Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.241

Rīgā 2004.gada 6.aprīlī (prot. Nr.19 32.§)
Izdoti saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu
apsaimniekošanas likuma
6.panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. likvidācijas sertifikāta veidlapas paraugu un gadījumus, kad transportlīdzekli drīkst norakstīt, neiesniedzot likvidācijas sertifikātu;

1.2. likvidācijas sertifikāta izsniegšanas kārtību;

1.3. likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr.541)

2. Likvidācijas sertifikātu drīkst izsniegt apstrādes uzņēmums, kas:

2.1. saņēmis B kategorijas atļauju (turpmāk — atļauja) atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" minētajām prasībām;

2.2. iesniedzis attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk — pārvalde) nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānu un saņēmis pārvaldes lēmumu par plāna akceptēšanu.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.817)

3. Likvidācijas sertifikāts ir pamats transportlīdzekļa norakstīšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk — direkcija). Likvidācijas sertifikāts ir apliecinājums par nolietotā transportlīdzekļa īpašuma tiesību nodošanu apstrādes uzņēmumam.

4. Transportlīdzekli drīkst norakstīt, neiesniedzot likvidācijas sertifikātu, ja transportlīdzeklis iznīcināts, gājis bojā vai citu iemeslu dēļ transportlīdzekli nav iespējams nodot apstrādes uzņēmumam un iesniegts šo faktu apliecinošs dokuments.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr.541)

5. Likvidācijas sertifikāta veidlapa (1.pielikums) ir stingrās uzskaites dokuments, kura viens komplekts sastāv no trim eksemplāriem. Pirmo eksemplāru apstrādes uzņēmums izsniedz nolietotā transportlīdzekļa īpašniekam, bet, ja transportlīdzeklis ir atmests, — attiecīgajai pašvaldībai, otro eksemplāru apstrādes uzņēmums ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tā izsniegšanas nodod direkcijā transportlīdzekļa norakstīšanai, bet trešais eksemplārs paliek apstrādes uzņēmuma arhīvā, un to glabā piecus gadus. Ja īpašnieks transportlīdzekli ir izkomplektējis vai nodod apstrādes uzņēmumam atsevišķus tā agregātus, likvidācijas sertifikātu izsniedz tikai numurētam agregātam.

6. Transportlīdzekli, par kuru izsniegts likvidācijas sertifikāts, atkārtoti reģistrēt aizliegts.

7. Pamatojoties uz likvidācijas sertifikāta otro eksemplāru, apstrādes uzņēmums var saņemt direkcijas izsniegtu noteikta parauga izziņu par numurētā agregāta piederību, lai to atsavinātu.

8. Likvidācijas sertifikāta veidlapas direkcija izsniedz apstrādes uzņēmumam, kurš tālāk tās var nodot nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanas punktam, kas pieder attiecīgajam apstrādes uzņēmumam vai kas noslēdzis līgumu ar attiecīgo apstrādes uzņēmumu. Visas saņemtās likvidācijas sertifikāta veidlapas atrodas tajā pieņemšanas punktā, kuram tās nodevis apstrādes uzņēmums, un tās nedrīkst nodot citām personām.

9. Apstrādes uzņēmums katrā pieņemšanas punktā iekārto izsniegto likvidācijas sertifikātu uzskaites žurnālu. Žurnālā norāda likvidācijas sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu, kā arī atbilstošā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta numuru un valsts reģistrācijas numuru. Likvidācijas sertifikātu uzskaites žurnālu apstrādes uzņēmums var aizpildīt elektroniski.

10. Nolietoto transportlīdzekli pieņemt no īpašnieka vai tā pilnvarotās personas atļauts tikai pēc tā apskates, ja tiek iesniegts transportlīdzekļa (numurētā agregāta) reģistrācijas dokuments vai direkcijas izsniegta izziņa par transportlīdzekļa (numurētā agregāta) piederību un numura zīmes, kā arī ja transportlīdzekļa (numurētā agregāta) uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem un nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem. Ja reģistrācijas dokumentu vai numura zīmi(-es) nodot nav iespējams, likvidācijas sertifikāta attiecīgajās sadaļās norāda "Nav nodots". Reģistrācijas dokumentu vai numura zīmi var nenodot, ja transportlīdzeklis ir norakstīts pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr.541)

11. Apstrādes uzņēmums saņemtos reģistrācijas dokumentus un numura zīmes kopā ar atbilstošā likvidācijas sertifikāta otro eksemplāru nodod direkcijā. Ja apstrādes uzņēmums nolietotā transportlīdzekļa numura zīmes utilizē patstāvīgi, tas direkcijā iesniedz saņemtos reģistrācijas dokumentus kopā ar atbilstošā likvidācijas sertifikāta otro eksemplāru un apliecinājumu par numura zīmju utilizāciju.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.817)

12. Ja īpašnieka uzdevumā dokumentus kārto viņa pilnvarota persona, kopā ar pārējiem nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz arī attiecīgu pilnvaru vai tās kopiju (uzrādot oriģinālu) un likvidācijas sertifikātā papildus norāda arī ziņas par pilnvaroto personu (vārds, uzvārds, personas kods un adrese).

II. Likvidācijas sertifikātu izsniegšanas kārtība

13. Direkcija izgatavo un izsniedz apstrādes uzņēmumam likvidācijas sertifikātu veidlapas.

14. Ja likvidācijas sertifikāta veidlapas nozaudētas, nozagtas vai gājušas bojā, par to nekavējoties rakstiski jāziņo Valsts policijai un direkcijai.

15. Saņemot likvidācijas sertifikāta veidlapas pirmo reizi, apstrādes uzņēmums direkcijā iesniedz šādus dokumentus:

15.1. paziņojumu (2.pielikums) par personām, kuras tiesīgas parakstīt likvidācijas sertifikātus. Paziņojumā norāda personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, paraksta paraugu un datumu, ar kuru šīs tiesības piešķirtas, kā arī likvidācijas sertifikātu apliecināšanai paredzētā zīmoga kontrolnospiedumu;

15.2. pilnvaru konkrētai personai saņemt likvidācijas sertifikātu veidlapas;

15.3. B kategorijas atļauju piesārņojošās darbības veikšanai (kopiju).

16. Atkārtoti saņemot likvidācijas sertifikātu veidlapas, apstrādes uzņēmums direkcijā iesniedz šādus dokumentus:

16.1. bojāto, neizmantoto un anulēto likvidācijas sertifikātu pirmo un otro eksemplāru;

16.2. pilnvaru konkrētai personai saņemt likvidācijas sertifikātu veidlapas, ja attiecīgā pilnvara nav jau iepriekš iesniegta direkcijā.

17. Ja notikušas izmaiņas personu paraksta tiesībās, apstrādes uzņēmumam ir pienākums iesniegt direkcijā jaunu paziņojumu. Parakstīt likvidācijas sertifikātu personai atļauts tikai pēc paziņojuma iesniegšanas direkcijā. Ja kādai personai anulētas tiesības parakstīt likvidācijas sertifikātu, paziņojumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī datumu, no kura šīs tiesības ir anulētas.

18. Ja apstrādes uzņēmumam anulēta atļauja, beidzies atļaujas derīguma termiņš vai apstrādes uzņēmums pārtrauc darbību, izsniegto likvidācijas sertifikātu otros eksemplārus kopā ar atbilstošiem transportlīdzekļu (numurēto agregātu) reģistrācijas dokumentiem un numura zīmēm, kā arī neizsniegto likvidācijas sertifikātu veidlapas nodod direkcijā.

III. Likvidācijas sertifikātu aizpildīšanas kārtība

19. Katru likvidācijas sertifikāta veidlapu komplektu aizpilda apstrādes uzņēmuma norīkota persona valsts valodā datordrukā, mašīnrakstā vai skaidri salasāmā rokrakstā, izmantojot zilu vai melnu lodīšu pildspalvu. Aizliegts izsniegt neaizpildītas vai daļēji aizpildītas likvidācijas sertifikāta veidlapas.

20. Ja likvidācijas sertifikāts nozaudēts, nozagts vai gājis bojā, likvidācijas sertifikāta ieguvējam ir tiesības saņemt likvidācijas sertifikāta dublikātu. Dublikātu izsniedz apstrādes uzņēmums, kurš izsniedzis nozaudēto, nozagto vai citādi bojā gājušo likvidācijas sertifikātu. Dublikātu izsniedz, pamatojoties uz likvidācijas sertifikāta ieguvēja vai viņa pilnvarotas personas rakstisku iesniegumu un datiem apstrādes uzņēmuma arhīvā. Uz dublikāta izdara atzīmi "Dublikāts". Iesniegumu kopā ar atkārtoti izsniegtā likvidācijas sertifikāta trešo eksemplāru uzglabā apstrādes uzņēmuma arhīvā.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumu 2.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.martu.

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.oktobri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.241
Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta veidlapas paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.817)

Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāts Nr.

Ziņas par transportlīdzekli

Valsts reģistrācijas numurs

 

Reģistrācijas valsts apzīmējums

 

Marka, modelis

 

Šasijas numurs (VIN)

 

Transportlīdzekļa kategorija

 

Reģistrācijas apliecība

 

Piezīmes*

 

 

 

Ziņas par īpašnieku (turētāju)

Vārds, uzvārds/nosaukums**

 

Personas kods/reģistrācijas numurs**

 

Adrese

 

Valsts, kurā pastāvīgi dzīvo transportlīdzekļa īpašnieks***

 

Paraksts

 

 

 

Ziņas par pilnvaroto personu****

Vārds, uzvārds

 

Personas kods

 

Adrese

 

Paraksts

 

 

 

 

Ziņas par sertifikāta izsniedzēju

Nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Adrese

 

Atļaujas numurs

 

 

 

Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde, kura izsniegusi atļauju

Nosaukums

 

Adrese

 

 

 

 

Sertifikāta izsniegšanas datums

 

Izsniedzēja paraksts un uzņēmuma zīmogs

 

 

 

 

Piezīmes.

* Ja transportlīdzeklis ir daļēji izkomplektēts, norāda trūkstošos agregātus vai iekārtas, kā arī trūkstošos akumulatorus vai riepas.

** Norāda juridiskās personas.

*** Norāda tikai fiziskām personām.

**** Norāda, ja nepieciešams.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.241
Paziņojums par personām, kuras tiesīgas parakstīt likvidācijas sertifikāta veidlapas

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 241Pieņemts: 06.04.2004.Stājas spēkā: 01.10.2004.Zaudē spēku: 01.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 15.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87044
{"selected":{"value":"07.10.2006","content":"<font class='s-1'>07.10.2006.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.10.2006","iso_value":"2006\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2006.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2004","iso_value":"2004\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2004.-06.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.10.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)