Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.746

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 40.§)
Pedagogu darba samaksas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 16. un 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pedagogu darba samaksas kārtību, darba samaksas apmēru un darba slodzes lielumu valsts un pašvaldību izglītības iestādēs.

2. (Svītrots ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545.)

II. Pedagoga zemākā mēneša darba alga (algas likme) un darba algas noteikšanas kārtība

3. Mēneša darba algu (algas likmi) pedagogam nosaka par darba laiku astronomiskajās stundās. Īsos pārtraukumus (starpbrīžus) starp mācību stundām, nodarbībām vai lekcijām ieskaita darba laikā.

4. Augstākās izglītības iestādēs pedagogiem zemāko mēneša darba algu (algas likmi) nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 1.tabulu.

5. Koledžu direktoriem, viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem un pedagogiem, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, zemāko mēneša darba algu (algas likmi) nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 2.tabulu.

6. Izglītības iestāžu (izņemot šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās izglītības iestādes) vadītājiem, viņu vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem zemāko mēneša darba algu (algas likmi) nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 3.tabulu.

7. Pārējo pedagogu (pedagogu, uz kuriem nav attiecināms šo noteikumu 4., 5. vai 6.punkts) zemāko mēneša darba algu (algas likmi) nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 4.tabulu.

8. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu (algas likmi) atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam nosaka katru gadu pēc stāvokļa uz 1.septembri:

8.1. attiecīgā rajona (republikas pilsētas) pašvaldība - pašvaldību izglītī­bas iestāžu vadītājiem;

8.2. attiecīgā ministrija - ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem (izņemot augstākās izglītības iestāžu rektorus).

(Grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545)

9. Pedagogu darba algu (darba samaksas daļu, kas noteikta, ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi), izņemot izglītības iestāžu vadītāju un šo noteikumu 1.pielikuma 1.tabulā minētajos amatos strādājošo darba algu, katru gadu nosaka izglītības iestādes vadītājs pēc stāvokļa uz 1.septembri, veicot tarifikāciju, kurā norāda katra pedagoga slodzi, kā arī vakantās pedagogu darba likmes un stundu skaitu mācību priekšmetos. Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajai valsts budžeta mērķdotācijai un dotācijai, vispārējās izglītības iestādes vadītājs atbilstoši izglītības iestādes padotībai saskaņo tarifikāciju ar attiecīgo rajona (republikas pilsētas) pašvaldību vai ministriju.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.622 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1107)

9.1 Izglītības iestādes vadītāja un pedagoga darba algu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 8. un 9.punktu, var grozīt laikposmam līdz 31.augustam atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam pēc stāvokļa uz 1.janvāri.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1107 redakcijā)

10. Ja mācību gada laikā mainās pedagoga mēneša darba algas (algas likmes) noteikšanas kritēriji (pedagoģiskā darba stāžs vai profesionālā kvalifikācija), pārtarifikāciju veic ar nākamo darbadienu pēc pārmaiņām pedagoģiskā darba stāžā vai profesionālās kvalifikācijas maiņu apliecinoša dokumenta iesniegšanas.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.998 redakcijā)

11. Ja pedagoga mēneša darba algas (algas likmes) noteikšanas kritēriji mainās atvaļinājuma, komandējuma vai pārejošas darbnespējas laikā, pedagoga darba pārtarifikāciju veic ar pirmo darbadienu pēc darba pārtraukuma.

12. Izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, sporta organizatoriem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, pirmsskolas iestāžu vadītājiem, kā arī metodiķiem un izglītības iestāžu bibliotekāriem papildu pedagoģiskā darba apjoms kopā ar tarificēto direktora, direktora vietnieka, sporta organizatora, struktūrvienības vadītāja izglītības jomā, pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, kā arī metodiķa un izglītības iestādes bibliotekāra darba likmi nedrīkst pārsniegt 1,3 darba likmes.

(MK 07.08.2007. noteikumu Nr.545 redakcijā)

13. Izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, sporta darba organizatoriem, kā arī metodiķiem un bibliotekāriem par papildu pedagoģisko darbu tajā izglītības iestādē, kurā viņi strādā pamatdarbā, darba algu izmaksā pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā pamatdarbā strādājošiem pedagogiem saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.998 redakcijā)

14. Pamatdarba vietā strādājošiem pedagogiem, kuriem ir noteikta darba slodze (pedagogam tarificētais mācību (audzināšanas) darba apjoms (stundu skaits) nedēļā vai gadā) nedēļā, mēneša darba algu aprēķina, mēneša darba algu (algas likmi) reizinot ar faktisko darba slodzi nedēļā un iegūto reizinājumu dalot ar to darba slodzi nedēļā, kura atbilst vienai darba likmei saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

15. Pamatdarba vietā strādājošiem profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem ir noteikta darba slodze gadā, mēneša vidējo darba algu aprēķina, mēneša darba algu (algas likmi) reizinot ar noteikto stundu skaitu gadā un iegūto reizinājumu dalot ar darba slodzi gadā, kas atbilst vienai darba likmei saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

16. Pedagogiem, kas pieņemti darbā vasaras brīvlaikā, līdz mācību gada sākumam darba algu aprēķina atbilstoši mēneša darba algai (algas likmei), kura nepārsniedz vienai darba likmei atbilstošu darba slodzi saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

17. Pedagogiem, kuriem no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ mācību gada laikā samazināta darba slodze, līdz tarifikācijas termiņa beigām maksā:

17.1. darba algu par faktiski nostrādāto stundu skaitu, ja samazinātā darba slodze ir lielāka par vienai darba likmei atbilstošu darba slodzi;

17.2. mēneša darba algu (algas likmi), ja samazinātā darba slodze ir mazāka par vienai darba likmei atbilstošu darba slodzi un ja pedagogam nav iespējams piedāvāt papildu pedagoģiskā darba slodzi;

17.3. darba algu, kas noteikta tarifikācijā, ja darba slodze bijusi noteikta mazāka par vienai darba likmei atbilstošu darba slodzi.

18. Stundu atalgojumu piemēro:

18.1. samaksai par mācību stundām pedagogam (izņemot pedagogus šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajās izglītības iestādēs), kas ne ilgāk kā mēnesi aizvietojis slimības vai citu iemeslu dēļ promesošu pedagogu. Ja aizvietošana turpinās ilgāk par mēnesi, atalgojumu pedagogam maksā, sākot ar pirmo aizvietošanas dienu, par visām faktiski nostrādātajām darba slodzes stundām šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā;

18.2. pedagogam, kas veic pedagoģisko darbību ārpus savas pamatdarba vietas.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.998 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545)

19. Pedagogi, kuri saņem stundu atalgojumu un skolu brīvlaikā nevada mācību stundas, atalgojumu par šo laiku nesaņem.

20. Stundas algas likmi aprēķina, dalot mēneša algas likmi:

20.1. ar 84 - par 21 stundu nedēļā;

20.2. ar 96 - par 24 stundām nedēļā;

20.3. ar 120 - par 30 stundām nedēļā;

20.4. ar 144,7 - par 36 stundām nedēļā;

20.5. ar 168,7 - par 40 stundām nedēļā;

20.6. ar 64 - par 640 stundām gadā;

20.7. ar 84 - par 840 stundām gadā;

20.8. ar 96 - par 960 stundām gadā;

20.9. ar 75,6 - par 756 stundām gadā.

(Grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545)

21. Arod(amat)mācības skolotājiem stundu atalgojumu piemēro šādos gadījumos:

21.1. ja nepietiekamas darba slodzes dēļ nevar noteikt arod(amat)mācības skolotāja štata vienību;

21.2. par stundām, kas nostrādātas virs darba slodzes, kura atbilst vienai darba likmei saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, aizvietojot uz laiku promesošo arod(amat)mācības skolotāju.

22. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem noteiktā pedagoga mēneša darba alga (algas likme) ir mazāka par mēneša darba algu (algas likmi), kura noteikta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pedagogam par darbu tajā pašā vai augstākā amatā izmaksājama darba algas (algas likmes) starpība (attiecīgās izglītības iestādes darba samaksas fonda ietvaros).

23. (Svītrots ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545.)

24. Pedagoģiskā darba stāžā ieskaita:

24.1. laiku, kas nostrādāts pedagogu amatos, kuri noteikti Ministru kabineta 1999.gada 26.oktobra noteikumos Nr.367 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu" (ne mazāk kā 240 pedagoģiskā darba stundu kalendāra gadā);

24.2. laiku, kas nostrādāts visos amatos, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija atzīti par tādiem, kurus ieskaita pedagoģiskā darba stāžā;

24.3. laiku, kas nostrādāts šādos amatos (ja tieši pirms tam ir strādāts pedagoga amatā):

24.3.1. pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs;

24.3.2. izglītības valsts inspektors;

24.3.3. rajona (pilsētas) bērna tiesību aizsardzības inspektors;

24.4. obligātā militārā dienesta laiku, ja tieši pirms tam ne mazāk kā mēnesis ir nostrādāts pedagoga amatā un bez pārtraukuma atsākts pedagoga darbs;

24.5. laiku, kas nostrādāts vēlētā amatā, civildienesta ierēdņa (ierēdņa kandidāta) amatā vai citādā amatā izglītības valsts pārvaldes vai izglītības darbinieku arodbiedrības institūcijās, ja tieši pirms tam ne mazāk kā mēnesis ir nostrādāts pedagoga amatā un bez pārtraukuma atsākts pedagoga darbs;

24.6. profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem - laiku, kas nostrādāts uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), komercsabiedrībās, iestādēs un organizācijās specialitātē, kas atbilst mācību priekšmeta profilam;

24.7. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirtā atvaļinājuma laiku bērna kopšanai, ja tieši pirms tam ne mazāk kā mēnesis ir nostrādāts pedagoga amatā un bez pārtraukuma atsākts pedagoga darbs.

25. Piemaksu par darba kvalitāti (izņemot augstākās izglītības iestādes) nosaka katru gadu pēc stāvokļa uz 1.septembri un 1.janvāri:

25.1. ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem - attiecīgās ministrijas izveidota komisija;

25.2. pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem - attiecīgās rajona (republikas pilsētas) pašvaldības izveidota komisija;

25.3. pedagogiem (izņemot izglītības iestādes vadītāju) - attiecīgās izglītības iestādes vadītāja apstiprināta komisija.

(Grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1107)

26. Piemaksu par darbu īpašos apstākļos pedagogiem nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

27. Piemaksu par divās daļās sadalītu darbadienu nosaka pedagogam (izņemot pedagogus šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajās izglītības iestādēs), kura darba slodze nav lielāka par vienu darba likmi un kuram ar viņa piekrišanu pamatdarbā noteikta divās daļās sadalīta darbadiena, ja pārtraukums ir ilgāks par divām stundām. Piemaksu nosaka 20 procentu apmērā no attiecīgā pedagoga mēneša darba algas (algas likmes) vai pēc stundas tarifa likmes proporcionāli nostrādāto stundu skaitam par sadalītas darbadienas režīmā nostrādāto laiku. Pārtraukuma laiku darba laikā neieskaita.

28. Piemaksu par papildu pedagoģisko darbu (par amatu vai profesiju apvienošanu, darba zonas paplašināšanu (darba apjoma palielināšanu)) pedagogam piešķir un piemaksas apmēru nosaka attiecīgās izglītības iestādes vadītājs iestādes darba samaksas fonda ietvaros. Piemaksu nosaka līdz 50 procentu apmērā no mēneša darba algas (algas likmes) vai stundas tarifa likmes, kas noteikta papildu darba veicējam.

(Grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545)

29. Ņemot vērā katra pedagoga personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, viņu var materiāli stimulēt, izmantojot šim nolūkam ieekonomētos darba samaksas fonda līdzekļus. Ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās materiālās stimulēšanas apmērus nosaka attiecīgā ministrija, pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem - pašvaldības izglītības pārvalde, pārējiem pedagogiem - iestādes vadītājs saskaņā ar viņa apstiprinātiem materiālās stimulēšanas kritērijiem (kārtību).

30. Pedagogiem valsts ģimnāzijās nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas.

III. Pedagogu darba samaksas fonds

31. Pedagogu darba samaksas fondu veido pedagogu darba algas fonds, fonds piemaksām par darba kvalitāti un pārējo piemaksu fonds.

32. Pedagogu darba samaksas fonda apmēru nosaka:

32.1. attiecīgā ministrija - ministriju padotībā esošajām izglītības iestādēm;

32.2. pašvaldības izglītības pārvalde - katrai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajai izglītības iestādei, ņemot vērā izglītojamo skaitu un izglītības pakāpes koeficientu.

33. Pedagogu darba algas fondi tiek veidoti šādi:

33.1. ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju darba algas fonds - no attiecīgās ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju darba algām paredzētajiem līdzekļiem;

33.2. pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju darba algas fonds - no pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju darba algām paredzētajiem līdzekļiem;

33.3. izglītības iestādes pedagogu darba algas fonds - no attiecīgajā izglītības iestādē strādājošo pedagogu (izņemot iestādes vadītāju) darba algām paredzētajiem līdzekļiem.

34. Pedagogu (izņemot pedagogus šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajās izglītības iestādēs) darba kvalitātes stimulēšanai veido fondu piemaksām par darba kvalitāti, nosakot to līdz 7 procentu apmērā no attiecīgās izglītības iestādes pedagogu darba algas fonda.

(Grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1107)

35. Izglītības iestāžu (izņemot šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās izglītības iestādes) vadītāju darba kvalitātes stimulēšanai tiek veidots fonds piemaksām par darba kvalitāti, nosakot to līdz 7 procentu apmērā:

35.1. no attiecīgās ministrijas budžeta programmā (apakšprogrammā) ietverto izglītības iestāžu vadītāju darba algas fonda - ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem;

35.2. no attiecīgā rajona izglītības iestāžu vadītāju darba algas fonda - pašvaldību padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.998 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1107)

36. Izglītības iestādes (izņemot šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās izglītības iestādes) vadītājam var noteikt piemaksu par darba kvalitāti līdz 10 procentu apmērā no mēneša darba algas (algas likmes).

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.998 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1107)

IV. Pedagogu darba slodze

37. Pedagoga darba slodze, kas atbilst vienai darba likmei, - pedagoga mācību (audzināšanas) darba normatīvais stundu skaits nedēļā vai gadā - noteikta šo noteikumu 2.pielikumā. Pedagoga darba slodze nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku - 40 stundas nedēļā, neskaitot promesošu pedagogu aizvietošanu.

(Grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545)

38. Pedagoga darba slodzē ieskaitāma arī klases (grupas) audzināšana, kas tarificējama kā mācību stundas. Klases (grupas) audzināšanai vispārējās izglītības iestādēs un grupas audzināšanai profesionālās izglītības iestādēs paredzēts šāds stundu skaits:

38.1. līdz četrām mācību stundām nedēļā (līdz 160 stundām gadā profesionālās izglītības iestādēs) katrai klasei (grupai), ja klasē (grupā) ir līdz 15 izglītojamiem;

38.2. līdz piecām mācību stundām nedēļā (līdz 200 stundām gadā profesionālās izglītības iestādēs) katrai klasei (grupai), ja klasē (grupā) ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;

38.3. līdz sešām mācību stundām nedēļā (līdz 240 stundām gadā profesionālās izglītības iestādēs) katrai klasei (grupai), ja klasē (grupā) ir vairāk nekā 25 izglītojamie.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.998 redakcijā)

39. Samaksa par klases (grupas) audzināšanu nav paredzēta izglītības iestādēs, kurās tiek paaugstināta izglītojamo kvalifikācija, apgūtas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, vakara (maiņu) arodskolās (grupās, nodaļās), internātskolās, sociālās korekcijas izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs (grupās), kas atrodas ieslodzījuma vietās.

40. Izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas, rakstu darbu labošanu tarificē šādi:

40.1. valodā, literatūrā un matemātikā - par vienu darba likmi ar šādu darba stundu skaitu nedēļā (gadā):

40.1.1. trīs stundas (120 stundu gadā profesionālās izglītības iestādēs), ja klasē (grupā) ir no 8 līdz 15 izglītojamiem;

40.1.2. četras stundas (160 stundu gadā profesionālās izglītības iestādēs), ja klasē (grupā) ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;

40.1.3. sešas stundas (240 stundu gadā profesionālās izglītības iestādēs), ja klasē (grupā) ir vairāk nekā 25 izglītojamie;

40.2. dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā un vēsturē - vienu darba stundu nedēļā (40 stundu gadā profesionālās izglītības iestādēs) par vienu darba likmi.

(MK 07.08.2007. noteikumu Nr.545 redakcijā)

41. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem profesionālās izglītības iestādes pedagogs ir atbrīvots no mācību stundu vadīšanas (saglabājot vai nesaglabājot darba algu), viņam noteikto darba slodzi samazina par vienu desmito daļu par katru pilno prombūtnes mēnesi (par nepilnu mēnesi -, ņemot vērā kavēto darbadienu skaitu).

42. Mācību gada sākumā vai pēc stāvokļa uz 1.janvāri noteikto pedagoga mēneša darba algu šo noteikumu 41.punktā minētajā gadījumā nesamazina.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1107 redakcijā)

43. Ja saskaņā ar šo noteikumu 41.punktu pedagogam ir samazināta darba slodze, tad par stundām, kas mācību gada laikā nostrādātas virs samazinātās darba slodzes, pedagogam maksā papildus pēc stundas algas likmes.

44. (Svītrots ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545.)

44.1 Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas, mācību priekšmetu pedagogiem tarificē divas darba stundas nedēļā (80 stundu gadā profesionālās izglītības iestādēs) par vienu darba likmi individuālajam darbam ar izglītojamajiem mācību priekšmetā.

(MK 07.08.2007. noteikumu Nr.545 redakcijā)

44.2 Izglītības iestādēs, kas īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, pedagogiem, kuri strādā ar šiem izglītojamiem un kuriem ir normatīvajos aktos noteiktā izglītība, par attiecīgajām mācību priekšmetu stundām nosaka 10 % piemaksu.

(MK 07.08.2007. noteikumu Nr.545 redakcijā)

44.3 Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību priekšmetu pedagogiem tarificē divas darba stundas nedēļā (80 stundu gadā profesionālās izglītības mācību priekšmetu pedagogiem), pirmsskolas pedagogiem – trīs darba stundas nedēļā par vienu darba likmi mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.622 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

45. Noteikumi piemērojami valsts budžetā un pašvaldību budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātā darba samaksas fonda ietvaros.

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumus Nr.73 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 69./70., 303./306.nr.; 2001, 93.nr.; 2002, 120., 164.nr.; 2003, 118.nr.).

47. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.septembri.

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.746
Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas (algas likmes)

(Pielikums MK 04.08.2008. noteikumu Nr.622 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1107)

I. Pedagogu zemākās mēneša darba algas (algas likmes) augstākās izglītības iestādēs

1.tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba alga (algas likme) latos

1.

Rektors

1321

2.

Profesors

1101

3.

Prorektors

881

4.

Asociētais profesors

881

5.

Dekāns

881

6.

Docents

705

7.

Katedras vadītājs

705

8.

Prodekāns

564

9.

Lektors

564

10.

Asistents

451

II. Pedagogu zemākās mēneša darba algas (algas likmes) koledžās

2.tabula

Nr.

p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba alga (algas likme) latos

1.

Direktors koledžā, kurā ir šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:

1.1.

1001 un vairāk

1321

1.2.

no 501 līdz 1000

1057

1.3.

līdz 500

925

2.

Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:

2.1.

1001 un vairāk

859

2.2.

no 501 līdz 1000

687

2.3.

līdz 500

601

3.

Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:

3.1.

1001 un vairāk

773

3.2.

no 501 līdz 1000

618

3.3.

līdz 500

541

4.

Docents

705

5.

Lektors

564

6.

Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

564

7.

Asistents

451

III. Izglītības iestāžu (izņemot augstākās izglītības iestādes un koledžas) vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas (algas likmes)

3.tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba alga (algas likme) latos

1.

Izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādē, kurā ir šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:

1.1.

1201 un vairāk

854

1.2.

no 1001 līdz 1200

816

1.3.

no 801 līdz 1000

782

1.4.

no 601 līdz 800

738

1.5.

no 401 līdz 600

695

1.6.

no 251 līdz 400

664

1.7.

no 151 līdz 250

645

1.8.

no 101 līdz 150

626

1.9.

līdz 100

612

2.

Izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības iestādē, kurā ir šāds valsts finansēto izglītojamo skaits:

2.1.

1201 un vairāk

598

2.2.

no 1001 līdz 1200

578

2.3.

no 801 līdz 1000

554

2.4.

no 601 līdz 800

539

2.5.

no 401 līdz 600

503

2.6.

no 251 līdz 400

500

2.7.

no 151 līdz 250

494

2.8.

no 101 līdz 150

491

2.9.

līdz 100

479

3.

Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā

470

Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Visu tipu internātskolu, speciālās izglītības iestāžu, sociālās korekcijas izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu (ar dienesta viesnīcu) vadītājiem un viņu vietniekiem (izņemot šīs tabulas 1.1., 1.2., 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos gadījumus) mēneša darba algu (algas likmi) nosaka par divām pakāpēm augstāku, nekā paredzēts atbilstoši izglītojamo skaitam.

3. Valsts dibināto izglītības atbalsta iestāžu vadītājiem zemāko mēneša darba algu (algas likmi) nosaka saskaņā ar šīs tabulas 1.1.apakšpunktu.

IV. Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas (algas likmes) latos

4.tabula

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

1.

Izglītības metodiķis valsts dibinātās izglītības atbalsta iestādēs

373

391

408

2.

Izglītības metodiķis

342

355

368

3.

Pedagogs

340

344

350

V. Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu (izņemot speciālās izglītības iestāžu pedagogus, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu mācību priekšmetu pedagogus) amata vienību saraksts

(Nodaļa svītrota ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1107)

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.746
Pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai darba likmei

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.545)

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze stundās (saskaņā ar izglītības programmu)

nedēļā

gadā

1.

Skolotājs (izņemot šī pielikuma 2., 4., 5. un 6.punktā minētos gadījumus), mūzikas skolas, profesionālās vidējās mākslas izglītības iestādes koncertmeistars, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, sporta treneris izglītības iestādēs, interešu izglītības pedagogs

21

756-840

2.

Baleta mākslinieks - skolotājs profesionālā horeogrāfijas izglītības iestādē

 

640

3.

Koncertmeistars profesionālās izglītības iestādēs

24

 

4.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs, internāta skolotājs vispārējās un speciālās izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs, pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs, izglītības psihologs, sociālais pedagogs

30

 

5.

Pirmsskolas izglītības skolotājs, pirmsskolas izglītības pedagogs

36

 

6.

Izglītības metodiķis, sporta organizators izglītības iestādē, surdopedagogs speciālās izglītības iestādes dzirdes kabinetā, tiflopedagogs speciālās izglītības iestādes redzes kabinetā, arod(amat)mācības skolotājs, skolotājs izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izglītības iestādes bibliotekārs

40

 

7.

Lektors, asistents un koncertmeistars augstākās izglītības iestādē

 

600-1000

8.

Profesors, asociētais profesors, docents augstākās izglītības iestādē

 

600-1000

9.

Lektors, asistents koledžā

 

840-1000

10.

Docents koledžā

 

840-1000

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.746
Piemaksa par darbu īpašos apstākļos no budžeta finansējamo iestāžu pedagogiem

Nr. p.k.

Iestādes veids

Piemaksas apmērs procentos
no mēneša darba algas
(algas likmes)

1.

Infekcijas slimību un tuberkulozes ārstniecības iestādes un struktūrvienības; radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstniecības iestādes un struktūrvienības

10

2.

Speciālās izglītības iestādes; sanatorijas tipa iestādes, speciālās klases un grupas, kas paredzētas izglītojamiem ar somatiskām slimībām, skoliozi un psihiskās attīstības aizturi un ilgstoši slimojošiem izglītojamiem, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi vai ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē, ilgstoša ārstēšanās mājās vai slimnīcā; bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu internātskolas, zīdaiņu nami, bērnunami un patversmes, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes, audzināšanas un rehabilitācijas iestādes

10

3.

Speciālās izglītības iestādes, speciālās klases un grupas, kas paredzētas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ar dzirdes, redzes, valodas, smagiem fiziskās attīstības traucējumiem vai psihoneiroloģiskajām slimībām

20

4.

Sociālās korekcijas izglītības iestādes, kurās nepilngadīgie tiek ievietoti ar tiesas nolēmumu, un ieslodzījuma vietās izveidotās izglītības iestādes

30

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pedagogu darba samaksas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 746Pieņemts: 24.08.2004.Stājas spēkā: 01.09.2004.Zaudē spēku: 01.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
93017
{"selected":{"value":"01.01.2009","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2008","iso_value":"2008\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2007","iso_value":"2007\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2007.-31.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2006","iso_value":"2006\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2006.-31.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.08.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2004","iso_value":"2004\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2004.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)