Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību militāro mācību jomā

1.pants. 1999.gada 30.septembrī Ankarā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību militāro mācību jomā (turpmāk — vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma vienošanās latviešu un angļu valodā.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 18.pantā paredzētajā laikā un kārtībā, un ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 15.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 5.jūlijā
Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību militāro mācību jomā

Latvijas Republikas valdība un Turcijas Republikas valdība (turpmāk sauktas "Puses");

Vēlreiz apliecinādamas savu uzticību Apvienoto Nāciju hartai un Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācijai, kura tālāk attīsta saprašanos un atklātību militārajās jomās un ar drošības veidošanas līdzekļiem nostiprina drošību,

Ņemot vērā Pušu "Vienošanās par sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā", kas parakstīta 1997.gada 19.februārī Ankarā, noteikumus,

Uzsverot vēlēšanos veicināt jau pastāvošās draudzības un sadarbības saites starp tām un lai izveidotu sadarbību militāro apmācību un izglītības jomā,

Vienojas par sekojošo.

I pants

MĒRĶIS

Šīs vienošanās mērķis ir nodibināt sadarbību militāro apmācību jomā starp Latvijas Republikas valdību un Turcijas Republikas valdību.

II pants

VIENOŠANĀS KOMPETENCE

Vienošanās aptver abu pušu militārās apmācības institūcijas, vienības un personālu, kuri tiks apmācīti šajās institūcijās, kā arī abu pušu militāro personālu pienākumu veikšanu uz laiku un vienības, kā arī attiecīgo pušu pienākumus sadarbībā, sadarbības principus un procedūras.

III pants

DEFINĪCIJAS

Termini, kas ietverti šajā vienošanās;

1. "Nosūtītāja valsts" nozīmē: valsts, kurai pieder apmācāmais militārais personāls.

2. "Uzņēmēja valsts" nozīmē: valsts, kuras teritorijā saskaņā ar šīs vienošanās piemērošanu uzturas militārais personāls.

3. "Kompetentā institūcija" nozīmē:

a. Latvijā;

Kompetentā institūcija no Latvijas Republikas valdības puses ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, kompetentā institūcija no Turcijas Republikas valdības puses ir Turcijas Republikas vēstniecība Viļņā.

b. Turcijā;

Kompetentā institūcija no Turcijas Republikas valdības puses ir Turcijas Ģenerālštābs, kompetentā institūcija no Latvijas Republikas valdības puses ir Latvijas vēstniecība Romā.

4. "Militārais personāls" nozīmē: personāls, kurš ietilpst abu pušu Bruņoto spēku sastāvā un saskaņā ar šīs vienošanās uzdevumiem ir izvietots uzņēmējas valsts teritorijā. Terminā "militārais personāls" ir ietverti "Kadeti", "Pārbaudes militārais personāls" un "Militārais personāls pienākumu veikšanai uz laiku".

5. "Kadets" un "Pārbaudes militārais personāls" nozīmē: militārais personāls, kuru viena puse nosūta, lai tas tiktu apmācīts otras puses militāro apmācību institūcijās.

6. "Militārais personāls pienākumu pildīšanai uz laiku" nozīmē: tas personāls, kuru vienas puses Bruņotie spēki nosūta uz otras puses vienībām un/vai institūcijām, lai piedalītos kopīgos pasākumos, kādi ir paredzēti šajā vienošanā, izņemot militāro personālu, kura definīcija ir sniegta šī panta 5.punktā.

7. "Komandieris" vai "Priekšnieks" nozīmē: tās vienības, štāba vai struktūras komandieris vai priekšnieks, kurā saskaņā ar spēkā esošo uzņēmējas valsts likumdošanu tiks izvietots militārais personāls.

8. "Piederīgie" nozīmē: tie militārpersonas ģimenes locekļi, par kuriem saskaņā ar likumu tai jārūpējas.

9. "Sadarbība militāro apmācību laukā" nozīmē: pušu personāla pieredzes un informācijas apmaiņa par militāro apmācību tēmu.

10. "Dienesta pienākums" nozīmē: nepieciešamie pienākumi un uzdevumi, kuri ir jāpilda saskaņā ar šīs vienošanās mērķiem.

11. "Grupas vadītājs / Komandas vadītājs" nozīmē: pēc pakāpes vecākā militārpersona, kas saskaņā ar nosūtītājas valsts likumdošanu iecelta, lai vadītu militārā personāla, kas nosūtīts, lai realizētu šinī vienošanā paredzētos pasākumus, darbību.

12. "Formālo pienākumu pārkāpums" nozīmē: pārkāpums, kas rodas sakarā ar formālo pienākumu pildīšanu no darbības vai aiz neuzmanības formālo pienākumu pildīšanas laikā.

IV pants

SADARBĪBAS MILITĀRO APMĀCĪBU LAUKĀ JOMAS

Šī vienošanās aptvers sekojošus pasākumus militārās apmācības sadarbības laukā:

1. Militārās vizītes vienībās, štābos un institūcijās.

2. Novērotāju sūtīšana uz mācībām.

3. Apmācības kadetu skolās.

4. Apmācības militārajās akadēmijās.

5. Apmācības specializētās skolās.

6. Apmācības štābu koledžās.

7. Apmācības kara medicīnas akadēmijās un kara medicīnas koledžās.

8. Dažādi īslaicīgi kursi.

9. Stažēšanās vienībās, štābos un institūcijās.

10. Abpusējs atbalsts zināšanu apmaiņai mācību līdzekļu un aprīkojuma attīstībā.

11. Apmācības un sadarbība militārās vēstures un zinātnes laukā.

V pants

SADARBĪBAS MILITĀRO APMĀCĪBU LAUKĀ VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Apmācībai jānotiek uzņēmējas valsts valodā, vai arī, ja tas ir pieņemams un iespējams uzņēmējas valsts apmācību un izglītības sistēmas ietvaros, tā var būt angļu valodā. Pēc nosūtītājas valsts pieprasījuma apmācība kursos turku valodā, kas ilgst mazāk par gadu, var tikt sniegta ar tulku palīdzību. Šajā gadījumā nosūtītāja valsts var nozīmēt pietiekamu skaitu militāro/civilo tulku. Pēc nosūtītājas valsts pieprasījuma, uzņēmēja valsts var sniegt atbalstu nodrošināšanā ar tulkiem. Šajā gadījumā izdevumus, kas ir saistīti ar tulkošanu, sedz nosūtītāja valsts.

2. Militārā personāla profesionālās apmācības tālākvirzība dažādiem dienestiem un pakāpēm tiks nodrošināta, pamatojoties uz savstarpēja izdevīguma principa.

3. Puses detalizētāk noteiks apmācību, kurās tās sadarbosies, jomu/jomas, īstenošanas plānos, tehniskās un zemāka līmeņa vienošanās.

4. Sadarbība tiks īstenota, ņemot vērā abu pušu intereses un vajadzības pamatojoties uz savstarpēja izdevīguma principa.

VI pants

IEGULDĪJUMS UN PIENĀKUMI SADARBĪBĀ

1. Uzņēmēja valsts var nodrošināt personālu, kurš ierodas uz apmācībām ar dienestam un pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu un materiāliem, ar noteikumu, ka tie, beidzoties apmācībām, tiks atdoti.

2. Nepieciešamo uzturēšanās un drošības pasākumu, kā arī citu, ar militāro personālu, kas nosūtīts uz uzņēmēju valsti sadarbības ietvaros, izdevumu segšana ir jāuzņemas uzņēmējai valstij.

3. Ja tas tiks uzskatīts par nepieciešamu, lai noteiktu specifisku apmācību jomu, puses var sastādīt un parakstīt papildus protokolu (protokola, kas sastādīts un parakstīts, pamatojoties uz šo vienošanos, statusā). Šajā protokolā jāiekļauj sekojoši punkti:

a. apmācību joma,

b. apmācību principi,

c. apmācību ilgums, sākuma un beigu datumi,

d. uz apmācībām nosūtāmā militārā personāla atlases kritēriji,

e. valoda, kura tiks izmantota apmācībās,

f. vai apmācību izmaksas segs nosūtītāja valsts, summa, kas jāmaksā, un, ja tiks veikti maksājumi, apmaksas veids,

g. citi jautājumi, kas tiks uzskatīti par svarīgiem attiecībā uz apmācībām,

h. ja tiks nolemts sastādīt ikgadējo plānu, kas izriet no šīs vienošanās vai izņemot protokolus, sekojošiem punktiem par katru pasākumu jābūt iekļautiem ikgadējā plānā.

(1) Apmācību saturs, nosaukums un vieta, kur norisināsies apmācības.

(2) Pasākuma sākuma un beigu datums.

(3) Apmācību līmenis un militārā personāla atlases kritēriji.

(4) Valoda, kura tiks izmantota.

(5) Militārā personāla, kas piedalīsies, skaitliskais sastāvs.

(6) Finansiālie jautājumi:

    (a) vai apmācības būs maksas vai bezmaksas, apmaksas kārtība,

    (b) pušu pienākumi, iespējamās izmaksas un dokumentācija, kā arī pušu atmaksas kārtība.

(7) Ja gadījumā pēc ikgadējā plāna sastādīšanas ir nepieciešamas papildus apmācības, tās tiek realizētas pēc vēlākas izvērtēšanas, abpusēji vienojoties.

4. Nosūtītāja valsts izvēlēsies kadetus un apmācāmo militāro personālu saskaņā ar nosūtītājas valsts vajadzībām, ņemot vērā uzņēmējas valsts iespējas.

5. Militāro personālu pienākumu izpildīšanai uz laiku nosūtītāja valsts izvēlēsies, saskaņojot to ar uzņēmēju valsti.

6. Militārā personāla, kas piedalīsies apmācībās un mācībās, apmācību programmas un apmācāmo mācību priekšmetus noteiks vienības un institūcijas, kas sniegs apmācību vadību.

7. Var tikt uzlikti ierobežojumi apmācību priekšmetiem, kas pieprasa nacionālās drošības interešu ievērošanu.

8. Pārbaudījumu formu, vērtēšanu un novērtējumu, apmācību apliecības un dokumentus, kas attiecas uz apmācīto militāro personālu, noteiks uzņēmējas valsts institūcijas un vienības atkarībā no uzņēmējā valstī pastāvošajām instrukcijām.

VII pants

KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS DROŠĪBA UN SLEPENĪBA

1. Militārajam personālam ir jāievēro uzņēmējā valstī pastāvošie noteikumi par klasificētās informācijas slepenību un aizsardzību.

2. Klasificētās informācijas materiāliem un dokumentiem, kurus piegādā otra puse, ir jāpiešķir tāda pati slepenības pakāpe; attiecībā uz dokumentiem un materiāliem, kurus piešķir otra puse, pirmajai ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi.

3. Militārais personāls pēc apmācību vai formālo pienākumu beigšanas saskaņā ar vienošanos turpinās aizsargāt iegūto klasificēto informāciju.

4. Informācijas par militāro sadarbību apmaiņa ar trešo valsti var būt iespējama tikai ar abu pušu attiecīgo institūciju rakstisku piekrišanu.

VIII pants

PUŠU SAISTĪBAS SASKAŅĀ AR CITIEM STARPTAUTISKAJIEM LĪGUMIEM

Šī vienošanās neietekmēs saistības, kādas puses ir uzņēmušās saskaņā ar citiem starptautiskiem līgumiem, un tā nav vērsta pret citu valstu interesēm, drošību un teritoriālo vienotību.

IX pants

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS UN DARBĪBAS IEROBEŽOJUMI

1. Vispārīgi:

Militārais personāls, kamēr tas atrodas uzņēmējas valsts teritorijā, nedrīkst tikt iesaistīts bruņotos konfliktos ar trešo valstu piedalīšanos vai arī nedrīkst tikt izmantots iekšējās drošības nodrošināšanai; un personālam, kas tiek nosūtīts apmācībām, nedrīkst tikt uzticēti citi pienākumi, kā tikai šajā vienošanās dokumentā paredzētie.

2. Apmācību pārtraukšana:

Gadījumā, ja tiks pārkāpti uzņēmējas valsts vai nosūtītājas valsts likumi, militārā personāla apmācības uzņēmējā valstī tiks pārtrauktas un attiecībā uz šo personālu tiks piemēroti šīs vienošanās X panta noteikumi.

3. Atsaukšana:

a. Nosūtītāja valsts ir tiesīga jebkurā laikā, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, un bez īpaša iemesla uzrādīšanas izvest militāro personālu. Uzņēmēja valsts darīs visu nepieciešamo, lai izvešana notiktu pēc iespējas ātrāk.

b. Kara, bruņota konflikta, sabiedrisku nekārtību vai starptautiskas krīzes gadījumā militārais personāls , kurš tiek apmācīts uzņēmējā valstī, pēc nosūtītājas valsts pieprasījuma atgriezīsies savā valstī.

X pants

JURIDISKIE JAUTĀJUMI

1. Jurisdikcijas tiesības:

a. Militārais personāls un tā piederīgie tiks pakļauti uzņēmējas valsts likumiem un noteikumiem, un krimināltiesību jurisdikcija tiks piemērota uzņēmējā valstī.

b. Pret militāro personālu izturēsies kā pret uzņēmējas valsts militāro personālu un attiecībā uz to tiks piemēroti uzņēmējas valsts sodu un disciplīnas noteikumi. Nosūtītājas valsts jurisdikcija būs spēkā pilnībā sekojošos gadījumos:

(1) pārkāpumu gadījumos, kurus militārais personāls izdarīs tikai pret nosūtītājas valsts īpašumu un drošību;

(2) ja pārkāpumus izdara militārais personāls, kurš ir nosūtīts kā treneri, instruktori, padomnieki vai novērotāji, savu pienākumu pildīšanas laikā.

2. Prasības:

a. Uzņēmēja valsts nepieprasīs kompensāciju par tās īpašumā esošo materiālo vērtību zaudējumiem vai bojājumiem, kurus būs izraisījis apmācībām un instruktāžai nosūtītais militārais personāls oficiālo pienākumu pildīšanas laikā vai rezultātā bez iepriekšēja nodoma. Uzņēmēja valsts nepieprasīs kompensāciju par tās īpašumā esošo materiālo vērtību zaudējumiem vai bojājumiem, kurus būs izraisījis personāls, kas nosūtīts kā apmācāmie, instruktori, padomnieki vai novērotāji, oficiālo pienākumu pildīšanas laikā vai rezultātā bez iepriekšēja nodoma. Uzņēmēja valsts un nosūtītāja valsts atteiksies no visām pretenzijām viena pret otru to militārā personāla bojāejas vai ievainojumu gadījumos, kas rastos šajā vienošanā paredzēto darbību pildīšanas laikā.

b. Ja zaudējumi un bojājumi ir nodarīti ar iepriekšēju nodomu, lai noteiktu kompensācijas izmaksas, uzņēmēja valsts nozīmēs ekspertīzes komisiju sastāvošu no trim personām. Nosūtītāja valsts var nozīmēt savu pārstāvi ekspertīzes komisijā novērotāja statusā.

c. Nosūtītājas valsts kompetentā institūcija iemaksās piespriesto kompensāciju trīs mēnešu laikā tajā bankā, kuru būs norādījusi uzņēmēja valsts, un nosūtīs kvīti uzņēmējas valsts kompetentajai institūcijai. Domstarpību gadījumā lēmumu pieņems uzņēmējas valsts kompetenta un nozīmēta tiesa, un tas būs galīgs un to akceptēs abas puses.

d. Zaudējumiem un bojājumiem (ar iepriekšēju nodomu vai bez), kas radīsies fizisko personu vai juridisko personu īpašumā esošām materiālām vērtībām, nav piemērojami augstāk minētie nosacījumi. Ja šī veida zaudējumi un bojājumi būs radušies nosūtītā militārā personāla darbības ar iepriekšēju nodomu rezultātā, tos kompensēs nosūtītāja valsts. Zaudējumi vai bojājumi, kas radīsies fiziskām vai juridiskām personām militārā personāla vai to piederīgo darbības, kura izdarīta ārpus pienākumu pildīšanas laika dēļ, tiks izskatīti pēc sekojošiem principiem:

(1) Ņemot vērā visus lietas apstākļus, ieskaitot personas, kura ir cietusi zaudējumus vai kurai ir nodarīti bojājumi, rīcību, zaudējumus vai bojājumus novērtēs uzņēmējas valsts nozīmēta ekspertīzes komisija, kas sastāvēs vismaz no trim locekļiem. Nosūtītāja valsts varēs nozīmēt savu pārstāvi ekspertīzes komisijā novērotāja statusā.

(2) Uzņēmējas valsts ekspertīzes komisijas notei2kto kompensāciju paziņos nosūtītājas valsts kompetentajai institūcijai. Nosūtītājas valsts kompetentā institūcija iemaksās noteikto summu uzņēmējas valsts Centrālajā bankā trīs mēnešu laikā un kvīti nodos uzņēmējas valsts kompetentajai institūcijai.

(3) Gadījumā, ja prasītājs un uzņēmējas valsts kompetentā institūcija iebilst pret noteikto summu, lieta tiek nodota uzņēmējas valsts tiesu iestādēm. Kompensāciju un tiesas izdevumus, ko noteikušas šīs iestādes, nosūtītāja valsts samaksās saskaņā ar augstākminēto procedūru.

3. Domstarpību atrisināšana:

Domstarpības, kas radušās šīs vienošanās interpretācijā un piemērošanā, puses risinās sarunu ceļā. Sarunas sāksies 30 dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Ja sarunas nevar pabeigt 45 dienu laikā, katrai pusei ir tiesības izbeigt šo vienošanos, 30 dienas iepriekš rakstiski par to paziņojot otrai pusei.

4. Disciplinārie noteikumi:

a. Militārajam personālam ir jāpakļaujas pavēlēm un rīkojumiem vienībās, štābos un institūcijās, kurās tas ir nodarbināts.

b. Apmācāmais militārais personāls attiecībā uz disciplinārsodiem ir pakļauts uzņēmējas valsts likumdošanai.

c. Nosūtītājas valsts nozīmētie disciplīnas uzraugi ir tiesīgi disciplināri sodīt militāro personālu, izņemot apmācāmos, kas pilda pienākumus uz laiku. Institūcijas vingrinājumu laikā tie:

(1) Ja to pieprasīs komandieri, kuru teritorijā militārais personāls ir izvietots, rakstiski ziņos par disciplināro sankciju rezultātiem, izņemot pret apmācamajiem, kas pilda pienākumus uz laiku.

(2) Rakstiski ziņos komandierim par disciplinārsodiem, kas var kavēt militārajam personālam, izņemot apmācāmos, veikt dienesta pienākumus.

d. Grupas vadītājs / komandas vadītājs:

(1) Ir atbildīgs par to, lai pakļautie, kas veic savus uzdevumus uzņēmējas valsts vienībās un institūcijās, pakļautos uzņēmējas valsts likumdošanai un vienību un institūciju noteikumiem.

(2) Veido saikni ar vienības, kurā viņš un viņa grupa ir nodarbināta, augstāko komandieri.

(3) Nodrošina sakarus ar nosūtītājas valsts kompetento institūciju.

(4) Būdams pilnvarota persona, paraksta attiecīgos dokumentus.

(5) Ir pilnvarots piemērot disciplinārās sankcijas pret militāro personālu, kas ir viņa tiešā pakļautībā.

XI pants

FINANSIĀLIE JAUTĀJUMI

1. Vispārīgi:

Abpusējās finansiālās saistības tiks detalizētas vienošanās, kas tiks sastādītas saskaņā ar šo vienošanos.

2. Maksājumi un izdevumi:

a. Nosūtītāja valsts nodrošina militārā personāla transporta izdevumus no / līdz uzņēmējai valstij. Kad būs iespējams un būs pušu attiecīgo institūciju atļauja, nosūtītājas valsts militārais personāls varēs izmantot pušu militāro gaisa / sauszemes transportu bez maksas. Militārā transporta lietošanas metodēm jābūt regulētām saskaņā ar pušu noteikumiem.

b. Militārā personāla un to piederīgo apmācību, finansiālās un personīgās tiesības uzņemas garantēt nosūtītāja valsts.

c. Dienas naudas, dzīvojamo telpu īres, ārstēšanas, ekspluatācijas, uzturēšanas un vingrinājumu izdevumus, kas attiecināmi uz militāro personālu, nosūtītāja valsts maksā uzņēmējai valstij.

d. Augstāk minētos izdevumus, par kuriem paziņo uzņēmēja valsts, nosūtītāja valsts apmaksā ASV dolāros katra apmācību perioda beigās 30 dienu laikā uzņēmējas valsts centrālajā bankā.

e. Maksājumi tiek pārsūtīti ASV dolāros, kas aprēķināti pēc maksājuma dienā esošā valūtu maiņas kursa.

f. Personīgos izdevumus, kā arī izdevumus, kas tam rodas prombūtnes laikā, Militārais personāls segs pats.

g. Nosūtītāja valsts būs atbildīga par visu sava militārā personāla un tā apgādājamo pakalpojumu un izdevumu nodrošināšanu (arī tādu, kas nav saistīti ar apmācību).

3. Nodokļi:

Militārais personāls un tā piederīgie tiks pakļauti uzņēmējas valsts muitas un nodokļu likumiem to iebraukšanas / izbraukšanas un atrašanās uzņēmējas valsts teritorijā laikā.

4. Personīga rakstura jautājumi:

Visas militārā personāla un tā piederīgo finansiālās un personīgās tiesības nodrošinās nosūtītāja valsts.

XII pants

JAUTĀJUMI, KAS ATTIECAS UZ PERSONĀLU

1. Militārā personāla statuss:

Militārā personāla, kas tiks apmācīts un instruēts, statuss tiks noteikts saskaņā ar šīs vienošanās būtiskajiem pantiem un pamatojoties uz šo vienošanos sastādītā protokolā.

2. Uniforma:

a. Militārajam personālam, izņemot militāros studentus, ir jānēsā sava militārā forma.

b. Militārie studenti nēsās militāro formu saskaņā ar formas nēsāšanu regulējošiem noteikumiem, kas jāievēro uzņēmējas valsts militāro apmācību / instruktāžas iestādēs.

c. Militārie studenti ievēros uzņēmējas valsts formas nēsāšanas noteikumus ārpus darba laika.

d. Militārie studenti identifikācijas nolūkos nēsās savas militārās zīmotnes.

e. Virsnieki, apakšvirsnieki un cits militārais personāls brīvajā laikā ir tiesīgs nēsāt civilo apģērbu.

f. Pasākumu realizēšanas laikā, ja to prasīs apstākļi, uzņēmēja valsts nodrošinās mācību formas un darba apģērbu.

3. Atvaļinājumi:

a. Atvaļinājumi personālam, kas iziet apmācību un instruktāžu, tiks nodrošināti saskaņā ar apmācību un instruktāžu programmām un principiem, kas attiecināmi uz pielīdzināmu uzņēmējas valsts bruņoto spēku militāro personālu.

b. Grupas / komandas vadītājs vai nosūtītājas valsts kompetentā institūcija ticamu iemeslu dēļ un, ja ir saņemta institūcijas, kurā apmācāmais ir nodarbināts, komandiera vai priekšnieka piekrišana, var piešķirt 10 brīvas dienas gadā.

c. Militārajam apmācāmajam var tikt piešķirts ne vairāk kā viens mēnesis slimības atvaļinājuma, ja ir kāda uzņēmējas valsts militārā hospitāļa medicīnisks slēdziens. Ja līdz tam laikam apmācāmais nav izārstēts tā, lai varētu pildīt savus dienesta pienākumus, viņa uzdevumi, abpusēji vienojoties, tiek izbeigti, un viņu var nomainīt ar citu apmācāmo.

d. Ārpus garnizona atvaļinājumu uzņēmējas valsts teritorijā piešķir militārā personāla priekšnieks, balstoties uz uzņēmējas valsts kompetentās institūcijas piekrišanu.

e. Atvaļinājumus garnizona robežās piešķir apmācību vienības, institūcijas un telpas priekšnieks.

f. Atvaļinājumus ārpus uzņēmējas valsts teritorijas var piešķirt uzņēmējas valsts kompetentā institūcija saskaņā ar vienošanos starp abu pušu kompetentajām institūcijām.

g. Atvaļinājumus piešķir apmācību vienības, institūcijas un telpas priekšnieks.

h. Apmācībām nepakļautais militārais personāls pakļausies nosūtītājas valsts likumdošanai.

4. Nāve:

a. Militārpersonas vai to piederīgo nāves uzņēmējas valsts teritorijā gadījumā, uzņēmēja valsts nekavējoši informēs nosūtītāju valsti, un nosūtītāja valsts izlems par apbedīšanu uzņēmējas valsts teritorijā vai par mirstīgo atlieku transportēšanu ar lidmašīnu uz nosūtītāju valsti.

b. Ja ir pieņemts lēmums par apbedīšanu uzņēmējas valsts teritorijā, uzņēmēja valsts uzņemsies apbedīšanas izdevumus un veiks visus nepieciešamos bēru pasākumus. Uz lūguma pamata uzņēmēja valsts organizēs militāru bēru ceremoniju, kāda tiek organizēta uzņēmējas valsts personālam.

c. Ja ir pieņemts lēmums par mirstīgo atlieku nogādāšanu uz nosūtītāju valsti, uzņēmēja valsts veiks visus nepieciešamos pasākumus mirstīgo atlieku nosūtīšanai uz nosūtītāju valsti un apmaksās visus izdevumus.

XIII pants

MEDICĪNISKĀ APRŪPE

1. Militārais personāls un to piederīgie tiks aprūpēti tajās pašās medicīnas un stomatoloģiskās aprūpes iestādēs, kurās tiek aprūpēts atbilstošs uzņēmējas valsts personāls.

2. Par visiem izdevumiem, kas saistīti ar militārā personāla un to piederīgo ārstēšanu un citiem medicīniska rakstura pakalpojumiem, izņemot medicīnisko un stomatoloģisko aprūpi, nosūtītāja valsts pēc kompetentās institūcijas izvēles tiks informēta katra apmācību perioda beigās vai katrus trīs mēnešus ar kompetentu institūciju starpniecību. Nosūtītājas valsts kompetentā institūcija ilgākais trīs mēnešu laikā no paziņošanas datuma izdarīs nepieciešamos maksājumus uzņēmējas valsts Centrālajā bankā un kvīti nosūtīs uzņēmējas valsts kompetentajai institūcijai.

3. Izņemot medicīnisko un stomatologa aprūpi, visi izdevumi, kas radušies sakarā ar citiem medicīniska rakstura pakalpojumiem, vadoties pēc cenrāža par izmeklēšanām, pārbaudēm, analīzēm, ārstēšanu, operācijām un ārstēšanu, kura ir veikta pēc attiecīga rīkojuma, tiks apmaksāti uzņēmējai valstij ASV dolāros.

4. Izdevumus par pakalpojumiem un materiāliem, kurus piegādājušas civilās iestādes, apmaksās paši pacienti.

5. Abpusējā medicīniskajā aprūpē un stomatologa pārbaudēs netiek iekļauti sekojoši pakalpojumi:

a. ambulatorā ārstēšana, kuru veic civilie ārsti un stomatologi,

b. pacientu transportēšana ar nemilitāru ātrās palīdzības transportu,

c. stacionāra ārstēšana civilās medicīnas iestādēs,

d. medikamenti un īpašas ārstniecības metodes,

e. vizuālā un audio medicīniskās aprūpes aparatūra,

f. ortopēdiskās un cita veida palīgietaises,

g. protēzes,

h. stomatoloģisko kabinetu pakalpojumi un materiāli,

i. ginekoloģiskā ārstēšana.

XIV pants

PAKALPOJUMI SOCIĀLAJĀ SFĒRĀ

Militārajam personālam un to apgādājamajiem saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām būs pieejami virsnieku klubi, militārie komisariāti, nometņu kopējās ēdināšanas vietas un atpūtas nometnes.

XV pants

MUITAS UN PASES KONTROLES PROCEDŪRAS

1. Puses, iebraucot un izbraucot no uzņēmējas valsts teritorijas un to uzturēšanās uzņēmējas valsts teritorijā laikā, pakļaujas uzņēmējas valsts muitas likumiem un noteikumiem.

2. Militārais personāls un to piederīgie tiks pakļauti likumu noteikumiem par ārzemnieku uzturēšanos un ceļošanu pa uzņēmējas valsts teritoriju, un tie nelietos diplomātiskās pases.

XVI pants

LABOŠANA UN PĀRSKATĪŠANA

Kad tas ir nepieciešams, jebkura no pusēm var rakstiski pieprasīt vienošanās grozīšanu un otrreizēju pārskatīšanu. Šajā gadījumā puses uzsāks sarunas par noteikumu grozījumiem un papildinājumiem 30 dienu laikā. Ja 45 dienu laikā pēc konsultācijām nav sasniegts rezultāts, jebkura no pusēm var lauzt līgumu, 30 dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot. Grozījumi un papildinājumi, par kuriem ir panākta vienošanās, stājas spēkā saskaņā ar XVIII panta noteikumiem.

XVII pants

VIENOŠANĀS DARBĪBAS ILGUMS UN IZBEIGŠANĀS

1. Vienošanās ir spēkā 5 gadus. Ja kāda no pusēm 90 dienas pirms šī termiņa vai nākamā termiņa, kas ilgst 1 gadu, izbeigšanās nepaziņo par vēlēšanos izbeigt vienošanos, tā paliek spēkā vēl 1 gadu.

2. Ja kāda no pusēm secina, ka otra puse neievēro, vai nav spējīga ievērot šīs vienošanās noteikumus, tā var rakstiski piedāvāt konsultācijas. Šīm konsultācijām jāsākas 30 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. Ja turpmāko 45 dienu laikā netiek panākts rezultāts, viena no pusēm ir tiesīga lauzt šo vienošanos 30 dienu laikā, paziņojot par to rakstiski.

XVIII pants

RATIFIKĀCIJA UN SPĒKĀ STĀŠANĀS

Šī vienošanās ir ratificējama un stājas spēkā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas par visu prasību izpildi, kuras noteiktas katras puses likumdošanā attiecībā uz vienošanos spēkā stāšanos.

XIX pants

TEKSTS UN PARAKSTĪŠANA

1. Šī vienošanās ir sastādīta divos eksemplāros latviešu, turku un angļu valodā, visi teksti ir autentiski. Domstarpību gadījumā par pamatu ir ņemams teksts angļu valodā.

2. Šī vienošanās ir sastādīta Ankarā 1999.gada 30.septembrī un parakstīta augstākminētajā datumā.  

Latvijas Republikas valdības vārdāTurcijas Republikas valdības vārdā
Ģirts Valdis KristovskisEdip Baŗer

aizsardzības ministrs

Ģenerālštāba priekšnieka vietnieks
Military Training Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Turkey

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter, referred to as "Parties");

Reaffirming their devotion to the aims and principles of the United Nations Charts and The Organization for Security and Cooperation in Europe, which further develop the clarity and transparency in the military activities and strengthen security through the security building measures,

Taking into consideration the provisions of the "Agreement on Cooperation in Military Fields of training, technics and science between parties dated on February 19, 1997 in Ankara,

Stressing the desire for promoting the relations on existing friendship and cooperation between them and for establishing cooperation on the fields of military training and education,

Have agreed upon the followings.

Article - I

PURPOSE

The purpose of this agreement is to establish the military training cooperation between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Turkey.

Article - II

SCOPE OF THE AGREEMENT

This agreement covers the military educational institutions and units and the personnel who will receive training and education in those institutions as well as military personnel on temporary duty and units of both parties and the responsibilities of respective parties, principles and procedures concerning the cooperation.

Article - III

DEFINITIONS

The terms, included in this agreement;

1. "Sending State" means; the State to which the military personnel, who will receive training, belongs to.

2. "Receiving State" means; the State, which keeps the military personnel on its own territory, due to the practice of this agreement.

3. "Competent authority" means;

a. in Latvia;

The competent authority of the Government of the Latvia is the Ministry of Defence of Latvia; the competent authority of the Government of the Republic of Turkey is the Turkish Embassy in Vilnius.

b. in Turkey;

The competent authority of the Government of the Republic of Turkey is the Turkish General Staff; the competent authority of the Government of the Republic of Latvia is the Latvia Embassy in Rome.

4. "Military personnel" means; the personnel who are members of the Armed Forces of either parties and located in the Receiving State for the goals of this agreement. The term "military personnel" covers the "Cadets", "Probationary military personnel" and "Military personnel on temporary duties".

5. "Cadet" and "Probationary military personnel" means; the military personnel sent by one party for the purpose of receiving training in the military Training institutions of the other party.

6. "Military personnel on temporary duty" means; those personnel sent by one of the Armed Forces of either States to the other country's units and/or institutions, in order to carry out the cooperation activities envisaged in this agreement, except the military personnel defined in the item 5 of this article.

7. "Commander" or "Superior" means; the commander or the superior of the unit, headquarters or the installation where the military personnel will be located, in accordance with the existing legal legislation of the Receiving State.

8. "Dependents" means; the individuals in the family to whom the military personnel is obliged to look after, in accordance with its own legislation.

9. "Cooperation in the Field of Military Training" expresses the exchange of personnel experience and information related to the activities, by the parties, in the theme of military training.

10. "Official Duty", expresses the execution of tasks and duties to be made in the direction of the aims of this agreement.

11. "Group Leader/Team Leader" means; the most senior military personnel assigned according to the legislation of the Sending State, in order to direct the activities of the military personnel sent for executing the activities envisaged in this agreement.

12. "The Offences connected to Formal Duties" mean; the offences arising from the actions and negligently inseparable from the formal duty, during the executing of the formal duty.

Article - IV

THE FIELDS OF MILITARY TRAINING COOPERATION

This agreement, will cover the following themes in the filed of military training cooperation:

1. Military visits to units, headquarters and institutions,

2. Sending observers to exercises,

3. Cadet School training,

4. Military Academy training,

5. Branch School training,

6. Staff Colleges training,

7. Military Medical Academy and Military Medical College training,

8. Various short term courses,

9. On the job training in units, headquarters and institutions,

10. The mutual assistance for exchanging knowledge in the field of developing the training aid and equipment,

11. Training and cooperation in the fields of military history and museology.

Article - V

THE ESSENTIALS OF MILITARY TRAINING COOPERATION

1. The training is to be given in the Receiving State's language or may be given in English when appropriate and possible in the frame of training and education system of the Receiving State. When requested by the Sending State, the training for the courses given in Turkish less than one year period can be given with the help of translators. In this case, the Sending State can assign sufficient numbers of military/civilian translators. Upon request of the Sending State, the Receiving State may assist in providing translators. Then the expenses of translation will be borne by the Sending State.

2. The progress of the professional training of the military personnel at various services and ranks will be provided on the basis of reciprocity.

3. The parties will determine the details of practices related to the area/areas, in which they will cooperate, with implementation plans, technical and lower-level arrangements.

4. The cooperation will be realized, by taking into consideration the mutual interests and needs of both parties on reciprocal basis.

Article - VI

IMPLEMENTATIONS AND OBLIGATIONS RELATED TO COOPERATION

1. The needed equipment and materials for the application of services and activities, during the training may be given, by the Receiving State, to the personnel arriving to the training, on condition of being taken back, at the end of training.

2. Necessary precautions for residence, security, and benefits from other facilities for the military personnel sent to the Receiving State for the fields of cooperation will be taken by the Receiving State.

3. When considered necessary, a new protocol might be arranged and signed by the parties (in the status of a protocol based on this agreement) for the realization of a specified training area. This protocol will include the following matters:

a. The theme of the training,

b. The principles of the training,

c. The duration of training and the commencement and completion dates,

d. The selection criteria of the military personnel sent for the training,

e. The language to be used for the training,

f. Whether the training expenses will be paid by the Sending State, the amount to be paid and the payment method if the payment will be done.

g. Other matters seen as necessary related to the training.

h. If to make annual plan based on this protocol or except the protocols to be made pursuant to this agreement, is considered, the following aspects for each activity will be determined in the annual plan.

(1) The context of the training and the name and location of the place at which the training will be provided.

(2) The commencement and completion dates of the activity.

(3) The level of the training and the selection criteria for the military personnel to be sent.

(4) The language to be used.

(5) The number of the military personnel who will participate in.

(6) Financial matters:

(a) Whether the training will be free of charge or on charge, the procedures of payment.

(b) The obligations, conjectural expenses and invoices and reimbursement procedures of the parties.

(7) In case, additional training is requested after the preparation of annual plan, this matter will be carried out to be realized by mutual approval by further evaluation.

4. The cadets and trainee military personnel will be selected by the Sending State by taking consideration to into the capabilities of the Receiving State, in accordance with the needs of the Sending State.

5. The military personnel on temporary duty are selected by Sending State according to the coordination made with Receiving State.

6. Training programs for the military personnel participating to the training and education and the scope of the subject for the trainee, will be fixed by the unit command and institution that will give the training.

7. Limitations can be posed on training subjects that require national security.

8. The type of exams, assessment and rating, training certificate and document related to trainee military personnel will be fixed by institutions and units of the Receiving State, depending on the regulations of the Receiving State.

Article - VII

SECURITY AND SECRECY OF THE CLASSIFIED INFORMATION

1. All military personnel are to comply with the rules of the Receiving State concerning secrecy and protection of the classified information.

2. Regarding the classified information documents and materials provided by other party, one of the parties shall fix the same secrecy for this information; documents and material assigned by other party and take necessary security measures for this purpose.

3. All military personnel, after completion of training or completion of their formal duties, in accordance with the agreement will continue to protect the classified information they acquired.

4. Release of the information obtained at the conclusion of military cooperation with a third country, will only be possible with the written permission of the relevant institution of the both parties.

Article - VIII

COMMITMENTS OF PARTIES IN ACCORDANCE WITH THE OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS

This agreement will not affect the commitments binding upon each of the parties, in accordance with other international agreements, which they are parties to and are not directed against the interest, security and territorial integrity of other States.

Article - IX

EMERGENCY SITUATIONS AND MISSION RESTRICTIONS

1. General:

Military personnel can't participate in any armed conflict involving a third country or can't be employed with the aim of domestic security when he is within the territory of Receiving State and no duties apart from the duties defined in this agreement will be charged to the personnel sent for training.

2. Termination of training:

In case of breaching the laws of the Receiving State, or the Sending State the training of the military personnel in the Receiving State will be ended and the Article X of this agreement will be applied for this personnel.

3. Recalling:

a. The Sending State is authorized to withdraw the military personnel any time deemed necessary and without stating any reason for it. The Receiving State will take necessary measures in order to realize this withdrawal as soon as possible.

b. In case of war, armed conflict, public unrest, or international crisis, the military personnel, receiving training, in the Receiving State, will be returned to their own country upon the demand of the Sending State.

Article - X

LEGAL MATTERS

1. Right of jurisdiction:

a. Military personnel and their dependents will be subject to the existing law and regulations of the Receiving State and the right of criminal jurisdiction will be vested in Receiving State.

b. Military personnel will be regarded as military personnel of the Receiving State with respect to penal and disciplinary regulations of the Receiving State. The Sending State's right of jurisdiction will be valid solely in the following cases:

(1) Offences committed by the military personnel solely against the property or the security of the Sending State.

(2) Offences arising out of actor or mission of the military personnel sent as trainers, instructors, advisors or observers in the performance of their duties.

2. Claims:

a. No indemnities will be claimed by the Receiving State for any loss or damage to be inflicted unintentionally to the goods under the ownership of the Receiving State by military personnel sent to receiving training and instruction during or because of the performance of their official duties. No indemnities will be claimed for any loss or damage to be inflicted unintentionally to the goods under the ownership of Receiving State by the personnel sent as trainees, instructors, advisors or observers during or because of the performance of their official duties. The Receiving State and Sending State waive all their claims against each other should injuries or deaths of their military personnel occur during the performance of operations within the framework of this agreement.

b. Whether the loss and damage are performed intentionally and to determine the indemnification expenditures, an expertise committee compromising three persons is designated by the Receiving State. The Sending State may have a representative in the expertise committee in an observer status.

c. The competent authority of the Sending State will pay adjudged indemnification within a period of three months to the bank shown by Receiving State and send the receipt to the competent authorities of the Receiving State. In case of disagreement, the decision, given by the authorized and assigned courts of the Receiving State, will be final and it will be accepted by both parties.

d. The losses and damages (unintentionally or not) inflicted upon the good under the ownership of real persons or juridical bodies are out of the circumstances mentioned above. If this kind of loss and damage is due to the intentional operation of military personnel sent, it is indemnified by the Sending State. Action for the loss or damage inflicted upon real persons or juridical bodies by the military personnel or their dependents while off duty will be taken according to the following principles:

(1) Taking into consideration all the circumstances of the case, including the conduct of the person who suffered loss or damage, the subject loss or damage will be determined by an expertise committee comprising at least there persons to be designated by the Receiving State. The Sending State may have a representative in the expertise committee as an observer,

(2) The indemnification estimated by the expertise committee will be notified by the Receiving State to the competent authority of the Sending State. The competent authority of the Sending State will pay the estimated the value to the Central Bank of the Receiving State within a period of three months and forward the receipt to the competent authority of the Receiving State.

(3) In case, the claimant and the Receiving States competent authority objects to the estimated value; the case will be referred to the judiciary bodies of the Receiving State. The indemnities and court expenditures fixed by these bodies will be paid by the Sending State according to the above mentioned procedures.

3. Solution of the Disputes:

The parties will solve the disputes, which arise from the comments and implementations of this agreement, by means of negotiations. Negotiations will be started within 30 days after the written request is received. If the negotiations can not be concluded in 45 days, each party have the right to terminate the agreement with a 30 days of written prior notice to the other party.

4. Discipline Procedures:

a. Military personnel should obey the orders and directives implemented in the unit, headquarters and institutions in which they are tasked.

b. The trainee military personnel will be subject to legislation of the Receiving State with respect to disciplinary sanctions.

c. The disciplinary superiors designated by the Sending State are authorized to take disciplinary action against the military personnel other than trainees on temporary duty. During the exercises of this authority, they will:

(1) Notify, in writing, the result of the disciplinary action taken if demanded by the commanders where the military personnel other than trainees on temporary duty are located.

(2) Notify, in writing, the commander of those disciplinary sanctions that may impede the duties of the military personnel other than trainees.

d. Group Leader/Team Leader:

(1) Is responsible to ensure that the subordinates, who are performing their task in the units and institutions of Receiving State, comply with the legislation of the Receiving State and regulations of units and institutions.

(2) Establishes liaison between the superior commander of the unit he and his group have been tasked.

(3) Provides the contact with the competent authorities of Sending State.

(4) As being the authorized person to sign the related invoices.

(5) Is authorized to take the disciplinary action against the military personnel under his immediate supervision.

Article - XI

FINANCIAL MATTERS

1. General:

Mutual financial commitments will be given in detail in arrangements to be made in accordance with this agreement.

2. Payments and Expenses:

a. The Sending State provides transportation expenses of the military personnel and their dependents to/from the Receiving State. When it is available and permitted by concerned authorities of the parties, the military personnel of Sending State can benefit from military air/land transportation means of either parties, free of charge. Methods of using military transportation shall be laid down by the parties in accordance with their own regulations.

b. All kind of training, financial and personal right of the military personnel and their dependents will be assumed by Sending State.

c. The living allowances accommodation, treatment, operation, maintenance, sustainment, depreciation and exercise expenses applied to the military Personnel are chargeable to the Sending State and will be paid to the Receiving State.

d. The expenses mentioned above, announced by the Receiving State will be paid in US Dollars by the Sending State to the Central Bank of the Receiving State at the end of each training period and within 30 days.

e. Payment shall be remitted in US Dollars calculated at current rate of exchange at the date of payment.

f. The outlays of the military personnel, incurred during their leave and their personnel expenditures, will be borne by themselves.

g. The Sending State will be responsible for providing all services and expenditures (including the ones not related with training) of the military personnel and their dependents.

3. Taxes:

Military personnel and their dependents will be subject to the tax legislation in force of Receiving State during the entry/departure and staying period in the Receiving State.

4. Personal Matters:

All the financial and personal rights of the military personnel and their dependents will be provided by the Sending State.

Article - XII

THE MATTERS RELATED TO THE PERSONNEL

1. Status of the military personnel:

Status subjected to military personnel who will attend training and instruction will be implemented as stated in relevant articles of this agreement and protocol, which will be done depending on this agreement.

2. Uniform:

a. The military personnel, with the exception of military students, are required to wear their own military uniforms.

b. Military students will wear the military attire in accordance with the uniform regulations, implemented in the military training/instruction institutions of the Receiving State.

c. Military students will obey the uniform regulations of the Receiving State while they are on leave.

d. Military students will wear their own military insignias with the purposes of identification.

e. Officers, non commissioned officers and other military personnel are authorized to wear their own civilian clothes at their leisure.

f. During the implementation of the activities, if the conditions necessitate, the Receiving State will provide the training attires and working dresses.

3. Leaves:

a. Vacations for personnel receiving training and instructions will be given in accordance with the training and instruction programs and the principles applicable to the comparable military personnel of the armed forces of the Receiving State.

b. The group leader, team leader of the competent authority of Sending State may give a total of ten days leave of absence in a year, based on plausible reasons upon the approval of the commander or superior of the institution at which the trainee is tasked.

c. A maximum of one-month sick leave based on the medical statement of one of the military hospitals in the Receiving State may be given to the military trainee. If he is not cured by then for his military duties, his task will be terminated by mutual agreement of the parties and he may be replaced with another personnel.

d. Out of garrison vacations of the Receiving State will be given by the superior of the military personnel upon the approval of the competent authority of the Receiving State.

e. In-garrison vacations will be given by the superior of the training unit, institutions and the facility.

f. Vacations to be used outside the Receiving State's country will be given by the competent authority of the Receiving State in accordance with the agreement to be reached between the competent authorities of both states.

g. Vacations of absence will be given by the authority of training unit, institutions and the facility superior.

h. Non trainee military personnel will be subjected to relevant legislation of the Sending State.

4. Death:

a. In case of death of the military personnel or their dependents in the Receiving State, the Receiving State will immediately inform the situation to the Sending State and the Sending State will decide the burial of deceased in the Receiving State or it's transfer by air to Sending State.

b. Should it be decided the decision is given on the burial of the deceased in the Receiving State, the Receiving State will meet the burial expenses and will make all necessary regulations for the funeral services. The Receiving State on request will organize a military funeral ceremony provided to the personnel of the Receiving State.

c. Should it be decided the deceased to be transferred to the Receiving State the Receiving State will make all the arrangement for transfer of the deceased to Sending State by bearing all the expenses.

Article - XIII

HEALTH SERVICES

1. The military personnel and their dependents will benefit from the same medical and dental care facilities provided to the equal personnel of the Receiving State.

2. For all the expenses of the military personnel and their dependents for medical treatment and other medical services, except medical and dental care, the Sending State will be notified through its competent authorities, at the end of each training period or every three months in accordance with the preference of the Receiving State's competent authority. The competent authority of the Sending State, within a maximum period of three months starting form the date of notification, will make the necessary payment to Central Bank of the Receiving State and will send the receipt to the competent authority of the Receiving State.

3. With the exception of the medical and dental care, all expenses incurred for the other medical services will be paid to the Receiving State in US Dollars by the Sending State according to the price list for examination and check-up, analysis, treatment, operation and cures prepared by the appropriate command.

4. Costs of the services and the materials provided by the civilian resources will be paid by the patients.

5. Following services are excluded form the scope of mutual care and supporting dental examination:

a. Outpatient treatments by civilian medical doctors and dentists,

b. Transportation of patients other than military ambulances,

c. Inpatient treatment in civilian health institutions,

d. Cures and special treatment methods,

e. Visual and audio health equipment,

f. Orthopedic and other aids,

g. Prosthesis,

h. Services and materials of dental laboratories,

i. Treatments on gynecology.

Article - XIV

SOCIAL SERVICES

Military personnel and their dependents will benefit from officers club, military commissary, canteen, messing facilities, resting camps in accordance with the directives in force.

Article - XV

CUSTOMS AND PASSPORT PROCEDURES

1. Parties, on their entry to and exit from the country of the Receiving State and during their presence in that countries, will be subject to the customs regulations and laws of the Receiving State.

2. Military personnel and their dependents will be subject to the provisions of the laws concerning the residence and travel of foreigners within the territory of the Receiving State and they will not carry diplomatic passport.

Article - XVI

REVISION AND AMENDMENT

When necessary, each of the parties will be able to propose the revision and review of this agreement in written. In this case, the parties will start discussion on revision and amendment of subjects, within 30 days. If no results are obtained within 45 days after consultations, either party may terminate this agreement after a 30 days of written notification. The revisions and modifications agreed upon will come into force in accordance with the provision in article XVIII.

Article - XVII

DURATION AND TERMINATION

1. The duration of this agreement is 5 years. In case, one of the parties does not notify the termination within 90 days before the termination of this period and later periods of 1 year, it will continue to stay into force, for periods of 1 year.

2. In case, one of the parties concludes that the other party does not comply or is not able to comply with the provisions of the agreement it will be able to propose consultation, in written. These consultations will be started within 30 days of written notification. If no results are obtained within the following 45 days, one of the parties will be able to terminate this agreement with a 30 days of written notification.

Article - XVIII

RATIFICATION AND ENFORCEMENT

This agreement shall come into effect upon the date of exchange of notes of ratification in accordance with the respective legal procedures made by the participants.

Article - XIX

TEXT AND SIGNATURE

1. This agreement is made in duplicate, in Latvian, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. Should disagreement arise, the English text will be taken as basis.

2. This agreement is made on the date of September 30, 1999 in Ankara and signed in presence at the above provisions on the date.

On the behalf of the Government of the Republic of LatviaOn the behalf of the Government of the Republic of Turkey
Ģirts Valdis KristovskisEdip Baŗer
Minister of DefenceDeputy Chief of General Staff
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību militāro .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.2000.Stājas spēkā: 05.07.2000.Tēma: Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 250/251, 05.07.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 27.07.2000.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
8679
05.07.2000
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"