Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.62

Rīgā 2004.gada 3.februārī (prot. Nr.5 30.§)
Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamās institūcijās
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija uztur, pilnveido un aktualizē vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu (turpmāk — vienotā uzskaites sistēma), kā arī kārtību, kādā no valsts budžeta finansējamās institūcijas — valsts iestādes, valsts aģentūras un kapitālsabiedrības — (turpmāk — institūcijas) veic datu uzskaiti saskaņā ar 1. un 2.pielikumu. Šie noteikumi neattiecas uz valsts drošības iestādēm.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.640)

2. Vienotās uzskaites sistēma nodrošina iespēju apkopot, sistematizēt, analizēt un aktualizēt informāciju par darba samaksu (un ar to saistīto informāciju) institūcijās, lai plānotu un aprēķinātu institūcijām nepieciešamo finansējumu, izstrādājot tiesību aktu projektus par darba samaksu (tai skaitā saistībā ar minimālās mēneša darba algas pārskatīšanu), kā arī apzinātu esošo situāciju attiecībā uz darba samaksu un analizētu institūciju atlīdzības fonda izlietojumu.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.640)

3. Vienotajā uzskaites sistēmā ir šāda informācija:

3.1. informācija par institūciju:

3.1.1. ministrija, kuras padotībā atrodas institūcija;

3.1.2. institūcijas nosaukums;

3.1.3. institūcijas kods;

3.1.4. institūcijas statuss;

3.1.5. institūcijas padotība;

3.1.6. (svītrots ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.640);

3.1.7. (svītrots ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.640);

3.2. informācija par amatu:

3.2.1. institūcijas pamatstruktūrvienības, struktūrvienības nosaukums;

3.2.2. amata nosaukums un kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru;

3.2.3. amata funkcija;

3.2.3.1 vakants amats;

3.2.4. amata statuss;

3.2.5. (svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.531);

3.2.6. normatīvais akts, saskaņā ar kuru nosaka darba samaksu;

3.2.7. amata kategorija;

3.2.8. pārvaldes amatpersonas kvalifikācijas pakāpe (tiesnešiem — kvalifikācijas klase, prokuroriem — amata pakāpei atbilstošā tiesneša kvalifikācijas klase);

3.2.9. pārvaldes amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtējums;

3.2.9.1 amata saime, amata līmenis, mēnešalgas grupa;

3.2.10. (svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.531);

3.2.11. valsts dienestā nostrādāto gadu skaits;

3.2.11.1 darba apjoms (slodze);

3.2.12. mēnešalga, mēneša darba alga, mēneša amatalga (turpmāk — mēnešalga) atbilstoši personāla sarakstam;

3.2.13. piemaksas, vadības līgums, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un cita veida atlīdzība saistībā ar darbu.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.531; MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.640)

4. Institūcija šo noteikumu 1.pielikumā minēto informāciju katru gadu līdz 1.martam iesniedz Finanšu ministrijā. Ja pēc kārtējā gada 1.februāra institūcijā mēnešalgu pārskata un paaugstina vairāk nekā 30 % ierēdņu un darbinieku, tad institūcija precizēto informāciju iesniedz Finanšu ministrijā divu nedēļu laikā pēc mēnešalgas paaugstināšanas. Šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija nav jāiesniedz izglītības iestādēm par pedagogiem un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldei par amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

(MK 25.09.2007. noteikumu Nr.640 redakcijā)

5. Institūcija, izņemot izglītības iestādes, šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju iesniedz Finanšu ministrijā divas reizes gadā:

5.1. līdz 1.septembrim — informāciju par laikposmu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam;

5.2. līdz 1.martam — informāciju par laikposmu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.531)

6. Šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju par pedagogiem un nepedagoģiskajiem darbiniekiem (administrācija, apkopējas un cits tehniskais personāls) izglītības iestādes iesniedz reizi gadā līdz 20.martam par laikposmu no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 28. (vai 29.) februārim.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.531 redakcijā)

7. Institūcija pārskata veidlapas saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikumu aizpilda EXCEL formātā un, izmantojot e-pastu vai elektroniskos datu nesējus, iesniedz Finanšu ministrijā, kā arī ministrijā, kuras padotībā tā atrodas. Kopā ar pārskatu institūcija Finanšu ministrijā iesniedz attiecīgu institūcijas vadītāja parakstītu vēstuli.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.531; MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.640)

8. Par informācijas pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Finanšu ministrijā atbild attiecīgās institūcijas vadītājs.

9. Ja Finanšu ministrija konstatē, ka saņemtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, tā nosūta institūcijai attiecīgu paziņojumu. Institūcijas pienākums ir novērst minētās nepilnības (kļūdas) un piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniegt Finanšu ministrijā precizētu informāciju.

10. (Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.531.)

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.62

(Pielikums MK 25.09.2007. noteikumu Nr.640 redakcijā)

mēneša darba samaksa ______. gada ______

(institūcijas nosaukums)

Augstā­kā iestādeInsti­tūcijaInsti­tūci­jas pamat­struk­tūr­vienī­basInsti­tūci­jas struk­tūr­vienī­baInsti­tūci­jas apakš­struk­tūr­vienī­baAmata nosau­kumsPersonas kvalifikā­cijas pakāpeAmata saimeAmata līme­nisMē­neš­algu grupaMēneš­algaRegulārās piemak­sas (bez vadības līguma)Vadības līgumsDarba apjoms (slodze)Vakan­ce
123456789101112131415

Piezīmes.

1. 13.ailē norāda vadības līgumus pēc stāvokļa uz 1.februāri vai uz pārskatīšanas datumu (datums, ar kuru tiek pārskatīta un paaugstināta mēnešalga vairāk nekā 30 % ierēdņu un darbinieku).

2. 15.ailē vakantu amatu apzīmē ar lielo burtu "V".

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.62

(Pielikums MK 27.06.2006. noteikumu Nr.531 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.640)

Pārskats par institūcijas amatu (personāla) sarakstu un darba samaksu ________.gada _____ pusgadā

1. Ministrija _________________________________________

2. Institūcijas nosaukums _______________________________

3. Institūcijas kods ____________________________________

4. Institūcijas statuss __________________________________

5. Institūcijas padotība ________________________________

6. Gads ________________

7. Pusgads _______________

8. Ārštata darbinieku skaits _____________

Piezīmes.

I. Informācija par institūciju

1. Ministrija - norāda vadošās (augstākās) iestādes nosaukumu (ministrija, īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, Valsts kanceleja), kuras padotībā atrodas institūcija.

2. Institūcijas nosaukums - norāda institūcijas pilnu nosaukumu.

3. Institūcijas kods - norāda institūcijas reģistrācijas kodu Valsts ieņēmumu dienestā.

4. Institūcijas statuss - norāda institūcijas statusa identifikācijas (Id) kodu:

Institūcijas statusa Id kods

Institūcijas statuss

1

Tiešās pārvaldes iestāde

2

Centrālā valsts iestāde (valsts iestāde, kas tiek finansēta tieši saskaņā ar valsts budžeta likumā kārtējam gadam noteikto apropriāciju)

3

Valsts aģentūra

5

Kapitālsabiedrība

6

Prokuratūra

7

Tiesu sistēmas iestāde

8

Izglītības iestāde

5. Institūcijas padotība - norāda institūcijas padotības veida Id kodu:

Institūcijas padotības veida Id kods

Institūcijas padotības veids

1

Vadošā (augstākā) iestāde (ministrija, īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, Valsts kanceleja)

2

Centrālā valsts iestāde (valsts iestāde, kas tiek finansēta tieši saskaņā ar valsts budžeta likumā kārtējam gadam noteikto apropriāciju)

3

Pakļautība

4

Pārraudzība

6

Kapitālsabiedrība, kurā ministrija vai iestāde ir kapitāla daļu turētāja

6. Gads - norāda gadu, par kuru tiek pieprasīta informācija.

7. Pusgads - norāda "1.pusgads" vai "2.pusgads".

8. Ārštata darbinieku skaits - norāda ārštata darbinieku skaitu attiecīgajā pusgadā.

II. Informācija par institūcijas darbiniekiem

9. 1., 2. un 3.ailē pieprasīto informāciju raksta pilniem vārdiem bez saīsinājumiem.

10. 4.aile. Norāda amata kodu saskaņā ar profesiju klasifikatoru.

11. 5.aile. Norāda pilnu amata nosaukumu saskaņā ar profesiju klasifikatoru (vīriešu dzimtē, vienskaitlī).

12. 6.aile. Norāda amata pamatfunkcijas Id kodu:

Amata pamatfunkcijas Id kods

Amata pamatfunkcija

Ad

Administratīvā (institūcijas vadība) funkcija

Au

Audita funkcija

B

Budžeta un finanšu plānošana

G

Grāmatvedība

IT

Informācijas tehnoloģijas

J

Juridiskā funkcija

Ko

Kontrole, uzraudzība

L

Lietvedība

No

Nozares darbības koordinācija

P

Personālvadība

Po

Politikas plānošana (normatīvo aktu izstrāde)

Pi

Politikas ieviešana

Pam

Institūcijas pamatdarbības funkcija (norāda amatus, kas pilda institūcijai noteiktās funkcijas, piemēram, pedagogi, tiesneši, ārstniecības personas)

Pal

Institūcijas palīgdarbības (nodrošinājuma) funkcija (norāda tādus amatus kā vadītāja palīgs, sekretārs)

Si

Sabiedrības informēšana

S

Saimniecības funkcija

13. 7.aile. Vakantu amatu apzīmē ar lielo burtu "V".

14. 8.aile. Norāda amata statusa Id kodu:

Amata statusa Id kods

Amata statuss

I

Valsts civildienesta ierēdnis

D

Intelektuālā darba darbinieks

Sp

Specializētā valsts civildienesta ierēdnis

Mi

Militārpersona

Me

Ārstniecības persona

Sd

Sociālā darba speciālists

Pe

Pedagogs

T

Tiesnesis

Pr

Prokurors

F

Fiziskā darba darbinieks

DP

Darbinieks ar speciālo dienesta pakāpi

A

Amatpersona

Ap

Amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi

15. 9. un 20.aile. Norāda normatīvā akta pieņemšanas datumu, numuru un pilnu nosaukumu vai tā nosacīto apzīmējumu.

16. 10.aile. Norāda amata kategoriju Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minētos apzīmējumus.

17. 11.aile. Tiešās pārvaldes iestādēs strādājošām personām norāda kvalifikācijas pakāpi, tiesnešiem - kvalifikācijas klasi, prokuroriem - amata pakāpei atbilstošo tiesneša kvalifikācijas klasi.

18. 12.aile. Informāciju norāda tikai par tiešās pārvaldes iestādēs strādājošām personām, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minētos apzīmējumus.

19. 13.aile. Norāda amata saimi atbilstoši normatīvajiem aktiem par amatu klasifikā­cijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs.

20. 14.aile. Norāda amata saimei atbilstošo līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs.

21. 15.aile. Norāda amata saimei un līmenim atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, pabalstiem un kompensāciju.

22. 16.aile. Gadus norāda veselos skaitļos (piemēram, ja institūcijā nostrādāto gadu skaits ir mazāks par vienu gadu, norāda "0", ja gadu skaits ir no viena līdz diviem gadiem (neieskaitot), norāda "1"). Tiešās pārvaldes iestādēs strādājošiem norāda valsts dienestā nostrādāto gadu skaitu. Tiesnešiem, prokuroriem un Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja darbiniekiem norāda konkrētajā sistēmā nostrādāto gadu skaitu. Iekšlietu ministrijas sistēmā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē strādājošajiem norāda konkrētajā sistēmā nostrādāto gadu un tiem normatīvajos aktos pielīdzināto gadu skaitu. Pedagogiem norāda pedagoģiskā darba stāžu.

23. 17.aile. Norāda veselos skaitļos pēc stāvokļa uz šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakš­punktā vai 6.punktā minētā perioda beigām.

24. 18.aile. Norāda ciparu 1, ja persona ir nodarbināta pilnu slodzi (normālais nedēļas darba laiks darbiniekiem ir 40 stundu, pedagogiem - 21 stunda). Ja persona nodarbināta uz pusslodzi, norāda 0,5, ja uz pusotru slodzi, - 1,5 utt.

25. 19.aile. Norāda atbilstošu maksājuma veida Id kodu:

Papildu samaksas veida Id kods

Papildu samaksas hierarhijas Id kods

Papildu samaksas veids

4

Piemaksas

Piemaksa par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos

8

Piemaksas

Piemaksa par darba kvalitāti

12

Piemaksas

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos

16

Piemaksas

Piemaksa par darbu nedēļas atpūtas laikā

20

Piemaksas

Piemaksa par darbu svētku dienās

24

Piemaksas

Piemaksa par darbu paaugstinātas atbildības apstākļos

26

Piemaksas

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi

28

Piemaksas

Piemaksa par dienestu specifiskos apstākļos

30

Piemaksas

Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni

32

Piemaksas

Piemaksa par dienesta bīstamību

36

Piemaksas

Piemaksa par dienesta pakāpi

40

Piemaksas

Piemaksa par diplomātisko rangu

44

Piemaksas

Piemaksa par divās daļās sadalītu darbadienu

48

Piemaksas

Piemaksa par īpašiem apstākļiem

52

Piemaksas

Piemaksa par izdienu

54

Piemaksas

Piemaksa par darba stāžu ārstniecības un sociālo pakalpojumu jomā

56

Piemaksas

Piemaksa par kvalifikāciju

60

Piemaksas

Piemaksa par nakts darbu

64

Piemaksas

Piemaksa par nestrādājošu laulāto

68

Piemaksas

Piemaksa par palielinātu darba apjomu

72

Piemaksas

Piemaksa par prombūtnē esoša ierēdņa, darbinieka vai vakanta amata pienākumu pildīšanu

76

Piemaksas

Piemaksa par papildu pedagoģisko darbu

80

Piemaksas

Piemaksa par prokurora amata pakāpi

84

Piemaksas

Piemaksa par svešvalodu prasmi

88

Piemaksas

Piemaksa par tiesnešu darba atestāciju

92

Piemaksas

Piemaksa par tiesneša pārcelšanu

96

Piemaksas

Piemaksa par tiesneša pienākumu pildīšanu

100

Piemaksas

Piemaksa par virsstundu darbu

102

Piemaksas

Speciālās piemaksas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

104

Piemaksas

Vadības līgums

108

Piemaksas

Piemaksa (iepriekš neklasificēta)

112

Pabalsti

Algas pabalsts

116

Pabalsti

Atlaišanas pabalsts

120

Pabalsti

Atvaļinājuma pabalsts

124

Pabalsti

Īres un komunālo izdevumu kompensācija

128

Pabalsti

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

132

Pabalsti

Pabalsts bēru izdevumu segšanai

136

Pabalsti

Pabalsts ierēdņa nāves gadījumā

140

Pabalsti

Pabalsts ierēdņa ievainojuma vai sakropļojuma gūšanas gadījumā

144

Pabalsti

Pabalsts sakarā ar atbrīvošanu no amata

148

Pabalsti

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

156

Pabalsti

Pabalsts smagā nelaimes gadījumā

160

Pabalsti

Pabalsts (iepriekš neklasificēts)

164

Prēmijas

Prēmija par augstiem darba rezultātiem

166

Prēmijas

Prēmija atbilstoši ierēdņa, darbinieka un amatpersonas darbības novērtējumam

168

Prēmijas

Prēmija (iepriekš neklasificēta)

172

Kompensācijas

Kompensācija ceļa izdevumu segšanai

176

Kompensācijas

Kompensācija mācību izdevumu segšanai

178

Kompensācijas

Pārcelšanās izdevumu kompensācija

180

Atlīdzība

Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu

184

Atlīdzība

Atlīdzība par mazāk apmaksāta darba veikšanu

188

Svētku dienu samaksa

Svētku dienas samaksa (ja neveic darbu)

192

Balva

Balva

194

Apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

26. 21.aile. Norāda lielo burtu "R", ja maksājums ir regulārs (piemaksa noteikta līdz gada beigām), vai lielo burtu "N", ja maksājums ir neregulārs (piemaksa noteikta uz dažiem mēnešiem).

27. 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.ailē informāciju norāda veselos skaitļos (bez santīmiem).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamās institūcijās Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 62Pieņemts: 03.02.2004.Stājas spēkā: 07.02.2004.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 06.02.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
84040
{"selected":{"value":"29.09.2007","content":"<font class='s-1'>29.09.2007.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.09.2007","iso_value":"2007\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2007.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-28.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2004","iso_value":"2004\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2004.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.09.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)