa maksātāja mantu pārdod izsolē tiesu izpildītājs (arī tad, ja preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa nepārsniedz 150 euro);

31.3. katru attaisnojuma dokumentu, ja reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3 vai 143.4 pantu piegādā preces un sniedz pakalpojumus (arī tad, ja preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa nepārsniedz 150 euro).

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 65; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 423; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 643; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 356; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674)

32. PVN 1 pārskata III daļā reģistrēts nodokļa maksātājs kopējā summā norāda:

32.1. attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir veikti darījumi iekšzemē – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi – ar vienu darījuma partneri – reģistrētu nodokļa maksātāju – par kopējo vērtību bez nodokļa virs 150 euro un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 150 euro. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 1., 2., 4., 5. un 6.aili, norādot dokumenta veida kodu "V", par katru darījuma partneri;

32.2. pārējos attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi – un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 150 euro. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 4., 5. un 6.aili, norādot dokumenta veida kodu "T";

32.3. darījumus, kuru vērtība bez nodokļa ir 150 euro vai vairāk, ja preču vai pakalpojumu saņēmējs ir nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kas nav nodokļa maksātājs, vai persona, kuru nevar identificēt. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 4., 5. un 6.aili, tajā norādot dokumenta veida kodu "X".

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433; sk. 74. punktu)

33. PVN 1 pārskata III daļā norāda:

33.1. 1.ailē – tā darījuma partnera nosaukumu, kuram tiek piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi;

33.2. 2.ailē – darījuma partnera PVN reģistrācijas numuru;

33.3. 3.ailē – deklarācijas rindas numuru, kurā norāda šo darījumu. Šajā ailē norāda deklarācijas 41., 41.1, 42., 42.1, 44. un 48.2 rindu, ja pārskatā nav izvēlēts kods "V", "T" vai "X". Šajā ailē norāda deklarācijas 43.rindu, ja fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai piegādātas preces, kuras saskaņā ar likuma 43.panta otro daļu apliekamas ar nodokļa 0 procentu likmi;

33.4. 4.ailē – saimnieciskās darbības ietvaros piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu vērtību bez nodokļa;

33.5. 5.ailē – nodokļa summu. Šajā ailē nenorāda nodokļa summu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3 vai 143.4 pantu, kā arī par darījumiem, kas norādīti deklarācijas 48.2 rindā;

33.6. 6.ailē – tā attaisnojuma dokumenta veidu, uz kura pamata ir veikts darījums. Šo veidu norāda, izmantojot šādus kodus:

33.6.1. kods "1" – nodokļa rēķins;

33.6.2. kods "2" – kases čeks vai kvīts;

33.6.3. kods "3" – bezskaidras naudas maksājuma dokuments. Maksājuma dokumentu izmanto, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir saņēmis avansu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu;

33.6.4. kods "5" – cits attaisnojuma dokumenta veids;

33.6.5. kods "V" – darījumi, kurus reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar šo noteikumu 32.1.apakšpunktu norāda kopējā summā;

33.6.6. kods "T" – darījumi, kurus reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar šo noteikumu 32.2.apakšpunktu norāda kopējā summā;

33.6.7. kods "X" – darījumi, kurus reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar šo noteikumu 32.3.apakšpunktu norāda kopējā summā;

33.6.8. kods "M" – mantas pārdošana izsolē;

33.7. 7.ailē – dokumenta numurs;

33.8. 8.ailē – dokumenta izrakstīšanas datums.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 65; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 423; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 643; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 719; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806)

IV. Pārskata par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā aizpildīšanas kārtība

34. Pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – PVN 2 pārskats) (3.pielikums) iesniedz reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam vai citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam sniedz ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts.

35. PVN 2 pārskatā par katru darījumu partneri norāda (ja nepieciešams, ar mīnusa zīmi) summēto preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtību citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam (arī preču pārsūtīšanas (no iekšzemes) uz citu dalībvalsti saskaņā ar likuma 45.panta pirmo vai otro daļu) vai citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam sniegto pakalpojumu vērtību, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu ir cita dalībvalsts, to koriģējot (samazinot) par piešķirtās atlaides, atpakaļ atmaksātā avansa, anulētā pirkuma, piegādāto preču vai pakalpojumu cenas samazinājuma, atpakaļ saņemto preču vai sniegto pakalpojumu vērtību, ja minētie darījumi un preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana notiek gan vienā, gan dažādos taksācijas periodos.

36. Preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā, kuras reģistrēts nodokļa maksātājs veic saskaņā ar likuma 16.panta ceturto daļu, summē par katru preču galasaņēmēju (pircēju) (par katru PVN reģistrācijas numuru) un norāda atsevišķi no pārējām preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā.

36.1 Preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī, kuras reģistrēts nodokļa maksātājs veic saskaņā ar likuma 8.pantu, norāda par katru preču galasaņēmēju (pircēju) (par katru PVN reģistrācijas numuru) un norāda atsevišķi no pārējām preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 674 redakcijā)

36.2 Ja preču piegādes tiek veiktas uz noliktavu citā dalībvalstī, tad preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā, kuras reģistrēts nodokļa maksātājs veic likuma 31.pantā noteiktajā brīdī, summē par katru preču galasaņēmēju (pircēju) (par katru PVN reģistrācijas numuru) un norāda atsevišķi no pārējām preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 674 redakcijā)

36.3 PVN 2 pārskatā norāda to preču atpakaļ nosūtīšanu no noliktavas iekšzemē, kuras saskaņā ar likuma 8.pantu tika piegādātas uz noliktavu citā dalībvalstī, un sākotnējā preču saņēmēja aizvietošanu (arī daļēju).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 674 redakcijā)

37. Aizpildot PVN 2 pārskatu, norāda:

37.1. taksācijas periodu;

37.2. reģistrēta nodokļa maksātāja vai PVN grupas dalībnieka, par kuru iesniegts pārskats, PVN reģistrācijas numuru;

37.3. reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu);

37.4. ailē "Valsts kods" – preču vai pakalpojumu saņēmēja valsts kods;

37.5. ailē "Darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs" – citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja (preču vai pakalpojumu saņēmēja) šajā dalībvalstī izsniegto nodokļa reģistrācijas numuru bez valsts koda;

37.6. ailē "Preču piegādes vai pakalpojumu summa (euro)" – attiecīgajā taksācijas periodā veikto preču piegāžu vai sniegto pakalpojumu kopsummu euro par katru preču vai pakalpojumu saņēmēju (par katru nodokļa reģistrācijas numuru) (norādot atsevišķi preces un pakalpojumus). Ja preces nosūta vai transportē uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.pantu, ailē norāda preču vērtību 0,00 euro;

37.7. ailē "K*" norāda:

37.7.1. kodu "S" – saskaņā ar likuma 16.panta ceturto daļu veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā, ja reģistrēts nodokļa maksātājs tajā ir starpnieks (t.i., iegādājas preces Eiropas Savienības teritorijā un piegādā tās preču galasaņēmējam Eiropas Savienības teritorijā);

37.7.2. kods "P" – pakalpojumi, kas saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu sniegti citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam;

37.7.3. kods "G" – preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā (nenorāda, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.pantu);

37.7.4. kods "C" – tāda preču pārsūtīšana (no iekšzemes) uz citu dalībvalsti, kas tiek veikta pēc to izlaišanas brīvam apgrozījumam iekšzemē (likuma 45.panta piektā daļa);

37.7.5. kods "E" – preču nosūtīšana vai transportēšana uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.pantu (norādot, vai kodu lieto preču nosūtīšanas, atpakaļ nosūtīšanas vai sākotnējā preču saņēmēja aizvietošanas (arī daļējas) gadījumā);

37.7.6. kods "N" – preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā likuma 31.pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī;

37.8. ailē "Aizvietotā darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs" – tāda preču saņēmēja PVN reģistrācijas numurs, kurš tiek aizvietots (arī daļēji) saskaņā ar likuma 8.panta otro daļu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806)

38. PVN 2 pārskatā nenorāda:

38.1. montēto vai uzstādīto preču piegādi;

38.2. jaunu transportlīdzekļu piegādi citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs;

38.3. preču piegādes, kurām saskaņā ar likuma 138.pantu noteikts īpašais nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām;

38.4. preču tālpārdošanu;

38.5. likuma 46., 47. un 48.pantā minētos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu.

V. Labojuma pārskata par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā aizpildīšanas kārtība

39. Labojuma pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – PVN 3 pārskats) (4.pielikums) iesniedz, lai labotu iepriekš iesniegtos PVN 2 pārskatus.

40. Aizpildot PVN 3 pārskatu, norāda:

40.1. reģistrēta nodokļa maksātāja vai PVN grupas dalībnieka, par kuru iesniegts pārskats, PVN reģistrācijas numuru;

40.2. reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu);

40.3. rindā "V" (vecais ieraksts) – iepriekš iesniegtajā PVN 2 pārskatā norādītos datus, ailē "Taksācijas periods" norādot gadu un mēnesi, par kuru tas bija iesniegts, un visās pārējās ailēs atkārtojot iepriekš iesniegtā PVN 2 pārskata attiecīgajās ailēs norādītos datus;

40.4. rindā "J" (jaunais ieraksts) – iepriekš iesniegtā PVN 2 pārskata precizētus datus, ailē "Taksācijas periods" norādot gadu un mēnesi, par kuru to iesniedz, un iepriekš iesniegtā PVN 2 pārskata precizētos datus norādot tikai tajās ailēs, kurās tika pieļautas kļūdas. Ja iepriekšējos periodos PVN 2 pārskatā norādītais darījums ar kodu "E" nenotiek (netiek izpildīti nosacījumi, lai gadījumā, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī, preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā atkārtoti deklarētu PVN 2 pārskatā ar kodu "N"), reģistrēts nodokļu maksātājs iesniedz PVN 3 pārskatu, aili "K*" atstājot tukšu;

40.5. ailē "Taksācijas periods" pirmajās divās rūtiņās – kalendāra gada pēdējos divus ciparus, pēdējās divās rūtiņās – kalendāra mēneša kārtas numuru. Ja tiek labots PVN 2 pārskats, kas iesniegts par taksācijas periodiem līdz 2010.gada 1.janvārim, tad, aizpildot aili "Taksācijas periods", pirmajās divās rūtiņās norāda kalendāra gada pēdējos divus ciparus, trešajā rūtiņā – ceturksni (ar arābu cipariem), bet ceturto rūtiņu atstāj neaizpildītu.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 674)

41. Ja konstatēts, ka par kādu no iepriekšējiem periodiem PVN 2 pārskats netika iesniegts, reģistrēts nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz PVN 3 pārskatu, kurā norāda veiktās preču piegādes vai sniegtos pakalpojumus.

42. Ja PVN 2 pārskatā atkārtoti konstatēta kļūda, šo kļūdu labo, atkārtoti iesniedzot PVN 3 pārskatu, ar kuru labo iepriekš izlaboto PVN 2 pārskatu.

VI. Deklarācijas par taksācijas gadu aizpildīšanas kārtība

43. Aizpildot deklarāciju par taksācijas gadu (turpmāk – PVN 4 deklarācija) (5.pielikums), norāda:

43.1. taksācijas gadu;

43.2. reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu);

43.3. reģistrēta nodokļa maksātāja juridisko adresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi) un pasta indeksu;

43.4. reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numuru (PVN grupai – PVN grupas PVN reģistrācijas numuru);

43.5. atbildīgās personas tālruņa numuru;

43.6. rindā "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" – aprēķināto valsts budžetā maksājamo vai no valsts budžeta atmaksājamo (ar mīnusa zīmi) nodokļa summu par taksācijas gadu (no janvāra līdz decembrim), kas atbilst taksācijas perioda deklarācijas 70. un 80.rindas kopsummai (bez soda sankcijām);

43.7. rindā "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" – koriģēto valsts budžetā maksājamo vai no valsts budžeta atmaksājamo (ar mīnusa zīmi) nodokļa summu par taksācijas gadu (no janvāra līdz decembrim), kas aprēķināta, pārrēķinot darījumu proporciju par taksācijas gadu un veicot likumā noteiktās korekcijas;

43.8. rindā "Valsts budžetā maksājamais nodoklis" – skaitli, par kādu rindas "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" kopsumma ir lielāka nekā rindas "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" summa;

43.9. rindā "No valsts budžeta atmaksājamais nodoklis" – skaitli, par kādu rindas "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" kopsumma ir lielāka nekā rindas "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" summa.

44. Ja saskaņā ar likuma 38.panta otrajā vai trešajā daļā noteikto kārtību aprēķinātā darījumu vērtību kopsumma par taksācijas gadu, summējot pozitīvās un negatīvās vērtības, ir negatīva, tad saskaņā ar likuma 38.panta otrajā vai trešajā daļā noteikto kārtību aprēķināto darījumu vērtību kopsummu uzskata par nulli.

VII. Pārskata par piegādāto preču vērtību sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām aizpildīšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824)

45. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824)

VIII. Pārskata par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem aizpildīšanas kārtība

46. Fiskālais pārstāvis aizpilda Pārskatu par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem (turpmāk – PVN 6 pārskats) (7.pielikums). PVN 6 pārskats sastāv no trim daļām:

46.1. "I. Saņemtās un eksportētās preces" (turpmāk – PVN 6 pārskata I daļa). To aizpildot, fiskālais pārstāvis norāda taksācijas periodā Eiropas Savienības teritorijā veikto preču iegāžu vērtību likuma 1.panta 5.punkta "d" apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai, to preču vērtību, kas saņemtas iekšzemē likuma 1.panta 5.punkta "c" apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai, taksācijas periodā eksportēto preču vērtību un taksācijas perioda beigās krājumos esošo preču vērtību;

46.2. "II. Preču piegādātāju saraksts" (turpmāk – PVN 6 pārskata II daļa). To aizpildot, fiskālais pārstāvis norāda preču piegādātājus – reģistrētus un nereģistrētus nodokļa maksātājus, no kuriem taksācijas periodā iekšzemē ir saņemtas preces, kā arī citu dalībvalstu reģistrētus un nereģistrētus nodokļa maksātājus, no kuriem taksācijas periodā ir veiktas preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā likuma 1.panta 5.punkta "c" un "d" apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai;

46.3. "III. Taksācijas periodā eksportēto preču piegādātāju saraksts" (turpmāk – PVN 6 pārskata III daļa). To aizpildot, fiskālais pārstāvis norāda taksācijas periodā eksportēto preču vērtību, norādot šo preču piegādātājus.

47. PVN 6 pārskata I daļā norāda:

47.1. fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numuru;

47.2. taksācijas periodu, par kuru iesniegts pārskats.

48. PVN 6 pārskata I daļas rindās norāda:

48.1. 3.rindā – taksācijas periodā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās vai akcīzes preču noliktavās. To aprēķina kā 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.rindas kopsummu;

48.2. 3.1.rindā – no reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem iekšzemē saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās;

48.3. 3.2.rindā – no reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem iekšzemē saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas akcīzes preču noliktavās;

48.4. 3.3.rindā – no citas dalībvalsts reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem Eiropas Savienības teritorijā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās;

48.5. 3.4.rindā – no citas dalībvalsts reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem Eiropas Savienības teritorijā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas akcīzes preču noliktavās;

48.6. 4.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību. To aprēķina kā 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.rindas kopsummu;

48.7. 4.1.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību, kuras bija iekšzemē saņemtas no reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem un novietotas muitas noliktavās;

48.8. 4.2.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību, kuras bija iekšzemē saņemtas no reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem un novietotas akcīzes preču noliktavās;

48.9. 4.3.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību, kuras bija saņemtas Eiropas Savienības teritorijā no citas dalībvalsts reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem un novietotas muitas noliktavās;

48.10. 4.4.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību, kuras bija saņemtas Eiropas Savienības teritorijā no citas dalībvalsts reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem un novietotas akcīzes preču noliktavās;

48.11. 5.rindā – taksācijas perioda beigās krājumos esošo preču kopējo vērtību. To aprēķina kā 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.rindas kopsummu;

48.12. 5.1.rindā – krājumos esošo no reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem iekšzemē saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās;

48.13. 5.2.rindā – krājumos esošo no reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem iekšzemē saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas akcīzes preču noliktavās;

48.14. 5.3.rindā – krājumos esošo no citas dalībvalsts reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem Eiropas Savienības teritorijā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās;

48.15. 5.4.rindā – krājumos esošo no citas dalībvalsts reģistrētiem un nereģistrētiem nodokļa maksātājiem Eiropas Savienības teritorijā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas akcīzes preču noliktavās;

48.16. 6.rindā – krājumos esošo preču kopējo vērtību, kurām saskaņā ar likuma 85.pantu ir noteikts īpašais nodokļa piemērošanas režīms preču importa darījumos.

49. PVN 6 pārskata II daļā norāda:

49.1. fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numuru;

49.2. taksācijas periodu, par kuru iesniegts pārskats.

50. PVN 6 pārskata II daļas ailēs norāda:

50.1. 1.ailē – ieraksta kārtas numuru;

50.2. 2.ailē – ieraksta datumu;

50.3. 3.ailē – preču piegādātāja – reģistrēta un nereģistrēta nodokļa maksātāja, no kura taksācijas periodā iekšzemē ir saņemtas preces, vai arī citas dalībvalsts reģistrēta un nereģistrēta nodokļa maksātāja, no kura taksācijas periodā ir iegādātas preces Eiropas Savienības teritorijā, – nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu);

50.4. 4.ailē – preču piegādātāja PVN reģistrācijas numuru (nereģistrētam nodokļa maksātājam un citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam – nodokļu maksātāja kodu);

50.5. 5.ailē – PVN 6 pārskata I daļas rindas numuru (3.1., 3.2., 3.3. vai 3.4.rinda), kurā ir norādīts šis darījums;

50.6. 6.ailē – saņemto preču vērtību euro bez nodokļa. Šajā ailē norādīto vērtību kopsummai jāatbilst PVN 6 pārskata I daļas 3.rindā norādītajai vērtībai;

50.7. 7.ailē – saņemto preču vērtību valūtā bez nodokļa. Šo aili neaizpilda par iekšzemē saņemtajām precēm;

50.8. 8.ailē – valūtas kodu. Šo aili neaizpilda par iekšzemē saņemtajām precēm;

50.9. 9.ailē – nodokļa rēķina (nereģistrētam nodokļa maksātājam un citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam – rēķina) numuru;

50.10. 10.ailē – nodokļa rēķina (nereģistrētam nodokļa maksātājam un citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam – rēķina) izrakstīšanas datumu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1067)

51. PVN 6 pārskata III daļā norāda:

51.1. fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numuru;

51.2. taksācijas periodu, par kuru iesniegts pārskats.

52. PVN 6 pārskata III daļas ailēs norāda:

52.1. 1.ailē – ieraksta kārtas numuru;

52.2. 2.ailē – ieraksta datumu;

52.3. 3.ailē – eksportēto preču vērtību euro bez nodokļa. Ja muitas deklarāciju noformē par precēm, kuru piegādi veikuši dažādi piegādātāji, vai ja veiktas vairākas piegādes (izrakstīti vairāki rēķini), eksportēto preču vērtību norāda par katru piegādātāju un izrakstīto rēķinu atsevišķi. Šajā ailē norādīto vērtību kopsummai jāatbilst PVN 6 pārskata I daļas 4.rindā norādītajai vērtībai un deklarācijas 48.1 rindā norādītajai vērtībai;

52.4. 4.ailē – izvešanas muitas deklarācijas numuru;

52.5. 5.ailē – izvešanas muitas deklarācijas datumu;

52.6. 6.ailē – izvešanas valsts kodu;

52.7. 7.ailē – preču piegādātāja – reģistrēta nodokļa maksātāja vai nereģistrēta nodokļa maksātāja, no kura bija saņemtas eksportētās preces, vai arī citas dalībvalsts reģistrēta vai nereģistrēta nodokļa maksātāja, no kura taksācijas periodā bija iegādātas preces Eiropas Savienības teritorijā, – nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu);

52.8. 8.ailē – preču piegādātāja PVN reģistrācijas numuru (nereģistrētam nodokļa maksātājam, citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam – nodokļu maksātāja kodu);

52.9. 9.ailē – PVN 6 pārskata I daļas rindas numuru (4.1., 4.2., 4.3. vai 4.4.rinda), kurā ir norādīts šis darījums;

52.10. 10.ailē – saņemto preču vērtību euro bez nodokļa. Šajā rindā norāda preču vērtību, kāda norādīta preču piegādātāja rēķinā. Ja tiek eksportēta daļa no rēķinā norādītā preču daudzuma (apjoma), vērtību norāda atbilstoši eksportēto preču apjomam;

52.11. 11.ailē – nodokļa rēķina (nereģistrētam nodokļa maksātājam un citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam – rēķina) izrakstīšanas numuru;

52.12. 12.ailē – nodokļa rēķina (nereģistrētam nodokļa maksātājam un citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam – rēķina) datumu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1067)

IX. Pārskata par nekustamā īpašuma izmantošanu aizpildīšanas kārtība

53. Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu (turpmāk – PVN 7 pārskats) (8.pielikums) sastāv no divām daļām:

53.1. "I. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju (A sadaļa) un nekustamā īpašuma izslēgšanu no reģistra (C sadaļa)" (turpmāk – PVN 7 pārskata I daļa);

53.2. "II. Par nekustamā īpašuma izmantošanu taksācijas gadā (B sadaļa)" (turpmāk – PVN 7 pārskata II daļa).

54. Aizpildot PVN 7 pārskata I daļu, norāda:

54.1. reģistrēta nodokļa maksātāja vai PVN grupas dalībnieka, par kuru tiek iesniegts pārskats, PVN reģistrācijas numuru;

54.2. taksācijas periodu.

55. PVN 7 pārskata I daļas ailēs norāda:

55.1. 1.ailē – nekustamā īpašuma kadastra numuru;

55.2. 2.ailē – nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;

55.3. 3.ailē – nekustamā īpašuma iegādes datumu vai datumu, kad tas pieņemts ekspluatācijā.

56. PVN 7 pārskata I daļas A sadaļu reģistrēts nodokļa maksātājs aizpilda, reģistrējot nekustamo īpašumu (vai nekustamā īpašuma daļu), un iesniedz kopā ar deklarāciju par taksācijas periodu, kurā tas iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā.

57. Aizpildot PVN 7 pārskata I daļas A sadaļu, norāda:

57.1. 4.ailē – kopējo nodokļa summu par likuma 99.panta pirmajā daļā minētajiem darījumiem (par preču iegādi, pakalpojumu saņemšanu vai nekustamā īpašuma iegādi);

57.2. 5.ailē – priekšnodokļa summu par likuma 99.panta pirmajā daļā minētajiem darījumiem (par preču iegādi, pakalpojumu saņemšanu vai nekustamā īpašuma iegādi);

57.3. 6.ailē – nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju darījumiem, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, un darījumiem, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli (darījumu, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, īpatsvars kopējā darījumu vērtībā norādāms procentos);

57.4. 7.ailē – kodu, kas raksturo likuma 99.panta pirmajā daļā minētos darījumus vai darbības ar nekustamo īpašumu (vai nekustamā īpašuma daļu):

57.4.1. kods "1" – reģistrējamais nekustamais īpašums ir iegādāts, izņemot gadījumus, kad ir iegādāts lietots nekustamais īpašums, kura pārdošanai tika piemērots nodoklis saskaņā ar likuma 144.pantu;

57.4.2. kods "2" – iegādātais reģistrējamais nekustamais īpašums ir lietots nekustamais īpašums, kura pārdošanai tika piemērots nodoklis saskaņā ar likuma 144.pantu;

57.4.3. kods "3" – reģistrējamais nekustamais īpašums ir uzbūvēts;

57.4.4. kods "4" – reģistrējamais nekustamais īpašums ir pārbūvēts, atjaunots vai restaurēts.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433)

58. PVN 7 pārskata I daļas C sadaļu reģistrēts nodokļa maksātājs aizpilda, reģistrēto nekustamo īpašumu (vai reģistrētā nekustamā īpašuma daļu) izslēdzot no reģistra, un iesniedz kopā ar deklarāciju par taksācijas periodu, kurā reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) pārdots vai ar to veiktas citas darbības, kuru dēļ nekustamais īpašums ir jāizslēdz no reģistra.

59. Aizpildot PVN 7 pārskata I daļas C sadaļu, norāda:

59.1. 8.ailē – valsts budžetā maksājamo nodokļa summu vai no valsts budžeta atmaksājamo nodokļa summu. No valsts budžeta atmaksājamo nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi;

59.2. 9.ailē – kodu, kas apzīmē visa reģistrētā nekustamā īpašuma vai arī tā daļas izslēgšanu no reģistra:

59.2.1. kods "A" – izslēdz visu reģistrēto nekustamo īpašumu;

59.2.2. kods "B" – izslēdz daļu no reģistrētā nekustamā īpašuma un par atlikušo reģistrētā nekustamā īpašuma daļu tiks turpināta korekcijas veikšana;

59.2.3. kods "C" – izslēdz atlikušo reģistrētā nekustamā īpašuma daļu;

59.3. 10.ailē – kodu, kas apzīmē darījumu ar nekustamo īpašumu (vai daļu no reģistrētā nekustamā īpašuma), kura dēļ tas izslēdzams no reģistra:

59.3.1. kods "5" – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir pārdots, izņemot gadījumus, kad ir pārdots lietots nekustamais īpašums, kura pārdošanai ir piemērots nodoklis saskaņā ar likuma 144.pantu;

59.3.2. kods "6" reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir lietots nekustamais īpašums, kura pārdošanai ir piemērots nodoklis saskaņā ar likuma 144.pantu;

59.3.3. kods "7" – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir gājis bojā vai iznīcināts stihiskas nelaimes dēļ vai citādā piespiedu kārtā;

59.3.4. kods "8" – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir nojaukts;

59.3.5. kods "9" – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir ieguldīts komercsabiedrības kapitālā;

59.3.6. kods "10" – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) pēc reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas ir nodots iegūstošajai sabiedrībai;

59.3.7. kods "11" – reģistrēto nekustamo īpašumu izslēdz cita iemesla dēļ.

60. Aizpildot PVN 7 pārskata II daļu, norāda:

60.1. reģistrēta nodokļa maksātāja vai PVN grupas dalībnieka, par kuru tiek iesniegts pārskats, PVN reģistrācijas numuru;

60.2. taksācijas gadu.

61. PVN 7 pārskata II daļas ailēs norāda:

61.1. 1.ailē – nekustamā īpašuma kadastra numuru;

61.2. 2.ailē – nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;

61.3. 3.ailē – nekustamā īpašuma iegādes datumu vai datumu, kad tas pieņemts ekspluatācijā;

62. PVN 7 pārskata II daļas B sadaļu reģistrēts nodokļa maksātājs aizpilda, koriģējot atskaitīto priekšnodokli par reģistrēto nekustamo īpašumu, un iesniedz kopā ar deklarāciju par taksācijas gadu.

63. Aizpildot PVN 7 pārskata II daļas B sadaļu, norāda:

63.1. 4.ailē – nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju darījumiem, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, un darījumiem, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli, attiecīgajā taksācijas gadā (darījumu, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, īpatsvars kopējā darījumu vērtībā norādāms procentos);

63.2. 5.ailē – valsts budžetā maksājamo nodokļa summu vai no valsts budžeta atmaksājamo nodokļa summu. No valsts budžeta atmaksājamo nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi;

63.3. 6.ailē – kodu, kas raksturo korekciju:

63.3.1. kods "D" – korekcija tiek veikta par visu reģistrēto nekustamo īpašumu;

63.3.2. kods "E" – korekcija tiek veikta par atlikušo reģistrētā nekustamā īpašuma daļu pēc citas reģistrētā nekustamā īpašuma daļas izslēgšanas no reģistra.

64. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrētā nekustamā īpašuma daļas izslēgšanu no reģistra, iesniedzot PVN 7 pārskata I daļas C sadaļu, tad, turpinot priekšnodokļa korekcijas veikšanu par atlikušo daļu, reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz PVN 7 pārskata II daļas B sadaļu.

65. Ja nekustamais īpašums (vai tā daļa) tiek reģistrēts un izslēgts no reģistra vienā un tajā pašā taksācijas periodā, par nekustamo īpašumu (vai tā daļu) vienlaikus aizpilda PVN 7 pārskata I daļas A un C sadaļu.

IX1. Kārtība, kādā sagatavojama un aizpildāma deklarācija par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, un deklarācijā norādāmā informācija

(Nodaļa svītrota no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.1 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.2 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.3 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.4 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.5 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.6 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.7 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.8 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.9 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.10 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

65.11 (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806; sk. grozījumu 2. punktu)

IX2. Kārtība, kādā sagatavo un aizpilda deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, un veic tajā labojumus, kā arī nosaka deklarācijā norādāmo informāciju

(Nodaļa MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.12 Deklarācija par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, ir ziņojums, kurā iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu katrā dalībvalstī maksājamā nodokļa summu.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.13 Deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, aizpilda saskaņā ar Komisijas 2020. gada 12. februāra Īstenošanas regulas (ES) 2020/194, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (ES) Nr.  904/2010 piemērošanai attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē (turpmāk – Komisijas Īstenošanas regula Nr. 2020/194), 4. panta un III pielikuma nosacījumiem.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.14 Piemērojot likuma 140.2 panta astoto daļu, 140.3 panta astoto daļu un 140.4 panta trīspadsmito daļu, attiecīgais nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, izmantojot Komisijas Īstenošanas regulas Nr.  2020/194 III pielikumā norādīto informāciju:

65.14 1. ārpussavienības režīma izmantošanai – Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2020/194 III pielikuma B slejā minēto informāciju;

65.14 2. savienības režīma izmantošanai – Komisijas Īstenošanas regulas Nr.  2020/194 III pielikuma C slejā minēto informāciju;

65.14 3. importa režīma izmantošanai – Komisijas Īstenošanas regulas Nr.  2020/194 III pielikuma D slejā minēto informāciju.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.15 Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir reģistrējies savienības režīma izmantošanai, iekšzemē sniegtos pakalpojumus nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kura nav nodokļa maksātāja, un preču piegādes iekšzemē nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kura nav nodokļa maksātāja, neizmantojot elektronisko saskarni, norāda deklarācijā, kuru iesniedz saskaņā ar likuma 116. pantu.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.16 Ja nodokļa maksātājs ārpussavienības režīmu vai savienības režīmu piemēro no dienas, kad darījumi tika veikti pirmo reizi, nodokļa maksātājs iesniedz atsevišķu deklarāciju par to kalendāra ceturksni, kurā darījumi tika veikti pirmo reizi, saskaņā ar Padomes 2011. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk – Padomes Īstenošanas regula Nr. 282/2011), 59. panta 2. punktu (Padomes 2019. gada 21. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2026, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, un uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē (turpmāk – Padomes Īstenošanas regula Nr.  2019/2026) redakcijā).

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.17 Ja nodokļa maksātājs vai starpnieks, kurš rīkojas tā interesēs, attiecīgajā deklarācijas pārskata periodā maina identifikācijas dalībvalsti, tas deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības režīms, savienības režīms vai importa režīms, kas sniegti laikposmā, kad Latvija bija vai ir identifikācijas dalībvalsts, norāda perioda sākuma un beigu datumu saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulas Nr. 282/2011 59. panta 4. punktu (Padomes Īstenošanas regulas Nr.  2019/2026 redakcijā).

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.18 Deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, informāciju norāda euro. Ja darījumi veikti citās valūtās, nodokļa maksātājs, kas izmanto minētos režīmus, aizpildot deklarāciju, izmanto valūtas maiņas kursu, kas bija spēkā taksācijas perioda pēdējā dienā.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.19 Visus labojumus deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, veic, ņemot vērā Padomes Īstenošanas regulas Nr. 282/2011 61. un 61.a pantā noteiktās prasības (Padomes Īstenošanas regulas Nr.  2019/2026 redakcijā).

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.20 Deklarācijai par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma piešķir unikālu atsauces numuru.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

65.21 Unikālo atsauces numuru, kas piešķirts deklarācijai par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, norāda, veicot attiecīgo nodokļa maksājumu saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulas Nr.  282/2011 62. pantu (Padomes Īstenošanas regulas Nr.  2019/2026 redakcijā).

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

X. Noslēguma jautājumi

66. Ja nekustamais īpašums (vai tā daļa) ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā pirms 2013.gada 1.janvāra, tad, turpinot priekšnodokļa korekcijas veikšanu, reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz PVN 7 pārskata II daļas B sadaļu.

67. Šie noteikumi piemērojami pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju un tās pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai, sākot ar 2013.gada (pirmā mēneša, pirmā ceturkšņa, pirmā pusgada) taksācijas periodu.

68. Ja iekšzemes reģistrēts nodokļa maksātājs par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu (sākot ar 2015. gada 1. janvāri) pakalpojumu citas dalībvalsts personai, kura nav nodokļa maksātājs, ir daļēji saņēmis atlīdzību līdz 2014. gada 31. decembrim, tad saņemto atlīdzības daļu norāda deklarācijā, kuru iesniedz saskaņā ar likuma 116., 117. un 118. pantu. Savukārt, ja iekšzemes reģistrēts nodokļa maksātājs, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, izmanto savienības režīmu un 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk saņem atlikušo atlīdzības daļu par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu, tad sniegtā pakalpojuma vērtību, kas samazināta par 2014. gadā saņemto atlīdzību, un no tās aprēķināto nodokli norāda deklarācijā par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.578 redakcijā)

69. Grozījumi šo noteikumu 17.23.2., 17.24.3., 17.25.6., 17.26.4., 25.4.2., 25.5.2., 29.4.3. un 29.5.3. apakšpunktā attiecībā uz skaitļa "80" aizstāšanu ar skaitli "50" piemērojami pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai, sākot ar 2016. gada (pirmā mēneša, pirmā ceturkšņa, pirmā pusgada) taksācijas periodu.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

70. Šo noteikumu 25.3.8.1 apakšpunkts un grozījumi šo noteikumu 17.3., 17.16.5., 17.24.6., 17.34., 19.1., 23.4., 25.5.10., 25.6.1.6., 31.3. un 33.5. apakšpunktā attiecībā uz to papildināšanu ar atsauci uz likuma 143.1 pantu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā piemērojami, sākot ar 2016. gada 1. aprīli.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

71. Šo noteikumu 25.3.8.2 apakšpunkts un grozījumi šo noteikumu 17.3., 17.16.5., 17.24.6., 17.34., 19.1., 23.4., 25.5.10., 25.6.1.6., 31.3. un 33.5. apakšpunktā attiecībā uz to papildināšanu ar atsauci uz likuma 143.2 pantu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā piemērojami, sākot ar 2016. gada 1. jūliju.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 423 redakcijā)

72. Šo noteikumu 25.3.11. apakšpunkts pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai piemērojams ar 2017. gada 1. aprīli.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 824 redakcijā)

73. Grozījumi šo noteikumu 17.5.2. un 17.10. apakšpunktā attiecībā uz piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, kas apliekama ar nodokļa 0 procentu likmi saskaņā ar likuma 50. panta 7.1 daļu, un atsauci uz likuma 50. panta 7.1 daļu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā piemērojami, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

74. Grozījumi šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3., 23.4., 24.1., 24.2., 31.1., 31.2., 31.3., 32.1., 32.2. un 32.3. apakšpunktā un 2. pielikumā attiecībā uz preču un pakalpojumu vērtības summas 1430 euro apmērā aizstāšanu ar 150 euro piemērojami pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai, sākot ar 2018. gada (pirmā mēneša, pirmā ceturkšņa) taksācijas periodu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

75. Šo noteikumu 17.1., 17.4., 17.4.1, 17.5., 17.7., 17.7.1, 17.15., 17.15.1, 17.17., 17.17.1, 17.20., 17.20.1 un 33.3. apakšpunkts un grozījumi šo noteikumu 1. pielikuma 4. punkta tabulā attiecībā uz darījumu ar nodokļa samazināto likmi 5 procentu apmērā norādīšanu piemērojami pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai, sākot ar 2018. gada (pirmā mēneša, pirmā ceturkšņa) taksācijas periodu.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 719 redakcijā)

76. Grozījumi šo noteikumu 25.3.8. apakšpunktā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu un iesniegšanu piemērojami, sākot ar 2019. gada (jūlija, trešā ceturkšņa) taksācijas periodu.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

77. Grozījumi šo noteikumu 17.31., 23.1. un 31.1. apakšpunktā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu un iesniegšanu piemērojami, sākot ar 2019. gada 1. augustu.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

78. Grozījumi šo noteikumu 8., 9. un 10. punktā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu un iesniegšanu piemērojami, sākot ar 2021. gada 1. janvāri.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

79. Ja iekšzemes reģistrēts nodokļa maksātājs ir sniedzis pakalpojumus, kuriem līdz 2021. gada 30. jūnijam nepiemēroja savienības režīmu, vai piegādājis preces, kurām līdz 2021. gada 30. jūnijam nepiemēroja savienības vai importa režīmu, tādai personai, kura nav nodokļa maksātāja, un līdz 2021. gada 30. jūnijam par to ir daļēji saņēmis atlīdzību, saņemto atlīdzības daļu norāda deklarācijā, kuru iesniedz saskaņā ar likuma 116. pantu. Savukārt, ja iekšzemes reģistrēts nodokļa maksātājs, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, izmanto savienības režīmu vai importa režīmu un 2021. gada 1. jūlijā vai vēlāk saņem atlikušo atlīdzības daļu par minētajiem pakalpojumiem vai piegādēm personai, kura nav nodokļa maksātāja, sniegtā pakalpojuma vai piegādāto preču vērtību, kura samazināta par atlīdzības daļu, kas saņemta līdz 2021. gada 30. jūnijam, un no tās aprēķināto nodokli norāda deklarācijā, kuru aizpilda un iesniedz saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas Nr.  2020/194 4. panta un III pielikuma nosacījumiem.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

80. Komisijas 2012. gada 13. septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 815/2012, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, turpina piemērot līdz 2024. gada 10. februārim, lai iesniegtu vai labotu deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniskajiem pakalpojumiem, kas sniegti līdz 2021. gada 30. jūnijam un uz kuriem attiecas kāds no šajā regulā norādītajiem īpašajiem režīmiem.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

81. Grozījumi šo noteikumu 17.5. apakšpunkta ievaddaļā un 17.10. apakšpunktā attiecībā uz to darījumu un sniegto pakalpojumu norādīšanu, kas apliekami ar nodokļa samazināto likmi 0 procentu apmērā, piemērojami deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai, sākot ar 2020. gada 25. decembri (pēdējā mēneša, pēdējā ceturkšņa taksācijas periodu).

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 90 redakcijā)

82. Grozījumi šo noteikumu 17.5.2. un 17.10. apakšpunktā attiecībā uz piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, kas apliekami ar nodokļa 0 procentu likmi saskaņā ar likuma 50. panta 2.1 daļu, un atsauci uz likuma 50. panta 2.daļu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā piemērojami, sākot ar 2021. gada 1. janvāri.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

2) Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīvas 2008/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu;

3) Padomes 2017. gada 5. decembra Direktīvas 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā;

4) Padomes 2019. gada 21. novembra Direktīvas 2019/1995, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Direktīvu 2006/112/EK;

5) Padomes 2020. gada 20. novembra Direktīvas (ES) 2020/1756, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju Ziemeļīrijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
1. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 15. janvāra
noteikumiem Nr. 40

(Pielikums MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

PVN

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija

1.

Periods – par

2

0

  

gada

  

mēnesi

  1. ceturksni 2. ceturksni 3. ceturksni 4. ceturksni
 

2.

Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV

           
 

3.

Reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukums
vai vārds, uzvārds
 

4.

 
 
KOPĒJĀ DARĪJUMU VĒRTĪBA (euro), no tās:

40

 
Ar PVN standartlikmi apliekamie darījumi

41

 
Iekšzemē veiktie darījumi, par kuriem nodokli maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs

411

 
Ar PVN samazināto likmi 12 procentu apmērā apliekamie darījumi

42

 
Ar PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā apliekamie darījumi

421

 
Ar PVN 0 procentu likmi apliekamie darījumi, tai skaitā:

43

 
darījumi, kas veikti brīvostās un SEZ

44

 
uz ES dalībvalstīm piegādātās preces, izņemot likuma 42. panta sešpadsmitajā daļā minētās preces

45

 
uz ES dalībvalstīm piegādātās preces, kas minētas likuma 42. panta sešpadsmitajā daļā

451

 
ārpuskopienas preču piegādes muitas noliktavās un brīvajās zonās

46

 
uz ES dalībvalstīm piegādātie jaunie transportlīdzekļi

47

 
par sniegtajiem pakalpojumiem

48

 
eksportētās preces

481

 
Citās valstīs veiktie darījumi

482

 
Ar PVN neapliekamie darījumi

49

 
No ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi (standartlikme)

50

 
No ES dalībvalstīm saņemtās preces (PVN samazinātā likme 12 procentu apmērā)

51

 
No ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi (PVN samazinātā likme 5 procentu apmērā)

511

 
APRĒĶINĀTAIS PVN (euro):  
Ar PVN standartlikmi apliekamiem darījumiem

52

 
Ar PVN samazināto likmi 12 procentu apmērā apliekamiem darījumiem

53

 
Ar PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā apliekamiem darījumiem

531

 
Par saņemtajiem pakalpojumiem

54

 
Ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm

55

 
Ar PVN samazināto likmi 12 procentu apmērā apliekamām precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm

56

 
Ar PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm

561

 
PVN SUMMA PAR SAŅEMTAJĀM PRECĒM UN PAKALPOJUMIEM (euro), no tās:

60

 
Par importētajām precēm

61

 
Par precēm un pakalpojumiem iekšzemē

62

 
Aprēķinātā PVN summa saskaņā ar likuma 92. panta pirmās daļas 4. punktu (izņemot 64. rindu)

63

 
Aprēķinātā PVN summa par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm

64

 
Lauksaimniekiem izmaksātā kompensācija

65

 
 
  
Aizpilda VID amatpersona

SAŅEMTS VID

 
     

2

0

  
 

Diena

Mēnesis

Gads

 
 

Lapa

1

no

2

 
 

1.

Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV

           
 

2.

 
 
PVN summa, kas nav atskaitāma kā priekšnodoklis

66

 
Korekcijasiepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa samazinājums

67

 
iepriekšējos taksācijas periodos atskaitītā priekšnodokļa samazinājums

57

 
KOPSUMMApriekšnodoklis

(P)

 
aprēķinātais nodoklis

(S)

 
No valsts budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo taksācijas periodu attiecināmā nodokļa summa, ja P > S

70

 
Valsts budžetā maksājamā nodokļa summa, ja P < S

80

 
 
Konta Nr.                     
 
 
Amats
 
     

2

0

  
Vārds

Diena

Mēnesis

Gads

 
  
Uzvārds 
 
   
Tālruņa numurs  
  Atbildīgās personas paraksts
 
 

Lapa

2

no

2

 
2. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 15. janvāra noteikumiem Nr. 40

(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 806)

PVN 1

Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu

I. Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem
              
1.Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numursLV           
           
2.Periods – par20  gada  mēnesi 
 
 1.ceturksni 2.ceturksni 3.ceturksni 4.ceturksni 

* Norādiet darījuma veidu, lietojot šādus kodus: I – imports, A – darījums ar reģistrētu nodokļa maksātāju vai citas dalībvalsts reģistrētu nodokļa maksātāju N – darījuma partnerim nav PVN reģistrācijas numura, K – lauksaimniekam izmaksātā kompensācija, Z – zaudētie parādi, Rx (kur x – cipars, ar kuru apzīmē konkrēto nozari, piemēram, R1 – darījumi ar kokmateriāliem, R2 – darījumi ar metāllūžņiem) – iekšzemē veiktie darījumi, par kuriem nodokli maksā preču un pakalpojumu saņēmējs, C – vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi, M – mantas pārdošana izsolē, V – darījumi ar vienu darījuma partneri, kas nepārsniedz 150 euro, par kopējo summu, kas pārsniedz 150 euro, T – darījumi, kas nepārsniedz 150 euro.

** Norādiet attaisnojuma dokumenta veidu, lietojot šādus kodus: 1 – nodokļa rēķins, 2 – kases čeks vai kvīts, 3 – bezskaidras naudas maksājuma dokuments, 4 – kredītrēķins, 5 – cits, 6 – muitas deklarācija.

Darījuma partnera nosaukumsDarījuma partnera PVN reģistrācijas numursDarījuma veids*Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (euro)PVN (euro)Attaisnojuma dokuments
dokumenta veids**numursDatums
(dd.mm.gg)
12345678
        
        
 
    20    
DienaMēnesisGads  
    Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
               
    Lapa  no       
II. Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm
              
1.Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numursLV           
           
2.Periods – par20  gada  mēnesi 
 
 1.ceturksni 2.ceturksni 3.ceturksni 4.ceturksni 

* Norādiet darījuma veidu, lietojot šādus kodus: P – pakalpojumi, G – preces, C – preču saņemšana saskaņā ar likuma 9.panta trešo daļu.

Darījuma partnera nosaukumsDarījuma partnera PVN reģistrācijas numursK*Vērtība, no kuras aprēķināts PVN (euro)PVN (euro)Vērtība valūtāNo darījuma partnera
saņemtais rēķins
summavalūtas kodsnumursdatums
(dd.mm.gg)
123456789
         
         
         
         
         
         
         
         
 
    20    
DienaMēnesisGads  
    Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
               
    Lapa  no       

 

III. Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem
              
1.Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numursLV           
           
2.Periods – par20  gada  mēnesi 
 
 1.ceturksni 2.ceturksni 3.ceturksni 4.ceturksni 

* Norādiet attaisnojuma dokumenta veidu, lietojot šādus kodus: 1 – nodokļa rēķins, 2 – kases čeks vai kvīts, 3 – bezskaidras naudas maksājuma dokuments, 5 – cits, M – mantas pārdošana izsolē, V – darījumi ar vienu darījuma partneri, kas nepārsniedz 150 euro, par kopējo summu, kas pārsniedz 150 euro, T – darījumi, kas nepārsniedz 150 euro, X – atsevišķi neuzrādāmie darījumi no 150 euro.

Darījuma partnera nosaukumsDarījuma partnera
PVN reģistrācijas numurs
PVN deklarācijas rindas Nr.Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (euro)PVN (euro)Attaisnojuma dokuments
dokumenta veids*numursdatums
(dd.mm.gg)
12345678
        
        
        
 
    20    
DienaMēnesisGads  
    Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
               
    Lapa  no       

 

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
3. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.40

(Pielikums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 674 redakcijā)

PVN 2

Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem
Eiropas Savienības teritorijā

1.Periods – par20  . gada  mēnesi
2.Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV           
 
3.Reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukums
vai vārds, uzvārds
* Norādiet darījuma veidu, lietojot šādus kodus: S – likuma 16. panta ceturtajā daļā minētie darījumi, P – pakalpojumi, G – preces, C – preču piegāde saskaņā ar likuma 45. panta piekto daļu, E – preču nosūtīšana vai transportēšana uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.pantu, N – preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā likuma 31.1 pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī.
4. 
Valsts kodsDarījuma partnera
PVN reģistrācijas numurs
Preču piegādes vai pakalpojumu summa (euro)K*Aizvietotā darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
 
 

 

 

Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums

 
     20  
 DienaMēnesisGads
 
 
Lapa
1
no
 
 
 
 

Turpinājums ("Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem
Eiropas Savienības teritorijā")

1.Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numursLV           
* Norādiet darījuma veidu, lietojot šādus kodus: S – likuma 16. panta ceturtajā daļā minētie darījumi, P – pakalpojumi, G – preces, C – preču piegāde saskaņā ar likuma 45. panta piekto daļu, E – preču nosūtīšana vai transportēšana uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.pantu, N – preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā likuma 31.1 pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī.
2. 
Valsts kodsDarījuma partnera
PVN reģistrācijas numurs
Preču piegādes vai pakalpojumu summa (euro)K*Aizvietotā darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
 
 

 

 

Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
 
 
     20  
 DienaMēnesisGads
 
 
Lapa
 
 
 
no
 
 
 
 
4. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.40

(Pielikums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 674 redakcijā)

PVN 3

Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem
Eiropas Savienības teritorijā

1.Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numursLV           
 
2.Reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukums
vai vārds, uzvārds
* Norādiet darījuma veidu, lietojot šādus kodus: S – likuma 16. panta ceturtajā daļā minētie darījumi, P – pakalpojumi, G – preces, C – preču piegāde saskaņā ar likuma 45. panta piekto daļu, E – preču nosūtīšana vai transportēšana uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.pantu, N – preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā likuma 31.1 pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī.
3. 
 Taksācijas periods Valsts kods Darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs Preču piegādes vai pakalpojumu summa
(euro)
 K*Aizvietotā darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs
V                                      
J                                      
                                       

V

                                      
J                                      
                                       
V                                      
J                                      
                                       
V                                      
J                                      
                                       
V                                      
J                                      
 
     20  
 DienaMēnesisGads
    
 

 

 

Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
 
 Lapa no    
5. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.40

(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1067)

PVN 4

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu

Reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukums                Taksācijas gads
                                                  
Juridiskā adrese                                                
                                     LV-             
Reģistrēta nodokļa maksātāja
PVN reģistrācijas numurs

LV

                           
Tālrunis                                             
   
  (euro)
Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa  
 
Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas  
 
Valsts budžetā maksājamais nodoklis + 
 
No valsts budžeta atmaksājamais nodoklis  

Apstiprinu, ka nodokļa deklarācijā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Atbildīgā persona 
 (paraksts un tā atšifrējums)

20___.gada ___.________________

 Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona
  
 (paraksts un tā atšifrējums)
20___.gada ___.__________
Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
6. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.40
Piegādāto preču vērtība sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām

(Pielikums svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824)

7. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.40

(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1067)

PVN 6

Pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem

I. Saņemtās un eksportētās preces

1.Fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numursLV           
          
2.Periods – par20  gada  mēnesi
   
3.Taksācijas periodā saņemto preču vērtība kopā (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.) (euro), tai skaitā: 
3.1.muitas noliktavās no iekšzemes 
3.2.akcīzes preču noliktavās no iekšzemes 
3.3.muitas noliktavās no ES dalībvalstīm 
3.4.akcīzes preču noliktavās no ES dalībvalstīm 
4.Taksācijas periodā eksportēto preču vērtība kopā (4.1. + 4.2 .+ 4.3. + 4.4.) (euro), tai skaitā preces, kas saņemtas: 
4.1.muitas noliktavās no iekšzemes 
4.2.akcīzes preču noliktavās no iekšzemes 
4.3.muitas noliktavās no ES dalībvalstīm 
4.4.akcīzes preču noliktavās no ES dalībvalstīm 
5.Taksācijas perioda beigās krājumos esošo preču vērtība kopā (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4.) (euro), tai skaitā preces, kas saņemtas: 
5.1.muitas noliktavās no iekšzemes 
5.2.akcīzes preču noliktavās no iekšzemes 
5.3.muitas noliktavās no ES dalībvalstīm 
5.4.akcīzes preču noliktavās no ES dalībvalstīm 
6.Taksācijas perioda beigās krājumos esošo īpašajā nodokļa režīmā importēto preču vērtība (euro) 
    
    
      
    Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
    20    
DienaMēnesisGads  
               
  Lapa  1 no       

 

II. Preču piegādātāju saraksts

1.Fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numursLV           
          
2.Periods – par20  gada  mēnesi
      
IerakstsPreču piegādātājsRindas numurs*Preču vērtība (euro)Preču vērtība valūtāNo preču piegādātāja saņemtais rēķins
Nr.
p.k.
datumsnosaukumsPVN reģistrācijas numurs (nereģistrētam nodokļa maksātājam, citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam – nodokļu maksātāja kods)summavalūtas kodsnumursdatums (dd.mm.gg.)
12345678910
          
          
          
          
Kopā     

Piezīme. * Norādiet atbilstošo PVN 7 pārskata I daļas rindas numuru (3.1., 3.2., 3.3. vai 3.4.rinda), kurā ir norādīts attiecīgais darījums.

    20    
DienaMēnesisGads  
    Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
               
  Lapa    no       

 

III. Taksācijas periodā eksportēto preču piegādātāju saraksts

1.Fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numursLV           
          
2.Periods – par20  gada  mēnesi
        
IerakstsEksportēto preču vērtība (euro)Izvešanas muitas deklarācijaIzvešanas valsts kodsPreču piegādātājsRindas numurs*Preču vērtība (euro)No preču piegādātāja saņemtais rēķins
Nr.
p.k.
datumsnumursdatums (dd.mm.gg.)nosaukumsPVN reģistrācijas numurs (nereģistrētam nodokļa maksātājam, citas dalībvalsts nereģistrētam nodokļa maksātājam – nodokļu maksātāja kods)numursdatums (dd.mm.gg.)
123456789101112
            
            
            
Kopā Kopā  

Piezīme. * Norādiet atbilstošo PVN 7 pārskata I daļas rindas numuru (4.1., 4.2., 4.3. vai 4.4.rinda), kurā ir norādīts attiecīgais darījums.

    20    
DienaMēnesisGads  
    Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
               
  Lapa    no       

 

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
8. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 15. janvāra noteikumiem Nr. 40

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 433)

PVN 7

Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu

I. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju (A sadaļa) un nekustamā īpašuma izslēgšanu no reģistra (C sadaļa)

1.Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numursLV           
           
2.Periods – par20  gadu  mēnesi 
 
 1.ceturksni 2.ceturksni 3.ceturksni 4.ceturksni 
     
Kadastra numursKadastra apzīmējumsIegādes datums vai pieņemšanas ekspluatācijā datumsA sadaļaC sadaļa
kopējā nodokļa summapriekšnodoklisizmantošanas proporcijadarījumi vai darbības ar nekustamo īpašumu*valsts budžetā maksājamais nodoklis vai no valsts budžeta atmaksājamais nodoklisinformācija par izslēdzamo nekustamo īpašumu**darījumi vai darbības ar nekustamo īpašumu***
12345678910
          
          

* norāda ar nekustamo īpašumu (vai nekustamā īpašuma daļu) veiktos darījumus vai darbības, lietojot šādus kodus:

1 – reģistrējamais nekustamais īpašums ir iegādāts;

2 – reģistrējamais nekustamais īpašums ir iegādāts lietots nekustamais īpašums, kura pārdošanai tika piemērots nodoklis;

3 – reģistrējamais nekustamais īpašums ir uzbūvēts;

4 – reģistrējamais nekustamais īpašums ir pārbūvēts, atjaunots vai restaurēts.

** norāda informāciju, vai izslēgts tiek viss reģistrētais nekustamais īpašums vai arī daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma, lietojot šādus kodus:

A – izslēgts tiek viss sākotnēji reģistrētais nekustamais īpašums;

B – izslēgta tiek daļa no sākotnēji reģistrētā nekustamā īpašuma, un par atlikušo reģistrētā nekustamā īpašuma daļu tiks turpināta korekcijas veikšana;

C – izslēgta tiek atlikusī reģistrētā nekustamā īpašuma daļa.

*** norāda darījumus vai darbības ar reģistrēto nekustamo īpašumu (vai daļu no reģistrētā nekustamā īpašuma), lietojot šādus kodus:

5 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir pārdots;

6 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir lietots nekustamais īpašums, kura pārdošanai ir piemērots nodoklis;

7 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir gājis bojā vai iznīcināts stihiskas nelaimes dēļ vai citādā piespiedu kārtā;

8 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir nojaukts;

9 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir ieguldīts komercsabiedrības kapitālā;

10 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) pēc reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas ir nodots iegūstošajai sabiedrībai;

11 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) tiek izslēgts cita iemesla dēļ.

    20    
DienaMēnesisGads  
    Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
               
    Lapa  no       

 

II. Par nekustamā īpašuma izmantošanu taksācijas gadā (B sadaļa)

1.Reģistrēta nodokļa maksātāja reģistrācijas numursLV           
           
2.Periods – par20  gadu    
    
Kadastra numursKadastra apzīmējumsIegādes datums vai pieņemšanas ekspluatācijā datumsB sadaļa
izmantošanas proporcijavalsts budžetā maksājamais nodoklis vai no valsts budžeta atmaksājamais nodoklisinformācija par korekciju*
123456
      
      

* norāda, vai korekcija tiek veikta par visu sākotnēji reģistrēto nekustamo īpašumu vai arī korekcija tiek veikta par atlikušo reģistrētā īpašuma daļu pēc daļas no nekustamā īpašuma izslēgšanas no reģistra, lietojot šādus kodus:

D – korekcija tiek veikta par visu reģistrēto nekustamo īpašumu;

E – korekcija tiek veikta par atlikušo reģistrētā īpašuma daļu pēc daļas no reģistrētā nekustamā īpašuma izslēgšanas no reģistra.

    20    
DienaMēnesisGads  
    Atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums
               
    Lapa  no       
Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 40Pieņemts: 15.01.2013.Stājas spēkā: 25.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 24.01.2013. OP numurs: 2013/17.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
254279
{"selected":{"value":"06.05.2022","content":"<font class='s-1'>06.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.05.2022","iso_value":"2022\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-05.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2021","iso_value":"2021\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-15.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2019","iso_value":"2019\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2016","iso_value":"2016\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2016","iso_value":"2016\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2016.-05.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-29.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.01.2013","iso_value":"2013\/01\/25","content":"<font class='s-1'>25.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.05.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"