Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumus Nr. 801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 50.§)
Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par vides aizsardzību
9.panta 10.punktu un 18.panta otro daļu,
likuma “Par piesārņojumu11.panta otrās daļas 1.punktu
un likuma “Par atbilstības novērtēšanu7.pantu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šķidrās degvielas veidus ar paaugstinātu sēra saturu, kurus aizliegts importēt un izplatīt;

1.2. vides kvalitātes normatīvus iekārtām un noteikta veida transportlīdzekļiem, kuri izmanto sēru saturošu šķidro degvielu;

1.3. kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē sēra dioksīda emisiju no stacionārajām iekārtām.

2. Noteikumi attiecas uz šādiem šķidrās degvielas veidiem:

2.1. degvieleļļu – no naftas produktiem iegūtu šķidro degvielu, uz kuru attiecināmi Latvijas kombinētās nomenklatūras kodi no 271019510 līdz 271019690, kā arī no naftas produktiem iegūtu visu veidu šķidro degvielu (izņemot dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un flotes dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kas pēc destilācijas rādītājiem ietilpst degvieleļļu grupā, ko izmanto par kurināmo, un kas 250°C pārtvaicējas mazāk par 65% (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus. Destilācijas rādītājus nosaka atbilstoši standartam LVS EN ISO 3405:2002 “Naftas produkti – Destilācijas parametru noteikšana pie atmosfēras spiediena”, kas atbilst Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības 1976.gada izdevuma naftas produktu un smērvielu kvalitātes noteikšanas standartiem un tehniskajiem noteikumiem (turpmāk - ASTM D86 metode). Ja destilācijas rādītājus nevar noteikt ar ASTM D86 metodi, naftas produktu pieskaita pie degvieleļļām;

2.2. dīzeļdegvielu (gāzeļļu) - no naftas produktiem iegūtu šķidro degvielu, uz kuru attiecināmi Latvijas kombinētās nomenklatūras kodi 271019450, 271019490, 271019250 un 271019290, kā arī no naftas produktiem iegūtu visu veidu šķidro degvielu, kas 250 °C temperatūrā pārtvaicējas mazāk nekā par 65 % (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus, bet 350 °C pārtvaicējas vismaz par 85% (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus. Destilācijas rādītājus nosaka ar ASTM D86 metodi;

2.3. flotes dīzeļdegvielu (gāzeļļu) - šķidro degvielu, kas paredzēta izmantošanai jūras kuģos un atbilst šo noteikumu 2.2.apakš-punkta nosacījumiem vai 1.pielikumā noteiktajām prasībām, kā arī standartam LVS ISO 8217 “Naftas produkti – Degvielas (klase F) – Flotes degvielas specifikācijas”.

(Grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. dīzeļdegvielu, kas noteikta Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”;

3.2. degvielu, ko lieto satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu un lauksaimniecības traktoru iekšdedzes dzinējos.

4. Aizliegts izmantot degvieleļļu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), izņemot šo noteikumu 8.punktā paredzētos gadījumus.

5. Komersantam aizliegts izlaist brīvam apgrozījumam vai realizēt dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurā sēra saturs:

5.1. pārsniedz 0,2 % (masas procenti), - līdz 2007.gada 31.decembrim;

5.2. pārsniedz 0,1 % (masas procenti), - no 2008.gada 1.janvāra.

(Grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

6. Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) importētājs apliecina dīzeļdegvielas (gāzeļļas) atbilstību šo noteikumu prasībām ar akreditētas un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņotas sertifikācijas institūcijas atbilstības sertifikātu, kas izsniegts, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 397 redakcijā)

6.1 Piegādājot Eiropas Savienības dalībvalstīs ražoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) tās realizācijai Latvijā, piegādātājs dīzeļdegvielas (gāzeļļas) atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar atbilstības apliecinājumu. Apliecinājumam pievieno akreditētas testēšanas laboratorijas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) testēšanas pārskatu, kas izsniegts saskaņā ar LVSENISO/IEC17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” standarta prasībām.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 397 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

7. Kuģiem Latvijas teritoriālajos ūdeņos aizliegts izmantot flotes dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurā sēra saturs:

7.1. pārsniedz 0,2 % (masas procenti), - līdz 2007.gada 31.decembrim;

7.2. pārsniedz 0,1 % (masas procenti), - no 2008.gada 1.janvāra.

8. Ierobežojumi sēra saturam degvieleļļā neattiecas uz šādām iekārtām, kuras saņēmušas atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, ja sēra dioksīda emisijas dēļ netiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi:

8.1. Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 “Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” 2.punktā minētajām sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu, kas vienāda ar 50 MW vai lielāka, ja sēra dioksīda emisija nepārsniedz minēto noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības;

8.2. iekārtām, kurām sēra dioksīda emisija nepārsniedz 1700 mg/m3, ar skābekļa saturu 3% (tilpuma procenti), pārrēķinot sausām dūmgāzēm, izņemot šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētās iekārtas;

8.3. naftas pārstrādes rūpnīcām, ja mēneša vidējā sēra dioksīda emisija no visām rūpnīcas iekārtām (izņemot sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas šo noteikumu 8.1.apakšpunkta nosacījumi) neatkarīgi no izmantojamā kurināmā veida vai kurināmā maisījumiem nepārsniedz 1700 mg/m3.

9. Komersants, kurš izlaiž brīvam apgrozījumam vai realizē degvieleļļu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā informāciju par iepriekšējā gadā izlaišanai brīvam apgrozījumam ievestās vai realizētās degvieleļļas daudzumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

(Grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

10. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra katru gadu apkopo informāciju par stacionārajās iekārtās sadedzinātās degvieleļļas daudzumu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), un emisiju raksturojošos rādītājus.

(Grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

11. Par šo noteikumu 4. un 8.punkta nosacījumu ievērošanu atbild operators, bet kontroli veic attiecīgā Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā informāciju par iepriekšējā gadā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem. Operators ne retāk kā reizi sešos mēnešos (divas reizes gadā) ņem degvieleļļas parau­gus, veic to analīzes akreditētā laboratorijā un nosūta analīžu rezultātus attiecīgajai Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei.

(MK 20.09.2005. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

12. Degvielas tirgus uzraudzību veic Valsts ieņēmumu dienests, ne retāk kā divas reizes gadā nodrošinot dīzeļdegvielas (gāzeļļas) paraugu ņemšanu katram komersantam, kurš realizē dīzeļdegvielu (gāzeļļu). Valsts ieņēmumu dienests līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā informāciju par:

12.1. iepriekšējā gadā tirgū pārdotās (realizētās) dīzeļdegvielas (gāzeļļas) apjomu;

12.2. iepriekšējā gadā veikto dīzeļdegvielas (gāzeļļas) kvalitātes atbilstības pārbaužu rezultātiem saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

(MK 20.09.2005. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

13. Par šo noteikumu 7.punkta nosacījumu ievērošanas kontroli atbild Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde katru ceturksni iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā pārskatu par veiktajām flotes dīzeļdegvielas (gāzeļļas) pārbaudēm, norādot, kādai šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajai degvielas kategorijai pieder kvalitātes prasībām neatbilstošā degviela.

(MK 20.09.2005. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

14. Sēra saturu nosaka akreditētās laboratorijās, izmantojot šādas bāzes (references) metodes:

14.1. degvieleļļas un flotes dīzeļdegvielas (gāzeļļas) analīzēm - LVSENISO 8754:2003 “Naftas produkti — Sēra satura noteikšana — Enerģijas dispersīvā rentgenfluorescences metode” un LVS EN ISO 14596:2002 “Naftas produkti - Sēra satura noteikšana - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode”;

14.2. dīzeļdegvielas (gāzeļļas) analīzēm - LVS EN 24260:2002 “Naftas produkti un ogļūdeņraži – Sēra satura noteikšana ar Vikbolda sadedzināšanas metodi”, LVSENISO 8754:2003 “Naftas produkti — Sēra satura noteikšana — Enerģijas dispersīvā rentgenfluorescences metode” un LVS EN ISO 14596:2002 “Naftas produkti - Sēra satura noteikšana - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode”.

(Grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

15. Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 14596:2002 “Naftas produkti - Sēra satura noteikšana - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode”. Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) sēra satura analīžu rezultātu statistisko interpretāciju veic saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2000 “Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana - testēšanas metode”.

16. Sākot ar 2005.gadu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā pārskatu par tās šķidrās degvielas izmantošanu, uz kuru attiecas šie noteikumi, tai skaitā apkopotu informāciju par šo noteikumu 11., 12. un 13.punktā noteiktajām pārbaudēm, kā arī par šo noteikumu 8.punktā noteikto normu piemērošanu.

(Grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

17. Līdz investīciju projekta īstenošanai attiecībā uz energoefektivitātes uzlabošanu vai pāreju uz citu kurināmo šo noteikumu 4.punkts neattiecas uz esošajām sadedzināšanas iekārtām, kurām šo noteikumu spēkā stāšanās dienā nav tehnoloģisku iespēju degvieleļļas vietā izmantot citu kurināmo vai arī cits kurināmais nenodrošina nepieciešamo iekārtas jaudu, ja iekārtas operators iesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē:

17.1. mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas - iesniegumu par iekārtas atbilstību šī punkta nosacījumiem;

17.2. triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – pasākumu plānu energoefektivitātes uzlabošanai vai pārejai uz citu kurināmo, lai varētu īstenot šo noteikumu 4.punkta nosacījumus.

(Grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

17.1 Precizējot pasākumu plānu, nav atļauts pagarināt termiņu pārejai uz citu kurināmā veidu vai energoefektivitātes uzlabošanas termiņu, izņemot gadījumus, ja operators īsteno projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu un finansējuma saņemšana aizkavējas no operatora neatkarīgu apstākļu dēļ.

(MK 20.09.2005. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

17.2 Laikposmā, kurā uz iekārtu attiecas šo noteikumu 17.punktā minētais izņēmums attiecībā uz šo noteikumu 4.punkta prasībām, operatoram nav jāveic šo noteikumu 11.punktā minētā paraugu ņemšana un analīze.

(MK 20.09.2005. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 20.09.2005. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/32/EK, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Direktīvu 93/12/EEK.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministra vietā –
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta
noteikumiem Nr.125
Viskozitātes un blīvuma prasības flotes dīzeļdegvielām

(Pielikums MK 20.09.2005. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

Nr.
p.k.

Raksturojums

Limits

ISO – F kategorija

DMX

DMA

DMB

DMC

1.

Blīvums 15 °C, kg/m3

maks.

890,0

900,0

920,0

2.

Viskozitāte 40 °C, mm2/s1

min.

1,40

1,50

Piezīme.

11mm2/s = 1 cSt.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta
noteikumiem Nr.125
Degvieleļļa, kurā sēra saturs pārsniedz 1% un kas izlaista brīvam apgrozījumam vai realizācijai 200___. gadā

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2005. noteikumiem Nr. 724)

Nr.
p.k.
Komersants Licences veids Degvieleļļa Komersants
saņēmējs
nosaukums adrese reģistrācijas numurs nosaukums marka daudzums
(t)
sēra saturs
(%)
nosaukums adrese reģistrācijas numurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
Vides ministra vietā – aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta
noteikumiem Nr.125
Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) sēra satura pārbaužu rezultāti 200_____. gadā

(Pielikums MK 20.09.2005. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

Nr.
p.k.

Komersants

Speciālās atļaujas (licences) veids

Parauga ņem­šanas vieta1

Dīzeļdegviela (gāzeļļa)

Analīžu skaits

Laboratorijas akreditācijas apliecības numurs

firma (nosaukums)

juridiskā adrese

reģistrācijas numurs

nosaukums

daudzums tvertnē (tonnās)

sēra saturs (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

Piezīme.

1Norādīt parauga ņemšanas vietu (piemēram, akcīzes preču noliktava, vairumtirdzniecības noliktava (bāze), degvielas uzpildes stacija).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 02.03.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 11.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 09.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
85270
{"selected":{"value":"24.09.2005","content":"<font class='s-1'>24.09.2005.-10.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.09.2005","iso_value":"2005\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2005.-10.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-23.09.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.09.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)