Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2006. gada 6. aprīļa likumu: Publisko iepirkumu likums.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.531

Rīgā 2004.gada 8.jūnijā (prot. Nr.34, 17.§)

Noteikumi par slēgta konkursa norisi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 22.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka slēgta konkursa (turpmāk - konkurss) norisi attiecībā uz preču pirkšanu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu.

2. Konkursa norisē ir šādi posmi:

2.1. kandidātu atlases izziņošana;

2.2. pieteikumu iesniegšana;

2.3. pieteikumu atvēršana;

2.4. kandidātu atlase;

2.5. uzaicinājuma piedalīties konkursā nosūtīšana;

2.6. informācijas sniegšana par konkursu;

2.7. piedāvājumu iesniegšana;

2.8. piedāvājumu atvēršana;

2.9. piedāvājumu noformējuma pārbaude, piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

2.10. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana;

2.11. iepirkuma līguma slēgšana.

II. Kandidātu atlases izziņošana

3. Kandidātu atlasi izziņo likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

4. Pasūtītājs paziņojumu var papildus publicēt arī citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā. Citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā publicētajā kandidātu atlases paziņojumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai internetā publicētajā kandidātu atlases paziņojumā.

5. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar kandidātu atlases nolikumu paziņojumā norādītajā nolikuma saņemšanas vietā un laikā. Iepazīšanās ar kandidātu atlases nolikumu ir bez maksas.

6. Pasūtītājs vai komisija visām ieinteresētajām personām bez maksas izsniedz kandidātu atlases nolikuma kopiju. Pasūtītājs vai komisija nodrošina kandidātu atlases nolikuma izsniegšanu tūlīt pēc pieprasījuma saņemšanas.

7. Izsniedzot kandidātu atlases nolikumu, pasūtītājs vai komisija sarakstā ieraksta nolikuma saņēmēja nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī kandidātu atlases nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina kandidātu atlases nolikuma saņēmēju sarakstā norādītās informācijas neizpaušanu līdz pieteikumu atvēršanai.

8. Ja pasūtītājs kandidātu atlases nolikumā izdara grozījumus, paziņojumu vienlaikus nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam un visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas kandidātu atlases nolikumu. Ieinteresētajai personai nosūtītajā paziņojumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai internetā publicētajā paziņojumā, kā arī pievieno grozījumu tekstu.

III. Pieteikumu iesniegšana

9. Kandidātu atlases nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz kandidātu atlases pieteikumu (turpmāk - pieteikums), kas sagatavots un noformēts atbilstoši kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

10. Ieinteresētā persona iesniedz parakstītu pieteikumu. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā.

11. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv personu grupu, kā arī katras personas atbildības apjomu.

12. Pieteikumā iekļauj kandidātu atlases dokumentus.

13. Kandidātu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

14. Ieinteresētā persona pieteikumu ir tiesīga iesniegt, sākot ar kandidātu atlases izziņošanas dienu.

15. Pretendents, iesniedzot pieteikumu, ir tiesīgs pieprasīt apliecinājumu par pieteikuma saņemšanu, kā arī norādi par pieteikuma saņemšanas laiku.

16. Pretendents pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu.

17. Pasūtītājs vai komisija pretendentus reģistrē pieteikumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina pretendentu sarakstā norādītās informācijas neizpaušanu līdz pieteikumu atvēršanai.

18. Pasūtītājs vai komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pieteikumus, kas noformēti tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikumu atvēršanas brīdim. Ja pieteikums nav atbilstoši noformēts, komisija vai pasūtītājs atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.

IV. Pieteikumu atvēršana

19. Kandidātu atlases nolikumā norādītajā laikā un vietā komisija rīko pieteikumu atvēršanas sanāksmi.

20. Pretendents un tā pārstāvji ir tiesīgi piedalīties pieteikumu atvēršanas sanāksmē.

21. Sākot pieteikumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

22. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa kandidātu atlases nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

23. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendenta nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

24. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā.

25. Pēc pieteikuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.

26. Pēc katra pieteikuma atvēršanas un šo noteikumu 25.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma, parakstot katru pieteikuma lapu.

27. Pieteikumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta pieteikumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

28. Kad visi pieteikumi atvērti, pieteikumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

29. Ja pretendents pieprasa izsniegt pieteikumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

V. Kandidātu atlase

30. Kandidātu atlasi komisija veic slēgtā sēdē.

31. Kandidātu atlases laikā komisija nodrošina pieteikumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas kandidātu atlasē.

32. Komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam precizēt sniegto informāciju, ja tas nepieciešams kandidātu atlasei.

33. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

34. Ja komisija pieprasa pretendentam precizēt iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

35. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija pieteikumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti pieteikumā.

36. Kandidātu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, atbilstoši pretendenta iesniegtajiem kandidātu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katram kandidātu atlases nolikumā noteiktajam kritērijam.

37. Ja pretendents neatbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem, komisija tā pieteikumu neizskata.

38. Ja nav noteikts uzaicināmo kandidātu diapazons, komisija vērtē tikai atbilstību vai neatbilstību kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem un atlasa visus atbilstošos pieteikumus.

39. Ja ir noteikts uzaicināmo kandidātu diapazons, komisija vispirms atlasa tos kandidātus, kas atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Pēc tam komisija atlasa noteiktu skaitu piedāvājumu, kuri vislabāk atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

40. Ja iesniegto pieteikumu skaits ir mazāks par noteikto uzaicināmo kandidātu diapazonu, komisija ir tiesīga turpināt iepirkuma procedūru un uzaicināt, lai piedāvājumus iesniedz kandidāti, kuri atbilst kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

41. Komisija pieņem pamatotu lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem.

42. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu, kā arī lēmuma pamatojumu pasūtītājs vai komisija nosūta visiem pretendentiem. Paziņojumu nosūta elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu.

43. Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu kopā ar paziņojumu par lēmumu komisija nosūta visiem izraudzītajiem kandidātiem.

VI. Informācijas sniegšana par konkursu

44. Ja komisija no kandidāta ir saņēmusi rakstisku pieprasījumu ar jautājumu par nolikumu, tā triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar pieprasījumā uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu nosūta visiem kandidātiem, kuri jau saņēmuši konkursa nolikumu (turpmāk - nolikums). Kandidātiem, kuri saņem nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

45. Ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas komisija var rīkot kandidātu sanāksmi. Sanāksmē komisija atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Ja komisija paredzējusi rīkot kandidātu sanāksmi, nolikumā norāda tās vietu, laiku un paredzēto ilgumu. Ja nolikumā šādas norādes nav, komisija ne vēlāk kā trīs dienas pirms sanāksmes paziņo par tās rīkošanu visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas nolikumu. Ja ieinteresētā persona saņem nolikumu vēlāk nekā trīs dienas pirms sanāksmes, tai par sanāksmes rīkošanu paziņo, izsniedzot nolikumu.

46. Komisija nodrošina preču piegādes vietas, pakalpojumu sniegšanas vietas vai būvlaukuma apskati, ja to pieprasa vismaz viens kandidāts. Visi kandidāti attiecīgo vietu apskata vienlaikus ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Pēc apskates komisija nekavējoties rīko kandidātu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viens kandidāts.

47. Pēc kandidātu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda kandidātus, kas piedalījušies sanāksmē. Protokola kopiju triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta visiem kandidātiem, kuri saņēmuši nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē.

48. Ja pasūtītājs nolikumā izdara grozījumus, visiem uzaicinātajiem kandidātiem nosūta paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem un grozījumu tekstu, kā arī, ja nepieciešams, norāda jauno piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

VII. Piedāvājumu iesniegšana

49. Nolikumā norādītajā vietā un laikā kandidāts iesniedz piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu (ja tas ir paredzēts), kas sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. Kandidāts iesniedz parakstītu piedāvājumu.

50. Piedāvājumā iekļauj tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

51. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumā norādītajam darba uzdevumam vai tehniskajām specifikācijām.

52. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, kā arī vienas vienības cenu (ja tas ir noteikts nolikumā).

53. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

54. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu, kandidāts ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus, ja nolikumā nav noteikts citādi.

55. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kandidāts ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus tikai tad, ja nolikumā tas ir tieši noteikts.

56. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

57. Pasūtītājs vai komisija pretendentus reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina pretendentu sarakstā norādītās informācijas neizpaušanu līdz piedāvājumu atvēršanai.

58. Pasūtītājs vai komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, pasūtītājs vai komisija atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.

VIII. Piedāvājumu atvēršana

59. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi.

60. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

61. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

62. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendenta nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

63. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā.

64. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, cenu nosauc par katru daļu atsevišķi.

65. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 64.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

66. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

67. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

68. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

IX. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

69. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

70. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

71. Pasūtītājs un komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja rakstiska piekrišana.

72. Komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam precizēt sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

73. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

74. Ja kopā ar piedāvājumu iesniegta piedāvājuma kopija, šaubu gadījumā komisija izmanto piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju.

75. Ja komisija pieprasa pretendentam precizēt iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

76. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

77. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.

78. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

79. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

80. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai atzinuma sniegšanai.

81. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.

82. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību.

83. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītā darba uzdevuma vai tehnisko specifikāciju (būvdarbu līguma gadījumā - arī tehniskā projekta) prasībām.

84. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija ir tiesīga rīkot preču paraugu vai piedāvājumu pārbaudi (ja tas ir paredzēts nolikumā).

85. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju (būvdarbu līguma gadījumā - arī tehniskā projekta) prasībām vai nolikumā norādītajam darba uzdevumam, komisija šo piedāvājumu neizskata.

86. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar nolikumā norādītajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

87. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

88. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti piedāvājumu noformējuma pārbaudes vai piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

89. Konstatējot finanšu piedāvājumā aritmētisku kļūdu, komisija rīkojas šādi:

89.1. ja finanšu piedāvājumā vienību cenu summa ir mazāka par kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

89.2. ja finanšu piedāvājumā kopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

90. Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kuru dēļ ir noteikta ievērojami zemāka cena, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un to neizskata.

91. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

92. Pretendents triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 91.punktā minētā paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par saviem iebildumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem.

93. Ja komisija nepiekrīt pretendenta iebildumiem, komisija pamato to un pretendenta piedāvājumu neizskata.

94. Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā cena, par to paziņo visiem pretendentiem.

95. Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā labotās cenas.

96. Ja konkurss attiecas uz būvdarbu līguma slēgšanu, komisija pēc aritmētisko kļūdu labošanas pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai piedāvājums par viszemāko cenu nav nepamatoti lēts.

97. Saskaņā ar nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, vai piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena.

X. Lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana

98. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. Ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, lēmumu var pieņemt par katru daļu atsevišķi.

99. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kā arī ja vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija pieņem pamatotu lēmumu par viena piedāvājuma izvēli.

100. Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju ir noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu un ja vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija pieņem pamatotu lēmumu par viena piedāvājuma izvēli. Ja komisija piedāvājumā ir labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu.

101. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pasūtītājs vienlaikus nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumu nosūta elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu.

102. Ja saskaņā ar šo noteikumu 98.punktu lēmums slēgt iepirkuma līgumu ir pieņemts par katru daļu atsevišķi, paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pasūtītājs nosūta par katru daļu atsevišķi.

103. Ja ir saņemts pieprasījums izsniegt konkursa noslēguma protokola kopiju, pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz konkursa noslēguma protokola kopiju pieprasījuma iesniedzējam.

XI. Iepirkuma līguma slēgšana

104. Ja komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu un nav saņemta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

105. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar nolikuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem, izņemot gadījumu, ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumā nepieciešams samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu.

106. Būvdarbu līguma cenā neiekļauj izmaksas par papildu būvdarbiem, kas nebija paredzēti iepriekš.

107. Pasūtītājs slēdz vienu iepirkuma līgumu vai vairākus iepirkuma līgumus, ja komisija izvēlējusies vairākus piedāvājumus.

108. Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot jaunu iepirkuma procedūru, ja iepriekšējais konkurss par to pašu priekšmetu ir izbeigts bez līguma noslēgšanas.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 29.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par slēgta konkursa norisi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 531Pieņemts: 08.06.2004.Stājas spēkā: 29.06.2004.Zaudē spēku: 01.05.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 28.06.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
90349
29.06.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)