Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.562

Rīgā 2005.gada 26.jūlijā (prot. Nr.43 78.§)
Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.panta trešo daļu,
15.panta pirmo un otro daļu, 16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ģimenes valsts pabalsta (turpmāk - pabalsts) un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu (turpmāk - piemaksa) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalstu piešķir:

2.1. vienam no bērna vecākiem - no bērna piedzimšanas dienas;

2.2. bērna aizbildnim vai adoptētājam - no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas;

2.3. personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, - no dienas, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

(Grozīts ar MK 11.07.2006. noteikumiem Nr.571; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823)

3. Piemaksu piešķir:

3.1. vienam no bērna vecākiem - no bērna invaliditātes noteikšanas dienas;

3.2. bērna aizbildnim vai adoptētājam - no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas, ja bērnam invaliditāte bijusi noteikta agrāk;

3.3. personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, - no dienas, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

(Grozīts ar MK 11.07.2006. noteikumiem Nr.571; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823)

4. Nosakot pabalsta apmēru par otro bērnu un nākamajiem bērniem ģimenē, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823)

5. Pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu un piemaksu neizmaksā:

5.1. par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

5.2. par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības;

5.3. par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823)

6. Pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā neieskaita:

6.1. (svītrots ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823);

6.2. bērnus, par kuriem mātei un tēvam atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības;

6.3. (svītrots ar MK 11.07.2006. noteikumiem Nr.571);

6.4. aizbildnībā esošus bērnus, par kuriem pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki;

6.5. pilngadību sasniegušos bērnus, par kuriem ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823)

7. (Svītrots ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.684.)

II. Pabalsta un piemaksas apmērs un tā pārskatīšanas kārtība

8. Pabalsta apmērs par pirmo bērnu ģimenē ir astoņi lati mēnesī.

(Grozīts ar MK 11.07.2006. noteikumiem Nr.571)

9. Piemaksas apmērs ir 75 lati mēnesī.

(Grozīts ar MK 07.10.2008. noteikumiem Nr.831)

10. Pabalsta un piemaksas apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām.

III. Pabalsta un piemaksas piešķiršana

11. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā:

11.1. iesniedz:

11.1.1. rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu;

11.1.2. izziņu no vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes (par katru mācību gadu), ja bērns ir vecāks par 15 gadiem un informācija par bērnu nav iesniegta elektroniski;

11.2. uzrāda:

11.2.1. personu apliecinošu dokumentu;

11.2.2. bērna dzimšanas apliecību;

11.2.3. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.684)

12. Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem pabalsta pieprasītājs uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823)

12.1 Ja pabalsta pieprasītājs ir adoptētājs, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem pabalsta pieprasītājs uzrāda tiesas sprieduma norakstu par adopcijas apstiprināšanu.

(MK 11.07.2006. noteikumu Nr.571 redakcijā)

13. Ja pabalsta pieprasītājs ir persona, kura faktiski audzina bērnu, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem pabalsta pieprasītājs uzrāda bāriņtiesas lēmumu par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823)

14. Bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu un turpmāk reizi divās nedēļās, izglītības iestāde, kurā bērns mācās, elektroniski iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par bērnu. Izglītības un zinātnes ministrija saņemto informāciju elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja informācija par bērnu nav iesniegta elektroniski, pabalsta pieprasītājs katru gadu līdz 15.septembrim iesniedz šo noteikumu 11.1.2.apakšpunktā minēto izziņu.

(MK 09.10.2007. noteikumu Nr.684 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2008., sk. grozījumu 2.punktu.)

15. Pieprasot piemaksu par bērnu invalīdu, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem pabalsta pieprasītājs iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības (vispārēja vai speciāla profila Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas) atzinumu par invaliditātes noteikšanu.

16. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir laikus iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības atzinumu par invaliditātes termiņa pagarināšanu, lai piemaksas izmaksāšana netiktu pārtraukta.

17. (Svītrots ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.823.)

18. Dokumentus par pabalsta un piemaksas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas un pieņem lēmumu par pabalsta vai piemaksas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu vai piemaksu.

19. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt pabalstu un piemaksu:

19.1. ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta un piemaksas piešķiršanas nosacījumiem;

19.2. ja pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona neiesniedz vai neuzrāda Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā visus šajos noteikumos paredzētos dokumentus. Par dokumentu iesniegšanu un uzrādīšanu izdara atzīmi personas iesniegumā par pabalsta piešķiršanu.

(Grozīts ar MK 11.07.2006. noteikumiem Nr.571; MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.684)

20. Lēmumu par pabalsta vai piemaksas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt pabalstu vai piemaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot tā apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtību.

IV. Pabalsta un piemaksas izmaksa

21. Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

22. Ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

23. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajos gadījumos pabalstu izmaksā, ja bērns starplaikos starp uzturēšanos valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē bijis vecāku apgādībā ilgāk par mēnesi un to apliecina valsts, pašvaldības vai privātās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes izziņa.

24. Ja šo noteikumu 11.1.2.apakšpunktā minētā izziņa vai 14.punktā minētā informācija par kārtējo mācību gadu nav iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā līdz 15.septembrim, pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Pēc elektroniski vai papīra formā sniegtās informācijas saņemšanas par bērna mācību pārtraukšanu pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pabalsta saņēmējam rakstiski paziņo par pabalsta izmaksas pārtraukšanu. Pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc šo noteikumu 14.punktā minētās informācijas vai 11.1.2.apakšpunktā minētās izziņas iesniegšanas dienas. Neizmaksāto pabalstu summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita pabalstam par kārtējo mēnesi.

(MK 09.10.2007. noteikumu Nr.684 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2008., sk. grozījumu 2.punktu.)

25. Pabalstu un piemaksu pārtrauc izmaksāt Valsts sociālo pabalstu likuma 20.pantā minētajos gadījumos.

26. Ja persona tai piešķirto pabalstu un piemaksu nav laikus saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, attiecīgo summu, kas personai pienākas, izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

27. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalsta un piemaksas summu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

28. Ja persona nepamatoti saņemto pabalsta un piemaksas summu neatmaksā labprātīgi vai valsts sociālo pabalstu izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, ceļot prasību tiesā.

29. Pabalstu un piemaksu pārtrauc izmaksāt ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta un piemaksas izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta un piemaksas piešķiršanas brīdī jau bijis zināms pabalsta un piemaksas izmaksas pārtraukšanas termiņš).

V. Noslēguma jautājums

30. Noteikumi piemērojami ar 2005.gada 1.jūliju.

31. Līdz 2008.gada 31.augustam Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts nodrošina izglītības iestādēm informācijas elektronisko iesniegšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par bērniem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu un mācās vispārējās izglītības iestādēs Rīgas un Ventspils pašvaldībās.

(MK 09.10.2007. noteikumu Nr.684 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 562Pieņemts: 26.07.2005.Stājas spēkā: 30.07.2005.Zaudē spēku: 21.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 29.07.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
113509
{"selected":{"value":"01.01.2009","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-20.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-20.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2008","iso_value":"2008\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2007","iso_value":"2007\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2007.-31.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-12.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2006","iso_value":"2006\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2005","iso_value":"2005\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2005.-14.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"