Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80

Rīgā 2007.gada 19.jūnijā (prot. Nr.74, 5.§)
Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedriskās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību Rīgas administratīvajā teritorijā, kā arī apkarotu žūpību un netiklību publiskās un sabiedriskās vietās.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Rīgas administratīvajā teritorijā.

3. Lietotie termini:

Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Apstādījumos var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi.

Datorsalons – vieta, kurā par maksu sniedz datora un datortehnikas izmantošanas pakalpojumus.

Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle un citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.), izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22.00.

Paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods, kuru Rīgas pilsētas izpilddirektors, ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis ar rīkojumu un kas izsludināts, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm.

Publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu.

Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma formas.

Tara – iesaiņojums vai trauks.

Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.174; Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.180; Rīgas domes 23.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4; Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

II. Aizliegumi un ierobežojumi Rīgas administratīvajā teritorijā

4. Rīgas administratīvajā teritorijā aizliegts:

4.1. (atzīts par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža ar Satversmes tiesas 12.12.2014. spriedumu, kas stājas spēkā 16.12.2014.);

4.2. izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās;

4.3. atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu (aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku (valdītāju);

4.4. lēkt ūdenstilpēs no infrastruktūras objektiem (hidrotehniskām būvēm, tiltiem, piestātnēm u.tml.) ārpus lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 174; Rīgas domes 18.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 142; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 218)

5. (Svītrots ar Rīgas domes 19.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 174)

6. Publiskās vietās aizliegts:

6.1. mitināties (nakšņot, gulēt, celt teltis vai veidot tām līdzīgas konstrukcijas mitināšanās nolūkam);

6.2. (svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 180);

6.3. pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejdēļiem laikā no saulrieta līdz saullēktam (atbilstoši kalendāra laikam), ja pie virsdrēbēm saskatāmā vietā nav piestiprināts gaismas atstarotājs;

6.4. (svītrots ar Rīgas domes 19.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 174);

6.5. profilaktiski apkopt mehānisko transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām;

6.6. spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

6.7. ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, saimnieciskās celtnes, žogus, citas būves un arhitektoniskos elementus;

6.8. laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00 vest pastaigā suni bez pavadas publiskajos apstādījumos, izņemot speciāli šim nolūkam ierīkotas un norobežotas teritorijas;

6.9. vest suni pastaigā bērniem paredzētās rotaļu un izklaides vietās un sporta laukumos;

6.10. (svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 180);

6.11. ienest publisko pasākumu norises vietās jebkādus dzērienus stikla vai citā plīstošā iepakojumā;

6.12. pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, paraplāniem un gaisa baloniem, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru;

6.13. atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība;

6.14. peldēties ūdenstilpēs vietās, kur tas ir aizliegts;

6.15. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību;

6.16. bojāt vai pārvietot valsts un pašvaldības informatīvās zīmes (aizlieguma, brīdinājuma, ierobežojuma u.c. zīmes) vai citus sabiedriskās lietošanas objektus;

6.17. atrasties Kanālmalas apstādījumu nogāzēs, kā arī zālienā un apstādījumos, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes;

6.18. atrasties uz attiecīgās ūdenstilpes ledus Rīgas pilsētas izpilddirektora noteiktajā paaugstinātas ledus bīstamības periodā;

6.19. kurināt ugunskuru ārpus pašvaldības speciāli šim nolūkam iekārtotām vietām, izņemot pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un vietā, kā arī valsts noteiktās svētku, atceres un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 174; Rīgas domes 20.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 66; Rīgas domes 26.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 120; Rīgas domes 15.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 175; Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 180; Rīgas domes 23.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 143; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 218)

6.1 Papildus 6.punktā noteiktajiem ierobežojumiem Rīgas pilsētas peldvietās aizliegts:

6.11. ievest dzīvniekus;

6.12. peldēt aiz peldvietu norobežojuma (bojām);

6.13. celt teltis, kurināt ugunskurus;

6.14. staigāt pa peldvietas kāpu aizsargstādījumiem, izrakt vai bojāt tos;

6.15. iebraukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, izņemot peldvietas apsaimniekošanai izmantojamos specializētos transportlīdzekļus;

6.16. veikt rakšanas darbus un iegūt smiltis;

6.17. pārvietoties, izmantojot kuģošanas līdzekļus, ūdenssportam un aktīvai atpūtai paredzētas ierīces – vējdēļus un kaitbordus.

(Rīgas domes 15.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 17.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 86; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 218)

7. Bērniem aizliegts:

7.1. līdz 16 gadu vecumam mācību laikā, izņemot noteiktos brīvlaikus, bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas atrasties datorsalonos;

7.2. līdz 16 gadu vecumam bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības atrasties publiskās vietās laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 7.00;

7.3. (svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.180).

(Grozīts ar Rīgas domes 11.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.140)

7.1 Ubagot ir aizliegts:

7.11. Rīgas vēsturiskajā centrā, izņemot vietās pie dievnamiem, kurās ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība;

7.12. uz ietvēm, kāpnēm, estakādēm, laukumiem u.c. gājējiem paredzētiem ceļiem vietās, kur tas var apgrūtināt vai traucēt gājēju kustību;

7.13. sabiedriskajā transportā un tā pieturvietās;

7.14. uz ceļa braucamās daļas, veloceliņiem un pie gājēju pārejām;

7.15. izmantojot dzīvniekus;

7.16. uzmācīgā veidā.

(Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr.180 redakcijā)

8. Komersantam jānodrošina, lai izklaides vietā laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 7.00 bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības neatrastos personas, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 11.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.140)

9. Komersantam jānodrošina, lai datorsalonā mācību laikā, izņemot noteiktos brīvlaikus, bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 7.00 neatrastos personas, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 11.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.140)

III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

10. Par 6.1., 6.3., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15. un 7.16. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrām naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 109 redakcijā)

11. Par 6.5., 6.6., 6.14., 6.15., 6.16., 6.18. apakšpunktā un 6.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

Ja 6.18. apakšpunktā minēto prasību neievērošanas rezultātā ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citi speciālie dienesti tiek iesaistīti personu glābšanas darbos, piemēro naudas sodu no divdesmit astoņām naudas soda vienībām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 109 redakcijā)

12. Par 7.1. vai 7.2.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, vai piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, kā arī pie likumā paredzētās atbildības sauc personas vecākus vai viņu aizstājējus.

(Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 17.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 87; Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 109)

13. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.180)

14. Par 4.3., 4.4., 6.7., 6.11., 6.13., 6.17. vai 6.19.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 17.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 87 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 218; Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 109)

15. (Atzīts par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža ar Satversmes tiesas 12.12.2014. spriedumu, kas stājas spēkā 16.12.2014.)

16. Par 4.2., 6.8. vai 6.9.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu vainīgo personu sauc pie likumā paredzētās atbildības.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.174; Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.180)

17. Par 6.12. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz septiņdesmit vienai naudas soda vienībai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 109 redakcijā)

18. Par 8. punktā noteikto prasību neievērošanu juridiskajām personām, izņemot azartspēļu organizētājus, piemēro naudas sodu no piecdesmit septiņām naudas soda vienībām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām; par 9. punktā noteikto prasību neievērošanu juridiskajām personām piemēro naudas sodu no piecdesmit septiņām naudas soda vienībām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 109 redakcijā)

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

19. (Svītrots ar Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 218)

20. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 109)

21. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu administratīvā pārkāpuma procesu pilngadīgām personām un juridiskajām personām veic Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu nepilngadīgām personām un bērniem vecumā no 11 līdz 14 gadiem līdz lietas izskatīšanai veic Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas, bet administratīvā pārkāpuma lietu vai materiālus par administratīvo pārkāpumu izskata Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 109 redakcijā)

21.1 (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

21.2 (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

22. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

V. Iekasētās soda naudas sadalījums

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

23. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

24. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

25. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

26. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

27. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.143)

Noslēguma jautājumi

28. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 17.06.2003. saistošos noteikumus Nr.45 “Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 11.11.2003. saistošajiem noteikumiem Nr.51, Rīgas domes 25.05.2004. saistošajiem noteikumiem Nr.64, Rīgas domes 08.02.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.81 un Rīgas domes 10.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.96).

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 80Pieņemts: 19.06.2007.Stājas spēkā: 26.07.2007.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 25.07.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
160837
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2016","iso_value":"2016\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2016.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2015","iso_value":"2015\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2015.-29.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2014","iso_value":"2014\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2014.-15.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-15.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2013","iso_value":"2013\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2012","iso_value":"2012\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2012.-04.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2012","iso_value":"2012\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2012.-31.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2011","iso_value":"2011\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2011.-22.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2011","iso_value":"2011\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2011.-15.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2010","iso_value":"2010\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2010.-02.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2009","iso_value":"2009\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2009.-14.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2008","iso_value":"2008\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2008.-30.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.07.2007","iso_value":"2007\/07\/26","content":"<font class='s-1'>26.07.2007.-19.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)