Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN MELNKALNES VALDĪBAS
LĪGUMS
PAR KLASIFICĒTAS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBU

Latvijas Republikas valdība un Melnkalnes valdība, turpmāk "Puses", abu Pušu nacionālās drošības interesēs ir vienojušās par turpmāko.

1. PANTS
MĒRĶIS

Šā Līguma mērķis ir nodrošināt tādas Klasificētas informācijas aizsardzību, ko izstrādājušas vai sniegušas Puses vai to jurisdikcijā esošas juridiskas vai fiziskas personas. Līgumā noteiktas drošības procedūras un kārtība, kādā veicama šī aizsardzība.

2. PANTS
DEFINĪCIJAS

Šā Līguma ietvaros:

a) "Drošības prasību pārkāpums" ir darbība vai bezdarbība, kura ir pretrunā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un kuras rezultātā notiek faktiska vai iespējama Klasificētas informācijas neatļauta izpaušana vai nozaudēšana.

b) "Klasifikācijas pakāpe" ir kategorija, kura saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem nosaka Klasificētas informācijas sensitivitāti, kaitējuma pakāpi, kas var rasties gadījumā, ja to neatļauti izpauž vai nozaudē, kā arī aizsardzības līmeni, ko Puses piemēro šai informācijai.

c) "Klasificēts līgums" ir līgums starp vienas Puses valsts iestādi vai juridisku personu - "Pasūtītāju" un otras Puses juridisku personu - "Līgumslēdzēju", kura ietvaros Klasificēta informācija tiek sniegta Līgumslēdzējam vai Līgumslēdzējs to izstrādā, vai arī tā tiek sniegta Līgumslēdzēja darbiniekiem, kuriem nepieciešams piekļūt Klasificētai informācijai Pasūtītāja telpās.

d) "Klasificēta informācija" ir jebkura informācija, neatkarīgi no tās veida, vai materiāls, kam nepieciešama aizsardzība pret neatļautu izpaušanu vai nozaudēšanu un kas klasificēts saskaņā ar Izcelsmes Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Ja vien nav norādīts citādi, atsauce uz Klasificētu informāciju šajā Līgumā ietver arī Latvijas Republikas informāciju DIENESTA VAJADZĪBĀM.

e) "Industriālās drošības sertifikāts" ir Nacionālās drošības iestādes atzinums, ka tās jurisdikcijā esoša juridiska persona atbilst nosacījumiem, lai saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem piekļūtu Klasificētai informācijai un apstrādātu to.

f) "Nacionālā drošības iestāde" ir Puses valsts iestāde, kas ir atbildīga par šā Līguma īstenošanu un pārraudzību.

g) "Nepieciešamība zināt" ir prasība fiziskai vai juridiskai personai piekļūt Klasificētai informācijai, lai pildītu amata vai dienesta pienākumus vai sniegtu pakalpojumus.

h) "Speciālā atļauja" ir Nacionālās drošības iestādes vai citas kompetentas valsts iestādes atzinums, ka fiziskai personai ir veikta pārbaude, lai tā varētu piekļūt un apstrādāt Klasificētu informāciju saskaņā ar attiecīgās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

i) "Informācijas valdītājs" ir Puses valsts iestāde, kas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir atbildīga par visiem lēmumiem, kas ietekmē Puses nacionālo Klasificēto informāciju, kas izstrādāta un / vai sniegta saskaņā ar šo Līgumu. Puses jurisdikcijā esoši Līgumslēdzēji var izstrādāt vai saņemt Klasificētu informāciju, bet netiek uzskatīti par Informācijas valdītāju šā Līguma ietvaros.

j) "Izcelsmes puse" ir Puse vai tās jurisdikcijā esošs Līgumslēdzējs, kas saskaņā ar šo Līgumu izstrādā un / vai sniedz Klasificētu informāciju Saņēmējai pusei.

k) "Saņēmēja puse" ir Puse vai tās jurisdikcijā esošs Līgumslēdzējs, kas saskaņā ar šo Līgumu saņem Klasificētu informāciju no Izcelsmes puses.

l) "Trešā puse" ir jebkura starptautiska organizācija vai valsts, tostarp tās jurisdikcijā esošās juridiskas vai fiziskas personas, kas nav šā Līguma Puse.

3. PANTS
NACIONĀLĀS DROŠĪBAS IESTĀDES

1. Pušu nozīmētās Nacionālās drošības iestādes ir:

Latvijas Republikā:

Satversmes aizsardzības birojs

Melnkalnē:

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

2. Nacionālās drošības iestādes sniedz viena otrai oficiālo kontaktinformāciju.

3. Puses rakstiski paziņo viena otrai par visām būtiskajām izmaiņām (tajā skaitā, bet ne tikai iestāžu kontaktinformācijas vai nosaukuma maiņu) saistībā ar to attiecīgajām Nacionālajām drošības iestādēm.

4. PANTS
KLASIFIKĀCIJAS PAKĀPES

1. Klasifikācijas pakāpes šādi savstarpēji atbilst un tiek uzskatītas par ekvivalentām:

Latvijas Republika

Melnkalne

Ekvivalents angļu valodā

SEVIŠĶI SLEPENI

STROGO TAJNO

TOP SECRET

SLEPENI

TAJNO

SECRET

KONFIDENCIĀLI

POVJERLJIVO

CONFIDENTIAL

DIENESTA VAJADZĪBĀM

INTERNO

RESTRICTED

5. PANTS
PIEKĻUVE KLASIFICĒTAI INFORMĀCIJAI

1. Katra Puse izsniedz Speciālās atļaujas savas valsts pilsoņiem un Industriālās drošības sertifikātus juridiskām personām, kas atrodas tās jurisdikcijā.

2. Lai piekļūtu Klasificētai informācijai, kas klasificēta DIENESTA VAJADZĪBĀM / INTERNO / RESTRICTED, Speciālā atļauja nav nepieciešama. Šai informācijai var piekļūt tikai fiziskas personas, kurām ir Nepieciešamība zināt un kuras ir pilnvarotas tai piekļūt un instruētas par savu atbildību.

3. Piekļuve Klasificētai informācijai, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, tiek atļauta tikai fiziskām personām, kurām saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir Speciālā atļauja, Nepieciešamība zināt un kuras ir instruētas par savu atbildību.

4. Katra Puse izmanto Klasificētu informāciju tikai mērķim, kādam tā ir sniegta.

6. PANTS
DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Puses saskaņā ar to nacionālajiem normatīvajiem aktiem aizsargās Klasificētu informāciju, kas izstrādāta un / vai sniegta saskaņā ar šo Līgumu, piemērojot Klasificētai informācijai vismaz tādu pašu aizsardzību kā ekvivalentas Klasifikācijas pakāpes nacionālai Klasificētai informācijai.

2. Izcelsmes puse:

a) nodrošina, ka Klasificētai informācijai ir piešķirta atbilstoša Klasifikācijas pakāpe saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

b) informē Saņēmēju pusi par jebkādiem sniegtās Klasificētās informācijas izplatīšanas nosacījumiem vai izmantošanas ierobežojumiem;

c) informē Saņēmēju pusi par jebkādām turpmākām izmaiņām saistībā ar sniegtās Klasificētās informācijas Klasifikācijas pakāpi.

3. Saņēmēja puse:

a) reģistrē Klasificētu informāciju, kas saņemta šā Līguma ietvaros;

b) vienmēr var noteikt Klasificētas informācijas, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, atrašanās vietu;

c) nodrošina, ka Klasificētai informācijai piešķirtās Klasifikācijas pakāpes netiek izmainītas vai atsauktas bez iepriekšējas rakstiskas Izcelsmes puses piekrišanas;

d) nodrošina, ka Klasificēta informācija netiek izpausta vai sniegta Trešajai pusei bez iepriekšējas rakstiskas Izcelsmes puses piekrišanas.

7. PANTS
SADARBĪBA

1. Lai uzturētu salīdzināmus drošības standartus, Nacionālās drošības iestādes pēc pieprasījuma informē viena otru par to drošības regulējumu, pamatnostādnēm un praksi saistībā ar Klasificētas informācijas aizsardzību.

2. Pēc vienas Puses Nacionālās drošības iestādes pieprasījuma otras Puses Nacionālā drošības iestāde izdod rakstisku apliecinājumu, ka ir izsniegta derīga Speciālā atļauja vai Industriālās drošības sertifikāts.

3. Ja vienas Puses pilsonim nav izsniegta Speciālā atļauja, otras Puses Nacionālā drošības iestāde var nosūtīt pieprasījumu izsniegt Speciālo atļauju tās Puses Nacionālajai drošības iestādei, kuras pilsonis viņš vai viņa ir.

4. Nacionālās drošības iestādes pēc pieprasījuma un saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem sniedz viena otrai atbalstu, veicot pārbaudes Industriālās drošības sertifikātu un Speciālo atļauju izsniegšanai.

5. Nacionālās drošības iestādes nekavējoties rakstiski paziņo viena otrai par izmaiņām saistībā ar Speciālajām atļaujām un Industriālās drošības sertifikātiem, par ko sniegts apliecinājums.

6. Sadarbība šā Līguma ietvaros notiek angļu valodā.

8. PANTS
KLASIFICĒTI LĪGUMI

1. Ja vienas Puses jurisdikcijā esošs Pasūtītājs ierosina noslēgt Klasificētu līgumu ar otras Puses jurisdikcijā esošu Līgumslēdzēju, tas vispirms, izmantojot savas valsts Nacionālo drošības iestādi, no otras Puses Nacionālās drošības iestādes saņem rakstisku apstiprinājumu par to, ka Līgumslēdzējam ir piešķirts atbilstošas Klasifikācijas pakāpes Industriālās drošības sertifikāts.

2. Ja Līgumslēdzējam nav izsniegts Industriālās drošības sertifikāts, Pasūtītāja Puses Nacionālā drošības iestāde var nosūtīt Līgumslēdzēja Puses Nacionālajai drošības iestādei pieprasījumu izsniegt Industriālās drošības sertifikātu.

3. Pieprasījumā apstiprināt vai izsniegt Industriālās drošības sertifikātu iekļauj:

a) Klasifikācijas pakāpe Klasificētai informācijai, kuru paredzēts sniegt potenciālajam Līgumslēdzējam vai ko tas izstrādās, informācija par Līgumslēdzēja tiesībām glabāt Klasificētu informāciju tā telpās un apstrādāt Klasificētu informāciju tā Klasificētas informācijas sistēmās;

b) pilns Līgumslēdzēja nosaukums, tā pasta adrese, un slepenības režīma pārvaldnieka vārds, uzvārds un kontaktinformācija;

c) informācija par Klasificēto līgumu.

4. Līgumslēdzējam ir pienākums ievērot turpmāk minēto:

a) saņemt atbilstošu Industriālās drošības sertifikātu;

b) nodrošināt, ka Līgumslēdzēja darbiniekiem, kuriem nepieciešama piekļuve Klasificētai informācijai, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, izsniegta atbilstoša Speciālā atļauja;

c) nodrošināt, ka Līgumslēdzēja darbiniekiem, kuriem piešķirta piekļuve Klasificētai informācijai, ir informēti par savu pienākumu aizsargāt Klasificētu informāciju saskaņā ar šajā Līguma un nacionālajos normatīvajos aktos noteikto;

d) izstrādāt un ievērot Klasificētas informācijas aizsardzības prasības savās telpās saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

e) nekavējoties ziņot savai Nacionālajai drošības iestādei par jebkuru Drošības prasību pārkāpumu saistībā ar Klasificētu līgumu.

5. Lai nodrošinātu atbilstošu drošības uzraudzību un kontroli, Klasificētā līgumā iekļauj drošības prasību sadaļu. Drošības prasību sadaļas kopija nosūtāma Pušu Nacionālajām drošības iestādēm.

6. Klasificēta līguma drošības prasību sadaļa ietver vismaz turpmāk minēto:

a) atsauci uz šo Līgumu, termina "Klasificēta informācija" definīciju un Pušu ekvivalentu Klasifikācijas pakāpju tabulu saskaņā ar šā Līguma 4. panta noteikumiem;

b) nosacījumu, ka Klasificēta informācija, kas izstrādāta un / vai sniegta Klasificēta līguma ietvaros, tiek aizsargāta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

c) nosacījumu, ka Līgumslēdzējs izpauž Klasificētu informāciju tikai fiziskām personām, kurām ir Nepieciešamība zināt, un Klasificētas informācijas, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, gadījumā - izsniegta atbilstošas Klasifikācijas pakāpes Speciālā atļauja saskaņā ar šā Līguma 5. pantā minētajiem noteikumiem un kurām uzdots pildīt amata vai dienesta pienākumus vai sniegt pakalpojumus saistībā ar Klasificēto līgumu;

d) nosacījumu, ka Līgumslēdzējs bez iepriekšējas rakstiskas Informācijas valdītāja piekrišanas neizpauž vai neatļauj Klasificētas informācijas izpaušanu Trešajai pusei vai jebkurai citai pusei, kas nav Klasificēta līguma puse;

e) nosacījumu, ka Klasificēta līguma ietvaros sniegta Klasificēta informācija tiek izmantota vienīgi mērķim, kādam tā tika sniegta, vai arī, kā to vēlāk rakstiski atļāvis Informācijas valdītājs;

f) procedūru, kā paziņot par izmaiņām šā Līguma ietvaros izstrādātas un / vai sniegtas Klasificētas informācijas Klasifikācijas pakāpē;

g) kanālus un procedūras, ko izmanto Klasificētas informācijas pārvadāšanai un / vai pārsūtīšanai;

h) procedūras, ko izmanto, lai apstiprinātu vizītes, kas saistītas ar Klasificēta līguma izpildi, saskaņā ar šā Līguma 11. pantu;

i) Nacionālo drošības iestāžu, kuras pārrauga ar Klasificētu līgumu saistītās Klasificētās informācijas aizsardzību, kontaktinformāciju, un

j) Līgumslēdzēja pienākumu nekavējoties informēt Nacionālo drošības iestādi par jebkuru faktisku vai iespējamu Drošības prasību pārkāpumu saistībā ar Klasificētu līgumu.

9. PANTS
KLASIFICĒTAS INFORMĀCIJAS PĀRSŪTĪŠANA

1. Klasificētu informāciju pārsūta saskaņā ar Izcelsmes puses normatīvajiem aktiem vai citā veidā, par ko vienojušās Nacionālās drošības iestādes.

2. Klasificētu informāciju, kas klasificēta SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET, pārsūta ar kurjeru vai diplomātisko pastu.

3. Klasificētu informāciju, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL un SLEPENI / TAJNO / SECRET pārsūta ar kurjeru vai diplomātisko pastu. Nacionālās drošības iestādes var vienoties par alternatīviem pārsūtīšanas kanāliem saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem; šādos gadījumos:

a) personai, kas veic Klasificētās informācijas pārsūtīšanu, ir pilnvarota piekļūt atbilstošas Klasifikācijas pakāpes Klasificētai informācijai;

b) Izcelsmes puse saglabā pārsūtītās Klasificētās informācijas vienību sarakstu; šā saraksta kopiju nodod Saņēmējai pusei, lai nosūtītu Nacionālajai drošības iestādei;

c) Klasificētu informāciju iepako saskaņā ar Izcelsmes puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

d) Klasificētu informāciju piegādā, saņemot par to saņemšanas apliecinājumu;

e) kurjeram ir Izcelsmes puses vai Saņēmējas puses Nacionālā drošības iestādes izsniegts kurjera sertifikāts.

4. Lielus Klasificētas informācijas, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, apjomus pārsūta saskaņā ar transportēšanas plānu, ko apstiprinājušas abu Pušu Nacionālās drošības iestādes. Ja nepieciešams, transportēšanas plānā iekļauj šādu informāciju:

a) Klasificētā līguma apraksts;

b) valstis, kas piedalās Klasificētajā līgumā;

c) sūtījuma apraksts (tostarp Klasifikācijas pakāpe);

d) iesaistīto valsts iestāžu un uzņēmumu pārstāvju (tostarp slepenības režīma pārvaldnieka) identifikācijas dati;

e) piegādes, pārvades un / vai apstrādes punkti;

f) komersantu, kas iesaistīti katrā transportēšanas sadaļā, identifikācijas dati;

g) sūtījuma maršrutēšana;

h) ziņas par ostas drošības un muitas amatpersonām;

i) informācija par kurjeriem;

j) ziņas par pavadošo personālu.

5. Klasificēta informācija, kas klasificēta DIENESTA VAJADZĪBĀM / INTERNO / RESTRICTED, var tikt pārsūtīta ierakstītā pasta sūtījumā vai, izmantojot citus piegādes pakalpojumus saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

6. Puses var pārsūtīt Klasificētu informāciju, kas ir aizsargāta ar šifrēšanas metodēm, saskaņā ar drošības procedūrām, ko apstiprinājušas Nacionālās drošības iestādes.

10. PANTS
KLASIFICĒTAS INFORMĀCIJAS PAVAIROŠANA, TULKOŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

1. Klasificētas informācijas kopijām un tulkojumiem piešķir atbilstošus klasifikācijas apzīmējumus un aizsargā tāpat kā oriģinālo Klasificēto informāciju.

2. Tulkojumus vai kopijas veic tikai minimālā apjomā, kāds nepieciešams oficiāliem mērķiem.

3. Klasificētas informācijas, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL vai augstāk, tulkojumus vai kopijas var veikt tikai fiziskas personas, kurām izsniegta Speciālā atļauja piekļuvei Klasificētai informācijai ar ekvivalentu Klasifikācijas pakāpi kā informācijai, kas tiek tulkota vai pavairota.

4. Tulkojumi ietver atbilstošu anotāciju valodā, kurā tie ir tulkoti, ar norādi, ka tajos ir ietverta Izcelsmes puses Klasificēta informācija.

5. Informāciju, kas klasificēta SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET, nedrīkst tulkot vai pavairot bez iepriekšējas rakstiskas Informācijas valdītāja piekrišanas.

6. Ja saskaņā ar šo Līgumu sniegtā Klasificētā informācija vairs nav nepieciešama un nav noteikts citādi, tā tiek iznīcināta saskaņā ar Saņēmējas puses normatīvajiem aktiem tā, lai novērstu tās pilnīgu vai daļēju rekonstruēšanu.

7. Saņēmēja puse nekavējoties rakstiski paziņo Izcelsmes Puses Nacionālajai drošības iestādei par Klasificētas informācijas, kas klasificēta SEVIŠĶI SLEPENI / STROGO TAJNO / TOP SECRET, iznīcināšanu.

8. Ja krīzes situācijā nav iespējams aizsargāt Klasificētu informāciju, kas sniegta saskaņā ar šo Līgumu, Klasificēto informāciju nekavējoties iznīcina. Saņēmēja puse nekavējoties rakstiski paziņo Izcelsmes puses Nacionālajai drošības iestādei par šīs Klasificētās informācijas iznīcināšanu.

11. PANTS
VIZĪTES

1. Ja vien Nacionālās drošības iestādes nav vienojušās citādi, vizītēm, kuru ietvaros nepieciešama piekļuve Klasificētai informācijai, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL / vai augstāk, un telpām, kurās tiek apstrādāta šāda informācija, nepieciešama iepriekšēja rakstiska apmeklējamās Puses Nacionālās drošības iestādes piekrišana.

2. Apmeklētājs vismaz divdesmit dienas pirms paredzētās vizītes dienas iesniedz vizītes pieprasījumu savas valsts Nacionālajai drošības iestādei, kas to pārsūta otras Puses Nacionālajai drošības iestādei.

3. Steidzamos gadījumos vizītes pieprasījumu var iesniegt īsākā laikā, ja to iepriekš saskaņojušas Nacionālās drošības iestādes.

4. Vizītes pieprasījums satur šādu informāciju:

a) apmeklētāja vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, pilsonība un pases / personas apliecības numurs;

b) apmeklētāja amata nosaukums un pārstāvētās organizācijas nosaukums;

c) apmeklētāja Speciālās atļaujas un tās derīguma termiņa apstiprinājums;

d) vizītes datums un ilgums. Atkārtotas vizītes gadījumā norāda kopējo vizīšu ilgumu;

e) vizītes mērķis un paredzamā Klasifikācijas pakāpe Klasificētajai informācijai, kura tiks apspriesta vai kurai piekļūs;

f) apmeklējamās organizācijas nosaukums, adrese, tālruņa / faksa numurs, e-pasta adrese un kontaktpersona;

g) datēts un apzīmogots apmeklētāja Nacionālās drošības iestādes pārstāvja paraksts.

12. PANTS
DROŠĪBAS PRASĪBU PĀRKĀPUMS

1. Nacionālās drošības iestādes nekavējoties rakstiski informē viena otru par jebkuru faktisku vai iespējamu Drošības prasību pārkāpumu, kas ietver otras Puses Klasificētu informāciju.

2. Saņēmējas puses kompetentās iestādes nekavējoties izmeklē jebkuru faktisku vai iespējamu Drošības prasību pārkāpumu. Ja nepieciešams, Izcelsmes puses kompetentās iestādes sniedz atbalstu izmeklēšanai.

3. Puses, kuras jurisdikcijā ir faktiskā vai iespējamā Drošības prasību pārkāpuma izmeklēšana, kompetentās iestādes un tiesas veic atbilstošas tiesiskas darbības saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

4. Saņēmējas puses Nacionālā drošības iestāde saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem veic atbilstošus pasākumus, lai ierobežotu Drošības prasību pārkāpuma sekas un novērstu tā atkārtošanos.

5. Otras Puses Nacionālo drošības iestādi informē par izmeklēšanas rezultātiem un veiktajiem pasākumiem, ja tādi ir.

13. PANTS
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Līgums neietekmē starp abām Pusēm vai kompetentām iestādēm pastāvošos līgumus un saprašanās memorandus, kas regulē Klasificētas informācijas aizsardzību, ciktāl to noteikumi nav pretrunā ar šo Līgumu.

2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par Pušu iekšējo procedūru izpildi.

3. Līgums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šā panta 2. daļā noteikto kārtību.

4. Katra Puse ir tiesīga, rakstiski informējot otru Pusi, izbeigt Līguma darbību. Šādā gadījumā Līgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc dienas, kurā otra Puse saņem šādu paziņojumu.

5. Neatkarīgi no šī Līguma izbeigšanas visa Klasificētā informācija, kas ir izstrādāta un / vai sniegta saskaņā ar šo Līgumu, tiek aizsargāta saskaņā ar šo Līgumu tik ilgi, kamēr tā ir klasificēta.

6. Jebkuri strīdi par Līguma interpretāciju vai īstenošanu tiek risināti pārrunu un konsultāciju ceļā starp Pusēm.

7. Katra Puse sedz savus izdevumus, kas radušies, pildot savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu.

To apliecinot, Pušu pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šo Līgumu.

Parakstīts Briselē 2020. gada 24. septembrī divos eksemplāros, latviešu, melnkalniešu un angļu valodā, visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas līguma interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Edgars Skuja

Melnkalnes valdības vārdā

Dubravka Laloviča

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Melnkalne
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 19.04.2021.
Parakstīts:
 24.09.2020.
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 89, 11.05.2021.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1921
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"