Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 547 "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.97

Rīgā 2004.gada 24.februārī (prot. Nr.8 18.§)
Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.644)

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic piena šķirņu kazu (turpmāk — kazas) pārraudzību.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.644)

2. Pārraudzību veic, ja kazu ganāmpulks ir reģistrēts, kā arī ja kazas normatīvajos aktos par dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā ir reģistrētas un apzīmētas.

3. Pārraudzību veic fiziska persona, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1. normatīvajos aktos par fizisku personu sertifikāciju noteiktajā kārtībā ir saņēmusi sertifikātu pārraudzības veikšanai (turpmāk — pārraugs);

3.2. beigusi kazu pārraudzības kursus, saņēmusi apliecību attiecīgā darba veikšanai konkrētā ganāmpulkā un reģistrēta valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs).

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

4. Ir šādas kazu pārraudzības metodes:

4.1. A metode — pārraudzību veic pārraugs;

4.2. B metode — pārraudzību veic ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, ja attiecīgās personas atbilst šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajām prasībām. Pārraugs ne retāk kā reizi gadā pārbauda un apstiprina ciltsdokumentos reģistrēto datu pareizību;

4.3. C metode — pārraudzību veic pārraugs (normatīvajos aktos par ciltsdokumentāciju noteiktajā kārtībā kārto dokumentāciju) un ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (ņem piena paraugu un nosaka piena daudzumu), ja attiecīgās personas atbilst šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

5. Pirms sākt kazu pārraudzību, ganāmpulka īpašnieks:

5.1. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar pārraugu par pārraudzības darba veikšanu ganāmpulkā, ja īpašnieks pats neveic pārraudzību;

5.2. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas par piena analīžu veikšanu ar piena kvalitātes analīžu laboratoriju, kura ir akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – akreditēta piena laboratorija);

5.3. vai viņa pilnvarota persona iesniedz datu centrā iesniegumu par pārraudzības darba sākšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

5.3.1. ganāmpulka numuru;

5.3.2. novietnes numuru;

5.3.3. pārraudzības metodi;

5.3.4. pārraudzības darba veicēja sertifikāta vai apliecības numuru (pārraudzības darba veicēju sertifikāta numuru un apliecības numuru, ja strādā saskaņā ar šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto C metodi);

5.3.5. akreditētu piena laboratoriju, ar kuru ir vienošanās par piena analīžu veikšanu;

5.3.6. piena daudzuma noteikšanai izmantotos piena mērīšanas līdzekļus, to pārbaudes gadu un mēnesi.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

6. Pārraudzības gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

II. Datu iegūšanas kārtība

7. Ar kazu pārraudzību saistītu informāciju (turpmāk — dati) iegūst, veicot pārraudzībā esoša ganāmpulka un konkrētās kazas individuālo ražības kontroli.

8. Ganāmpulka kontroli veic ik pēc 28–34 dienām, bet ne retāk kā 11 reizes kalendāra gada laikā. Laikposms starp divām pēc kārtas veiktām kontrolēm ir starpkontroļu periods.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

9. Ja ganāmpulka kontroles dienā nav veikta kazas individuālā kontrole un nav ņemts piena paraugs, par to izdara atzīmi kontroles veidlapā un norāda iemeslus. Kazas individuālo kontroli neveic, kontrolizslaukumu nereģistrē un piena paraugus neņem (kontrolizslaukuma satura analīzi neveic) šādu iemeslu dēļ:

9.1. nepietiekams kontrolizslaukums:

9.1.1. slaucot vienu reizi dienā, kopējais kazas kontrolizslaukums ir mazāks par 0,3 kg dienā;

9.1.2. slaucot divas reizes dienā, piena izslaukums atsevišķā slaukšanas reizē ir mazāks par 0,15 kg;

9.2. kazas slimība, arī iekaisums, nelaimes gadījums;

9.3. kazas meklēšanās;

9.4. kazas īpaša aprūpe.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

10. Ja, veicot kazas individuālo kontroli, vismaz viens starpkontroļu periods ir lielāks par 74 dienām, laktācijas ražība nav izmantojama ciltsdarbam (nestandarta laktācija).

11. Kazas atnešanās dienu uzskata par slaukšanas dienu, bet cietlaišanas dienu — par cietstāvēšanas dienu. Kazas ražības kontroli uzsāk ne agrāk kā 10 dienas pēc kazas atnešanās un ne vēlāk kā 74 dienas pēc atnešanās.

12. Ja nav konstatēta kazas cietlaišana, bet pēc pēdējās kontroles līdz atnešanās dienai ir pagājušas:

12.1. mazāk nekā 14 dienas, tad par cietlaišanas dienu pieņem iepriekšējo dienu pirms atnešanās;

12.2. vairāk nekā 14 dienas, tad par cietlaišanas dienu pieņem četrpadsmito dienu pēc pēdējās kontroles.

13. Piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kas atbilst Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīnijām.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

13.1 Piena daudzuma mērīšanas līdzekļus pārbauda institūcija, kas ar datu centru ir noslēgusi līgumu par Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīniju ievērošanu savā darbībā. Datu centrs informāciju par institūcijām, kas pārbauda piena daudzuma mērīšanas līdzekļus, ievieto savā mājaslapā internetā.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

13.2 Lai nodrošinātu piena daudzuma mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 13.punktā noteiktajām prasībām, šo noteikumu 13.1 punktā minētā institūcija pārbauda mērīšanas līdzekli reizi divos gados vai biežāk, ja tas noteikts Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīnijās.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

13.3 Ja piena daudzuma mērīšanas līdzeklis atbilst šo noteikumu 13.punktā noteiktajām prasībām, uz tā izvieto marķējumu. Marķējumā norāda laiku, kad mērīšanas līdzeklis ir pārbaudīts (gadu un mēnesi), un laiku (gadu un mēnesi), kad mērīšanas līdzeklis pārbaudāms atkārtoti.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

13.4 Institūcija, kas pārbauda piena daudzuma mērīšanas līdzekļus, reizi mēnesī elektroniski nosūta datu centram mērīšanas līdzekļu pārbaudes rezultātus, norādot pārbaudes laiku un informāciju par mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 13.punktā noteiktajām prasībām.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

14. Lai novērtētu ražību un noteiktu piena sastāvu, kazas individuālās kontroles laikā veic kontrolizslaukumu katrā slaukšanas reizē 24 stundu laikā un:

14.1. reģistrē iegūto piena daudzumu. To nosaka kilogramos ar precizitāti līdz 0,1 kg, izmantojot vienu no šādām metodēm:

14.1.1. sver uz svariem;

14.1.2. mēra tilpumu litros (ar precizitāti līdz 0,1 litram) un pārrēķina rezultātu kilogramos, piemērojot koeficientu 1,028;

14.1.3. mēra ar slaukšanas iekārtu mēraparātiem, ja tie ir pārbaudīti ne retāk kā reizi gadā un to apliecina attiecīgs marķējums;

14.2. ņem kontrolizslaukuma piena paraugu nosūtīšanai uz piena laboratoriju.

15. Ja kontrole neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, datos ir konstatētas kļūdas vai kontrole nav reģistrēta, 21 dienas laikā pēc iepriekšējās kontroles veic atkārtotu kontroli. Šādā gadījumā īpaši norāda kontroles veidu — "R" (atkārtota). Paraugus un kontroles lapas nosūta laboratorijai un rakstiski norāda atkārtotās kontroles iemeslus.

16. Laktāciju nepārtrauc un produktivitātes uzskaiti turpina, ja kaza ir abortējusi līdz septiņdesmit piektajai grūsnības dienai.

17. Laktācijas rādītāji tiek ņemti vērā ciltsdarbā, ja laktācija ilgst ne mazāk kā 240 dienas. Kazas standartražību aprēķina, ņemot vērā ražības rādītājus līdz 305.laktācijas dienai (ieskaitot).

(MK 25.09.2007. noteikumu Nr.644 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

III. Piena paraugu ņemšana un analīze

18. Piena paraugu ņem visās slaukšanas reizēs proporcionāli iegūtajam piena daudzumam. Pirms parauga ņemšanas pienu rūpīgi samaisa. Parauga ņemšanai izmanto graduētu pipeti vai šļirci ar uzgali, piena paraugu ņemšanas kausiņu vai slaukšanas iekārtu piena mērītājus.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.644)

19. Lai varētu noteikt tauku un olbaltumvielu saturu pienā un veiktu somatisko šūnu analīzi, parauga apjoms ir 30-45 ml piena.

20. Piena paraugus iepilda akreditētas piena laboratorijas sagatavotās tīrās pudelītēs, kurās ir piena konservants. Paraugi ir aizvākoti un katra pudelīte ir marķēta ar parauga kārtas numuru.

21. Olbaltumvielu un tauku saturu, kā arī somatisko šūnu skaitu nosaka akreditētā piena analīžu laboratorijā.

22. Kazām piena analīžu rādītājus nosaka, ja minimālais izslaukums ir 0,3 kg, maksimālais — 30 kg. Rādītāji atbilst šādām normām:

22.1. minimālais tauku saturs pienā ir 2,0 %, maksimālais — 9 %;

22.2. minimālais olbaltumvielu saturs pienā ir 1 %, maksimālais — 7,0 %.

IV. Datu iesniegšanas un uzskaites kārtība

23. Pārraugs četru dienu laikā pēc veiktās kontroles piena paraugu un kontroles lapas nosūta akreditētai piena analīžu laboratorijai analīžu veikšanai.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.644)

24. Pārraugs kontroles lapā ieraksta un piena laboratorijai sniedz šādu informāciju:

24.1. kazu kontrolizslaukums;

24.2. pārraudzības notikumi;

24.3. norāde par trūkstošu vai atkārtotu informāciju un tās iemesliem.

25. Kontroles lapās ierakstīto informāciju un piena paraugu analīžu rezultātus piena laboratorija reģistrē datorizēti un nosūta datu centram.

26. Datu centrs:

26.1. izdod pārraudzības kontroles veidlapas;

26.2. apkopo saņemto pārraudzības informāciju;

26.3. apstrādā pārraudzības informācijas datus, izmantojot starptautiski atzītas datu apstrādes metodikas un datu apstrādes programmas, ko apstiprinājis zemkopības ministrs, aprēķina ražību un novērtē katras kazas individuālo produktivitāti;

26.4. informācijas datu apstrādes rezultātus sniedz ganāmpulka īpašniekam (vai ganāmpulku īpašnieku izveidotām organizācijām saskaņā ar noslēgto līgumu);

26.5. katru gadu publicē pārraudzības datus, izdodot pārskatu par pārraudzības gada rezultātiem.

V. Virspārraudzība

(Nodaļas nosaukums MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

27. Virspārraudzību veic datu centrs.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

28. Veicot virspārraudzību:

28.1. pārbauda:

28.1.1. vai personai, kas veic pārraudzību, ir ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktais sertifikāts vai apliecība;

28.1.2. vai kazas ir apzīmētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un apzīmēšanu noteiktajā kārtībā;

28.1.3. vai uz piena daudzuma mērīšanas līdzekļa ir izvietots marķējums;

28.1.4. vai pārraudzībā ir iekļautas visas vienam mērķim un vienā novietnē turētās kazas;

28.1.5. vai pārraugs pareizi noņem piena paraugu;

28.1.6. vai pārraugs pareizi aizpilda kontroles lapas un konteinera pavaddokumentus;

28.2. ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc ganāmpulka pārraudzības atkārtoti ņem piena paraugu piena satura noteikšanai un nosaka piena daudzumu, kontrolējot vismaz 10 % no attiecīgā ganāmpulka kazām. Ja ganāmpulkā ir 10 kazu vai mazāk, kontrolē visas kazas;

28.3. sniedz konsultācijas ganāmpulka īpašniekam un pārraugam par pārraudzības veikšanu ganāmpulkā.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

29. Virspārraudzību veic, ņemot vērā datu centra pārraudzības datu bāzes riska faktoru analīzi un atlasot iespējami kļūdainos pārraudzības datus. Virspārraudzībā iekļauj arī šķirnes kazu audzēšanas saimniecības.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

30. Datu centrs aptur pārraudzības datu reģistrāciju, kamēr tiek sakārtots pārraudzības darbs ganāmpulkā:

30.1. ja personai, kas veic pārraudzību, nav ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā sertifikāta vai apliecības, un anulē ganāmpulka pārraudzības datus par visu pārraudzības gadu;

30.2. ja kazas nav apzīmētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un apzīmēšanu noteiktajā kārtībā, un anulē pārraudzības datus par kazām, kas nav apzīmētas;

30.3. ja atkārtoti ir pieļautas kļūdas piena paraugu ņemšanā, noformēšanā un nosūtīšanā, kā arī dokumentu aizpildīšanā, un anulē pārraudzības datus, kuru iegūšanā pieļautas kļūdas;

30.4. ja piena daudzuma mērīšanas līdzeklis neatbilst šo noteikumu 13.punktā noteiktajām prasībām;

30.5. ja pārraudzībā nav iekļautas visas vienam mērķim un vienā novietnē turētās kazas.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

31. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

32. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

33. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

34. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

35. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

VI. Pārrauga un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

36. Pārraugam ir tiesības pārbaudīt izmantojamo pārraudzības aprīkojumu.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

37. Pārraugam ir šādi pienākumi:

37.1. veikt kazu individuālo kontroli;

37.2. reģistrēt iegūtos datus un novērojumus kazas individuālās uzskaites dokumentos;

37.3. aizpildīt kontroles veidlapas un nosūtīt tās piena laboratorijai;

37.4. pārbaudīt reģistrēto datu pareizību, ja pārraudzību veic, izmantojot šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto B metodi;

37.5. paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot atbilstošus kursus un citus izglītojošus pasākumus.

38. Ganāmpulka īpašniekam ir šādas tiesības:

38.1. iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpumiem pārraudzības darbā un saņemt informāciju par pārrauga darba kontroles rezultātiem;

38.2. saņemt pārrauga konsultācijas visos ar kazu pārraudzību saistītajos jautājumos;

38.3. saņemt informāciju no datu centra par pārraudzības rezultātiem.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

39. Ganāmpulka īpašniekam ir šādi pienākumi:

39.1. nodrošināt kazu pārraudzībai un virspārraudzībai atbilstošus apstākļus un datu pieejamību kontroles un virspārraudzības veicējiem;

39.2. piedalīties pārraudzības veikšanā;

39.3. laikus sniegt pārraugam, datu centram un Pārtikas un veterinārajam dienestam viņu pieprasīto informāciju.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1143)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 25.09.2007. noteikumu Nr.644 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1989.gada 30.maija Direktīvas 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitām un kazām.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 97Pieņemts: 24.02.2004.Stājas spēkā: 28.02.2004.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 27.02.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
84904
{"selected":{"value":"10.10.2009","content":"<font class='s-1'>10.10.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.10.2009","iso_value":"2009\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2007","iso_value":"2007\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2007.-09.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2004","iso_value":"2004\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2004.-28.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.10.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)