Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 383

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 4. §)
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta
ceturto daļu un Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 14. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus atbalsta piešķiršanai garantiju veidā saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai un kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.1. pasākumu "Aizdevumu garantijas" (turpmāk – 3.1.1.1. pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā.

2. Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"), ievērojot šo noteikumu nosacījumus.

3. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kas ir:

3.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikumā noteiktajai definīcijai;

3.2. lielie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

4. Šo noteikumu izpratnē jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais un vidējais saimnieciskās darbības veicējs – juridiska persona, kas ne agrāk kā trīs gadus pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir reģistrēta attiecīgajā reģistrā.

5. Garantijas sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

6. Garantiju izsniegšanas kārtību, kompensāciju izmaksas un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā.

7. Sabiedrībai "Altum" pieejamais finansējums garantiju sniegšanai ir:

7.1. 3.1.1.1. pasākumam – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 43 800 000 euro;

7.2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksātais publiskais finansējums – 6 000 000 euro;

7.3. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

7.3.1. 3.1.3. aktivitātei "Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem" – 935 586 euro;

7.3.2. otro reizi atmaksātais finansējums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātei "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" – 482 840 euro;

7.3.3. starta un mikroaizdevumu programmas atmaksātais finansējums – līdz 1 500 000 euro;

7.3.4. Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas atmaksu publiskais finansējums – 595 050 euro;

7.3.5. valsts budžeta finansējums – 4 500 000 euro;

7.4. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" virssaistību finansējums – 18 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 827)

II. Atbalstāmie finanšu pakalpojumi un garantijas apjoms

8. Garantijas piešķir par šādiem finanšu pakalpojumiem:

8.1. aizdevums investīciju veikšanai;

8.2. aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti);

8.3. finanšu līzings, finanšu līzinga limiti;

8.4. faktorings, kurā klients (saimnieciskās darbības veicējs) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību;

8.5. banku garantijas (konkursa, avansa maksājuma, maksājuma izpildes vai laika garantijas), banku garantiju limiti, kredītvēstule.

9. Atbalstu piešķir tikai par jauniem finanšu pakalpojumiem, izņemot gadījumu, ja kredītiestāde pagarina darbības termiņu iepriekš noslēgtiem šo noteikumu 8.2., 8.4. vai 8.5. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumu līgumiem un sabiedrība "Altum" garantiju piešķir jaunām saistībām, kas rodas pēc grozījumiem finanšu pakalpojumu līgumā. Šo nosacījumu nepiemēro, ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš garantēto finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņš šo noteikumu 8. punktā minētajiem finanšu pakalpojumiem.

10. Garantiju piešķir, ja saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai. Piešķirot garantiju, tiek sniegts de minimis atbalsts saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu.

11. Garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma summas.

12. Vienam sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkta definīcijai) garantijas summa nepārsniedz:

12.1. ja bruto subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "c" apakšpunktu, – 5 000 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas sākotnējais termiņš nepārsniedz 10 gadus;

12.2. ja bruto subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu:

12.2.1. 1 500 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz piecus gadus;

12.2.2. 750 000 euro (vai 375 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadus.

13. Lielajam saimnieciskās darbības veicējam piemēro šo noteikumu 12.2. apakšpunktu.

14. Iepriekš izsniegtas garantijas termiņu var pagarināt, kopējam garantijas termiņam nepārsniedzot 15 gadus, ja subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "c" apakšpunktu un ja kredītiestāde ir iesniegusi sabiedrībā "Altum" garantijas pieteikumu termiņa pagarinājumam un saimnieciskās darbības veicēja aizpildītu apliecinājumu kredīta garantijai (sabiedrības "Altum" veidlapa), kā arī sabiedrība "Altum" ir izvērtējusi saimnieciskās darbības veicēja finansiālo stāvokli un nodrošinājuma pietiekamību. Ja tiek pagarināts iepriekš izsniegtas sabiedrības "Altum" garantijas termiņš, sabiedrība "Altum" no jauna izvērtē un pārbauda de minimis atbalsta nosacījumus.

15. Lielie saimnieciskās darbības veicēji atbalstu var saņemt, ja garantijas kredīta kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu pielikumā minēto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi" atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "a" apakšpunktam.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 827 redakcijā)

III. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

16. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

16.1. Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām;

16.2. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2.redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

16.3. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

16.4. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

16.5. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

16.6. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

16.7. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

16.8. nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja;

16.9. kravas autotransporta līdzekļu iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu (NACE 2. redakcijas H sadaļa "Transports un uzglabāšana");

16.10. kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei, izņemot gadījumus, ja šīs darbības rezultātā tiek nodrošināta saimnieciskās darbības veicēja attīstība vai darbības paplašināšana;

16.11. projektiem, kas ir fiziski pabeigti vai pilnībā īstenoti, izņemot gadījumu, ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš izsniegtās garantijas termiņš, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus.

17. 3.1.1.1. pasākuma īstenošanā papildus šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem garantiju nepiešķir:

17.1. Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, tai skaitā avansa maksājumiem;

17.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006, 3. panta 3. punktā minētajām nozarēm un darbībām;

17.3. neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja pirkumam tiek novirzīts vairāk nekā 10 % no finanšu pakalpojuma summas.

18. Garantiju nepiešķir:

18.1. saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

18.2. saimnieciskās darbības veicējam, ja tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot gadījumu, ja tam ir piešķirts nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai ir noslēgts vienošanās līgums.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 827)

IV. Garantijas prēmijas un subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un valsts atbalsta nosacījumi

19. Garantijas prēmiju sabiedrība "Altum" aprēķina, piemērojot gada prēmijas likmes atbilstoši saimnieciskās darbības veicēja kredīta kvalitātei un nodrošinājuma līmenim, kas noteikts saskaņā ar sabiedrības "Altum" kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Piemērojamās garantijas gada prēmijas likmes ir publicētas sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē.

20. Subsīdijas ekvivalentu sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē vai piemērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi.

21. Subsīdijas ekvivalentu lielajam saimnieciskās darbības veicējam aprēķina, piemērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus.

22. De minimis atbalsts saimnieciskās darbības veicējam tiek piešķirts ar dienu, kad pieņemts lēmums par garantijas piešķiršanu.

23. Piesakoties atbalstam, saimnieciskās darbības veicējs sniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem.

24. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajam vienam vienotam uzņēmumam izsniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.

25. Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

26. Lai nodrošinātu, ka saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ir ievērots šo noteikumu 24. punktā minētais nosacījums, veicot atbalsta uzskaiti, ņem vērā šādus nosacījumus:

26.1. ja saimnieciskās darbības veicēji ir apvienoti, ņem vērā visu katram apvienotajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

26.2. ja saimnieciskās darbības veicējs ir sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

27. Sabiedrība "Altum" un atbalsta saņēmējs ievēro Komisijas regulas Nr.  1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus.

28. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 827)

29. Atbalstu šo noteikumu ietvaros drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalsta apvienošanas attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte izmaksu pozīcijai nepārsniedz 100 % no izmaksu pozīcijas vērtības.

30. Ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. pantā minētos nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja pēc šīs apvienošanas netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībai "Altum" visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu, atbalsta pasākumu, plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 827)

31. Atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst apvienot ar citu atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem par valsts atbalsta pasākumiem, kas pieņemti atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.2. un 3.3. iedaļai, un ar atbalstu, kuru sniedz atbalsta programmas ietvaros Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 827 redakcijā)

V. Pārvaldības izdevumi un riska segums

32. Sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums pārvaldības izdevumu segšanai:

32.1. 3.1.1.1. pasākuma atbilstības periodā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktu;

32.2. 3.1.1.1. pasākuma īstenošanas laikā atmaksātais publiskais finansējums pārvaldības izdevumu segšanai, tai skaitā kapitāla atdeves segšanai, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu.

33. Pārvaldības izdevumu daļai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2 % samazinājumu, ja 2023. gada 31. decembrī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguve šo noteikumu ietvaros ir mazāka par 80 % un atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits 3.1.1.1. pasākuma ietvaros ir mazāks nekā 501.

34. Pārvaldības izdevumi par garantijām, kuras izsniegtas saskaņā ar šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktu, tiek iekļauti klientu maksājumos, t. i., prēmijās un komisijas maksās.

35. Sabiedrības "Altum" 3.1.1.1. pasākumā sagaidāmie zaudējumi, kas noteikti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu, tiek finansēti no šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā finansējuma, bet sagaidāmie zaudējumi par pārējām saimnieciskās darbības veicēju garantijām – no šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētā finansējuma.

36. Sabiedrības "Altum" kapitāla atdeves segšanai no 2019. gada izmanto šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto atmaksāto finansējumu 10 % apmērā gadā no sabiedrības "Altum" kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītrisku, operacionālo risku un citu risku segšanai, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu.

VI. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 177. nr.; 2013, 102., 252. nr.; 2014, 146., 184. nr.; 2015, 109. nr.; 2016, 9., 108. nr.; 2017, 36. nr.; 2018, 90. nr.; 2019, 79. nr.).

38. Lai pagarinātu garantijas, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumiem Nr. 269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" vai Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai", piemēro šos noteikumus, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus.

39. Garantijām, kas izsniegtas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros, piemēro Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumus Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi".

40. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 23. punktam var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktajam termiņam.

41. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 827)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 383
Gada drošās zonas prēmijas likmes

Nr.

p. k.

Kredīta kvalitātes klase

Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings

Reitingu aģentūras "Fitch" reitings

Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings

Gada drošās zonas prēmijas likme

Nodrošinājuma līmenis*

augsts

parasts

zems

1.

Visaugstākā kvalitāteAAAAAAAaa

0,4 %

0,4 %

0,4 %

2.

Ļoti augsta maksātspējaAA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3

0,4 %

0,4 %

0,4 %

3.

Augsta maksātspējaA +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3

0,55 %

0,55 %

0,55 %

4.

Pietiekama maksātspējaBBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3

0,8 %

0,8 %

0,8 %

5.

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem

BB +
BB

BB +
BB

Ba 1
Ba 2

2 %

2 %

2 %

6.

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļiBB –

B +

BB –

B +

Ba 3

B 1

3,8 %

3,8 %

3,8 %

B
B –
B
B –
B 2
B 3

6,3 %

6,3 %

6,3 %

7.

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīgumaCCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3

8.

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistībasSD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. * Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 383Pieņemts: 16.06.2020.Stājas spēkā: 20.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2020. OP numurs: 2020/119.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315560
{"selected":{"value":"24.12.2020","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.12.2020","iso_value":"2020\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2020","iso_value":"2020\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2020.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)