Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.852

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 28.§)
Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 8. un 11.punktu, 27.pantu
un 33.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 4.panta 1.punktu,
Profesionālās izglītības likuma 7.panta 7.punktu un 29.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā akreditē:

1.1. vispārējās un profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas), izņemot pirmsskolas, profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes, neformālās izglītības programmas un profesionālās augstākās izglītības programmas;

1.2. izglītības iestādes, izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, augstskolas un koledžas;

1.3. eksaminācijas centrus, kuros kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

2. Lēmumu par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra (turpmāk – iestāde) vai izglītības programmas akreditāciju pieņem Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests), pamatojoties uz Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas (turpmāk – akreditācijas komisija) priekšlikumu.

II. Akreditācijas norises organizēšana

3. Lai pieteiktos akreditācijai, iestāde dienestā iesniedz:

3.1. akreditācijas iesniegumu (1.pielikums), kas saskaņots ar iestādes dibinātāju. Akreditācijas iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina iestādes (izņemot eksaminācijas centru) vadītāja tālākizglītību iestādes darba organizācijā vai kvalitātes novērtēšanā;

3.2. pašnovērtējuma ziņojumu (2.pielikums), kas saskaņots ar iestādes dibinātāju un ir publiskots iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

3.1 Iestāde nodrošina, ka pašnovērtējuma ziņojums iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē ir pieejams līdz attiecīgā akreditācijas termiņa beigām.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

4. Iestāde (izņemot šo noteikumu 5. un 6.punktā minētās iestādes) iesniedz akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms vēlamā izglītības programmas vai iestādes akreditācijas laika.

5. Iestāde, kas īsteno profesionālās tālākizglītības programmas, iesniedz akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu ne vēlāk kā 45 dienas pirms vēlamā izglītības programmas vai iestādes akreditācijas laika.

6. Iestāde, kas īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas, iesniedz akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu ne vēlāk kā 45 dienas pirms vēlamā iestādes akreditācijas laika.

6.1 Iestādi akreditācijai var pieteikt iestādes dibinātājs, šo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētajos termiņos iesniedzot dienestā akreditācijas iesniegumu, pašnovērtējuma ziņojumu un dokumentu, kas apliecina iestādes (izņemot eksaminācijas centru) vadītāja tālākizglītību iestādes darba organizācijā vai kvalitātes novērtēšanā.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

7. Ja akreditācijas iesniegums un pašnovērtējuma ziņojums sagatavots atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteiktajām prasībām, dienests slēdz līgumu ar iestādes dibinātāju vai iestādi par ekspertu darba samaksu un komandējuma (darba brauciena) izdevumiem, norādot:

7.1. līguma slēdzējus (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti, personas vārds, uzvārds, amats un pilnvarojums, ar kuru saskaņā persona rīkojas līguma slēdzēja vārdā);

7.2. līguma summu;

7.3. līguma slēdzēju tiesības un pienākumus;

7.4. līguma izbeigšanas nosacījumus.

8. Ja akreditācijas iesniegums vai pašnovērtējuma ziņojums nav sagatavots atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteiktajām prasībām, iestādei ir pienākums divu nedēļu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas iesniegt dienestā papildu informāciju.

9. Dienests, pamatojoties uz akreditācijas iesniegumā norādīto informāciju, plāno akreditāciju un ne vēlāk kā 15 dienas pirms akreditācijas uzsākšanas informē iestādes vadītāju par:

9.1. Akreditācijas ekspertu komisijas (turpmāk – ekspertu komisija) darba sākumu iestādē;

9.2. ekspertu komisijas sastāvu;

9.3. ekspertu komisijas vadītājam iesniedzamajiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

10. Iestāde vai iestādes dibinātājs ne vēlāk kā 10 dienas pirms ekspertu komisijas darba sākuma iestādē var iesniegt dienestam argumentētus iebildumus par ekspertu komisijas sastāvu vai akreditācijas laiku.

11. Ja saņemti iebildumi, dienests divu darbdienu laikā izvērtē to pamatotību, lemj par nepieciešamību noteikt citu ekspertu komisijas sastāvu vai citu akreditācijas laiku, kā arī informē par to iestādes vadītāju.

III. Ekspertu komisijas izveide un darbība

12. Lai novērtētu iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti un iesniegtu akreditācijas komisijas darbam nepieciešamo ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu par iestādes vai izglītības programmas akreditāciju vai tās atteikumu (turpmāk – priekšlikums), dienests izveido ekspertu komisiju, noslēdz ar ekspertu komisijā iekļautajiem ekspertiem līgumus, uzdodot vienam no ekspertiem veikt ekspertu komisijas vadītāja pienākumus.

13. Ekspertu komisija darbojas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, kā arī ievērojot dienesta izdoto Akreditācijas ekspertu komisijas nolikumu (turpmāk – ekspertu komisijas nolikums) un iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodiku (turpmāk – metodika), ko publisko dienesta tīmekļa vietnē.

14. Ekspertu komisijā iekļaujamo ekspertu skaitu nosaka atbilstoši ekspertu komisijas nolikumam, ņemot vērā iestādē īstenoto izglītības programmu skaitu, to veidus un pakāpes, izglītojamo skaitu un piešķiramās profesionālās kvalifikācijas.

15. Ekspertu komisijā var iekļaut:

15.1. Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra vai dienesta pārstāvi;

15.2. iestāžu pārstāvjus, izņemot akreditējamās iestādes pārstāvjus;

15.3. pašvaldību izglītības speciālistus;

15.4. citu institūciju pārstāvjus, tai skaitā citu ministriju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, darba devēju, amata meistaru un arodbiedrību pārstāvjus.

16. Ekspertu komisijā iekļauj ekspertus, kuri apguvuši dienesta organizētos iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas kursus.

17. Ekspertu komisijai ir tiesības:

17.1. pieprasīt iestādes vadītājam uzrādīt akreditācijai nepieciešamos iestādes darbības dokumentus;

17.2. vērot mācību stundas, nodarbības, eksāmenu norisi, iestādes organizētos pasākumus;

17.3. tikties ar iestādes dibinātāju, iestādes personālu, izglītojamiem, eksaminējamām personām un, ja nepieciešams, ar izglītojamo vecākiem.

18. Akreditācijas procesā iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vērtē atbilstoši šiem noteikumiem un attiecīgajai metodikai:

18.1. četros kvalitātes vērtējuma līmeņos:

18.1.1. I līmenis – nepietiekami;

18.1.2. II līmenis – pietiekami;

18.1.3. III līmenis – labi;

18.1.4. IV līmenis – ļoti labi;

18.2. aprakstoši, īsi raksturojot situāciju, norādot sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus.

19. Iestādes (izņemot eksaminācijas centru) darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vērtē, nosakot katrai jomai atbilstošo kritēriju kvalitātes vērtējuma līmeni, izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2. un 19.4.5.apakšpunktā minētos kritērijus, ko vērtē aprakstoši. Akreditācijas procesā vērtē šādas jomas:

19.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;

19.2. mācīšana un mācīšanās:

19.2.1. mācīšanas kvalitāte;

19.2.2. mācīšanās kvalitāte;

19.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa;

19.3. izglītojamo sasniegumi:

19.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā;

19.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos;

19.4. atbalsts izglītojamiem:

19.4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);

19.4.2. atbalsts personības veidošanā;

19.4.3. atbalsts karjeras izglītībā;

19.4.4. atbalsts mācību darba diferenciācijai;

19.4.5. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;

19.4.6. sadarbība ar izglītojamā ģimeni;

19.5. iestādes vide:

19.5.1. mikroklimats;

19.5.2. fiziskā vide;

19.6. iestādes resursi:

19.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi;

19.6.2. personālresursi;

19.7. iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

19.7.1. iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;

19.7.2. iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība;

19.7.3. iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

19.1 Izglītības programmas īstenošanas kvalitāti un iestādes darbības kvalitāti, kura īsteno izglītības programmu ieslodzījuma vietā, nevērtē šo noteikumu 19.4.3. un 19.4.6.apakšpunktā minētajos kritērijos.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.356 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

20. Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanas kvalitāti un iestādes darbības kvalitāti, kura īsteno profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas, nevērtē šo noteikumu 19.4.2., 19.4.3., 19.4.4. un 19.4.6.apakšpunktā minētajos kritērijos.

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

21. Eksaminācijas centra darbību vērtē, nosakot katrai jomai atbilstošo kritēriju kvalitātes vērtējuma līmeni, izņemot šo noteikumu 21.4.2.apakšpunktā noteikto kritēriju, ko vērtē aprakstoši. Akreditācijas procesā vērtē šādas jomas:

21.1. eksāmenu saturs:

21.1.1. eksāmenu programma;

21.1.2. eksāmenu satura datubāze un metodiskais nodrošinājums;

21.2. eksaminēšana – eksāmenu organizēšana, vērtēšana un analīze;

21.3. (svītrots ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400);

21.4. atbalsts eksaminējamām personām:

21.4.1. konsultatīvais atbalsts un eksaminējamo personu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);

21.4.2. atbalsts eksaminējamām personām ar speciālām vajadzībām;

21.5. eksaminācijas centra vide – fiziskā vide;

21.6. eksaminācijas centra resursi:

21.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi;

21.6.2. atbilstošas kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvs un personālresursi;

21.7. eksaminācijas centra darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

21.7.1. eksaminācijas centra darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;

21.7.2. eksaminācijas centra vadības darbs un personāla pārvaldība;

21.7.3. eksaminācijas centra sadarbība ar citām institūcijām.

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

22. Nosakot kritērija kvalitātes vērtēšanas līmeni, ekspertu komisija ņem vērā dienesta vai citu kompetento institūciju pārbaudes aktus vai atzinumus par iestādes darbību vai izglītības programmas īstenošanu.

23. Pēc ekspertu komisijas darba pabeigšanas ekspertu komisijas vadītājs iepazīstina iestādes vadītāju ar ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu. Ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu paraksta visi ekspertu komisijas eksperti.

24. Ekspertu komisijas vadītājs pēc iestādes vadītāja iepazīstināšanas ar ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu iesniedz tos dienestā.

25. Dienests uzglabā ekspertu komisijas ziņojumus un priekšlikumus, kā arī ekspertu komisijas ziņojumus publisko dienesta tīmekļa vietnē, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību.

26. Akreditāciju pieteikusī iestāde var iesniegt dienestā akreditācijas komisijas priekšsēdētājam adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda argumentētus iebildumus par ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu, kā arī informāciju par to, vai piedalīsies akreditācijas komisijas attiecīgajā sēdē.

27. Iestāde līdz kārtējā gada 1.decembrim informē dienestu par ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanu. Dienests apkopo iestāžu iesniegto informāciju un reizi gadā informē Izglītības un zinātnes ministriju par ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu iestādēs.

IV. Akreditācijas komisijas izveide un darbība

28. Akreditācijas komisiju izveido ar dienesta vadītāja rīkojumu. Akreditācijas komisijā iekļauj:

28.1. divus Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus;

28.2. vienu Kultūras ministrijas pārstāvi;

28.3. vienu Valsts izglītības satura centra pārstāvi;

28.4. vienu Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi;

28.5. vienu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi;

28.6. vienu Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvi;

28.7. vienu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi;

28.8. vienu Profesionālās izglītības biedrības pārstāvi;

28.9. vienu Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas pārstāvi;

28.10. trīs dienesta pārstāvjus.

29. Akreditācijas komisijas sēdēs bez balsstiesībām var pieaicināt citu institūciju (citu ministriju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, arodbiedrību, iestāžu) deleģētus pārstāvjus, kuriem ir tiesības izteikt viedokli par akreditējamo iestādi vai izglītības programmu.

30. Akreditācijas komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Akreditācijas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks. Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir dienesta pārstāvji.

31. Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs sasauc akreditācijas komisijas sēdes ne retāk kā reizi mēnesī.

32. Akreditācijas komisijas sēdes protokolē. Sēdes protokolu ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc sēdes, norādot parakstīšanas datumu, paraksta akreditācijas komisijas priekšsēdētājs un sēdes protokolētājs – akreditācijas komisijas sēžu sekretārs.

33. Ja kāda no akreditācijas komisijas sastāvā esošajām personām nepiekrīt ierakstam protokolā, viņai ir tiesības triju darbdienu laikā pēc sēdes protokola parakstīšanas izteikt iebildumus un lūgt precizēt ierakstu protokolā.

34. Akreditācijas komisijas darbu tehniski nodrošina dienests, kas uzglabā akreditācijas komisijas sēžu protokolus.

35. Akreditācijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no akreditācijas komisijas sastāvā esošajām personām, to skaitā akreditācijas komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

36. Akreditācijas komisija izvērtē ekspertu komisijas iesniegtos dokumentus un izsaka priekšlikumu par akreditāciju vai tās atteikumu. Priekšlikumu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir akreditācijas komisijas priekšsēdētāja balss. Ja akreditācijas komisijas priekšsēdētājs nepiedalās akreditācijas komisijas sēdē, izšķirošā ir akreditācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

36.1 Akreditācijas komisija šo noteikumu 51. un 53.punktā minētajos gadījumos izvērtē arī dienesta iesniegtos dokumentus un izsaka priekšlikumu par akreditāciju, tās atteikumu vai akreditācijas termiņa pagarināšanu.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

37. Akreditācijas komisijas sastāvā esošā persona atturas no balsojuma, ja:

37.1. iepriekš piedalījusies konkrētās iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanā;

37.2. atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar konkrēto iestādi.

V. Akreditācijas lēmumu veidi un to pieņemšanas kārtība

38. Dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu:

38.1. par tādas iestādes akreditāciju uz sešiem gadiem, kura īsteno vismaz vienu akreditētu vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu, profesionālās pamatizglītības programmu, arodizglītības programmu vai profesionālās vidējās izglītības programmu;

38.2. eksaminācijas centra un tādas iestādes akreditāciju uz sešiem gadiem, kura īsteno tikai profesionālās pilnveides izglītības programmas vai profesionālās ievirzes izglītības programmas, vai profesionālās tālākizglītības programmas;

38.3. par eksaminācijas centra un tādas iestādes akreditāciju uz diviem gadiem, kura īsteno tikai profesionālās pilnveides izglītības programmas vai profesionālās ievirzes izglītības programmas, vai profesionālās tālākizglītības programmas;

38.4. par iestādes akreditācijas atteikumu;

38.5. par izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem;

38.6. par izglītības programmas akreditāciju uz diviem gadiem;

38.7. par izglītības programmas akreditācijas atteikumu.

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

39. (Svītrots ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

40. Iestādi, kas īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, profesionālās pamatizglītības programmas, arodizglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības programmas vai tikai profesionālās ievirzes izglītības programmas, akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2. un 19.4.5.apakšpunktā minētos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

41. Eksaminācijas centrus akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 21.punktā minēto kritēriju (izņemot 21.4.2.apakšpunktā minēto kritēriju) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

42. Izglītības programmas, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas, akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2. un 19.4.5.apakšpunktā noteiktos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

43. Profesionālās tālākizglītības programmas un iestādes, kuras īsteno tikai profesionālas pilnveides izglītības un profesionālās tālākizglītības programmas, akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2., 19.4.2., 19.4.3., 19.4.4., 19.4.5. un 19.4.6.apakšpunktā noteiktos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

44. Izglītības programmu (izņemot profesionālās tālākizglītības programmas) akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2. un 19.4.5.apakšpunktā minētos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi", "labi" un "pietiekami".

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

44.1 Profesionālās tālākizglītības programmas un iestādes, kuras īsteno tikai profesionālās pilnveides izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmas, akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2., 19.4.2., 19.4.3., 19.4.4., 19.4.5. un 19.4.6.apakšpunktā minētos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi", "labi" un "pietiekami".

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

45. Eksaminācijas centru akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 21.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 21.4.2.apakšpunktā noteikto kritēriju) ir novērtēti ar "ļoti labi", "labi" un "pietiekami".

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

46. Lēmumu par iestādes, izņemot eksaminācijas centru, vai izglītības programmas akreditācijas atteikumu pieņem, ja kaut viens no šo noteikumu 19.1., 19.2.1., 19.6.1., 19.6.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "nepietiekami" vai vairāk nekā viena trešdaļa šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju ir novērtēti ar "nepietiekami".

47. Lēmumu par eksaminācijas centra akreditācijas atteikumu pieņem, ja kaut viens no šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2., 21.2., 21.6.1., 21.6.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "nepietiekami" vai vairāk nekā viena trešdaļa šo noteikumu 21.punktā minēto kritēriju ir novērtēti ar "nepietiekami".

48. Uz atkārtotu akreditāciju iestāde var pieteikties ne agrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par iestādes vai izglītības programmas akreditācijas atteikumu.

49. (Svītrots ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

50. (Svītrots ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

51. Dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, bez ekspertu komisijas ziņojuma un priekšlikuma izskata akreditētas iestādes iesniegumu un pieņem lēmumu:

51.1. akreditēt vispārējās pamatizglītības programmu, ja iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās pamatizglītības programmu vai citu akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu;

51.1.1 akreditēt vispārējās vidējās izglītības programmu, ja iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu;

51.2. akreditēt profesionālās izglītības programmu, ja iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmas kopai piederīgu akreditētu profesionālās izglītības programmu:

51.2.1. akreditēt arodizglītības programmu, ja iestāde īsteno akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu;

51.2.2. akreditēt profesionālās pamatizglītības programmu, ja iestāde īsteno akreditētu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu;

51.2.3. akreditēt profesionālās tālākizglītības programmu, ja iestāde īsteno tā paša vai augstāka profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijā akreditētu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības, vai profesionālās pamatizglītības, vai profesionālās tālākizglītības programmu;

51.2.4. akreditēt profesionālās izglītības programmu, ja tās nosaukums, piešķiramā kvalifikācija, izglītības pakāpe neatšķiras no iestādē īstenojamās citas akreditētas izglītības programmas, bet tās izglītības ieguves forma vai īstenošanas ilgums vai uzsākšanas laiks ir atšķirīgs;

51.3. akreditēt izglītības iestādi profesionālās ievirzes izglītības programmā, ja iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmu kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmu (izņemot sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu);

51.4. akreditēt izglītības iestādi profesionālās pilnveides izglītības programmā, ja iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmas kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās tālākizglītības programmu.

(Grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

52. Šo noteikumu 51.punktā minētās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditē uz termiņu, kas atbilst iepriekš akreditētās attiecīgās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas termiņam.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

53. Ja iestāde (izņemot eksaminācijas centru) vai izglītības programma iepriekš bija akreditēta uz sešiem gadiem, tad dienests triju mēnešu laikā pēc akreditācijas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma saņemšanas, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, bez ekspertu komisijas ziņojuma un priekšlikuma var pieņemt:

53.1. lēmumu par kārtējo akreditāciju uz sešiem gadiem, izvērtējot:

53.1.1. iepriekšējās akreditācijas rezultātus un iepriekšējās akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu izpildi;

53.1.2. akreditācijas iesniegumā un pašnovērtējuma ziņojumā norādīto informāciju;

53.1.3. Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju par attiecīgās izglītības iestādes izglītojamo pēdējo divu gadu vidējiem sasniegumiem valsts pārbaudes darbos;

53.1.4. dienesta rīcībā esošo informāciju par iestādes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

53.2. lēmumu par akreditācijas procesa uzsākšanu.

54. Šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minēto lēmumu var pieņemt tikai vienu reizi.

55. Dienests, ievērojot pieņemto lēmumu, izsniedz iestādei dienesta vadītāja parakstītu:

55.1. iestādes akreditācijas lapu (3. vai 4.pielikums) un lēmumu par akreditāciju;

55.2. iestādes akreditācijas lapu un izglītības programmas akreditācijas lapu (5.pielikums) un lēmumu par akreditāciju;

55.3. izglītības programmas akreditācijas lapu un lēmumu par akreditāciju;

55.4. lēmumu par akreditācijas atteikumu.

56. Dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par akreditācijas anulēšanu šādos gadījumos:

56.1. iestāde sniegusi nepatiesas vai maldinošas ziņas;

56.2. iestādes darbībā vai izglītības programmas īstenošanā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti dienesta vai citu kompetento institūciju pārbaudes aktos vai atzinumos.

57. Dienests lēmumu par akreditācijas anulēšanu piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas paziņo iestādei.

58. Iestādei ir pienākums mēneša laikā iesniegt dienestā iesniegumu par izmaiņām iestādes darbībā vai izglītības programmas īstenošanā, tai skaitā ja mainījies iestādes dibinātājs, izglītības programmas kods, iestādes vai izglītības programmas nosaukums, saņemta jauna licence izglītības programmas īstenošanai. Dienests pēc iesnieguma izvērtēšanas pieņem lēmumu par jaunas akreditācijas lapas izsniegšanu vai akreditācijas uzsākšanu.

59. Saņemot jauno akreditācijas lapu, iestāde iesniedz dienestā iepriekš papīra formā izsniegtās akreditācijas lapas oriģinālu. Uz iepriekš izsniegtās akreditācijas lapas dienests izdara atzīmi par akreditācijas lapas nomaiņu un atdod to iestādei. Izsniedzot jaunu akreditācijas lapu elektroniska dokumenta formā, dienests noformē atzīmi par akreditācijas lapas nomaiņu.

60. Dienesta lēmumi par akreditāciju vai tās atteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem, stājas spēkā ar dienu, kad par to paziņots adresātam. Lēmumus var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Akreditācijas finansēšana

61. Iestāde vai tās dibinātājs sedz ekspertu (izņemot ministriju, Valsts izglītības satura centra un dienesta personāla) atlīdzību proporcionāli pienākumu pildīšanai saskaņā ar dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un ekspertu komandējumu (darba braucienu) izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem (darba braucieniem) saistītie izdevumi.

VII. Noslēguma jautājumi

62. Atzīt par spēku zaudējušiem:

62.1. Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumus Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 134.nr.);

62.2. Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumus Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 132.nr.; 2006, 128.nr.; 2007, 37.nr.; 2009, 92., 118.nr.).

63. Šo noteikumu 16.punktā minētā uz ekspertiem attiecinātā prasība par iestāžu un izglītības programmu kvalitātes vērtēšanas kursu apguvi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

64. Akreditācijas lapas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

65. Par iestādes (izņemot iestādes, kas īsteno profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes izglītības programmas) akreditācijas termiņa beigām uzskatāms garākais termiņš, kas norādīts kādā no iestādei iepriekš izsniegtajām izglītības iestādes vai izglītības programmas akreditācijas lapām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.852
Akreditācijas iesnieguma paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

Izglītības kvalitātes valsts dienestam

Nr.

(datums)

IESNIEGUMS

(vieta)

Par akreditāciju
Lūdzu akreditētizglītības programmu/-as


(vajadzīgo atzīmēt ar x)izglītības iestādi


eksaminācijas centru


I. Informācija par izglītības iestādi/eksaminācijas centru

Nosaukums 
Reģistrācijas numurs: 
Izglītības iestāžu reģistrā 
Uzņēmumu reģistrā1 
Juridiskā adrese 
Tīmekļa vietnes adrese 
Tālruņa numurs, fakss 
Elektroniskā pasta adrese 
Izglītojamo skaits izglītības iestādē,
izņemot izglītojamos
pirmsskolas izglītības programmās
 
Pedagogu skaits izglītības iestādē 
Vēlamais akreditācijas laiks2 
Piezīmes.
1
Aizpilda eksaminācijas centri.
2 Aizpilda iestāde, ja plānota akreditācija ar ekspertu komisiju.

Nr.p.k.

II. Informācija par izglītības programmu/-ām

1.

Izglītības programmas nosaukums 
 Kods 
 Licences Nr. 
 Licences izdošanas datums 
 Izglītojamo skaits izglītības programmā 
 Izglītības programmas īstenošanas vietas(-u) adrese3 
 Izglītības programmas īstenošanas laiks un ilgums4 
 Piešķiramās profesionālās kvalifikācijas nosaukums un līmenis (ja izglītības programma to paredz)5 

2.

(..)
  
Piezīmes.
Norāda, ja izglītības programmas īstenošanas vietas adrese atšķiras no iestādes juridiskās adreses.
Īstenošanas laiku un ilgumu norāda tikai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām.
Eksaminācijas centrs papildus norāda profesijas kodu saskaņā ar Profesiju klasifikatoru.
 

III. Informācija par izglītības iestādes/eksaminācijas centra dibinātāju

Dibinātāja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Tīmekļa vietnes adrese
Bankas nosaukums
Kods
Konta numurs


IV. Informācija par akreditācijas izdevumu maksātāju
(ja maksātājs nav dibinātājs)

Maksātāja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Bankas nosaukums
Kods
Konta numurs


V. Informācija par personu, kas ir pilnvarota kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Vārds, uzvārds
Amats
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese

Pielikumā: Dokumentu kopijas, kas apliecina iestādes vadītāja tālākizglītību iestādes darba organizācijā un kvalitātes novērtēšanā.

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.852
Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra

(Pielikums MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 redakcijā)

  

(datums)

 

1. Iestādes vispārīgs raksturojums.

2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.


SASKAŅOTS

 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Z.v.


Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.852
Izglītības iestādes akreditācijas lapas paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.400)

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

Nr.

(datums)


Izglītības iestādes dibinātājs
Izglītības iestādes nosaukums
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr.
Izglītības iestādes juridiskā adrese
Izglītības programmas nosaukums, kods
Izglītības programmas licences Nr. 
Izglītības programmas veids
Akreditācijas termiņš


Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Piezīmes.

1. Informāciju par izglītības programmu, tās kodu, licences numuru un izglītības programmas veidu norāda izglītības iestādei, kas īsteno tikai profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas.

2. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.852
Eksaminācijas centra akreditācijas lapas paraugs

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

EKSAMINĀCIJAS CENTRA

AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

 

Nr.

 

(datums)

 

 

Eksaminācijas centra dibinātājs 
Eksaminācijas centra nosaukums 
Eksaminācijas centra juridiskā adrese 
Profesionālās kvalifikācijas nosaukums 
Profesionālās kvalifikācijas līmenis vai profesijas klasifikatora kods 
Akreditācijas termiņš 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.852
Izglītības programmas akreditācijas lapas paraugs

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

 

Nr.

 

(datums)

 
Izglītības iestādes dibinātājs 
Izglītības iestādes nosaukums 
Izglītības iestādes juridiskā adrese 
Izglītības programmas nosaukums 
Izglītības programmas kods 
Izglītības programmas licences Nr. 
Piešķiramā kvalifikācija (ja izglītības programma to paredz) 
Izglītības programmas veids 
Akreditācijas termiņš 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
PIEZĪME:

MK 12.06.2012. noteikumu Nr.400 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus"" 2. un 3.punkts:

"2. Iestādēm, kuras pieteikušās akreditācijai pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, šos noteikumus nepiemēro (izņemot akreditācijas termiņu).

3. Iestādēm, kuras pirms šo noteikumu spēkā stāšanās akreditētas uz nenoteiktu laiku, kārtējā akreditācija veicama līdz 2017.gada 31.decembrim."
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 852Pieņemts: 14.09.2010.Stājas spēkā: 18.09.2010.Zaudē spēku: 23.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 17.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
217947
{"selected":{"value":"15.06.2012","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-22.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.06.2012","iso_value":"2012\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-22.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2011","iso_value":"2011\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2011.-14.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2010","iso_value":"2010\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-12.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.06.2012
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"