Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.40/208-1380

Rīgā 2004.gada 20.februārī

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka:
1) 2004.gada 11.februārī stājās spēkā "Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā" (apstiprināts ar 2003.gada 12.augusta MK noteikumiem Nr.442; parakstīts Viļņā 2003.gada 3.oktobrī);
2) 2004.gada 11.februārī stājās spēkā "Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgums par sadarbību tūrisma jomā" (apstiprināts ar 2003.gada 12.augusta MK noteikumiem Nr.443; parakstīts Kišiņevā 2003.gada 6.novembrī);
3) 2004.gada 6.februārī stājās spēkā "Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorands par sadarbību aizsardzības jomā" (apstiprināts ar 2003.gada 17. jūlija MK noteikumiem Nr.386; parakstīts Minhenē 2004.gada 6.februārī);
4) 2004.gada 8.janvārī stājās spēkā "Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas saprašanās memorands par militāro sadarbību" (apstiprināts ar 2003.gada 2.decembra MK noteikumiem Nr.672; parakstīts Helsinkos 2004.gada 8.janvārī);
5) 2003.gada 27.maijā stājās spēkā Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmums par grozījumiem Eiropas Līguma 3.protokolā (ratificēts Saeimā 2004.gada 22.janvārī; publicēts "Latvijas Vēstnesī" Nr.22(2970) 2004.gada 11.februārī).

Juridiskā departamenta
direktors R.Jansons

Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums
par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, par informācijas apmaiņu
un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā

Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk "Līgumslēdzējas puses"),
Atsaucoties uz 1986.gada 26.septembra Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, (turpmāk - SAEA Konvencija),
Ņemot vērā 1975.gada 1.augusta Eiropas Drošības un sadarbības konferences Noslēguma dokumenta noteikumus,
Vēloties turpmāk stiprināt starptautisko sadarbību kodolenerģijas drošas izmantošanas un jonizējošā starojuma tehnoloģiju jomā,
Pārliecībā, ka visaptveroša sadarbība starp abām valstīm veicinās iespējamu kodolavāriju un radiācijas avāriju riska un seku ierobežošanu un uzlabos aizsardzības pret radiāciju infrastruktūru,
Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants
Piemērošanas sfēra

1. Šis Līgums attiecas:
a) uz jebkuru negadījumu saistībā ar Līgumslēdzēju pušu vai to jurisdikcijā vai kontrolē esošu fizisku vai juridisku personu kodoliekārtām vai darbībām, kas norādītas šī panta 2.daļā, kuru rezultātā notiek radioaktīvu vielu noplūde vai iespējams, ka notiek šāda noplūde, un šī noplūde kļuvusi vai var kļūt par pārrobežu pārnesi, kas no aizsardzības pret radiāciju viedokļa varētu būt būtiska otrai Līgumslēdzējai pusei;
b) ja kādas no Līgumslēdzējas puses radiācijas monitoringa sistēma ir reģistrējusi jonizējoša starojuma līmeni, kurš augstāks par līmeni, par kādu vienojušās Līgumslēdzējas puses, bet kuru nav radījušas noplūdes no kodoliekārtām vai darbības to teritorijā.
2. Šis Līgums attiecas uz iekārtām un darbībām (turpmāk - attiecīgi "kodoliekārta" un "kodoldarbība"), kas norādītas turpmāk:
a) jebkāds kodolreaktors;
b) jebkāda kodoldegvielas cikla iekārta;
c) jebkāds radioaktīvo atkritumu pārvaldības uzņēmums;
d) kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu transportēšana un glabāšana;
e) lauksaimniecībā, rūpniecībā, medicīnā un pētniecības nolūkos izmantojamo radioizotopu ražošana, izmantošana, glabāšana, apglabāšana un transportēšana;
f) radioizotopu izmantošana enerģijas ražošanā kosmosa objektiem.
3. Lai samazinātu radioloģiskās sekas, Līgumslēdzējas puses brīdina viena otru arī par citiem kodolnegadījumiem un radiācijas negadījumiem, kas nav minēti šajā pantā, bet kas var radīt radioloģiskās sekas otras Līgumslēdzējas puses teritorijā.

2.pants
Kompetentās institūcijas

1. Šo Līgumu īsteno Līgumslēdzēju pušu kompetentās institūcijas saskaņā ar to savstarpēju vienošanos par šī Līguma noteikumu izpildi.
2. Kompetento institūciju pārstāvji tiekas nepieciešamības gadījumā, lai apspriestu savstarpēji aktuālus jautājumus, kas attiecas uz Līguma īstenošanu. Sanāksmju laiks, vieta un darba kārtība iepriekš tiek saskaņota.
3. Šī Līguma izpratnē "kompetentās institūcijas" nozīmē:

LATVIJAS REPUBLIKĀ:

Latvijas Republikas Vides ministrija

LIETUVAS REPUBLIKĀ:

Lietuvas Republikas Ekonomikas ministrija

4. Līgumslēdzējas puses nekavējoties ziņo otrai Līgumslēdzējas pusei par jebkurām izmaiņām kompetentajās institūcijās un to kontaktpunktos.

3.pants
Operatīvā izziņošana

1. Ja notiek negadījums, kas saistīts ar kodoliekārtu vai kodoldarbībām vienas Līgumslēdzējas puses teritorijā, kā rezultātā notiek vai var notikt radioaktīvo vielu noplūde, un ja šādai noplūdei var būt ietekme ārpus vienas Līgumslēdzējas puses teritorijas, kas varētu būt nozīmīga no radiācijas drošības viedokļa otrai Līgumslēdzējai pusei, tā Līgumslēdzēja puse, kuras teritorijā negadījums ir noticis, tieši brīdina otru Līgumslēdzēju pusi. Tā arī nekavējoties sniedz tādu pieejamu informāciju, kas ir būtiska, lai samazinātu radioloģiskās sekas. Informācijai jāsatur šādus datus, ja tie ir pieejami:
a) kodolnegadījuma laiku, precīzu vietu, ja iespējams, un raksturu;
b) aptvertās kodoliekārtas vai kodol-darbības;
c) kodolnegadījuma pieņemtu vai noteiktu iemeslu un tā paredzamo attīstību uz radioaktīvo vielu pārrobežu pārnesi;
d) radioaktīvās noplūdes vispārēju raksturojumu, ietverot (cik tālu tas īstenojams un iespējams) radioaktīvās noplūdes raksturu, iespējamo fizisko un ķīmisko formu un daudzumu, sastāvu un efektīvo augstumu;
e) informāciju par esošajiem un paredzamajiem meteoroloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem, kas nepieciešami radioaktīvo vielu pārrobežu pārneses prognozēšanai;
f) vides monitoringa rezultātus, kas saistīti ar radioaktīvo vielu pārrobežu pārnesi;
g) veiktie vai plānotie aizsardzības pasākumi ārpus negadījuma vietas;
h) radioaktīvās noplūdes turpmāk paredzamo norisi.
2. Informācija, kas norādīta šī panta 1.daļā, tiek papildināta ar situācijas attīstībai atbilstošu informāciju tik ilgi, cik Līgumslēdzēju pušu kompetentās institūcijas vienojas, ka tas ir nepieciešams.
3. Līgumslēdzēja puse, kas nodrošina informāciju saskaņā ar šo pantu, ciktāl tas ir saprātīgi izpildāms, nekavējoties atbild uz otras Līgumslēdzējas puses pieprasījumu, sniedzot turpmāku informāciju vai konsultācijas.
4. Ja vienas Līgumslēdzējas puses radiācijas monitoringa sistēma reģistrē jonizējošā starojuma līmeni, kas pārsniedz Līgumslēdzēju pušu saskaņoto līmeni, un kas nav radies noplūdes rezultātā no tās teritorijā esošajām kodoliekārtām vai kodoldarbībām, tā nekavējoties par to paziņo otrai Līgumslēdzējai pusei un turpina informēt otru pusi par apstākļu attīstību.
5. Sākotnējo informāciju sniedz angļu valodā ar koda vārdu "EMERCON", ko paredzēts saņemt tieši caur oficiālajiem kontaktpunktiem:

LATVIJAS REPUBLIKĀ:

Radiācijas drošības centrs (RDC)
Maskavas 165, Rīga, LV-1019
Telefons: + 371 7032678 (visu diennakti)

Fakss: + 371 7032659 (visu diennakti)
Mob. telefons: + 371 6565626 (visu diennakti)
E-pasts: rdc@rdc.gov.lv

LIETUVAS REPUBLIKĀ:

Lietuvas Kodoldrošības inspekcija (VATESI)
Šermukšniu 3, Viļņa, LT-2600
Mob. telefons: +370 69844074 (visu diennakti)
Fakss: +370 5 2614487 (darba laikā)
E-pasts: emercon@vatesi.lt

6. Saskaņā ar šo pantu, sniedzamās informācijas formu nosaka kompetentās institūcijas ar atsevišķu vienošanos.

4.pants
Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzējas puses apmainās ar informāciju par to teritorijā ekspluatācijā esošajām, plānoto vai būvniecības stadijā esošo, ekspluatācijā nododamo un no tās noņemamo kodoliekārtu vai jau likvidēto kodoliekārtu drošību, kā arī sniedz attiecīgu informāciju par kodoldarbībām, kas saistītas ar radioaktīvo vielu noplūdes risku tādos daudzumos, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamos līmeņus. Šādu informāciju nodrošina saskaņā ar šī līguma 2.panta 1.daļu.
2. Līgumslēdzējas puses viena otrai, cik vien iespējams ātri, paziņo par būtiskām ar drošību saistītām izmaiņām to teritorijā esošajās kodoliekārtās vai kodoldarbībās.
3. Līgumslēdzējas puses nekavējoties paziņo viena otrai par jebkuru kodolmateriālu, jonizējoša starojuma avotu un radioaktīvo atkritumu neatļautas pārvietošanas gadījumu, ja atklāts vai ir pamats uzskatīt, ka tādi kodolmateriāli, jonizējošā starojuma avoti un radioaktīvie atkritumi ir tikuši neatļauti ievesti no vienas Līgumslēdzējas puses otrā Līgumslēdzējas pusē.
4. Šī panta 1., 2., un 3.daļu ieviešanas līdzekļus nosaka abu Līgumslēdzēju pušu kompetentās institūcijas ar atsevišķu vienošanos.
5. Līgumslēdzējai pusei, kura saņem saskaņā ar šo pantu nodoto informāciju, ir tiesības konsultēties ar otru Līgumslēdzēju pusi par šādas informācijas tālāko izskaidrošanu.

5.pants

Zinātniskā un tehniskā sadarbība

Līgumslēdzējas puses atbalsta un veicina zinātnisko un tehnisko sadarbību starp attiecīgajām valsts iestādēm un citām abu Līgumslēdzēju pušu institūcijām kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā, ieskaitot radioaktīvās noplūdes monitoringu, negadījumu prognozēšanu, kā arī lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu pārraudzību.

6.pants
Izdevumu atlīdzināšana

Izdevumu atlīdzināšana, kas saistās ar informācijas apmaiņu saskaņā ar šo Līgumu, nevar būt vienas Līgumslēdzējas puses prasības priekšmets otrai.

7.pants
Informācijas izmantošana

1. Apmaiņā esošā informācija tiek iedalīta kā:
a) atklātā informācija;
b) ierobežotas pieejas informācija.
Ja Līgumslēdzēja puse, sniedzot informāciju, klasificē to par ierobežotas pieejas informāciju, tā otrai pusei precīzi norāda ierobežotās izmantošanas būtību. Ierobežotas pieejas informāciju izmanto vienīgi otrās Līgumslēdzējas puses kodoldrošības un radiācijas drošības iestādes un citas valsts iestādes. Bez rakstiskas vienošanās starp Līgumslēdzējām pusēm šāda ierobežotas pieejas informācija netiek nodota trešajai pusei.
2. Nekas no 1.punktā noteiktā nav pretrunā ar abu Līgumslēdzēju pušu nacionālo normatīvo aktu prasībām.

8.pants
Saistība ar citiem līgumiem

Šis Līgums neietekmē iepriekš starp Līgumslēdzējām pusēm noslēgtus līgumus, kā arī Līgumslēdzēju pušu saistības, kas izriet no citiem spēkā esošiem starptautiskajiem līgumiem.

9.pants
Grozījumi

Līgumslēdzējām pusēm vienojoties, jebkurā laikā šī Līguma noteikumos var izdarīt grozījumus, kas tiek noformēts kā šī Līguma protokols un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.pants
Strīdu izskatīšana

1. Jebkuras domstarpības attiecībā uz šī Līguma noteikumu piemērošanu vai interpretēšanu tiek risinātas sarunu ceļā starp abām Līgumslēdzējām pusēm.
2. Ja šādas domstarpības Līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt 6 mēnešu laikā kopš prasības pēc savstarpējām sarunām saskaņā ar šī panta 1.daļu, strīds pēc jebkuras Līgumslēdzējas puses lūguma tiek nodots arbitrāžas tiesā saskaņā ar procedūru, kas noteikta SAEA Konvencijas 11.panta 2.daļā.

11.pants
Stāšanās spēkā

Līgums stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais no Līgumslēdzēju pušu rakstiskajiem paziņojumiem par iekšējās juridiskās procedūras pabeigšanu, lai Līgums stātos spēkā atbilstoši katras Līgumslēdzējas puses normatīvajiem aktiem.

12.pants
Līguma darbības termiņš

1. Šis Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
2. Ikviena Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo Līgumu, par to iepriekš rakstiski paziņojot otrai Līgumslēdzējai pusei, bet ne vēlāk kā vienu gadu pirms denonsēšanas datuma.

Noslēgts 2003.gada 3.oktobrī Viļņā divos oriģinālos latviešu, lietuviešu un angļu valodā, visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā Līgumslēdzējas puses vadās no teksta angļu valodā.

Latvijas Republikas Lietuvas Republikas
valdības vārdā valdības vārdā

Agreement between the Government of the Republic of Latvia
and the Government of the Republic of Lithuania on Early Notification
of Nuclear Accidents, Exchange of Information and Co-operation
in the Field of Nuclear Safety and Radiation Protection

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania hereinafter referred to as "the Contracting Parties",
Referring to the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident of 26 September 1986 (hereinafter referred to as the "IAEA Convention"),
Taking into consideration the provisions of the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe of 1 August 1975,
Striving for further strengthening of international co-operation in the field of safe use of nuclear energy and radiation technologies,
Convinced that comprehensive co-operation between both States will contribute to limiting the risk and consequences of possible nuclear and radiation accidents and improving their radiation protection infrastructure,
Have agreed as follows:

Article 1
SCOPE OF APPLICATION

1. This Agreement shall apply:
a) in the event of any accident involving nuclear activities or facilities of Contracting Parties or of persons or legal entities under their jurisdiction or control, referred to in paragraph 2 below, from which a release of radioactive material occurs or is likely to occur and which has resulted or may result in a transboundary transfer that could be of radiation protection significance for another Contracting Party;
b) if the radiation monitoring system of one Contracting Party registers occurrence of ionising radiation above the level agreed by Contracting Parties not caused by release from nuclear facilities or activities in its own territory.
2. This Agreement shall apply to facilities and activities (hereinafter respectively referred to as a "nuclear facility" and a "nuclear activity") specified as follows:
(a) any nuclear reactor;
(b) any nuclear fuel cycle facility;
(c) any radioactive waste management facility;
(d) the transport and storage of nuclear fuels or radioactive wastes;
(e) the manufacture, use, storage, disposal and transport of radioisotopes for agricultural, industrial, medical and research purposes;
(f) the use of radioisotopes for power generation in space objects.

3. With a view to minimizing radiological consequences, Contracting Parties shall give notification in the event of nuclear and radiation accidents other than those specified in this Article that might have radiological consequences in the territory of the other Contracting Party.

Article 2
COMPETENT AUTHORITIES

1. This Agreement shall be implemented by the competent authorities of Contracting Parties in accordance with their mutual arrangements on the fulfilment of the provisions of this Agreement.
2. The representatives of the competent authorities shall meet in case of necessity to negotiate on current issues concerning the implementation of the Agreement. The time, place and agenda of the meetings shall be agreed upon in advance.
3. For the purposes of this Agreement "competent authorities" shall be:
in the REPUBLIC OF LATVIA:
the Ministry of Environment of the Republic of LATVIA
in the REPUBLIC OF LITHUANIA:
the Ministry of Economy of the Republic of LITHUANIA
4. Each Contracting Party shall promptly notify the other Contracting Party on any changes concerning the competent authorities and their contact points.

Article 3
EARLY NOTIFICATION

1. If there is an accident involving a nuclear facility or nuclear activities in the territory of one Contracting Party, from which a release of radioactive substances results or may result and if such a release could have an effect outside the territory of one Contracting Party that could be of radiation protection significance for another Contracting Party, the Contracting Party in whose territory the accident has occurred shall directly notify the other Contracting Party. It shall also promptly provide such available information that is relevant in order to minimise radiological consequences. The information shall comprise the following data as then available:
(a) the time, exact location where appropriate, and the nature of the nuclear accident;
(b) the nuclear facility or nuclear activity involved;
(c) the assumed or established cause and the foreseeable development of a nuclear accident relevant to the transboundary transfer of the radioactive materials;
(d) the general characteristics of the radioactive release, including, as far as is practicable and appropriate, the nature, probable physical and chemical form and the quantity, composition and effective height of the radioactive release;
(e) information on current and forecast meteorological and hydrological conditions, necessary for forecasting the transboundary transfer of the radioactive materials;
(f) the results of environmental monitoring relevant to the transboundary transfer of the radioactive materials;
(g) the off-site protective measures taken or planned;
(h) the predicted behaviour over time of the radioactive release.
2. With the development of the situation, the information referred to in paragraph 1 of this Article shall be supplemented by relevant information so long as the competent authorities of Contracting Parties agree as necessary.
3. The Contracting Party providing information under this Article shall, as far as it is reasonably practicable, respond promptly to a request from the other Contracting Party for further information or consultations.
4. If the radiation monitoring system of one Contracting Party registers occurrence of ionising radiation above the level agreed by Contracting Parties that is not caused by release from nuclear facilities or activities in its own territory, it shall promptly notify the other Contracting Party and shall continue to keep the other Party informed of further developments.

5. The initial information given in English under the code name "EMERCON" will be received directly through official contact points continuously available:

in the REPUBLIC OF LATVIA:

at the Radiation Safety Centre (RDC)
Maskavas str. 165, LV-1019 Riga
Telephone: +371 7032678 (24 hour)
Fax: +371 7032659 (24 hour)
Mob. phone: +371 6565626 (24 hour)
E-mail: rdc@rdc.gov.lv

in the REPUBLIC OF LITHUANIA:

at the Lithuanian Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI)
Šermukšnių Str. 3, LT-2600 Vilnius
Mob. phone: +370 698 44074 (24 hour)
Fax: +370 5 2614487 (working hour)
E-mail: emercon@vatesi.lt

6. The form of information supplied pursuant to this Article shall be determined by the competent authorities in a separate agreement.

Article 4
EXCHANGE OF INFORMATION

1. Contracting Parties shall exchange safety-related information on nuclear facilities in operation as well as those planned or under construction, their commissioning and decommissioning or those already decommissioned within their territories and appropriate information on the nuclear activities which are relevant to the risk of release of radioactive materials in quantities, exceeding maximum permissible levels. Such information shall be provided under arrangements pursuant to paragraph 1 of Article 2 of this Agreement.
2. Contracting Parties shall notify each other as soon as possible of all significant safety-related changes in nuclear facilities or nuclear activities in their territories.
3. Contracting Parties shall promptly notify each other of any case related to nuclear materials, sources of ionising radiation and radioactive wastes when identified or suspected that such nuclear materials, sources of ionising radiation and radioactive wastes have been illicitly trafficked from one Contracting Party to the other Contracting Party.
4. The means of implementation of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be determined between the competent authorities of the Contracting Parties in a separate agreement.
5. The Contracting Party receiving information supplied in accordance with this Article shall be entitled to apply to the other Contracting Party for further clarification of such information.

Article 5
SCIENTIFIC AND TECHNICAL
CO-OPERATION

Contracting Parties shall encourage and facilitate the development of scientific and technical co-operation between authorities concerned and between other institutions of both Contracting Parties in the field of nuclear safety and radiation protection, including monitoring of radioactive releases, emergency planning and management of spent nuclear fuel and radioactive waste.

Article 6
reimbursements of costs

No reciprocal reimbursements of costs related to the exchange of information under this Agreement shall be a subject of any claims of one Contracting Party to the other.

Article 7
usage of the information

1. The exchanged information shall be classified as
a) non-confidential information;
b) information with restricted access.
If the Contracting Party transmitting the information classifies it as being of restricted access, it shall indicate clearly the restricted access nature of this information to another Party. The information with restricted access shall be used only within the nuclear and radiation safety authorities and within other Government bodies of the Contracting Party. Without the written agreement between the Contracting Parties such information with restricted access shall not be communicated to the third parties.
2. Nothing in the paragraph 1 shall be in conflict with the provisions of national legislation of both Contracting Parties.

Article 8
relationship to other
agreements

This Agreement shall not affect other agreements previously concluded by Contracting Parties as well as obligations of the Contracting Parties under other international agreements in force.

Article 9
AMENDMENTS

The provisions of this Agreement may be amended at any time by the mutual consent of the Contracting Parties in the form of the Protocol to this Agreement that shall constitute an integral part of this Agreement.

Article 10
Settlement of disputes

1. Any dispute concerning the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by negotiations between Contracting Parties.
2. If a dispute of this character between Contracting Parties cannot be settled within six months from the request for negotiations pursuant to paragraph 1 of this Article, it shall, at the request of any Contracting Party, be submitted to arbitration following the procedure provided in paragraph 2 of Article 11 of the IAEA Convention.

Article 11
ENTRY INTO FORCE

The Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the latest written notification of the Contracting Party on the completion of its internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

Article 12
VALIDITY

1. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time.
2. Each Contracting Party may denounce this Agreement by a written notification to the other Contracting Party made in advance but not later than one year before the denunciation date.

Done at Vilnius, on 3rd October 2003 in two original copies in the Latvian, Lithuanian and English languages, all texts are equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government For the Government
of Republic of Republic
of Latvia of Lithuania

Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības
nolīgums par sadarbību tūrisma jomā

Latvijas Republikas valdība un Moldovas Republikas valdība, turpmāk dēvētas par "Pusēm",
Vēloties veicināt attiecības tūrisma jomā starp Latvijas Republiku un Moldovas Republiku un veicināt sadarbību tūrisma jomā starp abu pušu pilnvarotajām institūcijām,
Atzīstot faktu, ka sadarbība tūrisma jomā ir nozīmīgs un nepieciešams elements draudzīgu attiecību attīstības nostiprināšanā starp abu valstu tautām,
Tiecoties radīt pamatu tūrisma attiecību paplašināšanai starp Latvijas Republiku un Moldovas Republiku,
Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Puses, ievērojot abu valstu nacionālās un starptautiskās tiesību normas, veicina attiecību attīstību tūrisma jomā.

2. pants

Puses sekmē tūrisma attīstību dažādās formās, kādas tiek lietotas starptautiskajā praksē, tai skaitā:
- kultūras tūrisms;
- darījumu tūrisms;
- akadēmiskais tūrisms;
- kūrortu un dziednieciskais tūrisms;
- lauku tūrisms;
- ekotūrisms;
- izstāžu, gadatirgu, kultūras un sporta u.c. pasākumu apmeklēšana;
- grupu un individuālais tūrisms;
- jaunatnes tūrisms utt.

3. pants

Puses veicina ciešāku savstarpējo sadarbību, kā arī ciešāku sadarbību starp tūrisma organizācijām, valsts iestādēm un citām starptautiskajā un vietējā tūrismā iesaistītām organizācijām.

4.pants

Lai veicinātu turpmākās divpusējās attiecības tūrisma jomā, Puses piedāvā savstarpēju palīdzību tūrisma informācijas biroju atvēršanā Latvijas Republikas un Moldovas Republikas teritorijā.
Augstāk minētie biroji darbojas saskaņā ar katras valsts spēkā esošajām nacionālajām un tai saistošajām starptautiskajām tiesību normām.

5. pants

Lai attīstītu tūrismu starp Pusēm, savstarpēji vienojoties, regulāri tiek organizēti informatīvi un tūrisma veicināšanas pasākumi, proti:
- izstādes, gadatirgi, preses konferences, apaļie galdi;
- tūrisma prezentācijas;
- apmaiņa ar tūrisma veicināšanas un informatīvajiem materiāliem, ar specializētiem žurnāliem un zinātniskām publikācijām no bibliotēkām un izdevniecībām abās valstīs;
- informācijas apmaiņa par jebkādiem nacionāla mēroga noteikumiem attiecībā uz tūrisma pasākumiem un par tūrismam nozīmīgu kultūras un dabas resursu aizsardzību;
- pieredzes un informācijas apmaiņa par būvniecības problēmām, zinātnisko pētniecību tūrisma jomā, dalību starptautiskajās organizācijās, kā arī citām ar tūrisma attīstību saistītām jomām.
Šo pasākumu īpašās formas, dienaskārtību un finansiālos nosacījumus, kā arī tūrisma informācijas un veicināšanas materiālu apjomu, kas savstarpēji jānodrošina, Puses nosaka abpusēji saskaņotās programmās.

6. pants

Puses paplašina sadarbību ar nolūku izglītot un pilnveidot tūrisma nozares profesionāļus.
Šim nolūkam Puses ir vienojušās par:
a) savstarpēju studentu apmaiņu ar tūrismu saistītajās specialitātēs ar mērķi studēt abu valstu augstākās izglītības iestādēs;
b) savstarpēju iespēju piedāvāšanu izglītot un pilnveidot administratīvo personālu un speciālistus no tūrisma jomā pilnvarotajām institūcijām; ekonomikas jomas pārstāvjiem un organizācijām; kā arī no viesnīcu un restorānu personāla un citu kategoriju speciālistiem, kuri piedāvā tūrisma pakalpojumus.

7. pants

Lai sekmētu šī Nolīguma realizēšanu, Puses nodibina Apvienoto tūrisma komiteju, kas sastāv no abu valstu tūrisma amatpersonām, ar mērķi realizēt kopējus priekšlikumus, programmas un rezolūcijas, kas saistītas ar divpusējās sadarbības attīstību tūrisma jomā.
Komiteja izstrādā darba programmu divu gadu periodam, nosakot sadarbības prioritātes.
Puses uz savstarpējas vienošanās pamata nosaka kvantitatīvo un kvalitatīvo Komitejas sastāvu. Puses informē viena otru par to.
Sešu mēnešu laikā pēc šī Nolīguma stāšanās spēkā Puses informē viena otru par divu līdzpriekšsēdētāju izvirzīšanu, pa vienam no katras Puses. Lai īstenotu šo Nolīgumu, līdz pirmajai Komitejas sanāksmei līdzpriekšsēdētāji darbojas kā Pušu kontaktpersonas.
Komiteja tiekas pēc Pušu vienošanās, pārmaiņus Latvijas Republikā un Moldovas Republikā.
Puses var uzaicināt ekspertus un privātā sektora pārstāvjus no abām valstīm piedalīties Komitejas darbā.

8. pants

Puses ir vienojušās, ka šī Nolīguma nosacījumu īstenošanu koordinē šādas valsts institūcijas:
Latvijas Republikā - Ekonomikas ministrija;
Moldovas Republikā - Moldovas Republikas Tūrisma attīstības departaments.

9. pants

Šis Nolīgums neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem starptautiskiem līgumiem, kuru līgumslēdzējas Puses tās ir.

10. pants

Domstarpības, kas radušās šī Nolīguma interpretācijas un īstenošanas gaitā, Puses risina sarunu un konsultāciju ceļā.

11. pants

Labojumus vai papildinājumus šim Nolīgumam var izdarīt, Pusēm savstarpēji vienojoties ar protokolu palīdzību, kas ir neatņemama šī Nolīguma sastāvdaļa un kuriem, lai stātos spēkā, jāiziet tāda pat procedūra kā Nolīgumam.

12. pants

Nolīgums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemta pēdējā no notām, kurās Puses viena otru informē, ka to iekšējās prasības par šī Nolīguma stāšanos spēkā ir izpildītas.
Šis Nolīgums ir spēkā piecus gadus un automātiski tiek pagarināts uz nākamiem pieciem gadiem, ja vien kāda no Pusēm sešus mēnešus pirms Nolīguma termiņa beigām rakstveidā neinformē otru Pusi par savu nodomu izbeigt Nolīguma darbību.
Šī Nolīguma darbības izbeigšana neietekmē programmu un projektu īstenošanu, kas uzsākti tā darbības laikā, ja vien Puses nevienojas citādi.

Parakstīts Kišiņevā 2003. gada 6. novembrī divos oriģinālos eksemplāros latviešu, moldāvu un angļu valodā, visi teksti ir autentiski. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Moldovas Republikas
valdības vārdā valdības vārdā

Agreement between the Government of the Republic of Latvia
and the Government of the Republic of Moldova
on co-operation in the field of tourism

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Moldova hereinafter called "Parties",
Willing to contribute to the development of tourism relations between the Republic of Latvia and the Republic of Moldova and to the co-operation between the empowered authorities in the field of tourism of both states,
Recognizing the fact that the co-operation in the field of tourism is considered an important and necessary element for the consolidation of friendship relations development between the people of both countries,
Tending to create a basis for the extension of tourism relations between the Republic of Latvia and the Republic of Moldova,
Have agreed on the following:

Article 1

The Parties pursuant to the national legislation of both states and in accordance with the international law regulations will contribute to the development of relations in the field of tourism.

Article 2

The Parties will facilitate tourism development in its divers forms, which are accepted by the international practice, including:
• cultural tourism
• business tourism
• academic tourism
• balneal and health recovering tourism rural tourism
• ecological tourism
• event trips while attending exhibitions, fairs, cultural and sport events, etc. group and individual tourism youth tourism, etc.

Article 3

The Parties shall favor closer mutual co-operation as well as closer co-operation between tourist organizations, public institutions and other organizations participating in the field of international and domestic tourism.

Article 4

In order to further bilateral relations in the field of tourism the Parties will offer mutual assistance in opening tourism information bureaus on the territory of the Republic of Latvia and the Republic of Moldova.
The above mentioned bureaus will activate on the basis of the current national legislation of each of the states, and pursuant to the international law regulations.

Article 5

In order to develop the tourism between Parties, there will be organized, on a regular and mutual basis, informative and tourism promotion activities, namely:
• exhibitions, trade fairs, press conferences, round tables;
• presentation of tourism documentaries;
• exchange of promotional and informative materials on tourism, exchange of specialized magazines and scientific publications offered by libraries and printing houses from both states;
• exchange of information regarding any national regulations on tourism activities and on the protection of the cultural and natural resources of tourism value;
• exchange of experience and information regarding: the construction problems, scientific research in the field of tourism, membership in international tourism organizations, as well as other fields related to the development of tourism.
The specific forms, the agenda and the financial terms of these actions, as well as the volume of tourist information and promotional materials that shall be made available mutually, will be established by the Parties through dually agreed programs.

Article 6

The Parties will extend the collaboration with the purpose of training and development of professionals for tourism industry.
For this purpose the Parties agreed on:
a) dual exchange of students in the related specialties, with the purpose of studying at the higher education establishments from both states;
b) offering mutual possibilities of training and development of the executive personnel and specialists of the empowered authorities in the field of tourism; of the economic agents and organizations; as well as of the hotel and restaurant personnel and of other categories of specialists that offer tourist services.

Article 7

To enhance the implementation of this Agreement, the Parties shall establish a Joint Tourism Committee comprising tourism officials from both countries, with the aim to implement joint proposals, programs and resolutions concerning the development of bilateral co-operation in the field of tourism.
The Committee shall elaborate working program for a two-year period determining priorities of the co-operation.
Each Party on a reciprocal basis shall determine the quantitative and qualitative membership of the Joint Committee. The Parties shall inform each other about this.
The Parties shall inform each other within six months from the entry into force of this Agreement, about the nomination of two Co-chairmen, one from each Party. Until the first meeting of the Committee the Co-chairmen shall act as contact persons between the Parties for the implementation of this Agreement.
The Committee shall meet when agreed upon the Parties alternately in the Republic of Latvia and the Republic of Moldova.
The Parties may invite experts and representatives of the private sector from both countries to participate in the activities of the Committee.

Article 8

The Parties have agreed that the implementation of the obligations of this Agreement shall be coordinated by the following state authorities:
• in the Republic of Latvia: Ministry of Economics;
• in the Republic of Moldova: Department of Tourism Development of the Republic of Moldova

Article 9

This Agreement does not affect the rights and obligations of the Parties, that result from other international treaties to which Parties are the Republic of Latvia and the Republic of Moldova.

Article 10

The Parties will settle the disputes that could appear concerning the interpretation and the accomplishment of this Agreement by means of negotiations and consultations.

Article 11

The alterations and amendments to this Agreement shall be made by the mutual consent of the Parties through the protocols, which are an integral part of this Agreement and shall follow the same procedure as its entering into force.

Article 12

This Agreement shall enter into force on the date of receiving, through diplomatic channels, of the last written notification about the fulfilment by the Parties of internal procedures necessary for its entering into force.
This Agreement shall be valid for a period of five years and shall be automatically extended for another period of five years unless either party informs the other Party in writing of its desire to terminate this Agreement six months before the expiration date of the Agreement.
Termination of the Agreement shall not affect the implementation of programs and projects, which may be launched during the period of its validity, unless agreed upon otherwise by the Parties.
Done at Chisinau on 6 November 2003, in two original copies, each in Latvian, Moldavian and English languages, all the text being equally authentic.
In case of discordance, the text in English shall prevail.

For the Government For the Government
of the Republic of the Republic
of Latvia of Moldova

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas
un Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas
Saprašanās memorands par sadarbību aizsardzības jomā

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija, turpmāk sauktas "Dalībnieki",
- Ņemot vērā Ziemeļatlantijas līguma organizāciju kā drošības un stabilitātes balstu,
- Aktīvi atbalstot programmu "Partnerattiecības mieram",
- Atzīstot savu piesaisti Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem,
- Atsaucoties uz Parīzes Statūtiem par Jaunās Eiropas jaunu dimensiju savstarpējo attiecību noteikšanu starp Eiropas valstīm,
- Paužot vienādu interesi par divpusēju sadarbību, kas veicinātu Latvijas Republikas turpmāko integrāciju transatlantiskajās drošības institūcijās,
Vienojas par turpmāko:

1.pants
Mērķis

Šī Saprašanās memoranda mērķis ir nodrošināt sadarbības ietvarus starp dalībniekiem aizsardzības jomā savas valsts noteiktās kompetences robežās.

2.pants
Sadarbības jomas

Sadarbība starp dalībniekiem tiek izvērsta šādās jomās:
a) aizsardzības un drošības politika;

b) militārā likumdošana un doktrīnas;
c) bruņojuma kontrole un atbruņošanās;
d) plānošana un budžets;
e) militārā vēsture, publikācijas un muzeji;
f) miera nodrošināšanas, meklēšanas un glābšanas un humanitārās operācijas;
g) bruņoto spēku militārā vadīšana personāla pārvaldes un apgādes jomās;
h) apkārtējās vides jautājumi un piesārņojuma kontrole militārajās ēkās un vietās.
2. Dalībniekiem rakstiski vienojoties, iepriekš minētās jomas var paplašināt vai sašaurināt.
3. Lai izpildītu šī Saprašanās memoranda nosacījumus un īstenotu sadarbību šī panta noteiktajās jomās, Dalībnieki var noslēgt atsevišķas vienošanās vai protokolus.

3.pants
Sadarbības formas

Sadarbība starp Dalībniekiem notiek šādos veidos:
a) kopīgi pasākumi programmas "Partnerattiecības mieram" ietvaros;
b) delegāciju, kuras vada Dalībnieku augstākās amatpersonas, oficiālās un darba vizītes;
c) pieredzes apmaiņa starp Dalībnieku ekspertiem aizsardzības jomās;
d) militāro mācību novērotāju apmaiņa;
e) tehniskās, tehnoloģiskās un industriālās informācijas apmaiņa un to iespēju izmantošana kopējo interešu jomās saskaņā ar Dalībnieku nacionālajiem nosacījumiem;
f) militāru institūciju pārstāvju tikšanās;
g) apmaiņa ar lektoriem un Dalībnieku organizēto kursu, semināru un simpoziju apmeklētājiem.

4.pants
Kopējā komisija

1. Lai īstenotu šī Saprašanās memoranda nosacījumus, Dalībnieki nolemj izveidot Kopēju Komisiju divpusējai sadarbībai, turpmāk sauktu "Komisija".
2. Komisija parasti sanāk vienu reizi gadā, pārmaiņus Latvijas Republikā un Portugāles Republikā, un to vada abu delegāciju vadītāji.
3. Komisijas darba kārtība tiek noteikta iepriekš, kopīgi vienojoties vismaz vienu mēnesi pirms tikšanās.
4. Saskaņā ar šī Saprašanās memoranda noteikumiem, Dalībnieki uzņemas iesniegt ikgadējo sadarbības programmu Komisijas noteiktajos termiņos.

5.pants
Organizatoriskie un finanšu aspekti

1. Dalībnieku delegāciju apmaiņa tiek veikta uz savstarpīguma pamata un ņemot vērā šādus nosacījumus:
a) sūtītājs Dalībnieks sedz izdevumus par starptautisko transportu un arī tos izdevumus, kas saistīti ar dienas naudu un citiem maksājumiem;
b) uzņēmējs Dalībnieks sedz izdevumus par izmitināšanu un pārtiku, transportu savā teritorijā, nogādāšanu uz pasākuma vietām, kā arī nepieciešamības gadījumā neatliekamo medicīnisko palīdzību.
2. Ja delegācija sastāv no vairāk nekā 10 personām, tiek slēgta atsevišķa vienošanās par finanšu izdevumiem.

6.pants
Informācijas aizsardzība

Dalībnieki garantē informācijas aizsardzību, kas apmainīta šī Saprašanās memoranda īstenošanas laikā. Dalībnieki šādu informāciju neizplata nevienai trešajai pusei bez izcelsmes Dalībnieka rakstiskas piekrišanas.

7.pants
Domstarpību risināšana

Jebkuras domstarpības par šī sadarbības memoranda nosacījumu interpretāciju vai īstenošanu tiek risinātas vienīgi starp Dalībniekiem, cik ātri vien iespējams, Dalībniekiem konsultējoties un veicot pārrunas bez nodošanas jebkādai starptautiskajai tiesai vai trešajai pusei.

8.pants
Pušu saistības saskaņā ar citiem
starptautiskajiem līgumiem

Šis sadarbības memorands neietekmē katras Dalībnieka saistības, kas radušās no cita starptautiskajiem līgumiem, kuros arī tie ir iesaistīti, un tas nav tieši vērsts pret otras valsts drošību un teritoriālo integritāti.

9.pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šis Saprašanās memorands stājas spēkā tā pēdējā parakstīšanas datumā un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
2. Pēc Dalībnieku abpusējas piekrišanas šajā Saprašanās memorandā rakstiskā formā var izdarīt grozījumus vai papildinājumus.
3. Ikviens Dalībnieks var izstāties no Saprašanās memoranda, par to otram Dalībniekam rakstiski paziņojot 6 mēnešus iepriekš.

Kopijas parakstītas Minhenē 2003.gada 6. februārī latviešu, portugāļu un angļu valodā, katrs teksts ir vienlīdz autentisks.

Latvijas Republikas Portugāles Republikas Aizsardzības Nacionālās aizsardzības
ministrijas vārdā: ministrijas vārdā:
Valsts un nacionālās
Aizsardzības ministrs drošības ministrs
Ģirts Valdis Paulo Sacadura
Kristovskis Cabral Portas

Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence
of the Republic of Latvia and the Ministry of National Defence
of the Portuguese Republic on Co-operation in Defence Matters

The Ministry of National Defence of the Portuguese Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, hereinafter referred to as "the Participants",
- Considering the North Atlantic Treaty Organisation as a pillar of security and stability,
- Actively supporting the Partnership for Peace Programme,

- Reaffirming their devotion to the aims and principles of the United Nations Charter,
- Recalling that the aims and principles of the Paris Charter for a New Europe provide a new dimension to the relations between European countries,
- Expressing shared interest in the bilateral co-operation leading to a future integration of the Republic of Latvia into the transatlantic security institutions,
Have agreed as follows:

Section 1
Purpose

The purpose of the present Memorandum of Understanding is to provide a framework for co-operation between the Participants in defence matters within the limits of their national competencies.

Section 2
Areas of co-operation

1. The co-operation between the Participants will be developed in the following areas:
a) Defence and security policy;
b) Military legislation and doctrine;
c) Arms control and disarmament;
d) Planning and budgeting;
e) Military history, publications and museums;
f) Peace-support, search and rescue and humanitarian operations;
g) Armed forces organisation, within the fields of personnel, administration and logistics;
h) Environmental issues and pollution control within military facilities.
2. The areas mentioned above could be extended or limited by written consent of the Participants.
3. In order to fulfil the provisions of this Memorandum of Understanding and to implement the co-operation in the areas mentioned in this Section, the Participants may conclude specific arrangements or protocols.

Section 3
Co-operation forms

The co-operation between the Participants will take the following forms:
a) Common activities within the Partnership for Peace Programme;
b) Official and working visits of delegations headed by high representatives of the Participants;
c) Exchange of experience between experts of the Participants in defence areas;
d) Exchange of observers to military exercises;
e) Exchange of technical, technological and industrial information and use of their capacities in areas of mutual interest, according to the national regulations of the Participants;
f) Meetings of representatives of military institutions;
g) Exchange of lecturers and attendance to courses, seminars and symposiums organised by the Participants.

Section 4
Joint Commission

1. In order to implement the provisions of this Memorandum of Understanding, the Participants decide to establish a Joint Commission in bilateral co-operation, henceforth called Commission.
2. The Commission will meet as a rule once a year, alternatively in the Portuguese Republic and in the Republic of Latvia, and it will be chaired by the chiefs of both delegations.
3. The Commission meeting's agenda will be defined by mutual agreement well in advance, at least one month prior to the meeting.
4. According to the provisions of this Memorandum of Understanding, the Participants undertake the commitment to conceive an annual co-operation programme, in terms to be established by the Commission.

Section 5
Organisational and financial aspects

1. The exchange of delegations of the Participants will be made on the basis of reciprocity and with regard to the following provisions:
a) The Sending Participant will bear the expenses for international transportation, and also those related with daily allowance and other expenditures;
b) The Receiving Participant will bear the expenses for accommodation and meals, transportation on its own territory, catering at the place of activity, as well as basic medical services in emergency cases.
2. If a delegation consists of more than 10 persons, a separate arrangement concerning financial expenses will be concluded.

Section 6
Protection of information

The Participants guarantee the protection of information exchanged during the implementation of this Memorandum of Understanding. The Participants will not provide such information to any third Party without written consent of the Originating Participant.

Section 7
Settlement of disputes

Any dispute regarding the interpretation or the implementation of the provisions of this Memorandum of Understanding will be settled solely between the Participants, as soon as possible, through consultations and negotiations between the Participants, without referring to any international court or third Party.

Section 8
Commitments of the Participants
according to other international
agreements

This Memorandum of Understanding will not affect the commitments resulting for each Participant from other international agreements in which they are also engaged, and it's not directed against the security and territorial integrity of other States.

Section 9

Final provisions

1. This Memorandum of Understanding will enter into force on the date of its last signature and for unlimited time.
2. The Participants can make amendments and additions to the present Memorandum of Understanding on mutual consent in a written form.
3. Either Participant can terminate this Memorandum of Understanding by giving 6 (six) months prior written notification to the other Participant.

Signed in duplicate, in Munich, on the 6 of February 2004, in Portuguese, Latvian and English, each version being equally authentic.
In case of differences of interpretation, the English version will prevail.

For the Ministry For the Ministry
of Defence of National Defence
of the Republic of the Portuguese
of Latvia Republic
Minister of State and
Minister of Defence National Defence
Ģirts Valdis Paulo Sacadura
Kristovskis Cabral Portas

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas
un Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas
saprašanās memorands par militāro sadarbību

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrija,
turpmāk sauktas "Dalībnieki",
ņemot vērā 1995.gada 9.augustā Rīgā parakstīto līgumu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju par kontaktiem un sadarbību aizsardzības jautājumos,
vēloties izveidot juridiska un praktiska rakstura pasākumus divpusējas militārās sadarbības aktivitāšu īstenošanai,
vienojas par turpmāko:

1.pants

Vispārējie noteikumi

Šī Saprašanās memoranda (SM) mērķis ir nodrošināt vispārējus un praktiskus militārās sadarbības ietvarus starp Dalībniekiem, tai skaitā Dalībnieku pieņemto militārās sadarbības programmu īstenošanu.

2.pants

Darbības sfēra

1. Vispusīgi pasākumi, kas saistīti ar konkrētiem projektiem un aktivitātēm starp Dalībniekiem, tiek izklāstīti Tehniskajās vienošanās. Tās tiek noslēgtas šī Saprašanās memoranda ietvaros, bet nekļūst par šī Saprašanās memoranda neatņemamu sastāvdaļu.
2. Nekas šajā Saprašanās memorandā netiek interpretēts kā pienākuma uzlikšana Dalībniekiem piedalīties noteiktos projektos vai pasākumos. Par visām saistībām vienojas katrā atsevišķā gadījumā. Ja vien nav noteikts citādi, katrs Dalībnieks patur tiesības izstāties no ikvienas šī Saprašanās memoranda ietvaros rīkoto projektu un pasākumu stadijas.
3. Šis Saprašanās memorands nav pretrunā ar Dalībnieku nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai ar starp-tautiskajām tiesībām. Domstarpību gadījumā priekšroka dodama starptautiskajām tiesībām un nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Dalībnieki viens otru informē par ikvienu domstarpību rašanās gadījumu.

3.pants
Terminu definīcijas

Šī Saprašanās memoranda nolūkos:
1. Uzņēmējas valsts atbalsts nozīmē atbalstu, ko nodrošina Dalībnieks, kas savā teritorijā uzņem otra Dalībnieka personālu.
2. Nacionālās drošības iestāde (NDI)/ izraudzītā drošības iestāde (IDI) nozīmē katra Dalībnieka valdības institūciju vai institūcijas, kas ir atbildīgas par aizsargātu drošības politiku un vadību.
3. NATO SOFA nozīmē 1951.gada 19.jūnijā Londonā parakstīto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu.
4. PfP SOFA nozīmē 1995.gada 19.jūnijā Briselē parakstīto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības mieram", līgumu par to bruņoto spēku statusu, kā arī Papildu protokolu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības mieram", līgumam par to bruņoto spēku statusu.

4.pants
Kontaktpersonas

Katrs Dalībnieks katram šī Saprašanās memoranda ietvaros izveidotajam projektam vai pasākumam norīko kontaktpersonu.

5.pants
Jurisdikcija, repatriācija un prasības

1. Dalībnieki īsteno kriminālo un disciplināro jurisdikciju pār savu personālu saskaņā ar NATO SOFA/PfP SOFA noteikumiem.
2. NATO SOFA VII. un VIII. panta nolūkos civilais personāls, kas norīkots strādāt šī Saprašanās memoranda ietvaros, tiek uzskatīts par civilo sastāvdaļu NATO SOFA I. panta izpratnē.
3. Dalībnieks, kas uzņem personālu savā teritorijā, patur tiesības pieprasīt repatriāciju no ikviena nosūtītāja personāla dalībnieka atbilstoši NATO SOFA III. panta 5.punktam.
4. Prasības tiek atlīdzinātas saskaņā ar NATO SOFA/PfP SOFA noteikumiem.
5. Lai nodrošinātu savstarpīgumu starp Dalībniekiem par atteikšanos no prasības līdz kādai konkrētai summai saskaņā ar NATO SOFA VIII. panta 2. punkta f. apakšpunktu, abiem Dalībniekiem vadošā summa ir 10 000 Norvēģu kronu (NOK).
6. Dalībnieki saskaņā ar 4.pantu apmainās ar informāciju, izmantojot kontaktpersonas, kam tiek nosūtītas prasības.

6.pants
Vadība un kontrole

Katrs Dalībnieks patur vadību un kontroli pār savu personālu atbilstoši Tehniskajā vienošanās noteiktajam. Kad tiek vadīts kāds projekts vai pasākums otra Dalībnieka teritorijā, nosūtītājs Dalībnieks no sava personāla ieceļ un dod norādījumus Vecākajam nacionālajam pārstāvim.

7.pants
Uzņēmējas valsts atbalsts

Uzņēmēja valsts iespēju robežās nodrošina bezmaksas pieeju militārajai pajumtei, ēdnīcas telpām un birojiem tā Dalībnieka militārajam

personālam, kas norīkots projektam vai pasākumam šī Saprašanās memoranda ietvaros otra Dalībnieka teritorijā. Šī un cita uzņēmējas valsts atbalsta apjoma pasākumi tiek atrunāti iepriekš katra projekta vai pasākuma Tehniskajā vienošanās.

8.pants
Finanšu nosacījumi

1. Ja vien nav nolemts citādi, katrs Dalībnieks sedz savas izmaksas, kas cēlušās no militārās sadarbības projektiem un pasākumiem šī Saprašanās memoranda ietvaros.
2. NATO SOFA/PfP SOFA noteikumi tiek piemēroti attiecībā uz importu, reeksportu, nodokļiem, muitu, nodevām un līdzīgiem maksājumiem.

9.pants
Klasificētās informācijas aizsardzība

1. Klasificētā informācija, ar kuru apmainās Dalībnieki šī Saprašanās memoranda ietvaros, tiek izmantota, ar to rīkojas un aizsargā saskaņā ar Dalībnieku nacionālajiem drošības likumiem un noteikumiem. Aizsardzības līmenim ir jābūt ne zemākam par to, kas nodrošināts NATO klasificētajai informācijai un materiāliem, kā tas noteikts 2002.gada 17.jūnija dokumentā "Drošība Ziemeļatlantijas līguma dalībvalstu organizācijā", C-M (2002) 49.
2. Klasificētā informācija un materiāli tiek sūtīti vienīgi pa oficiāliem drošības kanāliem starp Dalībnieku kompetentām institūcijām.
3. Katrs Dalībnieks ieceļ Nacionālās drošības iestādi (NDI)/izraudzīto drošības iestādi (IDI), kura ir atbildīga par drošības jautājumiem, kas rodas no šī Saprašanās memoranda ietvaros esošajiem projektiem un pasākumiem.
4. Detalizētas drošības vienošanās konkrētiem nolūkiem var būt noteiktas atsevišķās instrukcijās vai Tehniskajās vienošanās.

10.pants
Oficiālā valoda

Angļu valoda ir šī Saprašanās memoranda ietvaros esošo projektu un pasākumu darba valoda.

11.pants
Labojumi, grozījumi un strīdi

1. Dalībnieki uzsāk konsultācijas un, kad nepieciešams, pārskata Saprašanās memorandu pēc viena vai abu Dalībnieku lūguma.
2. Šo Saprašanās memorandu var labot un grozīt jebkurā laikā pēc Dalībnieku savstarpējas rakstiskas vienošanās.
3. Ikviens strīds attiecībā uz šī Saprašanās memoranda interpretāciju vai piemērošanu tiek risināts sarunu ceļā starp Dalībniekiem viszemākajā iespējamā līmenī un netiek nodots izšķiršanai nevienam nacionālajam vai starptautiskajam tribunālam vai citai trešajai pusei.

12.pants
Spēkā stāšanās,
izbeigšana un izstāšanās

1. Šis Saprašanās memorands tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā dienā, kad to parakstījis pēdējais Dalībnieks.
2. Dalībnieki var izbeigt šo Saprašanās memorandu jebkurā laikā, par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
3. Katrs Dalībnieks var izstāties no Saprašanās memoranda, par to otru Dalībnieku rakstiski informējot (3) mēnešus iepriekš.
4. Ja Saprašanās memorands ir izbeigts vai, ja kāds no Dalībniekiem izstājas no Saprašanās memoranda, Dalībnieki uzsāk sarunas, lai nokārtotu visas nesamaksātās savstarpējās finanšu saistības, prasības, domstarpības un drošības jautājumus saskaņā ar šo Saprašanās memorandu. Visu klasificēto informāciju, ar ko apmainās vai kas ir radusies šī Saprašanās memoranda ietvaros, izbeigšanas vai izstāšanās gadījumā turpina aizsargāt.
Parakstīts divos eksemplāros, abi uzrakstīti angļu valodā, pa vienam katram Dalībniekam.

Latvijas Republikas Norvēģijas Karalistes
Aizsardzības Aizsardzības
ministrijas ministrijas
vārdā vārdā

Parakstīšanas Parakstīšanas

datums datums

Memorandum of Understanding between
the Ministry of Defence of the Republic of Latvia
and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway
concerning Military Co-operation

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway,
hereinafter referred to as "the Participants",
taking into account the Agreement between the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia on contacts and co-operation concerning defence matters, signed in Riga, Latvia on 9 August 1995,
wishing to set forth the legal and practical framework arrangements for the implementation of bilateral military co-operation activities,
have reached the following understanding:

Section 1
General

The purpose of this Memorandum of Understanding (MOU) is to provide an overall and practical framework for military co-operation between the Participants, including the implementation of military co-operation programmes adopted by the Participants.

Section 2
Scope

1. Detailed arrangements related to specific projects and activities between the Participants will be laid out separately in Technical Arrangements. These will be concluded within the auspices of this MOU, but will not become integral parts of this MOU.
2. Nothing in this MOU shall be construed as placing an obligation on Participants to commit them to participate in certain projects or activities. All commitments will be agreed upon on a case-by-case basis. Unless otherwise agreed, each Participant retains the right to withdraw at any stage from projects and activities conducted under the auspices of this MOU.
3. This MOU is not intended to conflict with the national legislation of the Participants or with international law. In case of conflict, international law and national legislation will prevail. The Participants will notify each other in the event of any conflict arising.

Section 3

Definition of terms

For the purpose of this MOU:
1. Host Nation Support means the support provided by the Participant receiving personnel from the other Participant on its territory.
2. National Security Authority (NSA)/Designated Security Authority (DSA) means the government entity or entities of each Participant responsible for protective security policy and guidance.
3. NATO SOFA means the Agreement between the States parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces, done in London 19th of June 1951.
4. PfP SOFA means the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of their Forces, with the Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of their Forces, done in Brussels 19th of June 1995.

Section 4
Points of contact

Each Participant will appoint a point of contact for each project or activity concluded within the auspices of this MOU.

Section 5
Jurisdiction, repatriation and claims

1. The Participants will exercise criminal and disciplinary jurisdiction over their own personnel in accordance with the provisions of NATO SOFA/PfP SOFA.
2. For the purpose of Articles VII and VIII of the NATO SOFA, civilian personnel assigned to work under the auspices of this MOU, shall be deemed to be members of a civilian component within the meaning of Article I of NATO SOFA.
3. A Participant receiving personnel within its territory retains the right to request repatriation of any member of the visiting personnel as laid down in Article III, para. 5 of NATO SOFA.
4. Claims will be handled in accordance with the provisions of NATO SOFA/PfP SOFA.
5. To ensure reciprocity between the Participants concerning the waiver of claims up to a certain amount in accordance with Article VIII, para. 2 (f) of NATO SOFA, the amount of 10 000 Norwegian Kroner (NOK) will be governing for both Participants.
6. The Participants will exchange information through the points of contact referred to in Section 4, to whom claims are to be forwarded.

Section 6
Command and control

Each Participant retains command and control over their personnel as specified in a Technical Arrangement. When conducting a project or activity on the territory of the other Participant, the sending Participant will appoint and instruct a Senior National Representative among its personnel.

Section 7
Host Nation Support

The Host Nation will to the extent feasible provide, free of charge, access to military accommodation, canteen facilities and offices for military personnel of a Participant assigned to a project or an activity under the auspices of this MOU on the territory of the other Participant. The extent of such and other Host Nation Support arrangements will be concluded in advance in a Technical Arrangement for each project or activity.

Section 8
Financial provisions

1. Unless otherwise agreed, each Participant will cover its own expenses derived from military co-operation projects and activities under the auspices of this MOU.
2. The provisions of NATO SOFA/PfP SOFA will apply with regard to import, re-export, taxes, customs, duties and similar charges.

Section 9
Protection of classified information

1. Classified information exchanged between the Participants subject to this MOU will be used, handled and safeguarded in accordance with the Participants' national security laws and regulations. The degree of protection provided should be no less stringent than that provided for NATO classified information and material as detailed in the document "Security within the North Atlantic Treaty Organisation", C-M(2002)49, dated 17 June 2002.
2. Classified information and material will be transmitted only through official secured channels between the competent authorities of the Participants.
3. Each Participant will appoint a National Security Authority (NSA)/Designated Security Authority (DSA) responsible for security issues arising from projects and activities under the auspices of this MOU.
4. Detailed security arrangements for specific purposes may be regulated in separate instructions or in Technical Arrangements.

Section 10
Official language

The working language for projects and activities under the auspices of this MOU will be English.

Section 11
Modifications, amendments
and disputes

1. The Participants will enter into consultations and, when necessary, review the MOU on the request of one or both Participant(s).
2. This MOU may be modified and amended at any time by mutual agreement in writing between the Participants.
3. Any dispute regarding the interpretation or application of this MOU will be resolved through negotiations between the Participants at the lowest possible level and will not be referred to any national or international tribunal or other third party for settlement.

Section 12
Entry into effect, termination
and withdrawal

1. This MOU is concluded for an unlimited period of time and will enter into effect upon the date of the last signature.
2. The Participants may terminate this MOU at any time by mutual written agreement.
3. Each Participant can withdraw from the MOU by giving three (3) months prior written notice to the other Participant.
4. If the MOU is terminated, or if any of the Participants withdraw from the MOU, the Participants will initiate negotiations to settle

all outstanding mutual financial obligations, claims, disputes and security issues in accordance with this MOU. All classified information exchanged or generated under this MOU will continue to be protected in the event of termination or withdrawal.

Signed in two originals, both drawn up in the English language, one for each Participant.

For the Ministry For the Ministry
of Defence of Defence
of the Republic of the Kingdom
of Latvia of Norway

Date Date

of signature of signature
11.12.03. 08.01.04.


 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Numurs: 40/208-1380Pieņemts: 20.02.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 16.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
85558
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)