Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

TULKOJUMS

LĪGUMS
starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm

Šī Līguma Puses:

Atsaucoties uz 1974.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju un 1992.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju;

Ņemot vērā, ka Helsinku Komisija 1980.gada 5.maijā ir noslēgusi līgumu ar Somijas valdību par biroja un Komisijas privilēģijām un imunitātēm;

Apliecinot, ka šī līguma mērķis ir veicināt un nodrošināt Baltijas jūras vides aizsardzības komisijai Helsinkos efektīvu tās funkciju veikšanu;

Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Definīcijas

Šī Līguma mērķiem:

a) "Helsinku konvencija" nozīmē 1974.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju vai 1992.gada Baltijas reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju, lai kura no tām būtu spēkā;

b) "Komisija" nozīmē Baltijas jūras vides aizsardzības komisiju, kas nodibināta saskaņā ar Helsinku konvenciju;

c) "Helsinku konvencijas Puse" nozīmē Helsinku konvencijas Līgumslēdzēju pusi;

d) "Uzņēmējas valsts līgums" nozīmē līgumu starp Somijas valdību un Baltijas jūras vides aizsardzības komisiju par biroja un par Komisijas privilēģijām un imunitāti;

e) "Pārstāvji" nozīmē Helsinku konvencijas Līgumslēdzēju pušu pārstāvjus un katrā gadījumā nozīmē delegācijas vadītājus un delegācijas locekļus;

f) "Personāla loceklis" ir Izpildsekretārs un ikviena persona, kas pastāvīgi ir nodarbināta Komisijā un ir tās personāla noteikumu subjekts un kas uzturas Somijā;

g) "Misijas eksperts" nozīmē citu personu nevis štata darbinieku, kurš ir nozīmēts, lai veiktu konkrētu uzdevumu Komisijai vai tās vārdā;

h) "Oficiālās funkcijas" nozīmē aktivitātes, ko Komisija veic atbilstoši tās Helsinku konvencijā definētajam mērķim un iekļauj tās administratīvās aktivitātes;

i) "Arhīvi" ietver visus manuskriptus, korespondenci, dokumentus, fotogrāfijas, filmas, optiskos un magnētiskos ierakstus, datu ierakstus, grafiskās prezentācijas un datorprogrammas, kas pieder Komisijai vai atrodas Komisijas valdījumā;

j) "Īpašums" nozīmē visu, kas var būt īpašuma tiesību subjekts, ieskaitot līgumu slēgšanas tiesības un kustamo un nekustamo īpašumu.

2.pants

Komisijas juridiskais statuss

Komisijai ir juridiskais statuss, kas nepieciešams, lai īstenotu tās mērķus, darbības un aktivitātes. Tā ir īpaši pilnvarota noslēgt līgumus, iegūt un lietot kustamo un nekustamo īpašumu, un sūdzēt tiesā.

3.pants

Komisijas imunitāte pret saukšanu pie atbildības

Viss Komisijas īpašums un aktīvi neatkarīgi no to atrašanās vietas ir imūni pret jebkuru kratīšanu, arestu, rekvizīciju, apķīlāšanu, konfiskāciju, ekspropriāciju, aizturēšanu vai soda uzlikšanu, neatkarīgi no izpildu varas, administratīvās vai tiesu darbības, izņemot attiecībā uz:

a) civilprasību par kaitējumu, kas radies no automašīnas vai cita transporta līdzekļa, kas pieder Komisijai vai ko lieto Komisijas uzdevumā, izraisītā nelaimes gadījumā, vai attiecībā uz satiksmes pārkāpumu, iesaistot minētos transporta līdzekļus;

b) pretprasību, kas tieši saistīta ar tiesas procesu, ko ierosinājusi Komisija.

4.pants

Arhīvu neaizskaramība

Komisijas arhīvi, neatkarīgi no tā, kur tie izvietoti, ir neaizskarami.

5.pants

Atbrīvošana no nodokļiem un nodevām

1. Savas oficiālās funkcijas ietvaros Komisija un tās īpašums un ienākumi ir atbrīvoti no visiem valsts tiešajiem un citiem nodokļiem vai nodevām, ko parasti neiekļauj preču vai pakalpojumu cenā. Tomēr jāsaprot, ka Komisija neprasīs atbrīvošanu no nodokļiem, ko iekasē par sabiedriskiem pakalpojumiem.

2. Ja Komisija savas oficiālās funkcijas ietvaros iegādājas preces vai izmanto pakalpojumus ar ievērojamu vērtību un ja šo preču vai pakalpojumu cenā ir iekļauti nodokļi vai nodevas, Puse, kad vien iespējams, pielieto atbilstošus līdzekļus, lai atlaistu vai kompensētu šādus nodokļus vai nodevas.

3. Atbrīvojumi netiks attiecināti uz precēm, kas iegādātas, vai pakalpojumiem, kas sniegti Komisijai personāla locekļu personīga labuma iegūšanai, ja vien to nepieļauj attiecīgās Puses likumi un cits regulējums.

6.pants

Fondi, valūta un vērtspapīri

Komisija drīkst saņemt un pārvaldīt jebkura veida fondus, valūtu vai vērtspapīrus un brīvi ar tiem rīkoties savas oficiālās funkcijas ietvaros. Tai var būt konti bankās jebkurā valstī tādā apjomā, kāds nepieciešams tās saistību izpildei.

7.pants

Personāla locekļu imunitāte

1. Personāla locekļi, kuri ceļo, lai veiktu savus oficiālos pienākumus, bauda šādas imunitātes:

a) imunitāti pret arestu vai aizturēšanu un personīgās bagāžas apķīlāšanu;

b) imunitāti pret jurisdikciju attiecībā uz izteikto vai uzrakstīto, vai veikto darbību, pildot savas oficiālās funkcijas Komisijas uzdevumā;

c) visu rakstu un dokumentu, kas saistīti ar darbu, kura veikšanu Komisija viņam vai viņai uzdevusi, neaizskaramību;

d) izmantojamās ērtības attiecībā uz valūtu vai tās maiņas noteikumiem, kas nepieciešamas viņa vai viņas funkciju efektīvai veikšanai.

Imunitāte pret juridisko procesu netiek piemērota gadījumā, kad personāla loceklis izdarījis satiksmes pārkāpumu vai kaitējuma gadījumā, ko nodarījusi šai personai piederoša vai šīs personas vadīta automašīna.

2. Komisija var izdot Identifikācijas karti personām, kuras ceļo, lai veiktu oficiālu pienākumu Komisijas uzdevumā. Dokumentu, kurš neaizstāj parastos ceļojuma dokumentus, izdos atbilstoši Pielikumā A attēlotajai formai un dos tiesības tās īpašniekam uz šajā pantā minēto izturēšanos.

8.pants

Personāla locekļu atbrīvojumi no nodokļiem

Darba algas un honorāri, ko Komisija izmaksā personālam, tiek atbrīvoti no ienākuma nodokļa, sākot no dienas, kad personāla locekļa alga, ko izmaksājusi Komisija, ir apliekama ar nodokli. Puses var ņemt šīs algas un honorārus vērā, nosakot nodokļu lielumu, ar ko tiek aplikti no citiem avotiem saņemtie ienākumi.

Pusēm nav jāpiemēro atbrīvojumi no ienākumu nodokļa attiecībā uz pensijām un ikgadējiem pabalstiem, kas tiek izmaksāti bijušajiem personāla locekļiem.

9.pants

Helsinku konvencijas līgumslēdzēju pušu pārstāvji

1. Konvencijas puses un eksperti, veicot savas oficiālās funkcijas un atrodoties ceļā uz un no Komisijas aizbildnībā organizētu sanāksmju vietas, bauda sekojošas privilēģijas un imunitātes:

a) imunitāti pret jebkuru arestu vai pirmstiesas apcietinājumu;

b) imunitāti pret jurisdikciju, pat arī pēc viņu misijas izbeigšanās, attiecībā uz darbībām, tai skaitā izteikto vai uzrakstīto, ko tie veikuši, pildot savas oficiālās funkcijas; tomēr šī imunitāte netiek piešķirta ne gadījumā, kad pārstāvis pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, ne zaudējumu gadījumā, ko nodarījusi viņam vai viņai piederoša vai viņa/ viņas vadīta automašīna vai cits transporta līdzeklis;

c) visu viņu oficiālo dokumentu neaizskaramību;

d) tādus pašus noteikumus attiecībā uz valūtu un tās apmaiņas kontroli, kādi tiek piemēroti ārvalstu diplomātiskajiem aģentiem to īslaicīgo oficiālo misiju laikā;

e) tādus pašus muitas kontroles noteikumus attiecībā uz viņu personīgo bagāžu, kādi tiek piemēroti ārvalstu diplomātiskiem aģentiem, tiem atrodoties īslaicīgās oficiālās misijās.

2. 1.punkta noteikumi netiek piemēroti attiecībā starp Helsinku konvencijas līgumslēdzēju pusi un tās pārstāvjiem. Bez tam, 1.punkta apakšpunktu (a), (d) un (e) noteikumi netiek piemēroti attiecībās starp Helsinku konvencijas līgumslēdzēju pusi un tās pilsoņiem vai personām, kas pastāvīgi dzīvo tās teritorijā.

10.pants

Komisijas misijas eksperti

1. Komisijas misijas eksperti, tiem pildot savas oficiālās funkcijas Komisijas uzdevumā un atrodoties ceļā uz Komisijas sanāksmju vietām un atpakaļ, bauda sekojošas privilēģijas un imunitātes:

a) imunitāti pret jebkuru arestu vai pirmstiesas apcietinājumu;

b) imunitāti pret jurisdikciju, pat arī pēc viņu misijas izbeigšanās, attiecībā uz darbībām, tai skaitā izteikto vai uzrakstīto, ko tie veikuši pildot savas oficiālās funkcijas; tomēr šī imunitāte netiek piešķirta ne gadījumā, kad eksperts pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, ne zaudējuma gadījumā, ko nodarījusi viņam vai viņai piederoša vai viņa/viņas vadīta automašīna vai cits transporta līdzeklis;

b) visu viņu oficiālo dokumentu neaizskaramību;

d) tādus pašus noteikumus attiecībā uz valūtu un tās apmaiņas kontroli, kādi tiek piemēroti ārvalstu diplomātiskiem aģentiem to īslaicīgo oficiālo misiju laikā;

e) tādus pašus muitas kontroles noteikumus attiecībā uz viņu personīgo bagāžu, kādi tiek piemēroti ārvalstu diplomātiskajiem aģentiem, tiem atrodoties īslaicīgās oficiālās misijās.

2. 1.punkta apakšpunktu (a), (d) un (e) noteikumi netiek piemēroti attiecībā starp Helsinku konvencijas līgumslēdzēju pusi un ekspertiem, kuri ir tās pilsoņi vai personas, kas pastāvīgi dzīvo tās teritorijā.

11.pants

Atteikšanās

1. Šajā Līgumā paredzētās privilēģijas un imunitātes tiek nodrošinātas ne atsevišķu cilvēku personīgā labuma dēļ, bet gan, lai tie varētu efektīvi veikt Komisijas oficiālās funkcijas.

2. Ja kāda no zemāk uzskaitītajām institūcijām uzskata, ka privilēģijas un imunitātes var aizkavēt taisnīgas tiesas norisi, kā arī visos gadījumos, kad atteikšanās no tām nekaitē mērķiem, kuru dēļ tās tiek piešķirtas, šīs institūcijas var atteikties no tādām privilēģijām un imunitātēm:

a) Puses attiecībā uz saviem pārstāvjiem;

b) Komisija attiecībā uz Izpildsekretāru;

c) Izpildsekretārs attiecībā uz personāla locekļiem un misijas ekspertiem;

d) Komisijas sanāksme, kas sakarā ar nepieciešamību sasaukta uz ārkārtas sesiju, attiecībā uz Komisiju.

12.pants

Procedūras atvieglošana

Pēc Izpildsekretāra ielūguma Komisijas vārdā Līguma puses darīs visu iespējamo, lai bez maksas un kavēšanās atvieglotu pārstāvju, personāla locekļu un ekspertu iekļūšanu Komisijas vai tās palīgstruktūru sanāksmēs, kuras sasauktas, lai noritētu viņu valstīs.

13.pants

Strīdu izšķiršana

Strīdi, kas rodas starp attiecīgajām Pusēm attiecībā uz Līguma piemērošanu un interpretāciju tiek atrisināti ar diplomātisko kanālu palīdzību.

14.pants

Attiecības ar Uzņēmējas valsts līgumu

Iespējama konflikta gadījumā starp šī Līguma noteikumiem un Uzņēmējas valsts līgumu spēkā ir Uzņēmējas valsts līgums.

15.pants

Parakstīšana, ratifikācija, pieņemšana, apstiprināšana un pievienošanās

1. Šis Līgums tiek atklāts parakstīšanai visām Helsinku konvencijas dalībvalstīm. Līgums ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina.

2. Pēc Līguma stāšanās spēkā, pamatojoties uz 16.panta 1.punktu, ikviena Helsinku konvencijas dalībvalsts var tam pievienoties.

3. Ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenti nododami glabāšanai Somijas valdībai.

16.pants

Līguma stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šis Līgums stājas spēkā pēc 30 dienām, kopš glabāšanai nodots trešais ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokuments.

2. Attiecībā uz valsti, kura ratificējusi, pieņēmusi vai apstiprinājusi to pēc tam, vai pievienojusies tam vēlāk, šis Līgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments nodots Depozitārijam.

3. Šī Līguma darbība izbeidzas, ja izbeidzas Helsinku konvencijas darbība.

17.pants

Izstāšanās

Jebkurā laikā pēc 2 gadu beigām kopš šī Līguma Pusei spēkā stāšanās šī Puse var izstāties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Depozitārijam. Izstāšanās stājas spēkā pēc 1 gada no dienas, kad Depozitārijs saņēmis paziņojumu par izstāšanos, vai pēc cita, ilgāka laika, kas var tikt minēts izstāšanās paziņojumā.

18.pants

Depozitārijs

Somijas valdība, darbodamās kā Depozitārijs,

a) informē visas Puses un Izpildsekretāru par:

(i) parakstīšanu;

(ii) ikvienu deponēto ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu;

(iii) ikvienu datumu, kad šis Līgums stājas spēkā;

(iv) ikvienu paziņojumu par izstāšanos un par dienu, kad šāda izstāšanās stājas spēkā;

(v) ikvienu rīcību vai paziņojumu, kas skar šo Līgumu.

b) nogādā apstiprinātas šī Līguma kopijas Helsinku konvencijas līgumslēdzējām pusēm un Komisijas Izpildsekretāram.

TAM PIEKRIŠANU APLIECINOT, apakšā parakstījušies, būdami tam atbilstoši pilnvaroti, parakstījuši šo Līgumu.

PARAKSTĪTS Helsinkos, šajā tūkstoš deviņsimt deviņdesmit astotā gada februāra otrajā dienā, vienā autentiskā eksemplārā angļu valodā, kuru glabās Somijas valdība.

Pielikums A

Uzvārds:

Vārds:

Dzimšanas datums:

Valsts pilsonis:

Pases No.___________, izdota__________izdevis____________

Ar šo apliecinu, pamatojoties uz 1998.g. 2.februāra Līguma par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm 7.pantu, ka šajā dokumentā minētā persona veic oficiālu uzdevumu Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā laikā no _____līdz ___________sekojošās valstīs, kuras ir 1974.g. 22.marta* Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencijas dalībvalstis.

Ar šo Baltijas jūras vides aizsardzības komisija lūdz visus, uz ko tas varētu attiekties, šajā dokumentā minētai personai

- atļaut iebraukt un izbraukt bez aizkavēšanas un šķēršļiem,

- nepieciešamības gadījumā sniegt visu nepieciešamo tiesisko palīdzību un aizsardzību.

Šis dokuments neaizstāj iebraukšanai vai izbraukšanai nepieciešamos ceļojuma dokumentus.

Izdota(kur)_________(kad)_____________(kas izdevis)_______________

Paraksts:_________________

Ieņemamais amats:___________

_________________________________________________________

* Datums tiks nomainīts pret 1992.g. 9.aprīli, kad spēkā stāsies 1992.g. Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija un aizstās 1974.g. konvenciju.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Dānija
 Igaunija
 Krievija
 Latvijas Republika
 Lietuva
 Polija
 Somija
 Vācija
 Zviedrija
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 02.02.1998.
Stājas spēkā:
 26.01.2006.
Pieņemšanas vieta: 
Helsinki
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 191, 30.11.2005.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1688
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"