Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.283

Rīgā 2013.gada 28.maijā (prot. Nr.32 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 177.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šo noteikumu izpratnē garantijas var saņemt:

3.1. saimnieciskās darbības veicēji, kas ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē;

3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas, kas nodrošina projekta īstenošanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros. Pilnvarotā persona ir ieguvusi juridiskas personas statusu un projekta ietvaros neveic saimniecisko darbību. Šajā apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem tiek piemēroti šo noteikumu 5., 7., 8., 9., 10., 10.1, 13.1 un 23.1 punktā minētie nosacījumi."

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šo noteikumu izpratnē jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs ir mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kategorijā ietilpstošs uzņēmums, kurš atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 8.augusts, Nr. L 214) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 800/2008), 1.pielikumā minētajām definīcijām un ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā trīs gadus pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas dienas."

3. Izteikt 6.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.9. operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja garantija tiek piešķirta darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projekta īstenošanai vai nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;".

4. Papildināt noteikumus ar 6.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.16. darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas ražošanu un siltumapgādi."

5. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem:

7.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.2. garantijas pieteikuma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

7.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz garantijas pieteikuma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība un konstatējamas šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

7.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību;

7.5. ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēti nodokļu parādi. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus."

6. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Atbalstu piešķir tikai par jauniem finanšu pakalpojumiem, izņemot gadījumu, ja tiek pagarināts šo noteikumu 8.2., 8.4. un 8.5.apakšpunktā minēto vai Latvijas Garantiju aģentūras iepriekš garantēto finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņš."

7. Papildināt III nodaļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem netiek piešķirts valsts atbalsts."

8. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Gada prēmijas likmi (pielikums) par šo noteikumu 8.5.apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu samazina par 25 %."

9. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam gada prēmijas likme ir 0,75 %, ja nodrošinājuma līmenis ir zems vai parasts, vai 0,55 %, ja nodrošinājuma līmenis ir augsts, bet ne mazāka par gada prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai."

10. Papildināt IV nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projekta ietvaros nosaka gada prēmijas likmi 0,65 % apmērā."

11. Izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Nosakot šo noteikumu 15.punktā minēto pieļaujamo atbalsta apmēru, ņem vērā citu saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006.

17. Pirms atbalsta piešķiršanas saimnieciskās darbības veicējs iesniedz Latvijas Garantiju aģentūrā deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem par jebkādu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1998/2006 saņemto atbalstu, norādot informāciju par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem."

12. Svītrot 19.punktu.

13. Izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006."

21. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja šādas kumulācijas rezultātā atbalsta intensitāte nepārsniedz Komisijas regulā Nr. 800/2008 vai Eiropas Komisijas apstiprinātajā atbalsta programmā, vai individuālajā atbalsta projektā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti."

14. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu paredzēts apvienot ar Reģionālo atbalstu ieguldījumiem, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008 vai Eiropas Komisijas apstiprināto atbalsta programmu, vai individuālo atbalsta projektu, atbalsta saņēmējam projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu."

15. Papildināt V nodaļu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Šo noteikumu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu nevar piešķirt, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 21. un 22.punktam."

16. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem."

17. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra
noteikumiem Nr.997

Gada prēmijas likmes

Kredītu kvalitāte

Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings

Reitingu aģentūras
"Fitch" reitings

Reitingu aģentūras "Moody's" reitings

Gada prēmijas likme
(gada drošās zonas prēmijas likme)

nodrošinājuma līmenis*

augsts

parasts

zems

Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

Ļoti augsta maksātspēja AA +
AA
AA -
AA +
AA
AA -
Aa 1
Aa 2
Aa 3

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

Augsta maksātspēja A +
A
A -
A +
A
A -
A 1
A 2
A 3

0,2 %
(0,55 %)

0,25 %
(0,55 %)

0,25 %
(0,55 %)

Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB -
BBB +
BBB
BBB -
Baa 1
Baa 2
Baa 3

0,25 %
(0,8 %)

0,3 %
(0,8 %)

0,3 %
(0,8 %)

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem BB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2

0,3 %
(2 %)

0,55 %
(2 %)

0,55 %
(2 %)

BB -
B +
BB -
B +
Ba 3
B 1

0,55 %
(3,8 %)

0,75 %
(3,8 %)

0,75 %
(3,8 %)

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi
B
B -
B
B -
B 2
B 3

0,55 %
(6,3 %)

0,75 %
(6,3 %)

1,25 %
(6,3 %)

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC -
CC
CCC +
CCC
CCC -
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3

-

-

-

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

-

-

-


Piezīme. * Augsts nodrošinājuma līmenis - zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis - zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis - zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 283Pieņemts: 28.05.2013.Stājas spēkā: 30.05.2013.Zaudē spēku: 20.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 29.05.2013. OP numurs: 2013/102.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
257080
30.05.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)