Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.288

Rīgā 2008.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 21.§)
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā persona saņem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

2. Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa pašvaldībā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, vai vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja šo noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos.

3. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk - sociālais dienests) un iesniedz:

3.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

3.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;

3.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

3.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucēju­miem (1.pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

3.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

3.6. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.360; MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.556)

4. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajai daļai, persona iesniedz šo noteikumu 3.1. un 3.6.apakšpunktā minētos dokumentus.

5. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:

5.1. ja persona pieprasījusi sociālo palīdzību:

5.1.1. novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli;

5.1.2. apmeklē personu tās dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apseko­šanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

5.2. novērtē personas vajadzības, iekļaujot personas vajadzību novērtēšanas kartē informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, ja pilngadīga persona pieprasījusi kādu no šādiem sociālajiem pakalpojumiem:

5.2.1. aprūpi mājās;

5.2.2. aprūpi dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem;

5.2.3. pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī);

5.2.4. pašvaldības finansētu aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (veciem ļaudīm, personām ar invaliditāti);

5.3. ja persona pieprasījusi šo noteikumu 5.2.apakšpunktā neminētu pašvaldības nodrošinātu sociālo pakalpojumu, aizpilda brīva parauga karti, kurā novērtē attiecīgās personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, un norāda datus par personu un tās ģimeni, dzīves apstākļiem, personas resursu un pašaprūpes novērtējumu, kā arī nepieciešamo sociālā pakalpojuma veidu un pakalpojuma saņemšanas ilgumu;

5.4. izvērtē:

5.4.1. pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību;

5.4.2. personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt par to vienošanos;

5.4.3. nepieciešamību sastādīt rehabilitācijas plānu;

5.5. pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības piešķiršanu, ja nodrošināt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību ir pašvaldības pienākums, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu;

5.5.1 kopā ar lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nosūta vai izsniedz personai šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās kartes kopiju;

5.6. var atkārtoti nevērtēt ienākumus un materiālo stāvokli, ja persona sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību pieprasa laikposmā, uz kuru tai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.360; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

6. Ja persona pieprasa valsts finansētu sociālās aprūpes pakalpojumu, tai skaitā šo noteikumu 3.pielikumā minētajā iestādē, sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests mēneša laikā iesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk – aģentūra) šo noteikumu 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1165 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

7. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē un krīzes centrā, kā arī redzes un dzirdes invalīdiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas dibinātāja noteiktajai kārtībai.

8. Redzes un dzirdes invalīdiem par valsts budžeta līdzekļiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus organizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nosacījumiem un kārtību, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1165 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

9. (Svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165; grozījums attiecībā uz punkta svītrošanu stājas spēkā 01.01.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

10. (Svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165; grozījums attiecībā uz punkta svītrošanu stājas spēkā 01.01.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

11. (Svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165; grozījums attiecībā uz punkta svītrošanu stājas spēkā 01.01.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

12. Pakalpojuma sniedzējs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņem­šanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu (izņemot gadījumu, ja personai nav reģistrētās dzīvesvietas), bet, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

13. Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam sociālo pakalpo­jumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nodrošina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, bet bērnam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem - šo noteikumu 3. un 6.punktā noteiktajā kārtībā.

14. Pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pēc vecāku lūguma bērnam nodrošina, pamatojoties uz šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem un ņemot vērā šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteikto kārtību.

15. Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabi­litācijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

15.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu;

15.2. policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.

16. Ja šo noteikumu 15.punktā minētajā gadījumā bērnu sociālās aprūpes centrā ievietota bērna dzīvesvietu nav iespējams noskaidrot, sociālās aprūpes centra direktors vienas darbdienas laikā par to informē pašvaldību, no kuras teritorijas bērns ievietots centrā, un aģentūra pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu līdz trim mēnešiem.

(Grozīts ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.952; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

17. Ja šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā sociālā pakalpojuma nodrošināšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir valsts pienākums, pašvaldība triju mēnešu laikā iesniedz aģentūrā šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus pakalpojuma piešķiršanai par valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

18. (Svītrots ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.952.)

19. Aģentūra:

19.1. 10 darbdienu laikā pēc pašvaldības iesniegto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

19.1.1. par sociālā pakalpojuma piešķiršanu;

19.1.2. par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai personas dzīvesvietai tuvākajā ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā vai personas iesniegumā norādītajā institūcijā;

19.1.3. par atteikumu sniegt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos vai atbilstošo sociālo pakalpojumu jomu regulējošos normatīvajos aktos minētās prasības;

19.2. ja nepieciešams, piecu darbdienu laikā pēc pašvaldības iesniegto dokumentu saņemšanas pieprasa sociālajam dienestam iesniegt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju un par to informē iesniedzēju;

19.3. šo noteikumu 19.1.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja pienākusi pakalpojuma saņemšanas kārta, pārbauda, vai personai sociālais pakalpojums ir nepieciešams, tai skaitā pieprasa no jauna šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētos dokumentus, ja tie ir vecāki par 12 mēnešiem, un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

19.4. 10 darbdienu laikā pēc iesniegto dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja un personas iesniegumu, pieņem lēmumu par pusceļa mājas pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības vai persona ir atzīta par neatbilstošu pusceļa mājas pakalpojuma saņemšanai;

19.5. 10 darbdienu laikā pēc sociālā dienesta lēmuma saņemšanas par personas uzņemšanu grupu mājā (dzīvoklī) pieņem lēmumu izbeigt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu un sagatavo apliecinājumu, ka persona 12 mēnešu laikā no grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma uzsākšanas dienas var atgriezties valsts finansētajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja nespēs pielāgoties dzīvei grupu mājā (dzīvoklī);

19.6. pieņem lēmumu izbeigt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu;

19.7. pieņem lēmumu apturēt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, ja persona atrodas bezvēsts prombūtnē ilgāk nekā divus mēnešus no dienas, kad par pazušanas faktu paziņots policijai;

19.8. pieņem lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas atjaunošanu ar dienu, kad persona ir atgriezusies pie pakalpojuma sniedzēja, ja pakalpojuma sniegšana personai tika apturēta šo noteikumu 19.7.apakšpunktā minētajā gadījumā;

19.9. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.1., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7. un 19.8.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu personai, kā arī informē attiecīgo sociālo dienestu un pakalpojuma sniedzēju par pieņemto lēmumu.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1015 redakcijā)

20. Ja bērnam invalīdam ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurš uzturējies ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas nav iespējams nodrošināt sociālo pakalpojumu viņam nepieciešamajā apjomā dzīvesvietā, aģentūra pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu attiecīgajai personai institūcijā, kas paredzēta pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Minēto lēmumu pieņem, pamatojoties uz:

20.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja iesniegumu, kuram pievienots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā dzīvojošās pilngadīgās personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vai tās likumiskā pārstāvja iesniegums un šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

20.2. sociālā dienesta un ģimenes rakstisku apliecinājumu, ka nav iespējams nodrošināt aprūpi personai nepieciešamajā apjomā.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165; MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.556; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

21. Ja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā dzīvojošai personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi un persona vēlas dzīvot grupu mājā (dzīvoklī), ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā. Tādā gadījumā persona vēršas ar iesniegumu pie ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja, lūdzot piešķirt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu.

22. Ja personai var nomainīt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus ar pakalpojumiem dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vadītājs nosūta tās pašvaldības sociālajam dienestam, kura ir pieņēmusi lēmumu par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, šādus dokumentus:

22.1. šo noteikumu 21.punktā minēto iesniegumu;

22.2. personas prasmju un spēju novērtējumu dinamikā, kas veikts sociālās rehabilitācijas kursa dzīvei ārpus sociālās rehabilitācijas institūcijas apguves laikā;

22.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas atzinumu, ka persona ir piemērota dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī). Atzinumam pievieno sociālā darbinieka, psihiatra un citu speciālistu vērtējumu par personas sociālās funkcionēšanas spējām;

22.4. šo noteikumu 3.3. un 3.5.apakšpunktā minētos dokumentus;

22.5. citu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu.

23. Sociālais dienests 30 dienu laikā no šo noteikumu 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

23.1. izvērtē šo noteikumu 22.punktā minētos dokumentus;

23.2. sniedz atzinumu par personas piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī), ja nav sniegts šo noteikumu 24.punktā minētais vienotais atzinums;

23.3. pieņem lēmumu par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķir­šanu vai par atteikumu piešķirt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības vai šo noteikumu 23.2.apakšpunktā vai 24.punktā minētais atzinums ir negatīvs;

23.4. nosūta šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakš­punktā minētos dokumentus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165; MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.556)

24. Lai izvērtētu personas piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī), ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs var izveidot personas prasmju un spēju izvērtēšanas komisiju. Komisijā iekļauj pašvaldības sociālā dienesta un grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzēja pārstāvjus, kā arī citus speciālistus. Komisija sniedz vienotu atzinumu par personas piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī).

25. Ja atzinums par klienta piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī) tiek sniegts šo noteikumu 24.punktā noteiktajā kārtībā, atsevišķi institūcijas un sociālā dienesta atzinumi par klienta piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī) nav nepieciešami, un institūcijas vadītājs nosūta sociālajam dienestam tikai šo noteikumu 22.1. un 22.4.apakšpunktā minētos dokumentus un komisijas atzinumu par klienta piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī).

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165; MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.556)

25.1 Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu nosūta Labklājības ministrijai iesniegumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas un šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētā lēmuma par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu kopiju. Labklājības ministrija 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu, atteikumu piešķirt valsts līdzfinansējumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, vai par sociālā pakalpojuma sniedzēja uzņemšanu rindā līdzfinansējuma saņemšanai.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1015 redakcijā)

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumus Nr.946 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 190.nr.).

27. Ja Sociālo pakalpojumu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par personas ievietošanu valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā uz četriem mēnešiem, lēmums par personas ievietošanu institūcijā uzskatāms par lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.952 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1165)

28. Ja persona, kura atrodas valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vēlas saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu citā valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, persona vai tās likumiskais pārstāvis ar iesniegumu ne biežāk kā reizi 12 mēnešos vēršas pie tās valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja, kurā persona saņem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1165 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.556; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

28.1 Valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs personas iesniegumu par pakalpojuma sniedzēja maiņu un šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas nosūta aģentūrai, izņemot šo noteikumu 28.2 punktā minētos gadījumus.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.556 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

28.2 Ja persona, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu valsts sociālās aprūpes centrā, vēlas mainīt pakalpojuma sniedzēju, par personas pārvietošanu pie cita pakalpojumu sniedzēja lēmumu pieņem:

28.2 1. tā valsts sociālās aprūpes centra vadītājs, kurā persona saņem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu citā šā centra filiālē;

28.2 2. tā valsts sociālās aprūpes centra vadītājs, kurā persona vēlas saņemt pakalpojumu, vienojoties ar tā valsts sociālās aprūpes centra vadītāju, kurā persona saņem pakalpojumu, pēc personas iesnieguma un šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.556 redakcijā)

28.3 Šo noteikumu 28.2 punktā minētajos gadījumos valsts sociālās aprūpes centra vadītājs pirms lēmuma par pakalpojuma sniedzēja maiņu pieņemšanas elektroniski noskaidro aģentūrā, vai nepastāv šo noteikumu 28.4 punktā minētie apstākļi, un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta attiecīgo informāciju aģentūrai.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1015 redakcijā)

28.4 Ja šo noteikumu 28.2 punktā minētajos gadījumos vietu trūkuma vai citu svarīgu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt pakalpojuma sniedzēja maiņu, valsts sociālās aprūpes centra vadītājs personas iesniegumu par pakalpojuma sniedzēja maiņu un šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētos dokumentus nosūta aģentūrai.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.556 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

29. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28.1 vai 28.4 punktā minēto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas:

29.1. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

29.1.1. par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai personas iesniegumā norādītajā institūcijā;

29.1.2. par pakalpojuma sniedzēja maiņu;

29.1.3. par atteikumu mainīt pakalpojuma sniedzēju, ja klientu uzņemšana personas iesniegumā norādītajā institūcijā ir apturēta, pārtraukta vai attiecīgā institūcija beigusi darbību;

29.2. informē personu par pieņemto lēmumu.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.556 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1015)

30. Ja persona, kura atrodas valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vēlas saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vienā no šo noteikumu 3.pielikumā minētajām iestādēm, persona papildus šo noteikumu 28.punktā minētajam iesniegumam iesniedz psihiatra ieteikumu pakalpojuma sniedzēja maiņai.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1165 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288
Psihiatra atzinums par speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem

KN288P_PAGE_1.JPG (92691 bytes)

KN288P_PAGE_2.JPG (124192 bytes)

KN288P_PAGE_3.JPG (104855 bytes)

KN288P_PAGE_4.JPG (54667 bytes)

Labklājības ministre I.Purne
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288
Personas vajadzību novērtējumā obligāti iekļaujamā informācija

(Pielikums MK 28.04.2009. noteikumu Nr.360 redakcijā)

1. Funkciju traucējumi (kustību traucējumi, runas traucējumi, dzirdes traucējumi, redzes traucējumi, citi veselības traucējumi).

2. Tehniskie palīglīdzekļi (ja lieto, tad kādus).

3. Ēšana, dzeršana, ēdiena gatavošana (piemēram, spēj pagatavot, uzsildīt ēdienu, patstāvīgi paēst).

4. Pārvietošanās, kustīgums (piemēram, spēj pārvietoties ar palīg­līdzekļiem vai bez tiem, pārvietoties pa kāpnēm un citiem augstuma pārvarēšanas ceļiem, piecelties un apsēsties, mainīt pozu).

5. Ģērbšanās (piemēram, spēj sagatavot, uzvilkt un novilkt apģērbu, uzvilkt un novilkt apavus).

6. Rūpes par izskatu, personīgā higiēna un mutes higiēna (piemēram, sejas apkopšana, matu sakārtošana, nagu apgriešana, ķermeņa ikdienas apmazgāšana, intīmā higiēna, zobu tīrīšana).

7. Vannošanās vai mazgāšanās (piemēram, spēj sagatavot vannu, iekāpt vannā vai dušā un izkāpt no tās, mazgāties).

8. Tualetes lietošana (piemēram, spēj nokļūt līdz tualetei, lietot palīgierīces).

9. Orientācija telpā, laikā.

10. Saskarsme, uzvedība, konfliktu risināšana.

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288
Ārstniecības iestādes, kuras sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1165 redakcijā)

1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs".

2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca".

3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža".

4. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca".

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 288Pieņemts: 21.04.2008.Stājas spēkā: 24.04.2008. Statuss:
spēkā esošs
Tēma:  Sociālā aizsardzībaPublicēts: "Latvijas Vēstnesis", 63 (3847), 23.04.2008.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Tulkojums
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
174327
{"selected":{"value":"01.01.2012","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2010","iso_value":"2010\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2010.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2009","iso_value":"2009\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2009.-20.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2008","iso_value":"2008\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2008.-06.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2008","iso_value":"2008\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2008.-25.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2012
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)