Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos

 

Igaunijas Republikas Valdība, Latvijas Republikas Valdība un Lietuvas Republikas Valdība (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses),

atzīstot, ka muitas likumu pārkāpumi ir kaitīgi to valstu ekonomiskām, finansiālām un sociālām interesēm,

ņemot vērā to, ka narkotisko un psihotropo vielu pārvietošana rada briesmas sabiedrībai un cilvēku veselībai,

ievērojot precīzu aplikšanu ar nodokļiem un muitas nodokļu, citu nodokļu, nodevu un maksu par importētām un eksportētām precēm, iekasēšanas svarīgumu, kā arī aizliegumu, ierobežojumu un kontroles noteikumu pienācīgu ieviešanu,

pārliecinoties, ka pasākumus muitas likumdošanas pārkāpumu aizkavēšanai un precīzas muitas nodokļu, citu nodokļu un maksājumu iekasēšanas nodrošināšanai var padarīt vēl efektīvākus, ja cieši sadarbojas to valstu muitas iestādes,

atsaucoties uz Muitas Sadarbības Padomes 1953. gada 5. decembra Rekomendāciju par savstarpējo administratīvo palīdzību,

kā arī atsaucoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros izstrādātās Konvencijas par narkotiskām vielām (30.03.1961., Ņujorka) un Konvencijas par psihotropām vielām (21.02.1971., Vīne) nolikumiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību (19.12.1988., Vīne),

vienojas par tālāk minēto:

1. pants

DEFINĪCIJAS

Šai Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanas veicināšanai:

a) "muitas likumi" ir noteikumi, kurus paredz likums vai likumpamatotu aktu normas attiecībā uz preču importu, eksportu, tranzītu vai citām muitas procedūrām, vai citiem nodokļiem un maksām, ko iekasē muitas iestādes, vai aizliegumu, ierobežojumu vai kontroles pasākumiem;

b) "muitas iestādes" ir Igaunijas Republikā - Nacionālā muitas padome (Riigi Tolliamet), Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departaments un Lietuvas Republikā - Finansu ministrijas Muitas departaments (Muitines departamentas prie Finansu ministerijos);

c) "pārkāpums" ir jebkura muitas likumdošanas neievērošana vai jebkurš neievērošanas mēģinājums;

d) "kontrolētā piegāde" ir paņēmiens, kas atļauj aizliegto vai aizdomās turēto narkotisko un psihotropo vielu, kā arī to aizstājēju, kravu piegādes apturēšanu, pārvietošanu caur vai ievešanu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās savu kompetento iestāžu uzraudzībā, vēršot uzmanību uz to personu identificēšanu, kuras iesaistītas šo narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgā pārvadāšanā.

2. pants

DARBĪBAS SFĒRA

1. Ar savu muitas iestāžu starpniecību un saskaņā ar nolikumiem, kurus nosaka šis Līgums, Līgumslēdzējas Puses sniegs viena otrai palīdzību, lai:

a) nodrošinātu pareizu muitas likumu ievērošanu;

b) aizkavētu, izmeklētu un cīnītos ar muitas likumu pārkāpumiem;

c) izplatītu tādus dokumentus, kas attiecas uz muitas likumu piemērošanu.

2. Palīdzība šī Līguma ietvaros tiks sniegta saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu attiecīgās Līgumslēdzējas Puses teritorijā un attiecīgās muitas iestādes kompetences un iespēju robežās. Ja nepieciešams, attiecīgā muitas iestāde var pārsūtīt pieprasījumu citai kompetentai iestādei.

3. Šis Līgums neparedz muitas nodokļu, citu nodokļu un maksājumu kompensēšanu.

3. pants

PERSONU, PREČU UN TRANSPORTLĪDZEKĻU UZRAUDZĪBA

1. Pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes veiks speciālu uzraudzību pār:

a) zināmām vai aizdomīgām personām, kuras iesaistītas citu Līgumslēdzēju Pušu muitas likumu pārkāpumos;

b) preču un maksāšanas līdzekļu pārvietošanu, ko citu Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes ir atzinušas par tādu, kas rada reālu, nelikumīgu kustību uz vai no to teritorijām;

c) zināmiem vai aizdomīgiem transportlīdzekļiem, kas izmantoti citu Līgumslēdzēju Pušu muitas likumu pārkāpumos;

d) preču uzglabāšanas vietām, kas varētu radīt šo preču nelikumīgu ieplūšanu citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās.

2. Savas kompetences ietvaros Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes neatļaus:

a) zināmu vai pamatoti aizdomīgu preču eksportu citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās, lai tās izmantotu savādākiem mērķiem nevis likumīgajā tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēs;

b) tādu preču eksportu, kuru imports ir aizliegts citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās.

4. pants

KONTROLĒTĀ PIEGĀDE

1. Ja Līgumslēdzēju Pušu nacionālās likumdošanas sistēmas pamatprincipi atļauj, Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes, izmantojot savstarpējos līgumus un noteikto kārtību, var piemērot starptautiskā līmenī narkotisko un psihotropo vielu kontrolētās piegādes metodi, vēršot uzmanību uz to personu identificēšanu, kuras iesaistītas šo narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgā pārvietošanā.

2. Aizliegto kravu pārvietošanu, par kuru kontrolēto piegādi ir notikusi vienošanās, ar iesaistīto iestāžu piekrišanu var apturēt vai atļaut pārvietot tālāk ar narkotisko vai psihotropo vielu neizņemšanu vai izņemšanu, vai aizvietošanu kopumā vai pa daļām.

3. Lēmumus, attiecībā uz kontrolētās piegādes piemērošanu, pieņems katrā atsevišķā gadījumā un, ja nepieciešams, tajos var ņemt vērā finansiālas vienošanās un līgumus, kas noslēgti starp iesaistītām muitas iestādēm.

5. pants

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

1. Pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma, Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes piegādās viena otrai visu informāciju, kas varētu palīdzēt nodrošināt precizitāti:

a) muitas nodokļu, citu nodokļu un maksājumu iekasēšanā (īpaši informāciju, kas varētu palīdzēt noteikt preču vērtību un to tarifu klasifikāciju);

b) importēšanas, eksportēšanas un tranzīta aizliegumu un ierobežojumu ieviešanā;

c) to preču izcelsmes noteikumu piemērošanā, ko neietver citas vienošanās.

2. Ja kādai no muitas iestādēm nav pieprasītās informācijas, tad šī iestāde pēc savas iniciatīvas var meklēt attiecīgo informāciju saskaņā ar saviem muitas likumu noteikumiem.

6. pants

PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAŅEMOT PIEPRASĪJUMU

1. Pēc pieprasījumu, vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde, piegādās citām Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādēm tālāk minēto informāciju par to, vai:

a) preces, kas ievestas attiecīgās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, ir likumīgi izvestas no otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas;

b) preces, kas izvestas no attiecīgās Līgumslēdzējas Puses teritorijas, ir likumīgi ievestas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kā arī informāciju par muitas procedūru (ja tāda ir), kāda piemērota šīm precēm.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma piegādās citām Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādēm visu informāciju, ko varētu izmantot attiecībā uz muitas likumu pārkāpumiem, īpaši attiecībā uz:

a) zināmām vai aizdomīgām personām, kuras iesaistītas citu Līgumslēdzēju Pušu muitas likumu pārkāpumos;

b) zināmām vai aizdomīgām precēm, kas ir nelikumīgas pārvietošanas objekti;

c) zināmiem vai aizdomīgiem transportlīdzekļiem, kas izmantoti citu Līgumslēdzēju Pušu muitas likumu pārkāpumos;

d) zināmiem vai aizdomīgiem veidiem un līdzekļiem, kas izmantoti muitas likumu pārkāpumos.

7. pants

PALĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMA FORMA UN SATURS

1. Saskaņā ar šo Līgumu pieprasījums tiks sastādīts rakstiski. Šāda pieprasījuma izpildīšanai nepieciešamie dokumenti tiks pievienoti pieprasījumam. Ja nepieciešams, ņemot vērā situācijas neatliekamību, var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, bet tas nekavējoties ir jāapstiprina rakstiski.

2. Saskaņā ar šī panta 1. punktu, pieprasījums ietvers sekojošu informāciju:

a) pieprasījumu izdarošā muitas iestāde;

b) pieprasītie pasākumi;

c) pieprasījuma subjekts un iemesls;

d) iesaistītie likumu noteikumi un citi juridiski elementi;

e) pēc iespējas precīzi un aptveroši norādījumi par fiziskām un juridiskām personām, kas ir izmeklēšanas mērķis;

f) izmantojamo faktu kopsavilkums, izņemot gadījumos, kuri paredzēti 14. pantā.

3. Pieprasījumi tiks nosūtīti pieprasītās līgumslēdzējas Puses valsts valodā, angļu valodā vai citā, pieprasītai muitas iestādei pieņemamā valodā.

4. Ja pieprasījums neatbilst formālajām prasībām, var tikt pieprasīti tā labojumi vai galīgā noformēšana, pretpasākumi tā izpildei līdz ar to radīti netiks.

8. pants

DOKUMENTĀCIJAS PIEGĀDE

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma piegādās citām Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādēm ziņojumus, liecību protokolus vai apstiprinātas dokumentu kopijas, kas sniedz visu noderīgo informāciju par veiktiem vai plānotiem pasākumiem, kuri izraisa vai varētu izraisīt pārkāpumus pret šo Līgumslēdzēju Pušu muitas likumiem.

2. Dokumenti, kurus paredzējis šis Līgums, var tikt aizvietoti ar datorinformāciju, kas sagatavota jebkurā formā un paredzēta tiem pašiem mērķiem. Visa materiāla interpretācijai vai piemērošanai noderīgā informācija tiks piegādāta vienlaicīgi.

3. Dokumentu oriģināli tiks pieprasīti gadījumos, kad apstiprinātās kopijas nebūs pietiekamas. No citām Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādēm saņemtie dokumentu oriģināli tiks atdoti pēc iespējas ātrākā laikā.

9. pants

IZMEKLĒŠANA

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde pieprasa, tad otras Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde ierosinās oficiālu izmeklēšanu par darbību, kas ir vai var tikt uzskatīta par pretrunīgu attiecībā uz muitas likumiem.

Par šādas izmeklēšanas rezultātiem tā paziņos attiecīgai muitas iestādei.

2. Šādas izmeklēšanas notiks saskaņā ar procedūru, ko nosaka attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumi. Attiecīgā muitas iestāde rīkosies tāpat, kā tā to darītu pēc savas valsts iestāžu pieprasījuma saņemšanas.

3. Īpašos gadījumos, kad tiek izmeklēti muitas likumu pārkāpumi, attiecīgās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestādes amatpersonas ar otras Līgumslēdzējas Puses muitas iestādes piekrišanu var tikt pārstāvētas pēdējās teritorijā.

10. pants

EKSPERTI UN LIECINIEKI

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses tiesa vai cita iestāde pieprasa, sakarā ar izdarītiem muitas likumu pārkāpumiem, sniegt liecības vai uzstāties par ekspertiem tiesā vai pirms tās, otras Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde var pilnvarot savas amatpersonas uz to. Uzstāšanās pieprasījumā ir skaidri jānorāda kāds ir attiecīgais gadījums un kādām pilnvarām amatpersonai jābūt.

2. Amatpersonai, kas uzaicināta uzstāties par liecinieku vai ekspertu, ir tiesības atteikties no liecības vai paziņojuma sniegšanas, ja tā pilnvarota to darīt saskaņā ar savas valsts vai attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumdošanu.

11. pants

NOSACĪJUMI UZAICINĀTĀM AMATPERSONĀM

Ja šajā Līgumā paredzētajos gadījumos vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestādes amatpersonas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, tām visu laiku jābūt spējīgām apliecināt savas dienesta pilnvaras.

12. pants

INFORMĀCIJAS UN DOKUMENTU LIETOŠANA

1. Iegūtā informācija un dokumenti jāizmanto tikai šai Līgumā paredzētiem mērķiem. Tie netiks izmantoti citiem mērķiem, ja vien muitas iestāde, kas tos piegādā, tam nepiekrīt.

2. 12. panta 1. punkta noteikumi neattiecas uz informāciju, kas saistīta ar narkotiskām un psihotropām vielām. Šāda informācija var tikt nodota tiešā veidā citai iestādei, kas iesaistīta nelikumīgā narkotiku pārvadāšanas apkarošanā.

3. Saņēmējvalsts, atbilstoši šim Līgumam, piemēros informācijai un dokumentiem tādu pašu aizsardzību, kāda tiek attiecināta uz līdzīga rakstura informāciju un dokumentiem šajā valstī. Ja to pieprasa otras Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde, saņēmējvalsts muitas iestāde nodrošinās saņemtās informācijas un dokumentu konfidencialitāti.

4. Atbilstoši šai Līgumā paredzētiem mērķiem un tā ietvaros Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes savos pierādījumos, ziņojumos, liecībās un darbība, kas veikta pirms tiesas, kā pierādījumu var izmantot informāciju un dokumentus, kas saņemti saskaņā ar šo Līgumu.

5. Šādas informācijas un dokumentu izmantošana par liecību tiesā, kā arī nozīme, kas tiem jāpiešķir, jānosaka saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

13. pants

IZŅĒMUMI NO SAISTĪBAS SNIEGT PALĪDZĪBU

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde uzskata, ka saskaņā ar pieprasīto palīdzību tā var būt kaitīga tās suverenitātei, drošībai, valstiskai kārtībai un valsts politikai (ordre public) vai citām šīs valsts būtiskām interesēm vai saistīta ar rūpniecisku, komerciālu vai profesionālu noslēpumu pārkāpšanu, vai ir pretrunā ar tās nacionālās likumdošanas sistēmas pamatprincipiem, tā var atteikties no palīdzības sniegšanas, kas pieprasīta saskaņā ar šo Līgumu, vai var to sniegt tikai tad, ja tam radīti attiecīgi apstākļi.

2. Ja palīdzība sniegšana tiek atteikta, lēmums un atteikuma iemesli pieprasītājas muitas iestādei nekavējoties ir jāpaziņo rakstiski.

3. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestāde pieprasa palīdzību, kuru tā pati nebūtu spējīga sniegt, tai jāvērš uzmanība uz šo faktu savā pieprasījumā. Piekrišana šādam pieprasījumam jāizdara saskaņā ar attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumiem.

14. pants

DOKUMENTU PIEGĀDE / IZZIŅOŠANA

1. Pēc vienas Līgumslēdzējas Puses muitas iestādes pieprasījuma, citu Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes informēs iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, kas dzīvo vai atrodas tās teritorijā, par dokumentiem attiecībā uz pasākumiem un lēmumiem, kurus pieņem administratīvās varas iestādes muitas likumu piemērošanā.

2. Dokumentu piegādi / izziņošanu, saskaņā ar šo Līgumu, ir jāveic, pamatojoties uz attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumdošanu. Tomēr dokumentu izziņošana var tikt veikta, ievērojot īpašu veidu un metodi, kas ietverti pieprasījumā, un nodrošinot, lai tas nebūtu pretrunā ar attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumiem.

3. Par piegādes / izziņošanas pierādījumu var būt gan iesaistītās personas datēts un parakstīts atzinums par saņemšanu, gan attiecīgās Līgumslēdzējas Puses kompetentas iestādes izziņa, norādot piegādes / izziņošanas veidu un datumu.

15. pants

PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA

1. Ar palīdzību, kas tiek nodrošināta saskaņā ar šo Līgumu, ir jāapmainās tieši starp Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādēm.

2. Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes var vienoties par tiešiem sakariem starp centrālo administrāciju struktūrvienībām un pilnvarot reģionālās muitas iestādes būt kontaktā vienai ar otru, par ko atsevišķi, savas kompetences ietvaros, vienojas Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes.

16. pants

IZMAKSAS

Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes atteiksies no visām prasībām par izdevumu atmaksāšanu, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, izņemot izdevumus, kas radušies saistībā ar 10 pantā minētiem ekspertiem un lieciniekiem.

17. pants

LĪGUMA TERITORIĀLĀ PIEMĒROŠANA, IEVIEŠANA UN INTERPRETĀCIJA

1. Šis Līgums būs piemērojams Latvijas Republikas teritorijā, Igaunijas Republikas teritorijā un Lietuvas Republikas teritorijā.

2. Dotais Līgums neaizkavē Līgumslēdzējas Puses sniegt daudz plašāku savstarpējo palīdzību, ievērojot citus starptautiskus līgumus vai noteikto kārtību, vai, ja to pieļauj Līgumslēdzēju Pušu attiecīgā likumdošana.

3. Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes savstarpēji vienosies par detalizētu kārtību, kādā ieviešams šis Līgums.

4. Līgumslēdzēju Pušu muitas iestādes centīsies, pēc savstarpējas saskaņošanas, risināt visas problēmas vai domstarpības, kas rodas interpretējot vai piemērojot šo Līgumu.

18. pants

LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ UN APTURĒŠANA

1. Līgumslēdzējas Puses rakstiski paziņos Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai, kas darbojas kā depozitārs, ka konstitucionālās prasības, lai šis Līgums stātos spēkā to teritorijās, ir izpildītas.

2. Šis Līgums stāsies spēkā 30 dienas pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas. Depozitārs nekavējoties informēs Līgumslēdzējas Puses par katra depozīta saņemšanu un spēkā stāšanās datumu.

3. Katra Līgumslēdzējas Puse var pārtraukt Līguma darbību jebkurā laikā, paziņojot to depozitāram pa diplomātiskiem kanāliem. Līgums pārstās būt spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad depozitārs ir saņēmis šādu paziņojumu. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija nekavējoties informēs Līgumslēdzējas Puses par Līguma darbības apturēšanu un apturēšanas datumu.

Līgums parakstīts ........................ 1994. gada ........  ............. vienā eksemplārā, igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir pilnīgi autentiski. Jebkuru domstarpību gadījumā, interpretējot šo Līgumu, par pamatu tiks ņemts angļu teksts.

Igaunijas Republikas
Valdības vārdā
Latvijas Republikas
Valdības vārdā
Lietuvas Republikas
Valdības vārdā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 17.11.1995.
Parakstīts:
 30.08.1994.
Parakstīšanas vieta: 
Palanga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 100, 04.07.1995.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
813
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"