Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības
NOLĪGUMS
par starptautisko dzelzceļa satiksmi

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība, turpmāk tekstā sauktas par Pusēm,

balstoties uz līdztiesīgas partnerības un savstarpējas cieņas principiem,

piešķirot svarīgu nozīmi Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas dzelzceļa transporta jomā kopīgas darbības koordinācijai,

atzīstot pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājumu attīstības īpaši svarīgo nozīmi starptautiskajā dzelzceļa satiksmē Pušu valstu teritorijās,

lai nodrošinātu regulārus un netraucētus pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu dzelzceļa pārvadājumus pāri valsts robežai atbilstoši mūsdienu dzelzceļa transporta funkcionēšanas apstākļiem Pušu valstīs,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants
Nolīguma priekšmets

Šis nolīgums regulē starptautisko dzelzceļa satiksmi starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku.

2. pants
Piemērojamās tiesību normas

1. Pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājumi starptautiskajā dzelzceļa satiksmē Pušu valstu teritorijās tiek veikti saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kas noslēgti Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) ietvaros, kā arī ar citiem starptautiskajiem līgumiem, tajā skaitā saskaņā ar šo nolīgumu, kuru dalībnieces ir Latvijas Republika un Baltkrievijas Republika.

2. Jautājumi, kas nav noregulēti ar šā panta pirmajā daļā minētajiem starptautiskajiem līgumiem, tiek risināti saskaņā ar Pušu valstu tiesību aktiem.

3. pants
Kompetentās institūcijas

1. Kompetentās institūcijas, kas ir atbildīgas par šī nolīguma saistību īstenošanu, ir:

no Latvijas Puses - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

no Baltkrievijas Puses - Baltkrievijas Republikas Satiksmes un komunikāciju ministrija.

Puses nekavējoties informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem par savu kompetento institūciju maiņu.

2. Pušu valstu kompetentās institūcijas nekavējoties informē viena otru par šķēršļu rašanos starptautiskās dzelzceļa satiksmes veikšanai savu valstu teritorijās un par šo šķēršļu novēršanu, kā arī par izmaiņām tiesību aktos, kas var ietekmēt šī nolīguma ietvaros veicamos dzelzceļa pārvadājumus.

4. pants
Termini un definīcijas

Šajā nolīgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

"infrastruktūra" (dzelzceļa infrastruktūra)" - tehnisks komplekss, kas ietver sevī koplietošanas sliežu ceļus, dzelzceļa stacijas, citas būves, aprīkojumu un iekārtas, kas nodrošina šī kompleksa funkcionēšanu, kuru izmantojot pārvadātāji veic pārvadājumus;

"pārvadājums starptautiskajā dzelzceļa satiksmē" - pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājums ar dzelzceļa transportu, izmantojot dokumentu (biļeti, bagāžas kvīti, kravas bagāžas kvīti vai pavadzīmi), kas tiek veikts starp divām un vairākām Pušu valstu teritorijās esošām dzelzceļa stacijām;

"pārvadātājs" - juridiska persona vai individuālais komersants, kas atbilstoši savas valsts tiesību aktiem ir tiesīgs veikt dzelzceļa pārvadājumus un kas atbilstoši pārvadājuma līgumam ir uzņēmies saistības nogādāt pasažierus, nosūtītāja uzticēto kravu, bagāžu, kravas bagāžu no sākumpunkta galapunktā, kā arī izsniegt kravu, bagāžu, kravas bagāžu saņēmējam;

"nodošanas stacija" - dzelzceļa stacija, kurai ir nepieciešamais sliežu izvietojums un personāls vagonu, konteineru un kravu nodošanai un pieņemšanai starp pārvadātājiem tehniskajā un komerciālajā ziņā;

"pārrobežas infrastruktūra" - dzelzceļa infrastruktūra, kas atrodas starp Pušu valstu robežstacijām;

"robežstacija" - Puses valsts robežai tuvākā dzelzceļa stacija, kuras teritorijā ir aprīkots un iekārtots valsts robežas šķērsošanas punkts;

"infrastruktūras pārvaldītājs (infrastruktūras īpašnieks)" - juridiska persona, kas saskaņā ar Puses valsts tiesību aktiem sniedz infrastruktūras izmantošanas pakalpojumus juridiskām un/vai fiziskām personām.

"pierobežas infrastruktūras iecirknis" - dzelzceļa infrastruktūras daļa starp robežstaciju un valsts robežu;

5. pants
Robežstacijas un nodošanas stacijas

1. Dzelzceļa satiksme starp Pusēm tiek veikta caur šādām robežstacijām uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas:

Robežstacijas (attālums no robežstacijas līdz valsts robežai)
No Latvijas Republikas puses No Baltkrievijas Republikas puses
Indra (7,3 km) Bigosovo (6,5 km)

nodošanas stacijām:

Nodošanas stacijas (attālums no nodošanas stacijas līdz valsts robežai)
No Latvijas Republikas puses No Baltkrievijas Republikas puses
Daugavpils (78,7 km) Polocka (84,4 km)

2. Robežstaciju un nodošanas staciju, kā arī pārrobežas infrastruktūras stāvoklim un tehniskajam aprīkojumam ir jābūt tādam, lai varētu nodrošināt vilcienu kustības drošību un operāciju, kas saistītas ar vagonu, konteineru, kravu, bagāžas un kravas bagāžas nodošanu, izpildi, kā arī robežkontroles, muitas un citu kontroles veidu veikšanu atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

6. pants
Kravu, vagonu un konteineru pieņemšana un nodošana

Saskaņā ar šo nolīgumu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē pārvadājamo kravu, vagonu un konteineru pieņemšana un nodošana tiek veikta nodošanas stacijās visu diennakti pēc saskaņota kravas vilcienu kustības saraksta.

7. pants
Infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki)

1. Pušu valstu infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) organizē vilcienu kustību starp robežstacijām pēc saskaņota pasažieru un kravas vilcienu kustības saraksta.

2. Pušu valstu infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) aprīko un uztur robežstacijas, nodošanas stacijas un pierobežas infrastruktūras iecirkņus atbilstoši attiecīgās Puses valsts tiesību aktu prasībām tādā stāvoklī, kas nodrošina drošus un nepārtrauktus pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājumus, kā arī robežkontroles, muitas un citu kontroles veidu veikšanu atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

3. Šī nolīguma izpildei Pušu valstu infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) noslēdz līgumus, kas regulē viņu sadarbību un atbildības sadalījumu, atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

8. pants
Pārvadātāju pienākumi

1. Pārvadātāji nodrošina drošus un nepārtrauktus pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājumus.

2. Šī nolīguma izpildei Pušu valstu pārvadātāji noslēdz līgumus, kas regulē viņu sadarbību un atbildības sadalījumu, atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

9. pants
Personāla uzturēšanās

Personāla uzturēšanās Pušu valstu teritorijā tiek regulēta atbilstoši Pušu valstu nacionālajiem tiesību aktiem, kā arī starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Puses.

10. pants
Personāla un citu personu pienākumi ievērot tiesību aktus

1. Personālam, kā arī personām, kas rīkojas infrastruktūras pārvaldītāju (infrastruktūras īpašnieku) un pārvadātāju uzdevumā, ir pienākums ievērot starptautiskos līgumus, tās Puses valsts tiesību aktus, kuras teritorijā viņi atrodas, tostarp jautājumos, kas saistīti ar tehniskās ekspluatācijas noteikumu un instrukciju prasību izpildi, kas ir spēkā tās Puses valstī, kuras teritorijā notiek dzelzceļa ritošā sastāva kustība, kā arī izpildīt dienesta rīkojumus, kurus paredz šie noteikumi un instrukcijas. Šim nolūkam infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) un pārvadātāji apmainās ar attiecīgajiem noteikumu un instrukciju tekstiem.

2. Infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) un pārvadātāji atbilstoši viņu valsts tiesību aktiem atbild par sava personāla un personu, kas rīkojas viņu uzdevumā, nepienācīgu pienākumu izpildi, ko attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) un pārvadātāji tiem uzlikuši saistībā ar šī nolīguma īstenošanu.

11. pants
Rīcība avārijas situācijās un dzelzceļa negadījumu izmeklēšana

1. Avārijas situāciju gadījumā pierobežas infrastruktūras iecirkņos Pušu valstu infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) un pārvadātāji sniedz viens otram savstarpēju palīdzību saskaņā ar šī nolīguma 7. un 8. pantā minētajiem nosacījumiem.

2. Dzelzceļa negadījumu izmeklēšanas kārtība tiek noteikta atbilstoši tās Puses valsts tiesību aktiem, kuras teritorijā dzelzceļa negadījums ir noticis.

12. pants
Robežkontroles un citu veidu kontroles veikšana

1. Valsts robežas šķērsošanas, robežkontroles un citu veidu kontroles kārtība tiek regulēta atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Puses.

2. Pārvadātāji nodrošina pasažieru informācijas par pasažiera pienākumu glabāt pie sevis dokumentus, kas ir nepieciešami iebraukšanai Pušu valstu teritorijā, sniegšanu.

13. pants
Muitas procedūru un muitas kontroles veikšana

Muitas procedūru un muitas kontroles veikšana notiek atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

14. pants
Ar Nolīguma piemērošanu saistītu jautājumu izskatīšana

1. Domstarpības, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šī nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risinātas sarunu ceļā starp kompetentajām institūcijām.

2. Ja saskaņā ar šī panta pirmo daļu veicamo pārrunu gaitā domstarpības netiks novērstas, tad Puses tās risina pa diplomātiskajiem kanāliem.

15. pants
Nolīguma grozīšana

Pēc Pušu abpusējās vienošanās šajā nolīgumā var tikt izdarīti grozījumi, kuri noformējami atsevišķu protokolu veidā, kuru spēkā stāšanās kārtība ir noteikta šī nolīguma 16. pantā.

16. pants
Noslēguma noteikumi

1. Šis nolīgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā pēc 30 dienām kopš datuma, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par Pušu iekšējo procedūru izpildi, kuras ir nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

2. Katra Puse var pārtraukt šī nolīguma darbību, pa diplomātiskajiem kanāliem rakstiski paziņojot par savu nodomu otrai Pusei. Šajā gadījumā šis nolīgums darbību izbeidz pēc 6 mēnešiem kopš šāda paziņojuma saņemšanas datuma.

3. Ar šī nolīguma spēkā stāšanās datumu savu darbību izbeidz 1995. gada 18. maijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par dzelzceļa transporta darbību.

Parakstīts Minskā 2018.gada "2." oktobrī divos eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks. Šī nolīguma pantu atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir Nolīguma teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Satiksmes ministrs
Uldis Augulis
Baltkrievijas Republikas valdības vārdā
Satiksmes un komunikāciju ministrs
Anatolijs Sivaks

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltkrievija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Pieņemts:
 02.10.2018.
Stājas spēkā:
 30.05.2019.
Parakstīts:
 02.10.2018.
Parakstīšanas vieta: 
Minska
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 78, 17.04.2019.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1859
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)