Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.387

Rīgā 2014.gada 8.jūlijā (prot. Nr.38 14.§)
Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātā (turpmāk – likvidācijas sertifikāts) norādāmās ziņas un likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtību.

2. Likvidācijas sertifikātu drīkst izsniegt komersants, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmis normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām minēto atļauju vai iesniedzis pieteikumu attiecīgu piesārņojošu darbību veikšanai (turpmāk – apstrādes uzņēmums).

3. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde elektroniski informē valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – direkcija) par apstrādes uzņēmumiem, kam ir piešķirtas nolietotu transportlīdzekļu apstrādes tiesības, kā arī tiesības veikt attiecīgas piesārņojošas darbības. Direkcija vienotā informācijas sistēmā apkopo no Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes saņemtās ziņas par apstrādes uzņēmumiem, kā arī to izsniegtajiem likvidācijas sertifikātiem.

4. Lai veicinātu nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, apstrādes uzņēmums līgumu par nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanu var noslēgt ar nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punkta īpašnieku, kurš ir saņēmis normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām minēto atļauju vai atļauju savākt, pārvadāt, pārkraut, šķirot vai uzglabāt atkritumus, kā arī izmantot apstrādes uzņēmuma īpašumā esošus nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punktus (turpmāk – apstrādes uzņēmuma pārstāvis).

II. Likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība

5. Pieņemot transportlīdzekli apstrādei, apstrādes uzņēmums transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam) vai viņa rakstiski pilnvarotai personai izsniedz likvidācijas sertifikātu.

6. Likvidācijas sertifikātu sagatavo apstrādes uzņēmums. Datus par Latvijā reģistrētu transportlīdzekli apstrādes uzņēmums iegūst no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra. Visu informāciju par apstrādei pieņemtajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem (tajā skaitā Latvijā nereģistrētiem) un izsniegtajiem likvidācijas sertifikātiem apstrādes uzņēmums iekļauj direkcijas īpaši izveidotā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra sadaļā (turpmāk – nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistrs). Ja apstrādei tiek pieņemts ārvalstī reģistrēts transportlīdzeklis, šo noteikumu 13. punktā minēto informāciju nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistrā norāda manuāli.

7. Direkcija nodrošina apstrādes uzņēmuma pilnvarotajām personām, kurām apstrādes uzņēmums vai apstrādes uzņēmuma pārstāvis ir piešķīris tiesības pieņemt nolietoto transportlīdzekli apstrādei un izsniegt likvidācijas sertifikātu, piekļuvi nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistram.

8. Apstrādes uzņēmums ziņas par apstrādes uzņēmuma pārstāvjiem un pilnvarotajām personām direkcijai nodod elektroniski, izmantojot nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistru.

9. Piekļuvi nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistram, kā arī šajos noteikumos noteikto datu nodošanu likvidācijas sertifikātu sagatavošanai, uzskaites veikšanai un nolietotu transportlīdzekļu norakstīšanai nodrošina direkcija pēc tam, kad saņemts apstrādes uzņēmuma pieteikums nolietotu transportlīdzekļu apstrādes darbības uzsākšanai, kā arī noslēgta apstrādes uzņēmuma un direkcijas vienošanās par informācijas apmaiņu par likvidācijai pieņemtajiem transportlīdzekļiem.

10. Dati par likvidācijai pieņemto transportlīdzekli, kurus nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistrā saglabājis apstrādes uzņēmums, elektroniski tiek nodoti un pievienoti transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram, un uz to pamata transportlīdzeklis tiek norakstīts.

11. Apstrādes uzņēmums, pieņemot transportlīdzekļus apstrādei, nodrošina kopā ar nolietoto transportlīdzekli nodoto numura zīmju un reģistrācijas dokumentu uzskaiti, norādot datus par to nodošanu nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistrā. Apstrādes uzņēmums ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina nodoto numura zīmju un reģistrācijas dokumentu iznīcināšanu un par to sastāda attiecīgu aktu.

12. Direkcija liedz apstrādes uzņēmumam piekļuvi nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistram likvidācijas sertifikātu aizpildīšanai un izsniegšanai, ja:

12.1. no Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes elektroniski ir saņemta informācija, ka ir atcelta nolietotu transportlīdzekļu apstrādei izsniegtā atļauja attiecīgu piesārņojošu darbību veikšanai vai ir pārskatīti minētās atļaujas nosacījumi un turpmāk nolietotu transportlīdzekļu apstrāde nav paredzēta;

12.2. apstrādes uzņēmums, tā administrators vai likvidators ir informējis direkciju par apstrādes uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu, vai arī par nolietotu transportlīdzekļu apstrādes izbeigšanu savas saimnieciskās darbības ietvaros;

12.3. no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemta publiski pieejama informācija, kas liecina par to, ka apstrādes uzņēmums neveic nolietotu transportlīdzekļu apstrādi.

III. Likvidācijas sertifikātā norādāmās ziņas

13. Likvidācijas sertifikātā norāda šādu informāciju:

13.1. ziņas par likvidācijas sertifikāta izsniedzēju:

13.1.1. apstrādes uzņēmuma firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

13.1.2. datums, kad izsniegta normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām minētā atļauja attiecīgu piesārņojošu darbību veikšanai, un tās numurs;

13.1.3. apstrādes uzņēmuma pārstāvja firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, ja likvidācijas sertifikātu izsniedz šo noteikumu 4. punktā minētais komersants;

13.2. ziņas par iestādi, kas izsniegusi atļauju attiecīgu piesārņojošu darbību veikšanai, tās nosaukums un adrese;

13.3. ziņas par transportlīdzekli:

13.3.1. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs. Ja transportlīdzekli nodod bez valsts reģistrācijas numura zīmēm, likvidācijas sertifikātā norāda "Nav nodotas", ja nodod vienu no divām izsniegtajām numura zīmēm – "Nodota viena zīme";

13.3.2. transportlīdzekļa reģistrācijas valsts apzīmējums;

13.3.3. transportlīdzekļa marka, modelis;

13.3.4. transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN);

13.3.5. transportlīdzekļa kategorija;

13.3.6. transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments. Ja transportlīdzeklis tiek nodots bez reģistrācijas dokumenta, likvidācijas sertifikātā norāda "Nav nodots";

13.4. ziņas par transportlīdzekļa īpašnieku (turētāju):

13.4.1. vārds, uzvārds vai nosaukums un reģistrācijas numurs;

13.4.2. īpašnieka (turētāja) deklarētās dzīvesvietas (atrašanās vietas) adrese;

13.4.3. piederības valsts apzīmējums (ziņas sniedz par fizisku personu);

13.4.4. tās personas vārds un uzvārds, kas nodod transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam, ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir rakstiski pilnvarojis šo personu nodot transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam (turpmāk – transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) pārstāvis);

13.4.5. dokuments (nosaukums, numurs un datums), kas pamato transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) pārstāvja tiesības rīkoties ar transportlīdzekli.

14. Apstrādes uzņēmums nodrošina, ka nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistrā tiek norādīta informācija par agregātiem, iekārtām vai detaļām, kuru trūkst transportlīdzeklim, ja šo transportlīdzekli apstrādei nodod daļēji izkomplektētu.

15. Apliecinot, ka likvidācijas sertifikātā norādītā informācija, kas netiek iegūta no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, ir patiesa, likvidācijas sertifikātu paraksta transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) vai tā pārstāvis un apstrādes uzņēmuma pilnvarotā persona. Ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) vai tā pārstāvis likvidācijas sertifikātu neparaksta, apstrādes uzņēmums to dzēš nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistrā un transportlīdzekli apstrādei nepieņem.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 6. aprīļa noteikumus Nr. 241 "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 59., 98. nr.; 2006, 160. nr.).

17. Likvidācijas sertifikātu veidlapas, kas apstrādes uzņēmumam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, drīkst izmantot līdz 2014. gada 31. decembrim. Pēc minētā datuma tās nodod direkcijai un par to sastāda attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 387Pieņemts: 08.07.2014.Stājas spēkā: 01.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 31.07.2014. OP numurs: 2014/149.1
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267922
01.08.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"