Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.555

Rīgā 2007.gada 14.augustā (prot. Nr.45 5.§)
Noteikumi par trošu ceļu iekārtu nodošanu lietošanā un tehniskās uzraudzības kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, nododot lietošanā, uzturot un lietojot cilvēku pārvadāšanai paredzētas trošu ceļu iekārtas (turpmāk - trošu ceļi), lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, kā arī trošu ceļu tehniskās uzraudzības kārtību.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

2. Atkarībā no konstrukcijas trošu ceļus klasificē šādi:

2.1. trošu dzelzceļi un citas transport­iekārtas, kas aprīkotas ar riteņiem vai piekarierīcēm un kuru vilkmi nodrošina viena vai vairākas troses;

2.2. trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem, arī trošu ceļi, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos;

2.3. slēpotāju pacēlāji un vilcēji, ja lietotājus un viņu aprīkojumu pārvieto, izmantojot trosi.

3. Šie noteikumi neattiecas uz trošu ceļiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulas (ES) 2016/424 par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK (turpmāk – Regula Nr. 2016/424), 2. panta 2. punktā:

3.1. liftiem, kuru darbību reglamentē normatīvie akti par liftiem;

3.2. trošu ceļiem, kas klasificēti kā vēsturiski, kultūras vai mantojuma trošu ceļi, kas nodoti lietošanā pirms 1986. gada 1. janvāra un kuri joprojām darbojas, un nav būtiski mainīts to projekts vai uzbūve, tostarp to apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas, kas konstruētas speciāli tām;

3.3. trošu ceļiem, ko izmanto lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

3.4. trošu ceļiem, kuri paredzēti kalnu nojumju un būdu apkalpošanai un kuri paredzēti tikai preču un īpaši izraudzītu cilvēku pārvadāšanai;

3.5. stacionāriem vai pārvietojamiem trošu ceļiem, kas paredzēti vienīgi izklaidei, nevis kā līdzeklis cilvēku pārvadāšanai;

3.6. kalnrūpniecības trošu ceļiem vai citiem stacionāriem rūpniecības trošu ceļiem, ko izmanto rūpniecībā;

3.7. trošu ceļiem, kuru lietotāji vai to pārvadātāji atrodas uz ūdens.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr. 9; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

5. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

6. Trošu ceļu tehniskās pārbaudes veic inspicēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā un ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un kas aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7. Nacionālā akreditācijas institūcija novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

1.1 Prasības trošu ceļu nodošanai lietošanā

(Nodaļa MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7.1 Trošu ceļu nodošana lietošanā šo noteikumu izpratnē atbilst Regulas Nr. 2016/424 3. panta 12. punktā minētajai definīcijai "nodošana ekspluatācijā".

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7.2 Trošu ceļa būvniecības ierosinātājs atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem slēdz līgumu ar atbilstošu būvspeciālistu vai būvkomersantu par trošu ceļa būvniecības dokumentācijas izstrādāšanu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7.3 Trošu ceļa būvniecības ierosinātājs slēdz līgumu ar atbilstošas kompetences būvkomersantu par galvenā būvdarbu veicēja pienākumu veikšanu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7.4 Trošu ceļa būvniecības ierosinātājs nodrošina, ka atbilstoši Regulas Nr. 2016/424 8. pantā minētajām prasībām tiek veiktas trošu ceļa drošības analīzes un sagatavots drošības ziņojums (turpmāk – drošības ziņojums).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7.5 Trošu ceļa būvniecības ierosinātājs Regulas Nr. 2016/424 9. panta 2. punktā minēto dokumentāciju pievieno būvniecības ieceres dokumentiem un iesniedz institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7.6 Galvenais būvdarbu veicējs nodrošina trošu ceļa būvniecību, ievērojot Regulas Nr. 2016/424 II pielikumā noteiktās būtiskās prasības, kā arī Regulas Nr. 2016/424 4. pantā minētajām prasībām atbilstošu trošu ceļa drošības sastāvdaļu un apakšsistēmu izmantošanu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7.7 Trošu ceļa būvniecības ierosinātājs nodrošina, ka, nododot lietošanā trošu ceļu, tam ir pievienotas Regulas Nr. 2016/424 9. panta 2. punktā minētās dokumentācijas kopijas un trošu ceļa lietošanas instrukcija, kas ietver vismaz šo noteikumu 13. punktā minēto informāciju.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

7.8 Trošu ceļa valdītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pirms trošu ceļa nodošanas lietošanā nodrošina trošu ceļa pirmreizējo tehnisko pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 43. punktā minētajai kārtībai.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

2. Trošu ceļu uzturēšana

8. Trošu ceļa izvietojumu, atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un tehnisko uzraudzību saskaņā ar trošu ceļa lietošanas instrukcijās, piemērojamos standartos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī trošu ceļa riska analīzes veikšanu nodrošina trošu ceļa valdītājs (turpmāk – valdītājs).

(MK 18.06.2013. noteikumu Nr. 316 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

9. Iznomājot vai nododot lietošanā citai personai trošu ceļu, šo noteikumu 8.punktā minētā atbildība nav deleģējama.

10. (Svītrots ar MK 02.09.2008. noteikumiem Nr.706.)

11. Katram trošu ceļam nepieciešama pase valsts valodā (pielikums). Pasi konkrētam trošu ceļam izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot trošu ceļa reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.9 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 02.09.2008. noteikumiem Nr.706.)

13. Valdītājs nodrošina, lai apkalpojošam personālam būtu pieejama trošu ceļa lietošanas instrukcija. Instrukcijā norāda vismaz šādu informāciju:

13.1. trošu ceļa lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

13.2. trošu ceļam veicamās tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības kārtība, kā arī pārbaudes, ko veic lietotājs;

13.3. trošu ceļa tehnoloģiskās shēmas, rasējumi, specifikācijas, diagram­mas un aprēķini, ja tie palīdz izprast instrukcijā sniegtās norādes.

14. Valdītājam aizliegts lietot trošu ceļu:

14.1. ja tam nav trošu ceļa pases;

14.2. ja tam nav šo noteikumu 13.punktā minētās lietošanas instrukcijas;

14.3. ja šajos noteikumos noteiktajā termiņā un gadījumos nav veikta tehniskā pārbaude;

14.4. ja nav norīkots atbildīgais speciālists un personāls;

14.5. ja nav uzstādītas vai ir bojātas drošības un signalizācijas ierīces;

14.6. ja nav veikta trošu ceļa riska analīze saskaņā ar šiem noteikumiem.

15. Valdītājs uztur trošu ceļu lietošanas kārtībā un nodrošina:

15.1. trošu ceļa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas ir apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, lietojot darba aprīkojumu, kā arī nodrošina personāla apmācību trošu ceļa apkalpošanas jautājumos, ņemot vērā trošu ceļa konstrukciju un lietošanas apstākļus;

15.2. trošu ceļa tehniskās apkopes un darbu izpildes instrukciju izstrādāšanu un izsniegšanu apkalpojošajam personālam, kā arī apkalpojošā personāla darba instrukciju izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu atbilstoši trošu ceļa instrukcijām;

15.3. rakstiski norīko atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par trošu ceļa tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi (turpmāk - atbildīgais speciālists);

15.4. trošu ceļa riska analīzi saskaņā ar šo noteikumu 3.2.apakšnodaļu;

15.5. trošu ceļa pases un lietošanas instrukcijas uzrādīšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem normatīvajos aktos par trošu ceļu iekārtām noteiktajā kārtībā;

15.6. savlaicīgu trošu ceļa tehnisko pārbaužu veikšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu;

15.7. ziņošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram par avārijām vai nelaimes gadījumiem, kas notikuši, lietojot trošu ceļu.

(Grozīts ar MK 02.09.2008. noteikumiem Nr. 706; MK 05.01.2010. noteikumiem Nr. 9; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

16. Valdītājs nodrošina atbildīgo speciālistu ar trošu ceļa pasi, trošu ceļa lietošanas instrukcijām un apkalpojošā personāla darba drošības instrukcijām.

17. Atbildīgajam speciālistam ir šādi pienākumi:

17.1. uzturēt trošu ceļu atbilstošā tehniskā stāvoklī;

17.2. nodrošināt šo noteikumu 16.punktā minētās dokumentācijas atbilsto­šu uzglabāšanu;

17.3. uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu šo noteikumu 15.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

17.4. sagatavot trošu ceļu šajos noteikumos noteiktajām tehniskajām pārbaudēm un būt klāt minētajās pārbaudēs;

17.5. ja konstatēti nepieļaujami defekti vai instrukciju pārkāpumi, lietojot trošu ceļu, apturēt tā darbību un nodrošināt trūkumu novēršanu;

17.6. instruēt apkalpojošo personālu darba vietā un organizēt atkārtotas un ārpuskārtas zināšanu pārbaudes;

17.7. pievienot trošu ceļa lietošanas instrukcijai visus datus par trošu ceļa uzturēšanu un apkalpošanu, veiktos pasākumus, kas ietekmē trošu ceļa drošu lietošanu, kā arī šajos noteikumos noteikto tehnisko pārbaužu rezultātus;

17.8. pārtraukt trošu ceļa darbību, ja tā lietošana apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, kā arī ja paredzētajos termiņos nav veiktas trošu ceļa tehniskās pārbaudes.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.9)

18. Trošu ceļa apkalpojošajam personālam ir šādi pienākumi:

18.1. saskaņā ar darba instrukcijām un atbildīgā speciālista rīkojumiem un norādījumiem ievērot visas darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības trošu ceļa lietošanas laikā;

18.2. apstādināt trošu ceļa darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam vai valdītājam, ja turpmākā trošu ceļa lietošana apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, kā arī šādos gadījumos:

18.2.1. ir bojātas trošu ceļa drošības ierīces, kas atklāj jebkuru trošu ceļa iekārtu defektu, kurš rada draudus trošu ceļa lietotājiem, un brīdina par to, kā arī reaģē uz jebkuru paredzamo ārējo norisi, kura var radīt draudus trošu ceļa lietotājiem vai apkalpojošajam personālam;

18.2.2. ir bojātas trošu ceļa troses;

18.2.3. trošu ceļa nesošajās vai atbalsta konstrukcijās ir konstatētas plaisas, bojājumi vai pārrāvumi;

18.2.4. ir strāvas padeves traucējumi automātiskajām vadības sistēmām, kontroles mēraparātiem, signalizācijai un automātiskajām drošības ierīcēm;

18.2.5. ir notikusi avārija vai nelaimes gadījums, lietojot trošu ceļu;

18.2.6. ir izcēlies ugunsgrēks vai kāda cita ārkārtas situācija, kas apdraud drošu trošu ceļa lietošanu;

18.2.7. citos gadījumos, kas paredzēti apkalpojošā personāla darba instrukcijās;

18.3. uzturēt darba kārtībā iekāpšanas un izkāpšanas zonas;

18.4. regulēt pasažieru piekļuvi un trans­portēšanu saskaņā ar lietošanas instrukciju un norādījumiem pasažieriem.

19. Darbināt trošu ceļu bez apkalpojošā personāla tiešas klātbūtnes aizliegts.

3. Drošības prasības trošu ceļu lietošanai
3.1. Trošu ceļu droša lietošana

20. Trošu ceļu lieto, ņemot vērā trošu ceļa konstrukciju, attiecīgās teritorijas reljefa īpatnības, atmosfēras un meteoroloģiskos faktorus, kā arī iespējamos objektus un šķēršļus, kas atrodas trošu ceļa tuvumā uz zemes vai gaisā, lai, lietojot trošu ceļu vai veicot glābšanas darbus, neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

21. Katrs trošu ceļš ir apgādāts ar drošības ierīci, kas nodrošina iespēju jebkurā laikā trošu ceļu izslēgt, izmantojot rokas vadību. Trošu ceļu nevar iedarbināt no jauna, kamēr nav veikti nepieciešamie drošības pasākumi.

22. Starp trošu ceļa transportlīdzekļiem, vilcējierīcēm, sliedēm, trosēm, kā arī iespējamiem objektiem un šķēršļiem, kas atrodas trošu ceļa tuvumā uz zemes vai gaisā, ievēro drošības attālumus, ņemot vērā trošu un transportlīdzekļu vertikālo un horizontālo kustību uz priekšu vai sāniem visnelabvēlīgākajos paredzamajos lietošanas apstākļos.

23. Trošu ceļa transportlīdzekļu vai vilcējierīču maksimālo ātrumu, minimālo attālumu starp transportlīdzekļiem vai vilcējierīcēm, kā arī paātrinājuma un bremzēšanas režīmu izvēlas tādu, lai garantētu drošu trošu ceļa lietošanu saskaņā ar šo noteikumu 3.2.apakšnodaļu.

24. Trošu ceļa transportlīdzekļu un vilcējierīču kustību organizē tā, lai nepakļautu riskam cilvēkus, ņemot vērā viņu iespējamo aktīvo ietekmi uz transportlīdzekļu un vilcējierīču kustību.

25. Šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajos gadījumos ir nodrošināta iespēja jebkurā brīdī apstādināt trošu ceļu arī visnelabvēlīgākajos lietošanas apstākļos attiecībā uz pieļaujamo slodzi un trīšu saķeres spējām. Bremzēšanas ceļš ir tik īss, cik nepieciešams drošai trošu ceļa lietošanai.

26. Trošu ceļa iekārtas vadības ierīces uztur tā, lai tās būtu drošas, izturētu paredzēto lietošanas slodzi un ārējo faktoru, mitruma, augstas vai zemas temperatūras, elektromagnētisko traucējumu iedarbību un neradītu bīstamas situācijas arī tad, ja notikusi kļūme lietošanā.

27. Trošu ceļu uztur darba kārtībā, izmantojot piemērotas saziņas iekārtas, kas ļauj apkalpojošam personālam savstarpēji sazināties, kā arī informēt lietotājus ārkārtas situācijās.

28. Trošu ceļa vilcējierīces uztur tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos nepieļautu cilvēku pakļaušanu ievainošanas riskam, kā arī garantētu apkalpojošā personāla drošību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem.

29. Ja saskaņā ar trošu ceļa lietošanas instrukcijām trošu ceļš paredzēts bērnu un cilvēku ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, trošu ceļu nodrošina ar viņiem piemērotām ierīcēm.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

30. Trošu ceļu iekāpšanas un izkāpšanas laukumos labi saskatāmā veidā izvieto šādu informāciju par trošu ceļa drošu lietošanu:

30.1. valdītāja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – komersanta firma un reģistrācijas numurs), trošu ceļa izgatavošanas un uzstādīšanas gads, trošu ceļa tips, tehniskās pārbaudes veidi un periodiskums;

30.2. drošības prasības (lietošanas noteikumi, brīdinājumi);

30.3. trošu ceļa darba laiks.

(Grozīts ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.316)

31. Norādes, kas attiecas uz drošības prasībām trošu ceļa pasažieriem, kur iespējams, veido kā piktogrammas.

32. Zonas, kurās lietotājiem ir aizliegts ieiet, norobežo ar norobežojošām barjerām vai, kur tas nav iespējams, ar brīdinājuma lenti.

33. Trošu ceļa valdītājs nodrošina, lai uz trošu ceļa redzamā vietā būtu norādīts trošu ceļa reģistrācijas numurs, ražotāja noteiktais maksimālais apkalpojamo pasažieru skaits, kā arī nākamās tehniskās pārbaudes datums (rakstu zīmju augstums ne mazāks par 50 mm).

3.2. Riska analīze

(Apakšnodaļa MK 18.06.2013. noteikumu Nr.316 redakcijā)

34. Katram trošu ceļam pirms lietošanas uzsākšanas, kā arī pēc rekonstrukcijas veic riska analīzi:

34.1. izvērtē trošu ceļa atbilstību attiecīgās teritorijas reljefa īpatnībām, ņemot vērā atmosfēras un meteoroloģiskos faktorus, kā arī tādus trošu ceļa tuvumā (uz zemes vai gaisā) esošus objektus un šķēršļus, kas trošu ceļa lietošanas vai glābšanas darbu veikšanas laikā varētu radīt draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi;

34.2. nosaka iespējamos riska faktorus trošu ceļa lietošanas laikā;

34.3. identificē avārijas vai nelaimes gadījuma rašanās varbūtību un seku būtiskumu, kā arī izvērtē avārijas vai nelaimes gadījuma iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību, īpašumu un vidi;

34.4. nosaka drošības pasākumus, lai pēc iespējas samazinātu avāriju vai nelaimes gadījumu risku trošu ceļa lietošanas laikā, kā arī darba organizāciju ārkārtas situācijās.

35. Valdītājs dokumentē trošu ceļa riska analīzes rezultātus un secinājumus, kā arī norāda veicamos pasākumus, lai trošu ceļš atbilstu šo noteikumu 3.1.apakšnodaļā minētajām prasībām.

36. Riska analīzi veic visiem trošu ceļam noteiktajiem lietošanas režīmiem, kā arī paredzot vides un visnelabvēlīgāko situāciju ietekmi. Analīzē izmanto piemērojamajos standartos noteikto metodi, ņemot vērā trošu ceļa tehniskās iespējas un sarežģītību, kā arī drošības ziņojumā iekļauto riska novērtējumu un noteiktos veicamos drošības pasākumus, lai izvairītos no riska.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

37. Riska analīzi veic katrai drošības ierīcei. Veicot riska analīzi, paredz drošības ierīču ietekmi uz trošu ceļu un ar to saistītajām apakšsistēmām, lai pārliecinātos, ka drošības ierīces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

37.1. tām ir divkārša aizsardzība, tās ir spējīgas reaģēt uz sākotnēji konstatēto traucējumu vai kļūmi un saglabā stāvokli, kas garantē drošību, un, ja nepieciešams, pāriet uz darbošanos mazāk aktīvā režīmā;

37.2. tās ļauj novērtēt traucējumu varbūtību, un to drošības līmenis ir līdzvērtīgs drošības līmenim, ko nodrošina šo noteikumu 37.1.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošas drošības ierīces.

3.3. Trošu ceļa remonts vai rekonstrukcija

38. Trošu ceļa remonts ir pamatelementu nomaiņa, nemainot trošu ceļa konstrukciju un tehniskos raksturojumus, vai to elementu metināšana vai nomaiņa, kuru robežvērtības ir izmantotas slodžu aprēķinos (turpmāk - remonts).

39. Trošu ceļa rekonstrukcija ir trošu ceļa:

39.1. galveno darba parametru - trošu ceļa garuma, vilcējierīču tipa, pacelšanas ātruma, attāluma starp vilcējierīcēm, apkalpojamo pasažieru skaita, dzinēja jaudas - maiņa;

39.2. vadības ierīču maiņa;

39.3. drošības sastāvdaļas nomaiņa ar citu drošības sastāvdaļu;

39.4. ieeju un izeju skaita palielināšana vai pārvietošana.

40. Veicot remontu vai rekonstrukciju, ievēro Regulas Nr. 2016/424 II pielikumā noteiktās būtiskās prasības.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

41. Pēc trošu ceļa rekonstrukcijas pirms uzsākta trošu ceļa lietošana valdītājs nodrošina ārpuskārtas tehniskās pārbaudes veikšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.9)

41.1 Valdītājs pēc tādu trošu ceļu rekonstrukcijas, kas nodoti lietošanā saskaņā ar Regulu Nr. 2016/424, nodrošina trošu ceļu drošības ziņojuma pārskatīšanu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

42. Visus datus par trošu ceļa remontiem vai rekonstrukcijām, kā arī par pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar remontu vai rekonstrukciju, dokumentē. Valdītājs nodrošina šīs dokumentācijas saglabāšanu, kamēr trošu ceļš ir lietošanā.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.9 redakcijā)

4. Trošu ceļa tehniskās pārbaudes

43. Trošu ceļa tehniskās pārbaudes pēc valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic inspicēšanas institūcija saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu un piemērojamo standartu prasībām.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.9 redakcijā)

44. Trošu ceļa tehniskās pārbaudes ir šādas:

44.1. pirmreizējā tehniskā pārbaude, ko veic pirms trošu ceļa reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā;

44.2. kārtējā tehniskā pārbaude, ko veic trošu ceļa lietošanas laikā;

44.3. ārpuskārtas tehniskā pārbaude, ko veic šo noteikumu 49.punktā noteiktajos gadījumos.

(MK 02.09.2008. noteikumu Nr.706 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.9)

45. Pirmreizējā un ārpuskārtas tehniskajā pārbaudē:

45.1. novērtē šo noteikumu 13. punktā minēto dokumentāciju un tās atbilstību šajos noteikumos un Regulā Nr. 2016/424 norādītajām prasībām, kā arī pārbauda jaunu trošu ceļu apakšsistēmu un drošības sastāvdaļu atbilstības apliecinājuma dokumentus un atbilstību drošības ziņojumā minētajiem nosacījumiem;

45.2. vizuāli novērtē trošu ceļa sastāvdaļas, apakšsistēmas, ieejas un izejas, norobežojošās konstrukcijas, būvkonstrukcijas un metālkonstrukcijas, pārbauda to tehnisko stāvokli un atbilstību šo noteikumu 13.punktā minētajai dokumentācijai;

45.3. trošu gaisa piekarceļam ar kabīni (vagonu) veic statisko pārbaudi ar slodzi 2,0 no nominālās slodzes 30 minūtes un dinamisko pārbaudi ar slodzi 1,1 no nominālās slodzes;

45.4. trošu ceļam, kas paredzēts cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos, veic dinamisko pārbaudi ar slodzi 1,25 no nominālās slodzes, ja projektētājs nav noteicis citādu pārbaudes veidu;

45.5. veic elektroinstalācijas sazemējuma un izolācijas pretestības atbilstības mērījumus;

45.6. pārbauda trošu ceļu darbībā, lai pārliecinātos par trošu ceļa elementu funkcionētspēju trošu ceļam paredzētajos apstākļos;

45.7. pārbauda valdītāja veiktās riska analīzes datu atbilstību faktiskajiem apstākļiem un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr. 9; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr. 316; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

46. Kārtējā tehniskajā pārbaudē:

46.1. vizuāli novērtē trošu ceļa sastāvdaļas, apakšsistēmas, ieejas un izejas, norobežojošās konstrukcijas, būvkonstrukcijas un metālkonstrukcijas, pārbauda to tehnisko stāvokli;

46.1.1 pārbauda trošu ceļa atbilstību drošības ziņojumā minētajiem nosacījumiem, ja trošu ceļš nodots lietošanā saskaņā ar Regulu Nr. 2016/424;

46.2. trošu gaisa piekarceļam ar kabīni (vagonu) veic statisko pārbaudi ar slodzi 2,0 no nominālās slodzes 30 minūtes un dinamisko pārbaudi ar slodzi 1,1 no nominālās slodzes;

46.3. trošu ceļam, kas paredzēts cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos, veic dinamisko pārbaudi ar slodzi 1,25 no nominālās slodzes, ja projektētājs nav noteicis citādu pārbaudes veidu;

46.4. veic elektroinstalācijas sazemējuma un izolācijas pretestības atbilstības mērījumus;

46.5. pārbauda trošu ceļu darbībā, lai pārliecinātos par trošu ceļa elementu funkcionētspēju trošu ceļam paredzētajos apstākļos.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 613)

47. Trošu ceļa kārtējo pārbaudi veic reizi gadā, katru ceturto tehnisko pārbaudi veic vasaras periodā. Dinamisko pārbaudi trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos, veic reizi trijos gados.

(Grozīts ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.316)

48. Slēpotājiem paredzētajiem trošu ceļiem, kurus nelieto visu gadu un pilnībā vai daļēji demontē, slēpošanas sezonai beidzoties, kārtējo tehnisko pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu prasībām veic pirms to lietošanas sezonas sākuma.

(MK 18.06.2013. noteikumu Nr.316 redakcijā)

49. Trošu ceļa ārpuskārtas tehniskās pārbaudes veic pēc:

49.1. trošu ceļa atkārtotas montāžas, ja trošu ceļš tiek uzstādīts citā vietā;

49.2. trošu ceļa rekonstrukcijas;

49.3. Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pamatota pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 02.09.2008. noteikumiem Nr.706; MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.9; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.316)

50. Pēc tehniskās pārbaudes inspicēšanas institūcija datus par trošu ceļu aktualizē bīstamo iekārtu reģistrā un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz trošu ceļa valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pārbaudes dienas. Ja trošu ceļš atbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi noteiktajā kārtībā uz pārbaudītā trošu ceļa redzamā vietā (blakus trošu ceļa ražotāja datu plāksnei) piestiprina bīstamās iekārtas drošības pārbaudes zīmi.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.9 redakcijā)

51. Ja inspicēšanas institūcija pārbaudē konstatē trošu ceļa neatbilstību šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām, valdītāja pienākums ir novērst neatbilstību un pieaicināt inspicēšanas institūciju atkārtotas pārbaudes veikšanai.

52. Ja trošu ceļš pēc atkārtotas pārbaudes neatbilst šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām vai rada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina valdītāju, kā arī paziņo likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 12.pantā minētajām institūcijām.

5. Trošu ceļu valsts uzraudzība un kontrole

53. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic valsts uzraudzību un kontrolē, vai trošu ceļi tiek lietoti atbilstoši šo noteikumu prasībām.

(MK 02.09.2008. noteikumu Nr.706 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.9)

54. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot trošu ceļa uzraudzību un kontroli tā lietošanas laikā, ir tiesīgs:

54.1. administratīvi sodīt par trošu ceļu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

54.2. aizliegt lietot trošu ceļu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst šo noteikumu prasībām;

54.3. veikt ekspertīzi, pieaicinot akreditētu atbilstības novērtēšanas institūciju.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.9 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.316)

55. Šo noteikumu 54.2.apakšpunktā minētā lēmuma pārsūdzēšana neatbrīvo valdītāju no lēmumā noteikto prasību izpildes un nedod tiesības turpināt trošu ceļa lietošanu.

(Grozīts ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.316)

6. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumus Nr.95 "Tehniskās uzraudzības noteikumi trošu gaisa piekarceļiem ar kabīni (vagonu) pasažieriem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 32.nr.).

57. Ja pasažieriem paredzētajam trošu gaisa piekarceļam ar kabīni (vagonu) veikta tehniskā pārbaude un atzinums par to izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atzinums ir derīgs līdz tajā norādītā termiņa beigām.

57.1 Trošu ceļu iekārtu pases, kas sastādītas trošu ceļiem, kas jau ir reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā, ir derīgas, kamēr ir spēkā attiecīgā trošu ceļa pārbaudes protokols, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.9 redakcijā)

58. Noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.555

(Pielikums MK 05.01.2010. noteikumu Nr.9 redakcijā)

Trošu ceļa iekārtas pases paraugs

Bīstamās iekārtas nosaukums

Trošu ceļš

1. Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā 
2. Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā 
3. Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds 
4. Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods 
5. Valdītāja adrese 
6. Bīstamās iekārtas atrašanās vieta (adrese) 
7. Bīstamās iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas gads 
8. Ražotājs un montāžas organizācija 
9. Ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs 
10. Trošu ceļa tips 
11. Maksimālais pārvietošanās ātrums (m/s) 
12. Pieļaujamais pārvietojamo pasažieru skaits (gab.) 
13. Trošu ceļa garums (m) 
14. Nesošo trošu skaits/diametrs (gab./mm) 
15. Tehniskās pārbaudes veidi un to periodiskums 
16. Speciālie nosacījumi 
17. Cita informācija 
18. Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds, uzvārds 
19. Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par trošu ceļu iekārtu nodošanu lietošanā un tehniskās uzraudzības kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 555Pieņemts: 14.08.2007.Stājas spēkā: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 21.08.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
162008
{"selected":{"value":"02.10.2018","content":"<font class='s-1'>02.10.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.10.2018","iso_value":"2018\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2013","iso_value":"2013\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2013.-01.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2010","iso_value":"2010\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2010.-31.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-08.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.10.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)