Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1176

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 44.§)
Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.panta trešo daļu,
15.panta pirmo un otro daļu, 16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ģimenes valsts pabalsta (turpmāk – pabalsts) un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu (turpmāk – piemaksa) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalstu piešķir:

2.1. vienam no bērna vecākiem – no bērna viena gada vecuma sasnieg­šanas dienas;

2.2. bērna aizbildnim vai adoptētājam – no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas, ja bērns sasniedzis viena gada vecumu;

2.3. personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, – no dienas, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, ja bērns sasniedzis viena gada vecumu.

3. Piemaksu piešķir:

3.1. vienam no bērna vecākiem – no dienas, kad noteikts bērna invalīda statuss;

3.2. bērna aizbildnim vai adoptētājam – no aizbildnības vai adopcijas nodibināšanas dienas, ja bērnam invalīda statuss bijis noteikts agrāk;

3.3. personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, – no dienas, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

4. Nosakot pabalsta apmēru par otro bērnu un nākamajiem bērniem ģimenē, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adop­tētos un aizbildnībā esošos bērnus.

5. Pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu un piemaksu neizmaksā:

5.1. par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

5.2. par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības;

5.3. par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina.

6. Pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā neieskaita:

6.1. bērnu, par kuru mātei un tēvam atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības;

6.2. aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki;

6.3. pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

II. Pabalsta un piemaksas apmērs un tā pārskatīšanas kārtība

7. Pabalsta apmērs par pirmo bērnu ģimenē ir astoņi lati mēnesī.

8. Piemaksas apmērs ir 75 lati mēnesī.

9. Pabalsta un piemaksas apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām.

III. Pabalsta un piemaksas piešķiršana

10. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā:

10.1. iesniedz:

10.1.1. rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu;

10.1.2. vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja bērns sasniedzis 15 gadu vecumu un turpmāk – par katru mācību gadu līdz 15.septembrim, ja bērns mācās ārvalstu izglītības iestādē;

10.2. uzrāda:

10.2.1. personu apliecinošu dokumentu;

10.2.2. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona.

11. Šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētos dokumentus persona neuz­rāda, ja pieprasījums par pabalsta piešķiršanu un šo noteikumu 10.2.2.apakš­punktā minētā pilnvara iesniegta elektroniska dokumenta formā atbilstoši nor­matīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. Ja pabalsta pieprasītājs ir:

12.1. aizbildnis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku infor­māciju par aizbildnības nodibināšanu iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodi­bi­nāšanu;

12.2. adoptētājs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku infor­māciju par adopcijas apstiprināšanu iesniedz tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par adopcijas apstip­rināšanu;

12.3. persona, kura faktiski audzina bērnu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku informāciju par pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par pabalsta izmak­sāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

13. Bāriņtiesa vai tiesa ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc lēmuma pieņem­šanas paziņo par to Valsts sociālās apdro­šināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši aizbildņa, adoptētāja vai tās personas deklarētajai dzīvesvietai, kura faktiski audzina bērnu.

14. Bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu un turpmāk reizi divās nedēļās, Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase) elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Izglītības un zinātnes ministrija nesniedz informāciju par bērniem no kalendāra gada 31.maija līdz 1.septembrim, izņemot informāciju par izlaiduma klasēs izglītojamajiem. Šo informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz kalendāra gada jūnijā.

15. Dokumentus par pabalsta un piemaksas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas un pieņem lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu vai piemaksu.

16. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt pabalstu un piemaksu:

16.1. ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta un piemaksas piešķiršanas nosacījumiem;

16.2. ja pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona neiesniedz vai neuzrāda Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā visus šajos noteikumos paredzētos dokumentus. Par dokumentu iesniegšanu un uzrādīšanu izdara atzīmi personas pieprasījumā par pabalsta piešķiršanu.

IV. Pabalsta un piemaksas izmaksa

17. Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

18. Pabalstu un piemaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

19. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajos gadījumos pabalstu izmaksā, ja bērns starplaikos starp uzturēšanos valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē bijis vecāku apgādībā ilgāk par mēnesi un to apliecina valsts, pašvaldības vai privātās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes informācija. Informāciju par bērnu valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde rakstiski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

20. Ja šo noteikumu 10.1.2.apakšpunktā minētā izziņa vai šo noteikumu 14.punktā minētā informācija par kārtējo mācību gadu nav iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Izlaiduma klasēs izglītojamajiem pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju. Pēc elektroniski vai papīra formā sniegtās informācijas saņemšanas par bērna mācību pārtraukšanu pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas.

21. Pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc šo noteikumu 10.1.2.apakš­punktā minētās izziņas vai šo noteikumu 14.punktā minētās informācijas iesniegšanas dienas. Neizmaksāto pabalstu summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita pabalstam par kārtējo mēnesi.

22. Pabalstu un piemaksu pārtrauc izmaksāt Valsts sociālo pabalstu likuma 20.pantā minētajos gadījumos.

23. Ja persona tai piešķirto pabalstu un piemaksu nav laikus saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, attiecīgo summu, kas personai pienākas, izmaksā par visu pagājušo laikposmu, par kuru personai bija jāsaņem pabalsts vai piemaksa.

24. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalsta un piemaksas summu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

25. Pabalstu un piemaksu pārtrauc izmaksāt ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta un piemaksas izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta un piemaksas piešķiršanas brīdī jau bijis zināms pabalsta un piemaksas izmaksas pārtraukšanas termiņš).

V. Noslēguma jautājumi

26. Pabalstu piešķir par bērnu, kurš nav sasniedzis viena gada vecumu, ja bērns piedzimis līdz 2010.gada 3.maijam (ieskaitot).

27. Lai saņemtu pabalstu par bērnu, kas piedzimis līdz 2010.gada 3.mai­jam (ieskaitot), pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

28. Ja bērns ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un šo noteikumu 14.punktā minētā informācija par bērnu nav iesniegta elektroniski, līdz 2010.gada 31.oktobrim pabalsta pieprasītājs iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā vispārējās izglī­tības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu papīra formā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1176Pieņemts: 13.10.2009.Stājas spēkā: 21.10.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 20.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
199323
21.10.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"