Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.997

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 27.§)
Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus atbalsta piešķiršanai garantiju veidā saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

1.1 Garantijas finansē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.1. pasākuma "Aizdevumu garantijas" (turpmāk – 3.1.1.1. pasākums) ietvaros. Garantijām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 44 800 000 euro, tai skaitā pieejamais finansējuma apmērs ir 38 289 323 euro.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

1.2 Papildus garantijām ir pieejams darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksātais publiskais finansējums 6 000 000 euro apmērā. Šo noteikumu 3.punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem garantiju finansēšanai izmanto 3.1.3. aktivitātes "Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem" finansējumu 675 586 euro apmērā, otro reizi atmaksāto finansējumu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" (turpmāk – 1.3.1.2. aktivitāte) ietvaros 482 840 euro apmērā, starta un mikroaizdevumu programmas atmaksāto finansējumu līdz 1 500 000 euro, kā arī Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas atmaksu publisko finansējumu 595 050 euro apmērā.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

1.3 Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto garantiju finansēšanai izmanto darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" (turpmāk – 4.2.1.1. pasākums) publisko finansējumu.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

2. Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum").

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 274 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

3. Šo noteikumu izpratnē garantijas var saņemt:

3.1. saimnieciskās darbības veicēji, kas ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē;

3.2. dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību 4.2.1.1. pasākumu regulējošo normatīvo aktu izpratnē, piemērojot šo noteikumu 10.1, 10.2 un 13.1 punktā minētos nosacījumus.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr. 283 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 414; MK 02.06.2015. noteikumiem Nr. 274; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

3.1 Šo noteikumu izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

3.2 Šo noteikumu izpratnē lielais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

3.3 Šo noteikumu izpratnē jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kura ne agrāk kā trīs gadus pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir reģistrēta attiecīgajā Uzņēmumu reģistra reģistrā.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 274 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344)

3.4 Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

4. Garantijas sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

5. Garantiju izsniegšanas kārtību, kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, kā arī ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti ar finansētājiem 4.2.1.1. pasākuma ietvaros.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

II. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

6. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

6.1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām;

6.2. ieroču un munīcijas tirdzniecībai;

6.3. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai;

6.4. alkohola tirdzniecībai;

6.5. azartspēlēm un derībām;

6.6. finanšu un apdrošināšanas darbībai;

6.7. operācijām ar nekustamo īpašumu, izņemot nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanu un nekustamā īpašuma attīstīšanu, lai to nodotu viesu izmitināšanas un apkalpošanas operatoram;

6.8. (svītrots ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 248);

6.9. kravas autotransporta līdzekļu iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu;

6.10. (svītrots ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 248);

6.11. kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei, izņemot gadījumus, ja šīs darbības rezultātā tiek nodrošināta uzņēmuma attīstība vai darbības paplašināšana;

6.12. avansa maksājuma garantijas saņemšana Eiropas Savienības fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai u. tml.) vai citu publiskā atbalsta instrumentu projektu īstenošanai, ja šāda garantija tiek izsniegta no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma;

6.13. projektiem, kas ir fiziski pabeigti vai pilnībā īstenoti, izņemot gadījumu, ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš izsniegtās garantijas termiņš;

6.14. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347) 3. panta 3. punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām, ja garantija tiek sniegta no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma;

6.15. neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja pirkumam tiek novirzīts vairāk nekā 10 % no finanšu pakalpojuma summas, par kuru tiek sniegta garantija no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 414 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89; MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 248; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 169)

7. Atbalstu nepiešķir šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

7.1. kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kuriem saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicēji atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

7.2. (svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344);

7.3. (svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344);

7.4. kuriem (ja tie ir lielie saimnieciskās darbības veicēji) saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0;

7.5. kuriem saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro. Minētais nosacījums nav attiecināms, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

7.5.1. tiek pagarināts šo noteikumu ietvaros iepriekš izsniegtās garantijas termiņš;

7.5.2. saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta izdotu saistību rakstu.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr. 539 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr. 274; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344; MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 248)

7.1 (Svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344)

7.2 (Svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344)

III. Atbalstāmie finanšu pakalpojumi un garantijas apjoms

8. Atbalstu var saņemt, ja garantijas piešķir par šādiem finanšu pakalpojumiem:

8.1. aizdevums investīciju veikšanai;

8.2. aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, t. sk. kredītlimiti;

8.3. finanšu līzings, finanšu līzinga limiti;

8.4. faktorings, kurā klients (saimnieciskās darbības veicējs) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību;

8.5. banku garantijas (konkursa, avansa maksājuma, maksājuma izpildes vai laika garantijas), banku garantiju limiti, kredītvēstule.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344)

9. Atbalstu piešķir tikai par jauniem finanšu pakalpojumiem, izņemot gadījumu, ja kredītiestāde pagarina darbības termiņu iepriekš noslēgtiem šo noteikumu 8.2., 8.4. un 8.5. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumu līgumiem un sabiedrība "Altum" garantiju piešķir jaunām saistībām, kas rodas pēc grozījumiem finanšu pakalpojumu līgumā. Šo nosacījumu nepiemēro, ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš garantēto finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņš šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. vai 8.5. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

10. Atbalstu var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, ievērojot šādus nosacījumus:

10.1. garantiju, kas tiek finansēta no Eiropas Savienības struktūrfondiem, šo noteikumu 8. punktā minētajiem pakalpojumiem var sniegt, ja finanšu pakalpojums tiek izmantots Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1303/2013) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347), 37. panta 4. punktā noteiktajiem mērķiem un saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga, izņemot gadījumu, ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš izsniegtas garantijas termiņš;

10.2. garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma;

10.3. vienam sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai garantijas summa nepārsniedz 5 000 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas sākotnējais termiņš nepārsniedz 10 gadus, bet, ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš izsniegtas garantijas termiņš, garantijas kopējais termiņš nepārsniedz 15 gadus, ja subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "c" apakšpunktu;

10.4. ja subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu, vienam sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai un lielajam saimnieciskās darbības veicējam, kura garantijas kredīta kvalitāte nav zemāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi", un ar to saistīto personu grupai garantijas summa nepārsniedz:

10.4.1.  1 500 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz piecus gadus;

10.4.2.  750 000 euro (vai 375 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadu.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 274 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89; MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 248; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 169)

10.1 Sabiedrība "Altum", izsniedzot garantiju, piešķir valsts atbalstu dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību, ja tie ir saimnieciskās darbības veicēji un saimniecisko darbību veic īpašumā, kurā 4.2.1.1. pasākuma ietvaros īsteno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, un tie pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Šajā punktā minētajiem garantijas saņēmējiem tiek piemēroti šo noteikumu 6.1. un 7.1. apakšpunktā un 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 21.1, 24., 24.1, 25. un 25.1 punktā minētie nosacījumi.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 89 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 169)

10.2 Garantiju 4.2.1.1. pasākuma ietvaros var saņemt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

10.2 1. garantija sedz līdz 80 % no investīciju aizdevuma, un garantētā summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumem nepārsniedz 3 000 000 euro;

10.2 2. garantijas termiņš nepārsniedz 20 gadus;

10.2 3. sabiedrība "Altum" ar kredītiestādi, alternatīvo ieguldījuma fondu vai starptautisko finanšu institūciju ir noslēgusi šo noteikumu 5. punktā minēto civiltiesisko līgumu;

10.2 4. pilnvarotā persona ar kredītiestādes, alternatīvā ieguldījuma fonda vai starptautiskās finanšu institūcijas starpniecību ir iesniegusi sabiedrībā "Altum" garantijas pieteikumu;

10.2 5. kredītiestāde, alternatīvais ieguldījuma fonds vai starptautiskā finanšu institūcija ir apliecinājusi, ka tās izsniegtā investīciju aizdevuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem un uz vismaz 10 gadiem ir fiksētā aizdevuma procenta likme vai aizdevuma procentu likmes nemainīgā daļa, ja aizdevuma procentu likme sastāv no nemainīgās un mainīgās (Libor, Euribor vai citas) daļas;

10.2 6. ir saņemts sabiedrības "Altum" pozitīvs atzinums par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju;

10.2 7. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota;

10.2 8. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89; MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 248)

10.3 Sabiedrība "Altum" var pagarināt šo noteikumu 10.2 punktā minēto finanšu pakalpojuma līguma darbības termiņu, kopējam pakalpojuma līguma termiņam nepārsniedzot šo noteikumu 10.2 2. apakšpunktā noteikto termiņu.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

IV. Garantijas prēmijas aprēķināšanas kārtība

11. Garantijas prēmiju sabiedrība "Altum" aprēķina, piemērojot gada prēmijas likmes atbilstoši saimnieciskās darbības veicēja kredīta kvalitātei un nodrošinājuma līmenim, kas noteikts saskaņā ar sabiedrības "Altum" kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Piemērojamās garantijas gada prēmijas likmes ir publicētas sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

11.1 (Svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344)

12. Atbalstu var saņemt, ja garantijas kredīta kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi".

13. Jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam gada prēmijas likme ir 0,75 %, ja nodrošinājuma līmenis ir zems vai parasts, vai 0,55 %, ja nodrošinājuma līmenis ir augsts, bet ne mazāka par gada prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai. Piesaistot Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējumu, sabiedrība "Altum" cenrādī var noteikt samazinātu garantijas prēmijas likmi jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr. 283 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

13.1 Garantijas gada prēmijas likme 4.2.1.1. pasākuma ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir 0,65 %.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

13.2 (Svītrots ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 248)

V. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

14. Subsīdijas ekvivalentu sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē vai piemērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot atsauces likmi.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

14.1 Ja garantija izsniegta lielajam saimnieciskās darbības veicējam, kuram garantijas kredīta kvalitāte nav zemāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi", subsīdijas ekvivalents ir 200 000 euro (vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas autotransporta nozarē) un garantija ir izsniegta par šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minēto maksimāli iespējamo garantijas apmēru un termiņu. Ja garantija ir izsniegta par mazāku apmēru vai īsāku termiņu, subsīdijas ekvivalents tiek proporcionāli samazināts.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

15. Šo noteikumu ietvaros piešķirtais atbalsts vienam vienotam uzņēmumam nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

16. Nosakot šo noteikumu 15. punktā minēto pieļaujamo atbalsta apmēru, ņem vērā citu saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 414 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344)

17. Pirms atbalsta saņemšanas finansējuma saņēmējs iesniedz sabiedrībā "Altum" uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apliecinājumu par patiesas un pilnīgas informācijas sniegšanu un šajos noteikumos ietverto nosacījumu ievērošanu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1518 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr. 274; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

18. Sabiedrība "Altum" pārbauda, vai atbalsta kopējā summa, ko saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, nepārsniedz 200 000 euro vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 414 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr. 274; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

19. (Svītrots ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.283)

20. Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punktu, šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam ar nosacījumu, ka pēc atbalstu apvienošanas vienai un tai pašai atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

20.1 Šo noteikumu ietvaros saņemto valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu sabiedrības "Altum" īstenoto aizdevumu programmu ietvaros saņemto atbalstu.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

21. Šo noteikumu 1.punkta ietvaros sniegto atbalstu drīkst apvienot ar atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā atbalsta programmā vai individuālajā projektā, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulā Nr.  651/2014, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 8. panta 3. punktu, vai nepārsniedzot noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru Eiropas Komisijas apstiprinātajā atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

21.1 Ja šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu paredzēts apvienot ar Reģionālo atbalstu ieguldījumiem, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas apstiprināto atbalsta programmu, vai individuālo atbalsta projektu, atbalsta saņēmējam projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.414)

22. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.414)

23. (Svītrots ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

23.1 Šo noteikumu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu nevar piešķirt, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no Norvēģijas finanšu instrumenta, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 21. punktam.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

VI. Atbalsta uzskaite

24. Sabiedrība "Altum" nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta uzskaiti, tai skaitā informāciju, kas apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem nosacījumiem. Minēto uzskaiti sabiedrība "Altum" glabā 10 gadus no dienas, kad sabiedrība "Altum" ir piešķīrusi pēdējo atbalstu, un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

24.1 Informāciju par šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu atbalsta saņēmējs glabā 10 gadus no dienas, kad saņemts atbalsts.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 21 redakcijā)

25. Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

25.1 Lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti šo noteikumu 18. punktā minētie nosacījumi, veicot atbalsta uzskaiti, sabiedrība "Altum":

25.1 1. konstatējot, ka saimnieciskās darbības veicējs ir ticis apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

25.1 2. konstatējot, ka saimnieciskās darbības veicējs ir ticis sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai arī, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 414 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr. 274; MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 89)

VII. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumus Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 51.nr.; 2010, 23., 172.nr.).

27. Atbalstu sniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 414 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 21; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 344)

28. Garantijām, kas izsniegtas līdz 2011. gada 1. janvārim, atbalsta piešķiršanas nosacījumus attiecībā uz nozares un darbības ierobežojumiem, atbalstāmajiem finanšu pakalpojumiem un garantijas apjomu piemēro saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumiem Nr. 269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai". Garantijām, kas izsniegtas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ar pilnvarotās personas starpniecību, kas nodrošina projekta īstenošanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros, piemēro nosacījumus, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. jūnijam.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

28.1 Sabiedrības "Altum" 3.1.1.1. pasākumā sagaidāmie zaudējumi, kas noteikti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu, tiek finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet sagaidāmie zaudējumi par pārējām saimnieciskās darbības veicēju garantijām – no šo noteikumu 1.punktā minētā pieejamā publiskā finansējuma.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

28.2 Sabiedrībai "Altum" 3.1.1.1. pasākuma pārvaldības izdevumiem ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, nepārsniedzot Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī visā 3.1.1.1. pasākuma īstenošanas laikā ir pieejams šo noteikumu 1.1 punktā minētais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar sabiedrības "Altum" izmaksu aprēķināšanas metodiku, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu. Pārvaldības izdevumu daļai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2 % samazinājumu, ja 2023. gada 31. decembrī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguve šo noteikumu ietvaros ir mazāka par 80 % un atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits 3.1.1.1. pasākuma ietvaros ir mazāks nekā 114. Pārvaldības izdevumi par garantijām, kuras izsniegtas saskaņā ar šo noteikumu 1.2 punktu, tiek iekļauti klientu maksājumos.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 89 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 169)

28.3 Sabiedrības "Altum" kapitāla atdeves segšanai no 2019. gada izmanto šo noteikumu 1.1 punktā minēto atmaksāto finansējumu 10 % apmērā gadā no sabiedrības "Altum" kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītrisku, operacionālo risku un citu risku segšanai, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu. Minētā rādītāja uzskaiti un uzraudzību nodrošina Ekonomikas ministrija.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

29. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.997
Gada drošās zonas prēmijas likmes

(Pielikums MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

Nr.p. k.Kredītu kvalitāteReitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitingsReitingu aģentūras
"Fitch" reitings
Reitingu aģentūras "Moody’s" reitingsGada drošās zonas prēmijas likme
nodrošinājuma līmenis*
augstsparastszems
1.Visaugstākā kvalitāteAAAAAAAaa0,4 %0,4 %0,4 %
2.Ļoti augsta maksātspējaAA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3
0,4 %0,4 %0,4 %
3.Augsta maksātspējaA +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3
0,55 %0,55 %0,55 %
4.Pietiekama maksātspējaBBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 %0,8 %0,8 %
5.Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiemBB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2
2 %2 %2 %
BB –
B +
BB –
B +
Ba 3
B 1
3,8 %3,8 %3,8 %
6.Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi
B
B –
B
B –
B 2
B 3
6,3 %6,3 %6,3 %
7.Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīgumaCCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
8.Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistībasSD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. * Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 997Pieņemts: 26.10.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Zaudē spēku: 20.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 09.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
220826
{"selected":{"value":"19.04.2019","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-19.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.04.2019","iso_value":"2019\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-19.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2018","iso_value":"2018\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2018.-18.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2017","iso_value":"2017\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2017.-09.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2016","iso_value":"2016\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2016.-16.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2016","iso_value":"2016\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-06.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2015","iso_value":"2015\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2015.-14.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2014","iso_value":"2014\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2014.-05.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2014","iso_value":"2014\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2014.-17.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","iso_value":"2013\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2013","iso_value":"2013\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2013.-28.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-29.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.04.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)