Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 21. aprīļa noteikumus Nr. 49 "Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.86

Rīgā 2012.gada 19.aprīlī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.17 2.p.)
Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek sagatavots piedāvājuma dokuments publiskajam piedāvājumam par pārvedamiem vērtspapīriem, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu ir no 100 000 euro līdz 5 000 000 euro un šie vērtspapīri netiks iekļauti regulētajā tirgū.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

2. Prasība sagatavot piedāvājuma dokumentu neattiecas uz pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta septītajā daļā, tajā skaitā uz slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām, un 16. panta pirmajā daļā, un piedāvājumiem, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 16. panta otrajā daļā.

3. Terminu lietojums noteikumos atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.

II. Iesniedzamie dokumenti

4. Lai saņemtu atļauju izteikt publisko piedāvājumu, publiskā piedāvājuma izteicējs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) iesniegumu, kuram pievieno:

4.1. divus piedāvājuma dokumenta oriģināleksemplārus un piedāvājuma dokumenta tekstu elektroniskā formā. Ja piedāvājuma dokuments ir sagatavots kā elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kam pievienots laika zīmogs, to iesniedz tikai vienā eksemplārā;

4.2. publiskā piedāvājuma izteicēja lēmumu par attiecīgu pārvedamu vērtspapīru emisiju vai publiskā piedāvājuma izteikšanu, ja publiskā piedāvājuma izteicējs ir juridiskā persona.

5. Iesniegumā norāda:

5.1. emitenta reģistrācijas numuru, firmu, juridisko adresi, tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi;

5.2. pārvedamu vērtspapīru veidu, kategoriju, kopējo skaitu un viena vērtspapīra nominālvērtību;

5.3. prognozējamo pārdošanas vai izplatīšanas sākuma datumu;

5.4. piedāvājuma dokumenta publicēšanas vietu (laikraksts vai interneta vietne).

III. Piedāvājuma dokumentā iekļaujamā informācija

6. Piedāvājuma dokumentā iekļauj šādas sadaļas:

6.1. titullapa;

6.2. satura rādītājs;

6.3. lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums;

6.4. personas, kas atbild par piedāvājuma dokumentā iekļautās informācijas patiesumu;

6.5. informācija par vērtspapīriem, par kuriem tiek izteikts publiskais piedāvājums;

6.6. informācija par piedāvājuma noteikumiem;

6.7. informācija par emitentu un tā kapitālu;

6.8. informācija par emitenta komercdarbību;

6.9. informācija par emitenta finanšu stāvokli.

7. Sadaļā, kas minēta noteikumu 6.4. punktā, norāda par piedāvājuma dokumentā iekļautās informācijas patiesumu atbildīgo personu vārdu, uzvārdu un amatu vai juridisko personu nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru. Piedāvājuma dokumentā iekļauj arī katras šādas personas paziņojumu par to, ka, pēc šīs personas rīcībā esošajām ziņām, piedāvājuma dokumentā iekļautā informācija atbilst patiesajiem apstākļiem, kā arī par to, ka netiek noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt piedāvājuma dokumentā iekļautās informācijas nozīmi.

8. Sadaļā par vērtspapīriem sniedz vismaz šādu informāciju:

8.1. vērtspapīra veids un kategorija;

8.2. vērtspapīra nominālvērtība un piedāvātais kopējais vērtspapīru skaits;

8.3. parāda vērtspapīru procentu likmes noteikšanas kārtība, maksāšanas termiņi, dzēšanas kārtība;

8.4. dividenžu saņemšanas kārtība;

8.5. ziņas par tiesībām, kas saistītas ar šiem vērtspapīriem, ieskaitot visus tiesību ierobežojumus, kā arī tiesību realizēšanas procedūru;

8.6. no vērtspapīriem un dividendēm gūtā ienākuma aplikšana ar ieguldītājam piemērojamo ienākuma nodokli un norāde par nodokļu ieturētāju;

8.7. būtiskākie riska faktori, kas saistīti ar vērtspapīra turēšanu (ieguldītāja riski).

9. Sadaļā par piedāvājuma noteikumiem sniedz vismaz šādu informāciju:

9.1. piedāvājuma iemesli un detalizēts plāns par emisijas tīro ieņēmumu izlietojumu;

9.2. parakstīšanās nosacījumi;

9.3. viena vērtspapīra cena, tās noteikšanas mehānisms;

9.4. vērtspapīru apmaksas un piegādes kārtība;

9.5. pirmtiesību izmantošanas kārtība.

10. Sadaļā par emitentu un tā kapitālu sniedz vismaz šādu informāciju:

10.1. emitenta nosaukums, reģistrācijas vieta, datums un numurs, biroja adrese un kontaktinformācija;

10.2. emitenta juridiskā adrese un forma, tiesību akti, pēc kuriem emitents veic darbību;

10.3. emitenta organizatoriskā struktūra, izpildinstitūcijas un pārraudzības institūcijas struktūra, norādot šo institūciju amatpersonu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu emitentā un galvenās darbības jomas, ko tās veic ārpus emitenta;

10.4. pamatkapitāla lielums, norādot akciju skaitu, veidu, kategoriju un nominālvērtību, kā arī neapmaksātās daļas lielumu;

10.5. ja emitents ir emitējis citus vērtspapīrus – būtiskākā informācija par šiem vērtspapīriem;

10.6. informācija par akcionāriem, kuru līdzdalība emitentā pārsniedz 10 procentus no balsstiesīgā pamatkapitāla;

10.7. būtiskākie riska faktori, kas raksturīgi emitentam vai tā nozarei vai nozarēm.

11. Piedāvājuma dokumentā par emitenta komercdarbību sniedz vismaz šādu informāciju:

11.1. emitenta galvenās darbības jomas un galvenie tirgi, iekļaujot informāciju par būtiskiem notikumiem, kas ietekmējuši emitenta darbību, pēdējā pārskata gadā;

11.2. emitenta atkarība no patentiem, licencēm, nozīmīgiem līgumiem, apgrūtinājumiem un darbības ierobežojumiem, kā arī tiesas procesiem, kas ir ietekmējuši vai var ietekmēt emitenta darbību nākotnē;

11.3. būtiski pašreiz veicamie vai tuvākajā laikā plānotie ieguldījumi.

12. Piedāvājuma dokumentā par emitenta finanšu stāvokli sniedz vismaz šādu informāciju un pievieno šādus dokumentus:

12.1. apstiprinātu gada pārskatu par pēdējo pārskata gadu. Ja emitents atbilst Gada pārskatu likuma 62. panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, piedāvājuma dokumentā iekļauj zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu;

12.2. informāciju par zvērinātu revidentu, kas veicis pēdējā gada pārskata pārbaudi, norādot vārdu, uzvārdu, komercdarbības vietas adresi un sertifikāta numuru vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, datumu, juridisko adresi, izsniegtās licences numuru, institūciju, kas licenci izsniegusi, licences darbības termiņu, atbildīgā zvērināta revidenta vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru;

12.3. ja zvērināts revidents ir atteicies sniegt revīzijas ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu informāciju vai ja tajā ir ierunas vai atrunas, tad šādu atteikumu, ierunu vai atrunu pilnībā iekļauj piedāvājuma dokumentā un min attiecīgos iemeslus;

12.4. ja kopš pēdējā pārskata gada beigām ir bijuši sagatavoti starpposma finanšu pārskati, tos pievieno piedāvājuma dokumentam;

12.5. ja emitenta pastāvēšanas laiks ir īsāks par vienu gadu, tad gada pārskatā paredzēto finanšu informāciju sniedz par periodu no emitenta dibināšanas dienas līdz piedāvājuma dokumenta sagatavošanas dienai, norādot datumus;

12.6. informāciju par nozīmīgām izmaiņām emitenta finansiālajā stāvoklī vai komerciālajā darbībā, kas var būt būtiska ieguldītājiem lēmuma par vērtspapīru iegādi pieņemšanā, sniedz par periodu pēc pēdējā pārskata perioda, par kuru sagatavota revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, beigām.

13. Ja tiek izteikts parāda vērtspapīru publiskais piedāvājums, par ko galvo viena vai vairākas juridiskās personas, piedāvājuma dokumentā sniedz noteikumu 10.12. punktā noteikto informāciju par katru galvinieku.

14. Komisija ir tiesīga motivēti pieprasīt publiskā piedāvājuma izteicējam, lai piedāvājuma dokumentā tiek ietverta papildu informācija, ja tas nepieciešams ieguldītāju aizsardzībai.

IV. Piedāvājuma dokumenta publicēšana

15. Piedāvājuma dokumenta derīguma termiņš ir divpadsmit mēneši no tā reģistrācijas dienas Komisijā.

16. Publiskā piedāvājuma reklāmā norāda, ka piedāvājuma dokuments ir vai tiks publicēts un kur un kad var iegūt piedāvājuma dokumentu. Reklāmai ir jābūt skaidri un nepārprotami atpazīstamai kā reklāmai.

17. Par publisko piedāvājumu sniegtā informācija nedrīkst būt kļūdaina vai maldinoša, un tā nedrīkst saturēt informāciju, kas nav iekļauta piedāvājuma dokumentā vai tā papildinājumos.

18. Septiņu dienu laikā pēc publiskā piedāvājuma beigām publiskā piedāvājuma izteicējs informē Komisiju par publiskā piedāvājuma rezultātiem, kā arī publicē informāciju par publiskā piedāvājuma rezultātiem tādā pašā kārtībā, kādā tika publicēta informācija par publisko piedāvājumu.

V. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

19. Komisija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un divdesmit darbdienu laikā pēc visu noteikumos noteikto un atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāto un noformēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju izteikt publisko piedāvājumu vai par atļaujas došanas atteikumu.

20. Ja laikā no piedāvājuma dokumenta iesniegšanas Komisijai līdz pārvedamu vērtspapīru izvietošanas termiņa beigām rodas vai tiek atklāti jebkādi jauni svarīgi apstākļi, būtiskas kļūdas vai neprecizitātes, kas saistītas ar piedāvājuma dokumentā iekļauto informāciju un var ietekmēt vērtspapīru novērtējumu, publiskā piedāvājuma izteicējs sagatavo piedāvājuma dokumenta papildinājumus.

21. Piedāvājuma dokumenta papildinājumus atbilstoši noteikumu 4.1. punktā minētajai kārtībai publiskā piedāvājuma izteicējs iesniedz Komisijai, kas tos reģistrē septiņu darba dienu laikā pēc atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāto un noformēto dokumentu saņemšanas.

22. Pieņemto lēmumu, kā arī piedāvājuma dokumentu Komisija nekavējoties publicē Komisijas mājas lapā internetā.

VI. Noslēguma jautājums

23. Noteikumi stājas spēkā 25.04.2012.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Brazovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 19.04.2012.Stājas spēkā: 25.04.2012.Zaudē spēku: 06.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 24.04.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
246862
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.04.2012","iso_value":"2012\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)