Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.772

Rīgā 2005.gada 18.oktobrī (prot. Nr.60 1.§)
Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu, 7.panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. biodegvielas kvalitātes prasības;

1.2. kārtību, kādā veicama biodegvielas atbilstības novērtēšana un nodošana pārstrādei;

1.3. kārtību, kādā kontrolējama biodegvielas ražošana un jaukšana ar fosilo degvielu;

1.4. kārtību, kādā iznīcināma kvalitātes prasībām neatbilstoša biodegviela;

1.5. kārtību, kādā patērētāji tiek informēti par tirdzniecības vietās esošās biodegvielas sastāvu un atbilstību kvalitātes prasībām.

2. Latvijā atļauts realizēt šādu iekšdedzes dzinējos izmantojamu biodeg­vielu un biodegvielas sajaukumu ar fosilo degvielu, kas atbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām:

2.1. biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas;

2.2. svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 4,5–5 tilpum­procenti no kopējā produktu daudzuma;

2.3. dīzeļdegvielu (gāzeļļu) (tai skaitā mērenā klimata apstākļos izman­tojamu A, B, C, D, E un F kategorijas dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes"), kura satur biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas 4,5–5 til­pumprocentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma;

2.4. dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kura satur biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas 30–30,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma;

2.5. tīru rapša sēklu eļļu un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas, kas kā degviela ir piemērotas izmantošanai noteiktu veidu iekš­dedzes dzinējos;

2.6. svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 70–85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma;

2.7. biogāzi – gāzdegvielu, kas iegūta no biomasas un (vai) bioloģiski noārdāmās atkritumu frakcijas un attīrīta līdz kvalitātei, kas ir līdzvērtīga dabas­gāzes kvalitātei;

2.8. svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 9,5–10 tilpumprocenti no kopējā produktu daudzuma;

2.9. dīzeļdegvielu (gāzeļļu) (tai skaitā mērenā klimata apstākļos izmantojamu A, B, C, D, E, F kategorijas dīzeļdegvielu), kura satur biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas, 6,5–7 tilpumprocentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.492; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

II. Kvalitātes prasības biodegvielai un tās sajaukumam ar fosilo degvielu un atbilstības novērtēšanas kārtība

3. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības atbilst standartam LVS EN 14214:2012 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes" (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.492; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

4. Šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto produktu kvalitātes prasības noteiktas normatīvajos aktos par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā)

4.1 Šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 5.pielikumā un atbilst standartam LVS CEN/TS 15293:2011 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes".

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

5. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.649.)

6. Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 3.pielikumā.

6.1 Šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 4.pielikumā.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

6.2 Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15403-1:2011 "Dabas gāze. Dabas gāze, ko izmanto par saspiestu autodegvielu. 1.daļa: Kvalitātes raksturošana (ISO 15403-1:2006)".

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

6.3 Šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 7.pielikumā.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

6.4 Šo noteikumu 2.9.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 8.pielikumā.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

7. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina ar vienu no šādiem dokumentiem:

7.1. ar atbilstības sertifikātu, ko izsniegusi akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", veicot to interpretāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs");

7.2. ar dokumentu, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija, par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minētajā dokumentā norāda šo noteikumu 3., 4.1, 6., 6.1, 6.2, 6.3 un 6.4 punktā noteiktos parametrus un ziņas (informāciju) par šo noteikumu 2.punktā minētajā produktā esošo bioetanola, biometāna, no tīras rapšu sēklu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas un tīras rapša sēklu eļļas daudzumu procentos.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

7.1 Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus drīkst realizēt tikai tad, ja tiem ir dokuments, kas apliecina šo produktu atbilstību kvalitātes prasībām.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1254 redakcijā)

7.2 Šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina dokuments, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par benzīna un dīzeļdegvielas novērtēšanu.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1254 redakcijā)

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajā dokumentā, kas apliecina produkta atbilstību kvalitātes prasībām, ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) papildus norāda klimatisko klasi vai kategoriju:

8.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajam produktam — atbilstoši stan­dartam LVS EN 14214:2012 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes";

8.2. šo noteikumu 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajiem produktiem — atbilstoši standartam LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.492; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

9. Cetānskaitlis šo noteikumu 2.1., 2.4. un 2.9.apakšpunktā minētajiem produktiem, ko nosaka, lietojot standartā LVS EN ISO 5165:2005 "Naftas produkti – Dīzeļdegvielas uzliesmošanas kvalitātes noteikšana – Cetāna metode" noteikto metodi, nav mazāks par 51.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

10. Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) cetānskaitlis šo noteikumu 2.4. un 2.9.apakšpunktā minētajiem produktiem nav mazāks par 47.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

11. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minēto produktu parametrus nosaka, tos testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs".

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

11.1 Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā produkta taukskābju metilesteru (FAME) daudzumu vidējos destilātos nosaka, produktu testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS 379:2006 "Šķidrie naftas produkti. 30% taukskābju metilesteru (FAME) daudzuma noteikšana vidējos destilātos. Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

11.2 Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētā produkta parametrus nosaka, produktus testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 13686:2013 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana", standartam LVS EN ISO 6976:2007 "Dabasgāze - Siltumradītspējas aprēķins, blīvums, relatīvais blīvums un sastāva Vobbes indekss" un standartam LVS EN ISO 13443:2007 "Dabasgāze. Standartapstākļi".

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

12. Biodīzeļdegvielas ražotājs nodrošina biodīzeļdegvielas kvalitāti atbilstoši standarta LVS EN 14214:2012 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes" prasībām.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.492; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

12.1 Biodegvielas ražotājs nodrošina, lai šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā biodegviela (arī tīra rapša sēklu eļļa un citas no eļļas augiem iegūtas tīras augu eļļas, ko augu eļļu ražotājs piegādā akcīzes preču noliktavām) atbilstu šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

12.2 Svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols, ja absolūtā spirta saturs ir 85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma, ražotājs nodrošina kvalitāti atbilstoši standartam LVS CEN/TS 15293:2011 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes".

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

12.3 Šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētā produkta ar klimatu saistītās prasības noteiktas šo noteikumu 6.pielikumā. Latvijā A klase jālieto no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim, bet B klase – no 1.novembra līdz 31.martam.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā)

12.4 Metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs šo noteikumu 2.6. un 2.8.apakšpunktā minētajos produktos nedrīkst pārsniegt 6 mg Mn uz litru. Ja komersants degvielai, kura tiek realizēta mazumtirdzniecībā, ir pievienojis metālu piedevas, visās degvielas tirdzniecības vietās, kurās patērētājiem ir pieejama degviela ar metālu piedevām, labi redzamā vietā izliek norādes par metālu piedevas saturu degvielā ar šādu marķējuma tekstu: "Satur metālu piedevas". Šo marķējumu izvieto kopā ar informāciju par degvielas tipu. Marķējuma un burtu izmēriem jābūt tādiem, lai tie būtu labi saredzami un viegli salasāmi.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

III. Biodegvielas ražošana, jaukšana ar fosilo degvielu, aprite un kontroles kārtība

13. Biodegvielu ražo, sajauc ar fosilo degvielu (naftas produktiem) un pārstrādā, kā arī ieved Latvijas tirgū no Eiropas Savienības valstīm saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" un normatīvajiem aktiem par akcīzes preču aprites kārtību.

14. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515.)

15. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515.)

16. Lai saņemtu apliecinājuma dokumentu, akcīzes preču noliktavas turētājs no produkta partijas ņem paraugu atbilstoši standartam LVS EN ISO 3170:2005 "Naftas šķidrie produkti - Ar roku vadāma parauga ņemšana". Akcīzes preču noliktavas turētājs noteiktā parauga ņemšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Biogāzes parametrus nosaka, paraugus testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 13686:2013 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana".

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

17. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515.)

18. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515.)

19. Komersants šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētos produktus var sajaukt, izmantojot arī šķidrumu sajaukšanas plūsmas metodi, ja šādu procesu pieļauj citi normatīvie akti akcīzes preču aprites jomā.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515.)

21. Ražojot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, tiek sastādīts ražošanas akts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes preču aprites kārtību. Aktā papildus norāda:

21.1. (svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515);

21.2. ziņas par izejvielu izcelsmi (piemēram, no rapša sēklu eļļas, no citiem lauksaimniecības produktiem). Ja par izej­vielu tiek izmantota biodeg­viela, papildus norāda ziņas par biodegvielas koncentrāciju procentos;

21.3. biodegvielas daudzumu procentos no kopējā galaprodukta daudzuma, ja biodegviela tiek sajaukta ar fosilo degvielu.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515)

22. Pārvietojot un realizējot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, noformē un pievieno degvielas attaisnojuma dokumentu saskaņā ar akcīzes preču apriti un grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Degvielas attaisnojuma dokumentā papildus norāda biodīzeļdegvielas vai bioetanola daudzumu procentos no kopējā degvielas daudzuma un šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā minētā kvalitāti apliecinošā dokumenta numuru un izsniegšanas datumu.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

23. Akcīzes preču noliktavas preču uzskaitē atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti norāda biodīzeļdegvielas un tīras rapša sēklu eļļas un citu no eļļas augiem iegūtu tīru augu eļļu daudzumu, kas jau ir saražots un par kādu paredzēts saņemt apliecinājuma dokumentu.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515.)

25. Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus glabā, uzskaita un realizē atsevišķi no pārējiem naftas produktiem.

26. Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus ar atšķirīgu biodegvielas procentuālo daudzumu, ja atkarībā no tā mainās produktu kvalitātes prasības, glabā, uzskaita un realizē atsevišķi.

IV.Tirgus uzraudzība

27. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu tirgus uzraudzību atbilstoši kompetencei veic Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk — uzraudzības institūcijas).

28. Uzraudzības institūcijas, kuras atbilstoši kompetencei saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic tirgus uzraudzību, reizi mēnesī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem. Ja Valsts ieņēmumu dienestam tirgus uzraudzības nodrošināšanai nepieciešama papildu informācija, to sniedz pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.

29. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu apritē iesaistītais komersants pēc uzraudzības institūcijas pieprasījuma uzrāda šo noteikumu 7.punktā minēto kvalitāti apliecinošo dokumentu.

30. Katru gadu līdz 15.aprīlim Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par šo noteikumu 2.punktā minēto produktu realizāciju valstī iepriekšējā gadā.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515)

31. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu apritē iesaistītais komersants ir atbildīgs par šajos noteikumos minēto prasību ievērošanu.

32. Visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 2.punktā minēto produktu atbilstības uzraudzību, sedz no uzraudzību veikušo institūciju līdzekļiem. Ja konstatēts, ka produkti neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, attiecīgos izdevumus sedz šo produktu īpašnieks vai valdītājs.

V. Patērētāju informēšanas kārtība

33. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu vairumtirdzniecības vietās uz tvertnēm, kurās uzglabā minētos produktus (mazumtirdzniecības vietās uz degvielas uzpildes stacijas tehnoloģiskās iekārtas (degvielas uzpildes automāta)) piestiprina informatīvu zīmi, kurā skaidri un saredzami norāda šādu informāciju:

33.1. norāde "Biodegviela" (norāde nav nepieciešama, ja biodīzeļ­degvie­las vai bioetanola sajaukums ar fosilo degvielu nepārsniedz 5 tilpumprocentus no kopējā galaprodukta daudzuma);

33.2. ja biodīzeļdegvielas vai bioetanola sajaukums ar fosilo degvielu pārsniedz 5 tilpumprocentus no kopējā galaprodukta daudzuma:

33.2.1. šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajam produktam – norāde “B30”;

33.2.2. šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētajiem produktiem – norāde “AE100”;

33.2.3. šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētajam produktam – norāde “E85”;

33.3. atbilstība klimata kategorijai un klasei (periodā no 1.novembra līdz 31.martam);

33.4. norāde "Biogāze" (uz gāzes uzpildes tehnoloģiskās iekārtas);

33.5. šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētajam produktam – norāde "E10";

33.6. šo noteikumu 2.9.apakšpunktā minētajam produktam – norāde "B7".

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.515; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.649; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.492)

34. Degvielas mazumtirgotājs informatīvajā zīmē norāda, ka šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.8.apakšpunktā minēto produktu izmantošanai nepieciešami iekšdedzes dzinēji, kas ir konstruēti vai vēlāk piemēroti biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma lietošanai.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

35. Katrā šo noteikumu 2.punktā minēto produktu aprites posmā, tajā skaitā mazumtirdzniecības vietās, nepieciešams attiecīgs biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma kvalitāti apliecinošs dokuments vai tā kopija. Degvielas mazumtirgotājs uzrāda minēto dokumentu pēc patērētāja pieprasījuma.

VI. Kārtība, kādā nodod pārstrādei vai iznīcina kvalitātes prasībām neatbilstošu biodegvielu vai biodegvielas sajaukumu ar fosilo degvielu

36. Ja komersants vai uzraudzības institūcija konstatē, ka biodegviela vai biodegvielas sajaukums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, to iznīcina vai nodod pārstrādei, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu produktu, vai izmanto par kurināmo siltumenerģijas ražošanai.

37. Šo noteikumu prasībām neatbilstošas biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma transportēšanas un iznīcināšanas izdevumus sedz to īpašnieks vai valdītājs.

38. Bioetanolu, denaturētu bioetanolu un šo noteikumu 2.punktā minētos produktus atļauts iznīcināt komersantam, kas var nodrošināt sadegšanas produk­tu atrašanos augstā temperatūrā pietiekami ilgu laiku, lai sadalītu lielmolekulā­ros ogļūdeņražus.

39. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu iznīcināšanu saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi un attiecīgo pašvaldību (iznīcināšanas vietu un laiku). Bioetanolu un denaturētu bioetanolu iznīcina to glabāšanas vietā vai reģionālās vides pārvaldes vai pašvaldības norādītajā vietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un standar­tiem, kas nosaka vides kvalitātes prasības.

40. Visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 2.punktā minēto pro­duktu atbilstības uzraudzību, sedz no uzraudzību veikušo institūciju līdzekļiem. Ja konstatēts, ka produkti neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, attiecīgos izdevumus sedz šo produktu īpašnieks vai valdītājs.

VII. Noslēguma jautājumi

41. Līdz 2008.gada 1.janvārim maksimālais sēra saturs dīzeļdegvielā, ku­rai pievienota biodīzeļdegviela un kuru paredzēts izmantot visurgājējā tehnikā, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, nedrīkst pārsniegt 2000 mg/kg no dīzeļdegvielas masas. Par to tirdzniecības vietā ir attiecīga norāde.

42. Šo noteikumu 1.pielikuma 15.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

43. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.649.)

44. Šo noteikumu 22.punkts piemērojams arī tad, ja izmanto stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai). Stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) drīkst izmantot līdz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam termiņam.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā)

45. Šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakš­punktā minētās prasības neattiecas uz:

45.1. dīzeļdegvielu, kuru izmanto jūras transporta flotes kuģu dzinējos;

45.2. dīzeļdegvielu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos;

45.3. arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4.klases dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.492; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

46. Šo noteikumu 2.2., 2.6. un 2.8.apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz:

46.1. benzīnu, kuru izmanto sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteles aizdedzi, ja sacīkšu sporta automašīnas noteiktā kārtībā ir reģistrētas Ceļu satiksmes drošības direkcijā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir atzīme “sporta”;

46.2. benzīnu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.492)

47. No 2014.gada 1.janvāra metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs degvielā nedrīkst pārsniegt 2 mg Mn uz litru.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

48. Līdz 2011.gada 31.decembrim dīzeļdegvielā, kuru paredzēts izmantot dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, maksimālais sēra saturs nedrīkst pārsniegt 1000 mg/kg.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.492)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija Direktīvas 2003/30/EK par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu trans­portā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra Direktīvas 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 3.marta Direktīvas 2003/17/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti (dokuments attiecas uz EEZ);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK;

5) Komisijas 2011.gada 1.jūnija Direktīvas 2011/63/ES, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības biodīzeļdegvielai, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas(1)

(Pielikums MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

Nr.
p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Esteru saturs(2)

% (m/m)

96,5(3)

2.

Blīvums, 15 oC(4)

kg/m3

860

900

3.

Viskozitāte(5), 40 oC

mm2/s

3,5

5,0

4.

Cetānskaitlis

51,0

5.

Sēra saturs(6)

mg/kg

10,0

6.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

120

7.

Ūdens saturs

mg/kg

500

8.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

0,50

9.

Jodskaitlis

g I2 /100 g

120

10.

Metanola saturs

% (m/m)

0,20

11.

Monoglicerīdu saturs

% (m/m)

0,80

12.

Diglicerīdu saturs

% (m/m)

0,20

13.

Triglicerīdu saturs

% (m/m)

0,20

14.

Brīvais glicerīns(7)

% (m/m)

0,02

15.

Kopējais glicerīna saturs

% (m/m)

0,25

16.

Fosfora saturs

mg/kg

10,0

17.

Koksēšanas atlikums

% (m/m)

0,30

18.

Pelnu saturs

% (m/m)

0,02

19.

Kopējais piesārņojums

mg/kg

24

20.

Vara plāksnītes korozija, 3 h, 50 oC

klase

1.klase

21.

Oksidēšanās stabilitāte, 110 oC

stundas

6,0

22.

Linolēnskābes metilesteris

% (m/m)

12,0

23.

Metālu 1.grupa (Na+K)

mg/kg

5,0

24.

Metālu 2.grupa (Ca+Mg)

mg/kg

5,0

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām biodīzeļdegvielas īpašībām noteiktas piemērojamos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” un kas ir publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 14078:2010 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābes metilesteru (FAME) noteikšana vidējos destilātos. Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(3) Nav atļauta FAME nesaturošu savienojumu pievienošana, izņemot piedevas.

(4) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675:2005 “Nafta un šķidrie naftas produkti – Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai – Areometra metode”, nosakot blīvumu 15 °C tempera­tūrā.

(5) Ja CFPP ir -20 °C vai zemāk, tad viskozitāte, kas mērīta pie -20 °C, nedrīkst pārsniegt 48 mm2/s.

(6) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN ISO 20884:2011 "Naftas produkti. Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā. Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektrometrijas metode (ISO 20884:2011)".

(7) Strīdu gadījumā brīvā glicerīna noteikšanai lieto standartu LVS EN 14105:2011 "Tauku un eļļu atvasinājumi. Taukskābju metilesteri (FAME). Brīvā un kopējā glicerīna, mono-, di- un triglicerīdu satura noteikšana".

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela (5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma) (1)

(Pielikums svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254)

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas (30–30,5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma)(1)

(Pielikums MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Cetānskaitlis(2)

51,0

2.

Taukskābju metilesteru (FAME) saturs(3)

% (V/V)

30,0

30,5

3.

Blīvums, 15 oC(4)

kg/m3

820

890

4.

Viskozitāte, 40 oC

mm2/s

3,0

5,0

5.

Sēra saturs(5)

mg/kg

10,0

6.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

70

7.

Ūdens saturs

mg/kg

290

8.

Jodskaitlis

g I2 /100 g

42

120

9.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

0,50

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tādas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) īpašībām, kurai pievienota biodīzeļdegviela (30 tilpumprocentu no kopējā naftas produktu daudzuma), noteiktas piemērojamos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” un kas ir publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) cetānskaitlis nav mazāks par 47.

(3) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 14078:2010 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābes metilesteru (FAME) noteikšana vidējos destilātos. Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(4) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675:2005 “Nafta un šķidrie naftas produkti – Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai – Areometra metode”, nosakot blīvumu 15 °C temperatūrā.

(5) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN ISO 20884:2011 "Naftas produkti. Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā. Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektrometrijas metode (ISO 20884:2011)".

4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības tīrai rapša sēklu eļļai un citai no eļļas augiem iegūtai tīrai nerafinētai vai rafinētai augu eļļai, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos(1)

(Pielikums MK 24.07.2007. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Blīvums, 15 oC(2)

kg/m3

900

930

2.

Uzliesmošanas temperatūra

oC

220

-

3.

Kinemātiskā viskozitāte, 40 oC

mm2/s

-

36,0 (38,0*)

4.

Siltumspēja(3)

kJ/kg

36 000

-

5.

Cetānskaitlis

-

39

-

6.

Koksēšanas atlikums(4)

% (m/m)

0

0,40

7.

Joda skaitlis

g I2 /100 g

95

125

8.

Sēra saturs

mg/kg

10

9.

Kopējais piesārņojums

mg/kg

24

10.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

2,0 (3,5*)

11.

Oksidēšanās stabilitāte, 110 oC(5)

stundas

6,0 (5,0*)

12.

Fosfora saturs

mg/kg

12 (20*)

13.

Magnija un kalcija saturs

mg/kg

20

14.

Pelnu saturs

% (m/m)

0,01

15.

Ūdens saturs

% (m/m)

0,075

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tādas tīras rapša sēklu eļļas un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas īpašībām, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos, noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Ja blīvums eksperimentāli noteikts citā temperatūrā, to pārrēķina 15 oC temperatūrai.

(3) Vidējā siltumspēja (tirgus dati liecina, ka tā ir aptuveni 37500 kJ/kg).

(4) Nosaka eļļai, nevis tās destilācijas 10 % atlikumam.

(5) Pārbauda bez piedevu pievienošanas.

(*) Rādītāji piemērojami pārejas periodā līdz 2010.gada 1.janvārim.

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70–85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma)(1)

(Pielikums MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1254; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

Nr. p.k.

Īpašības

Mērvienība

Robežlielums

minimālais

maksimālais

1.

Pētnieciskais oktānskaitlis, POS

95,0

2.

Motora oktānskaitlis, MOS

85,0

3.

Sēra saturs(2)

mg/kg

10

4.

Oksidēšanās stabilitāte

minūtes

360

5.

Sveķu saturs (šķīdināts)

vai sveķveida produktu saturs

mg/100 ml

5

6.

Izskats (nosaka apkārtējā tempe­ratūrā vai tempe­ratūrā 15 oC – augstākajā no tām)

Tīrs un caurspīdīgs vai dzidrs, bez acīmredzamiem atlikumiem un nogulsnēm

7.

Augstākie spirti (C3–C8)

% (V/V)

2,0

8.

Metanols

% (V/V)

1,0

9.

Ēteri (pieci C atomi vai vairāk)

% (V/V)

5,2

10.

Fosfors

mg/l

Nenosakāms(3)

11.

Ūdens saturs

0,3

12.

Neorganisko hlorīdu saturs

mg/l

1

13.

pH

6,5

9,0

14.

Vara plāksnītes korozija

pakāpe

1.klase

15.

Skābums (kā etiķskābe CH3COOH)

% (m/m)

(mg/l)

0,005 (40)

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām tāda svinu nesaturoša benzīna īpašībām, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70–85 tilpum­procenti no kopējā galaprodukta daudzuma), noteiktas piemērojamos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” un kas ir publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Skatīt standartu LVS CEN/TS 15293:2011 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes".

(3) Skatīt standarta LVS CEN/TS 15293:2011 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes" 5.3.apakšpunktu: “Lai aizsargātu automobiļu dzinējus un/vai katalizatora sistēmas, komponentes, kas satur fosforu un/vai dzelzi un/vai mangānu un/vai svinu, netiks pievienotas etanolam E85.”

6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Ar klimatu saistītās prasības svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (70–85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma)(1)

(Pielikums MK 25.06.2009. noteikumu Nr.649 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

Nr.
p.k.

Īpašības

Vienības

A klase

B klase

1.

Etanols + augstākie spirti

% (V/V), min

75

70

2.

Augstākās klases bezsvina benzīns kā norādīts LVS EN 228(2)

% (V/V)

14–22

14–30

3.

Tvaika spiediens(3)

kPa, min

kPa, max

35,0

60,0

50,0

100,0

4.

Beigu vārīšanās punkts FBP

oC, max

210

210

5.

Destilācijas atlikums

% (V/V), max

2

2

Piezīmes.

(1) Skatīt standarta LVS CEN/TS 15293:2011 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes" 5.5.apakšpunktu: “Parasti lietojamās prasības un testēšanas metodes.”

(2) Svinu nesaturoša benzīna saturu var noteikt, atņemot no 100 ūdens un spirta satura summu procentos.

(3) Norāda sausā tvaika spiediena ekvivalentu (DVPE).

7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam ar pievienotu bioetanolu līdz 10 tilpumprocentiem no kopējā benzīna tilpuma

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

Nr.p.k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1. Pētnieciskais oktānskaitlis

95

2. Motora oktānskaitlis

85

3. Tvaika spiediens vasaras periodā3

kPa

70,0

4. Destilācija
- pārtvaicētās degvielas daudzums 100 °C temperatūrā

% V/V

46,0

- pārtvaicētās degvielas daudzums 150 °C temperatūrā

% V/V

75,0

5. Ogļūdeņražu sastāvs
- olefīni

% V/V

18,0

- aromātiskie ogļūdeņraži

% V/V

35,0

- benzols

% V/V

1,0

6. Skābekļa saturs

% m/m

3,7

7. Skābekli saturošie savienojumi
- metanols

% V/V

3,0

- etanols (var būt jāpievieno stabilizatori)

% V/V

10,0

- izopropilspirts

% V/V

12,0

- terc-butilspirts

% V/V

15,0

- izobutilspirts

% V/V

15,0

- ēteri, kuru molekulā ir 5 oglekļa atomi vai vairāk

% V/V

22,0

- citi skābekli saturoši savienojumi4

% V/V

15,0

8. Sēra saturs

mg/kg

10,0

9. Svina saturs

g/l

0,005

Piezīmes.

1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes". Pēc vajadzības var pieņemt analītiskās metodes, kas noteiktas standartā LVS EN 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" standartu aizvietošanai, ja tās var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

3 Vasaras periods sākas ne vēlāk par 1.jūniju un ilgst vismaz līdz 31.augustam.

4 Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā LVS EN 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" noteikto.

8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772
Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai ar pievienotu biodīzeļdegvielu līdz septiņiem tilpumprocentiem no kopējā degvielas tilpuma

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.492 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.169)

Nr.p.k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1. Cetānskaitlis

51,0

2. Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

845,0

3. Destilācija:

- temperatūra, kad iztvaicēts 95 % V/V degvielas

°C

360,0

4. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

% m/m

8,0

5. Sēra saturs

mg/kg

10,0

6. Taukskābju metilestera saturs

% V/V

7,03

Piezīmes.

1 Tiek lietotas testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes". Var pieņemt analīzes metodi, kas noteikta aizvietojuma standartā LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", ja ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

3 Taukskābju metilesteri atbilst standartam LVS EN 14214:2012 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes".

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 772Pieņemts: 18.10.2005.Stājas spēkā: 22.10.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 21.10.2005.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
119463
{"selected":{"value":"01.06.2014","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2007","iso_value":"2007\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2007.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2007","iso_value":"2007\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2007.-31.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2005","iso_value":"2005\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2005.-27.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva