Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 691

Rīgā 2017. gada 28. novembrī (prot. Nr. 59 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu,
9.1 panta otro daļu un 20. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 63., 183. nr.; 2009, 69., 166. nr.; 2010, 101. nr.; 2011, 205. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 9.1 panta otro daļu un 20. panta ceturto daļu";

1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā persona saņem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;

1.2. nosacījumus sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

1.3. kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai un klientu izvērtēšanai;

1.4. klienta aprūpes līmenim atbilstoša valsts finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma finansēšanas kārtību;

1.5. valsts finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla skaitu un kvalifikāciju.";

1.3. izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (1. pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;";

1.4. svītrot 3.5. apakšpunktu;

1.5. aizstāt 4. punktā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "krīzes";

1.6. izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni, ja persona ir pieprasījusi sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;";

1.7. papildināt 5.5. apakšpunktu aiz vārdiem "pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības piešķiršanu" ar vārdiem "vai par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai";

1.8. svītrot 6. punktā vārdu un skaitli "un 3.5.";

1.9. aizstāt 7. punktā vārdus "un krīzes centrā" ar vārdiem "dienas centrā, krīzes centrā un sociālā darba pakalpojumu kopienā";

1.10. papildināt 19.4. apakšpunktu aiz vārdiem "par pusceļa mājas pakalpojuma piešķiršanu" ar vārdiem un skaitli "uz 12 mēnešiem";

1.11. svītrot 20.1. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 3.5.";

1.12. izteikt 21., 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"21. Ja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā dzīvojoša persona ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vēlas mainīt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pret sociālās aprūpes pakalpojumiem dzīvesvietā, persona vēršas pie ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja ar iesniegumu par atbalsta sniegšanu sociālo pakalpojumu veida maiņai. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs sadarbībā ar pašvaldību, kura ir lēmusi piešķirt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, vai pašvaldību, kurā klients turpmāk vēlas dzīvot, noskaidro pašvaldības iespējas nodrošināt klientam piemērotus sociālos pakalpojumus dzīvesvietā.

22. Ja klientam ir iespēja nomainīt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pret sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs nosūta attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam šādus dokumentus:

22.1. klienta iesniegumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā nomaiņu pret sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā un šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto dokumentu;

22.2. sociālās rehabilitācijas kursa laikā dzīvei ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas veiktu personas prasmju un spēju novērtējumu dinamikā;

22.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas atzinumu, ka persona ir piemērota dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī), ja personai ir nepieciešams grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

22.4. citu informāciju, kas ir būtiska, lai pieņemtu lēmumu par sociālo pakalpojumu dzīvesvietā.

23. Sociālais dienests 30 dienu laikā no šo noteikumu 22. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

23.1. izvērtē šo noteikumu 22. punktā minētos dokumentus;

23.2. ja nav sniegts šo noteikumu 24. punktā minētais vienotais atzinums, sniedz atzinumu par personas piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī);

23.3. šo noteikumu 5.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par piemērotākā sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu;

23.4. informē par pieņemto lēmumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāju.";

1.13. svītrot 25. punktā vārdus un skaitļus "un institūcijas vadītājs nosūta sociālajam dienestam tikai šo noteikumu 22.1. un 22.4. apakšpunktā minētos dokumentus un komisijas atzinumu par klienta piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī)";

1.14. izteikt 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja šo noteikumu 21. punktā minētajai personai tiek piešķirts grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, sociālais dienests sadarbībā ar grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu sniedzēju iesniedz Labklājības ministrijā iesniegumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētos dokumentus, lēmumu par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu (kopiju) un citus dokumentus, kas ir sociālā dienesta rīcībā un ir būtiski lēmuma pieņemšanai par valsts līdzfinansējumu.";

1.15. svītrot 28.1 punktā, 28.2 2. apakšpunktā un 28.4 punktā vārdu un skaitli "un 3.5.";

1.16. papildināt noteikumus ar 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. un 51. punktu šādā redakcijā:

"31. Personas vajadzības izvērtē un aprūpes līmeni nosaka klientam, kurš pieprasa vai saņem valsts vai pašvaldības finansētu sociālās aprūpes pakalpojumu, tai skaitā izglītojamam, kurš mācās speciālās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

32. Klienta vajadzības izvērtē un aprūpes līmeni nosaka šādos gadījumos:

32.1. ja klients vai tā likumiskais pārstāvis pieprasa sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un aprūpes līmenis iepriekš nav bijis noteikts;

32.2. izstrādājot un aktualizējot klienta individuālo sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plānu vai pēc šo noteikumu 33. punktā minēto speciālistu iniciatīvas, ja klients saņem sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un vismaz pēdējo triju mēnešu laikā konstatētas klienta funkcionālo spēju izmaiņas;

32.3. ja klients vai tā likumiskais pārstāvis pieprasa citam aprūpes līmenim atbilstošu sociālo pakalpojumu.

33. Klienta vajadzību izvērtēšanu un aprūpes līmeņa noteikšanu var veikt šādu institūciju sociālie darbinieki vai sociālie aprūpētāji (turpmāk - speciālists):

33.1. tās pašvaldības sociālā dienesta vai tā deleģētas institūcijas speciālists, kuras teritorijā deklarēta klienta dzīvesvieta;

33.2. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas speciālists.

34. Speciālists izvērtē klientu:

34.1. atbilstoši šo noteikumu 4. vai 5. pielikumā norādītajiem kritērijiem personas ar funkcionāliem traucējumiem fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai un aprūpes līmeņa noteikšanai, ja vērtē klienta atbilstību pašvaldības finansēta sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai;

34.2. atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā norādītajiem kritērijiem personas ar garīga rakstura traucējumiem fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai un aprūpes līmeņa noteikšanai, ja vērtē klienta atbilstību valsts finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai institūcijā.

35. Saņemot klienta vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu vai ziņas par klienta funkcionālo spēju izmaiņām, speciālists:

35.1. vienojas ar klientu vai viņa likumisko pārstāvi par laiku un vietu, kur notiks izvērtēšana;

35.2. noskaidro komunikācijas veidu ar klientu un attiecīgi intervē un novēro klientu, nosakot viņa prasmes un spējas, ja nepieciešams, izvērtēšanas procesā iesaistot (mutiski vai rakstveidā) viņa likumisko pārstāvi vai citu ikdienā klātesošu ģimenes locekli, aprūpes vai ārstniecības personu, kas spēj raksturot klienta prasmes un spējas dažādās jomās.

36. Speciālists, vērtējot klientu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā norādītajiem kritērijiem, aizpilda attiecīgu veidlapu.

37. Speciālists, vērtējot klientu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā norādītajiem kritērijiem, aizpilda veidlapu un šo noteikumu 6. pielikumā minēto klienta novērtēšanas karti (protokolu). Karti nosūta:

37.1. sociālajam dienestam, ja karte nepieciešama klienta sociālās aprūpes organizēšanā vai nepieciešams piešķirt citu klienta vajadzībām atbilstošāku sociālo pakalpojumu;

37.2. sociālo pakalpojumu sniedzējam, ja klientam vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā un viņš uzsāk saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā;

37.3. Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vai par pakalpojuma sniedzēja - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas - maiņu.

38. Šo noteikumu 4. un 6. pielikumā minēto novērtēšanas karti izsniedz klientam vai viņa likumiskajam pārstāvim, ja klients vai viņa likumiskais pārstāvis to ir pieprasījis.

39. Šo noteikumu 4. un 6. pielikumā minēto novērtēšanas karti ar izvērtēšanas rezultātiem izmanto klienta aprūpes organizēšanā un funkcionālo spēju izmaiņu novērtēšanā, ja klients saņem sociālās aprūpes pakalpojumu.

40. Izvērtēšanas rezultātā iegūto punktu skaits attiecībā pret šo noteikumu 4. un 6. pielikumā norādīto maksimāli iespējamo punktu skaitu tiek pārrēķināts procentos, lai norādītu klienta funkcionālo spēju apjomu procentuālā izteiksmē un atbilstību attiecīgajam aprūpes līmenim:

40.1. pirmais aprūpes līmenis - 100 %-75 %;

40.2. otrais aprūpes līmenis - 74 %-50 %;

40.3. trešais aprūpes līmenis - 49 %-25 %;

40.4. ceturtais aprūpes līmenis - 24 %-0 %.

41. Sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs klienta aprūpes līmeni ņem vērā, sastādot klienta sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu.

42. Ja viena mēneša laikā pēc tam, kad uzsākta klienta sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšana, konstatēta klienta funkcionālo spēju neatbilstība dokumentos norādītajai vai konstatētas šo spēju izmaiņas, valsts finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija var atkārtoti izvērtēt klientu.

43. Ja atkārtotā izvērtēšanā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas speciālists secina, ka klienta funkcionālais stāvoklis ir labāks, nekā norādīts sociālā dienesta novērtējumā (tas atbilst pirmajam vai otrajam aprūpes līmenim), un ka klientam ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā, par ko klients ir izteicis attiecīgu viedokli:

43.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija par izvērtēšanas rezultātiem rakstiski informē sociālo dienestu, kurš pieņēma lēmumu par nepieciešamību ievietot klientu valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, un nosūta dienestam klienta novērtēšanas karti un viņa iesniegumu, norādot, ka var tikt pieņemts lēmums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu;

43.2. sociālais dienests sešu mēnešu laikā no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas izvērtējuma rezultātu saņemšanas organizē klientam sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu dzīvesvietā.

44. Ja sociālais dienests nepiekrīt šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētajam izvērtēšanas rezultātam, dienests šo noteikumu 43.2. apakšpunktā norādītajā termiņā sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru organizē neatkarīgu speciālistu veiktu klienta izvērtēšanu, ņemot vērā arī klienta viedokli.

45. Klientam šajos noteikumos un pašvaldības noteiktajā kārtībā par sociālā pakalpojuma saņemšanu atbilstoši izvērtēšanas rezultātam un noteiktajam aprūpes līmenim piešķir šādus sociālās aprūpes pakalpojumus:

45.1. pansijas, dienas aprūpes centra, aprūpes mājās, tai skaitā drošības pogas pakalpojumu, grupu mājas (dzīvokļa) vai citu sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā, kas atbilst personu ar funkcionāliem traucējumiem speciālajām vajadzībām, ja personai ir noteikts kāds (jebkurš) no aprūpes līmeņiem;

45.2. pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis;

45.3. ja sociālās aprūpes pakalpojums nepieciešams bērnam ar funkcionāliem traucējumiem - sociālos pakalpojumus atbilstoši bērna vajadzībām saskaņā ar speciālista veiktu bērna individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, nenosakot aprūpes līmeni.

46. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu sniegšanā, kurus finansē valsts, iesaista šo noteikumu 7. pielikumā norādītos sociālā darba speciālistus, ārstniecības personas un citus speciālistus, kas nepieciešami klientu drošības un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

47. Valsts budžeta finansējumu šo noteikumu 46. punktā minētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām aprēķina, ņemot vērā institūcijā ievietoto klientu skaitu attiecīgajā aprūpes līmenī.

48. Valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas institūcijā uz vienu klientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Izdevumi vidēji = FxALG + Fatl.Aa + Ff.izd + Fuzt.kl  , kur:
uz vienu klientu Qx Q

x - klienta aprūpes līmenis;

FxALG - plānotais finansējums x aprūpes līmeņa klientu personāla atlīdzības izdevumiem institūcijā;

Qx - klientu skaits ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ar noteiktu x aprūpes līmeni;

Fatl.Aa - plānotais finansējums atbalsta (administrācijas, saimniecības nodaļu un vadības personāls) personāla atlīdzības izdevumiem institūcijā;

Ff.izd - plānotie fiksētie ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izdevumi, kuru apjomu neietekmē klientu skaits ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

Fuzt.kl - plānotie klientu uzturēšanas un citi izdevumi (neietilpst Ff.izd) institūcijā (t. sk. plānotais maksājumu apjoms ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem personiskiem izdevumiem, kapitālie izdevumi);

Q - klientu skaits ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

49. Labklājības ministrija līdz 2017. gada 31. decembrim organizē pašvaldību sociālo dienestu speciālistiem apmācības par klienta aprūpes līmeņa noteikšanu atbilstoši šo noteikumu 4. un 5. pielikumā norādītajiem kritērijiem.

50. Klientus, kuri līdz 2017. gada 31. decembrim uzsākuši sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu un turpina to pēc 2018. gada 1. janvāra, un klientus, par kuriem pieņemts lēmums par sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, bet aprūpes līmenis nav noteikts, izvērtē un aprūpes līmeni nosaka līdz 2018. gada 30. decembrim. Uz šajā punktā minētajiem klientiem neattiecas šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētais lēmums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.

51. Valsts budžeta finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas līdz 2018. gada 30. decembrim nodrošina šo noteikumu 7. pielikumā minēto personāla skaitu, kā arī personāla atbilstību norādītajai kvalifikācijai. Personāls turpmākajā darbībā ievēro šo noteikumu 7. pielikuma nosacījumus.";

1.17. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 288

Psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai

1. Atzinuma sniedzējs

1.1. Iestāde, speciālists, kas sniedza atzinumu

    (nosaukums, reģistrācijas Nr., vārds, uzvārds, kvalifikācija)
1.2. Atzinuma sniegšanas adrese un kontaktinformācija
____________________________________________________________________________
(iela, mājas nr., korpuss, pilsēta, novads)

_____________________________________________________________________________
(tālrunis, e-pasts)

2. Atzinuma saņēmējs 2.1. Klients
    (vārds, uzvārds)
2.2. Personas kods       -     

      - personas dzimšanas datums, mēnesis, gads, ja personas kods nesatur šo informāciju

2.3. Dzīvesvietas adrese

(iela, mājas nr., dzīvokļa nr., pilsēta, novads)

_______________________________________________________________________________________
(kontaktinformācija - tālrunis, e-pasts)

3.

Personas psihiskās veselības un uzvedības traucējumu anamnēze

Anamnēze (atbilstošo atzīmēt ar X)

Personai ir

smagi vai ļoti smagi izteikti psihiskie un uzvedības traucējumi

viegli vai mēreni izteikti psihiskie un uzvedības traucējumi

līdz šim nav ārstējies pie psihiatra

ārstējies ambulatori pie psihiatra , pirmo reizi vērsies pie speciālista __________________________________________________________________________________

nav ārstējies psihiatriskā stacionārā

ir ārstējies psihiatriskā stacionārā , cik reizes pēdējā gada laikā_____________

ir ārstējies pie atzinuma sniedzēja pirmreizēji vai regulāri

4. Personas psihiskās veselības un uzvedības traucējumu novērtējums Orientēšanās spējas (atbilstošo atzīmēt ar X)

nespēj orientēties laikā

nespēj orientēties telpā

traucējumi sevis apzināšanā

Spējas funkcionēt patstāvīgi

neprot patstāvīgi organizēt dienas kārtību

ar nelielu atbalstu orientējas ierastajā vidē (dzīvoklī, mājā)

viens pats nespēj doties ārpus mājas

spēj viens pats atrasties ārpus mājas zināmā vidē vai maršrutā

neatkarīgs

Saskarsmes spējas

nepazīst apkārtējos

pazīst savējos, bet neveido kontaktus ar apkārtējiem

nav mutvārdu saziņas spēju

sazinās, izmantojot valodu, adekvāti reaģē

Emocionālā joma

biežas garastāvokļa maiņas

neadekvātas emocijas

bieži nomākts garastāvoklis

bieži pacilāts garastāvoklis

emocionāli līdzsvarots

Uztveres traucējumi

ir

nav

novēroti agrāk

Uzmanības un koncentrēšanās spējas

uzmanība nenoturīga

grūtības pārslēgt uzmanību

nav traucēta

Domāšanas traucējumi

nav traucējumu

ir formālie domāšanas traucējumi , kādi _______________________

aktuālas pārvērtēšanas vai murgu idejas

Atmiņa

īstermiņa atmiņas traucējumi, fiksācijas amnēzija

ilglaicīgās atmiņas traucējumi

demence

nav traucēta

Uzvedība

agresivitāte

pašdestruktīva un autoagresīva uzvedība

adekvāta situācijai

Attieksme pret saviem psihiskās veselības un uzvedības traucējumiem

kritiska

nekritiska

Atkarības, agrāk un pēdējā laikā

alkohols /

smēķēšana /

medikamenti /

nevieliskās atkarības /

narkotikas /

nav atkarības pazīmju

Medikamentu lietošana

nav izpratnes par medikamentu lietošanas nepieciešamību

uzvedība atkarīga no regulāras medikamentu lietošanas

nepieciešama palīdzība medikamentu lietošanā

nepieciešama uzraudzība medikamentu lietošanā

spēj patstāvīgi lietot medikamentus un izprot medikamentu lietošanu

5. Informācija par speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju esību sociālo pakalpojumu saņemšanai

Kontrindikācijas:

1) terapeitiski rezistenti psihotiski traucējumi, kuru dēļ persona ir bīstama apkārtējiem vai sev (augsts agresijas vai autoagresijas risks);

2) asociāla, emocionāli labila, paranoida personība, organiski personības un uzvedības traucējumi, persona ar augstu agresīvas (vardarbīga, destruktīva) uzvedības risku, patoloģisku tieksmju izbrīvēšanos;

3) augsts pašnāvības risks (tiek novērots pēdējā gada laikā);

4) personai ar tiesas lēmumu ir noteikti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi;

5) psihoaktīvu vielu atkarība ar aktīvu lietošanu.

(atbilstošo atzīmēt ar X)

apliecinu, ka personai nav norādīto kontrindikāciju

apliecinu, ka personai ir norādītās kontrindikācijas

6. Uzraudzības nepieciešamība Uzraudzība (atbilstošo atzīmēt ar X)

nav nepieciešama uzraudzība

nepieciešama uzraudzība medikamentu lietošanā

nepieciešama periodiska uzraudzība (1-2 stundas nedēļā)

nepieciešama periodiska uzraudzība (dienas laikā)

nepieciešama pastāvīga (24 h) uzraudzība

7. Cita informācija (t. sk. ieteicamā terapija, ja persona ar garīga rakstura traucējumiem vēlas saņemt sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)  
8. Atzinuma sniegšanas datums  . .   .
9. Atzinumu sastādīja Psihiatrs  
(speciālista paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "speciālista paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.18. svītrot 2. pielikumu;

1.19. papildināt noteikumus ar 4., 5., 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 288

Novērtēšanas karte (protokols) un fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriji klientam ar funkcionāliem traucējumiem

Klienta vārds, uzvārds  
Vieta/laiks  
Speciālista vārds, uzvārds, amats, institūcija  
Personas pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgās dzīves spēju novērtēšanas vispārējie kritēriji:

Neatkarīgs - 4 punkti - pilnībā veic patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte nav traucēta

Gandrīz neatkarīgs - 3 punkti - mēģina un lielākoties spēj veikt patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte ir traucēta atsevišķu darbību veikšanai. Nepieciešami pakalpojumi ar funkcijas nodrošināšanu saistīto darbību atbalstam

Daļēji atkarīgs - 2 punkti - nespēj veikt patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte ir traucēta un bez palīdzības nespēj veikt saistītās darbības. Nepieciešami pakalpojumi ar funkcijas realizāciju saistīto darbību uzturēšanai un atbalstam

Būtiski atkarīgs - 1 punkts - nespēj veikt patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte ir traucēta, nepieciešami pakalpojumi funkcijas kompensēšanai/saistīto darbību aizstāšanai vai uzturēšanai

Atkarīgs - 0 punktu - nespēj veikt patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte nepiemīt, nepieciešami pakalpojumi spēju kompensēšanai/saistīto darbību pilnīgai aizstāšanai

Maksimālā punktu vērtība

Pašaprūpes spēju maksimālā procentuālā vērtība

Iepriekšējās izvērtēšanas rezultāti, ja tāda veikta (dd/mm/gg) Rekomendējamās darbības (ja informācija nepieciešama aprūpes vai rehabilitācijas plāna sastādīšanai)
1. Pamatvajadzības: 16 20 %    
1.1. ēšana, dzeršana (tai skaitā spēja sakošļāt un norīt barību)        
1.2. ēdiena pagatavošana un servēšana        
1.3. pārtikas un rūpniecības preču uzkrājumu veidošana (iepirkšana)        
1.4. fizioloģiskā funkcionēšana (piemēram, spējas patstāvīgi elpot vai kompensēt elpas trūkumu ar zālēm vai ierīcēm, kontrolēt asinsspiedienu)        
2. Mobilitāte: 16 20 %    
2.1. pārvietošanās (piemēram, no gultas uz krēslu un atpakaļ)        
2.2. kustīgums (piemēram, spēja pārvietoties mājoklī un ārpus tā)        
2.3. kāpnes (piemēram, spēja pārvietoties pa kāpnēm)        
2.4. ģērbšanās (piemēram, spēja uzturēt mobilitāti)        
3. Sevis apzināšanās, kognitīvās spējas un drošība: 20 15 %    
3.1. izpratne par sevi un savām vajadzībām        
3.2. kognitīvās spējas - sajust, uztvert, atcerēties, domāt, analizēt un iztēloties        
3.3. orientācija laikā un telpā        
3.4. sazināšanās prasmes        
3.5. drošības sajūta        
4. Uzvedība un sociālie kontakti: 12 9 %    
4.1. paškontroles spējas        
4.2. spējas veidot un uzturēt sociālos kontaktus        
4.3. spēja kārtot darījumus (piemēram, maksāt rēķinus), piedalīties un organizēt saturīgu brīvo un darba laiku        
5. Personiskā higiēna: 24 30 %    
5.1. rūpes par izskatu        
5.2. vannošanās        
5.3. vēdera izeja        
5.4. urinācija        
5.5. tualetes apmeklēšana        
5.6. medikamentu lietošana        
6. Palīdzība mājsaimniecībā: 12 6 %    
6.1. mājas darbi        
6.2. veļas mazgāšana        
6.3. mājsaimniecības atbalsts, starpnieka pakalpojumi        
Kopā 100 100 %    

Noteiktais aprūpes līmenis _________________

 

Speciālista paraksts* ________________________

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "Speciālista paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Lai pārrēķinātu iegūto punktu skaitu procentos, tabulā izmantoti šādi sadaļas punktu vērtības koeficienti:

1. sadaļā - 1,25;

2. sadaļā - 1,25;

3. sadaļā - 0,75;

4. sadaļā - 0,75;

5. sadaļā - 1,25;

6. sadaļā - 0,5.

3. Izvērtējot klienta atbilstību kritērijam, tabulā iekļauj kontroljautājumus, kurus formulē, papildina un precizē atbilstoši klienta spējām uztvert un saprast jautājumus, nemainot kritērijus un to maksimālo procentuālo vērtību attiecīgajās sadaļās.

4. Ja nepieciešams, kritērijus var papildināt ar apakškritērijiem, kas pēc satura un būtības ir iederīgi kritērija vērtēšanai. Ja līdz ar to mainās kritērijā iespējamā maksimāli iegūstamā punktu summa, attiecīgās sadaļas punktiem tiek aprēķināts punktu vērtības koeficients, lai punktu procentuālā vērtība atbilstu tabulā norādītajai sadaļas procentuālajai vērtībai.

5. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 288

Fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriji klientam ar garīga rakstura traucējumiem

Klienta pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgās dzīves prasmju novērtēšanas kritēriji:

• Veic patstāvīgi/funkcionalitāte nav traucēta - 3 p.

• Mēģina un spēj veikt patstāvīgi ar palīdzību, funkcionalitāte biežāk nav traucēta - 2 p.

• Mēģina un spēj patstāvīgi veikt ar palīdzību, funkcionalitāte biežāk ir traucēta - 1 p.

• Nespēj veikt patstāvīgi/funkcionalitāte ir traucēta - 0 p.
(Sadaļās, kur tiek vērtētas spējas un prasmes (spēj un prot), vērtējums tiek dubultots, kur katrā ailē maksimālais punktu skaits ir 6 = 3 + 3)

 
  Punkti
1. Sevis apzināšana:  
1.1. spēj un prot nosaukt (zina) savu vārdu un uzvārdu
Kontroljautājums*: Kāds ir Jūsu vārds, uzvārds?
1.2. zina savu dzimšanas gadu un datumu, vecumu, dzimumu, dzīvesvietu
Kontroljautājums: Cik Jums gadu? Kad Jums ir dzimšanas diena? Kāda ir Jūsu adrese?
 
1.3. spēj apzināties savas stiprās un vājās puses
Kontroljautājums: Ko Jūs spējat darīt vislabāk? Ko vislabāk patīk darīt? Ko nepatīk darīt?
 
1.4. apzinās, kāpēc nepieciešama palīdzība (atbalsts)
Kontroljautājums ja persona dzīvo sociālās aprūpes institūcijā: Vai Jūs zināt, kāpēc Jums ir jādzīvo institūcijā?
 
1.5. spēj izprast un apzināties savas rīcības sekas
Kontroljautājums: Izstāstiet (klients spēj informēt), kas būs, ja Jūs kaitināsiet svešu suni?
 
1.6. spēj un prot pastāstīt (spēj informēt) par savu ģimeni, tuviniekiem
Kontroljautājums atkarīgs no tā, vai klientam ir ģimene, tuvinieki: Kādas Jums ir attiecības ar ģimeni?
1.7. zina savas tiesības, pienākumus un atbildību
Kontroljautājums: Kādi ir Jūsu pienākumi mājās? Par ko esat atbildīgs? Kādas ir Jūsu tiesības?
 
Maksimālais punktu skaits 27  
2. Ēšana, ēdiena gatavošana, šķidruma uzņemšana:  
2.1. spēj ēst patstāvīgi
Kontroljautājums: Kur ēdat brokastis, pusdienas, vakariņas?
 
2.2. spēj sakošļāt un norīt barību
Kontroljautājums: Kas Jums vislabāk garšo? Kas negaršo?
 
2.3. spēj un prot atbilstoši lietot galda piederumus
Kontroljautājums: Kādus galda piederumus parasti izmantojat, lai paēstu?
2.4. spēj un prot sevi apkalpot pie galda, ielikt ēdienu šķīvī, ieliet tēju, sagriezt maizi
Kontroljautājums: Kā ieliek ēdienu šķīvī? Kādas sviestmaizes vislabāk garšo?
2.5. spēj un prot pagatavot uzkodas
Kontroljautājums: Kā var pagatavot, piemēram, sviestmaizes?
2.6. spēj un prot pagatavot ēdienu no svaigiem produktiem
Kontroljautājums: No kā gatavo ēst un kā to dara?
2.7. spēj un prot uzņemt nepieciešamo šķidruma daudzumu
Kontroljautājums: Ko Jūs labprāt dzerat - tīru ūdeni, sulu, tēju, kafiju vai kādu citu dzērienu? Cik daudz šķidruma dienā izdzerat?
2.8. spēj un prot uzsildīt ūdeni un pagatavot siltu dzērienu, ēdienu, noteikt tā temperatūru un daudzumu traukā
Kontroljautājums: Kā var uzsildīt ūdeni un pagatavot siltu tēju vai kafiju?
2.9. spēj un prot lietot virtuves tehniku: plīti, mikroviļņu krāsni utt.
Kontroljautājums: Uz kā var pagatavot ēst? Ar ko var uzvārīt ūdeni?
2.10. spēj un prot uzklāt un novākt galdu
Kontroljautājums: Kādi trauki nepieciešami, lai paēstu, piemēram, zupu? Pastāstiet (klients zina), kā uzklājat un novācat galdu?
2.11. spēj un prot nomazgāt, noslaucīt un nolikt vietā traukus
Kontroljautājums: Kad paēdat, ko dara ar netīriem traukiem? Kur liek tīros traukus?
2.12. spēj un prot izvērtēt, ko drīkst un ko nedrīkst ēst atbilstoši noteiktai diētai
Kontroljautājums: Kādi produkti ir veselīgi un kādus nav ieteicams ēst bieži un daudz? Pastāstiet (klients zina vai spēj informēt), vai ir kādi produkti, kurus nedrīkstat lietot? Kādēļ?
Maksimālais punktu skaits 66  
3. Ģērbšanās:  
3.1. spēj un prot apģērbties un noģērbties pats
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Cik reizes dienā Jūs pārģērbjaties?
3.2. spēj un prot aizpogāt un atpogāt apģērbu
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kādas pogas kreklam/blūzei Jums patīk vislabāk - lielākas vai mazas? Cik laika paiet, kamēr aizpogājat vai atpogājat savu kreklu/blūzi?
3.3. spēj un prot tikt galā ar rāvējslēdzēju apģērbā
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kuram apģērbam ir rāvējslēdzējs? Cik bieži Jūs velkat šo apģērbu?
3.4. spēj un prot sasiet un atsiet auklas apģērbā un apavos
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kuram apģērbam ir sienamās auklas? Vai bieži to nēsājat? Kurām kurpēm vai zābakiem ir sienamās auklas? Kā Jūs tiekat galā ar auklām?
3.5. spēj un prot izvēlēties apģērbu un apavus atbilstoši laikapstākļiem
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurš apģērbs Jums vislabāk patīk? Ko Jūs parasti valkājat vasarā, ko ziemā? Kad jāsāk valkāt siltāku apģērbu?
3.6. zina sava apģērba un apavu izmēru
Kontroljautājums: Kāda izmēra bikses/kreklu/svārkus/kleitu Jūs parasti valkājat? Kāds izmērs ir Jūsu kurpēm?
 
3.7. spēj un prot uzturēt apģērbu un apavus tīrus, kārtīgus (mazgāt, gludināt, veikt sīkus remontus)
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kādas savas drēbes Jūs mazgājat pats? Kur parasti gludināt savas drēbes? Kur glabājat savus apavus? Kā var notīrīt netīras kurpes vai zābakus? Ja kreklam iztrūkst poga, ko darāt?
Maksimālais punktu skaits 39  
4. Telpu kopšana un uzturēšana:  
4.1. spēj un prot uzturēt savu istabu un citas telpas tīras un kārtībā
Kontroljautājums: Kurš kopj Jūsu istabu?
4.2. spēj un prot uzklāt savu gultu un nomainīt gultas veļu
Kontroljautājums: Kurš Jums saklāj gultu no rītiem? Kurš Jūsu gultai nomaina palagu, spilvendrānu un pārvalku?
4.3. ir sapratne (klients zina vai spēj informēt) par telpu uzkopšanas nepieciešamību
Kontroljautājums: Kādēļ jāmazgā grīda un no plauktiem jāslauka putekļi?
 
4.4. spēj un prot lietot telpu uzkopšanas līdzekļus un rīkus
Kontroljautājums: Ar ko Jūs slaukāt grīdu? Ar ko mazgājat grīdu?
4.5. spēj un prot noslaucīt putekļus, izmazgāt grīdu
Kontroljautājums: Cik bieži Jūs slaukāt putekļus un mazgājat grīdu savā istabā? Kuras telpas vēl uzkopjat?
4.6. spēj un prot rūpēties, sakārtot savas lietas ar izpratni
Kontroljautājums: Kur Jūs glabājat savas mantas, lietas? Kur glabājat savu ķemmi, kur zeķes?
Maksimālais punktu skaits 33  
5. Personiskās higiēnas uzturēšana:  
5.1. saprot personiskās higiēnas nepieciešamību (klients zina vai spēj informēt)
Kontroljautājums: Kādēļ cilvēks mazgājas?
 
5.2. spēj un prot nomazgāties dušā, vannā
Kontroljautājums: Kur Jūs parasti mazgājaties? Kur vēl var nomazgāties?
5.3. spēj un prot rūpēties par saviem matiem (mazgāt, ķemmēt, žāvēt, skūties)
Kontroljautājums: Kurš Jums mazgā matus? Kad Jūs ķemmējat matus? Kad Jūs parasti skujaties - no rītiem vai vakaros?
5.4. spēj un prot rūpēties par nagiem (apgriezt)
Kontroljautājums: Kurš Jums parasti griež nagus?
5.5. spēj un prot iztīrīt zobus/kopt mutes dobumu un zobu protēzes
Kontroljautājums: Kad Jūs parasti tīrāt zobus? Kā tīrāt savas zobu protēzes (ja klientam ir zobu protēzes)?
5.6. spēj un prot lietot higiēnas procedūrām nepieciešamos līdzekļus (ziepes, sūkli, šampūnus, krēmus, kabatas lakatiņu, dezodorantu u. c.)
Kontroljautājums: Kādā krāsā ir Jūsu sūklis? Kādas ziepes vai šampūns Jums vislabāk patīk? Kādus higiēnas līdzekļus pazīstat, kādus parasti lietojat? Kur Jūs tos glabājat?
5.7. spēj un prot apmeklēt tualeti pats gan pa dienu, gan naktī
Kontroljautājums: Kur atrodas tualetes telpa? Kas Jums palīdz nokļūt līdz tualetes telpai? Kā Jūs varat aiziet līdz tualetei naktī, kad ir tumšs?
5.8. spēj un prot lietot autiņbikses, ieliktņus, higiēniskās paketes
Kontroljautājums: Kad vajag lietot autiņbikses? Kurš palīdz Jums tās uzlikt (ja klientam nepieciešamas autiņbikses)? Kad vajag lietot higiēniskās paketes (ja kliente ir sieviete)?
Maksimālais punktu skaits 45  
6. Veselības uzturēšana:  
6.1. ir pamatzināšanas par cilvēka anatomiju (klients zina vai spēj informēt)
Kontroljautājums: Kur cilvēkam atrodas sirds, kuņģis, smadzenes u. c. orgāni?
 
6.2. ir izpratne par veselību un tās nozīmi (klients zina vai spēj informēt)
Kontroljautājums: Ko nozīmē būt veselam? Kad Jūs jūtaties vesels?
 
6.3. ir izpratne par medikamentu lietošanu, ja tas nepieciešams (klients zina vai spēj informēt)
Kontroljautājums: Kādos gadījumos ir jālieto medikamenti? Kādus medikamentus Jums ir nepieciešams lietot?
 
6.4. spēj izprast uzvedības traucējumu saistību ar medikamentu lietošanas regularitāti, ja ir vai mēdz būt uzvedības traucējumi (klients zina vai spēj informēt)
Kontroljautājums: Kā medikamentu lietošana ietekmē Jūsu veselības stāvokli/ uzvedību?
 
6.5. spēj un prot ievērot medikamentu lietošanas laikus (klients zina vai spēj informēt)
Kontroljautājums: Kā Jūs parasti lietojat medikamentus?
6.6. ir izpratne par kontracepcijas līdzekļu lietošanu
Kontroljautājums: Kas ir kontracepcijas līdzekļi? Kā tos lieto?
 
6.7. spēj un prot pateikt (klients zina vai spēj informēt), ka jūtas slikti vai ka sāp (zobi, vēders, galva, mugura, kāja, roka), un spēj aprakstīt pašsajūtu
Kontroljautājums: Ko parasti sakāt, ja kaut kas sāp?
6.8. spēj un prot meklēt medicīnisko palīdzību (klients zina vai spēj informēt), ja tas nepieciešams (traumas, saslimšanas u. c.)
Kontroljautājums: Kam Jūs parasti sakāt, ja kaut kas sāp vai ja jūtaties slims?
6.9. ir zināšanas un izpratne par atkarību izraisošu vielu un tehnoloģiju kaitīgo iedarbību uz veselību (alkohols, smēķēšana, medikamenti, narkotikas, azartspēles)
Kontroljautājums: Ko Jūs zināt par alkohola, smēķēšanas, narkotiku lietošanas ietekmi uz cilvēka veselību? Kā Jūs domājat, vai, spēlējot kārtis/datorspēles, cilvēks var tā aizrauties, ka aizmirst visu citu?
 
6.10. spēj atpazīt un aprakstīt maņu sajūtas (klients spēj informēt)
Kontroljautājums: Pastāstiet par to, kā redzat un dzirdat? Var iedot iepriekš sagatavotus maisiņus ar zirņiem, pupām, putraimiem, miltiem un ļaut klientam aptaustīt - kādas atšķirības sajūtat?
 
Maksimālais punktu skaits 39  
7. Mobilitāte:  
7.1. spēj un prot mainīt pozu un sēdēt
Novēro klientu intervijas laikā, jautā: Kā jūtaties, ilgstoši sēžot?
7.2. spēj un prot apsēsties uz krēsla, piecelties no tā
Novēro klientu intervijas laikā, jautā (klients spēj informēt): Kādas grūtības sagādā piecelšanās vai apsēšanās uz/no krēsla?
7.3. spēj un prot iekāpt un izkāpt no gultas
Kontroljautājums: Pastāstiet (klients zina), kā parasti iekāpjat gultā? Kā tiekat ārā no gultas?
7.4. spēj un prot piecelties pēc kritiena
Kontroljautājums (klients zina): Ko darāt, ja nejauši paklūpat un nokrītat?
7.5. spēj un prot pārvietoties telpā, lietot tehniskos palīglīdzekļus, ja ir nepieciešams
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Apmēram cik liela ir Jūsu istaba? Ar kādām kurpēm Jūs parasti staigājat pa istabu? Kur ejat skatīties televizoru? Kurš palīdz lietot, piemēram, ratiņus, spieķi u. c. (ja persona izmanto tehniskos palīglīdzekļus)?
7.6. spēj un prot pārvietoties pa kāpnēm
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurš Jums palīdz nokāpt vai uzkāpt pa kāpnēm?
7.7. spēj uzturēties un pārvietoties svaigā gaisā
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kur Jūs parasti pastaigājaties? Cik ilgi Jūs staigājat pa āru?
 
Maksimālais punktu skaits 39  
8. Orientēšanās spējas telpā un vidē:  
8.1. spēj un prot orientēties telpā
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kādas telpas atrodas Jūsu istabas tuvumā?
8.2. spēj un prot orientēties apkārtnē/teritorijā
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Uz kuru pusi ir parks, dīķis u. c.? Kur Jums vislabāk patīk uzturēties, kad esat izgājis ārā?
8.3. ir izpratne par drošību uz ielas un rīcību atbilstoši situācijai
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā pareizi jāuzvedas uz ielas? Kur drīkst iet pāri ielai? Kur nedrīkst iet pāri ielai? Ja Jums ir nepieciešams iet pāri ielai, ko darāt vispirms?
 
8.4. spēj un prot lietot sabiedrisko transportu, nopirkt biļeti
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kad Jūs pēdējo reizi braucāt ar autobusu, vilcienu vai pilsētas sabiedrisko transportu? Kur Jūs parasti iekāpjat autobusā (vai citā transportlīdzeklī, atkarībā no tā, ko klients izmanto vai ir izmantojis)? Kā Jūs zināt, kur jāizkāpj? Kur pērkat biļeti?
8.5. spēj un prot atpazīt sev vajadzīgo braukšanas maršrutu, izkāpt vēlamā pieturā
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ar kādu autobusu Jums jābrauc, lai nokļūtu ... (atbilstoši klienta braukšanas maršrutam)? Līdz kādai pieturai Jums jābrauc?
Maksimālais punktu skaits 27  
9. Drošība:  
9.1. izprot tādus apzīmējumus kā "gājēju pāreja", "luksofors", "autobusa pietura", "tualete" u. c.
Klientam parāda attēlus ar šiem apzīmējumiem un jautā (klients zina vai spēj informēt), ko tie nozīmē?
 
9.2. ir zināšanas, kas ir ārkārtas situācija, zina, kā un kur meklēt palīdzību
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kas ir ārkārtas situācija? Kur Jūs meklēsiet palīdzību un kā?
 
9.3. ir zināšanas par ugunsdrošības noteikumiem, prot atbilstoši rīkoties
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ko Jūs zināt par ugunsdrošību? Kā rīkotos, ja sajustu dūmu smaku telpās? Kā rīkotos, ja redzētu, ka aizdedzies papīrgrozs?
 
9.4. spēj un prot patstāvīgi uzmeklēt nepieciešamo speciālistu
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kur atrodas ārsts? Kur atrodas sociālais dienests?
Maksimālais punktu skaits 15  
10. Pamatizglītība:  
10.1. spēj un prot atpazīt skaitļus, prot skaitīt, atņemt, var veikt vienkāršas matemātiskas darbības līdz 10
Klientam demonstrē iepriekš sagatavotus attēlus ar cipariem un matemātiskām darbībām, uzdod jautājumus (klients zina vai spēj informēt), piemēram, cik ir 5 + 4; 6 - 4; 3 x 3 vai 10 : 5
10.2. spēj un prot veikt matemātiskas darbības līdz 100
Klientam demonstrē iepriekš sagatavotus attēlus ar cipariem un matemātiskām darbībām, uzdod jautājumus (klients zina vai spēj informēt), piemēram, cik ir 50 - 20; 40 + 30
10.3. ir izpratne par svaru, daudzumu, izmēru, lielumu, attālumu
Klientam iedod iepriekš sagatavotus divus priekšmetus un jautā (klients zina vai spēj informēt), kurš ir smagāks, kurš lielāks? Kas atrodas tālāk - piemēram, galds vai skapis?
 
10.4. spēj un prot lasīt, pazīst burtus
Klientam iedod iepriekš sagatavotu tekstu un palūdz nolasīt
10.5. spēj un prot rakstīt
Klientam diktē dažus iepriekš sagatavotus teikumus
10.6. spēj un prot parakstīties
Klientam palūdz parakstīties
10.7. spēj un prot izmantot telefonu
Kontroljautājums: Parādiet, kā protat lietot telefonu? Vai Jums ir telefons? Kam Jūs parasti zvanāt?
10.8. spēj un prot izmantot datoru
Kontroljautājums: Parādiet, kā Jūs, protat, lietot datoru? Vai Jums ir dators? Vai Jūs izmantojat datoru, lai uzzinātu, kā jūtas draugi, radinieki?
Maksimālais punktu skaits 45  
11. Orientācija laikā:  
11.1. ir sapratne par laiku
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kas tagad ir - rīts, pusdienlaiks, pēcpusdiena vai vakars?
 
11.2. spēj saprast jēdzienus "datums", "diena", "gads", "mēnesis", "sezona"
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kāds šodien datums, kāda nedēļas diena? Kāds mēnesis? Kāds gads? Kāda sezona?
 
11.3. pazīst kalendāru
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Parādiet kalendārā šodienas datumu!
 
11.4. spēj un prot nosaukt pulksteņa laiku
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pasakiet, cik ir pulkstenis?
11.5. spēj un prot lietot modinātāju
Parādiet, kā var lietot pulksteņa modinātāju!
11.6. spēj saprast vajadzību būt laikā, nenokavēt
Kontroljautājums (klients zina): Cikos Jūs parasti ceļaties? Cikos parasti ir brokastis?
 
Maksimālais punktu skaits 24  
12. Naudas lietošana un iepirkšanās:  
12.1. spēj un prot lietot naudu, atpazīst un lieto banknotes un monētas
Klientam demonstrē iepriekš sagatavotus naudaszīmju attēlus un jautā (klients zina vai spēj informēt): Kādas monētas vai banknotes Jūs visbiežāk lietojat?
12.2. izprot naudas vērtību, prot turēt naudu drošībā
Kontroljautājums (klients zina): Kāpēc vajadzīga nauda? Kur Jūs glabājat savu naudu?
 
12.3. spēj un prot lietot bankas norēķinu karti
Kontroljautājums (klients zina): Kas ir bankas norēķinu karte? Ko ar to dara?
12.4. spēj un prot patstāvīgi iepirkties veikalā, iegādāties ikdienā nepieciešamās lietas
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā Jūs iepērkaties veikalā? Kurš palīdz iepirkties? Ko parasti pērkat veikalā?
12.5. spēj un prot plānot un racionāli izmantot personīgos naudas līdzekļus
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt):
 Kā Jūs zināt, ko pirkt, kad esat veikalā? Cik bieži ejat uz veikalu iepirkties?
Maksimālais punktu skaits 27  
13. Saskarsme:  
13.1. spēj verbāli komunicēt (klients spēj informēt), saprotami izteikties, risināt sarunu, veidot dialogu
Novēro klientu intervijas laikā
 
13.2. izprot dažādus neverbālus signālus (klients zina vai spēj informēt): mīmiku, balss toni, žestus un pozas
Kontroljautājums: Kāds parasti izskatās, izklausās priecīgs cilvēks? Kāds - skumjš? Kāds - dusmīgs?
 
13.3. spēj un prot saprotami pastāstīt par savām vēlmēm un jūtām
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kas Jūs iepriecina? Ko Jūs gribētu?
13.4. spēj izprast un respektēt citu cilvēku vajadzības
Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja kāds no tuviniekiem ir aizmidzis?
 
13.5. spēj un prot adekvāti risināt konfliktsituācijas
Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja esat sastrīdējies ar kādu no tuviniekiem?
13.6. spēj un prot reaģēt atbilstoši situācijai, informācijai vai instrukcijai
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā Jūs rīkotos, ja redzētu, ka kāds paņem svešas mantas (zog)? Kā rīkojaties, ja kāds cits palūdz palīdzēt, taču Jūs negribat to darīt?
13.7. spēj veidot kontaktu ar apkārtējiem
Kontroljautājums: Vai Jums ir draugi?
 
13.8. spēj atpazīt savējos, veidot kontaktu ar piederīgajiem
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā sauc................................?
 
Maksimālais punktu skaits 33  
14. Uzvedība:  
14.1. spēj un prot uzvesties atbilstoši savam vecumam un dzimumam
Klientu novēro intervijas laikā
14.2. spēj un prot ievērot elementārās pieklājības normas (sasveicināties, pateikties, uzrunāt utt.)
Kontroljautājums (klients zina): Kā uzvedas pieklājīgi cilvēki? Novēro klienta uzvedību intervijas laikā
14.3. spēj un prot rīkoties adekvāti situācijai
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā Jūs rīkojaties, ja redzat, ka kāds cilvēks paklūp un nokrīt?
14.4. ir humora izjūta
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ko Jūs saprotat ar teicienu "laba humora izjūta"?
 
14.5. spēj un prot novērtēt un kontrolēt savu uzvedību
Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja kāds palūdz pagaidīt, būt pacietīgam?
14.6. spēj rīkoties ar apdomu, nav impulsīvs
Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja nenotiek tā, kā vēlaties, ja kāds neļauj darīt to, ko gribat?
 
14.7. spēj un prot rīkoties mērķtiecīgi, jēgpilni
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kādēļ Jūs lasāt (jautājums atbilstoši personas teiktajam par brīvā laika pavadīšanu un darītajiem darbiem)?
Maksimālais punktu skaits 36  
15. Pāra - grupas attiecības:  
15.1. spēj iekļauties pāru, grupas darbā
Kontroljautājums (klients spēj informēt): Kādās rehabilitācijas nodarbībās vai pulciņos Jums patīk piedalīties? Kas vēl tur piedalās?
 
15.2. spēj darboties grupā: ievēro, pieņem grupas uzvedības nosacījumus
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Vai esat piedalījies dažādās nodarbībās? Ko Jūs darāt nodarbību laikā? Kādi noteikumi jāievēro nodarbību laikā?
 
15.3. spēj veidot draudzīgas attiecības ar sava un pretējā dzimuma pārstāvjiem
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kas ir draudzība? Ko nozīmē draudzēties?
 
15.4. spēj un prot piemēroties jaunai situācijai vai izmaiņām
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā Jūs sadzīvojat ar savu............?
15.5. spēj un prot adekvāti izpaust savu seksualitāti un apmierināt savas seksuālās vajadzības
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kas ir svarīgi, ja cilvēkam ir draudzene/draugs, ja ir intīmas attiecības?
Maksimālais punktu skaits 21  
16. Kognitīvās funkcijas:  
16.1. spēj uztvert realitāti
Kontroljautājums: Kur mēs šobrīd atrodamies? Kas šobrīd notiek?
 
16.2. spēj koncentrēt uzmanību uz konkrētu uzdevumu, situāciju
Klientu novēro intervijas laikā, vai viņš ir koncentrējies intervijai
 
16.3. spēj noturēt uzmanību konkrētā situācijā
Klientu novēro intervijas laikā, vai klients notur uzmanību uzdevuma izpildei
 
16.4. spēj pārslēgt uzmanību no viena objekta uz citu un atgriezties pie iepriekš veiktā
Klientu novēro intervijas laikā
 
16.5. spēj lietot loģisko, abstrakto, darbības domāšanu
Klientu novēro intervijas laikā. Kādas ir klienta atbildes (spēja informēt) - vai tās atbilst jautājumam, vai klients izsakās (spēj informēt) saprotami, vai klients lieto tēlainus izteicienus, vai klients runā vairāk izmanto tagadnes formas
 
16.6. spēj atcerēties nesenus notikumus
Klientu novēro intervijas laikā, vai klients stāsta (spēj informēt) par šodienas notikumiem, kas noticis no rīta. Kontroljautājums: Ko Jūs darījāt šorīt, ko ēdāt brokastīs?
 
16.7. spēj atcerēties senus pagātnes notikumus
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kur Jūs dzīvojāt, pirms ieradāties šeit? Klientu novēro intervijas laikā, vai klients stāsta par savu pagātni
 
Maksimālais punktu skaits 21  
17. Darba prasmes un spējas:  
17.1. spēj paust interesi par darba aktivitātēm
Kontroljautājums (klients spēj informēt): Kas Jūs visvairāk interesē? Kāds darbs Jums patīk?
 
17.2. interesējas par jaunām darba aktivitātēm (spēj informēt)
Kontroljautājums: Ko interesantu Jūs varat darīt?
 
17.3. spēj un prot plānot un secīgi izpildīt uzdevumu
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kad Jūs sākat veikt savus darba uzdevumus? Cik ilgi Jūs strādājat? Cik pārtraukumi ir vajadzīgi, kad strādājat?
17.4. spēj un prot lietot darbarīkus un inventāru atbilstoši uzdevumam
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ar kādiem darbarīkiem, instrumentiem Jūs parasti strādājat?
17.5. spēj meklēt palīdzību, ja ir neskaidrības par konkrētā uzdevuma izpildi
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ko darāt, ja neprotat paveikt darbu, piemēram, izravēt dobi?
 
17.6. spēj uzņemties atbildību par veicamo uzdevumu, darbu
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā varat novērtēt savu darbu, piemēram, vai puķu dobē nav nezāļu? Kādus darbus pēdējā laikā esat paveicis?
 
17.7. spēj un prot sakārtot un uzturēt kārtībā savu darba vietu
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kad beidzat darbu, ko darāt ar darbarīkiem, instrumentiem?
17.8. spēj pieņemt kritiku un labot pieļautās kļūdas
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ko darāt, ja kāds saka, ka Jūs darāt nepareizi vai ka esat kļūdījies?
 
17.9. zina un ievēro darba drošības noteikumus
Kontroljautājumi (klients zina vai spēj informēt): Kā jārīkojas, piemēram, ar lāpstu vai kādu citu instrumentu? Kas ir svarīgi, ja strādā ar dārza kapli?
 
17.10. spēj sadarboties ar citiem uzdevuma, darba veikšanas laikā
Kontroljautājums (klients spēj informēt): Kuram Jūs palīdzat paveikt darbu? Kurš Jums palīdz?
 
Maksimālais punktu skaits 39  
18. Brīvais laiks:  
18.1. spēj un prot pavadīt brīvo laiku efektīvi, konstruktīvi, atbilstoši vecumam, interesēm
Kontroljautājums (klients spēj informēt): Ko darāt savā brīvajā laikā? Kā pavadāt rītus, pēcpusdienas, vakarus?
18.2. spēj izrādīt iniciatīvu un patstāvīgi plānot, organizēt savu brīvo laiku
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurā dienas laikā Jums labāk patīk kaut ko darīt, piemēram, lasīt, skatīties TV, spēlēt galda spēles u. c. (atbilstoši klienta interesēm)
 
18.3. spēj izmantot piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas
Kontroljautājumi (klients spēj informēt): Kādos brīvā laika pavadīšanas pasākumos Jūs labprāt piedalāties?
 
Maksimālais punktu skaits 12  
Kopējais punktu skaits (Maksimālais 588)  
Pašaprūpes spēju procentuālā vērtība (%)

- pirmais aprūpes līmenis (588-438 punkti) - 100 %-75 %;

- otrais aprūpes līmenis (437-291 punkts) - 74 %-50 %;

- trešais aprūpes līmenis (290-145 punkti) - 49 %-25 %;

- ceturtais aprūpes līmenis (144-0 punkti) - 24 %-0 %.

 

Piezīme. * Šajā pielikumā norādītie kontroljautājumi ir speciālistam paredzēts palīginstruments klienta izvērtēšanai, kuru izmantošana ir speciālista kompetencē. Kontroljautājumus formulē, papildina un precizē atbilstoši klienta spējām uztvert un saprast jautājumus, nemainot kritērijus un to maksimālo procentuālo vērtību attiecīgajās sadaļās.

6. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 288

Novērtēšanas karte (protokols) klientam ar garīga rakstura traucējumiem

Klienta vārds, uzvārds  
Vieta/laiks  
Speciālista vārds, uzvārds, amats, institūcija  
Klienta pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgās dzīves prasmju novērtēšanas kritēriji Maksimāli iespējamais/iegūtais punktu skaits Iepriekšējās izvērtēšanas rezultāti, ja tāda veikta
(dd/mm/gg)

Ieteicamās darbības (ja informācija nepieciešama aprūpes vai rehabilitācijas plāna sastādīšanai) Piezīmes
1. Sevis apzināšana 27/      
2. Ēšana, ēdiena gatavošana, šķidruma uzņemšana 66/      
3. Ģērbšanās 39/      
4. Telpu kopšana un uzturēšana 33/      
5. Personiskās higiēnas uzturēšana 45/      
6. Veselības uzturēšana 39/      
7. Mobilitāte 39/      
8. Orientēšanās spējas telpā un vidē 27/      
9. Drošība 15/      
10. Pamatizglītība 45/      
11. Orientācija laikā 24/      
12. Naudas lietošana un iepirkšanās 27/      
13. Saskarsme 33/      
14. Uzvedība 36/      
15. Pāra - grupas attiecības 21/      
16. Kognitīvās funkcijas 21/      
17. Darba prasmes un spējas 39/      
18. Brīvais laiks 12/      
Kopējais punktu skaits un % 588/%      

Noteiktais aprūpes līmenis

 

Speciālista paraksts*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "Speciālista paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 288

No valsts budžeta finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla skaits un kvalifikācija

I. Pilngadīgo personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas speciālistu skaits vidēji uz vienu klientu grupu

Amats/ kvalifikācija Aprūpes līmenis/slodžu skaits Komentārs
1. 2. 3. 4. Kopā institūcijā
vidēji
20-24 klienti grupā
vidēji
16-20 klienti grupā
vidēji
12-16 klienti grupā
vidēji
8-12 klienti grupā
institūcijā pilngadīgām personām 8 grupas (2 grupas katrā līmenī), kur katrā vidēji ir 18 viena līmeņa klienti
Sociālais darbinieks 0,25 0,25 0,1 0,1 1,0 Speciālists vada vidēji 4 klientu grupas
Sociālais aprūpētājs/ sociālais rehabilitētājs 0,75 0,75 1,25 1,25 8,0 1., 2. līmenis: vidēji 0,75 slodzes uz vienu grupu. Viens speciālists uz divām klientu grupām dienā, 7 dienas nedēļā (8.30-17.00).

3., 4. līmenis: vidēji 1,25 slodzes uz vienu grupu. Viens speciālists uz divām klientu grupām dienā, 7 dienas nedēļā (8.30-17.00), papildus viens speciālists uz divām klientu grupām darbdienās (8.30-17.00)

Aprūpētājs/ māsas palīgs 0,75 0,75 5,5 7,0 28,0 1., 2. līmenis: vidēji 0,75 slodzes uz vienu grupu. Viens speciālists vidēji uz 50 klientiem (2 grupām) naktī, 7 dienas nedēļā (22.00- 6:00).

3. līmenis: vidēji 5,5 slodzes uz vienu grupu. Viens speciālists uz vienu klientu grupu 24 h diennaktī, papildus viens speciālists uz vienu klientu grupu darbdienās (8.30-17.00);

4. līmenis: vidēji 7,0 slodzes uz vienu grupu. Viens speciālists uz vienu klientu grupu 24 h diennaktī, papildus viens speciālists vidēji 16 h dienā, 7 dienas nedēļā (8.30-22.00), papildus viens speciālists uz vienu klientu grupu darbdienās vidēji 4 h

Kultūras un sporta pasākumu organizēšanas speciālists 0,09 0,09 0,09 0,09 0,75 0,75 slodzes iestādē.

Ja klientu skaits iestādē ir mazāks par 50 - 0,5 slodzes iestādē

Interešu izglītības speciālisti 0,5 0,5 0,25 x 2,5 1., 2. līmenis: vidēji 1,0 slodze uz divām grupām.

3. līmenis: vidēji 0,25 slodzes uz vienu grupu

Sertificēts ārsts1 0,08 0,12 0,14 0,16 1,0 1,0 slodze iestādē.

Ja klientu skaits iestādē ir mazāks par 50 - 0,5 slodzes iestādē

Sertificēta medicīnas māsa2 0,69 0,69 0,97 0,97 6,50 5,5 slodzes iestādē.

3., 4. līmenis: vidēji 0,25 slodzes uz vienu grupu. Viens speciālists vada vidēji 4 klientu grupas

Sertificēts fizioterapeits 0,13 0,13 0,13 0,13 1,0 1,0 slodze iestādē
Sertificēts ergoterapeits 0,13 0,13 0,13 0,13 1,0 1,0 slodze iestādē
Sertificēts mākslas terapeits 0,09 0,09 0,09 0,09 0,75 0,75 slodzes iestādē.

Ja klientu skaits iestādē ir mazāks par 50 - 0,5 slodzes iestādē

Logopēds 0,06 0,06 0,06 0,06 0,5 0,5 slodzes iestādē
Sertificēts masieris 0,13 0,13 0,13 0,13 1,0 1,0 slodze iestādē
Sertificēts ārsta palīgs3 0,04 0,06 0,07 0,08 0,5

0,5 slodzes iestādē

Psihologs4 0,13 0,13 0,13 0,13 1,0 1,0 slodze iestādē.

Ja klientu skaits iestādē ir mazāks par 50 - 0,5 slodzes iestādē

KOPĀ (vidēji uz 1 grupu): 3,8 3,9 9,0 10,6 x  
II. Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas speciālistu skaits uz 24 klientiem
(3 grupām)
Amats/ kvalifikācija       Slodžu skaits grupā Kopā Komentārs
Sociālais darbinieks/ sociālais pedagogs       0,25 1,0 Speciālists vada vidēji 3 klientu grupas
Sociālais aprūpētājs/ sociālais rehabilitētājs       3,0 9,0 Vidēji 3,0 slodzes uz vienu grupu. Viens speciālists uz vienu klientu grupu dienā, 7 dienas nedēļā (8.30- 22.00)
Sertificēta medicīnas māsa2       x 5,5 Slodzes uz grupu neaprēķina, vidēji iestādē nepieciešamas 5,5 slodzes, lai nodrošinātu 24h aprūpi
Sertificēts ārsts1       0,05 0,5 Ieteicamas 0,5 slodzes iestādē
Sertificēts fizioterapeits       0,15 0,5 Ieteicamas 0,5 slodzes iestādē
Sertificēts ergoterapeits       0,15 0,5 Ieteicamas 0,5 slodzes iestādē
Sertificēts mākslas terapeits       0,15 0,5 Ieteicamas 0,5 slodzes iestādē
Logopēds       0,15 0,5 Ieteicamas 0,5 slodzes iestādē
Sertificēts masieris       0,15 0,5 Ieteicamas 0,5 slodzes iestādē
Sertificēts ārsta palīgs3       0,05 0,25

Ieteicamas 0,25 slodzes iestādē

Psihologs4       0,15 0,5

Ieteicamas 0,5 slodzes iestādē

Kultūras un sporta pasākumu organizēšanas speciālists       0,15 0,5 Ieteicamas 0,5 slodzes iestādē
Interešu izglītības speciālisti       0,25 0,75 Vidēji 0,25 slodzes uz vienu grupu
Aprūpētājs/ sociālais audzinātājs       7,5 22,5 Vidēji 7,5 slodzes uz vienu grupu. Viens speciālists uz vienu klientu grupu 24 h diennaktī, papildus viens speciālists vidēji 16 h dienā, 7 dienas nedēļā (8.30-22.00)
KOPĀ (vidēji uz 1 grupu) x x x 12,3 x  

Piezīmes.

1 Ārsta specialitāti, kas nodrošina pakalpojumu klientiem, nosaka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ņemot vērā klientu funkcionālo traucējumu veidus un smaguma pakāpi, kā arī vecumu.

2 Māsas specialitāti un amatu (piemēram, vecākā māsa) nosaka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ņemot vērā klientu funkcionālo traucējumu veidus un smaguma pakāpi, kā arī vecumu.

3 Ārsta palīgs vada ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas veselības punktu, ja to nav iespējas darīt ārstam.

4 Psihologam, kas strādā ar bērniem, jābūt atbilstošam Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, pārējos gadījumos psihologam jābūt sertificētam klīniskajā un veselības psiholoģijā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 691Pieņemts: 28.11.2017.Stājas spēkā: 01.12.2017.Zaudē spēku: 05.04.2019.Tēma: Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 237, 30.11.2017. OP numurs: 2017/237.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
295403
01.12.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)