Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.90

Rīgā 2004.gada 17.februārī (prot. Nr.7, 28.§)

Noteikumi par projekta skiču konkursa norisi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 22.panta piekto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka konkursa norisi attiecībā uz projekta skiču izstrādi.

2. Projekta skiču konkursu (turpmāk - konkurss) rīko, lai arhitektūras vai teritorijas plānošanas uzdevuma risinājumam iegūtu iespējami labāko projekta skici un nodrošinātu piedāvāto projekta skiču vispusīgu salīdzinājumu.

3. Konkurss var būt atklāts vai slēgts. Konkursa veidu nosaka pasūtītājs.

4. Lai nodrošinātu projekta skiču izstrādi plānotajā termiņā un novērtētu konkursam iesniegtos piedāvājumus, pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju un žūrijas komisiju, kā arī nosaka atbildīgo sekretāru, iepirkuma komisijas priekšsēdētāju un žūrijas komisijas priekšsēdētāju.

5. Atbildīgais sekretārs ir persona, kas ir atbildīga par piedāvājumu pieņemšanu un to anonimitātes nodrošināšanu. Atbildīgais sekretārs vienlaikus pilda iepirkuma komisijas un žūrijas komisijas sekretāra pienākumus, bet nav iepirkuma komisijas vai žūrijas komisijas loceklis.

6. Ja ir atklāts konkurss, ar piedāvājumu šo noteikumu izpratnē saprot projekta skici, tai pievienotos materiālus, kā arī, ja tas paredzēts konkursa noteikumos, kvalifikācijas dokumentus. Ja ir slēgts konkurss, ar piedāvājumu šo noteikumu izpratnē saprot projekta skici un tai pievienotos materiālus.

2. Konkursa noteikumi

7. Pirms atklāta vai slēgta konkursa iepirkuma komisija nodrošina konkursa noteikumu izstrādāšanu.

8. Konkursa noteikumos iekļauj šādas ziņas:

8.1. vispārīgā informācija:

8.1.1. identifikācijas numurs (ietver pasūtītāja pilnu nosaukumu vai nosaukuma saīsinājumu (pirmos lielos burtus), attiecīgo gadskaitli un kārtas numuru pieaugošā secībā);

8.1.2. pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti;

8.1.3. temats un konkursa mērķis;

8.1.4. konkursa veids - atklāts vai slēgts;

8.1.5. piedāvājuma un devīzes atšifrējuma iesniegšanas vieta, termiņš un kārtība (ja ir atklāts konkurss);

8.1.6. cita vispārīgā informācija;

8.2. projekta apraksts;

8.3. iesniedzamās projekta skices sastāvs (zīmējumi, makets, paskaidrojuma raksts), zīmējumu vai rasējumu mērogs un izstrādāšanas pakāpe, kā arī prasības attiecībā uz paskaidrojuma rakstu;

8.4. prasības attiecībā uz konkursa dalībnieku (turpmāk - dalībnieks) kvalifikāciju, ja tādas ir;

8.5. prasības attiecībā uz piedāvājuma un devīzes atšifrējuma noformējumu;

8.6. projekta skiču vērtēšanas kritēriji;

8.7. žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas termiņš;

8.8. ja nepieciešams, godalgu skaits, vērtība un sadales princips;

8.9. termiņš, kādā uzdodami papildu jautājumi par konkursa noteikumiem (ja ir atklāts konkurss);

8.10. kārtība, kādā pēc konkursa rezultātu paziņošanas saņemamas projekta skices, kas nav godalgotas;

8.11. norāde par to, vai godalgu ieguvējiem ir tiesības uz papildu līgumu piešķiršanu, un uz sarunu procedūru uzaicināmo uzvarētāju skaits;

8.12. žūrijas komisijas sastāvs;

8.13. iepirkuma komisijas un žūrijas komisijas tiesības un pienākumi;

8.14. dalībnieku tiesības un pienākumi;

8.15. ja ir slēgts konkurss, papildus iekļauj šādas ziņas:

8.15.1. dalībnieku atlases kritēriji;

8.15.2. dalībnieku pieteikumu un kvalifikācijas dokumentu iesniegšanas vieta, termiņš un kārtība, kā arī prasības attiecībā uz kvalifikācijas dokumentu noformējumu;

8.15.3. dalībniekiem paredzētā samaksa un tās izsniegšanas kārtība.

9. Ja ir atklāts konkurss, konkursa noteikumus izsniedz laikā un vietā, kas norādīta paziņojumā par konkursu.

10. Ja ir atklāts konkurss, paziņojumā par konkursu nosaka konkursa noteikumu saņemšanas termiņu, kas vienlaikus ir jautājumu par konkursa noteikumiem uzdošanas beigu termiņš. Šo termiņu nosaka ne īsāku par 30 darbdienām.

11. Ja ir slēgts konkurss, konkursa noteikumus nosūta uzaicināmajiem dalībniekiem.

12. Slēgtā konkursā dalībnieku pieteikumu un kvalifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņu konkursa noteikumos nosaka pirms noteiktā piedāvājumu un devīzes atšifrējumu iesniegšanas termiņa. Dalībnieku pieteikumu un kvalifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņu nosaka ne īsāku par 15 darbdienām. Piedāvājumu un devīzes atšifrējumu iesniegšanas termiņu nosaka uzaicinājumā, ko nosūta dalībniekiem pēc lēmuma pieņemšanas par kvalifikācijas pārbaudi izturējušajiem dalībniekiem.

13. Ja ir atklāts konkurss, piedāvājumu iesniegšanas termiņu (pēc konkursa noteikumu saņemšanas un jautājumu uzdošanas termiņa beigām) nosaka ne īsāku par 45 darbdienām. Termiņu nosaka atkarībā no iesniedzamās projekta skices sarežģītības pakāpes.

14. Atbilstību nepieciešamajām kvalifikācijas prasībām pārbauda, pieprasot iesniegt attiecīgus kvalifikācijas dokumentus.

15. Atbilstību nepieciešamajām kvalifikācijas prasībām pārbauda un attiecīgi atbilstošos kvalifikācijas dokumentus pieprasa:

15.1. ja ir slēgts konkurss;

15.2. ja ir atklāts konkurss un:

15.2.1. konkurss paredzēts kādai konkrētai profesijai;

15.2.2. paredzēts slēgt papildu līgumu par turpmāko projektēšanu.

16. Ja konkurss paredzēts kādai konkrētai profesijai, konkursa noteikumos pieprasa sertifikātu vai citu dokumentu, kas apliecina personas profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā jomā, kā arī, ja nepieciešams, dokumentus, kas apliecina profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā.

17. Ja paredzēts slēgt papildu līgumu par turpmāko projektēšanu, konkursa noteikumos pieprasa ziņas saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 16., 17. un 18.pantu. Ja ir slēgts konkurss un nav paredzēts slēgt papildu līgumu par turpmāko projektēšanu, pieprasa ziņas saskaņā ar minētā likuma 16.pantu.

18. Piedāvājumi un devīzes atšifrējumi iesniedzami slēgtā veidā, lai nodrošinātu to anonimitāti.

19. Žūrijas komisijas vērtējumu sniegšanas termiņu nosaka ne īsāku par diviem mēnešiem, sākot no dienas, kad iesniegtas projekta skices.

20. Ja konkursa noteikumos ir paredzēta godalgu piešķiršana, ņem vērā, ka godalgu paredz arī pirmo vietu ieguvējiem, neatkarīgi no tā, vai ir paredzēts slēgt papildu līgumu par turpmāko projektēšanu.

21. Konkursa noteikumiem pievieno darbam nepieciešamos materiālus (topogrāfisko plānu, situācijas plānu, tehniskos noteikumus, fotogrāfijas un citus materiālus).

22. Iepirkuma komisija konkursa noteikumus apstiprina ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas iepirkuma komisijas locekļu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

23. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties visas ieinteresētās personas.

24. Pasūtītājs var pieprasīt samaksu par konkursa noteikumiem. Samaksa par konkursa noteikumiem nedrīkst būt lielāka par 20 latiem.

25. Konkursa noteikumi izsniedzami vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

3. Žūrijas komisija

26. Lai profesionāli novērtētu iesniegtās projekta skices, pasūtītājs izveido žūrijas komisiju.

27. Žūrijas komisiju vada žūrijas komisijas priekšsēdētājs.

28. Par žūrijas komisijas locekli nevar būt dalībnieks un iepirkuma komisijas loceklis.

29. Pasūtītājs projekta skiču vērtēšanas laikā nedrīkst mainīt žūrijas komisijas sastāvu, izņemot gadījumus, ja komisijas loceklis objektīvu apstākļu dēļ nevar pildīt savus pienākumus.

4. Atklāta konkursa organizēšana

4.1. Konkursa izziņošana

30. Ja pasūtītājs organizē atklātu konkursu, piedāvājumus var iesniegt visas ieinteresētās personas.

31. Par dalībnieku nedrīkst būt iepirkuma komisijas un žūrijas komisijas locekļi, to darījumu partneri vai radinieki, kā arī personas, kas ir bijušas iesaistītas konkursa organizēšanas procesā.

32. Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par konkursu.

33. Pēc paziņojuma par konkursu nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam iepirkuma komisija uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus var publicēt laikrakstā, kā arī nosūtīt visām ieinteresētajām personām, kuras tai ir zināmas. Uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtītajā paziņojumā.

34. Izsniedzot konkursa noteikumus, atbildīgais sekretārs reģistrē to saņēmēju (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī noteikumu izsniegšanas datumu un laiku. Atbildīgais sekretārs neizpauž ziņas par reģistrētajām personām.

35. Ieinteresētās personas konkursa noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā var uzdot jautājumus par konkursa noteikumiem.

36. Rakstiskos jautājumus par konkursa noteikumiem ieinteresētā persona slēgtā veidā iesniedz atbildīgajam sekretāram.

37. Kad beidzies jautājumu uzdošanas termiņš, atbildīgais sekretārs apkopo visus jautājumus un nodod tos iepirkuma komisijai, nesniedzot ziņas par jautājumu iesniedzējiem.

38. Iepirkuma komisija piecu darbdienu laikā pēc jautājumu iesniegšanas termiņa beigām sagatavo rakstisku atbildi uz visiem jautājumiem un nodod to atbildīgajam sekretāram. Atbildīgais sekretārs nekavējoties nosūta atbildi visām personām, kas saņēmušas konkursa noteikumus.

4.2. Piedāvājumu iesniegšana

39. Lai nodrošinātu dalībnieku anonimitāti, projekta skices un tām pievienotos materiālus iesniedz slēgtā veidā, apzīmētus ar devīzi.

40. Ar devīzi šo noteikumu izpratnē saprot burtu vai vārdu apkopojumu, kas neidentificē dalībnieku un ko lieto anonimitātes nodrošināšanai.

41. Piedāvājumu un devīzes atšifrējumu iesniedz anonīmi konkursa noteikumos norādītajā vietā, termiņā un kārtībā.

42. Uz iesniegtās projekta skices un tai pievienotajiem materiāliem nav pieļaujami marķējumi, kas jebkādā veidā varētu identificēt dalībnieku.

43. Kvalifikācijas dokumentus un devīzes atšifrējumu iesniedz vienlaikus ar projekta skici atsevišķās slēgtās aploksnēs.

44. Uz slēgtās aploksnes, kurā ievietoti kvalifikācijas dokumenti, norāda konkursa nosaukumu, identifikācijas numuru, kā arī norādi "Kvalifikācijas dokumenti". Uz aploksnes nenorāda projekta skices autoru un devīzi.

45. Uz slēgtās aploksnes, kurā ievietots devīzes atšifrējums, norāda konkursa nosaukumu, identifikācijas numuru, kā arī norādi "Devīzes atšifrējums". Uz aploksnes nenorāda projekta skices autoru un devīzi.

46. Aploksnē, kurā ir devīzes atšifrējums, ievieto iepirkuma komisijas noteikto informāciju par attiecīgās projekta skices autoriem. Ja projekta skici izstrādājusi autoru grupa, norāda katra autora līdzdalības pakāpi, kas apstiprināta ar attiecīgās personas parakstu, un iespējamās godalgas sadalījumu starp autoriem (procentos).

47. Atbildīgais sekretārs reģistrē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nodrošina to glabāšanu. Reģistrējot piedāvājumu, atbildīgais sekretārs norāda tā saņemšanas datumu, laiku un devīzi, kā arī izsniedz dalībniekiem apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

48. Atbildīgais sekretārs pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību noteiktajām prasībām. Piedāvājumu nepieņem, ja tas nav iesniegts anonīmi vai atbilstoši konkursa noteikumos noteiktajām prasībām.

49. Dalībnieks pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.

50. Atbildīgais sekretārs ir atbildīgs par anonīmo piedāvājumu un devīzes atšifrējumu pieņemšanu un to anonimitātes nodrošināšanu līdz piedāvājumu vērtēšanas termiņa beigām.

4.3. Piedāvājumu vērtēšana

51. Piedāvājumus vērtē divās stadijās. Pirmajā stadijā žūrijas komisija vērtē iesniegtās projekta skices. Otrajā stadijā iepirkuma komisija apstiprina žūrijas komisijas ziņojumu un vērtē iesniegtos kvalifikācijas dokumentus.

52. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atbildīgais sekretārs organizē žūrijas komisijas darbu, kā arī protokolē žūrijas komisijas sēžu norisi.

53. Žūrijas komisijas uzdevumi:

53.1. noteikt konkursam iesniegto projekta skiču atbilstību konkursa noteikumiem;

53.2. ja nepieciešams, organizēt ekspertīzi, lai novērtētu projekta skices;

53.3. sagatavot rakstisku anotāciju par katru izskatāmo projekta skici;

53.4. apkopot konkursa rezultātus, pieņemt lēmumu par labākajām projekta skicēm, izvirzīt tās godalgošanai, lemt par godalgoto vietu sadalījumu, kā arī sagatavot ieteikumus projekta skiču turpmākajai izmantošanai;

53.5. iesniegt iepirkuma komisijai sagatavoto ziņojumu.

54. Žūrijas komisija pārbauda, vai projekta skice un tai pievienotie materiāli ir anonīmi, un pieņem lēmumu par projekta skices turpmāko vērtēšanu.

55. Katrs žūrijas komisijas loceklis individuāli vērtē projekta skices. Pēc tam žūrijas komisijas locekļi sēdē lemj par projekta skiču kopējo vērtējumu.

56. Žūrijas komisija lēmumu pieņem, ņemot vērā katra komisijas locekļa individuālo vērtējumu. Lēmumu par vērtēšanas rezultātiem žūrijas komisija pieņem, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas komisijas locekļu. Ja balsu skaits sadalījies vienādi, izšķirošā ir žūrijas komisijas priekšsēdētāja balss.

57. Žūrijas komisija lēmumu pieņem slēgtā sēdē, atklāti vai aizklāti balsojot par katru projekta skici. Lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

58. Žūrijas komisija var pieņemt lēmumu par vairāku pirmo vietu piešķiršanu.

59. Ja žūrijas komisija nevienu projekta skici neatzīst par turpmāk īstenojamu, pirmo vietu nepiešķir.

60. Žūrijas komisija sagatavo ziņojumu, kas satur:

60.1. informāciju par vērtētajām projekta skicēm;

60.2. katra žūrijas komisijas locekļa individuālo vērtējumu;

60.3. žūrijas komisijas vērtējumu un kritiku attiecībā uz katru piedāvājumu;

60.4. lēmumu par godalgu sadalījumu, ja tas paredzēts konkursa noteikumos;

60.5. iepirkuma komisijai adresētu ieteikumu par piedāvājumu turpmāko izmantošanu;

60.6. ekspertu ziņojumus, ja tādi ir.

61. Ziņojumu paraksta visi žūrijas komisijas locekļi.

62. Žūrijas komisija ziņojumu konkursa noteikumos noteiktajā termiņā iesniedz iepirkuma komisijai apstiprināšanai.

63. Ja konkursa noteikumos paredzēta kvalifikācijas dokumentu iesniegšana un iepirkuma komisija apstiprina žūrijas komisijas ziņojumu, tā vērtē iesniegtos kvalifikācijas dokumentus.

64. Ja iepirkuma komisija neapstiprina žūrijas komisijas ziņojumu, konkursu izbeidz bez rezultātiem un piedāvājumus atdod dalībniekiem. Iepirkuma komisija sagatavo noslēguma protokolu atbilstoši šo noteikumu 80.punktam (izņemot šo noteikumu 80.12., 80.13., 80.14., 80.15. un 80.16.apakšpunktu), kā arī norāda žūrijas komisijas ziņojuma neapstiprināšanas iemeslus.

65. Ja iepirkuma komisija apstiprina žūrijas komisijas ziņojumu, atbildīgais sekretārs iesniedz iepirkuma komisijai dalībnieku kvalifikācijas dokumentus un protokolē iepirkuma komisijas sēžu un devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes norisi.

66. Iepirkuma komisija vērtē iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību konkursa noteikumos noteiktajām kvalifikācijas prasībām un pieņem lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi izturējušajiem dalībniekiem.

4.4. Lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana

67. Pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas par kvalifikācijas pārbaudi izturējušajiem dalībniekiem atbildīgais sekretārs paziņo visiem dalībniekiem devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes vietu, datumu un laiku. Šo informāciju nosūta ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes.

68. Devīžu atšifrējumi tiek atvērti atklātā sanāksmē, kurā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.

69. Atklājot sanāksmi, atbildīgais sekretārs iesniedz iepirkuma komisijai slēgtās aploksnes, kurās ir devīžu atšifrējumi.

70. Atbildīgais sekretārs reģistrē visas klātesošās personas.

71. Iepirkuma komisija sanāksmē atver slēgtās aploksnes, kurās ir devīžu atšifrējumi, nosauc projekta skiču autorus un attiecīgās devīzes, kvalifikācijas pārbaudi izturējušos dalībniekus, kā arī žūrijas komisijas piešķirtās vietas. Pēc minētajām darbībām sanāksmi slēdz.

72. Triju darbdienu laikā pēc sanāksmes iepirkuma komisija slēgtā sēdē pieņem lēmumu par godalgoto vietu sadali saskaņā ar apstiprināto žūrijas komisijas ziņojumu.

73. Dalībniekus, kas nav izturējuši kvalifikācijas pārbaudi, var godalgot, bet ar tiem nedrīkst uzsākt sarunas par papildu līguma slēgšanu par turpmāko projektēšanu.

74. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem dalībniekiem paziņojumu par konkursa rezultātiem.

75. Dalībnieku autortiesības attiecībā uz līdzdalību projekta skiču turpmākajā izstrādē un projekta skiču turpmāko izmantošanu ievēro saskaņā ar Autortiesību likumu.

76. Godalgas izsniedz konkursa noteikumos norādītajā termiņā.

77. Godalgotās projekta skices pāriet pasūtītāja īpašumā, ja konkursa noteikumos nav noteikts citādi. Dalībnieks saglabā autortiesības saskaņā ar Autortiesību likumu.

78. Projekta skices, kas nav godalgotas, to autori ir tiesīgi saņemt mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas. Pēc minētā termiņa beigām konkursa rīkotāji nav atbildīgi par darbu saglabāšanu.

4.5. Noslēguma protokols

79. Atbildīgais sekretārs sagatavo protokolu, ko paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi.

80. Protokolā ietver šādu informāciju:

80.1. identifikācijas numurs;

80.2. datums, kad paziņojums ievietots internetā;

80.3. pasūtītāja nosaukums;

80.4. iepirkuma komisijas sastāvs un izveidošanas pamatojums;

80.5. žūrijas komisijas sastāvs un izveidošanas pamatojums;

80.6. atbildīgā sekretāra vārds un uzvārds;

80.7. prasības attiecībā uz dalībnieku kvalifikāciju, ja tādas ir;

80.8. projekta skiču vērtēšanas kritēriji;

80.9. piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība;

80.10. projekta skiču vērtēšanas vieta un laiks;

80.11. iepirkuma komisijas lēmums par žūrijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu;

80.12. dalībnieku kvalifikācijas pārbaudes rezultāti;

80.13. projekta skiču autori;

80.14. godalgotās projekta skices;

80.15. pirmās vietas ieguvējs (ieguvēji);

80.16. iepirkuma komisijas lēmums par projekta skiču turpmāko izmantošanu;

80.17. saņemtie jautājumi par konkursa noteikumiem, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi dalībnieki ir informēti par jautājumiem un atbildēm.

81. Protokolam pievieno konkursa noteikumus, Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīto paziņojumu kopijas, žūrijas komisijas ziņojumu, kvalifikācijas dokumentus, projekta skicēm pievienotos materiālus un komisiju sēžu protokolus. Minētie dokumenti uzskatāmi par protokola neatņemamu sastāvdaļu.

82. Protokols (izņemot kvalifikācijas dokumentus un projekta skicēm pievienotos materiālus) ir publisks un atklāti pieejams nākamajā dienā pēc tam, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par godalgoto vietu sadali vai nolēmusi izbeigt konkursu bez rezultātiem.

83. Konkursa noslēguma protokolu pasūtītājs glabā 10 gadus pēc lēmuma pieņemšanas.

5. Slēgta konkursa organizēšana

84. Slēgtā konkursā tiesības piedalīties ir tikai speciāli uzaicinātiem dalībniekiem saskaņā ar konkursa noteikumos paredzētajiem dalībnieku atlases kritērijiem.

85. Dalībnieku atlases kritērijus izstrādā, ņemot vērā iesniedzamās projekta skices specifiku un sarežģītības pakāpi.

86. Uz slēgtu konkursu uzaicina vismaz piecus dalībniekus.

87. Uzaicinot dalībniekus, iepirkuma komisija nosūta tiem konkursa noteikumus. Vienlaikus iepirkuma komisija nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par slēgtu konkursu.

88. Konkursā piedalās tie dalībnieki, kas konkursa noteikumos noteiktajā vietā, termiņā un kārtībā iesniedz iepirkuma komisijai dalībnieku pieteikumus un kvalifikācijas dokumentus.

89. Iepirkuma komisija vērtē iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību konkursa noteikumos noteiktajām kvalifikācijas prasībām un pieņem lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi izturējušajiem dalībniekiem.

90. Iepirkuma komisija paziņo dalībniekiem kvalifikācijas pārbaudes rezultātus un nosūta kvalifikācijas pārbaudi izturējušajiem dalībniekiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, norādot jautājumu uzdošanas un piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

91. Jautājumu uzdošanas termiņu nosaka ne īsāku par 10 darbdienām no dienas, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi izturējušajiem dalībniekiem un nosūtījusi uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus.

92. Piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka ne īsāku par 35 darbdienām. Termiņu nosaka atkarībā no iesniedzamās projekta skices sarežģītības pakāpes.

93. Piedāvājumu un devīzes atšifrējumu vienlaikus iesniedz atbildīgajam sekretāram atsevišķās slēgtās aploksnēs uzaicinājumā noteiktajā vietā, termiņā un veidā.

94. Pasūtītājs katram dalībniekam garantē samaksu par atbilstoši konkursa noteikumu prasībām izstrādātu projekta skici.

95. Paredzēto samaksu izsniedz arī tiem dalībniekiem, kuriem ir piešķirtas godalgas.

96. Slēgta konkursa noslēguma protokolā papildus šo noteikumu 80.punktā minētajai informācijai ietver informāciju par pamatojumu rīkot slēgtu konkursu, dalībnieku atlases kritērijiem, paredzamo dalībnieku skaitu, kā arī uzaicinātajiem dalībniekiem.

97. Uz slēgtu konkursu attiecināms regulējums, kas nosaka atklāta konkursa norisi, izņemot normas, kas ir pretrunā ar šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 25.februāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par projekta skiču konkursa norisi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 90Pieņemts: 17.02.2004.Stājas spēkā: 25.02.2004.Zaudē spēku: 01.05.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 24.02.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
84640
25.02.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)