Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Turcijas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības
LĪGUMS
par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Turcijas Republikas valdība un Latvijas Republikas valdība, turpmāk tekstā "Līgumslēdzējas Puses",

lai veicinātu pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm, kā arī tranzītā cauri to teritorijām, vienojās par sekojošo:

1. pants

Šā Līguma nosacījumi attiecas uz starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu uz jebkuras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās, kā arī tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai, izmantojot Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās reģistrētus autotransporta līdzekļus.

2. pants

Šā Līguma ietvaros:

"Pārvadātājs" - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru un kravu pārvadājumus.

 "Autotransporta līdzeklis":

a) jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas paredzēts vairāk nekā astoņu pasažieru, tā vadītāju neskaitot, pārvadāšanai, vai kravu pārvadāšanai, kā arī šādu autotransporta līdzekļu vilkšanai;

 b) autotransporta līdzekļu kombinācija, kas sastāv no a) apakšpunktā minētā autotransporta līdzekļa un piekabes vai puspiekabes, kas paredzēta pasažieru vai kravu pārvadāšanai.

 "Atļaujas" - visas tās atļaujas, kuras vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izsniegusi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem to iebraukšanai, izbraukšanai vai tās teritorijas šķērsošanai, kā arī citas šajā Līgumā paredzētās atļaujas.

 "Kvota" - atļauju skaits, ko gada laikā izsniegušas katras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas.

 "Regulāri pārvadājumi ar autobusiem" - pasažieru pārvadājumi pa noteiktu maršrutu starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, saskaņā ar katrā valstī noteiktajiem kustības sarakstiem un tarifiem.

 "Regulāri tranzīta pārvadājumi ar autobusiem" - regulāri pārvadājumi ar autobusiem, kas sākas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, šķērso otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, neizlaižot un neuzņemot tajā pasažierus, un beidzas trešās valsts teritorijā.

 "Sistemātiski turp un atpakaļ pārvadājumi" - iepriekš nokomplektētu pasažieru grupu starptautiskie pārvadājumi, kas organizēti, ņemot vērā viņu uzturēšanās laiku, no vienas un tās pašas brauciena sākuma vietas uz vienu un to pašu galapunktu ar noteikumu, ka grupai iepriekš noteikta termiņa beigās jāatgriežas brauciena sākuma vietā (pasažieru grupai jāatgriežas nemainīgā sastāvā un pirmajam braucienam atpakaļ uz brauciena sākuma vietu un pēdējam braucienam uz galapunktu jābūt bez pasažieriem).

 "Pārvadājumi ar slēgtām durvīm" - vienas un tās pašas pasažieru grupas starptautiskie pārvadājumi ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli braucienā, kas sākas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un beidzas tās pašas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, neizlaižot un neuzņemot pasažierus visa brauciena laikā.

 "Tranzīta pārvadājumi" - pasažieru un kravu starptautiskie pārvadājumi caur jebkuras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, ja brauciena sākuma punkts un galapunkts atrodas ārpus attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas.

 

3. pants

Saskaņā ar šā Līguma nosacījumiem, katrai Līgumslēdzējai Pusei jāatzīst otras Līgumslēdzējas Puses pārvadātāju tiesības braukt tranzītā ar autotransporta līdzekļiem un pārvadāt tranzītā pasažierus, viņu personīgās lietas un komerciālas kravas pa maršrutiem, ko nosaka attiecīgās Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas.

 

4. pants

Katrai Līgumslēdzējai Pusei saskaņā ar savas valsts likumdošanu jāizdod atļauja otras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem biroju un/vai aģentūru izveidošanai un/vai pārstāvju iecelšanai tās valsts teritorijā vietās, par kurām abpusēji vienojušās Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

Pārvadātājs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nedrīkst darboties kā tūrisma aģents.

 

5. pants

Jebkura Līgumslēdzēja Puse neiekasēs nekādus importa vai eksporta nodokļus un maksājumus (muitas nodokli ieskaitot) par otras Līgumslēdzējas Puses autotransporta līdzekļiem, kas brauc tranzītā cauri tās teritorijai, izņemot:

 a) maksu par ceļu tīkla izmantošanu (nodevas par ceļu un tiltu lietošanu);

 b) maksu, lai segtu ar transporta un ceļu uzturēšanu, aizsardzību un pārvaldi saistītos izdevumus;

 c) samaksu uz nediskriminējošiem noteikumiem, lai segtu starpību starp valsts un starptautisko cenu degvielai, kas nopirkta otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

 d) maksājumus, ko iekasē, ja autotransporta līdzekļa svars, izmēri vai krava pārsniedz Līgumslēdzēju Pušu valstu likumdošanā paredzētos ierobežojumus.

Saskaņā ar atļaujām veicamos tranzīta pārvadājumus cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, savstarpēji vienojoties, var atbrīvot no šī panta b) apakšpunktā paredzētās maksas.

Līgumslēdzējas Puses neiekasēs šī panta b) apakšpunktā minēto maksu no autotransporta līdzekļiem, kas neveic tranzīta pārvadājumus.

 

6. pants

Ja vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs vai viņa autotransporta līdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošo likumdošanu, šā Līguma nosacījumus vai atļaujā minētos noteikumus, tās valsts kompetentā institūcija, kurā šis autotransporta līdzeklis reģistrēts, pēc otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot sekojošas sankcijas:

 a) brīdināt pārvadātāju, kurš izdarījis pārkāpumu;

 b) anulēt vai atņemt atļaujas, kas pārvadātājam dod tiesības veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums noticis.

Kompetentajai institūcijai, kas piemērojusi kādu no šīm sankcijām, jāpaziņo par to otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

Šā panta nosacījumi neizslēdz likumīgas sankcijas, kuras var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kurā pārkāpums noticis.

 

7. pants

Jāizveido Kopējā Komisija, kas sastāv no abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pārstāvjiem. Kopējās Komisijas uzdevumos ietilpst:

 a) kontrolēt šā Līguma pareizu izpildi;

 b) noteikt atļauju formu, to apmaiņas veidu un termiņu;

 c) izskatīt un izstrādāt priekšlikumus, to iespējamo jautājumu risināšanai, par kuriem nav tieši vienojušās šā Līguma 24. pantā minētās kompetentās institūcijas;

 d) izskatīt visus pārējos jautājumus, kas saistīti ar šo Līgumu, un izstrādāt ieteikumus to risināšanai;

 e) apspriest jebkurus citus ar pārvadājumiem saistītos jautājumus, par kuriem savstarpēji jāvienojas.

Kopējai Komisijai jātiekas pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas pieprasījuma pārmaiņus Turcijas Republikā un Latvijas Republikā.

Kopējās Komisijas sēdes darba kārtība minēto uzdevumu ietvaros Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām jāizstrādā iepriekš, saskaņojot to pa diplomātiskajiem kanāliem.

Kopējā Komisija var ierosināt labojumus jebkuram šā Līguma pantam un tie jāiesniedz kompetentajām institūcijām apstiprināšanai.

 

8. pants

Transporta līdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, nedrīkst veikt pasažieru un kravu pārvadājumus starp diviem punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

Vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs nedrīkst veikt pasažieru un kravu pārvadājumus no otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz trešajām valstīm, ja nav saņemta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

 

9. pants

Autotransporta līdzeklis bez pasažieriem vai kravas, kas reģistrēts vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, nedrīkst iebraukt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai uzņemtu pasažierus vai kravu nogādāšanai uz savas valsts teritoriju vai uz trešo valsti, ja vien otras valsts kompetentās institūcijas šim nolūkam nav izsniegušas speciālu atļauju.

 

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

10. pants

Lai veiktu regulārus pasažieru pārvadājumus uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai regulārus pasažieru tranzīta pārvadājumus cauri tai, jebkuras Līgumslēdzējas Puses pārvadātājam iepriekš jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izsniegta gada atļauja.

 

11. pants

1. Atļauja nav nepieciešama pārvadājumiem ar "slēgtām durvīm" un pārvadājumiem, kad brauciens turp notiek ar pasažieriem, bet atpakaļceļš - bez pasažieriem, veicot tos ar vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās reģistrētiem autotransporta līdzekļiem uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās.

2.Sistemātiskiem pasažieru turp un atpakaļ pārvadājumiem nepieciešama otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izsniegta īpaša atļauja.

Iesniegums atļauju saņemšanai sistemātisku turp un atpakaļ pārvadājumu veikšanai jāiesniedz otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai 30 dienas pirms paredzēts uzsākt šos pārvadājumus.

 

KRAVU PĀRVADĀJUMI

12. pants

Kravu pārvadājumu veikšanai starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām un tranzītā cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām nepieciešama uz noteikto kvotu pamata iepriekš izsniegta pārvadājumu atļauja, izņemot gadījumus, ja pārvadā:

 a) mirstīgās atliekas (īpaši ar šim nolūkam paredzētiem autotransporta līdzekļiem);

 b) dekorācijas, kas paredzētas teātra izrādēm;

 c) priekšmetus, iekārtas un dzīvniekus, kas paredzēti muzikāliem uzvedumiem, kino, cirka un folkloras izrādēm, sporta pasākumiem, kā arī televīzijas un radio raidījumu ierakstiem;

 d) mākslas priekšmetus;

 e) dzīvniekus, kas nav paredzēti nokaušanai;

 f) avarējušus un bojātus autotransporta līdzekļus;

 g) pasta sūtījumus;

 h) neregulāri - kravas uz vai no lidostām, ja mainīts lidojuma maršruts;

 i) pirmās palīdzības piederumus ārkārtēju situāciju un dabas katastrofu gadījumos;

 j) materiālus gadatirgiem un izstādēm;

 k) kravas ar autotransporta līdzekli, kura kopējā masa, piekabi ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai maksimāla celtspēja, piekabi ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

 l) iedzīves priekšmetus, pārceļoties uz pastāvīgu dzīvi citur;

 m) citos gadījumos, par kuriem savstarpēji vienojusies Kopējā Komisija.

 

13. pants

Atļaujas ir derīgas vienu gadu un ar nākošā gada atļaujām jāapmainās katra gada novembrī. Nepieciešamības gadījumā pēc Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pieprasījuma, iespējams apmainīties ar papildus atļaujām uz savstarpējas vienošanas pamata.

Atļauja ir derīga vienam turp un atpakaļ braucienam uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai.

Tā ir derīga tikai vienam autotransporta līdzeklim un tikai tam pārvadātājam, kam tā izsniegta. Tā nav nododama citai personai.

 

14. pants

Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts autotransporta līdzeklis drīkst uzņemt kravu nogādāšanai uz savas valsts teritoriju tikai tad, ja pirms tam veikts kravas pārvadājums uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju.

 

15. pants

Ieroču, munīcijas, militāro iekārtu un sprāgstvielu pārvadāšanai starp abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri katras Puses teritorijai nepieciešama speciāla šim nolūkam paredzēta atļauja.

Kravu pārvadāšana, kas Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās ir aizliegta ar tur spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem, ir pieļaujama tikai, saņemot šajos likumos un noteikumos paredzētās kompetento institūciju izdotas speciālas atļaujas.

Uz Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām nedrīkst pārvadāt kravas, kuru pārvadāšana ir aizliegta saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem.

 

16. pants

Līgumslēdzējām Pusēm jāveic visi pasākumi, ko tās uzskata par nepieciešamiem, lai pēc iespējas atvieglotu, vienkāršotu un paātrinātu ar pasažieru un kravu pārvadājumiem saistīto muitas un citu formalitāšu kārtošanu.

 

17. pants

Saskaņā ar šo Līgumu veicamie starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu pakļauti Konvencijas par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem prasībām, ņemot vērā TIR grāmatiņu izmantošanas un/vai attiecīgās valsts likumu un noteikumu prasības.

 

18. pants

Degviela, kas atrodas autotransporta līdzekļu standarta degvielas tvertnēs, tiek atbrīvota no muitas un visiem citiem nodokļiem un nodevām. Standarta degvielas tvertne ir tvertne, ko uzstādījusi autotransporta līdzekļa rūpnīca izgatavotāja un kas tehnoloģiski saistīta ar tā barošanas sistēmu.

 

19. pants

Rezerves daļas, ko ieved otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā jau iepriekš uz laiku iebraukuša autotransporta līdzekļa remontam, nav apliekamas ar muitas nodokļiem un nodevām.

Rezerves daļas, kas nav izmantotas, vai nomainītās detaļas izvedamas atpakaļ vai iznīcināmas pilnvarotu muitas ierēdņu klātbūtnē.

 

20. pants

1. Atbildības apdrošināšana par kaitējuma nodarīšanu trešajām personām, kas veikta saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses valstī spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem, attiecināma uz autotransporta līdzekļiem, kurus izmanto starptautiskajiem pasažieru, bagāžas un/vai kravu pārvadājumiem starp un/vai tranzītā cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām;

 2. Jebkura veida apdrošināšana, kas veikta saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem, attiecināma uz pasažieriem, bagāžu un/vai kravu kā atlīdzība par brauciena laikā iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem.

 

21. pants

Līgumslēdzēju Pušu savstarpējie maksājumi par transporta un tranzīta operācijām izdarāmi tādā konvertējamā valūtā, kādu akceptējušas Līgumslēdzēju Pušu valstu pilnvarotās bankas, saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās spēkā esošajiem valūtas norēķinu likumiem un noteikumiem.

 

22. pants

Avāriju, autotransporta līdzekļu bojājumu, likumu un noteikumu pārkāpumu gadījumos tās Līgumslēdzējas Puses kompetentajām institūcijām, kuras valsts teritorijā starpgadījums noticis, nekavējoties par to jāsniedz otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajām institūcijām ziņojums un cita informācija, kā arī izmeklēšanas rezultāti.

 

23. pants

Līgumslēdzēju Pušu pārvadātājiem un to valstu teritorijās reģistrēto autotransporta līdzekļu apkalpēm jāievēro otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošie likumi un noteikumi, kas reglamentē ceļu satiksmi.

Jebkuri citi jautājumi, kas saistīti ar pārvadājumiem un nav ietverti šajā Līgumā, risināmi saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses valstī spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.

 

24. pants

Ja autotransporta līdzekļa svars, izmēri vai slodze uz ass pārsniedz vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošās normas, jāvadās pēc šīs valsts likumiem un noteikumiem.

 

25. pants

Kompetentās institūcijas, kas atbildīgas par šā Līguma izpildi, ir:

 a) Turcijas Republikā:

Ministry of Transport

General Directorate of Road Transport

(Ulastirma Bakanliģi Kara Ulastirmasi Genel Mūdūrlūģū)

ANKARA

 b) Latvijas Republikā:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Autoceļu departaments

 

26. pants

Šis Līgums provizoriski piemērojams no tā parakstīšanas dienas un stājas spēkā dienā, kad abas puses apmainījušās ar notām, kas apliecina Līguma ratifikāciju saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses valsts likumdošanu, un tas paliek spēkā vienu gadu.

Turpmāk šā Līguma darbības termiņš automātiski pagarinās gadu no gada, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tā darbības termiņa beigām nav rakstiski paziņojusi par savu nodomu izbeigt Līguma darbību.

 

Parakstīts Ankarā, 1995.gada "15." septembrī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, turku un angļu valodās, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski un tiem ir vienāds juridisks spēks.

 

Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā:

Turcijas Republikas valdības vārdā:

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Turcija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 05.06.1996.
Parakstīts:
 15.09.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Ankara
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 80/81, 09.05.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
283
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"